Sunteți pe pagina 1din 17

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR

2010
Partea 1 - INTRODUCERE

Partea 2 - INSTRUIREA LUCRATORILOR

Partea 3 - DESCRIEREA PROCEDURII


Partea 1
Introducere

Acte Normative ce Reglementeaza


Securitatea si Sanatatea in Munca
Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o
instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub
forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului.
Capitolul V din H.G. nr. 1425/2006 detaliaza prevederile generale prevazute in Legea nr.
319/2006 privind instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Constitutia Romaniei, statuează şi garantează dreptul la viaţă, integritate fizică şi
psihică, precum şi dreptul la protecţie socială al tuturor cetăţenilor.
Constitutia dispune masuri de protectie care privesc securitatea si igiena muncii,
instituirea salariului minim garantat in plata, repausul saptamanal, concediul de odihna
platit, prestarea muncii in conditii speciale si deosebite, precum si protectia femeilor, a
tinerilor si a unor persoane dezavantajate.
Acest lucru este prevazut in urmatoarele articole:

Art. 22(1) „ Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică ale
persoanelor sunt garantate.”
Art. 41(1) „Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei
sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”
Art. 41(2) „Salariaţii au dreptul la masuri de protecţia socială. Acestea privesc
securitatea şi sanatatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea
unui salariu minim brut pe tara, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea
muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum şi alte situaţii
specifice, stabilite prin lege.”
Art. 41(3) „Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.”
Art. 41(4) „La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.”
Art. 41(5) „Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul
obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”

Codul Munci, act legiuitor care reglementeaza toate relatiile de munca.


C.M. cuprinde si norme de drept pentru relatiile sociale care trebuie sa se creeze in
legatura cu prevenirea riscurilor pentru sanatatea, integritatea sau viata angajatilor.
In Titlul V, referitor la SSM, se stabilesc principii de baza in realizarea securitatii
muncii:
- importanta acordata de Statul Român problematicii SSM;
- modul de stabilire a masurilor de SSM;
- integrarea SSM din faza de proiectare si realizare a constructiilor si
echipamentelor de protectie, la amplasarea acestora, precum si la introducerea de
noi tehnologii;
- dreptul la echipament individual de protectie adecvat conditiilor de munca, la
alimentatie speciala (alimentatie de protectie);
- obligatii principale ale conducerii unitatilor si angajatilor;
- cine raspunde pentru realizarea masurilor de SSM.

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca, NR. 319/2006


Reprezinta actul normativ in baza caruia se desfasoara intreaga activitate de SSM
in România. Ea indeplineste „Rolul de lege fundamentala pentru realizarea securitatii
muncii” (element generator pentru toate prevederile normative cu caracter de SSM).

Norme Metodologice
Reglementeaza procedurile de aplicare a unor principii prevazute in legislatia
primara si care sunt nominalizate expres in Legea securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006.

Stndarde de Securitate Muncii


Standard - un document stabilit prin consens, aprobat de un organism recunoscut,
care cuprinde linii directoare, terminologie sau caracteristici destinate unor utilizări
comune, repetate şi care au drept scop să realizeze un maximum de ordine într-un context
dat.

Urmaresc alinierea la conventiile si organizatiile internationale ale muncii si


Uniunii Europene cum ar fi:
- realizarea securitatii muncii cu costurile cele mai reduse;
- asigurarea competitivitatii produselor pe piata interna;
- stabilirea corecta a raspunderilor intre cele doua niveluri, producator si utilizator,
impunandu-se delimitarea reglementarilor privind produsele, de cele referitoare la
activitati.

Un standard indeplineste in cea mai mare parte aceleasi functii ca si normele, dar
cu referire la echipamente:
- instrument hotarator in stabilirea vinovatiei si a sanctiunilor corespunzatoare in
cazul accidentelor de munca;
- instrument al controlului si autocontrolului de SSM;
- instrument folosit in elaborarea programelor pentru prevenirea accidentelor de
munca la nivelul agentilor economici.

Standardele care se elibereaza in Romania sunt:


- standarde romane (SR);
- stardarde profesionale (SP);
- stardarde de firma (SF).
Partea 2

Instruirea Lucratorilor
Instruirea lucrătorilor în domeniul S.S.M. reprezintă un ansamblu de activităţi
organizate prin care se urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor în
acest domeniu , fiind reglementata prin prevederile art. 20 din Legea nr. 319 / 2006 a
SSM şi detaliat în Capitolul V al Normelor Metodologice de aplicare a actului normativ.
Acest proces este parte a pregătirii profesionale şi are ca scop eliminarea sau
micşorarea numărului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor
de SSM .
Conţinutul procesului de instruire este format din totalitatea informaţiilor
aferente sferei SSM care, prin asimilare şi repetare, conduc la formarea
comportamentului normal în muncă, dezvoltă deprinderile corecte faţă de riscuri şi
stimulează capacitatea de mobilizare în raport cu acestea .
Pregătirea în domeniul SSM se realizează prin forme specifice în învăţământul
tehnic, în timp ce instruirea în domeniul SSM se face la nivelul tuturor angajatorilor .
Prin formele de învăţământ se urmăreşte asigurarea unei pregătiri generale privind SSM a
populaţiei potenţial active, în timp ce instruirea în domeniul SSM asigură pregătirea
specifică a populaţiei active .
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca la nivelul
întreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează în timpul programului de lucru. Perioada în
care se desfăşoară instruirea este considerată timp de munca.
Instruire lucratorilor in domeniul S.S.M. are trei etape:
1. – instruirea introductiv generala;
2.– instruirea la locul de munca;
3.– instruirea periodica.
La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca vor fi
folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia,
studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistată de calculator.
Fiecare angajator are obligaţia sa asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri
adecvate si sa dispuna de un program de instruire-testare, pe meserii sau activitati
Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca se
consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, cu indicarea materialului
predat, a duratei şi datei instruirii.
Completarea fisei de instruire individuală, se va face cu pix cu pasta sau cu stilou,
imediat după verificarea instruirii.
După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către
lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
Fişa de instruire individuală va fi pastrata de către conducătorul locului de munca şi
va fi însoţită de o copie a fisei de aptitudini, completată de către medicul de medicina
muncii în urma examenului medical la angajare.
Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului,
angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, reguli privind instruirea şi insotirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.

Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi
pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt
angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind
activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi
sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul
întreprinderilor şi/sau unităţii, în general.
Instruirea prevăzută mai sus se consemnează în fişa de instruire colectivă.
Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se
va păstra de către angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie
care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor
instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării
legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în munca vor fi insotiti de către un
reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.

Instruirea Introductiv-Generala

Instruirea introductiv-generală se face:


a) la angajarea lucrătorilor ;
b) lucrătorilor detasati de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de munca temporar.
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile
specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în
munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii
şi/sau unităţii, în general.
Instruirea introductiv-generală se face de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de
persoane.
Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile
pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi
protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii, în general.
Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii
introductiv-generale, aceasta nefiind mai mica de 8 ore.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele


probleme:
a) legislaţia de securitate şi sănătate în munca;
b) consecinţele posibile ale necunoasterii şi nerespectării legislaţiei de securitate
şi sănătate în munca;
c) riscurile de accidentare şi imbolnavire profesională specifice unităţii;
d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica
aprobată de către angajator.
Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor
pe baza de teste.
Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
Lucratorii care nu au luat testarea nu vor fi angajati.

Instruirea la Locul de Munca

Instruirea la locul de munca se face după instruirea introductiv-generală şi are ca


scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de munca, post de lucru şi/sau
fiecărei funcţii exercitate.
Instruirea la locul de munca se face tuturor lucrătorilor , inclusiv la schimbarea
locului de munca în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.
Instruirea la locul de munca se face de către conducătorul direct al locului de
munca, în grupe de maximum 20 de persoane. Fişa de instruire se păstrează de către
conducătorul locului de munca.
Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate şi
sănătate în munca, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul
fiecărui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte prin
instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de munca respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca; sau
b) lucrătorul desemnat, sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie, sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de
prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruiri.
Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi imbolnavire profesională specifice
locului de munca şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de munca şi/sau postul
de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de munca şi/sau postului de lucru privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în munca privind
activităţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii practice
privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura şi exercitii practice privind
utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie,
evacuare şi de prim ajutor.
Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se
face numai după verificarea cunoştinţelor de catre şeful ierarhic superior celui care a
făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală.

Instruirea Periodica
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reimprospatarea
şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
Instruirea periodică se efectuează de către conducatorul locului de munca.
Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în
funcţie de condiţiile locului de munca şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6
luni.
Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice
va fi de cel mult 12 luni.
Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care
efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern
de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele
de instruire ale lucrătorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzător.
Instruirea periodică se va completa obligatoriu cu probe practice.
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de
prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruirea.
Instruirea periodică se face suplimentr celei programate în următoarele cazuri:
a) când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucrătoare de la locul de munca;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în munca
privind activităţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru sau ale
instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în
unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de munca;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificări ale
echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte
în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de munca respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca, sau
b) lucrătorul desemnat, sau
c) un lucrator al serviciului intern de protecţie şi prevenire, sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
Instruirea periodică suplimentara se va efectua pe baza tematicilor întocmite de
către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de
prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruirea.

Instruire speciala

Instruirea speciala se efctueaza in cazul lucrarilor periculoase.


Lucrările care fac obiectul unui astfel de instruiri se referă în principal la:
a) executarea reviziilor si reparatiilor in industria petroliera.
b) executarea reviziilor si reparatiilor din industria chimica.
c) distrugerea rezidiilor periculoase.
d) executarea reviziilor si reparatiilor la centralele atomice.
Instruirea se realizeaza de catre conducatorul lucrarii si se consemneaza prin
semnatura de catre toti lucratori care executa aceste lucrari.
Tematica de instruire va cuprinde procedura de interventie , compusa in mod
obligatoriu din:
1. -procedura de lucru;
2. -procedura de securitate si sanata.
Partea 3
Descrierea procedurii
Instruire introductiva generala
Tematica:
- Legea 319/2006 ; Regulamentul intern; Codul muncii, Riscurile de accidentare
la nivel de intreprindere.
Chestionar de testarea cunostintelor in domeniul SSM .
Fisa de instruire.
Instruire la locul de munca
Tematica: Legea 319/2006 art. 6-7, 22, 23, 26-33; H.G. 1425/2006 art. 3-11, 74-
142, I.P., R.I.
-instructiuni proprii.
- riscuri la locul de munca – sunt cuprinse in instructiuni proprii.
-aplicatii practice privind: alarmarea, evacuarea lucratorilor, stingerea incendiilor,
acordarea primului ajutor.
Fisa de instruire.
Instruire periodica
Tematica lunara: Legea 319/2006, art 6-7, 22-23, 26-33; H.G. 1425/2006 art 3-11,
74-142; I.P.; R.I..
Tematica generala:
- Legea 319/2006; cap IV – Obligatiile lucratorilor in domeniul SSM.
Tematica specifica:
- instructiuni proprii.
- semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
- acordarea primului ajutor in cazul unui accident auto.
Fisa de instruire.

Chestionar de testare a cunostintelor in domeniul S.S.M.


1. Care este actul normative in baza caruia se desfasoara intreaga activitate
de securitate si sanatate in Romania?
a. Codul muncii
b. Legea 319/2006
c. Constitutia Romaniei;
2.Care din urmatoarele masuri de securitate, se vor lua imediat la
constatarea starii de pericol grav si iminent?
a. oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b. evacuarea personalului din zona periculoasa;
c. anuntarea serviciilor specializate;
d. anuntarea conducatorilor ierarhici;
e.eliminarea cauzelor care au dus la aparitia starii de pericol grav si eminent;

3. Regulamentul intern cuprinde:


a. reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca;
b. reguli privind respectarea principiului nedescriminarii si a inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii;
c. reguli de disciplina a muncii in unitate;
4. Ce obligatii care revin lucratorilor, in ceea ce priveste asigurarea
securitatii si sanatatii in munca:
a. sa verifice echipamentul individual de munca si sa-l poarte
b. sa utilizeze corect echipamentele de munca
c. sa verifice sistemele de securitate ale EM inainte de inceperea lucrului;
d. sa respecte semnalizarea de securitate la locul de munca;

5. Ce obligatii au angajatorii in domeniul securitatii si sanatatii in munca?


a. asigura securitatea si protectia sanatatii lucratorilor;
b. ia masuri de prevenire a riscurilor profesionale;
c. asigura informarea si instruirea lucratorilor;
6. Mentionati care este ordinea in care actionati, in cazul producerii unui
pericol grav si iminent ?
a. anuntarea conducerii societatii;
b. evacuarea lucratorilor;
c. oprirea echipamentului de munca;
7. Ce trebuie sa faceti daca ati accidentat un pieton care traversa strada
neregulamentar?
a. sa ii acordati primul ajutor si, in lipsa unui alt mijloc de transport, sa il duceti la
cel mai apropiat spital, apoi sa va intoarceti la locul accidentului;
b. sa va duceti impreuna cu cel accidentat la cea mai apropiata sectie de politie;
c. sa ramaneti la locul accidentului pana la sosirea politiei.

8.Cum trebuie sa stea o persoana, ce a suferit leziuni intr-un accident, pana


la transportarea la spital?
a. intr-o pozitie cat mai comoda;
b. obligatoriu cu fata in sus;
c. intr-o pozitie care sa permita o buna respiratie.

9.In care firme este obligatorie respectarea legislaţiei de securitate a muncii?


a) cu capital privat ;
b) cu capital de stat ;
c) cu capital mixt ;
d) în toate firmele.

10. Care este scopul activitatii de securitate şi sănăte în muncă?


a)prevenirea accidentelor de munca si a imbolnăvirilor profesionale ;
b)stabilirea, cunoasterea actiunilor si masurilor prin care se asigura securitatea
salariatului la locul de munca ;
c)imbunatatirea conditiilor de munca ;

NUME SI PRENUME - DRAGULIN ION


FUNCTIA - sofer
SEMNATURA
DATA- 20.10.2010
GRILA DE EVALUARE:
FOARTE BINE = 10 intrebari corecte;
BINE = 8-9 intrebari corecte;
SATISFACATOR= 7-8 intrebari corecte;
NESASTIFACATOR < 5 intrebari corecte

REZULTATUL TESTULUI =

PERSOANA CARE A EVALUAT CUNOSTINTELE

NUME SI PRENUME – Sef Serviciu DRAGU VALENTIN


SEMNATURA
DATA 03/05/2010
APROBAT ,
DIRECTOR GENERAL
Ec.Prundurel Ghe Ovidiu

TEMATICA INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALA

- Legea 319/2006 ; Regulamentul intern; Codul muncii, Riscurile de accidentare la nivel


de intreprindere.

TEMATICA INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA


- Legea 319/2006 art. 6-7, 22, 23, 26-33; H.G. 1425/2006 art. 3-11, 74-142, I.P., R.I.

- instructiuni proprii

- riscuri la locul de munca – sunt cuprinse in instructiuni proprii;

-aplicatii practice privind: alarmarea, evacuarea lucratorilor, stingerea incendiilor,


acordarea primului ajutor.

TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICĂ


- pentru o întreprindere/unitate care are personal tesa, şoferi, personal care
întreţine curăţenia şi primitori distribuitori

PREVEDERI LEGALE ŞI CONŢINUT

1. Generale: - Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;


- Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006.

2. Specifice: - Instrucţiuni proprii prelucrare automată date;


- Instrucţiuni proprii pentru manipularea, transportul prin purtare
şi mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor;
- Instrucţiuni proprii pentru transporturi rutiere;
- Instrucţiuni proprii pentru personalul care întreţine curăţenia;
-Instrucţiuni proprii pentru instalaţii electrice;
- Instrucţiuni proprii pentru activitatea de birou.

3. Comune: - Cod rutier şi regulament;


-Obligaţiile comune în domeniul securităţii şi sănătăţii, ale
lucrătorilor;
- Măsuri de prim ajutor;
- Instrucţiuni proprii pentru instalaţii electrice.

TEMATICĂ GENERALĂ

- articole din Legea nr. 319/2006;


- articole din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
- articole din HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de muncă.

TEMATICĂ COMUNĂ

- articole din codul rutier şi regulament;


- obligaţiile comune ale salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- măsuri de prim ajutor;
- instrucţiuni proprii pentru instalaţii electrice.

TEMATICĂ SPECIFICĂ

a) pentru personalul tehnico-administrativ:


- articole din instrucţiuni proprii pentru prelucrarea automată a datelor;
- articole din instrucţiuni proprii pentru activitatea de birou.
b) pentru şoferi şi/sau personal care are în atribuţii şi conducerea autoturismului:
- articolele din instrucţiuni proprii pentru transporturi rutiere.

c) pentru personalul care întreţine curăţenia:


- instrucţiuni proprii pentru personalul care întreţine curăţenia.

d) pentru primitori-distribuitori:
- articolele din instrucţiuni proprii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu
mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ PRIVIND SECURITATEA SI
SANATATEA IN MUNCA

NUMELE ŞI PRENUMELE – Dragulin Ion


LEGITIMAŢIA, MARCA -
GRUPA SANGUINĂ -
DOMICILIUL - Mizil, str. I.L. Caragiale Nr.1, Jud. Prahova.
Data şi locul naşterii – 31/03/1972
Calificarea - sofer Funcţia - sofer
Locul de muncă – S.C. DAVMAN TRUST S.R.L.
Autorizaţii (ISCIR, ş.a.)
Traseul de deplasare la/de la serviciu Mizil, str I.L. Caragiale Nr 1 – sediul
societatii si retur.

Instructajul la angajare
Instructajul introductiv general, a fost efectuată la data de 03/05/2010
timp de 8 ore, de către Dragu Valentin , având funcţia Sef Serviciu.
-Conţinutul instruirii : Legea 319/2006; Codul muncii; Regulamentul intern;
Instructiuni Proprii, H.G. 1425/2006, O.G. 195/2002
Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor
Dragulin Ion Dragu Valentin Dir. Prundurel Ghe. Ovidiu

Instructajul la locul de muncă, a fost efectuată la data 03/05/2010


-loc de muncă/post de lucru – conducator auto - timp de 8 ore, de către Moise
Dumitru având funcţia de Sef Sector.
Conţinutul instruirii :Legea 319/2006, art. 6-7, 22, 23, 26-33. H.G. 1425/2006,
art 3-11 Riscuri de accidentare si imbolnaviri profesionale la locul de munca,
Instructiuni Proprii S.S.M., Aplicatii privind alarmarea, evacuarea lucratorilor,
stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, Instructiuni utilizare E.I.P. , Cod
Rutier.
Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor
Dragulin Ion Moise Dumitru Dir. Prundurel Ghe Ovidiu

Admis la lucru
Numele şi prenumele - Moise Dumitru
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) – Sef Sector
Data şi semnătura: 07/05/2010

Instruirea periodică

Semnătura celui
Durata (h)

instruireaverificatcare a
Ocupaţia

Data
Materialul predat
instruirii

care a instruit
instruit

Legea 319/2006 art 6-7, 22-


soferi

VI.2010 Dragulin Moise Dragu


2 23, 26-33; H.G. 1425/2006 art Ion Dumitru Valentin
3-11, 74-142; I.P., R.I..