Sunteți pe pagina 1din 48

Dreptul muncii si securitatii sociale test grila

MULTIPLE CHOICE 1. a.

Ce este formarea profesionala ?

activitatea desfasurate de o persoans inainte de incadrarea sa in munca, in scopul de a dobandi cunostinte de cultura generala si de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii; b. activitatea prestata de o persoana in timpul programului de lucru, necesara pentru exercitarea respectivei profesii sau meserii; c. activitatea prestata de salariat in timpul programului de lucru, in scopul exercitarii profesiei sau meseriei.
ANS: A 2. a. b. c.

Cate faze are formarea profesionala ca si proces? trei faze; patru faze; doua faze.
ANS: C

3. a. b. c.

Cand se deruleaza prima faza a formarii profesionale ? in timpul activitatii profesionale; in timpul programului de lucru; in timpul scolarizarii.
ANS: C

4. a. b. c.

Cand se deruleaza a doua faza a formarii profesionale ? in timpul scolarizarii; in timpul activitatii profesionale; in timpul programului de lucru.
ANS: B

5.

Ce fel de institutie este formarea profesionala, care, ca regula, precede incadrarea in munca? institutie juridica complexa; institutie juridica revizuita.

a. institutie juridica unica; b. c.

ANS: B

In principiu, ce fel de raporturi juridice sunt cele privind formarea profesionala initiala ?
6. a. b. c.

conexe raporturilor juridice de munca; adiacente raporturilor juridice de munca; straine de raporturile juridice de munca.
ANS: A

Cu exercitarea carui drept fundamental se afla in stransa legatura dreptul la invatatura?


7. a. b. c.

dreptul la viata; dreptul la identitate; dreptul la munca si protectia sociala a muncii.


ANS: C 8.

Cum este structurat sistemul de formare profesionala initiala ? o singura etapa principala; trei etape principale.
ANS: B

a. b. doua etape principale; c.

9. a. b. c.

Care este prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? tehnologica; profesionala; de meserii.
ANS: A

10.

Ce durata are prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ? 2 ani; 3 ani; 4 ani.
ANS: C

a. b. c.

Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ?
11.

a. pregatire partiala; b. pregatire generala(diploma de bacalaureat); c. pregatire pe piata muncii. ANS: B 12.

Care este cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? etapa profesionala; etapa tehnologica; etapa intermediara.
ANS: A 13.

a. b. c.

Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa profesionala) ? scolile de arte si meserii; scolile de arta si muzica; scolile de arta si pictura.
ANS: A

a. b. c.

14. a. b. c.

Dupa absolvirea carei clase se acorda calificarea de nivel 2 ? a X-a; a XI-a; a XII-a.
ANS: B

15.

Ce calificare de nivel pot obtine absolventii scolilor de arte si meserii la finalizarea claselor IX - X ? nivel I; nivel II;
ANS: A

a. b. c. nivel III.

16.

Cum se poate realiza educatia permanenta prin sistemul educational ? studiu individual; participarea celor interesati la diferite dezbateri cu caracter privat; participarea celor interesati la programe de asistenta sociala.

a. participarea celor interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin b. c.

ANS: A 17.

Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ?

a. doar formarea profesionala iniaiala, organizata prin alte forme decat cele specifice b. c.

sistemului national de invatamant; doar formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant; formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
ANS: C 18.

Care persoane sunt admise la formele de pregatire profesionala ? persoanele inapte de munca; persoanele apte de munca; doar persoanele care nu i-au definitivat studiile.
ANS: B

a. b. c.

19.

Care sunt criteriile de care se tine seama pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala ? nivelul general de pregatire, dovedit prin actele de studii; nivelul de cunostinte generale; varsta si experienta in domeniu.
ANS: A 20.

a. b. c.

Ce reprezinta serviciile de formare profesionala ?

a. b. c.

totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala; totalitatea obligatiilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala; totalitatea drepturilor si obligatiilor de care beneficiaza persoanele incadrate in munca.
ANS: A 21.

Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la doi ani ? sub 21 de salariati; cel putin 21 de salariati;

a. b.

c. sub 20 de salariati. ANS: B 22.

Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la trei ani ? sub 21 de salariati; cel putin 21 de salariati;
ANS: A

a. b. c. sub 20 de salariati.

23.

Cati salariati trebuie sa aiba angajatorul persoana juridica pentru ca planurile anuale de formare profesionala sa fie intocmite de catre acesta? mai mult de 20 de salariati; mai putin de 15 de salariati; mai mult de 20 de salariati.
ANS: A 24.

a. b. c.

Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ? doar la initiativa angajatorului; doar la initiativa angajatului; la initiativa angajatorului sau la cea a salariatului.
ANS: C

a. b. c.

25.

De catre cine se suporta, potrivit Codului Muncii, de regula, toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala initiata de angajator ? angajat; angajator; Inspectoratul Teritorial de Munca.
ANS: B

a. b. c.

26.

Ce dobandeste salariatul, prin contractul de calificare profesionala, atunci cand acesta se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de angajator ? calificare profesionala; capacitate de munca; capacitate de exercitiu.

a. b. c.

ANS: A 27.

In ce forma se incheie, obligatoriu, contractul de ucenicie la locul de munca ? scrisa; orala; atat scrisa cat si orala.
ANS: A

a. b. c.

28.

Cui revine obligatia de a incheia contractul de ucenicie la locul de munca?

a. angajatului; b. angajatorului; c. Inspectoratul Teritorial de Munca. ANS: B 29. a. b. c.

Cum poate fi doctoratul (studiile doctorale) ? stiintific si profesional; numai stiintific; numai profesional.
ANS: A

30.

Care sunt cele doua categorii de concedii pentru formare profesionala, prevazute de Codul Muncii, ce se acorda la initiativa salariatilor ?

a. concediul de odihna si concediul fara plata; b. concediul de odihna si concediul cu plata; c. concediul fara plata si concediul cu plata. ANS: C 31.

Pe perioada concediului de studii, salariatul are dreptul la o indemnizatie stabilita ca si in cazul: concediului de odihna; concediului medical; nu are dreptul la indemnizatie.
ANS: A 32.

a. b. c.

Ce fel de persoana este intotdeauna salariatul (angajatul) ?

a. b. c.

juridica; fizica; fizica sau juridica.


ANS: B 33.

Ce fel de executare presupune contractul individual de munca ? succesiva; dintr-o data; uno ictu.
ANS: A

a. b. c.

34.

Avand ca reper "titlu" , ce fel de contract este contractul individual de munca ? gratuit; oneros;
ANS: B

a. b. c. gratuit sau oneros.

35.

Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat si angajatorul ? obligatia de "a face"; obligatia de "a nu face"; obligatia de "a face" sau "a nu face".
ANS: A

a. b. c.

36. a. b. c.

Privit ca act juridic, carei ramuri apartine contractul individual de munca? dreptului comercial; dreptului muncii; drept al bunurilor.
ANS: B

37.

Constitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta? la varsta de 15 ani; la varsta de 16 ani; la varsta de 18 ani.

a. b. c.

ANS: A 38.

Ce fel de capacitate de munca recunoaste legea, persoanei, incepand cu varsta de 15 ani si pana la 16 ani ? totala; partiala; persoana nu are capacitate de munca.
ANS: B

a. b. c.

Prin acordul prealabil al caror persoane se intregeste capacitatea restransa de drept al muncii, la momentul incadrarii in munca, al minorilor de 15 pana la 16 ani?
39. a. b. c.

parintilor sau reprezentantilor legali; parintilor sau angajatorului; autoritatii tutelare.


ANS: A 40.

Ce fel de conditie este consimtamantul la incheierea contractului individual de munca ?

a. esentiala, de fond si generala; b. esentiala, de forma si generala; c. numai esentiala si generala. ANS: A 41. a. b. c.

Cum se clasifica munca pe care o poate presta salariatul ? munca fizica; munca intelectuala; munca fizica si intelectuala.
ANS: C 42.

Ce desemneaza locul muncii ?

a. localitatea unde se desfasoara activitatea de baza; b. unitatea unde se desfasoara activitatea de baza; c. localitatea si unitatea unde se desfasoara activitatea de baza. ANS: C

43.

Care este, potrivit Codului Muncii, pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca ? 6 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana; 8 ore pe zi si 45 de ore pe saptamana; 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana.
ANS: C

a. b. c.

44.

Durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, nu poate depasi in medie: 40 de ore pe saptamana; 48 de ore pe saptamana; 45 de ore pe saptamana.
ANS: B

a. b. c.

45.

Care este durata perioadei de repaus, ce va urma, in cazul in care se stabileste o durata zilnica a timpului de munca de 12 ore pe zi ? 12 ore; 24 ore; 48 ore.
ANS: B 46.

a. b. c.

Ce constituie salariul ?

a. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata; b. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru concediul de odihna; c. totalitatea drepturilor cuvenite pentru munca prestata. ANS: A 47.

Cand sunt libere partile sa negocieze cuantumul salariului ?

a. la incetarea contractului individual de munca; b. la incheierea contractului individual de munca; c. la suspendarea contractului individual de munca. ANS: B 48. a. b.

Ce cuprinde salariul, potrivit Codului Muncii ? salariul de baza; salariul de baza si indemnizatiile;

c.

salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.


ANS: C 49.

Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii:

a. prestarea unei munci sau a unei activitati morale sau licite; b. prestarea unei munci sau a unei activitati imorale sau ilicite; c. prestarea unei munci sau a unei activitati pe timp de noapte. ANS: B 50.

Ce capacitate mai implica calitatea de parte intr-un raport juridic de munca, pe langa capacitatea juridica ? capacitatea de folosinta; capacitatea de munca; capacitatea de odihna.
ANS: B

a. b. c.

51.

Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie prealabila incheierii contractului individual de munca ? certificat medical; carnet de sanatate; adeverinta medicala.
ANS: A

a. b. c.

52.

Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ? incetarea contractului individual de munca; nulitatea absoluta a contractului individual de munca; concedierea salariatului pentru motive imputabile acestuia.
ANS: B 53.

a. b. c.

Angajatorului ii este interzis sa solicite persoanelor de sex feminin prezentarea unui certificat medical care sa ateste: daca cea in cauza este sanatoasa; daca cea in cauza este bolnava; daca cea in cauza este sau nu insarcinata.

a. b. c.

ANS: C 54.

Care este modalitatea principala de verificare a aptitudinilor profesionale si personale ale viitorilor salariati, atat in sectorul public cat si in cel privat? concursul sau examenul; testarea psihologica; avizul medicului de familie.
ANS: A 55.

a. b. c.

Ce este perioada de proba ?

intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului; b. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea psihologica a salariatului; c. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea sociala a salariatului.
ANS: A 56. a. b. c.

a.

Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ? cel mult 30 de zile calendaristice; cel mult 90 de zile calendaristice; cel mult 5 zile lucratoare.
ANS: A

57.

Care este perioada de proba, pentru functiile de conducere ?

a. cel mult 30 de zile calendaristice; b. cel mult 90 de zile calendaristice; c. cel mult 5 zile lucratoare. ANS: B 58. a. b. c.

Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati? cel mult 30 de zile calendaristice; cel mult 90 de zile calendaristice; cel mult 5 zile lucratoare.
ANS: C

59.

Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la debutul in profesie ?

a. b. c.

cel mult 30 de zile calendaristice; cel mult 90 de zile calendaristice; cel mult 6 luni calendaristice.
ANS: C 60.

Ce durata de timp nu poate depasi perioada de proba, obligatorie, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant superior, la debutul lor in profesie ? 1 luna; 3 luni; 6 luni.
ANS: C

a. b. c.

61. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: a. b. c.

5 zile lucratoare; 15 zile lucratoare; 30 de zile lucratoare.


ANS: A

Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
62. a. b. c. 30 de zile lucratoare.

5 zile lucratoare; 15 zile lucratoare;


ANS: B

63. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: a. b. c.

5 zile lucratoare; 15 zile lucratoare; 30 de zile lucratoare.


ANS: C

64.

Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat in functie de conducere, cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: 5 zile lucratoare; 15 zile lucratoare; 45 de zile lucratoare.
ANS: C 65.

a. b. c.

Perioada de proba curge din prima zi a:

a. b. c.

expirarii contractului individual de munca; executarii contractului individual de munca; incetarii contractului individual de munca.
ANS: B 66.

Cand expira perioada de proba?

a. la epuizarea termenului stabilit; b. la incheierea contractului individual de munca; c. la suspendarea contractului individual de munca. ANS: A 67.

In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut: avizul medicului de familie; avizul medical; avizul politiei.
ANS: C

a. b. c.

68.

De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de asistent maternal profesionist ?

a. instanta de judecata; b. Comisia pentru protectia muncii; c. Comisia pentru protectia copilului. ANS: C 69.

De cate ori este permisa incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata, intre aceleasi parti si in aceleasi conditii ?

a. b. c.

de cel mult doua ori consecutiv; de cel mult trei ori consecutiv; de cel mult patru ori consecutiv.
ANS: B 70.

Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de munca temporara ? un contract individual de munca si un contract de punere la dispozitie; un contract individual de munca si un contract de comodat; un contract individual de munca si un contract de inchiriere.
ANS: A 71.

a. b. c.

Ce fel de contract este contractul de munca temporara ? pe durata nedeterminata; pe durata determinata; nu are relevanta durata.
ANS: B

a. b. c.

72.

Care sunt partile, in contractul de punere la dispozitie ?

a. agentul de munca temporara si utilizatorul; b. agentul de munca temporara si salariatul; c. agentul de munca temporara si angajatul. ANS: A 73.

Ce poate sa vizeze contractul individual de munca cu timp partial ?

a. contracte individuale de munca pe durata determinata sau pe durata nedeterminata; b. numai contracte individuale de munca pe durata determinata; c. numai contracte individuale de munca pe durata nedeterminata. ANS: A 74.

Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani ? 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana; 6 ore pe zi, 30 de ore pe saptamana; 6 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana.
ANS: B

a. b. c.

75.

Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali de disectie, morgi si anatomie patologica ? 8 ore; 7 ore; 6 ore.
ANS: C

a. b. c.

Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ?
76. a. b. c.

8 ore; 7 ore; 6 ore.


ANS: C

Ce atrage acceptarea propunerii de mutare de la un loc de munca cu fractiune de norma la unul cu norma intreaga sau invers, indiferent de partea care a facut oferta ?
77. a. incetarea contractului individual de munca; b. nulitatea contractului individual de munca; c. modificarea contractului individual de munca. ANS: C 78.

De cate feluri poate fi contractul individual de munca cu munca la domiciliu ?

a. contract individual de munca pe durata determinata sau pe durata nedeterminata; b. numai contract individual de munca pe durata determinata; c. numai contract individual de munca pe durata nedeterminata. ANS: A 79.

Care este forma in care se incheie contractul individual de munca cu munca la domiciliu ? in forma scrisa; in forma orala; legea nu prevede.
ANS: A

a. b. c.

80.

Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ?

a. b. c.

partea legala si partea conventionala; partea legala si partea scrisa; partea conventionala si partea orala.
ANS: A 81.

Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ?

a. identitatea partilor, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea contractului

b.

colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; durata contractului, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; c. identitatea partilor, salariul de baza, indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului.
ANS: A 82.

Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ? durata intervalului de lucru pe timp de noapte; durata pentru care acesta se incheie; durata pauzelor de masa.
ANS: B 83.

a. b. c.

De cine sunt reprezentate formele de exprimare a ocupatiei ? functia sau gradul exercitat de cel in cauza; functia sau meseria exercitata de cel in cauza; gradul sau meseria exercitata de cel in cauza.
ANS: B 84.

a. b. c.

Ce reprezinta salariul ?

a. b. c.

pretul muncii prestate de salariat; pretul muncii prestate de angajator; pretul muncii prestate de patron.
ANS: A 85.

Cui poate apartine initiativa participarii salariatului la o forma de pregatire profesionala ?

a. b. c.

salariatului; angajatorului; fie salariatului, fie angajatorului.


ANS: C 86.

Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data: incheierii contractului individual de munca; incetarii contractului individual de munca; desfacerii contractului individual de munca.
ANS: B 87.

a. b. c.

Ce il obliga pe salariat clauza de mobilitate inserata in contractul individual de munca ? sa nu accepte schimbarea locului de munca; sa accepte schimbarea locului de munca; sa accepte modificarea contractului individual de munca.
ANS: B

a. b. c.

88.

Ce vizeaza clauza de confidentialitate, sub aspectul partilor raportului juridic de munca? doar salariatul; doar angajatorul; atat salariatul cat si angajatorul.
ANS: C

a. b. c.

89.

Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate de catre salariat ? raspunderea disciplinara; raspunderea patrimoniala; raspunderea disciplinara si patrimoniala.
ANS: C

a. b. c.

90.

Care sunt ratiunile, din punctul de vedere al salariatului, pentru care poate fi incheiat obiectul clauzei de constiinta ? morale, stiintifice, politice, religioase, de politete; morale, politice, religioase, de politete;

a. b.

c.

morale, stiinsifice, politice, religioase.


ANS: A 91.

Ce fel de sanctionare poate antrena neexecutarea unui ordin legal dat, de serviciu, de catre salariat ? sanctionare disciplinara; nu poate fi sanctionat; este detasat.
ANS: A

a. b. c.

92.

Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la securitate si sanatate in munca al salariatului ? asigurare a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor; asigurare a climatului social de munca a salariatilor; asigurare a salariului salariatilor.
ANS: A 93.

a. b. c.

Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ? in toate sectoarele de activitate (atat publice cat si private); doar in sectoarele publice de activitate; doar in sectoarele private de activitate.
ANS: A

a. b. c.

94.

Care este finalitatea masurilor obligatorii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca ? asigurarea sanatatii si securitatii in munca a salariatilor; asigurarea climatului social de munca a salariatilor; asigurarea salariului salariatilor.
ANS: A 95.

a. b. c.

Ce este (cum definiti) angajatorul?

a. b. c.

persoana juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv; persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; persoana fizica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii.

ANS: B 96.

Prin ce este asigurat, potrivit Constitutiei, dreptul la invatatura ?

a. invatamantul general obligatoriu; b. invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel

profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare; c. invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior.
ANS: B 97. a. b. c.

Unde trebuie afisat Regulamentul intern ? sediul angajatorului; sediul inspectoratului teritorial de munca; usa instantei de judecata.
ANS: A

Cui ii incumba obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ?
98. a. b. c.

angajatului; angajatorului; ambilor.


ANS: B 99.

Contractul colectiv de munca se incheie ca urmare a negocierii purtate intre: angajatori si salariati; angajatori si inspectoratul teritorial de munca; salariati si inspectoratul teritorial de munca.
ANS: A 100.

a. b. c.

La ce fel de interese sunt limitate de lege interesele aparate prin declansarea grevei? interese profesionale, familiale, economice; interese profesionale, economice sau sociale;

a. b.

c.

interese familiale, economice sau sociale.


ANS: B 101.

Ce fel de drept este dreptul la greva ? patrimonial; fundamental; nici patrimonial, nici fundamental.
ANS: B

a. b. c.

102.

In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale ? organizatii sindicale; asociatii patronale; asociatii familiale.
ANS: A

a. b. c.

103.

In ce se pot asocia angajatorii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale ? organizatii sindicale; asociatii patronale; asociatii familiale.
ANS: B 104.

a. b. c.

Ce fel de instrument este norma de munca ?

a. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu angajatorul sau; b. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu sindicatele; c. instrument al angajatorului in relatiile contractuale cu salariatii sai. ANS: C 105.

Cum se stabileste, in mod concret, felul muncii in cadrul unitatilor productive ? fie prin norme de munca, fie prin program de lucru; fie prin norme de munca, fie prin fise ale postului; fie prin fise ale postului, fie prin calitatea muncii.
ANS: B

a. b. c.

106.

Al cui acord este necesar, potrivit prevederilor Codului Muncii, pentru aplicabilitatea normelor de munca ? sindicatelor sau al reprezentantilor salariatilor; patronatelor si sindicatelor; doar patronatelor.
ANS: A

a. b. c.

107.

Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare ? sindicatului reprezentativ; angajatorului; consiliului de administratie al unitatii.
ANS: B

a. b. c.

108. a. b. c.

Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ? federatiei patronale; angajatorului; consiliului de administratie al unitatii.
ANS: B

109.

Cui revine obligatia de a infiinta registrul general de evidenta al salariatilor si de a opera inregistrarile prevazute de lege ? serviciului resurse umane; angajatorului; consiliului de administratie al unitatii.
ANS: B

a. b. c.

110.

Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor ? inspectoratului teritorial de munca; angajatorului; consiliului de administratie al unitatii.
ANS: B

a. b. c.

111.

Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este reprezentata de concediul de maternitate?

a. b. c.

din initiativa salariatei; prin acordul partilor; de drept.


ANS: C 112.

Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este reprezentata de carantina? din initiativa salariatei; prin acordul partilor; de drept.
ANS: C

a. b. c.

113.

Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv ? va fi modificat din initiativa angajatorului; va fi suspendat de drept; opereaza concedierea.
ANS: B

a. b. c.

114.

Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ? va fi modificat din initiativa angajatorului; va fi suspendat de drept; va fi suspendat din initiativa salariatului.
ANS: B

a. b. c.

115.

De catre cine se elibereaza, in cazul carantinei, certificatul prin care se atesta boala contagioasa ? unitatea sanitara la care a avut loc internarea; directia de sanatate publica (din lege); inspectoratul de sanatate publica.
ANS: C 116.

a. b. c.

In cazul incapacitatii temporare de munca, pana cand dureaza suspendarea contractului individual de munca ? pana la renuntarea salariatului la suspendare; pana la exprimarea acordului partilor;

a. b.

c.

pana la insanatosirea salariatului.


ANS: C 117.

Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv?

a. b. c.

nu poate fi angajata o alta persoana; poate fi angajata cu contract individual de munca pe durata determinata o alta persoana; angajarea este conditionata de acordul titularului postului.
ANS: B 118.

Cum va fi suspendat contractul individual de munca, in cazul persoanei care are calitatea de asistent judicia,r in cadrul completului pentru judecarea conflictelor de munca, in acest interval de timp ? suspendat de drept; suspendat din initiativa salariatului; suspendat prin acordul partilor.
ANS: A 119.

a. b. c.

Cum poate fi suspendat contractul individual de munca pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani ? de drept; prin acordul partilor; din initiativa salariatului.
ANS: C

a. b. c.

120.

Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani? numai salariata mama; optional, oricare dintre parintii firesti; se stabileste printr-o adresa de catre casa de pensii.
ANS: B

a. b. c.

121.

Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului decedeaza ? se suspenda incepand cu luna urmatoare; inceteaza;

a. b.

c.

se acorda in continuare.
ANS: A 122.

Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru cresterea copilului daca copilul este abandonat? inceteaza; va continua; se suspenda incepand cu luna urmatoare.
ANS: C

a. b. c.

123.

Care este durata concediului paternal fara atestat pentru cursul de puericultura ? 30 de zile; 15 zile lucratoare; 5 zile lucratoare.
ANS: C

a. b. c.

124. a. b. c.

Din ce fonduri se plateste indemnizatia pentru concediul paternal ? din fondul de salarii al unitatii; din fondul asigurarilor sociale de stat; nu exista concediu paternal.
ANS: A

125.

Cum se suspenda contractul individual de munca pentru salariatii care participa la greva ? de drept; din initiativa salariatului; din initiativa angajatorului.
ANS: B

a. b. c.

126.

Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile ? poate fi suspendat din initiativa salariatului; se suspenda de drept; poate fi suspendat din initiativa angajatorului.
ANS: C

a. b. c.

127.

Ce se poate intampla cu contractul individual de munca daca angajatorul formuleaza plangere penala impotriva salariatului ? poate fi suspendat din initiativa angajatorului; inceteaza de drept; inceteaza din initiativa angajatorului.
ANS: A

a. b. c.

128.

Ce se intampla cu contractul individual de munca, in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca? continua sa produca efecte; se suspenda din initiativa angajatorului; se suspenda de drept.
ANS: B

a. b. c.

129. a. b. c.

Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii? se suspenda de drept; nu opereaza suspendarea; se suspenda din initiativa angajatorului.
ANS: C

130.

Care este obligatia angajatorului daca angajatorul vrea sa modifice clauzele contractului individual de munca (prevazute de art.17 alin.2)?

are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 15 zile de la data incunostintarii; b. are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 20 zile de la data incunostintarii; c. are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 30 zile de la data incunostintarii.
ANS: A 131. a. b. c.

a.

Cum este modificarea unilaterala a contractului individual de munca?

este inadmisibila; este permisa doar in cazul detasarii; este permisa doar in cazul delegarii, detasarii si trecerii temporare in alta munca.
ANS: C 132.

Ce se modifica in cazul delegarii ?

a. b. c.

doar unitatea si drepturile salariale; doar locul obisnuit al muncii; doar subordonarea salariatului.
ANS: B 133.

Fata de cine raspunde disciplinar salariatul aflat in delegatie ? doar fata de angajatorul sau; numai fata de conducerea unitatii in care se afla delegat; raspunderea disciplinara nu poate opera in aceasta situatie.
ANS: A 134.

a. b. c.

Cum inceteaza masura delegarii ?

a. b. c.

la cererea salariatului; prin revocare de catre angajator; la propunerea unitatii in care salariatul se afla delegat.
ANS: B 135.

Ce se realizeaza prin detasare ?

a. b. c.

o dispozitie a angajatorului; o initiativa decisiva a salariatului; un acord necesar al partilor.


ANS: A 136.

Pentru cine executa lucrari salariatul pe timpul detasarii ? in interesul angajatorului sau; in interesul angajatorului la care este detasat; pentru ambii angajatori.
ANS: B

a. b. c.

137. a. b. c.

Cui este subordonat salariatul pe perioada detasarii ? angajatorului cedent; sefului de formatie din unitatea care l-a angajat; angajatorului cesionar.
ANS: C

138.

Cum se realizeaza transferul in spiritul Codului Muncii ?

a. b. c.

numai cu acordul salariatului; cu acordul salariatului si al angajatorului; Codul Muncii nu reglementeaza transferul.
ANS: C 139.

Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt respectate dispozitii care ocrotesc un interes general ? modificarea contractului; nulitatea absoluta; suspendarea de drept.
ANS: B

a. b. c.

Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca lipseste acordul reprezentantilor legali ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ?
140. a. b. c.

revocat; suspendat; sanctionat cu nulitatea absoluta, remediabila.


ANS: C 141.

Ce fel de efecte produce constatarea nulitatii contractului individual de munca ? pentru trecut si pentru viitor; pentru trecut; pentru viitor.
ANS: C

a. b. c.

142.

Ce se intampla cu persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul ? trebuie sa restituie drepturile incasate necuvenit; are dreptul la remunerarea acestei munci; primeste un salariu echivalent cu salariul minim pe economie.
ANS: B

a. b. c.

143.

Care este soarta contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de pensionare pentru invaliditate a salariatului ?

a. contractul individual de munca se suspenda pana la insanatosire; b. contractul individual de munca inceteaza de drept;

c.

contractul individual de munca inceteaza din motive imputabile salariatului.


ANS: B 144.

Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea absoluta a acestuia? acesta se suspenda pana la remedierea cauzelor; inceteaza prin acordul partilor; inceteaza de drept.
ANS: C

a. b. c.

145.

Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul este condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate ?

a. se suspenda pana la revenirea salariatului; b. inceteaza de drept; c. inceteaza din initiativa angajatorului. ANS: B 146.

La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, ce se va intampla cu acesta?

a. inceteaza de drept; b. se transforma in contract pe durata nedeterminata; c. inceteaza prin decizia angajatorului. ANS: A 147. Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ? a. b. c.

inceteaza din initiativa angajatorului; inceteaza de drept; inceteaza din initiativa salariatului.
ANS: A 148.

Ce poate dispune angajatorul daca se constata inaptitudinea fizica a salariatului? suspendarea ; concedierea; modificarea drepturilor salariale.

a. b. c.

ANS: B 149.

Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca?

a. inceteaza din motive imputabile salariatului; b. va fi sanctionat cu nulitatea absoluta; c. va fi sanctionat cu nulitatea relativa. ANS: A 150.

Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea? poate continua prestarea activitatii; va fi concediat; va fi obligat sa faca cerere de pensionare.
ANS: B

a. b. c.

151.

In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului?

a. este inadmisibila; b. este admisibila daca angajatorul isi reprofileaza activitatea; c. este admisibila daca se desfiinteaza locul de munca ocupat de salariat. ANS: C 152.

Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intr-unul singur ? justificata; nelegala; intemeiata de drept.
ANS: A 153. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?

a. b. c.

a. b. c.

intre 10 si 20 de salariati; intre 20 si 100 de salariati; cel putin 100 de salariati.


ANS: B

Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 10% din salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
154. a. b. c.

intre 10 si 20 de salariati; intre 100 si 300 de salariati; cel putin 100 de salariati.
ANS: B

Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
155. a. b. c.

intre 10 si 20 de salariati; intre 20 si 100 de salariati; cel putin 300 de salariati.


ANS: C 156.

Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati?

a. 9 luni de la data concedierii acestora; b. 6 luni de la data concedierii acestora; c. 12 luni de la data concedierii acestora. ANS: A 157.

Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de executie, nu poate fi mai mare de: 15 zile calendaristice; 20 zile calendaristice;
ANS: A

a. b. c. 30 zile calendaristice;

158.

Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de conducere, nu poate fi mai mare de: 15 zile calendaristice; 20 zile calendaristice; 30 zile calendaristice.
ANS: C

a. b. c.

159.

Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata preavizului, in cazul demisiei ?(

a. b. c.

se suspenda; produce efecte; se modifica sub aspectul prestatiilor.


ANS: B 160.

Unde trebuie exprimata durata preavizului ? in cadrul dialogului social; prin adresa la domiciliul salariatului; in continutul deciziei de concediere.
ANS: C

a. b. c.

161.

Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala ?

a. daca o comisie de specialitate a stabilit inaptitudinea fizica a salariatului; b. dupa evaluarea prealabila a salariatului; c. dupa nota explicativa semnata de salariat. ANS: B 162.

Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere colectiva? directiei muncii din judet; salariatilor ce urmeaza a fi concediati; inspectoratului teritorial de munca.
ANS: C

a. b. c.

163.

Care este termenul in care sindicatul poate propune angajatorului masuri de evitare a concedierilor colective ?

a. 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii; b. 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii; c. 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii. ANS: A 164. a. b.

Conform legii, cu ce calitate este incompatibila calitatea de parlamentar ?

calitatea de comerciant persoana fizica; calitatea de comerciant persoana fizica ori cu calitatea de membru al unui grup de interes economic; c. calitatea de membru al unui grup de interes economic;

ANS: B 165. Care este reducerea duratei normale a timpului de lucru de care beneficiaza salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani ? a. b. c.

1 ora pe zi; 2 ore pe zi; 3 ore pe zi.


ANS: B 166.

Care este programul medicilor incadrati in unitatile publice din sectorul sanitar ? 6 ore, in medie, pe zi; 7 ore, in medie, pe zi; 8 ore, in medie, pe zi.
ANS: B

a. b. c.

167. a. b. c.

Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ? 6 ore, in medie, pe zi; 7 ore, in medie, pe zi; 8 ore, in medie, pe zi.
ANS: B

168.

Potrivit Codului muncii, intre ce intervale de timp se presteaza munca in timpul noptii? 22.00 - 06.00; 20.00 - 08.00; 22.00 - 07.00.
ANS: A

a. b. c.

169.

Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat ? hotarare a guvernului; negociere; regulamente.
ANS: C

a. b. c.

170.

Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din administratia publica ? hotarare a guvernului; negociere; regulamente.
ANS: A

a. b. c.

171.

Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit? hotarare a guvernului (250/1992, republicata in 1995); negociere; regulamente.
ANS: A

a. b. c.

172.

Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din unitatile bugetare? hotarare a guvernului (250/1992, republicata in 1995); negociere; regulamente.
ANS: A 173.

a. b. c.

Care este durata concediului de odihna pentru magistrati? 25 zile lucratoare; 35 zile lucratoare; 45 zile lucratoare.
ANS: B

a. b. c.

174. a. b. c.

Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu: activitatea prestata intr-un an calendaristic; activitatea prestata in ultima luna a anului calendaristic; activitatea prestata in ultima jumatate a anului calendaristic.
ANS: A

175.

Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din administratia publica ? 3-5 zile lucratoare;

a.

b. c.

3-7 zile lucratoare; 3-10 zile lucratoare.


ANS: C 176.

Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile autonome cu specific deosebit ? 3-5 zile lucratoare; 3-7 zile lucratoare;
ANS: C

a. b. c. 3-10 zile lucratoare.

177.

Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile bugetare ? 3-5 zile lucratoare; 3-7 zile lucratoare; 3-10 zile lucratoare.
ANS: C

a. b. c.

178.

Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la care are dreptul salariatul? 10 zile lucratoare sau 80 de ore; 10 zile calendaristice sau 80 de ore; 10 zile lucratoare sau 70 de ore.
ANS: A

a. b. c.

179.

Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile? 10% din salariul de baza; 10% din salariul minim negociat; 10% din salariul de merit.
ANS: A

a. b. c.

180.

Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru pentru conditii nocive de munca? 10% din salariul de baza; 10% din salariul minim negociat; 10% din salariul de merit.

a. b. c.

ANS: B 181.

Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele suplimentare? 75% din salariul de baza; 10% din salariul de merit.
ANS: A

a. b. 10% din salariul negociat; c.

182. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte, ( contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ? a. b. c.

50%; 25%; 100%.


ANS: B 183.

Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la drepturile salariale ?

a. 1 an de la data la care astfel de drepturi erau datorate; b. 2 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate; c. 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate; ANS: C 184. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la daunele rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor ? a. 1 an de la data la care astfel de drepturi erau datorate; b. 2 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate; c. 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate; ANS: C 185.

De catre cine se intocmeste, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, regulamentul intern? fiecare angajat in parte; angajator; sindicatul reprezentativ.
ANS: B

a. b. c.

186.

Care este momentul, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, de la care produce efecte regulamentul? aprobarii de catre angajator; aducerii la cunostinta; intocmirii.
ANS: B 187.

a. b. c.

Cum sunt amenzile disciplinare, potrivit Codului Muncii ? permise; interzise; aplicabile pentru contraventii.
ANS: B

a. b. c.

188. a. b. c.

De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ? emiterii;] expedierii; comunicarii.


ANS: C

189.

In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara? 7 zile de la data emiterii; 30 de zile de la data emiterii.
ANS: B

a. b. 5 zile de la data emiterii; c.

190.

In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara ?

a. 5 zile calendaristice de la data comunicarii; b. 10 zile calendaristice de la data comunicarii; c. 30 zile calendaristice de la data comunicarii; ANS: C

Ce instanta are competenta sa judece plangerea impotriva sanctiunii disciplinare (in prima instanta) ?
191. a. judecatoria; b. tribunalul in raza caruia salariatul are domiciliul; c. tribunalul in raza caruia unitatea isi are sediul.

ANS: B 192. a. b. c.

Ce surse nu pot constitui izvor de drept al muncii? practica judiciara, doctrina, cutuma; legea, doctrina, cutuma; Constitutia, doctrina, cutuma.
ANS: A

193.

In atributiile cui intra "Pregatirea de personal in diferite domenii" ? Consiliului Europei; Uniunii Europene; Organizatiei Internationale a Muncii.
ANS: C

a. b. c.

194.

In atributiile cui intra"Acordarea de asistenta tehnica tarilor membre in domeniu muncii si securitatii sociale" ? Consiliului Europei; Uniunii Europene; Organizatiei Internationale a Muncii.
ANS: C

a. b. c.

195.

In atributiile cui intra "Finantarea unor cursuri de pregatire profesionala cu participare internationala" ? Consiliului Europei; Uniunii Europene; Organizatiei Internationale a Muncii.
ANS: C

a. b. c.

196.

In atributiile cui intra "Elaborarea de norme internationale pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale salariatilor" ? Consiliului Europei; Uniunii Europene; Organizatiei Internationale a Muncii.
ANS: C

a. b. c.

197.

In atributiile cui intra "Supravegherea aplicarii si respectarii conventiilor si pactelor internationale privind drepturile omului in domeniile muncii si libertatii de asociere in sindicate" ? Consiliului Europei; Uniunii Europene; Organizatiei Internationale a Muncii.
ANS: C

a. b. c.

198.

In atributiile cui intra "Elaborarea normelor internationale de munca si controlarea aplicarii acestora" ?

a. b. c.

Consiliului de Administratie al Organizatiei Internationale a Muncii; Conferintei Internationale a Muncii (Adunarea Generala) din cadrul Organizatiei Internationale a Muncii; Biroului International al Muncii.
ANS: B 199.

In atributiile cui intra "Adoptarea rezolutiilor care orienteaza politica generala a Organizatiei Internationale a Muncii si activitatile acesteia" ?

a. b. c.

Consiliului de Administratie al Organizatiei Internationale a Muncii; Conferintei Internationale a Muncii (Adunarea Generala) din cadrul Organizatiei Internationale a Muncii; Biroului International al Muncii.
ANS: B 200.

In atributiile cui intra "Votarea bugetului Organizatiei Internationale a Muncii" ?

a. b. c.

Consiliului de Administratie al Organizatiei Internationale a Muncii; Conferintei Internationale a Muncii (Adunarea Generala) din cadrul Organizatiei Internationale a Muncii; Biroului International al Muncii.
ANS: B 201.

Ce numar de persoane este necesar sa-si exprime acordul pentru a se constitui o organizatie sindicala ? 15 persoane care activeaza in aceeasi ramura sau profesie; 20 persoane care activeaza in aceeasi ramura sau profesie; 25 persoane care activeaza in aceeasi ramura sau profesie;

a. b. c.

ANS: A 202. a. b. c.

Ce durata nu poate depasi negocierea colectiva, potrivit legii ? 30 de zile; 60 de zile; 90 de zile.
ANS: B

203.

Intre ce parti se incheie conventia numita "Contractul colectiv de munca" ? patron si salariati; sindicate si salariati; patroni si organizatii patronale.
ANS: A

a. b. c.

204.

Cine are intre atributiile principale "Urmarirea respectarii drepturilor salariatilor" ? reprezentantii salariatilor; reprezentantii angajatorilor; reprezentantii organizatiilor patronale.
ANS: A

a. b. c.

205. a. b. c.

Cine are intre atributiile principale"Promovarea intereselor salariatilor" ? reprezentantii salariatilor; reprezentantii angajatorilor; reprezentantii organizatiilor patronale.
ANS: A

206.

Cine are intre atributiile principale"Sesizarea inspectoratului de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si a contractului colectiv de munca aplicabil" ? reprezentantii salariatilor; reprezentantii angajatorilor; reprezentantii organizatiilor patronale.
ANS: A

a. b. c.

207.

Cine are intre atributiile principale"Participarea la elaborarea regulamentului intern" ? reprezentantii salariatilor; reprezentantii angajatorilor; reprezentantii organizatiilor patronale.
ANS: A

a. b. c.

208.

Ce fel de contract este contractul colectiv de munca, dupa criteriul continutului ? contract sinalagmatic; contract oneros; contract solemn.
ANS: A

a. b. c.

209.

Ce fel de contract este contractul colectiv de munca, dupa criteriul scopului urmarit de parti ? contract sinalagmatic; contract oneros; contract solemn.
ANS: B

a. b. c.

210.

Ce fel de contract este contractul colectiv de munca, dupa criteriul modului de formare? contract sinalagmatic; contract oneros; contract solemn.
ANS: C

a. b. c.

211.

Ce fel de contract este contractul colectiv de munca, dupa modul de executare? contract sinalagmatic; contract oneros; contract cu prestatii succesive.
ANS: C

a. b. c.

212.

Cum este, conform legii, executarea contractului colectiv de munca?

a. b. c.

facultativa pentru parti; obligatorie pentru parti; legea nu prevede.


ANS: B 213.

. Ce se intampla cu contractul colectiv de munca la data dizolvarii judiciare a unitatii? inceteaza de drept; se modifica; se suspenda.
ANS: A

a. b. c.

214.

Ce se intampla cu contractul colectiv de munca la data lichidarii judiciare a unitatii? inceteaza de drept; se modifica; se suspenda.
ANS: A

a. b. c.

215.

Ce se intampla cu contractul colectiv de munca la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii lui? inceteaza de drept; se modifica; se suspenda.
ANS: A

a. b. c.

216.

Ce se intampla cu contractul colectiv de munca la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii lui? inceteaza de drept; se modifica; se suspenda.
ANS: A

a. b. c.

217.

Care este consecinta daca unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati? un conflict de interese; un conflict de drepturi;

a. b.

c.

un litigiu de munca.
ANS: A 218.

Care este consecinta daca unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, desi negocierile au fost definitivate? un conflict de interese; un conflict de drepturi; un litigiu de munca.
ANS: A

a. b. c.

219.

Care este consecinta daca unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca, in conditiile in care nu are incheiat un astfel de contract? un conflict de interese; un conflict de drepturi; un litigiu de munca.
ANS: A

a. b. c.

220. a. b. c.

Unde se depune sesizarea, in vederea concilierii conflictului de interese ? inspectia muncii; Ministerul muncii; directia muncii in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea.
ANS: C 221.

Care este limita termenului in care Ministerul muncii desemneaza delegatul pentru participarea la concilierea conflictului de interese? 2 zile lucratoare; 24 de ore de la inregistrarea sesizarii; 48 de ore de la inregistrarea sesizarii.
ANS: B

a. b. c.

222.

Care este limita termenului in care delegatul Ministerului muncii convoaca partile la procedura de conciliere ? 3 zile de la inregistrarea sesizarii; 7 zile de la inregistrarea sesizarii; 10 zile de la inregistrarea sesizarii.

a. b. c.

ANS: B 223.

Din cate persoane este formata delegatia aleasa de sindicatele reprezentative pentru conciliere ? 2-5 persoane; 5-7 persoane; participa doar liderul sindicatului.
ANS: A 224.

a. b. c.

Cine desemneaza mediatorul in fiecare an?

a. b. c.

confederatiile sindicale; confederatiile patronale; ministrul muncii cu acordul Consiliului Economic si Social.
ANS: C 225.

Ce durata nu poate depasi medierea conflictului de interese ? 7 zile calendaristice; 7 zile lucratoare; 30 de zile calendaristice.
ANS: C

a. b. c.

226.

Din cine este compusa comisia prin care se realizeaza arbitrajul conflictului de interese ? 3 arbitri; 5 arbitri; 2 arbitri din randul confederatiilor sindicale.
ANS: A

a. b. c.

227.

Care este termenul in care comisia de arbitraj recurge la convocarea partilor si dezbaterea conflictului de interese ? 5 zile de la desemnare; 3 zile de la primirea documentatiei; 7 zile de la formularea citatiei.
ANS: B 228.

a. b. c.

Ce durata are greva de solidaritate ?

a. b. c.

maximum 3 zile; cel putin 48 de ore; cel mult o zi.


ANS: C 229.

Pe ce termen poate fi dispusa suspendarea grevei ? cel mult 30 de zile calendaristice; cel mult 10 zile lucratoare; cel mult 7 zile calendaristice.
ANS: A

a. b. c.

230.

Care este termenul in care hotararile instantei de fond in solutionarea conflictelor de drepturi pot fi atacate cu recurs ? 10 zile de la data comunicarii; 15 zile de la pronuntare; 30 zile de la data comunicarii;
ANS: A

a. b. c.

231.

Care sunt categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare sociala de sanatate, fara plata contributiei? la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj; membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania.
ANS: A

a. tinerii de la 18 pana la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana b. c.

232.

Pentru care categorii de persoane asigurarea sociala de sanatate este facultativa ?

a. b. c.

militarii; cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara; toate persoanele cu varsta peste 35 de ani.
ANS: B 233.

Care categorii de persoane sunt asigurate obligatoriu?

a. b. c.

asociatul unic, comanditarii sau actionarii; persoanele angajate in institutii internationale; somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor

organizate potrivit legii.


ANS: C 234.

Cine datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale ? asociatul unic, asociati, comanditarii sau actionarii; numai angajatorii; numai angajatorii, pentru persoanele asigurate obligatoriu.
ANS: A 235.

a. b. c.

Cine beneficiaza de indemnizatiei de somaj?

a. b. c.

absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant; persoanele carora le-a incetat contractul individual de munca din motive imputabile lor; persoanele carora le-a incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
ANS: C 236.

Cuantumul indemnizatie de somaj este o suma neimpozabila, lunara, reprezentand: 85 % din salariul de baza minim brut pe tara; 75 % din salariul de baza minim brut pe tara; 75 % din salariul net primit in ultima luna.
ANS: B 237.

a. b. c.

Care este termenul de prescriptie al dreptului la pensie?

a. b. c.

se prescrie in termen de 3 ani de la data cand persoana era indreptatita sa solicite pensie si nu a solicitat-o; este imprescriptibil; se prescrie in termen de 1 an de la data cand persoana era indreptatita sa solicite pensie si nu a solicitat-o.
ANS: B 238.

Care este durata stagiului complet de cotizare ?

a.

30 ani atat pentru barbati cat si pentru femei, atingerea acestui stagiu se va realiza in termen de 13 ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000;

b. c.

30 ani pentru femei si 35 ani pentru barbati, atingerea acestui stagiu se va realiza in termen de 13 ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000; 35 ani atat pentru barbati cat si pentru femei, atingerea acestui stagiu se va realiza in termen de 13 ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000;
ANS: A 239.

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii pare si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

a. b. c.

numai accidentele de munca; accidentelor de munca, bolilor profesionale si tuberculozei; accidentelor de munca, bolilor profesionale, tuberculozei, bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
ANS: C 240.

Pana cand au copii dreptul la pensie de urmas?

a. pana la varsta de 18 ani; b. pana la terminarea studiilor intr-o forma de invatamant organizat potrivit legii pana

la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; c. numai pana la terminarea facultatii cu conditia ca invatamantul sa fie in cadrul unei institutii de stat.
ANS: B 241. a. b. c.

Cati participanti trebuie sa aiba Fondul de pensii privat ? minimum 100. 000 participanti dupa 3 ani de la constituire; minimum 50. 000 participanti dupa 3 ani de la constituire; minimum 50. 000 participanti dupa 5 ani de la constituire;
ANS: B 242.

Cine sunt obligati sa isi faca pensii private ?

a. b. c.

toate persoanele care au implinit 35 de ani; persoanele in varsta de pana la 35 de ani; toate persoanele in varsta de pana la 45 de ani care sunt asigurate si contribuie la fondul public de pensii;
ANS: B 243.

Care este cuantumul contributiei la fondul privat de pensii ? de 2 % din baza de calcul;

a.

b. c.

va ajunge la 6% din baza de calcul in termen de 8 ani de la inceperea colectarii; va fi de 9,5% din baza de calcul deoarece inlocuieste pensia obligatorie;
ANS: B 244.

De catre cine (cum) sunt garantate drepturile dobandite de participanti si beneficiari in cadrul sistemului de pensii administrate privat ? prin utilizarea Fondului de garantare a pensiilor; de catre Stat; de catre societatea unde s-a depus cotizatia pentru pensia privata.
ANS: A 245.

a. b. c.

Cum se deduce cuantumul pensiei private?

a. b. c.

se deduce din venitul net al asiguratului; se deduce din venitul brut realizat de asigurat; este o suma care cade in sarcina angajatorului.
ANS: B 246.

Cine poate adera la un fond de pensii facultativ?

a. b. c.

angajatul sau functionarul public; numai salariatii din sistemul privat; persoanele fizice autorizate care nu cotizeaza la fondul de pensii de stat.
ANS: A 247.

Ce se intampla cu activul personal al participantului care a aderat la un nou fond de pensii facultative? banii la noul fond; transfera activul personal de la fondul anterior la noul fond fara a avea nevoie de incuviintarea administratorului fondului anterior; transfera activul personal de la fondul anterior la noul fond fiind nevoit sa instiinteze administratorul fondului anterior si sa ii trimita o copie dupa actul de aderare.
ANS: C

a. nu isi poate transfera activul personal ci trebuie sa-l lichideze si mai apoi sa depuna b. c.

248.

Activul personal folosit pentru obtinerea unei pensii facultative se deschide, la cererea participantului cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

a.

b.

c.

participantul a implinit varsta de 60 de ani, au fost platite minimum 90 de contributii lunare si activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie; participantul a implinit varsta de 55 de ani, au fost platite minimum 90 de contributii lunare si activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie; participantul a implinit varsta de 65 de ani, au fost platite minimum 120 de contributii lunare si activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie;
ANS: A 249.

Care categorii de copii au dreptul la alocatie de stat ?

a. b. c.

tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal, profesional sau universitar; copii cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie rezidenti, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii; copii care insotesc parintii aflati la munca in strainatate.
ANS: B 250.

De catre cine poate fi facuta cererea pentru stabilirea alocatiei de stat ?

a. b. c.

copilul care a implinit varsta de 16 ani; parintii, tutorii sau copilul care a implinit varsta de 14 ani cu incuviintarea reprezentantului sau legal; numai parintii sau tutorii.
ANS: B