Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. ................................. S.R.L.

APROBAT
ADMINISTRATOR

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR IN DOMENIUL


SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA ŞI PSI (SU)

- TEST ANUAL -

Nume şi prenume _________________________ Data_____________________


Semnătura_______________________________ Funcţia __________________
Calificativul obţinut _______________________

ATENŢIE
Citiţi cu atenţie întrebările şi bifaţi cu X, în căsuţele din partea stângă a chestionarului, răspunsul corect.

S.S.M.
1. Echipamentul individual de protecţie se acordă de către angajator:
 A. gratuit, în proporţie de 50%;
 B. gratuit in totalitate;
 C. nu se acordă de către angajator.
2. Prin accident de muncă se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia
acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu şi care provoacă:
 A. incapacitate temporară de muncă de cel puţin 5 zile;
 B. incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces;
 C. invaliditate sau deces.
3. Ce se înţelege prin pericol grav si iminent de accidentare :
 A. situatia concreta,reala si actuala careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un
accident in orice moment.
 B. situaţia ca ar putea exista posibilitatea accidentării lucratorilor.
 C. situatia in care este putin probabil producerea unui eveniment.

4. Periodicitatea instruirii periodice este reglementată prin:


 A. Legea nr.319/2006;
 B. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;
 C. Instrucţiuni proprii.
5. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele
masuri de securitate:
 A. oprirea echipamentului de munca;
 B. evacuarea personalului din zona periculoasa;
 C. anunţarea serviciilor specializate;
 D. anunţarea conducătorilor ierarhici;
 E. eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
PSI (SU)

6. La locul de munca, fiecare salariat are urmatoarele obligatii:


 a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de
conducătorul instituţiei;
 c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

7. La locul de munca, fiecare salariat are urmatoarele obligatii:


 a) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
 b) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 c) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

8. Reglementarea măsurilor de ordine interioară (fumat, foc deschis, perioada sezonului rece etc.)
în societate este făcută prin:
 a) dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii
 b) afişe
 c) instrucţiunilor date de şeful locului de muncă

9. Serviciile de urgenţă sunt:


 a) numai profesioniste sau voluntare;
 b) numai publice ori private;
 c) profesioniste sau voluntare, publice ori private.

10. In cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul
suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie?
 a) da;
 b) nu, pentru ca este sanctionat contravenţional sau penal;
 c) nu.

Examinator
Ing. STAN SORIN
RASPUNSURI CORECTE TEST ANUAL
1B
2B
3A
4C
5ABCDE
6ABC
7ABC
8A
9C
10 A