Sunteți pe pagina 1din 32

1.

Securitatea

i s n tatea n munc ...................................................................................... 4 i s n tate n munc . 4 ii n munc ...................................................... 6 ii is n t

1.1 Definirea conceptului de ,,securitate 1.2 Obiectivul general al securit

1.3 Dic ionar explicativ de termeni......................................................................................... 6 2. Aspecte generale privind securitatea i s n tatea n munc ..............................................12 2.1 Cadrul legislativ.................................................................................................................12 2.2 Legisla ie na ional .............................................................................................................12 2.2.1 Legea Securit ii iS n t ii n Munc ...........................................................................14 ii is n t ii n munc ....................................17

2.2.2 Hot rri de guvern n domeniul securit

3. Identificarea riscurilor de munc ..........................................................................................20 3.1. Riscuri................................................................................................................................21 3.1.1 Factori de risc proprii executantului................................................................................21 3.1.2 Factori de risc proprii sarcinii de munc .........................................................................22 3.1.3 Factori de risc proprii mijloacelor de produc ie..............................................................22 3.1.4 Factori de risc proprii mediului de munc ......................................................................23 3.2 Lista complet de identificare a tuturor factorilor de risc pe cele patru elemente ale sistemului de munc ...........................................................................................................25 3.3 Exemplu Identificarea riscurilor de munc pentru locul de munc nr.5 ,,Osp tar din cadrul S.C. Ver ina Prod Impex S.R.L...............................................................................28 4. Concluzii...............................................................................................................................32 Bibliografie...............................................................................................................................33 Webografie...............................................................................................................................34

CAPITOLUL 1. SECURITATEA I S N TATEA N MUNC

1.1. Definirea conceptului de s n tate i securitate n munc


Securitatea, n opinia Academiei Romne, nseamn a fi la ad post de orice pericol, protec ie sau ap rare, iar s n tatea reprezint starea unui organism n care func ionarea tuturor organelor se face n mod normal i regulat. Din conjugarea acestor doi termeni, aplica i unui sistem de munc a luat na tere expresia securitate i s n tate n munc , ce s-a transformat ulterior ntr-un concept amplu i complex. Preocup rile statelor pentru crearea unui mediu de munc sigur i s n tos au crescut odat cu intensificarea eforturilor de dezvoltare economic , social omului, ntre care i cel la protec ie n munc . Uniunea European (UE) constituie organiza ia cea mai activ de integrare multisectorial a statelor semnatare ale tratatelor de constituire, n domeniile economic, social, politic, al drepturilor cet ene ti i al rela iilor externe. Prin "Actul Unic European" din 1987 s-a convenit ca n Europa dezvoltarea politicilor armonizate s se realizeze prin reglement ri tehnice i standarde i c n domeniul s n t ii i securit ii n munc se impune "armonizarea reglement rilor referitoare la s n tate i securitate n munc pe baza unui nivel ridicat de protec ie" (art. 100A; directivele derivate se refer la asigurarea unui nivel ridicat de securitate al produselor), precum i stabilirea "cerin elor minime n scopul securit ii i protec iei s n t ii salaria ilor n timpul muncii" (art. 118A; directivele derivate sunt directive "sociale" i se refer la aspecte ce vizeaz mbun t irea progresiv a condi iilor de munc ). Revizuirea Tratatului de la Roma, prin Actul Unic European i introducerea articolelor 100A i 118A a nsemnat constituirea bazei juridice specifice a pie ei interne i realiz rii securit ii i s n t ii n munc . Directivele de securitate a produselor, derivate din art.100A, au ca obiectiv protec ia utilizatorilor fa s de riscurile ce pot s apar la utilizarea produselor i stabilesc cerin ele de securitate pe care trebuie le ndeplineasc produsele, informa iile ce trebuie s le nso easc pentru libera circula ie i i moral i, cu certitudine, i func ie de nivelul de civiliza ie atins, respectiv de respectul pe care fiecare ar l-a acordat drepturilor fundamentale ale

comercializare n UE, precum i procedurile pe care produc torul sau comerciantul trebuie s le urmeze

pentru a certifica ndeplinirea condi iilor obligatorii cerute i pentru a le putea identifica prin marcajul CE. Astfel s-a creat baza juridic specific asigur rii securit ii i s n t ii n munc a lucr torilor, sistemul legislativ instituit avnd caracter de sistem de prescrip ii minimale ce las libertate statelor membre de a impune reguli mai severe dect cele legiferate prin dreptul comunitar. Strategia Comisiei s-a bazat pe adoptarea, la 12 iunie 1989, a Directivei Cadru 89/391/CEE, directiv de baz a UE ce are ca obiectiv acoperirea tuturor aspectelor privind securitatea i s n tatea n munc i asigurarea unui nivel de protec ie ridicat i egal tuturor lucr torilor din Statele membre. Din aceast directiv au decurs toate directivele particulare referitoare care con in cerin e minime de securitate i s n tate pentru domenii specifice. Principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru se refer la: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la surs ; d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce prive te proiectarea posturilor de munc , alegerea echipamentelor de munc , a metodelor de munc i de produc ie, n vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminu rii efectelor acestora asupra s n t ii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu in periculos; g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind tehnologiile, organizarea muncii, condi iile de munc , rela iile sociale i influen a factorilor din mediul de munc ; h) adoptarea, n mod prioritar, a m surilor de protec ie colectiv fa individual ; i) furnizarea de instruc iuni corespunz toare lucr torilor. Securitatea i s n tatea n munc - ansamblul de activit i institu ionalizate avnd ca scop de m surile de protec ie

asigurarea celor mai bune condi ii n desf urarea procesului de munc , ap rarea vie ii, integrit ii fizice i psihice, s n t ii lucr torilor i a altor persoane participante la procesul de munc .

1.2.

Obiectivul general al securit ii i s n t ii n munc

Eliminarea tuturor accidentelor i mboln virilor profesionale cu ajutorul prevenirii reprezint obiectivul general al securit ii i s n t ii n munc . Acest obiectiv cuprinde, de asemenea, reducerea consecin elor n cazul producerii accidentelor i/sau mboln virilor profesionale. Prevenirea trebuie s cuprind toate situa iile care afecteaz sau pot afecta integritatea sistemului de munc i continuitatea proceselor de munc .

Ac iunea preventiv cuprinde ansamblul de mijloace umane, tehnice, economice i organizatorice cu efect pozitiv n rezultatul urm toarei ecua ii: Pericol/Risc + mprejur ri favorizante = Accident/Incident Aplicnd acestei ecua ii principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru, se pot determina urm toarele obiective de urm rit: eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecin elor poten iale la surs , eliminarea sau modificarea mprejur rilor favorizante n vederea sc derii probabilit ii de producere a unui eveniment nedorit (accidente de munc , mboln viri profesionale, incidente periculoase etc.), prevederea de m suri i mijloace adecvate pentru a face fa situa iilor de urgen .

Pentru ob inerea unei eficien e ct mai mari a ac iunii preventive ntr-o organiza ie este absolut necesar coordonarea adecvat a cuno tin elor i informa iilor pe care le pot aduce cele patru discipline de studiu: igiena industrial , ergonomia, psiho-sociologia muncii i medicina muncii.

1.3 Dic ionar explicativ de termeni

n sensul Legii 319 / 2006 art. 5, termenii i expresiile de mai jos au urm torul n eles: accident de munc v t mare violent a organismului, precum i intoxica ia acut profesional , care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc de cel pu in 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 4

 accident major accident de munc , de regul accident nuclear, incendiu sau explozie, care determin cre terea brusc i masiv a morbit ii i mortalit ii colectivit ii umane situate n proxim vecin tate a locului accidentului i/sau poluarea sever a mediului nconjur tor. accident u or eveniment care are drept consecin leziuni superficiale care necesit numai acordarea primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munc cu o durat mai mic de 3 zile; al i participan i la procesul de munc persoane aflate n ntreprindere i/ sau unitate, cu permisiunea angajatorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale n vederea angaj rii, persoane care presteaz activit i n folosul comunit ii sau activit i n regim de voluntariat, precum i omeri pe durata particip rii la o form de preg tire profesional persoane care nu au contract individual de munc ncheiat n form scris i i pentru care se poate

face dovada prevederilor contractuale i a presta iilor efectuate prin orice altfel mijloc de prob ; angajator persoan fizic sau juridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu cu lucr torul respectiv i care are posibilitatea ntreprinderii i/ sau unit ii; aptitudine insu ire sau sistem de nsu iri ale subiectului, mijlocind reu ita n activitate; posibilitate de a ac iona i ob ine performan e; factor al persoanei ce faciliteaz cunoa terea, practica, elabor rile tehnice i artistice, comunicarea; boal legat de profesiune boal cu determinare multifactorial , la care unii factori determinan i sunt de natur profesional ; boala profesional afec iunea care se produce ca urmare a exercit rii unei meserii sau profesii, cauzat de agen i nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc , precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munc ; deprindere component automatizat a activit ii concretizat prin desf urarea n afara sau prin reducerea controlului con tient, realizare spontan afectiv i afectorie a reflexelor; i facil . Rezult prin exersare repetitiv i se fundeaz pe un stereotip dinamic sau pe o matrice func ional n care sunt reunite veriga dispozitiv de protec ie dispozitiv care reduce sau elimin , singur sau n asociere cu un protector, riscul de accidentare; echipament de munc orice ma in , aparat, unealt sau instala ie folosit n munc ; echipament individual de lucru echipament utilizat n procesul muncii sau n asociere cu un protector, riscul de accidentare; echipament individual de protec ie orice echipament destinat a fi purtat sau mnuit de un lucr tor pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i s n tatea la locul de munc , precum i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest obiectiv; evaluare ac iune de determinare a aspectelor cantitative ale unui sistem analizat i rezultatul ei; 5

 evaluare a riscului de accidentare/mboln vire profesional activitate prin care se identific factorii de accidentare i/sau mboln vire profesional i se determin nivelul de risc; evaluare a securit ii muncii - activitate prin care se estimeaz , valoric sau procentual dimensiunea securit ii muncii ntr-un sistem de munc ; determinarea nivelului de securitate. Este parte component a auditului de conformitate; eveniment accidentul care a antrenat decesul sau v t m rile organismului, produs n timpul procesului de munc ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situa ia de persoan dat disp rut sau accidentul de traseu ori de circula ie, n condi iile care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boal profesional sau legat de profesiune; factor de risc nsu iri, st ri, fenomene, comporatmente proprii elementelor implicate n procesul de munc i care pot provoca accidente de munc sau mboln viri profesionale; cauze poten iale i bolilor profesionale; i/sau ale accidentelor de munc

 formare - ac iune de a preg ti, instrui, educa i rezultatul ei; grup vulnerabil la risc - grup de persoane departajat dup criterii de sex, vrst , stare fizic fiziologic grupuri vulnerabile la risc pot fi femeile, tinerii, persoanele handicapate etc.); incident periculos evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunc ionalitatea unei activit i sau a unui echipament de munc sau/ i din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucr torii, dar ar fi posibil s aib asemenea urm ri i/ sau a cauzat ori ar fi posibil s produc pagube materiale; informare - ac iune ntreprins de c tre conduc torul firmei n scopul aducerii la cuno tin a salaria ilor a riscurilor profesionale specifice firmei, a modului concret de operare n situa ii de func ionare anormal sau n cazul unor deregl ri previzibile, precum i a ac iunilor ce trebuiesc ntreprinse pentru evitarea consecin elor riscurilor profesionale; locul de munc locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cl dirile ntreprinderii i/ sau unit ii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/ sau unit ii la care lucr torul are acces n cadrul desf ur rii activit ii; lucr tor - persoan angajat de c tre un angajator, potrivit legii, inclusiv studen ii, elevii n perioada efectu rii stagiului de practic , precum i ucenicii i al i participan i la procesul de munc , cu excep ia persoanelor care presteaz activit i casnice; lucr tor expus - orice angajat care se g se te n ntregime sau par ial n zona periculoas ; management al securit ii i s n t ii n munc - component a managementului general, care include structura oragnizatoric , activit ile de planificare. responsabilit ile, practicile, i care ndeplinesc condi ia specificat pentru persoanele vulnerabile (de exemplu,

procedurile, procesele i resursele pentru eleborarea, implementarea, realizarea i revizuirea planului de securitate i s n tate n munc ; m suri de prevenire a accidentelor de munc organizatorice a realiz rii securit ii muncii; mediu de munc - ansamblul condi iilor fizice, chimice, biologice i psihosociale n care unul sau mai mul i executan i i realizeaz sarcina de munc ; mijloace de produc ie - totalitatea mijloacelor de munc (cl diri, instala ii, ma ini, unelte, mijloace de transport etc.) i a obiectelor muncii (materii prime, produse intermediare etc.) utilizate n procesul de produc ie a bunurilor materiale; nivel de risc - indicator conven ional ce exprim sintetic i cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional existente ntr-un sistem de munc . Se determin n cadrul activit ii de evaluare, pe baza combina iei dintre gravitatea i probabilitatea consecin elor maxim previzibile ale ac iunii factorilor de risc existen i n sistemul respectiv asupra personalului; nivel de risc acceptabil sau risc rezidual - nivel de risc admis prin conven iile sociale n materie de securitate a muncii. Riscul rezidual este riscul cu gravitatea consecin elor redus probabilitate mic sau medie; nivel de securitate - indicator conven ional ce exprim global starea sau nivelul de securitate a muncii ntr-un sistem de munc . Se determin direct prin autoevaluarea securit ii sau evaluarea nivelului de securitate, sau indirect prin stabilirea nivelului de risc, fiind invers propor ional cu acesta. Se exprim prin gradul de conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare; norm de securitate n munc - ansamblu de reglement ri i prevederi cu caracter juridic prin care se apreciaz cerin ele desf ur rii unei activit i n condi ii de securitate a muncii ; nox (factor nociv) agent fizic, chimic sau biologic cu ac iune n mediul de munc asupra organismului uman, d un tor s n t ii; factor de risc de mboln vire profesional ; parametru - o m rime fizic m surabil , o ac iune sau opera ie ce trebuie realizat (temperatura, presiunea, debitul, concentra ia, densitatea, vscozitatea i timpul); pericol - proprietate intrisec a elementelor (materialelor de lucru, surselor de energie, echipamentelor tehnice, mediului de lucru, metodelor, practicilor i tehnologiilor de lucru) de a cauza evenimente nedorite sau daune (accidente, mboln viri i pagube materiale); pericol de accidentare i mboln vire profesional - surs a unei posibile leziuni sau afectare a s n t ii executantului unui proces de munc ; Pericol deosebit - pericol care poate conduce la consecin e grave, ireversibile; pericol grav i iminent de accidentare situa ia concret , real i actual c reia i lipse te doar prilejul declan ator pentru a produce un accident n orice moment; pericol iminent - pericol care poate produce n orice moment un eveniment nedorit; i i mboln virilor profesionale - modalit i tehnice i

 post de lucru - element al structurii organizatorice a unei unit i economico-sociale ce const n ansamblu obiectivelor, sarcinilor, autorit ii i responsabilit ilor care n mod regulat revin spre exercitare unui component al unit ii (unui executant) sau locul pe care l ocup operatorul unui echipament tehnic (ma in , instala ie,utilaj etc.) pe parcursul desf ur rii procesului tehnologic; un echipament poate s aib mai multe posturi de lucru; prevenire ansamblul de dispozi ii sau m suri luate ori prev zute n toate etapele procesului de munc , n scopul evit rii sau diminu rii riscurilor profesionale; prevenire intrinsec - prevenire realizat prin introducerea criteriilor de securitate n concep ia i proiectarea echipamentelor tehnice, a tehnologiilor, construc iilor etc., ac ionnd asupra formei, a ez rii, modului de montaj, principiului de construc ie i func ionare, f r a ad uga elemente special concepute pentru realizarea securit ii muncii. Prevenirea intrinsec presupune eliminarea riscurilor din faza de concep ie i proiectare; prevenirea accidentelor de munc i imboln virilor profesionale - ansamblul procedeelor i m surilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea sau reducerea riscurilor. Are ca scop reducerea num rului de accidente i reducerea costurilor; procedur de lucru - descriere detaliat a unei opera ii sau faze de lucru (procedeu de lucru nepericulos); protec ie colectiv - protec ie constnd n utilizarea unor mijloace tehnice de protec ie destinate s asigure protec ia simultan a doi sau mai mul i executan i; protec ie condi ionat - protec ie constnd n utilizarea unor mijloace tehnice de protec ie la care ndeplinirea func iei de securitate este dependent de executant; protec ie individual - protec ie care const n utilizarea de mijloace individuale de protec ie destinate s asigure protec ia unui singur executant; protec ie necondi ionat - protec ie constnd n utilizarea unor mijloace tehnice de protec ie la care ndeplinirea func iei de securitate este independent de executant. reprezentant al lucr torilor cu r spunderi specifice n domeniul securit ii i s n t ii lucr torilor persoan aleas , selectat sau desemnat de lucr tori, n conformitate cu prevederile legale, s i reprezinte pe ace tia n ceea ce prive te problemele referitoare la protec ia securit ii lucr torilor n munc ; risc - combina ie ntre probabilitatea i gravitatea unei posibile leziuni sau afect ri a s n t ii ntro situa ie periculoas . Risc nseamn pericol poten ial. Pericol nu nseamn risc ; risc de accidentare i mboln vire profesional - posibilitate de producere a unui accident sau a unei mboln viri profesionale, cu o anumit frecven periculoas ; i gravitate a consecin elor, ntr-o situa ie

 sarcina de munc - totalitatea ac iunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de produc ie i n anumite condi ii de mediu, pentru realizarea scopului sistemului de munc ; securitate i s n tate n munc ansamblul de activit i institu ionalizate avnd ca scop asigurarea celor mai bune condi ii n desf urarea procesului de munc , ap rarea vie ii, integrit ii fizice i psihice, s n t ii lucr torilor i a altor persoane participante la procesul de munc ; servicii externe persoane juridice sau fizice din afara ntreprinderii/ unit ii, abilitate s presteze servicii de protec ie i prevenire n domeniul securit ii i s n t ii n munc , conform legii; sistem de munc - ansamblu constituit n vederea realiz rii unui proces de munc dintr-unul sau mai mul i executan i, sarcina lor de munc , ale c rui elemente interac ioneaz pe baza unui circuit informa ional. Prin defini ie accidentele de munc i bolile profesionale se produc exclusiv n sistemul de munc , fiind rezultatul factorilor de risc genera i de sistem ; situa ie periculoas - orice situa ie n care operatorul sau orice persoan este expus unuia sau mai multor pericole; stagiu de practic instruirea cu caracter aplicativ, specific meseriei sau specialit ii n care se preg tesc elevii, studen ii, ucenicii, precum i omerii n perioada de reconversie profesional

CAPITOLUL 2 ASPECTE GENERALE PRIVIND SECURITATEA I S N TATEA N MUNC

2.1. Cadrul legislativ

Legisla ie conex

Legisla ie de baz

Emitent

Element Generator:
CONSTITU IA

Parlament

Codul Muncii Legea:


- S n t ii - Mediului - Asigur rilor Sociale

Legisla ia Primar :
Principii Cadru Legea nr. 319/2006

Parlament

Legisla ia Secundar :
Norme metodologice de aplicare Lege 319 Norme Standarde Generale; de Securitate; Specifice; de Produs; Metodologice

Guvern, M.M.F.P.S. M.S. etc.

M suri de Prevenire Detaliate Instruc iuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca

Legisla ia Ter iar

Agen i economici

Locul sistemului legislativ al SSM n sistemul legislativ na ional

2.2 Legisla ie na ional

Legisla ia de securitatei mpotriva riscurilor de accidentare

i s n tate n munc este o component a sistemului de reglement ri enilor, respectiv a unui segment specific de popula ie activ , i mboln vire profesional generate de prestarea oric rui proces de 10

care urm resc asigurarea protec iei cet

munc . Sistemul legislativ din domeniul securit m suri privind promovarea mbun t irii securit ii ii is n t is n t ii n munc are ca scop instituirea de i n munc a lucr torilor. Prin legisla ie ii i i mboln vire, informarea, i a reprezentan ilor lor, precum

se stabilesc principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec ia s n t securitatea lucr torilor, eliminarea factorilor de risc de accidentare i direc iile generale pentru implementarea acestor principii. Legisla ia de securitatea publice, ct consultarea, participarea echilibrat potrivit legii, instruirea lucr torilor

i s n tatea n munc se aplic n toate sectoarele de activitate, att i reprezenta ilor lucr torilor. ii i securit ii n munc

i private, angajatorilor, lucr torilor

Principiile care stau la baza sistemului legislativ din domeniul s n t din Romnia sunt: - securitatea procesul de munc ; - leg tura indisolubil dintre dreptul la munc - integrarea s n t ii i securit ii - caracterul preventiv al s n t Sistemul legislativ de securitatea i securit i securitatea muncii; ii n munc ; ii n munc n procesul de munc ;

i s n tatea n munc reprezint un drept fundamental al tuturor participan ilor la

- abordarea prevenirii accidentelor de munc ca unic problem . i s n tatea n munc din Romnia, dup subiectul i n leg tur direct cu m surile de i s n tatea reglement rii, respectiv natura problemei legiferate, se structureaz n dou categorii: a) Legisla ia de baz , acte care legifereaz strict numai activit securitatea i s n tatea n munc ;

b) Legisla ia comun , acte care cuprind numai n subsidiar norme juridice de securitatea n munc sau norme de drept. Legisla ia de baz poate fi eviden iat dup mai multe criterii: a) nivelul de emitere -acte emise de organul legislativ suprem-Parlamentul; -acte emise de organele executive ale administra iei de stat. b) aria de obligativitate

-acte obligatorii pentru toate sectoarele de activitate economico-sociale, pentru toate unit care i desf oar activitatea cu personal ncadrat n munc ; -acte obligatorii numai pentru un anumit sector, activitate, categorii de persoane. c) problema reglementat -reglement ri privind persoanele; -acte referitoare la obliga iile agen ilor economici;

ile

-reglement ri privind accidentele de munc


-dispozi ii privind r spunderea juridic .

i mboln virile profesionale;

11

Dac se au n vedere: nivelul de emitere, aria de obligativitate n natura reglement rii, legisla ia de baz se poate structura pe trei niveluri: -nivelul I - Legisla ia primar care stabile te principiile de baz privind organizarea activit de securitate i n tate n munc n munc Constitu ia Romniei, Legea s n t ii i securit ii n munc , Directiva European ; -nivelul II - Legisla ia secundar care detaliaz prevederile legisla iei primare m suri de prevenire i reguli de aplicare Hot rrile de Guvern; ii proprii de i cuprinde ii

-nivelul III - Legisla ia ter iar care cuprinde m suri de prevenire detaliate instruc iunile proprii emise de fiecare agent economic, institu ie public cu privire la organizarea activit securitatea i s n tatea n munc .

2.2.1 Legea Securit


A fost aprobat n 14 iulie 2006 Legea este structurat pe XI capitole: Capitolul I- Dispozi ii generale Capitolul II - Domenii de aplicare Capitolul III- Obliga iile angajatorilor

ii

is n t

ii n munc

i publicat n Monitorul Oficial nr.646 din 26 iulie 2006.

-sec iunea I- Obliga iile generale ale angajatorilor -sec iunea II- Servicii de prevenire i protec ie i iminent -sec iunea III- Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucr torilor, pericol grav -sec iunea IV Alte obliga ii ale angajatorilor -sec iunea V Informarea lucr torilor -sec iunea VI- Consultarea i participarea lucr torilor -sec iunea VII Instruirea lucr torilor Capitolul IV Obliga iile lucr torilor Capitolul V Supravegherea s n t -sectiunea I Evenimente -sectiunea II Accidente de munc -sectiunea III Bolile profesionale Capitolul VII Grupuri sensibile la riscuri Capitolul. VIII Infrac iuni Capitolul. IX Contraven ii Capitolul X Autorit i competente i institu ii cu atribu ii n domeniu: 12 (1) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale este autoritatea competent n domeniul ii i raportarea evenimentelor Capitolul VI Comunicarea, cercetarea, nregistrarea

securit

ii

is n t

ii n munc . i Protec iei Sociale n acest domeniu sunt ii is n t ii n munc , n ia i

Principalele atribu ii ale Ministerul Muncii, Familiei urm toarele: a) elaboreaz politica

i strategia national n domeniul securit

colaborare cu Ministerul S n t

ii prin consultarea cu alte institu ii cu atribu ii n domeniu;

b) elaboreaz proiecte de acte normative n vederea implement rii unitare a strategiei na ionale acquis-ului comunitar din domeniu; c) avizeaz reglement rile cu implica ii n domeniu ini iate de alte institu ii, potrivit legii, particip , dup caz, la elaborarea unor astfel de reglement ri; d) monitorizeaz aplicarea legisla iei pe baza datelor, a informa iilor de institu iile aflate n subordine sau coordonare, precum desf urarea activit ii ii; i fizice pentru a presta servicii de protec ie i prevenire n is n t ii n munc , denumite n prezenta lege servicii externe, la care se face i supravegheaz laboratoare de ncerc ri, precum , n condi iile legii; i Cercet rii, elaborarea programelor de ii n munc ; ii is n t i e) abiliteaz persoane juridice domeniul securit referire la art. 8 alin. (4); f) recunoa te, desemneaz , notific organisme din domeniul sau de competen

i a propunerilor transmise

i ale celor cu care colaboreaz n

g) coordoneaz , n colaborare cu Ministerul Educa iei cercetare de interes na ional n domeniul securit i/sau de specialitate n domeniul securit i) desf oar activit j) avizeaz materiale de informare ii h) organizeaz , mpreun cu Ministerul Educa iei is n t

i Cercet rii, activitatea de preg tire general ii n munc pentru institu iile de nv mnt;

i de informare-documentare, potrivit legii; i instruire, cum ar fi suporturi de curs, bro uri, pliante, afi e

elaborate de alte persoane juridice sau fizice, n sensul asigur rii concordan ei mesajelor pe care acestea le con in cu prevederile legisla iei n vigoare; k) reprezint statul n rela iile interna ionale din domeniul sau de competen (2) Ministerul S n t Ministerul S n t s n t autoritatea central n domeniul asisten ei de s n tate public . ii Publice ndepline te, n principal, urm toarele atribu ii n domeniul ii lucr torilor la locul de munc : a) coordoneaz activitatea de medicin a muncii la nivel na ional; b) elaboreaz sau avizeaz reglement ri pentru protec ia s n t , pentru promovarea s n t d) asigur formarea ii la locul de munc , precum c) supravegheaz starea de s n tate a lucr torilor; i perfec ionarea profesional n domeniul medicinei muncii; i evidenta a bolilor profesionale 13 e) coordoneaz activitatea de cercetare, declarare, nregistrare ii n rela ie cu mediul de munc i pentru medicina muncii; . ii Publice, ca organ de specialitate al administra iei publice centrale, este

i a celor legate de profesiune; f) autorizeaz /avizeaz controleaz calitatea serviciilor medicale acordate lucr torilor la locul de munc ; g) colaboreaz cu alte institu ii implicate n activit h) ndepline te speciale. (3) Inspec ia Muncii reprezint autoritatea competent n ceea ce prive te controlul aplic rii legisla iei referitoare la securitatea securit ii is n t i s n tatea n munc . i juridice din sectoarele prev zute la art. 3 i are, n principal, urm toarele atribu ii: i de materiale n unit i i n Institu ia prev zut mai sus controleaz modul n care se aplic legisla ia na ional din domeniul ii n munc la toate persoanele fizice i (2), alin. (1), cu excep ia celor prev zute la art.50 alin. (1) b) solicit m sur tori i cu impact asupra s n t ii lucr torilor; i alte atribu ii, conform competen elor sale n domeniu, reglementate prin legi

a) controleaz realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale; i determin ri, examineaz probe de produse afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situa ii de pericol; c) dispune sistarea activit ii sau scoaterea din func iune a echipamentelor de munc , n cazul n i iminent de accidentare sau de mboln vire profesional i care constat o stare de pericol grav

sesizeaz , dup caz, organele de urm rire penal ; d) cerceteaz evenimentele conform competen elor, avizeaz cercetarea, stabile te sau confirm caracterul accidentelor; e) coordoneaz , n colaborare cu Institutul Na ional de Statistic implicate, dup caz, sistemul de raportare colaborare cu Ministerul S n t profesie; f) analizeaz activitatea serviciilor externe prev zute la art. 8 alin. (4) dup caz; g) raporteaz Ministerul Muncii, Familiei mbun t i Protec iei Sociale situa iile deosebite care necesit ii is n t ii n munc ; irea reglement rilor din domeniul securit ii is n t i propune retragerea abilit rii, i eviden i cu celelalte institu ii i a incidentelor, iar n a accidentelor de munc

ii Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de

h) furnizeaz informa ii celor interesa i despre cele mai eficace mijloace de respectare a legisla iei din domeniul securit accidente de munc ii n munc . (4) Asiguratorul, stabilit de lege, reprezint autoritatea competent n domeniul asigur rii pentru i boli profesionale. ii is n t ii n munc a angajatorilor; Institu ia are atribu ii pentru: a) sprijinirea activit ii de prevenire n domeniul securit b) reabilitarea medical de munc i ale bolilor profesionale; i Protec iei Sociale a situa iilor deosebite care 14 i, dup caz, psihologic , precum i compensarea victimelor accidentelor

c) raportarea c tre Ministerul Muncii, Familiei

necesita mbun t

irea reglement rilor din domeniul securit

ii

is n t

ii n munc . tiin ific i promoveaz politica oar i Internelor,

(5) Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Muncii fundamenteaz m surile de imbun ta ire a activit stabilit pentru acest domeniu. (6) Ministerul Ap r rii Na ionale, structurile militare i structurile n care i desf activitatea func ionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administra iei Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Protec ie precum i Comisia Na ional pentru Controlul Activit controleaz activitatea de securitate Cercetarea, nregistrarea unit ale acestora. ii de securitate i s n tate n munc

Direc ia General a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justi iei, Serviciul Romn de Informa ii, i Paz , Serviciul de Telecomunica ii Speciale, ilor Nucleare organizeaz , coordoneaz i i ile lor, prin serviciile de prevenire i a bolilor profesionale produse n

i s n tate n munc din unit

protec ie create sau desemnate de c tre aceste institu ii, n scopul aplic rii prevederilor prezentei legi. i eviden a accidentelor de munc ile din subordinea institu iilor Ministerului Ap r rii Na ionale se efectueaz de organele proprii Institu iile din cadrul Ministerului Ap r rii Na ionale pot elabora reglement ri proprii pentru aplicarea prezentei legi, n completarea celor existente la nivel na ional.

2.2.2 Hot rri de Guvern n domeniul securit

ii

is n t

ii n munc

 H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006; H.G. Nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hot rrea Guvernului nr. 1.425/2006; H.G. nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protec ia s n t ii i securit ii lucr torilor fa riscurile datorate expunerii la azbest; H.G. nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la expunerea lucr torilor la riscurile generate de vibra ii; H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru antierele temporare sau mobile; H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la expunerea lucr torilor la riscurile generate de zgomot; H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc ; 15 de

 H.G. nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la asisten a medical la bordul navelor; H.G. nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru utilizarea de c tre lucr tori a echipamentelor individuale de protec ie la locul de munc ; H.G. nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerin ele minime pentru asigurarea securit ii i s n t ii lucr torilor din industria extractiv de suprafa sau subteran; H.G. nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerin ele minime pentru asigurarea securit ii i s n t ii lucr torilor din industria extractiv de foraj; H.G. nr. 1051 din dorsolombare; H.G. nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerin ele minime pentru mbun t irea securit ii i protec ia s n t ii lucr torilor care pot fi expu i unui poten ial risc datorat atmosferelor explozive; H.G. nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru locul de munc ; H.G. nr. 1092 din 16 august 2006 privind protec ia lucr torilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la agen i biologici n munc ; H.G. nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerin elor minime de securitate i s n tate pentru protec ia lucr torilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la agen i cancerigeni sau mutageni la locul de munc ; H.G. nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate n munc la bordul navelor de pescuit; H.G. nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la expunerea lucr torilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice; H.G. nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru utilizarea n munc de c tre lucr tori a echipamentelor de munc ; H.G. nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerin elor minime de securitate i s n tate n munc pentru asigurarea protec iei lucr torilor mpotriva riscurilor legate de prezen a agen ilor chimici; H.G. nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protec ia tinerilor la locul de munc ; H.G. nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul securit ii i s n t ii n munc ; H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea s n t ii lucr torilor; 16 9 august 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucr tori, n special de afec iuni

 Lege nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor i studen ilor; Ordin nr. 34 din 23 februarie 1999 privind autorizarea electricienilor; Ordin nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la expunerea lucr torilor la riscurile generate de radia iile optice artificiale; Ordin nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protec ie i de avizare a documenta iilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securit ii i s n t ii n munc ; Ordin nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specific de coordonator n materie de securitate i s n tate pe durata elabor rii proiectului i/sau a realiz rii lucr rii pentru antiere temporare ori mobile.

17

CAPITOLUL 3 IDENTIFICAREA RISCURILOR DE MUNC

3.1 RISCURI

Procesul muncii constituit n sistemul de munc reperezint un complex de activit producerii de bunuri materiale, servicii etc. Sistemului de munc are patru componente: 1. executantul; 2. sarcina de munc ; 3. mijloacele de munc ; 4. mediul de munc ; Cele patru componente ale sistemului de munc sunt surse de pericole asigur securitatea comerciale. Componentele trebuiesc autoevaluate i evaluate. i de riscuri

i realizate

de executant cu mijloace de conform unor sarcini de munc ntr-un anumit mediu de munc n scopul

i mpreun ii

i s n tatea n munc la nivelul locului de munc , atelierului, sec iei, societ i material (mijloace de

Cele dou p r i ale sistemului de munc , uman (executant)

Produ ie) intr n rela ii func ionale prin intermediul sarcinii de munc ntr-un anumit mediul de munc .. n raport cu executantul, sarcina i mediul de munc ac ioneaz direct asupra acestuia, n i timp ce mijloacele de produc ie ac ioneaz numai indirect prin intermediul sarcinii de munc . Scopul sistemului de munc este de a produce bunuri, cnd elementele lui func ioneaz interac ioneaz corect, n caz contrar el se autodistruge. Orice abatere ori deficien componentelor, duce la cre terea entropiei deci la autodistrugere. Disfunc iile sistemului de munc conduc la accidente cnd se formeaz un lan esen munc . Caracteristicile sistemului de munc sunt: - este dechis prin factorul uman (executant (mijloace de produc iei i sarcina de munc ) i semideschis prin elementele tehnice i mediul de munc ); i mboln viri profesionale numai cauzal. Lan ul cauzal este alc tuit din factori de risc care reprezint n la nivelul

abateri de la normal ale st rii sau modului de func ionare a componentelor sistemului de

- este dinamic, adic se schimb n timp (n prima faz se tinde spre optimizare apoi este starea optim dup care apare starea involutiv ); 18

- este integrat; - este autoreglabil (prin executant - este determinist prin construc ie i sarcina de munc ); i aleatoriu prin func ionare.

3.1.1 Factori de risc proprii executantului (operator uman).

Factorul uman se reg sete att n sistemul de munc ca executant ct i decizie n spatele celorlalte componente ale sistemului de munc . Executantul i desf - recep ionarea - elaborarea - execu ia; - autoreglarea. Dup modul de realizare a celor patru secven e, operatorul uman poate avea : 1. un comportament normal care-i asigur securitatea pericolelor, prin respectarea normelor de securitate situa iilor de risc; 2. un comportament inadecvat care favorizeaz sau declan eaz accidente profesionale, prin conduite nesigure sau incorecte, abateri, erori muncii. Factorii de risc proprii executantului reprezint n principal erori: de recep ie, prelucrare i interpretare a informa iei, de decizie, de execu ie, de autoreglaj. oar activitatea de munc n patru secven e: i constituirea informa iei;

i ca factor de concep ie

i adoptarea deciziilor;

i s n tatea n munc prin evitarea i s n tate n munc i neutralizarea i mboln viri

i ac iuni gre ite n procesul

Caracteristica principal a executantului este reprezentat de capacitatea de munc (o rezerv poten ial de munc ) care este diferit de la un individ la altul de fazele muncii: - faza de nc lzire sau acomodare; - faza capacit ii maxime i constante; - faza sc derii capacit profesionale, nsu irile etc.) ii de munc din cauza oboselii. i abilit ile personale (temperament, caracter, aptitudini, vrst , sex, s n tate i la acela i individ n timp, n func ie

Exist o capacitate de munc permanent sau poten ial ce depinde de nivelul preg tirii i este strns legat de personalitatea executantului. 19

De asemenea, exist alimenta ie etc.

i o capacitate de munc actual sau de moment ce depinde de starea de

oboseal , emo ii, interese de moment, conflicte familiale sau colegiale, boal , influen a alcoolului, Prevenirea acestor factori de risc se face prin: selec ie, instruire, informare protec ie. i echipamente de

3.1.2 Factori de risc proprii sarcinii de munc

Sarcina de munc

reprezint totalitatea ac iunilor necesare a fi efectuate de executant, care i se concretizeaz prin func ii, sarcini, activit i, opera ii,

prin intermediul mijloacelor de produc ie, ntr-un anumit mediu realizez scopul sistemului de munc . Ea reprezint activitatea muncii procese, cerin e etc. Executantul se raporteaz la sarcin prin intermediul cuno tin elor personale, aptitudinilor, deprinderilor, etc. Sarcina de munc poate fi realizat singular sau n grup de executan i cu sau f r mijloace de produc ie. Opera ia este cea mai mic unitate a muncii fiind subordonat direct sarcinii de munc . Factorii de risc ce implic sarcina de munc sunt: - con inutul necorespunz tor n raport cu scopul muncii (opera ii, reguli, procedee gre ite); - lipsa unor opera ii; - succesiunea gre it a opera iilor, mi c rilor, manipul rilor; - cerin e exagerate (mici sau mari) impuse executantului; - cerin e incompatibile cu posibilit i n final la accidente aspectul intensit ile executantului. ii de munc To i ace ti factori de risc agreseaz organismul uman, ducnd la sc derea capacit i mboln viri profesionale. ilor fizice i psihice ale executorilor (protejarea femeilor),

M surile de prevenire a acestor riscuri se refer la analiza corect a sarcinii de munc sub ii muncii, posibilit completarea corect a fi ei postului i organizarea ergonomic a locului de munc .

3.1.3 Factorii de risc propriu mijloacelor de produc ie

Mijloacele de produc ie care cuprind mijloace de munc (cl diri, instala ii, ma ini, unelte etc.) i obiecte ale muncii (materii prime, semifabricate, produse intermediare) pe lng executant reprezint

20

o cauz major a accidentelor de munc , dnd un mare num r de factori de risc de natur : fizic , chimic , biologic , sub/suprasolicitare psihofiziologic a executantului. Factorii de risc fizici, n func ie de natura lor pot fi: - factori de natur mecanic (mi c ri func ionale sau nefunc ionale periculoase, suprafe e sau contururi periculoase, utilaje sub presiune sau vid, vibra ii etc.), provoac loviri, t ieri, r niri etc; - factori de natur termic sunt acei factori care prin contact fizic normal sau accidental cu obiecte sau suprafe e cu temperaturi ridicate sau coborte, provoac arsuri, deger turi sau mboln viri; - factori de natur electric sunt cei care prin contact fizic accidental cu surse de curent electric de mare tensiune sau intensitate provoac electrotraumatisme sau electrocut ri. Factorii de risc de natur chimic sunt da i de natura substan elor utilizate n procesul muncii: toxice, caustice, inflamabile, explozive, mutagene, cancerigene. Aceste substan e, prin contactul organismului uman, normal sau accidental, pot provoca accidente de munc sau mboln viri profesionale. Factori de risc de natur biologic se ntlnesc n special n industria farmaceutic , laboratoare de analize medicale, n cercetarea medical , n munca cu plante periculoase (ciuperci), cu animale periculoase ( erpi). i intoxica ii acute periculoase. ii de munc (efort fizic static sau dinamic i psihic mental, Ace ti factori prin bacterii, viru i, riche i, spirochete, protozoare, ciuperci, venin etc., provoac accidente de munc cu influien Mijloacele de produc ie pot provoca sub/suprasolicitarea psihofiziologic a organismului uman negativ asupra capacit senzorial sau psihomotoriu sporit, pozi ii de lucru vicioase). M surile de prevenire a factorilor de risc privind mijloacele de produc ie constau n informarea, instruirea i folosirea echipamentului i mijloacelor de protec ie adecvate.

3.1.4 Factori de risc proprii mediului de munc


ntreaga activitate de munc se realizeaz n timp i spa iu ntr-un mediu de munc ce cuprinde i care se constituie n

mediul fizic ambiant ( microclimat, iluminat, zgomot, vibra ii, radia ii, noxe chimice, presiune, factori biologici) i mediul social (rela ii, atitudini, interac iuni, comportamente etc.) Factori de risc specifici mediului fizic de munc sunt: A.Factori de risc fizici: a. Microclimatul necorespunz tor de munc - temperatur excesiv ( mare/sc zut ), umiditate (mare/sc zut ), curen ii de aer ac ioneaz direct asupra executantului producnd disconfort, accidente i mboln viri profesionale ct acestora. b. Aeroionizarea necorespunz toare -supranc rcarea cu ioni pozitivi scade limitele senzitive (v z, auz, 21 i indirect asupra mijloacelor de munc modificnd caracteristicile factori de risc.

miros, gust) crescnd viteza de reac ie la stimuli

i ntr-o prim etap dau satisfac ii, siguran . Supranc rcarea cu ioni negativi

euforie, apoi devin iritan i dnd enervare, agita ie, violen reducnd modul de aten ie, rapiditatea

determin cre terea pragurilor senzitive ale receptorilor, sc znd viteza de reac ie la stimuli externi, i corectitudinea deciziilor, determinnd ntr-o prim faz , fric , astenie, cefalee, stress, depresie. insatisfac ie, incertitudine, melancolie, apoi somnolen

c. Presiunea excesiv a aerului, suprapresiunea, n special n adncimea apelor provoac saturarea organismului uman cu gaze provocnd boala de cheson, iar subpresiunea (la mare altitudine) determin s r cirea organismului n dioxid de carbon i de coordonare a mi c rilor. d. Zgomotul excesiv definit ca un sunet nedorit, ac ioneaz agresiv asupra organismului prin intensitate, frecven zgomotul. e. Iluminatul necorespunz tor afecteaz capacitatea vizual prin contrastul dintre luminan a detaliului i a fondului, luminozitatea fondului i dimensiunea detaliului, provocnd senza ia de corp str in n ochi, fotofobie, l crimare, cefalee, sc derea vitezei de percep ie vizual , orbire. f. Radia ii electromagnetice expunere i corpusculare prin caracteristicile lor: energie, densitate, durat de i distan a pn la surs agreseaz organismul uman producnd n func ie de natura lor, i laser) prin ac iune termic provoac i durat , provocnd oboseal auditiv , surditate profesional , cefalee, tulbur ri i ultrasunetele reprezint factori de risc cu acelea i efecte ca i vizuale, frisoane etc. Vibra iile i oxigen provocnd tulbur ri de transmitere a fluxului nervos

leziuni, hemoragii, astenie, cefalee, insomnii, palpita ii, cancer etc. Radia iile neionizante (undele radio, microundele, radia iile infraro ii, luminoase, ultraviolete hipertermie, leziuni (boal de iradiere). g. Poten ialul electrostatic crescut - determin nc rcarea organismului uman cu sarcini electrice, care prin acumulare pot provoca desc rc ri electrice periculoase, st ri depresive etc. h. Calamit ile naturale (tr snetul, inunda iile, furtuna, grindina, viscolul, alunec rile de teren, surp rile, avalan ele, seismele) constituie factori de risc ce apar n mediului de munc ce pot produce accidente grave de munc . B. Factori de risc chimici Mediul de munc poate s con in noxe chimice care n func ie de natura lor chimic pot fi: gaze, vapori, aerosoli toxici; gaze, vapori, aerosoli caustici; pulberi n suspensie; gaze, vapori inflamabili sau explozivi; pulberi pneumoconigene (dioxid de siliciu, azbest, c rbune, silica i, metale, fibre de ln , bumbac etc.) Ace ti factori de risc pot agresa organismul uman provocnd leziuni, intoxica ii acute mboln viri profesionale. C. Factori de risc biologici 22 i absorbit , timp de expunere, zon expus i orbiri. Radia iile ionizante (alfa, beta, gama, X, neutroni) n func ie de doza i de energia lor, provoac modific ri morfofunc ionale

Sunt constitui i de prezen a n mediul fizic de munc a microorganismelor sau agen ilor contaminan i (bacterii, virusuri, riche i, spirochete, protozoare, ciuperci) n suspensie n aer.Acestea pot provoca infec ii, alergii i afec iuni pulmonare.

D. Factori de risc speciali Sunt proprii mediului fizic de munc n condi ii speciale: munca n subteran, acvatic, subacvatic, ml stress etc. tinos, aerian, cosmic i prin ac iunea lor specific provoac suprasolicitarea fizic i psihic a organismului uman, ducnd la oboseal , st ri depresive, psihoze de claustrofobie, fotofobie,

3.2 Lista complet de identificare a tuturor factorilor de risc pe cele patru elemente ale sistemului de munc

A Executant 1.- Ac iuni gre ite 1.1.-Executarea defectuoas de opera ii: comenzi; manevre; pozi ion ri; fix ri; asambl ri; reglare; utilizarea gre it a mijloacelor de produc ie etc. 1.2.-Nesincroniz ri de opera ii - ntrzieri; - devans ri. 1.3.-Efectuarea de opera ii neprev zute prin sarcina de munc - pornirea echipamentelor tehnice; - ntreruperea func ion rii echipamentelor tehnice; - alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.); - deplas ri, sta ion ri n zone periculoase; - deplas ri cu pericol de c dere:  de la acela i nivel : prin dezechilibrare; alunecare; mpiedicare; de la n l ime: prin p irea n gol; prin dezechilibru; prin alunecare.

1.4.-Comunic ri accidentogene

2.-Omisiuni 2.1.-Omiterea unor opera ii. 2.2.-Neutralizarea mijloacelor de protec ie.

23

B.- Sarcina de munc 1.- Con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc n raport cu cerin ele de securitate 1.1.-Opera ii, reguli, procedee gre ite. 1.2.-Absenta unor opera ii. 1.3.-Metode de munc necorespunz toare (succesiunea gre it a opera iilor). 2.-Sarcina sub/supradimensional n raport cu capacitatea executantului 2.1.-Solicitare fizic : efort stastic; pozi ii de lucru for ate sau vicioase; efort dinamic. 2.2.-Solicitare psihic : ritm de munc mare; decizii dificile n timp scurt; opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complexe etc.; monotonia muncii. C. Mijloace de produc ie 1.- Factori de risc mecanic 1.1.- Mi c ri func ionale ale echipamentelor tehnice: organe de ma ini n mi care; curgeri de fluide; deplas ri ale mijloacelor de transport etc. 1.1.2.- Autodeclan fluidelor 1.1.3.- deplas ri saub efectul gravita iei: alunecare; rostogoale; rulare pe ro i; r sturnare; c dere liber ; scurgere liber ; deversare; surpare, pr bu ire; scufundare. 1.1.4.- Deplas ri sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule; deviere de la traiectoria normal ; balans; recul; ocuri excesive; jet, erup ie. 1.2.- Suprafe e sau contururi periculoase: n ep toare; t ioase; alunecare; abrazive; adezive. 1.3.- Recipiente sub presiune 1.4.- Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice. 2. Factori de risc termic 2.1.- Temperatura ridicat a obiectelor sau suptafe elor. 2.2.- Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor. 2.3.- Fl c ri, flame. 3. Factori de risc electric 3.1.- Curent electric: atingere direct ; atingere indirect ; tensiune de pas. 4.- Factori de risc chimic 4.1.- Substan e toxice 4.2.- Substan e caustice 4.3.- Substan e inflamabile 4.4.- Substan e explozive 24 ri sau autobloc ri contraindicate ale echipamentelor tehnice sau ale

4.5.- Substan e cancerigene 4.6.- Substan e radioactive 4.7.- Substan e mutagene 5.- Factori de risc biologic 5.1.- Culturi sau preparate cu microorganisme : bacterii; viru uri; riche i; spirochete; ciuperci; protozoare. 5.2.- Plante periculoase (exemplu: ciuperci otr vitoare). 5.3.- Animale periculoase (exmplu: erpi venino i). D.- Mediu de munc 1.- Factorii de risc fizic 1.1.- Temperatura aerului; ridicat ; sc zut ; 1.2.- Umiditatea aerului: ridicat ; sc zut . 1.3.- Curen ii de aer 1.4.- Presiunea aerului: ridicat ; sc zut . 1.5.- Aeroionizarea aerului 1.6.- Suprapresiune n adncimea apelor 1.7.- Zgomot 1.8.- Ultrasunete 1.9.- Vibra ii 1.10.- Iluminat: nivel de iluminare sc zut; str lucire; plpire. 1.11.- Radia ii 1.11.1.- Electromagnetice; infraro ii; ultraviolete; microunde; de frecven frecven medie; de frecven joas ; laser. 1.11.2.- Ionizante: alfa; beta; gama. 1.12.- Poten ial electrostatic. 1.13.- Calamit pr bu iri de teren sau copaci, avalan e, seisme etc.) 1.14.- Pulberi pneumoconiogene 2.- Factori de risc chimic 2.1.- Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 2.2.- Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3.- Factori de risc biologic 3.1.- Microorganisme n suspensie n aer; bacterii; virusuri; riche i; spirochete; ciuperci; 25 i naturale (tr snet, inunda ie, vnt, grindin ,viscol, alunec ri, surp ri, nalt ; de

protozoare etc. 4.- Caracterul special al mediului 4.1 - subteran; acvatic; subacvatic; ml To i factori de risc ce mboln virilor profesionale. M surile de prevenire a factorilor de risc ce apar n mediului de munc se refer la: organizarea corespunz toare a locului de munc ; m suri tehnice de protec ie individual ; examene medicale securit ii muncii; acordarea de materiale i securitate, intrinsec , colectiv i i psihologice; instruirea personalului; propaganda n domeniul i alimenta ie de protec ie; organizarea timpului liber. tinos; aerian; cosmic etc. i in de mediul de munc , sunt surse majore ale accidentelor de munc

3.3 EXEMPLU - IDENTIFICAREA RISCURILOR DE MUNC PENTRUL LOCUL DE MUNC NR.5 ,,OSP TAR DIN CADRUL S.C. ZMEU PROD IMPEX S.R.L

PROCESUL DE MUNC

Servirea clien ilor cu produse specifice de restaurant conform normelor societ prezentarea produselor conform standardelor societ c tre clien i, atitudine prietenoas i politicoas fa ii, prezentarea produselor de ace tia.

ii, precum

io

exploatare optim a poten ialului sectorului respectiv, aceasta nsemnnd responsabilitatea pentru i ofertelor specifice

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

A. MIJLOACE DE PRODUC IE

Echipamentele de munc utilizate n timpul desf Dozator bere; Cas marcat; Vitrine frigorifice; Televizor; Recipiente butelie CO2;

ur rii obliga iilor de serviciu sunt:

26

 Sticl rie specific barului; Ma in automat de sp lat pahare; Expresor de cafea; Rjni dozator cafea; . Ma in fabricat ghea

B. SARCINA DE MUNC n cadrul societ accidentare ii nu a fost elaborat pn la data efectu rii evalu rii factorilor de risc de

i mboln vire profesional , ,,Fi a postului pentru meseria de osp tar.

C. MEDIUL DE MUNC Activitatea se desf oar n incinta restaurantului, iluminatul fiind natural i artificial.

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

A. Factori de risc proprii mijloacelor de produc ie: Factori risc mecanic: Mi c ri periculoase: mi c ri func ionale ale echipamentelor tehnice: r sturnarea recipientelor butelie de CO2; proiectarea de corpuri (smulgerea sau azlrlirea furtunurilor de leg tur ntre recipientul butelie de CO2, respectiv butoaiele de bere curgeri de fluide: surprinderea de jet de fluid sub presiune la spargerea furtunurilor. deplas ri sub efectul gravita iei sau efectul propulsiei: surprinderea de c derea produselor de pe rafturi / depozitarea necorespunz toare a acestora (sticle, pahare, m suri, etc.) Suprafe e sau contururi periculoase: contururi t ioase: elemente t ioase ale echipamentelor utilizate; suprafe e n ep toare: obiecte cu suprafe e n ep toare. Incendii datorit : avarierea echipamentelor tehnice ac ionate electric; avarii n instala ii de utilizare a gazelor naturale; 27 i dozator);

Factori de risc electric: Electrocutarea prin atingere direct i/sau indirect :

 panouri electrice neasigurate mpotriva interven iilor neautorizate; improviza ii la realizarea leg turilor; corpuri de iluminat exterior f r protec ie mpotriva intemperiilor; prize de p mt necorespunz toare; ac ionarea ntrerup toarelor/comutatoarelor cu minile umede; distribuitoare electrice f r pode e electroizolante; alimentare improvizat a echipamentelor de munc ac ionate electric. B. Factori de risc proprii mediului de munc : Factori de risc fizic: oc, colaps caloric sau deger turi la temperaturi extreme +37oC, respectiv -20oC; i naturale- tr snet, vnt, grindin , viscol alunec ri, seisme etc; calamit

 nivel artificial de iluminare sc zut. Factori de risc psihic: stres pe fondul lucrului cu clien ii; rela ii conflictuale cu clien ii; persoane n stare de ebrietate. C. Factori de risc proprii sarcinii de munc : Suprasolicitare fizic : efort fizic la nc rcarea/desc rcarea produselor; lucrul n pozi ie ortostatic . Suprasolicitare psihic : suprasolicitare psihic datorit lucrului cu publicul, implicnd comportare civilizat aten ie datorit gestiunii. Absen a unor opera ii: efectuarea reglajelor necesare la echipamentele de munc pe care opereaz ; verificarea presiunii la reductorul de presiune al recipientului butelie de CO2; verificarea periodic a emana iilor de gaze la instala ia de utilizare; efectuarea cur eniei n zona barului i circula ie. i c ile de acces i circula ie; blocarea c ilor de acces Ac iuni gre ite: c deri la acela i nivel prin alunecare sau mpiedicare n timpul deplas rii; 28 i

D. Factori de risc proprii executantului:

 efectuarea de opera ii neprev zute prin sarcina de munc , interven ii sau modific ri la echipamentele tehnice deservite; interven ii la echipamentele tehnice din dotare f r sacoaterea lor de sub tensiune; neverificarea periodic a cablurilor de alimentare cu tensiune a echipamentelor ac ionate electric; neverificarea leg turii la p mnt la echipamentele tehnice care presupun acest mijloc de protec ie suplimentar ; deservirea echipamentelor tehnice din dotare f r o instruire prealabil asupra modului concret i corect de punere n func iune, reglaje, exploatare, ntre inere; amplasarea necorespunz toare a butoielor cu bere, n imediata vecin tate a instala iei de utilizare a gazelor naturale; Omisiuni: neutilizarea echipamentului individual de protec ie, stabilit de lucr torul desemnat, n timpul ndeplinirii obliga iilor de seviciu; men inerea improviza iilor n alimentarea cu tensiune a echipamentelor tehnice ac ionate electric; omiterea asigur rii recipientului butelie de CO2 mpotriva r sturn rii. Nerespectarea instruc iunilor proprii de securitate a muncii elaborate n cadrul societ regulilor de exploatare, ntre inere munc deservite. ii, a

i repara ie men ionate n c r ile tehnice ale echipamentelor de

29

CAPITOLUL 4 CONCLUZII

Rolul s n t ii i securit ii n munc este primordial pentru consolidarea competitivit ii i a productivit ii ntreprinderilor, deoarece se traduce printr-o reducere a costului accidentelor, incidentelor i bolilor i printr-o motivare mai mare din partea lucr torilor. Accidentele de munc i bolile profesionale reprezint o povar enorm pentru sistemele de protec ie social publice i private i necesit un r spuns integrat, coordonat i strategic, precum i o colaborare a principalelor p r i interesate din Uniunea European n ceea ce prive te elaborarea politicilor comunitare i na ionale. n acet context primul pas n activit ile de prevenire i protec ie desf urate n cadrul ntreprinderii i/sau al unit i este identificarea pericolelor urmat de evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munc , respectiv executant, sarcina de munc , mijloace de munc / echipamente de munc pentru ca activit i mediul de munc pe locuri de munc /posturi de lucru. i protec ie s aib efect maxim. n sensul celor enun ate mai sus identificarea pericolelor trebuie f cut cu maxim aten ie ile ulterioare de prevenire

30

BIBLIOGRAFIE

1. xxx Legea securit ii i s n t ii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006; 2. xxx - HG Nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea i completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hot rrea Guvernului nr. 1425/2006; 3. Dr. Ing. Toaje Elena Monica- Managementul resurselor umane, Suport de curs, Bucure ti, 2009; 4. xxx Securitatea i s n tatea n munc , Editura regia autonoma monitorul oficial. Editia ianuarie 2009; 5. S.C. Hseq Consulting Interna ional s.r.l. Bucure ti Suport curs, octombrie 2010; 6. xxx - Ghid securitate i s n tate n munc , Editura Virom ,2009

31

WEBOGRAFIE

1. http://osha.europa.eu/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 2. http://imm.protectiamuncii.ro/ 3. http://www.ssm-su.ro/index.php?mv=6&cat=documente 4. http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/sanatate-si-securitate-in-munca-143-view.html 5. http://www.arssm.ro/ 6. http://www.legislatiamuncii.ro/articole/protectia-muncii-17/

32