Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv:


a. raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate
2.Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor:
c. chiar si atunci cand acestea sunt reprezentate
3.Sunt conditii de exercitare a actiunii civile:
c. formularea unei pretentii,interesul, calitatea
procesuala,capacitatea procesuala
4.Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de
folosinta:
b. sunt lovite de nulitate absoluta
5.Cand instanta constata ca actul de procedura a fost
indeplinit de o parte lipsita de capacitate de exercitiu:
b. va acorda un termen pentru confirmarea lui,iar daca actul
nu este confirmat,se va dispune anularea lui
6.Cererile accesorii:
a. sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui
capat de cerere principal.
7.Sunt cereri incidentale:
a. cererea reconventionala,cererea de interventie voluntara.
8. Actiunea in constatare:
a. nu poate fi primita daca cel interesat poate cere realizarea pe orice
alta cale prevazuta de lege.
9.Judecatorul care a solutionat cauza pe fond in fata primei
instante:
c. este incompatibil de a judeca acceeasi pricina in
apel,recurs, contestatie in anulare sau revizuire si dupa
trimiterea spre rejudecare.
10.Judecatorul care a pronuntat o hotarare prin care care s-a solutionat
cauza in prima instanta:
a. nu poate judeca aceeasi pricina in apel,recurs,contestatie in
anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudecare.
11.Incheierea prin care s-a respins abtinerea:
b. ca si cea prin care s-a respins recuzarea ca ramasa fara
obiect,nu este supusa niciunei cai de atac.
12.Abtinerea si recuzarea:
a. sunt mijloacele prin intermediul carora se invoca incompatibilitatea
13.Pana la solutionarea declaratiei de abtinere:
b. judecarea pricinii se suspenda
14.Din punct de vedere al competentei materiale:
a. Tribunalul judeca, in prima instanta, toate cererile care nu sunt
date prin lege in competenta altor instante
15.Atunci cand procurorul a participat la judecarea cauzei in
prima instanta:
b. poate sa exercite caile de atac impotriva acelei hotarari.
16.Tribunalul solutioneaza:

c. in prima instanta,cererile evaluabile in bani in valoare de peste


20.000 de lei.
17.Cererile in materia insolventei se solutioneaza in prima
instanta :
c. de tribunalul in a carui circumscriptie isi are sediul
debitorul
18. Cererile formulate de un profesionist impotriva unui consummator
se introduce:
b. numai la instanta domiciliului consumatorului
19. Tribunalul judeca.
a. ca instanta de apel,in complet format din doi judecatori
20.Necompetenta este de ordine privata:
a. in cazul incalcarii competentei teritoriale alternative.
21.Conflictul de competenta ivit intre o instanta de judecata si
un organ cu activitate jurisditionala se solutioneaza:
a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in
conflict.
22.Litispendenta:
c. poate fi invocate in orice stare a procesului in fata instantelor de
fond.
23.Conexitatea:
b. presupune existenta mai multor dosare intre acelasi parti
sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au
intre ele o stransa legatura.
24.Hotararea pronuntata asupra stramutarii:
a. se da fara motive si este definitive
25.Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia sin u are cutie
postala,agentul procedural:
b. va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare.
26.Nulitatea actelor de procedura:
b. nu poate fi acoperita daca a intervenit decaderea.
27.Nulitatea relative a actelor de procedura:
b. poate fi invocate pentru neregularitatile savarsite pana la
inceperea judecatii,prin intamplinarea sau,daca intampinarea
nu este obligatoriu,la primul termen de judecata.
28.Este forma a interventiei fortate:
b. cererea de chemare in judecata a altor persoane
29.Poate fi formulate doar de catre parat:
b. cererea de aratare a titularului dreptului.
30.Trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru cererea
de chemare in judecata:
a. cererea de interventie voluntara principala.
31.Cererea de chemare in garantie:
b. formulata de reclemant,trebuie depusa pana la terminarea
cercetarii procesului in fata primei instante.
32.Intervenientul voluntar accesoriu:

a. are o pozitie subordonata partii in favoarea careia intervine.


33.Cererea de interventie voluntara accesorie:
a. nu poate fi disjunsa de cererea principala.
34. Instanta nu se pronunta asupra admisibilitatii in principiu:
a. in cazul introducerii din oficiu a tertilor.
35.Chemarea in garantie:
b. poate fi formulate si de chematul in garantie, in masura in
care acesta, daca ar cadea in pretentii, s-ar putea indrepta
impotriva tertului cu o cerere separate in garantie sau in
despagubiri.
36.Cererea de interventie voluntara principala:
b. se poate formula inclusive in apel, pana la inchiderea dezbaterilor,
cu acordul expres al partilor
37.Incheierea prin care instanta admite in principiu cererea de
interventie:
b. se poate ataca odata cu fondul.
38.Termenul procedural:
c. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni, ani, el se
implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau
din ultimul an.
39.Cand un dreot procesual trebuie exercitat intr-un anumit
termen, nerespectarea ecestua atrage:
c. decaderea din exercitarea dreptului, in afara de cazul in
care legea dispune altfel.
40.Repunerea in termen:
b. va fi solutionata de instanta competenta sa solutioneze cerearea
privitoare la dreotul neexercitat in termen.
41.Neindeplinirea procedurii prealabile anterior sesizarii
instantei cu dezbaterea procedurii succesorale:
a. va fi invocate de catre instanta, din oficiu, sau de catre
parat
42. Cererea de reexaminare formulate impotriva incheierii prin care
instanta a anulat cererea de chemare in judecata:
c. se solutioneaza prin incheiere definitive data in camera de consiliu,
cu citarea reclamantului.
43.Sunt elemente ale cererii de chemare in judecata prevazute
sub sanctiunea nulitatii exprese:
a. numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia
dintre parti, obiecul cererii, motivele de fapt ale
acesteia,semnatura partii sau a reprezentantului acesteia:
39.Cand un dreot procesual trebuie exercitat intr-un anumit
termen, nerespectarea ecestua atrage:
44. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta a cererii de chemare in
judecata atrage:
c. anularea cererii de chemare in judecata ca netimbrata sau
insuficient timbrata.

45. Impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in


judecta intrucat reclamantul nu si-a indeplinit obligatiile
privind completarea sau modificarea cererii, in termenul
acordat de instanta in acest sens:
b. reclamantul va putea formula cerere de reexaminare, in
termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.
46. Cererea de chemare in judecata nu se considera a fi modificata
atunci cand:
c. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea
dreptului sau invers, atunci cand cererarea in constatare este
admisibila.
47.Reclamatul poate sa-si modifice cererea sis a propuna noi
dovezi:
c. numai pana la primul termen de judecata la care acesta
este legal citat in fata primei instante.
48. Modificarea cererii de chemare in judecata dupa primul termen de
judecata la care reclamantul este legal citat in fata primei instante:
b. poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor partilor.
49.Intampinarea:
a. este actul de procedura prin care paratul se apara, in fapt
si indreot, fata de cererea de chemare in judecata
50.Cererea reconventionala:
b. trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru
cererea de chemare in judecata.
51.Disjungerea cererii reconventionale:
c)nu poate fi dispusa daca judecarea ambelor cereri se impune
pentru solutionarea unitara a procesului
52.Termenul in cunostinta se aplica:
c)atunci cand partea a fost prezenta la un termen de judecata personal
sau printr-un reprezentant legal ori conventional, chiar neimputernicit
cu dreptul de a cunoaste termenul
53.Nu se aplica termenul in cunostinta:
a)cand partea este chemata la interogatoriu si nu a fost
prezenta la incuviintarea lui, cand s-a stabilit si termenul
pentru luarea acestuia
54.Exceptiile absolute:
b)pot fi ridicate inaintea instantei de recurs numai daca, pentru
solutionare, nu este necesara administrarea altor dovezi in afara
inscrisurilor noi
55.Exceptia lipsei de interes:
a)este o exceptie absoluta
56.Exeptia litispendentei:
a)poate fi invocata de instanta din oficiu, numai in fata primei instante

57.Incheierea prin care instanta respinge exceptia lipsei


calitatii procesuale pasive:
a)nu poate atacata decat odata cu hotararea pronuntata pe
fondul cauzei, daca legea nu dispune altfel
58.Incheierea prin care prima instanta respigne ca inadmisibila cererea
de interventie voluntara accesorie:
a)poate fi atacata cu apel in termen de 5 zile de la comunicare pentru
partea lipsa sau de la pronuntare pentru partea prezenta
59.Spre deosebire de exceptia de litispendenta, exceptia de
conexitate:
a)poate fi invocata doar in fata primei instante
60.Este inscris autentic:
a)hotararea judecatoreasca
61.Inscrisul autentic:
b)este si acela care este emis de catre o autoritate publica si
caruia legea ii confera acest caracter
62.Inscrisurile depuse in original la dosarului cauzei:
b)nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de
grefierul instantei unde au fost depuse
63.Inscrisurile depuse in copie la dosarul cauzei:
a)nu pot fi retrase de parti
64.Instanta:
c)va putea solicita copii certificate de notar public de pe inscrisurile
aflate in arhiva acestuia
65.Inlocuirea martorilor:
a)nu se va incuviinta decat in caz de moarte, disparitie sau
motive bine intemeiate
66.Daca partea se obliga sa prezinte martorul la termenul de judecata,
fara a fi citat, insa din motive imputabile acesta nu isi indeplineste
obligatia, instanta:
b)va dispune citarea martorului pentru un nou termen de judecata
67.Daca, dupa emiterea mandatului de aducere, martorul nu se
intatiseaza, instanta:
a)va putea proceda la judecata cauzei
68.Nu pot fi martori in procesul civil:
c)descendentii, in cadrul proceselor de divort
69.Sunt suctiti de a fi martori in procesul civil:
a)judecatorii, chiar si dupa incetarea functiei lor, asupra
imprejurarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta
calitate
70.In nicio situatie nu pot avea calitatea de martori in procesul civil:
b)cei condamnati pentru marturie mincinoasa
71.Nu pot fi martori in procesul civil:

a)cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna


dintre parti, cu exceptia situatiei in care partile convin expres
sau tacit ca aceste persoane sa fie audiate
72.Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani:
b)pot fi ascultati in calitate de martori, fara a depune juramant, insa
instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la
aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala
73.Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata
locului sau sunt necesare explicatiile partilor:
a)experitza se va efectua cu citarea partilor
74.O noua expertiza va trebuie ceruta:
c)la primul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat
obiectiuni, latermenul imediat urmator depunerii raspunsului la
obiectiuni, ori dupa caz, a raportului suplimentar
75.Sunt mijloace materiale de proba:
b)si fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de
inregistrare a sunetului, precum si alte asemenea mijloace
tehnice, daca nu au fost obtinute prin incalcarea legii ori a
bunelor moravuri
76.Cercetarea la fata locului:
b)se dispune printr-o incheiere prin care se vor determina imprejurarile
de fapt ce urmeaza sa fie lamurite la fata locului
77.Rezultatul cercetarii la fata locului:
b)se va consemna intr-un proces-verbal care va fi semnat de
catre cei prezenti
78.Marturisirea judiciara:
b)poate fi invocata numai daca se face dovada ca a fost urmarea unei
erori de fapt scuzabile
79.In cazul societatilor de persoane ai caror asociati au drept
de reprezentare:
c)asociatii cu drept de reprezentare vor fi citati personal la
interogatoriu
80.Daca partea, fara motive temeinice, nu se infatiseaza in instanta
pentru administrarea interogatoriului:
a)instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori
numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus
interogatoriul
81.Asigurarea probelor
b)poate fi admisa chiar daca nu exista urgenta, daca partea
adversa isi da acordul
82.In cazul cererii de asigurare a probelor:
b)intampinarea nu este obligatorie
83.Data hotararii este aceea la care:
c)minuta este pronuntata potrivit legii
84.Renuntarea la judecata cererii de chemare in judecata:

b)daca se formuleaza pana la comunicarea cererii paratului,


reclamantului nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
85.Daca reclamantul renunta la judecata la prmul termen la
care partile sunt legal citate sau ulterior acestui moment:
c)renuntarea nu se poate face decat cu acordul expres sau
tacit al paratului
86.Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti:
b)nu este opozabila si celorlalti reclamanti
87.Reclamantul poate sa renunte la drept in calea de atac a
apelului
c)fara a fi necesar acordul celeilalte parti
88.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti:
a)poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la
instanta ierarhic superioara
89.Achiesarea expresa la pretentiile reclamantului:
a)se face parte prin act autentic sau prin declaratie verbala in
fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri
speciale
90.Este caz de suspendare voluntara a judecatii:
c)cand niciuna dintre parti, legal citate,nu se infatiseaza la strigarea
auzei si reclamantul sau paratul nu au solicitat judecare cauzei in lipsa
91.Judecare se suspenda de drept:
a)pana la solutionarea cererii de abtinere
92.Suspendarea judecatii este facultativa:
a)cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea
o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea, daca
legea nu prevede altfel
93.Suspendarea judecatii este facultativa:
b)cand instanta constata ca desfasurarea normala a procesului
este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea
obligatiilor stabilite in cursul judecatii
94.Judecata se suspenda de drept:
c)prin decesul uneia dintre parti, pana la introducerea in cauza a
mostenitorilor, in afara de cazul cand partea interesata cere termen
introduerea in judecata a acestora
95.Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va
pronunta:
b)printr-o incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod
separat, la instanta ierarhic superioara, cu exceptia situatiei in
care suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si
Justitie, caz in care hotararea este definitiva
96.Impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea judecarii
cauzei:

a)se poate declara recurs cat timp dureaza suspendarea cursului


judecarii procesului
97.Perimarea cererii de chemare in judecata:
a)nu poate fi invocata pentru prima data in fata instantei de
apel
98.Cursul perimarii este intrerupt:
c)prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii
procesului de catre partea care justifica un interes
99.Perimarea:
a)se solutioneaza cu citarea partilor
100.Hotararea prin care instanta se pronunta asupra vizuirii formulate
impotriva unei hotarari pronuntate in prima instanta se numeste:
c)sentinta
101.Hotararea prin care instanta se pronunta asupra
contestatiei in anulare formulate impotriva unei hotarari
pronuntate in recurs se numeste:
b)decizie
102.Autoritatea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti:
a)priveste dispozitivul, precum si considerentele pe care acesta se
sprijina, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasa
103.Exeptia autoritatii de lucru judecat poate fi invocata:
a)de instanta sau de parti in orice stare a procesului, chiar
inaintea instantei de recurs
104.Daca exista contradictie intre considerentele hotararii si
dispozitivul acesteia, partea interesata va putea:
b)exercita calea de atac prevazuta de lege pentru hotararea respectiva
105.Daca in cuprinsul hotararii judecatoresti exista erori
referitoare la sustinerea partilor, acestea pot exercita:
a)indreptarea hotararii
106.Cererea de completare a hotararii se formuleaza:
b)in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs
impotriva hotararii, iar in cazul hotararilor date in caile extraordinare
de atac sau in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la
pronuntare
107.Cererea de completare a hotararii se poate formula:
a)si atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra
onorariului interpretului
108.Indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori
completarea hotararii:
b)nu se pot cere prin intermediul apelului sau recursului
109.Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au
ca obiect:
a)stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti fata
de copiii minori
110.Nu pot fi micsorate de catre instanta cheltuielile de ajudecata
avand ca obiect:

c)plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar


111.Paratului care a recunoscut, la primul termen de judecata
la care partile sunt legal citate, pretentiile reclamentului:
b)nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata , cu
exceptia cazului in care, prealabil pornirii procesului, a fost
pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in
intarziere
112.Este cale ordinara de atact in procesul civil:
a)apelul
113.Sunt cai de atac extraordinare in procesul civil:
b)contestatia in anulare si revizuirea
114.Apelul este o cale de atac:
a)de reformare, comuna,suspensiva de executare
115.Este admisibila direct in apel:
c)cererea de interventie voluntara accesorie
116.Apelul provocat:
a)se sanctioneaza cu nulitatea atunci cand nu se indica hotararea
atacata
117.Termenul de apel este de:
a)30 de zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune
altfel
118.In apel:
a)intampinarea este obligatorie
119.In cazul in care apelul nu se motiveaza:
a)instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor
invocate la prima instanta
120.Recursul este o cale de atac:
b)de reformare, comuna, extraordinara,de regula nesuspensiva de
executare
121.Contestatia in anulare se introduce:
a)la instanta a carei hotarare se ataca
122.Este motiv de contestatie in anulare obisnuita
c)situatia in care citarea partii pentru termenul la care a avut loc
judecata a fost nelegal indeplinita, partea nu s-a prezentat si nici nu a
putut invoca aspect pe calea apelului sau recursului sau, desi l-a
invocat in recurs, instanta l-a respins pentru ca avea nevoie de
verificari de fapt incompatibile cu recursul
123.Suspendarea executarii hotararii atacate pe calea
contestatiei in anulare:
b)poate fi cercetata de instanta investita cu solutionarea
contestatiei in anulare, daca partea care solicita suspendarea
depune o cautiune
124.Cererea tertului care formuleaza o cerere de interventie in interes
propriu in etapa contestatiei in anulare:
a)va fi respinsa de catre instanta ca inadmisibila
125.Atat in cazul contestatiei in anulare, cat si al revizuirii:

a)intampinarea este obligatarie


126.O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare:
c)nu mai poate fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in
anulare, chiar daca se invoca alte motive
127.Termenul pentru exercitarea contestatiei in anulare este
de:
b)15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de
un an de la data cand hotararea a ramas definitiva
128.Revizuirea:
b)se judeca cu citarea partilor
129.Sunt masuri asiguratorii:
c)sechestrul asigurator, poprirea asiguratorie, sechestrul
judiciar
130.Sechestrul asigurator:
a)consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau/si imobile urmaribile
ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui tert in scopul
valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani va
obtine un titlu executoriu
131.Instanta poate incuviinta cererea de sechestru asigurator
atunci cand creanta nu este exigibila:
b)si autnci cand debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile
date creditorului
132.Valorificarea bunurilor sechestrate:
c)nu se va putea face decat dupa ce creditorul a obtinut titlul
executoriu
133.Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii
sechestrului asigurator:
c)cel interesat va putea formula contestatie la executare
134.Cererea de infiintare a sechestrului judiciar:
b)se va solutiona de instanta in circumscriptia careia se afla bunul ce
urmeaza a fi pus sub sechestru, in situatia in care nu exista litigiul pe
fond
135.Pe langa elementele prevazute de lege pentru cererea de
chemare in judecata, cererea de partaj va cuprinde:
a)bunurile supuse partajului
136.In cazul in care intelegerea partilor priveste numai partajul
anumitor bunuri din cererea de chemare in judecata:
a)instanta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare
partiala, continuand procesul pentru celelalte bunuri
137.Incheierea de admitere in principiu in materia partajului:
b)poate fi atacata numai cu apel odata cu fondul
138.In cazul in care partajul nu se poate realiza in niciuna dintre
modalitatile prevazute de lege:
b)instanta va hotara inchiderea dosarului

139.Sunt conditii speciale pentru admiterea ordonantei


presedintiale:
b)urgenta, aparenta de drept, vremelnicia, neprejudecarea de
si exigibilitate
140.Se poate obtine pe calea ordonantei presedintiale:
c)sistarea lucrarilor unei constructii
141.Sunt masuri care pot fi dispuse pe calea ordonantei
presedintiale:
a)stabilirea locuintei copiilor minori pana la solutionarea
litigiului avand ca obiect desfacerea casatoriei dintre soti
142.Ordonanta presedintiala:
b)daca prin legi speciale nu se dispune altfel, poate fi atacata cu apel
in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, daca s-a dat fara
citarea partilor
143.In cazul ordonantei presedintiale:
c)motivarea ordinantei se face in cel mult 48 de ore de la
pronuntare
144.Instanta competenta sa solutioneaze cererea de ordonanta
presedintiala:
b)este cea careia ii revine competenta sa se pronunte in prima instanta
asupra fondului dreptului
145.In cazul ordinantei presedintiale:
b)intampinarea nu este obligatorie
146.In cazul ordonantei presedintiale:
b)nu sunt admisibile probe a caror administrare necesita un timp
indelungat
147.Apelul declarat impotriva ordonantei presedintiale:
b)se solutioneaza cu citarea partilor
148.Cererea de ordonanta presedintiala:
a)la solicitarea reclamantului, pana la inchiderea dezbaterilor la prima
instanta, va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun
149.In cazul procesului de divort, daca nici reclamantul si nici
paratul nu au locuinta in tara:
a)partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice
judecatorie din Romania
150.In cazul procesului de divort, cererea reconventionala se poate
formula in fata primei instante:
b)pentru patele petrecute dupa primul termen de judecata la care
paratul a fost citat in mod legal, pana la inceperea desbaterilor asupra
fondului in cererea reclamantului
151.In cazul procesului de divort, instanta se va pronunta din
oficiu, chiar daca nu a fost investita in acest sens, si asupra:
a)numelui pe care sotii il vor purta dupa desfacerea casatoriei
152.In cazul in care actiunea este continuata de mostenitorii sotului
reclamant, iar instanta constata culpa exclusiva a sotului parat in
desfacerea casatoriei:

c)casatoria se socoteste desfacuta la data introducerii cererii de divort


153.In cazul procesului de divort, instanta nu se poate
pronunta din oficiu asupra:
a)prestatiei compensatorii intre fostii soti
154.In cazul procesului de divort, daca la termenul de judecata, in
prima instanta, reclamantul lipseste nejustificat si se infatiseaza numai
paratul:
a)cererea va fi respinsa ca nesustinuta
155.Reclamantul poate renunta la judecata cererii de divort:
a)in tot cursul judecatii, chiar daca paratului se impotriveste
156.Cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si
reclamantul decedeaza in cursul procesului, lasand mostenitori:
c)acestia vor putea continua actiunea, pe care instanta o va admite
numai daca va constata culpa exclusiva a soltului parat
157.Daca unul dintre soti s-a recasatorit dupa desfacerea
casatoriei:
b)hotararea definitiva prin care s-a desfacut casatoria nu este
supusa contestatiei in anulare si revizurii in ce priveste
divortul
158.Daca paratul nu a formulat cerere reconventionala, iar din dovezile
administrate rezulta ca numai reclamantul este culpabil de
destramarea casatoriei:
b)cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata, daca se solicita
desfacerea din culpa exclusiva a sotului parat
159.Incuviintarea executarii silite:
c)se face fara citarea partilor, in termen de cel mult 7 zile de la
inregistrarea cererii de incuviintare a executarii silite
160.Contestatia la executare:
b)se judeca cu citarea partilor
161.Contestatia la executare:
c)privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului
executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea
ce se executa
162.In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu
executoriu decat o hotarare judecatoreasca:
c)se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de
drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai
daca legea nu prevede in legautra cu acel titlu executoriu o cale
procesuala specifica pentru desfiintarea lui
163.In cazul contestatiei la executare:
c)se poate invoca perimarea unor acte de executare