Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ALUNECAREA, CADEREA DE LA ACELASI NIVEL SAU MICA


INALTIME

Elaborata/ Revizuita de: HS TEHNIC CONCEPT SRL

Avizata de:

Semnatura:

Data aprobarii:

Aplicabila incepand cu data de:

Documentul este proprietatea


Modificarea, difuzarea, multiplicarea documentului, integral sau partial, este
interzisa fara acordul managementului.
Cod: SSM 2.3
Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 1. SCOP

1.1 Aceste instrucţiuni pentru alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime au
ca scop formarea unei imagini de ansamblu asupra prevenirii incide ntelor cauzate de
alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime prin aprofundarea cunoştinţelor de
prevenire şi protecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă.

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Instructiunile proprii pentru alunecarea, caderea de la acelasi nivel sau mica inaltime
sunt incluse in tematica intocmita de Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata
de reprezentantul legal al societatii, tematica in baza careia se realizeaza instruirea la locul
de munca.

2.2 Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru intregul
personal al societatii.

2.3 Aplicarea prezentelor instructiuni se va face de catre intregul personal al societatii.

CAPITOLUL 3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii:
➢ Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau
in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contrac tului in
baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca
de cel putin trei zile, invaliditate sau deces;
➢ Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau
unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici; caracterisici
locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului in procesul muncii;
➢ Echipament individual de protectie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
➢ Echipament de munca- masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii ;
➢ Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă
executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în
condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii
unei leziuni sau afectări a sănătăţii;
➢ Lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii,
elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi
la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice;
➢ Angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de serviciu
cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprin derii şi/sau unităţii;
➢ Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la
care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii
➢ Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi
lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
➢ Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop
asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii,
integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la
procesul de muncă;

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Legislatie:

➢ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;


➢ Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, actualizata;
➢ Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,
actualizata;
➢ Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca;
➢ Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualiz are;
➢ Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
➢ Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securita te şi sănătate
pentru locul de munca;
➢ Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
➢ Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrăto rilor;

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATI

5.1 Conducator loc de munca


Instruieste personalul de la locul de munca si verifica aplicarea prezentelor instructiuni.

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 6. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE APLICARE A POLITICII/
DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE

1. Personalul desemnat sa desfasoare activitati in cadrul societatii trebuie sa fie instruit


pentru riscurile privind alunecarea, căderea, împiedicarea la locul de muncă, si vor fi
admisi la lucru decat dupa ce si-au insusit temeinic metodologia de lucru si exploatare a
echipamentelor de munca, normele de securitate specifice, au efectuat controlul medical
la angajare sau periodic si poarta echipament individual de protectie conform "Lista
interna de acordare a EIP"
2. Este interzisa ignorarea proportiilor pericolului precum si incalcarea regulilor elementa re,
de securitate si sanatate in munca care pot duce la urmari deosebit de grave, ca de
exemplu:
a) neutilizarea echipamentului si materialelor de protectie individuale,
b) nerespectarea regulilor de igiena,
c) consumul de bauturi alcoolice,
d) parasirea locului de munca fara un scop precis, decat in interesul serviciului si cu
aprobarea conducatorului locului de munca.

6.1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

1. Spatiile de lucru trebuie sa respecte cerintele minime de securitate si sanatate in munca


pentru "locul de munca" stabilite prin H.G. nr. 1091/2006 si vor fi marcate cu indicatoare
de semnalizare de securitate si/sau sanatate privind riscurile de accidentare si/sau
imbolnavire profesionala; se vor utiliza indicatoare de avertizare, interdictie,
obligativitate conform prescriptiilor si standardelor in vigoare si H.G. nr. 971/2006
2. Caile de acces la locurile de munca vor fi libere in permanenta, curate, indepartandu-se
imediat de pe pardoseala eventuale scurgeri de lichide.
3. Aprovizionarea cu materie primă si alte materiale se va face numai în cantitatile strict
necesare.
4. Echipamentele de munca vor fi exploatate si intretinute corespunzator de personal
calificat, în conformitate cu prevederile producatorului si cu respectarea H.G. nr.
1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca.

6.2. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PENTRU ALUNECARE, CĂDERE,


ÎMPIEDICARE LA LOCUL DE MUNCĂ

6.2.1. RESPONSABILITĂŢILE ANGAJATORILOR


1. Cerinţele cuprinse în Directivele Europene (cum sunt cele referitoare la locul de muncă,
la semnalizarea de securitate, la echipamentul individual de protecţie şi la Cadrul pentru
securitate în muncă) sunt importante pentru prevenirea alunecă rii şi împiedicării, şi
includ:
a) Asigurarea, în măsură cât mai mare posibilă, a iluminatului natural suficient la locurile
de muncă, precum şi dotarea acestora cu mijloace de iluminat artificial
corespunzătoare protejării sănătăţii şi securităţii muncitoril or;
b) Măsuri pentru ca pardoselile de la locurile de muncă să fie fixe, stabile şi nivelate, să
nu prezinte protuberanţe, găuri sau pante şi să nu fie alunecoase;

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
c) Prevederea semnalizări de securitate şi sănătate, acolo unde pericolele nu pot fi evitate
sau reduse în măsură corespunzătoare prin măsuri preventive;
d) Prevederea de echipament individual de protecţie, adecvat riscurilor şi acolo unde
aceste riscuri nu pot fi evitate prin mijloace. Echipamentul trebuie să fie confortabil
şi bine întreţinut, şi totodată să nu contribuie la generarea altor riscuri;
e) Respectarea unui Cadru general de gestionare a securităţii şi sănătăţii, cuprinzând:
evaluarea şi prevenirea riscurilor; prioritate acordată măsurilor colective de eliminare
a riscurilor; asigurarea informării şi instruirii; consultarea cu angajaţii şi coordonarea
cu sub-contractanţii în privinţa securităţii în muncă.
2. Menţinerea unui mediu de lucru sănătos şi sigur nu constituie o responsabilitate exclusivă
a conducerii. La rândul lor. angajaţii au datoria de a coopera şi de a se îngriji atât de
propria lor securitate cât şi de cea a colegilor, precum şi de a respecta instrucţiunile
primite în cadrul instruirii. Fiecare angajat trebuie încurajat să contribuie la îmbunătăţirea
securităţii şi sănătăţii în muncă.

6.2.2.PREVENIREA ACCIDENTELOR:
1. Alunecările se produc atunci când are loc un dezechilibru cauzat de o aderenţă pr ea mică
între piciorul persoanei şi suprafaţa pe care se merge. Cauzele alunecărilor şi
împiedicărilor:
a) Suprafeţe umede sau uleioase;
b) Răsturnări accidentale de lichide;
c) Accidente meteorologice;
d) Covoare şi mochete desprinse, nefixate;
e) Podele sau alte suprafeţe de mers tocite
2. Împiedicările. Lovirea unui obiect, pierderea echilibrului şi căderea. Cauze comune:
a) -Obstrucţionarea vederii;
b) -Iluminat slab:
c) -Dezordine înjur;
d) -Mochetă cu denivelări;
e) -Cabluri neacoperite;
f) -Sertare deschise;
g) -Suprafeţe de mers cu denivelări (scări, praguri);
3. Pericole de împiedicare: Atenţie la gurile de scurgere fara capac sau care nu sunt la acelaşi
nivel cu pavimentul şi la denivelările din paviment: Atenţie la praguri
4. Căderi; Pierderea echilibrului şi căderea la pământ. Există trei tipuri de căderi:
a) Căderi la acelaşi nivel. Alunecarea sau împiedicarea survin imediat înaintea căderii pe
podea sau pe suprafaţa de deplasare
b) Căderi de la înălţime: Căderi de pe platforme, rampe, trepte sau scări.
c) Sărituri la un nivel inferior - Un salt intenţionat de la un nivel la altul - Angajatul sare
de pe o scară, o rampă, un echipament.

6.2.3. BUNELE PRACTICI DE LUCRU


1. Acolo unde este posibil, obiectivul trebuie să fie eliminarea riscului la sursă (de exemplu,
nivelarea pardoselilor care prezintă denivelări). în ordinea prior ităţilor, următoarea
opţiune preferată este substituirea (de exemplu utilizarea unei metod e alternative de
curăţare a pardoselii), urmată de separare (de exemplu, folosirea unor bariere care să -i
ţină pe lucrători la distanţă de pardoselile umede). Ultima măsură de prevenire este
protecţia (de exemplu, purtarea de încălţăminte cu talpă antidera pantă). Utilizarea

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
echipamentului individual de protecţie trebuie să reprezinte ultima opţiune, după ce au
fost epuizate toate celelalte măsuri organizatorice şi tehn ice. Adeseori, pentru reducerea
sau eliminarea riscurilor de alunecare şi împiedicare, pot fi găsite măsuri simple, dar
eficiente.
2. Acţiunile de prevenire ce pot fi luate în considerare includ u rmătoarele:
3. Este interzisa deplasarea in zone care nu sunt con forme pentru deplasarea pietonala, care
pot pune in pericol integritatea fizica a acestuia.
4. Este interzisa escaladarea scarilor, elementelor de mobilier, sarituri peste cabluri care pot
cauza impiedicarea, deplasarea pe suprafete umede.
5. In cazul in care angajatul nu isi poate efectua sarcinile de serviciu datorita per icolelor de
cadere de la acelasi nivel, alunecare sau impiedicare, trebuie sa anunte superiorul ierarhic
si beneficiarul pentru inlaturarea pericolelor.

6.2.4. DEPLASAREA:
1. Fiţi atenţi la mediul înconjurător.
2. Fiţi atenţi la pericolele de alunecare şi împiedicare din zona în care lucraţi şi pe oriunde
vă deplasaţi.
3. Mergeţi, nu alergaţi, nu vă grăbiţi. Acordaţi-vă timp suficient;
4. Nu vă deplasati, nu va antrenaţi în activităţi care vă distrag atenţia, cum ar fi utilizarea
telefonului mobil
5. Nu citiţi, scrieţi sau munciţi în timp ce mergeţi;
6. Nu căraţi ceva care vă blochează privirea. Folosiţi un cărucior.
7. Căraţi lucrurile mici aproape de corp;
8. Cand mergeţi la un alt etaj/nivel luaţi liftul dacă duceţi ceva cu ambele mâini;
9. Păşiţi cu atenţie şi încet atunci când treceţi de la un tip de podea la altul. Ajustaţi-vă
mersul (paşii,felul în care păşiţi).
10. Acordaţi un plus de atenţie atunci când intraţi cu încălţămintea udă.
11. Incetiniţi şi faceţi paşi mici cu atenţie, dacă suprafaţa nu este dreaptă, este alunecoasă.
înclinată sau acoperită de obiecte aruncate în dezordine.
12. Dacă trebuie să vă deplasaţi pe o suprafaţă alunecoasă sau udă:
a) Purtaţi încălţăminte cu talpa antiderapantă;
b) Faceţi paşi mici. cu atenţie;
c) Fiţi atenţi la suprafaţa pe care păşiţi;
6.2.5. ESCALADAREA / COBORÂREA.
1. Curăţaţi-vă încălţămintea de noroi, zăpadă, gheaţă, grăsime, sau orice altă substanţă
contaminantă. De asemenea, asiguraţi-vă că scara,suprafaţa de rulare a pneurilor, treapta
şi platforma mijloacelor de transport sunt curate şi uscate;
a) Apucaţi-vă bine de bara de susţinere.
b) Nu săriţi la coborârea de pe platforma unui mijloc de transport în comun.

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
6.2.6. SCĂRI - multe accidentări se produc pe scări.
1. Folosiţi balustradele atunci când urcaţi sau coborâţi scările.
2. Nu vă grăbiţi şi nu săriţi treptele.
3. Folosiţi balustradele sau alte obiecte stabile de care vă puteţi s usţine.

6.2.7. INCĂLŢĂMINTEA
1. Angajatii trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare mediului în care lucrează. Se va
ţine seama de tipul activităţii, de suprafaţa pardoselii, de condiţiile tipice în care se găseşte
pardoseala şi de proprietăţile antiderapante ale tălpii încălţămintei.
2. Locurile de muncă în aer liber - locurile de muncă în aer liber trebuie să fie amenajate
astfel încât riscurile de alunecare şi împiedicare să fie minime, de exemplu prin adoptarea
de măsuri anti-derapaj în condiţii de îngheţ şi prin folosirea de încălţăminte adecvată.

NAPO

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 7. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ.

1. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca


se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare
lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în dome niul SSM, în special sub
formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postulu i”.
2. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în timpul
programului de lucru.
3. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la pct. (1) este considerată timp de
muncă.
4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
5. La instruire personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de
instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, v izionări de filme,
diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
6. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecv ate.
7. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de instruire
individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
8. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, i mediat
după verificarea instruirii.
9. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
10. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va
fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medic ul de medicină a
muncii în urma examenului medical la angajare.
11. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară act ivităţi pe
bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va asigura instruirea
privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în gene ral.
12. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă.
13. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va
păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instrui ţi sau, în
cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
14. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei
SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor fi insoţiţi
de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 8. INREGISTRARI (anexe, formulare)

Cod: SSM 2.3


Editia 1
Revizia 0