Sunteți pe pagina 1din 10

Chestionar 1

1.Prin ,,loc de munca,, se intelege: a. loc destinat depozitarii materialelor pentru un anumit sector din intreprindere si/sau unitate b.loc destinat sa cuprinda posturi de lucru situate in cladirile intreprinderii si/sau unitatii c.orcie alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii 2. Legea 319/2006 stabileste principii generale referitoare la: a.prevenirea riscurilor profesionale b.protectia sanatatii si securitatea lucratorilor c.eliminarea activitatilor de risc si accidentare 3.Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator in urmatoarele moduri: a.prin infiintarea unui seviciu intern de prevenire si protectie b.prin apelarea la serviciu extern de prevenire protectie c.prin instiitarea inspectoratului Tetitorial de Munca 4.Angajatorul are obligatia sa ia masuri si pentru: a.asigurarea securitatii si protectia sanatatii luctarorilor b.prevenirea riscurilor profesionale c.informarea si instruirea lucratorilor 5.Procesul-verbal de cercetare a eveimentului va contine urmatoarele subcapitole a.decrierea detaliata a locului producerii evenimentului b.descrierea detaliata a echipamentului de munca c.date de indentificare a accidentului 6.Pentru evitarea pericolului de accidentare si imbolnavire profesionala,lucratorul are si urmatoarele obligatii a. sa utilizeze corect masinile,aparatura,uneltele substantele periculoase si alte mijloace de productie b. sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat

c. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidente suferite de propria persoana 7.Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa fie echipament folosit in serviciile de urgenta si salvare b.sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorilor c.sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca al insusi la un risc marit 8.Instruirea periodica va fi efectuata de conducatorul locului de munca si poate fi verificata de catre: a.lucratorul desemnat b. serviciu extern de prevenire si protectie c. medicul de medicina muncii. 9.Procesul- verbal de cercetare a evenimentului,trebuie sa contina, printre altele urmatoarele capitole: a. obiectul cercetarii b.cauza producerii evenimentului c. alte consatatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului 10. Lucratorii desemnati trebuie: a. sa aibe capacitatea necesara si sa dispuna de mijloace adecvate b.sa fie numar suficient c.sa colaboreze ori de cate ori este necesar cu serviciile distincte din interiorul sau exteriorul interprinderii si/sau unitatii

Chestionar 2

1.Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: a. sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale b. sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale c. sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirea riscurilor() 2.CSSM-ul are printre altele urmatoarele atributii: a. asigura transportul lucratorilor de la domiciliu la punctul de lucru si invers b.propune masuri de amenajare a locurilor de munca,tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice c. analizeaza si face propuneri privind politica de ssm si planul de prevenire si protectie,conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare 3.Cercetarea evenimentelor se face de catre Ministreul Afacerilor Externe in cazul in care sunt implicate: a.persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare b. persoare care indeplinesc sarcini de stat sau de interes puclic in afara granitelor tarii c. orice persoane care se afla pe teritoriul tarii 4. In sensul prezentei legi << alti participanti la procesul de munca>> are urmatorul inteles: a. persoane aflate in interprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului(.) b. persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii c.someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala 5. La constatarea starii de pericol grav si iminent se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate: a. oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii b. anuntarea serviciilor specializate c. eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si imminent

6. Instruirea periodica se face suplimentar in urmatoarele cazuri; a. la angajare b. la executarea unor lucrari speciale c. la introducerea orcarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru 7.Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea: a. inprejurariilor care au condus la producerea acestora b. cauzelor care au condus la producerea acestora c. reg;ementarile legale incalcate 8. Dosarul de cercetare a unui eveniment va mai cuprinde: a. schite si fotografii referitoare la eveniment b. copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor c. copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea inprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului 9. In cazul in care a avut loc un eveniment, Inspectoratul de munca pe raza caruia a avut loc, va comunica Inspectiei Muncii: a. incidentul periculos b. evenimentul care a avut ca urmare un deces c.evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv 10. Ordinea de zi a fiecarei intruniri a CSSM este transmisa prin convocator a. membrilor comitetului de securitate si sanatate in munca b. inpectoratului Teritorial de Munca c. tutror angajatilor

Chestionar 3

1. Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri: a.confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei() b. reorientarea spre alt loc de munca(..) c. stabilitea unor masuri de adaptare la locul de munca() 2. Comisia de cercetare a unui eveniment numita prin decizie scrisa de catre angajator va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre acestea trebuie sa fie: a. director adjunct b. lucrator desemnat c. reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern 3. Pentru lucratorii care utilizeaza ecranul de vizualizare benefiaza de un examen medical corespunzator: a.inainte de inceperea activitatii(..) b. ulterior, la intervale regulate c. ori de cate ori este nevoie 4. Echipamentul individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa corespunda conditiilor existente la locul de munca b. sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta c. sa fie corespunzator pentru riscurile implicate fara sa conduca el insusi la risc marit 5. Accidentul de munca de circulatie se inregistreaza: a. de catre politia rutiera b. de catre angajatorul la care este angajata victima c. de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului

6. Prin ,,echipament de munca se intelege: a. orice echipament destinat a fi puratat si manuit de catre un lucrator(..) b. orice masina, aparat,unelta sau instalatie folosita in munca c. ansamblu de echipamente destinate unui loc de munca 7. Prevederile H.G 1091/2006 nu se aplica: a. vaselor de pescuit b. santierelor temporare si mobile c. industriilor extractive 8. Angajatorul era obligatia sa comunice evenimentele: a. de indata b. in termen de 24 ore c. in termen de 48 ore 9. In sensul legii ,,echipamentul individual de protectie are urmatorul inteles: a. orice masina,aparat,unelta sau instalatie folosita in munca b. orice echipament destinat a fi purtat si manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau a multor riscuri() c. orice echipament destinat unui loc de munca 10. Angajatorul are si urmatoarele obligatii: a. sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate in societate b. sa decida asupra echipamentului tehnic care trebuie utilizat c.sa tina evidenta accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase precum si a accidentelor de munca

Chestionar 4

1.In vederea prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii: a. sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific b. sa angajeze numai persoane, care in urma examenului medical, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute c. sa asigure echipamentele individuale de protectie 2. Instruirea periodica se face suplimentar: a. cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare b. cand conducatorul locului de munca este inlocuit c. la reluarea activitatii dupa un accident de munca

3. Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se inmaneaza: a. angajatorului b. medicului care a semnalat imbolnavirea(.) c. directiei de sanatate publica judeteana sau a municipiulu Bucuresti 4. In cazul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici(cu pana la 9 lucratori inclusiv), angajatorul poate efectua activitatile de SSM, daca se indeplinesc urmatoarele conditii: a. isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate b. activitatea microintreprinderii este de paza si protectie sau de manipulare si utilizare materii explozive c. indeplineste cerinte minime de pregatire in domeniul SSM, ( cel putin 40 ore) 5. Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru: a. lucratorii care urmeaza a fi angajati() b. lucratorii ca isi schimba locul de munca() c. lucratorii care isi schimba meseria sau profesia

6. Pentru evitarea pericolului de eccidentare sau imbolnavire profesionala, lucratorul are si urmatoarele obligatii: a. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari b. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei precum si masurile de aplicare a acestora c. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice deficient a sistemelor de protectie 7. Procesul-verbal de cerceare a evenimentului trebuie sa contina printre altele urmatoarele capitole: a. datele de identificare a accidentatului/accidentatilor b. propuneri pentru cercetare penala c. angalatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos 8. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre: a. inspectorii de munca b. inspectorii de sanatate publica c. serviciul extern de prevenire si protectie 9. In sensul Legii nr. 319/2006 incident periculos are urmatorul inteles: a. evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca si/sau din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa se produca pagube materiale b. situatia concreta, reala, actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator() c. eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale() 10.Angajatorul va tine evidenta evenimentelor in: s. Registrul unic de evidenta al accidentelor in munca() b. Registrul de evidenta al acidentelor usoare() c. Registrul unic de control

Chestionar 5 1. Efectuarea controlului medical periodic are si urmatoarele scopuri:

a. diagnosticarea bolilor legate de profesie b. diagnosticarea bolilor profesionale c. conditia fizica si psihica a luctratorului 2. Dosarul de cercetare a unui eveniment va mai cuprinde: a. proces-verbal de cercetare b. declaratiile accidentatilor c. declaratiile martorilor si ale oricaror persoane ce pot contribui la elucidarea imperjurarilor producerii evenimentului 3. Legea 319/2006 transpune: a. Legea 300/2006 b. DC/89/391/CEE c. DC/92/57/CEE 4. Comunicarea evenimentelor va cuprinde si urmatoarle informatii: a. numarul de lucratori prezenti la producerea evenimentului b. imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive c. numele si functia persoanei care comunica evenimentul; 5. Instruirea periodica se face de catre: a. angajator b. serviciu estern se prevenire si protectie c. conducatorul locului de munca 6. Comisia de abilitare si avizare din cadrul ITM-urilor, are si urmatoarele obligatii: a. sa elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9, pentru solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute in prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire si protective;

b. sa se intruneasca cel putin o data pe trimestru, in functie de numarul de dosare primite c. sa tina evident certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele in baza carora s-au emis 7. Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri , in special de afectiuni dorsolombare, daca masa este: a. greu de manuit si de prins b. prea grea sau prea mare c. nu este specificat

8. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoarea activitatea: a. in baza avizului medicului de familie b. in conformitate cu pregatirea si instruirea sa c. in conformitate cu instructunuile primite din partea angajatorului 9. Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale va cuprinde: a. document medical care precizeaza diagnosticul de boala profesionala b. copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii c. copie de pe fisa de semnalare BP1 10. Instruirea periocica se va complete obligatoriu cu: a. demonstratii practice b. teste suplimentare c. intruniri collective suplimentare

S-ar putea să vă placă și