Sunteți pe pagina 1din 4

TEST

1. Ce lege stabileste principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale,


protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare,
informarea, consultarea si instruirea lucratorilor ?
a. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
b. Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
c. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii.

2. Care sunt elementele sistemului de munca ?


a. Mijloacele de productie, mediul de munca;
b. Executantul, sarcina de munca, mijloacele de productie, mediul de munca;
c. Executantul, sarcina de munca.

3. Ce este accidentul usor ?


a. eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea
primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de
3 zile.
b. eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea
primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de
10 zile.
c. eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea
primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de
15 zile.

4. Ce sunt indatoririle de serviciu ?


a. Sarcini profesionale stabilite in codul muncii;
b. Sarcini profesionale stabilite in: contracul individual de munca, regulament intern sau
regulament de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise
ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;
c. Sarcini profesionale stabilite in legea protectiei muncii.

5. Cate faze cuprinde instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ? :


a. 3 faze (Instruire introductiv-generala, instruire la locul de munca, instruire periodica);
b. 2 faze (Instruire introductiv-generala, instruire periodica);
c. 1 faza (Instruire introductiv-generala).

6. Informarea persoanelor privind riscurile la care aceastea sunt expuse la locul de munca
precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare, se face:
a. La cel mult 30 de zile de la angajare;
b. La cel mult 60 de zile de la angajare;
c. Anterior angajarii.

7. Este obligatorie stabilirea pentru lucratori, prin fisa postului, a atributiilor ce le revin in
domeniul securitatii si sanatatii in munca ?
a. Da;
b. Nu;
c. Numai in intreprinderile la care s-au inregistrat accidente de munca.
8. Ce este invaliditatea ?
a. Pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca pentru o perioada de cel mult 30 de
zile;
b. Pieredere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de incadrare
intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;
c. Infirmitate.

9. Care este durata instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,


pentru fiecare din cele 3 faze, conform HG 767/2016 ?
a. 8 ore
b. nu va fi mai mica de 1 ora
c. 2 ore.

10. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre:


a. Numai de catre lucratorul instruit
b. Lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea
c. Numai de catre persoana care a efectuat instruirea

11. Care este principala obligatie a fiecarui lucrator ?:


a. Lucratorii trebuie sa aduca la indeplinire orice sarcina data de conducatorul direct al
locului de munca;
b. Fiecare lucrator este obligat sa respecte programul de lucru si sa nu paraseasca locul de
munca, nefiind admise exceptii;
c. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului
de munca.

12. Orice eveniment (accident de munca, incident periculos, cazuri succeptibile de boala
profesionala sau legata de profesie) se comunica:
a. La maxim 48 de ore de la producere, de catre conducatorul locului de munca, sau de
orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia;
b. De indata angajatorului, de catre conducatorul locului de munca, sau de orice alta
persoana care are cunostinta despre producerea acestuia;
c. Nu se comunica

13. Obligatiile financiare privind masurile de securitate, sanatate si igiena in munca sunt in
sarcina:
a. Integrala si exclusiva a angajatorului;
b. Se suporta minim 50% de angajator iar restul de angajat conform negocierii din CCM;
c. Masurile de protectie colectiva sunt integral in sarcina angajatorului iar cele de protectie
individuala sunt in responsabilitatea angajatului.

14. Este obligatorie realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor
de control si al cercetarii evenimentelor ?:
a. Da, functie de fondurile financiare ale societatii;
b. Nu;
c. Da.

15. Angajatorul are obligatia de a permite lucratorilor desemnati sa discute cu inspectorii de


munca si cu inspectorii sanitari in timpul vizitelor de control
a. Numai la solicitarea acestora;
b. Nu;
c. Da.
16. Definiti pericolul grav si iminent de accidentare
a. Sunt de fapt doua lucruri distinct definite de lege;
b. Situatie concreta periculoasa;
c. Situatie concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a
produce un accident de munca.

17. Lucratorii isi pot desemna o persoana sa ii reprezinte in ceea ce priveste problemele
referitoare la protectia securitatii si sanatatii in munca ?
a. Nu, aceasta este sarcina directorului general;
b. Da;
c. Nu.

18. Care este scopul efectuarii instruirii introductiv - generale ?


a. Este o procedura practicata frecvent la angajarea in munca a unei persoane de catre
unitatile aflate in proprietatea statului;
b. Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice
unitatii, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile
de prevenire si protectie la nivelul unitatii, in general;
c. Scopul instruirii introductiv-generale este de a prezenta activitatea desfasurata la noul
loc de munca.

19. Ce reprezinta echipamentul individual de protectie ?


a. Prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie
purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri
care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si
orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
b. Imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate in mod special
pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;
c. Echipamentele de munca special concepute pentru a indeparta anumite riscuri de
accidentare.

20. Conducatorii locurilor de munca au obligatia anuntarii angajatorului a oricarui


eveniment (deces, persoana disparuta, accident de traseu, accident de circulatie) ?
a. Da;
b. Nu;
c. Numai daca sunt confirmate de ITM.

21. Ce se intelege prin accident de munca:


a. Accidental care se petrece in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu in incinta
societatii, avand ca urmari ranirea salariatului;
b. Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc
in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate
sau deces;
c. Vatamarea organismului in timpul procesului muncii avand ca urmari intreruperea
activitatii minim 3 zile calendaristice.

22. Care este definitia zonelor cu risc ridicat si specific ?:


a. Zone din cadrul intreprinderii si / sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot
genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces
sau invaliditate;
b. Zone din cadrul intreprinderii si / sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot
genera incidente tehnice;
c. Zone din cadrul intreprinderii si / sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot
genera accidente usoare.
23. Ce este accidentul de munca care produce invaliditate (INV) ?
a. Accident care produce infirmitate;
b. Accident care produce incapacitate temporara de munca cu o durata mai mare de 30 de
zile;
c. Accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de
invaliditate, emisa de organele medicale in drept.

24. Care din urmatoarele variante de accidente, reprezinta accidente de munca de traseu ?
a. Accidentul survenit la sediul social al angajatorului;
b. Accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la
domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
c. Accidentul survenit la sediul social sau la sediile secundare ale angajatorului.

25. Instruirea periodica se efectueaza de catre :


a. Conducatorul locului de munca;
b. Medicul de medicina muncii;
c. Compartiment resurse umane.

26. Planul de prevenire si protectie intocmit si aprobat de angajator, se revizuieste:


a. Cel putin la 2 ani;
b. Nu se revizuieste;
c. Se revizuieste ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca.

27. Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca, se va incheia:


a. In cel mult 3 zile lucratoare de la data producerii;
b. In cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii;
c. In cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii.