Sunteți pe pagina 1din 39

S.C. H.C.-H.R. CONSULTING TEAM S.R.L.

PROIECT DE CURS

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ”
COD COR 325723

TEMA:
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

ÎNDRUMĂTOR AUTOR
Ing. Valeria PĂDURARU Cătălin CERNAT

BUCURESTI 2018

1
1. Prezentare generala a societatii
Date de identificare:
S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. cu sediul social in Sos. Olteniței, nr.209, Hala 1, Popești Leordeni, Jud. Ilfov.

Obiect de activitate:
1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton Aceasta clasa include:
-fabricarea hartiei si cartonului ondulat -fabricarea ambalajelor din hartie sau carton ondulat
-fabricarea ambalajelor din carton, pliabile -fabricarea ambalajelor din carton solid -fabricarea altor
ambalaje din hartie si carton -fabricarea de saci si pungi din hartie -fabricarea bibliorafturilor si a
articolelor similare
Activitatea societatii:
Lucrari de ștanțare, debitare, debavurare, presare, lipire, pliere, ambalare a cutiilor și tăvițelor din carton.
Presarea cartonului pentru producerea tăvițelor pentru

Echipamente tehnice utilizate in procesul de munca:


Utilaje și mașini de ștanțat, utilaje și mașini de presat, ciocane pentru debavurat, ghilotină pentru tăiat,

Structura personal:
Personal tehnico-administrativ cu functii de conducere și de executie cu studii superioare sau medii, tehnice sau
economice, apt fizic si psihic.

Numar lucratori: 9

2. Prevederile legale care reglementeaza modul de intocmire a documentelor privind


organizarea activitatii de prevenire si protectie:
- Legea 319/ 2006 care stabileste:
 Obligatiile angajatorilor;
 Obligatiile angajatilor;
 Supravegherea sanatatii;
 Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor;
 Grupuri sensibile la risc ;
 Infractiuni;
 Contraventii;
 Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu.

- H.G. nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 care cuprind:
 Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
 Servicii de prevenire si protectiei;
 Organizarea activitatilor de prevenire si protectie;
 Planul de prevenire si protectie;
 Reprezentanti lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
in munca;
 Organizarea, functionarea si atributiile comitetului de securitate si sanatate in
munca;
 Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific;
 Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea declararea si raportarea
bolilor profesionale

2
- H.G. privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca aplicabile activitatii societatii
 H.G. nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca
 H. G. nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca
 H.G. nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
 H.G. nr. 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 H. G. nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare
 H. G. nr. 1028 /09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 H.G. nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

3
3. DECIZII ORGANIZARE ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE

3.1. Decizie lucrator desemnat

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


DECIZIA nr. 1
din data 11.06.2018

- Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si completata, privind societatile comerciale;
- Avand in vedere dispozitiile art. 8 din Legea nr. 319/2006 referitoare la activitatea de securitate si sanatate in
munca;
- Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, sectiunea 3

Domnul Durlă Marian Claudiu, în calitate de ADMINISTRATOR, emite urmatoarea:

DECIZIE

Art.1 Incepand cu data de 11.06.2018 domnul Cernat Cătălin., avand functia de Șef Secție, se numeste lucrator
desemnat pentru a se ocupa de activitatea de prevenire si protectie in cadrul S.C ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

Art. 2. Atributiile ce rezulta din aceasta calitate sunt prezentate in anexa la prezenta si vor completa fisa postului
persoanei nominalizate la art. 2, prin grija Compartimentului resurse umane.

Art.3 Prezenta decizie se comunica pentru ducere la indeplinire celui nominalizat prin compartimentul resurse
umane.

ADMINISTRATOR,

DURLA MARIAN CLAUDIU

4
Anexa nr. 1 la Decizia nr. 01 din 11.06.2018
Aprobat,
DURLĂ MARIAN CLAUDIU,
ADMINISTRATOR

ATRIBUTIILE
Lucratorului desemnat cu activitatea de prevenire si protectie

- elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in
munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de
munca/posturilor de lucru, si le difuzeaza numai dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii;
- verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
- realizeaza intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru
fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
- elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
- asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, si se asigura ca toti
lucratorii au fost instruiti pentru aplicarea lui;
- se ocupa de instruirea introductiv generala de securitatea muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea
fiselor individuale de securitatea muncii;
- tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
- stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabileste tipul de
semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
- informeaza angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate
la locul de munca si propune masuri de prevenire si protectie;
- urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de
protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de
Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
- participa la cercetarea evenimentelor;
- intocmeste evidentele conform competentelor;
- elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau
unitate;
- urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor;
- colaboreaza cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in
situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
- urmareste actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului
de evacuare;
- propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca;
- propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari
de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
5
- realizeaza orice alte sarcini trasate de directotul general care corespund pregatirii, experientei si calificarii sale.

3.2. Decizie privind conducatorii locurilor de munca


S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

D EC I Z IA

nr. 2 din 11.06.2018

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, H.G. nr. 1425/2006, modfificata si
completata, privind Normele Metodologice de Aplicare a Legii;

In baza prevederile Legii nr 31/1990 modificata si completata, privind societatile comerciale,


Directorul General al societatii emite urmatoarea:

D E C I Z I E:

Art. 1 Se numesc conducatorii locurilor de munca1), din cadrul S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. astfel:
- Șef Secție: CERNAT CĂTĂLIN - conducator loc munca pentru functiile de executie din cadrul societatii

Art. 2 Sarcinile de serviciu specifice securitatii si sanatatii in munca pentru conducatorii locurilor de munca
nominalizati la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 3 Obligatiile lucratorilor incadrati la S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. specifice securitatii si
sanatatii in munca sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 4 Sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului pentru fiecare lucrator se completeaza cu prevederile
prezentei decizii.

Art. 5 Prezenta decizie va fi adusa la indeplinire si se va difuza celor in drept.

6
ADMINISTRATOR,

DURLA MARIAN CLAUDIU

1) Desemnarea conducatorilor locurilor de munca se face in conformitate cu organigrama societatii


Anexa nr.1 la decizia nr.2 din 11.06.2018
Aprobat,
DURLĂ MARIAN CLAUDIU,
ADMINISTRATOR

SARCINI DE SERVICIU
specifice securitatii si sanatatii in munca pentru
conducatorii locurilor de munca din cadrul
S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

Conducatorii locurilor de munca raspund in limitele legii de viata si sanatatea lucratorilor din subordine, fiind raspunzatori
pentru aplicarea legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca, avand in acest scop urmatoarele obligatii :

- Sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca;


- Sa organizeze instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
situatii de urgenta si PSI;
- Sa organizeze locul de munca, astfel incat sa fie garantata securitatea si sanatatea in munca a
lucratorului;
- Sa asigure conditiile de acordare a primului ajutor in caz de accident de munca;
- Sa asigure crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea
salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent;
- Sa supravegheze sanatatea lucratorului in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in
munca astfel lucratorul sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate;
- Sa informeze lucratorul despre riscurile, precum si masurile si activitatile de prevenire si
protectie atat la nivelul intreprinderii, in general, cat si la nivelul postului sau de lucru;
- Sa consulte lucratorii si sa asigure participarea acestora la discutarea problemelor de securitate
si sanatate in munca;
Nota:
Prezentele obligatii constituie parte integranta din FISA POSTULUI pentru conducatorii locurilor de munca si vor
fi aduse la cunostinta acestora.

Intocmit,
Lucrator desemnat SSM,

CERNAT CĂTĂLIN

7
Anexa nr. 2 la decizia nr. 2 din 11.06.2018
Aprobat,
DURLĂ MARIAN CLAUDIU,
ADMINISTRATOR

Obligatiile
specifice securitatii si sanatatii in munca pentru lucratorii incadrati
la S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca.

Lucratorii incadrati la S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. au urmatoarele obligatii specifice securitatii si sanatatii
in munca:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de
productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul
destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau directorului general accidentele suferite de propria
persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu serviciu extern de securitate in munca, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu serviciu extern de securitate in munca, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,
in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare
a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligatiile prevazute mai sus se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care
acestia le desfasoara.
8
Nota:
Prezentele obligatii constituie parte integranta din FISA POSTULUI pentru fiecare lucrator si vor fi aduse la
cunostinta acestora.

Intocmit,
Lucrator desmant SSM
CERNAT CĂTĂLIN

3. 3. Decizie privind instruirea lucratorilor

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


J23/481/2018, CUI RO 38802486
Popești Leordeni, Jud. Ilfov

D EC I Z IA

nr. 3 din 11.06. 2018

Avand in vedere:
- prevederile art. 20 din Lege nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
- prevederile art. 74-100 din H.G. nr. 1425/2006 privind Normele Metodologice de Aplicare a Legii securitatii
si sanatatii in munca;

In baza prevederile Legii nr 31/1990 modificata si completata, privind societatile comerciale,


Administratorul societatii emite urmatoarea:

D E C I Z I E:

Art. 1 Instruirea introductiv-generala pentru lucratori angajati in cadrul S.C.ANDREEA PACK FACTORY
S.R.L. in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza de catre lucratorul desemnat pentru a se ocupa de
activitatea de prevenire si protectie, in baza tematicilor intocmite, conform prevederilor Legii nr. 319 / 2006.
Durata instruirii introductiv generala este de 1 ore.

Art. 2 (1) Instruirea la locul de munca a lucratorilor din cadrul S.C.ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. in
domeniul securitatii si sanatatii in munca se face dupa instruirea introductiv- generala de catre conducatorii locurilor de
munca1), astfel:
- Șef Secție: Cernat Cătălin– conducator loc munca pentru functiile de executie din cadrul societatii
Durata instruirii la locul de munca este de 1 ore.
(2)Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea
insusirii cunostintelor, pe baza de teste de verificare .

Art. 3(1) Instruirea periodica pentru personalul din cadrul societatii S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L., se
face de catre conducatorii locurilor de munca nominalizati la art. 2(1).
(2) Instruirea periodica se efectueaza la un interval de2) :
- 1 luni, timp de 1 ora pentru personalul de execuție;
- 3 luni, timp de 1 oră pentru personalul de conducere.
(3) Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de lucratorul desemnat pentru a se ocupa de
activitatea de prevenire si protectie si vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
(4) Instruirea periodica are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.

Art. 4 Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatorele cazuri:


a. cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare;
9
b. cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice ale
locului de munca sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau evidentei de noi riscuri in
unitate;
c. la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d. la executarea unor lucrari speciale;
e. la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
f. la modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru;
g. la introducerea oricarei noi tehnologii sau unor proceduri de lucru.

Art. 5 (1) Durata instruirii periodice suplimentare (art. 4) este de 1 ore.


(2) Instruirea periodica suplimentara se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre lucratorul desemnat
pentru a se ocupa de activitatea de prevenire si protectie si vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

Art. 6. Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod
obligatoriu in fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat in anexa nr.11 la H.G.1425/2006, cu indicarea
materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Art. 7 Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie
a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare.

Art. 8 Prezenta decizie va fi adusa la indeplinire si se va difuza persoanelor nominalizate.

10
ADMINISTRATOR,

DURLĂ MARIAN CLAUDIU

1)
Desemnarea conducatorilor locurilor de munca se face in conformitate cu organigrama societatii
2)
Periodicitatea instruirii periodice se stabileste in functie de conditiile de locului de munca

3.4. Decizie privind persoana desemnata cu acordarea primului ajutor


S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

D EC I Z IA
nr. 4 din 11.06.2018

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, art. 10 alin. (2);
In baza prevederile Legii nr 31/1990, privind societatile comerciale modificata si completata, Directorul General
emite urmatoarea:

DECIZIE

Art. 1 Domnul CERNAT CĂTĂLIN, avand functia de ȘEF SECȚIE, este desemnata persoana cu atributii de
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor din cadrul S.C. ANDREEA PACK FACTORY
S.R.L.

Art. 2 Atributiile persoanei desemnata la art. 1 sunt prevazute in anexa la prezenta decizie, conform art. 102-104
din Normele Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca.

Art. 3 Prezenta decizie va fi adusa la indeplinire si se va inmana persoanei nominalizate.

11
ADMINISTRATOR,

DURLA MARIAN CLAUDIU

Anexa nr.1 la Decizia nr.4 din 01.01. 2018


Aprobat,
DURLĂ MARIAN CLAUDIU,
ADMINISTRATOR

Atributiile
persoanei desemnate cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor din cadrul
S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.

Prin pericol grav si iminent de accidentare se intelege : situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar
prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment.

La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anuntarea serviciilor specializate;
d) anuntarea conducatorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.

In vederea realizarii masurilor prevazute mai sus se vor realiza urmatorele:


 Intocmirea planului de evacuare a lucratorilor;
 Afisarea planului de evacuare la loc vizibil;
 Instruirea lucratoriilor in vederea aplicarii planului de evacuare si verificarea modului in care si-au insusit
cunostintele.
 Asigurea mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.

12
IN CAZ DE ACCIDENT
1 ANUNTATI :
INSPECTORUL DE PROTECTIE A MUNCII 0766545526
 SEFUL DIRECT: CERNAT CĂTĂLIN 0766545526
2. Telefonati la 112 si spuneti: SUNT ...........................................

TELEFON......................................................

3PRECIZATI CE S-A INTAMPLAT..................................................................................


De exemplu : prabusire, asfixie, cadere,incendiu...

4. PRECIZATI POZITIA / LOCUL RANITULUI ......................................................................


De exemplu: ranitul este pe schela / acoperis / terasa, este pe sol

5PRECIZATI NUMARUL RANITILOR SI STAREA LOR.......................................................


De exemplu: trei raniti dintre care unul sangereaza abundent si unul care nu vorbeste.

6. PRECIZATI DACA ESTE NEVOIE DE DEGAJARE/DESCARCERARE ...........................

7FIXATI UN PUNCT DE INTALNIRE : Va astept la................................................................


Trimiteti pe cineva in acel punct pentru indrumare

8NU INCHIDETI PRIMUL SI NU PARASITI TELEFONUL.


Puteti fi sunat imediat sau vi se poate cere detalii sau sa repetati mesajul.

9. LASATI TELEFONUL LIBER

TELEFOANE UTILE : 112


0766.545.526-CERNAT CĂTĂLIN
13
0722.143.483-MARIAN DURLĂ

14
S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.
Aprobat
ADMINISTRATOR
PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT

LOC DE MUNCA : Tehnico administrativ conduce autoturism in interes de serviciu


NUMAR PERSOANE EXPUSE: 15

Nr. ACTIUNE SPECIFICATIE OBSERVATII


crt.
1. Oprirea echipamentului de munca si / sau activitatii in
cazul constatarii aparitiei starii de pericol grav si iminent CERNAT CATALIN
se va face de persoana nominalizata prin decizie.
2. Contactarea serviciilor specializate in cazul constatarii
starii de pericol grav si iminent se va face de primul CERNAT CATALIN
lucrator desemnat prin decizie.
3. Contactarea serviciilor specializate se va face de la postul CERNAT CĂTĂLIN
telefonic nr. / biroul unde este montat.
In cazul in care nu se poate face aceasta se va telefona de ORICARE DINTRE
pe telefonul mobil nr./ detinut de dl.(d-na): ANGAJATI
4. Serviciile specializate care pot interveni sunt urmatoarele:
-Salvare: 112
-Pompierii: 112
-Distributia de Gaze Bucuresti: 021.9281
-Inspectoratul teritorial pentru Situatii de Urgenta : 021.208.61.50
-Dispeceratul de Distributie a Energiei Electrice: 021.9291
5. Orice persona care a constatat aparitia starii de pericol grav
si iminent va anunta conducerea societatii la telefon nr./ 0722.143.483
sau prin viu grai:
6. Acordarea primului ajutor se va face de catre primul CERNAT CĂTĂLIN
lucrator nominalizat prin decizie.
7. Raspunzator(oare) cu eliminarea cauzelor ce au condus la CERNAT CATALIN
situatia de pericol grav si iminent va fi lucratorul numit
prin decizie.
8. Prezentul program se comunica tuturor celor nominalizati
pentru luarea la cunostinta si conformare.

15
4. CONTINUTUL TEMATIC AL INSTRUIRII LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L. Aprobat,


ADMINISTRATOR
4.1. PROGRAM DE INSTRUIRE – TESTARE
A LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Nr. crt. Conținutul temelor și instruirilor Durata Forma de Data Baza Efectuează
pregătire instruirii legală
1. INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALĂ (I.I.G.) – 1 ORE
I. Legislația de securitate și sănătate în muncă 30 min
1. Constituția României
2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată
3. Regulament intern
4. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 14.06.2006
5. Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr. 319/2006 privind La Serviciu
securitatea și sănătatea în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 angajarea Material extern
6. H.G. privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă Teoretic
lucrătorilo I.I.G. prevenire și
II. Consecințele necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și 5 min r protecție
sănătate în muncă
III. Riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității. 10 min
IV. Măsuri la nivelul unității privind acordarea primului ajutor, stingerea 10 min
incendiilor și evacuarea lucrătorilor.
V. Test de verificare 5 min
2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ (I.L.M.) – 1 ORE
I. Informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională 10 min Teoretic La Material Conducător
specifice locului de muncă/postului de lucru. Practic angajarea I.L.M. loc muncă
II. Prevederile instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă 10 min lucrătorilo
specifice locului de muncă/postului de lucru. r
III. Prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind 10 min
activitatea specifică locului de muncă/postului de lucru

16
IV. Măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor, 10 min
stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.
V. Demonstrații practice privind activitatea desfășurată și exerciții practice 15 min
privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție, a mijloacelor de
alarmare, intervenție, evacuare și prim ajutor.
VI. Test de verificare 5 min
3. INSTRUIREA PERIODICĂ (I.P.) – 2 ORE
I. Respectarea prevederilor legale în domeniul SSM (hotărâri de guvern 10 min
privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă) specifice locului
de muncă
II. Riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de 10 min
Tematici
muncă/postului de lucru
Teoretic de Conducător
III. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă specifice locului de 10 min Periodic
Practic instruire loc muncă
muncă/postului de lucru
SSM
IV. Măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor, 15 min
stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor
V. Demonstrații practice 5 min
VI. Test de verificare 10 min

Intocmit,
LUCRATOR DESEMNAT SSM

CERNAT CĂTĂLIN

17
4.2. TEMATICA INSTUIRE INTRODUCTIV GENERALA

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


APROBAT,
DURLĂ MARIAN CLAUDIU,
ADMINISTRATOR

I. LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata
3. Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate
4. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 14.06.2006
5. Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca aprobate prin H.G. nr.
1425/2006
6. Hotarari de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca

II. CONSECINTELE NECUNOSTERII SI NERESPECTARII LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA

III. RISCURILE DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA SPECIFICE UNITATII

IV. MASURI LA NIVELUL UNITATII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI-AJUTOR, STINGEREA


INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR

I. LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. CONSTITUTIA ROMANIEI
Art. 22(1) - “Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate
prin lege.”
Art. 41(2) – “Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Aceste privesc securitatea si sanatatea
salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu mimim brut pe tara, repausul
saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formare profesionala,
precum si alte situatii specifice, srabilite prin lege.”

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata


 Titlul V „Sanatatea si securitatea in munca”
 art. 6 alin. (1): „Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii
desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in muncaa, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale,
fara nicio discriminare”.
 art. 39 alin. (2) lit. e): „Salariatul are obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in
unitate”.

3. Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate - capitolul „Sanatatea si securitatea in munca”.

4. LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA nr. 319 din 14.06.2006

Actul normativ in baza caruia se desfasoara intreaga activitate de securitate si sanatate in munca in Romania il reprezinta
Legea securitatii si sanatatii in munca. Cu alte cuvinte, ea indeplineste rolul de lege fundamentala pentru realizarea securitatii
si sanatatii in munca, fiind din acest punct de vedere elementul generator pentru toate prevederile normative cu caracter de
securitate si sanatate in munca, indiferent ca acestea se regasesc in actele componente ale legislatiei de baza sau conexe (cu
exceptia prevederilor din Constitutie si Codul muncii).

Structura Legii securitatii si sanatatii in munca asigura acoperirea tuturor problemelor de baza ale organizarii si desfasurarii
activitatii practice de prevenire a riscurilor profesionale:

Cap. I – Dispozitii generale


Scopul transpare chiar din titlul legii, aceasta propunandu-si instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii
si sanatatii in munca a lucratorilor.

18
Legea stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor,
eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor
si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

Cap. II – Domeniu de aplicare


Acest capitol stabileste faptul ca legea se adreseaza angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor din toate
sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.
Sunt evidentiate exceptiile si sunt definiti principalii termeni utilizati in cadrul legii (vezi art. 5).
Definitii
a) SECURITATEA SI SANTATEA IN MUNCA -ansamblul de activitati institutionalizate avand ca
scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice,
sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca
b) ANGAJATOR - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu
lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii
c) LUCRATOR - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in
perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor
care presteaza activitati casnice
d) ALTI PARTICIPANTI LA PROCESUL DE MUNCA - persoane aflate in intreprindere si/sau
unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii,
persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata
participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si
pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba
e) REPREZENTANT AL LUCRATORILOR CU RASPUNDERI SPECIFICE IN DOMNIUL
SECURITATII SI SANATATII LUCRATORILOR - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate
cu prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii
lucratorilor in munca
f) LOC DE MUNCA - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile
intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul
desfasurarii activitatii
g) PREVENIRE - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului
de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale
h) EVENIMENT- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori
de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala
profesionala sau legata de profesiune
i) ACCIDENT DE MUNCA- vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces
j) BOALA PROFESIONALA- afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei
meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca
k) ACCIDENT USOR - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai
acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile
l) BOALA LEGATA DE PROFESIUNE - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori
determinanti sunt de natura profesionala
m) PERICOL GRAV SI IMINENT DE ACCIDENTARE - situatia concreta, reala si actuala careia ii
lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment
n) INCIDENT PERICULOS - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca
sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea
urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale
o) ECHIPAMENT DE MUNCA - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca
p) ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE - orice echipament destinat a fi purtat sau
manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si
sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv
q) SERVICII EXTERNE- persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa
presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii
r) STAGIU DE PRACTICA- instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in
care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala
19
Cap. III – Obligatiile angajatorilor
Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Principalele
principii de prevenire pe care angajatorul este obligat sa le utilizeze pentru implementarea masurilor prevazute sunt
urmatoarele:

a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea
echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii,
conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;
i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Cap. IV – Obligatiile lucratorilor


Fiecare lucrator isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din
partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat
si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca (vezi art. 23 alin. (1).

Cap. VI – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor, contine sectiunile Evenimente, Accidente
de munca si Boli profesionale.
Sunt prezentate modalitatile de comunicare, cercetare, inregistrare si raportare a evenimentelor cu particularitati speciale pentru
cazul accidentelor de munca si pentru cazul bolilor profesionale.

Cap. VII – Grupuri sensibile la riscuri: ridica problema femeilor gravide, a lehuzelor sau femeilor care alapteaza, a tinerilor
si a persoanelor cu dizabilitati.

Cap. VIII si IX – Infractiuni, respectiv Contraventii: reglementeaza incadrarea juridica pentru nerespectarea prevederilor
legii si prezinta pedepsele si sanctiunile stabilite.

Cap. X – Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu: enumera aceste autoritati si institutii si le prezinta
atributiile.

Cap. XI – Dispozitii finale: prevede aparitia Normelor Metodologice de aplicare a legii si a hotararilor de Guvern prin care se
preiau Directivele europene specifice.

5.H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006

Normele metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si sunt
structurate in urmatoarele capitole:
 Cap. I – Dispozitii generale
 Cap. II – Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
 Cap. III – Servicii de prevenire si protectie
 Cap. IV – Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca
 Cap. V – Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 Cap. VI – Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific
 Cap. VII – Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale
 Cap. VIII – Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si
sanatatii in munca

20
6. H.G. PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN VIGOARE
Aceste hotararii de guvern sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca obligatorii ce trebuiesc respectate de toti agentii economici,indiferent de forma de propietate.
Cele mai importante hotarari privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca sunt:
- H.G. nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- H. G. nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
- H.G. nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca;
- H.G. nr. 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca
- H. G. nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
- H.G. nr. 1028 /09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
- H.G. NR. 355/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

H.G. nr. 1091/2006:Anexa nr. 2 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate deja in
folosinta

1. Observatie preliminara
Obligatiile mentionate in prezenta anexa se aplica ori de cate ori caracteristicile locului de munca, activitatea, imprejurarile
sau un risc impun acest lucru.
2. Stabilitate si rezistenta
Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.
3. Instalatii electrice
Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie;
lucratorii trebuie sa fie protejati in mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.
Instalatiile electrice si dispozitivele de proiectie trebuie sa corespunda tensiunii nominale, conditiilor exterioare si
competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
4. Cai si iesiri de urgenta
4.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer liber
sau in spatii sigure.
4.2. In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure a lucratorilor de la toate posturile
de lucru.
4.3. Trebuie sa existe un numar corespunzator de cai de salvare si iesiri de urgenta.
4.4. Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile glisante sau turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de
catre orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
4.5. Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
971/2006.
Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie amplasata in locurile corespunzatoare.
4.6. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice
obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate.
4.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate
suficienta in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica.
5. Detectarea si prevenirea incendiilor
5.1. In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si
chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este necesar, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.
5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manevrat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006.
Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

6. Ventilatia locurilor de munca in spatii inchise


Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca in spatii inchise, avandu-se in vedere
21
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.
Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

7. Temperatura in incaperi
7.1. In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce contin posturi de lucru trebuie sa fie adecvata
organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
7.2. Temperatura in camerele de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, in incaperile sanitare, in cantine
si in incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi.
8. Iluminatul natural si artificial
8.1. In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat
artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.
8.2. Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de defectiune la iluminatul artificial
trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta.
9. Usi si porti
9.1. Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii.
9.2. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.
10. Zone periculoase
Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a
unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.
11. Incaperi si zone pentru odihna
11.1. Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, in special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numar mai mare de
angajati decat cel prevazut, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie incaperi pentru odihna usor
accesibile sau zone pentru odihna corespunzatoare.
Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sunt angajati in birouri sau in incaperi de lucru similare care ofera posibilitati
echivalente de relaxare in timpul pauzelor.
11.2. Incaperile si zonele pentru odihna trebuie prevazute cu mese si scaune cu spatar.
11.3. In incaperile si zonele pentru odihna trebuie luate masuri corespunzatoare pentru proiectia nefumatorilor impotriva
disconfortului cauzal de fumul de tutun.
12. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcat in conditii
corespunzatoare.
13. Instalatii sanitare
13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte
de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile si sa aiba capacitate suficienta.
13.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea personala in timpul
programului de lucru.
Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru imbracamintea de
lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia si efectele personale.
13.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
13.2. Dusuri, cabine de WC-uri si chiuvete
13.2.1. Locurile de munca trebuie dotate astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:
- dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;
- locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si chiuvete.
13.2.2. Dusurile si chiuvetele trebuie prevazute cu apa curenta rece (si apa calda, daca este necesar).
13.2.3. Trebuie prevazute dusuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a dusurilor pentru barbati si pentru femei.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a cabinelor de WC-uri pentru barbati si
pentru femei.
14. Echipamente de prim ajutor
Locurile de munca trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor.
Echipamentele trebuie sa fie marcate corespunzator si sa fie usor accesibile.

22
15. Lucratori cu dizabilitati
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar.
Aceasta prevedere se aplica in special in ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile
si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu dizabilitati.
16. Circulatia pietonilor si vehiculelor
Locurile de munca in spatii inchise sau in aer liber trebuie organizate astfel incat pietonii si vehiculele sa poata circula in
conditii de securitate.
17. Locuri de munca in aer liber (dispozitii speciale)
Cand lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cat posibil
astfel incat acestia:
a) sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, impotriva caderii obiectelor;
b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) sa isi poata parasi posturile de lucru rapid in eventualitatea unui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;
d) sa nu poata aluneca sau cadea.
18. Locuri de munca in conditii de izolare (dispozitii speciale)
18.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza in
conditii de izolare.
18.2. Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile de munca in conditii de izolare, acestea
vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).
19. Principii ergonomice
19.1. Dimensionarea locului de munca se realizeaza in functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale
organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de
miscarile si deplasarile lucratorului in timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru
manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.
19.2. Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei
in timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea
echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor in vigoare.
19.3. Locurile de munca la care se lucreaza in pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor
antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelandu-se inaltimea scaunului
cu cea a planului de lucru.
19.4. La locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea
lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).
19.5. Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si
stabila a membrelor inferioare in timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.
19.6. Inaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste in functie de distanta optima de vedere,
de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.
19.7. Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie
luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la
echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.

H.G.nr.1048/2006: Anexa3 LISTA orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de activitate care pot
necesita utilizarea de echipament individual de protectie
1. Protectia capului (protectia craniului)
Casti de protectie:
- lucrari de constructii, in special activitate pe, sub sau in apropierea schelelor si locurilor de munca la inaltime, la operatii de
montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare, activitate desfasurata pe schele si de demolari;
- lucrari in santuri;
- terasamente si lucrari in piatra;
- lucrari in cariere, excavari la suprafata, hale;
- lucrari in vecinatatea dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;
- lucrari la instalatii de concasare fina;
- lucrari la silozuri, buncare si conducte;
2. Protectia picioarelor
Incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie:
23
- lucrari de constructii, civile si rutiere;
- lucrari pe schele;
- lucrari de demolare;
- lucrari de constructii in beton si placi prefabricate, care presupun montarea si demontarea cofrajelor;
- lucrari pe santiere si in spatii de depozitare;
- lucrari pe acoperisuri.
- lucrari cu furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presari la
cald si trefilare;
- lucrari in cariere si in exploatari de suprafata si halde;
Incaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica si insertie antiperforatie:
- lucrari pe acoperisuri.
3. Protectia ochilor sau a fetei
Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:
- lucrari de sudura, polizare si debitare;
- lucrari de gaurire.

4. Protectia respiratorie
Semimasti/Aparate de protectie respiratorie:
- vopsirea prin pulverizare fara ventilatie corespunzatoare;
5. Protectia auzului
Antifoane:
- lucrari in locuri cu zgomot peste limita admisa;
la prese de metale;
- lucrari cu dispozitive pneumatice;
- lucrari ale personalului de la sol in aeroporturi;
- lucrari de treierat;
- lucrari in industria lemnului si textila.
6. Protectia corpului, bratelor si mainilor
Imbracaminte de protectie:
- lucrari cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curatare corozive;
Imbracamite de protectie greu inflamabila:
- lucrari de sudura in spatii inguste.
Sorturi din piele:
- lucrari de sudura;
Manusi:
- lucrari de sudura;
- manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezinta riscul ca manusa sa fie prinsa;
7. Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor:
- lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece.
8. Imbracaminte reflectorizanta:
- lucrari in locuri in care lucratorii trebuie sa poata fi observati la timp.
9. Centuri de securitate:
- lucrari pe schele;
- asamblarea de piese prefabricate;
- lucrari pe stalpi.

H.G. nr. 971/2006: Anexa nr. 1 CERINTE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
1. Observatii preliminare
1.1. In cazul in care este necesara semnalizarea de securitate si/sau de sanatate, in conformitate cu obligatiile generale
prevazute la art. 6 din hotarare, aceasta trebuie sa fie in conformitate cu cerintele specifice prevazute in anexele nr. 2-9 la
hotarare.
1.2. Prezenta anexa introduce cerinte specifice privind semnalizarile de securitate si/sau de sanatate, descrie diferitele
utilizari si stabileste regulile generale privind intersanjabilitatea si complementaritatea acestora.
1.3. Semnalizarile de securitate si/sau de sanatate trebuie sa fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informatiile
prevazute in prezenta hotarare.
2. Modalitati de semnalizare
2.1. Semnalizare permanenta
2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente. Trebuie sa se
24
foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si identificarii
materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente si de pe conducte trebuie sa se faca conform prevederilor anexei nr. 3.
2.1.3. Locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent
cu o culoare de securitate si/sau cu panouri.
2.1.4. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
2.2. Semnalizarea ocazionala
2.2.1. Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala,
tinandu-se seama de intersanjabilitatea si combinatiile prevazute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea
persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie
de imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.
3. Intersanjabilitatea si combinarea semnalizarilor
3.1. Daca eficienta este aceeasi, se poate alege intre urmatoarele:
a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari;
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbala;
c) gesturi-semnal sau comunicare verbala.
3.2. Pot fi utilizate impreuna urmatoarele modalitati de semnalizare:
a) semnal luminos si semnal acustic;
b) semnal luminos si comunicare verbala;
c) gest-semnal si comunicare verbala.
4. Instructiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor de semnalizare care contin o culoare de securitate:

Culoare Semnificatie sau scop Indicatii si precizari

Semnal de interdictie Atitudini periculoase

Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenta


Pericol-alarma
Rosu Evacuare

Materiale si echipamente de prevenire si stingere a


Identificare si localizare
incendiilor
Atentie, precautie
Galben sau galben-
Semnal de avertizare
oranj Verificare

Comportament sau actiune specifica


Albastru Semnal de obligatie Obligatia purtarii echipamentului individual de
protectie

Usi, iesiri, cai de acces, echipamente, posturi,


Semnal de salvare sau de prim ajutor
incaperi
Verde

Situatie de securitate Revenire la normal

II. CONSECINTELE NECUNOSTERII SI NERESPECTARII LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA
Nerespectarea legislatiei din domeniul SSM se poate datora necunoasterii acestei legislatii sau
nerespectarii cu buna stiinta.

25
Persoana juridica, prin administratorul societatii, poate fi sanctionata contraventional sau se poate
propune inceperea urmaririi penale in cazul nerespectarii legislatiei de protectia muncii, in conformitate
cu prevederile cap. VIII si IX din Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca.

In cadrul societatii, la propunerea conducatorului locului de munca, serviciului extern de prevenire sau
chiar a conducerii societatii, in cazul nerespectarii legislatiei de protectia muncii, se pot aplica sanctiuni
administrative sau disciplinare stabilite de societate prin Regulamentul Intern.

Necunoasterea si nerespectarea legislatiei poate avea cea mai grava consecinta, aceea de producere a unui
eveniment soldat cu pierderea unei vieti sau pierderea capacitatii de munca – invaliditate de gradul I, II
sau III.
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau
de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a
se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;

c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o
activitate profesionala.

Necunoasterea si nerespectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii poate avea consecinte deosebite
atat pentru conducerea societatii, cat si pentru lucrator.

Consecintele pe care le poate avea pentru lucrator

1. suferinta de pe urma unui accident ce poate avea urmari grave (deces, invaliditate) atat pentru accidentat, cat si pentru
familie;
2. pierderea unor sume importante din veniturile cuvenite, in perioada de concediu medical pentru refacerea capacitatii de
munca, datorita perioadei de intrerupere a activitatii.

3. sanctiuni

a) art. 38 din Legea nr. 319/2006


(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca,
daca prin aceasta se creeaza un pericol grav ssi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire
profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a produs consecinte deosebite, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.

(3) Daca nerespectarea consta in repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor
deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.

(4) Faptele prevazute la alin. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar
fapta prevazuta la alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

b) art. 39 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata
Salariatului are obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate in munca, obligatie care este concretizata in
instructiunile proprii ale unitatii in materia protectiei muncii si in regulamentul intern. Nerespectarea cu vinovatie a acestei
obligatii de catre salariat poate atrage raspunderea disciplinara a acestuia.

Sanctiunile disciplinare prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata, vor fi aplicate in functie de
gravitatea incalcarii normelor de protectia muncii. La stabilirea lor se va tine seama de gravitatea faptei, imprejurarile in care a
fost savarsita, gradul de vinovatie al faptuitorului, daca acesta a mai avut abateri in trecut, precum si urmarile acestora.

26
Fata de reglementarea legala este posibila ipoteza aplicarii sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca,
chiar la prima abatere, daca incalcarea masurilor de protectia muncii, prin gravitatea ei concreta, justifica aceasta masura;

III. RISCURIELE DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA SPECIFICE UNITATII

Nota
Pericolul –- orice poate cauza o vatamare.
Riscul – combinatia intre gravitatea si probabilitatea unui pericol de a cauza o vatamare.
Evaluarea riscului –- procesul de estimare a pericolelor la postul de lucru.
Prevenirea – aplicarea de masuri pentru eliminarea sau reducerea riscului inainte ca un incident sa aiba loc.

In activitatea societatii, lucrari de birou si deplasari pe teren cu mijloacele de transport sau auto, se desfasora in spatii deschise
cu microclimat adecvat pentru lucrari de birou si trafic rutier in conditii de relief de mediu caracteristice itinerariului ales
factorii de risc cei mai frecventi sunt:

a) Factori de risc care depind de executant prin:


actiuni gresite:
 executarea defectuoasa de operatii: comenzi, manevre gresite, utilizarea gresita a mijloacelor de protectie desi
executantul a fost instruit;
 intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca;
 efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca: stationarea in zone periculoase, alimentarea sau
oprirea de curent electric, cadere la acelasi nivel sau de la inaltime;

omisiuni in efectuarea sarcinii de munca:


 omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa;
 neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

b) Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa lucratorului:


 efort prea mare al lucratorului;
 operatii de lucru gresite;
 operatii de lucru fortate;
 ritm mare de lucru;
 solicitarea lucratorului peste posibilitatile acestuia.

c) Factori de risc care depind de mijloacele de productie:


de risc mecanic:
 suprafete periculoase (intepatoare, taioase);
 lovire de catre mijloacele de transport in caz de incident rutier
de risc electric:
 atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice aflate in functiune si neprotejate.

d) Factori de risc care depind de mediu:


 temperatura aerului;
 umiditatea aerului;
 vibratii.

IV. Masuri la nivelul unitatii privind acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

Masurile cu caracter preventiv se iau in scopul de a evita producerea unui eveniment deosebit si sunt structurate pe trei
categorii principale: organizatorice, tehnice si sanitare si sunt stabilite in planul anual de masuri in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.

Concretizand, masurile cu caracter preventiv luate in cadrul societatii sunt:


 identificarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca;
 stabilirea unor obligatii si raspunderi in domeniul protectiei muncii prin regulamentul intern si fisa postului;
 supravegherea medicala periodica a personalului societatii;
27
 elaborarea instructiunilor proprii de aplicare a masurilor de prevenire si protectie in functie de particularitatile
proceselor de munca;
 stabilirea unui plan de masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;
 efectuarea instructajelor de protectia muncii;
 acordarea gratuita a materialelor igienico-sanitare;
 dotarea cu truse sanitare de prim-ajutor a locurilor de munca;
 verificarea periodica a instalatiilor electrice (continuitatea legarii la pamant, conformitatea cu normele CE etc.)
 cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Apararea impotriva incendiilor

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice,
operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul
prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea
incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva
efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii (art. 1 din Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor,
modificata si completata).

Terminologie
 incendiu - ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti
omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
 cauza a incendiului - suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de
aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au
dus la izbucnirea acestuia;
 mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive,
accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;
 operatiuni de lunga durata - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale
acestora cu o durata mai mare de 4 ore;
 organizare a interventiei in caz de incendiu - ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii
fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea
persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
 pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului,
declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
 stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de
metode, procedee si mijloace specifice.

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator;

b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor
tehnice, precum si celor date de administrator;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva
incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de
incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Acordarea primului-ajutor
28
Orice personal angajat are datoria de a preveni accidentele de munca si de a interveni pentru evitarea acestora sau diminuarea
urmarilor acestora, inclusiv pentru acordarea primului-ajutor.
Orice interventie se va face avand in vedere urmatoarele:

1. victima trebuie scoasa din zona in care s-a accidentat, dar:


 prin aceasta nu trebuie expus riscului de accidentare si un alt lucrator;
 nu trebuie agravata starea victimei;

2. victimei i se va acorda primul-ajutor;


3. starea generala a victimei trebuie mentinuta stabila pana la sosirea cadrelor medicale;
4. se vor lua masuri de delimitare si interzicere a accesului in zona unde s-a produs evenimentul, in vederea evitarii producerii
unui nou eveniment si stabilirii cu exactitate a cauzelor care au condus la eveniment – prin grija conducatorului locului de
munca;
5. in zona unde s-a produs evenimentul se vor lua masuri de oprire imediata a activitatii, inclusiv de oprire a utilitatilor (curent,
apa, gaze etc.).

Prin masuri de prim-ajutor se inteleg primele ingrijiri urgente care se dau unui accidentat, inainte de a sosi organele sanitare,
care urmeaza sa acorde asistenta medicala calificata.

Eficacitatea masurilor de prim-ajutor depinde de rapiditatea cu care se aplica, de corecta lor aplicare si de prezenta de spirit a
persoanelor din imediata apropiere a accidentatului; ele trebuie sa fie cunoscute de intregul personal.

Primul-ajutor in caz de rani, hemoragii, fracuri, arsuri, degeraturi, lesin, intoxicatii, axfisiere, sufocare, electrocutare, se acorda
dupa cum urmeaza:

Ranile
Se curata pielea din jurul ranii, prin spalare (de preferat cu apa fiarta si racita) si se dezinfecteaza cu alcool, tinctura de iod,
eter, benzina, bromocet, apa oxigenata (la sange din abundenta); se va respecta directia dinspre marginea plagii spre afara.
Spalarea ranii propriu-zise cu indepartarea cheagurilor de sange este interzisa. Se va da atentie deosebita ranilor murdare de
pamant, a celor cauzate de materiale metalice ruginite, deoarece prezinta pericolul imbolnavirii de tetanos.

In cazul unor rani usoare, se face spalatura cu o solutie slab antiseptica (rivanol, apa oxigenata etc.), dupa care se procedeaza la
aplicarea pansamentului (doua-trei comprese sterile peste care se pune vata si se executa infasurarea cu tifon). Dupa pansare,
accidentatul va fi transportat la cea mai apropiata unitate medicala.
Corpurile straine care patrund sub pleoape se indeparteaza usor, cu un tampon de vata sau tifon sau prin spalarea ochiului cu jet
de acid boric sau de apa curata, jet indreptat dinspre coltul de la tampla al ochiului spre coltul interior (spre nas). Daca nu se
reuseste inlaturarea corpului, accidentatul va fi transportat imediat la medicul oftalmolog.

Hemoragiile
Dupa felul vasului sanguin care sangereaza, pot fi hemoragii externe, interne sau exteriorizate (curgerea sangelui din nas).

Hemoragia externa materiala (sangele de culoare rosie-deschisa tasneste in ritmul batailor inimii) ssi hemoragia externa
venoasa (sangele de culoare rosie-inchisa curge continuu) se opresc prin compresie digitala deasupra (la artere) sau sub rana (la
vene), prin indoirea membrelor din incheieturi si mai ales prin aplicarea garoului.

In acest din urma caz, la o hemoragie produsa la un membru se va proceda astfel: garoul se aplica pe un tifon sau o bucata de
panza, mai sus sau mai jos de plaga, dupa cum hemoragia este arteriala sau venoasa. Strangerea garoului se face pana cand
pielea membrului respectiv devine palida, iar pulsul arterial la nivelul lui nu se mai simte.
Pentru a nu se produce gangrenarea membrului, garoul se mentine 1,5-2 ore, apoi se desface pentru putin timp si se leaga din
nou.

In apropierea garoului se prinde un bilet pe care se indica ora si minutul cand s-a aplicat, pentru a fi cunoscut de organele
sanitare.
La hemoragiile de abdomen, torace, cap, unde nu se poate aplica garoul, se vor folosi pansamente compresive (bandaje
puternic stranse).

Hemoragia interna, care se manifesta atat prin dureri localizate, cat si prin starea generala grava, impune transportarea
29
bolnavului, infasurat in paturi, la cel mai apropiat spital.

Fracturile si luxatiile
Fracturile pot fi inchise (pielea si muschii nevatamati) sau deschise (insotite de rani). Se interzice ranitului orice miscare a
membrului traumatizat, care va fi imobilizat cu ajutorul unor atele imbracate in vata. Atelele se aplica astfel incat sa nu apese
pe fractura, ci numai sa impiedice progresarea ei. Ele vor depasi cele doua articulatii vecine fracturii, fixandu-se cu fasii.
Primul-ajutor in caz de accidentare se poate acorda de orice persoana care este pregatita pentru aceasta situatie si care se
numeste salvator.

Salvatorii pot fi:


 medici,
 cadre medii medicale,
 cetateni instruiti in aceasta directie.
Salvatorii din categoria a treia trebuie sa cunoasca riscurile specifice locurilor de munca.
Acestia se gasesc, de regula, la locurile de munca si sunt colegi de munca ai victimelor.

Se vor respecta urmatoarele restrictii la producerea unui accident soldat cu victime:


 daca persoanele aflate in apropierea victimei nu sunt pregatite pentru acordarea primului-ajutor nu trebuie sa intervina
cu orice pret in salvarea victimei;
 se va cheme cel mai apropiat salvator;
 se va anunta cel mai apropiat post de prim-ajutor.

In activitatea societatii mai frecvent pot aparea urmatoarele situatii privind accidentele la locul de munca:
 pierderea cunostintei
Aceasta stare se datoreaza unor posibile traume cranio-cerebrale, contuzii cerebrale, insolatii.
Nu se administreaza nimic pe cale orala unei persoane inconstiente. Daca victima respira este asezata pe burta sau pe o parte.
Ea nu va mai fi manipulata (intoarsa pe spate sau pe o parte) avandu-se grija sa se faciliteze respiratia si curgerea eventualelor
varsaturi. Se cheama medicul.

 plagi – hemoragii
Plaga (rana, leziune) – orice intrerupere a continuitatii unui tesut (tegumente, mucoase).
Plaga este insotita de sangerari, hemoragii. Obiective principale in ingrijirea plagilor sunt:
 constatarea hemoragiei;
 prevenirea infectiei;
 combaterea durerii.
Materiale necesare: comprese sterile, vata, leucoplast, alcool sanitar, tinctura de iod, apa oxigenata sau tablete de perogen,
solutie de cloramina, permanganat de potasiu, rivanol, algocalmin, antinevralgic.

 fracturi, entorse, luxatii


Fractura este orice rupere de os, zdrobire, pleznire ca urmare a unui traumatism puternic.
Primul-ajutor are rolul sa previna complicatiile si sa diminueze durerea.
Nu trebuie sa se actioneze brutal sau sa i se impuna victimei miscari inutile. Victima nu trebuie ridicata in picioare sau
transportata inainte de imobilizarea fracturii. Primul-ajutor in cazul fracturii se acorda la locul accidentului, exceptand cazul in
care persista un pericol pentru salvator sau pentru victima. In acest caz victima trebuie asezata in cel mai sigur loc pentru a i se
acorda primul-ajutor.
Se diminueaza durerea cu calmante. Se cheama medicul.

Alte posibile accidente sunt:


 leziuni ale ochilor;
 leziuni ale muschilor;
 arsuri;
 accidente determinate de curentul electric (electrocutari).

In aceste situatii se recomanda transportul bolnavului la spital pentru acordarea ajutorului de specialitate.

Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va
desfasura.

Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instructajul
a verificat ca persoana supusa instructajului si-a insusit cunostintele de protectie a muncii.

30
Orice accident de munca va fi comunicat de indata conducerii societatii de catre conducatorul locului de munca sau de orice
alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului.

Accidentul de munca urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si
accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea societatii Inspectoratului Teritorial de Munca si,
dupa caz, organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea
unor sarcini de serviciu, conducerea societatii va anunta de indata Inspectoratul Teritorial de Munca din judetul in raza caruia
s-a produs accidentul.

Intocmit,
Lucrator desemnat SSM

CERNAT CĂTĂLIN

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


Aprobat,
ADMINISTRATOR

TEST Nr. 1
pentru verificarea cunostintelor asimilate dupa efectuarea instruirii introductiv generala

Nume si Prenume ________________________ Data:


Functia ________________________________ Lucrător desemnat:
Semnătura______________________________
Calificativul obtinut _____________________

Cititi cu atentie si marcati raspunsul sau raspunsurile corect/ corecte


1. Legea securitatii si sanatatii in munca (319/2006) se aplica:
a) in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private
b) angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor
c) numai in sectorele publice
d) numai in sectoarele private
2. Securitatea si sanatatea in munca constituie un ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop:
a) asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca
31
b) apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de
munca
c) prevenirea patrunderii prin efractie in incinta societatii in scopul sustragerii de bunuri materiale si valori
3. Accident de munca este atunci cand:
a) se produce vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala
b) are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu
c) se provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces
4. Locul de munca reprezinta:
a) locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile unitatii
b) orice alt loc din aria unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii
5. In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d)asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca
e) asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la serviciu si de la serviciu la domiciliul
6. Instruirea lucratorilor sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului se face:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale
f) la plecarea in concediu de odihna
g)la venirea din concediu de odihna
7. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se face:
a. pe cheltuiala lucratorilor;
b. pe cheltuiala sindicatului;
c. pe cheltuiala angajatorului.

8. Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua
aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire
profesionala, constituie:
a. contraventie;
b. infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda;
c. abatere disciplinara
9.Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca,
daca prin aceasta se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala,
constituie:
a. infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda;
b. contraventie
c. abatere disciplinara

32
Raspuns test verificare:
1. a,b,
2. a, b,
3. a,b,c,
4. a, b,
5. a,b,c,d,
6. a,b,c,d,e,
7. c
8. b
9. a

33
4.3. TEMATICA PRIVIND INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


Aprobat,
ADMINISTRATOR

Tematica privind instruirea la locul de munca pentru personal tehnico administrativ

(elaborata in confomitate cu prevederile art. 90 – 94 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006)

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru
SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei
functii exercitate.

Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de
persoane. Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru SSM, precum si de masurile si activitatile de prevenire
si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. Durata instruirii la locul de munca este de 1 ore.

Instruirea la locul de munca cuprinde:


1. informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca;
2. prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca;
3. masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
4. prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului de munca;
5. in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si
de prim-ajutor.

Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de
catre superiorul ierarhic celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

34
1. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca „personal neproductiv (TESA)”

Factori de risc
1. indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul: consecinta maxima previzibila - ITM 3–45 zile;

2. continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cand se constata o defectiune a acestuia: consecinta maxima previzibila
ITM 3–45 zile;

3. fumatul in incaperile cu volum mare de documente: consecinta maxima previzibila – DECES;

4. executantul nu regleaza luminozitatea ecranului, contrastul intre caractere si fond, pozitia ecranului (inaltime, orientare,
inclinare), inaltimea si inclinarea suportului pentru documente, inaltimea suprafetei de sedere a scaunului, inclinarea si
inaltimea spatarului scaunului: consecinta maxima previzibila - ITM 3–45 zile;

5. interventii neautorizate la reteaua de alimentare cu curent electric: consecinta maxima previzibila - DECES ;

6. deplasari, stationari in zone periculoase: consecinta maxima previzibila - ITM 45-180 zile;

7. deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare: consecinta maxima previzibila -
ITM 3–45 zile;

8. pozitii de lucru fortate sau vicioase in fata ecranului de vizualizare: consecinta maxima previzibila – neglijabil;

9. ritm de munca mare: consecinta maxima previzibila – neglijabila;

10. decizii dificile in timp scurt: consecinta maxima previzibila – neglijabila;

11. contururi intepatoare: consecinta maxima previzibila - ITM 3–45 zile;

12. atingerea partilor fierbinti ale imprimantei: consecinta maxima previzibila – neglijabila;

13. curent electric, atingere directa: consecinta maxima previzibila – DECES;

14. curenti de aer: consecinta maxima previzibila - ITM 3–45 zile;

15. zgomotul produs de echipamentele de calcul: consecinta maxima previzibila – neglijabila;

16. radiatiile ecranului de vizualizare: consecinta maxima previzibila – neglijabila.

Clase de gravitate / consecinte:

1 - NEGLIJABILE – Consecinte minore reversibile, cu incapacitate de munca previzibila pana la 3 zile calendaristice
(vindecare fara tratament)

2 – MICI – Consecinte reversibile, cu o incapacitate de munca previzibila de 3-45 zile, care necesita tratament medical

3 – MEDII – Consecinte reversibile, cu o incapacitate de munca previzibila intre 45 si 180 zile, care necesita tratament medical
prin spitalizare

4 – MARI – Consecinte ireversibile, cu o diminuare a capacitatii de munca de maximum 50% (invaliditate de gradul III)

5 – GRAVE – Consecinte ireversibile, cu pierdere intre 50 si 100% a capacitatii de munca, dar cu posibilitate de autoservire
(invaliditate de gradul II)

6 – FOARTE GRAVE – Consecinte ireversibile, cu pierdere totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoservire
(invaliditate de gradul I)

7 – MAXIME – Deces

Clase de probabilitate / evenimente: 1 – extrem de rare; 2 – foarte rare; 3 – rare; 4 – putin frecvente; 5 – frecvente; 6 – foarte
frecvente.

2. Se vor prezenta angajatilor prevederile Instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca „personal neproductiv
35
(TESA)”.

3. Masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

3.1. Primul-ajutor in accidentele de munca

DEFINITIE
Primul-ajutor reprezinta totalitatea actiunilor intreprinse imediat dupa producerea unui accident (de munca), pana la momentul
interventiei cadrelor medicale de specialitate.
Primul-ajutor (asistenta de urgenta) se acorda in trei etape diferite: la locul accidentului sau imbolnavirii; in timpul
transportului; in unitatile sanitare.
---

La locul unde s-a produs accidentul si pana la interventia cadrelor medicale de specialitate, primul- ajutor trebuie acordat de
catre persoane care sunt pregatite in acest scop – salvatori. Salvatorul nu inlocuieste medicul dar, prin masurile pe care le
aplica, el trebuie sa reuseasca sa evite:
 inrautatirea starii accidentatului;
 aparitia complicatiilor;
 producerea mortii victimei.
Formarea salvatorilor trebuie sa fie predominant practica, repetata in mod periodic, pentru ca salvatorii sa poata actiona
oricand si oriunde.

ATENTIE!
O persoana care nu este pregatita ca salvator NU trebuie sa intervina cu orice pret; obligatiile sale sunt:
- sa nu atinga victima;
- sa cheme pe cel mai apropiat salvator;
- sa anunte accidentul si sa solicite ajutor calificat;
- sa organizeze protectia victimei;
- sa previna extinderea starii de accident.
---

Cum se protejeaza victima?


- se identifica riscurile care persista pentru a proteja victima si persoanele care ar putea fi expuse la riscurile identificate;
- se suprima riscurile;
- se instituie un „baraj de securitate” in jurul victimei, indepartand persoanele neavizate.

Cum se examineaza victima?


- se cerceteaza semnele care indica faptul ca viata victimei este amenintata: sangereaza abundent; raspunde la intrebari; respira;
are puls;
- se stabileste ordinea de prioritate a interventiilor;
- se realizeaza triajul victimelor, pe baza ierarhizarii leziunilor in functie de gravitatea lor.

UTIL
Cum se anunta accidentul?
Apelul de prim-ajutor contine informatii despre: ce s-a intamplat; locul accidentului; accesibilitatea drumului; numarul si
starea victimei; tipurile de leziuni produse; numele persoanei care face apelul. Persoana care a facut apelul trebuie sa astepte
confirmarea corecta a mesajului transmis.
----

Cum se acorda primul-ajutor?


Daca victima nu vorbeste (este inconstienta), dar respira si are puls: asezarea in pozitie de siguranta; acoperirea victimei;
supravegherea circulatiei, a starii de constienta, a respiratiei, pana la sosirea ajutoarelor medicale.

Daca victima nu raspunde, nu respira, dar are puls: degajarea (eliberarea) cailor respiratorii; manevra Heimlich; respiratia
„gura la gura” sau „gura la nas.”

Daca victima nu raspunde, nu respira, nu are puls: reanimare cardio – respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu
respiratie „gura la gura” sau „gura la nas”).

Daca victima sangereaza abundent: compresie manuala locala; pansament compresiv; compresie manuala la distanta (in
zona subclaviculara sau inghinala).

Daca victima prezinta arsuri: spalare abundenta cu apa.


36
Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari: - oricare ar fi semnele, se actioneaza ca si cum victima ar
avea o fractura, evitand deplasarea ei si respectand toate eventualele deformari la nivelul membrului superior, al membrului
inferior, al coloanei vertebrale.

Daca victima prezinta plagi: plagi grave: asezarea victimei intr-o pozitie adecvata, ingrijirea segmentului amputat, compresie
pentru oprirea sangerarii etc.; plagi simple: curatarea si pansarea plagii.

Cum se transporta accidentatii – principii generale:


- transport numai cu autosanitara (ambulanta);
- transport cu mijloace improvizate numai pentru victimele cu leziuni usoare, care nu influenteaza functiile vitale ale
organismului si atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare distanta de statiile de salvare.
Numai in conditii exceptionale se poate indica si transportul celor grav accidentati cu aceste mijloace improvizate.

Niciun accidentat nu va fi transportat inainte de a fi adus in starea de a suporta in bune conditii transportul, adica inainte de a fi
examinat si a i se fi acordat, efectiv, primul-ajutor.

In conditiile actuale de organizare si dotare a serviciilor de urgenta, numai cadrele medico-sanitare de specialitate (salvatorii de
gradul I si II) au dreptul sa dispuna ridicarea si transportul victimelor de la locul accidentului.

Nu este indicat ca, din dorinta de a transporta accidentatul in timpul cel mai scurt posibil la o unitate sanitara competenta, sa se
apeleze la orice vehicul. Tehnica de interventie pentru transport trebuie subordonata ideii de a nu agrava si a nu complica
vatamarile produse de accident (pentru aceasta, mobilizarea accidentatului va trebui astfel executata incat segmentul format din
cap – gat – trunchi – bazin, sa ramana nemiscat, ca un bloc rigid).

3.2. Stingerea incendiilor

La descoperirea unui incendiu, orice persoana are urmatoarele obligatii:


- sa anunte IMEDIAT incendiul;
- sa incerce sa stinga focul, daca nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingator; daca focul nu s-a stins, se
evacueaza imediat zona);
- sa anunte telefonic pompierii militari, din cea mai apropiata zona neafectata;
- sa comunice conducerii unitatii detaliile referitoare la locatie si la amploarea incendiului.

La declansarea alarmei de incendiu, salariatii sunt obligati sa actioneze astfel:


- inceteaza orice activitate;
- abandoneaza obiectele personale;
- lasa usile deschise;
- parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta sau prin locurile indicate de membrii echipei de interventie;
- merg catre locul de adunare stabilit;
- mentin libere caile de acces catre cladire;
- urmeaza toate indicatiile primite de la membrii echipei de interventie;
- asista, daca este posibil, evacuarea in siguranta a persoanelor din afara societatii;
- raman in afara cladirii pana la incheierea definitiva a evenimentului.

La declansarea alarmei de incendiu, membrii echipei de prima interventie sunt obligati sa:
- intre in toate incaperile accesibile din zona de responsabilitate alocata si sa dirijeze personalul pentru evacuarea cladirii;
- indrume personalul catre cea mai apropiata cale/iesire de urgenta;
- mentina calmul pe timpul evacuarii;
- mearga la punctul de adunare dupa evacuarea zonei;
- preia controlul asupra locului de adunare si sa se asigure ca nicio persoana nu intra inapoi in cladire pana la primirea
dispozitiei, in acest sens, a conducerii societatii;
- participe la o analiza, dupa terminarea evenimentului si sa raporteze orice dificultati intalnite in procesul de evacuare.

Contabilizarea persoanelor se va face consultand:


 condica de prezenta a personalului salariat;
 registrul de poarta;
 informatiile primite de la personalul salariat al unitatii, dupa asigurarea validitatii informatiei.

37
ATENTIE
Se va tine cont de starea emotiva a persoanelor intr-o astfel de situatie si se va incerca validarea informatiilor primite prin
consultarea a cel putin 2 surse de informare.
---

Accesul Pompierilor Militari


Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor militari se va face pe poarta de acces principala. Directorul societatii si seful
echipei de prima interventie vor comunica pompierilor detaliile incendiului, ii vor informa cu privire la eventualele persoane
lipsa la apel (impreuna cu locatia presupusa a acestora) si vor ramane la dispozitia acestora pe durata operatiunii de stingere a
incendiului.

4. Prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice pentru locul de munca „personal neproductiv
(TESA)”

 Legea nr. 319 / 2006;


 H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
 H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

4.5. TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

S.C. ANDREEA PACK FACTORY S.R.L.


Aprobat,

38
ADMINISTRATOR
TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
PE ANUL 2018
Personal TEHNICO ADMINISTRATIV
Nr. Perioada Tema Nr. Instru
crt. de instruire Ore
1. Ianuarie 1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 1 Condu
2018 - Obligatiile lucratorilor – art. 22, 23. munc
2. Primul ajutor - Notiuni de anatomie a sistemului respirator
3. Instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru
deplasarea lucratorilor de la domiciliu la locul de munca si retur precum
si pentru deplasarea in interes de serviciu
2. Aprilie 1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 1 Condu
2018 - Obligatiile angajatorilor - art. 6, 7; munc
- Alte obligatii ale angajatorilor – art. 12 – 15;
2. Primul ajutor - Notiuni de anatomie a sistemului circulator
3. Instructiuni proprii de prevenire si protectie pentru activitatile de birou
3. Iulie 1. Accidente de munca – definitii, clasificare –Comunicarea 1 Condu
2018 evenimentelor munc
2. Primul ajutor - Evaluarea primara.
3. Instructiuni proprii privind securitate si sanatate in munca pentru
folosirea mobilierului din birouri
4. Octombrie 1. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 1 Condu
2018 2. Prim ajutor- Protocoale de interventie munc
3. Instructiuni de securitate si sanatate impotriva electrocutarilor
la locul de munca

Intocmit,
Lucrator desemnat SSM
CERNAT CĂTĂLIN

39

S-ar putea să vă placă și