Sunteți pe pagina 1din 15

CONSILIUL EI,ECTORAL DE CIRCUTT4SICRIPIIE ELECTORAIA

RAIONALA Orheinn25
MD 3505, sfi.M.Eninescrl 2 mrm.O,rhei Tel. +373 235 20599

Alegeri Preclderifialc
0l noiembrie 2Ul0

HOTARIRE
cu privirc la constituirea se{iil,or de votere

din,25' seotrmbric 2020 nr. l!


ln conforrnitate cu acfirmile stabilite ln Progr:armrl calendaristic, aprobat prin hot?trirea
CEC nr.4l03 din 15 august 2020, precum 9i ln temeiul art.30 qi art.!31 din Codul Elestoral
nr.l38l-)ilIl tlin 2l noiembde 1997, Consiliul electoral de circunscriplie ehctoraltr raionali
Ortrei nr. 25, ho tird gt e:

l, Se constituie secfiile de votaie de la 25ll gi p&r6 la nr. 25i83 pelrtru alegerile pentru
fimc1ia de PreqedintE al Republicii Moldova din I noienb,rie 2@0, dupa cum unniaza:

Denurnireo Nr. Ilotarele secfiel dc votare Adresa sodiuldi Telefon, far,


secfiei de secliei secfiei de votare email
vot8rc de
Yotare
25/1 Str{zlle: Unirii {de la 50 Spaliu comercial, 068878055
pdn6 Ia sfilrgit gi de Ia nr. 5l
pend h sfa$it), NouI, str. Unirii 51

Coli:relor, hieteniei,
Consantin Stere, Ion
Pelivan.

Stra{clele: Unirii, C. Stere.


Oftei
25n Strlzile: Iona Iakir (de la I Cafenea "Tulit'', 068414661
plnn la 13, 21 a. 23, 23U 23b,
str. C. Negruzii
23c, 23s, de la nr. 25 pand
103
sferqit. De la nr. 8 pAnd la
sfdrgit), Lilia Amarfii,
Valeriu Briceag, Vasile
Asauleac, Vladimir Cot'l;

25tJ Sktrzile: Iona Iakir (2, 4, 44 Centrul de 2s333


6, qi de la 15 pdni la 21), st. MedicinE
V. Lupu (de la 175 pinn la Prevenlivi Orhei,
sfrr$it 9i de la 178 pf;nd la
sb. C. Negruzzi
sfiirgit), Alexandru
coNsILruL ELECTOnAL DE CrRCrJMSCRrpTrE ELECTORALi
RAIONALA Orheinr.25
MD 3505, str.M.Eminescu,2 mun.Orhei Tel. +373 235 20598

Alegeri huiilecliale
01 noiemlrie 2l)20

IIOTTRIRE
cu prMrt la constituirea s€{iflor de votrre

din,pJ" selt€rnbrie 2029 nr. 12

in conformitate cu acfiuoile stabilite ln Programul calendaristic, aprobat prin hotirdrea


CEC nr.4l03 din 15 august 2020, precum gi in temeiul art.30 9i art.131 din Codul Electoral
nr.l38tr-Xltr din 2l noiembrie 199?, Consiliul electoral de eircumscriplie electorald raionald
Orhei nr.25, ho t6rlqt e:

L Se constituie secfiile de votare d€ la 2511 gi pine la nr. 25183 pentu alegerile penfu
. func1ia de heqedinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 202Q drpd cum urmeazd:

Ilenumlrer Nr. Ilotarcle sccfiei de voterc Adrese scdiulul Telefon, fir,


secfici de secfiei secfiei de volare e-mail
YOtgre de
vot|rre
?5/l $trizile: Unirii (de la 50 Spaliu comercial, 0688?8055
p6ni la sfir$t qi de la nr. 51
pend la sfersit), Noui, st. Untuii 5l
Colinelor, Prieteniei,
Consantin Stere, Ion
Pelivan.

Stradelele: Unirii, C. Stere.


Orhei
2512 Sh{zilel Iona takir (de la I Cafenea'Tulip", 068414661
dnn h 13,21a, 23,23a.23b,
23c,23s, de la nr. 25 pdn5
st. C. Negruzii
103
sfarsit De la nr. I pAnI la
sii4it), Lilia Amarfii,
Valeriu Briceag, Vasile
Asauleac, Vladimir Coptl.

2513 Strilzile: iona Iakir (2, 4 4a Centrul de


6, gi de la 15 pin[ la 2l), st. Medicind
V. Lupu (de la 175 p6nd la Preventivi Orhei,
sfiirsit $i de la 178 p6nd la
str, C. Negruzzi
sfirqit), Alexudru
I I la p6ni la sfrrgit qi de
la '18
76 pfu6ia sfiryit), Haidcul
Bujor, PAcii, Vierilor, Mihail
Cogalniceanu, A. Donici,
Boris Glavan

2514 Sdzile: Vasile Lupu (de la Liceul teorretic (235>24720


125 p6n[ la 173 qi de Ia 122 ''O. Ghibri",
pfun h 176/a), Tanrara Blocul'ts",
Ciobanu, C. Negruzi (de la
60 pAnn h 74 qi d€ la 8?
st. V. Lupu 135

pdni la 99), Constantin


Stsmati, Colindltorilor,
Tudose Roman, Stanislav
Trofim Buzu (de la 79 pdni
la sliirgit), Judmii,
Sportivilor.

Skadelelel Maxim Gorki,


Jtmimii, Tudose Roman

25/5 Strlzilq Vasile Lupu (de la Liceul teoretic Q3r24W


35 p6nn h 123 $ de la 44 'T.L. Caagiale",
pAnn la 120), Valul lui taian
(de la m. 3 p8nd la nr. l9 9i str. V. Lupu 60/l
de la nr. 2 pdnl la 60),
Stanislav Trofim Brvu (de la
1 pdni la 77 qi de la 2 pllnl
la sfiirgit), Alexandru cel
bun, Dorobanfi (de la ff. 2
pAnn h 82 qi de la m. I plni
la sfbrgit), Miron Costia.

25t6 BulevadulMihai Centrul Raional (23s)2362r


Eminescu. de culturtr "A.
Suruceanu",
Sti*dle: Mihsi Sadoveanu
(nr. 32), 1 mai (nr. 28), bd. M. Eminescu
Paghig, Unirii (de la I ptun l2
la 49 9i de la nr. 2 tsln h
4 8), C6korilor, Livezilor-

Petrodava" $alom Aleiherq


Orheiul Vechi, Frntlnilor,
Veronica Micle, sf. Duoifu,
Negnwi (de la nr. 2 ptofila
nr. 60 qi de la nr. I pf,r$ la
nr. 85), Floriilor.

Stradcla Flntlnilor.

25n Strldlc: EliberIrii, Valul lui SRL'€erticus" (235) 20848


Traian (de la 2l p&r6 b
sf;trgit de la 62 pdnn la str. Eliberlrii
9i
sfl irqif), Megtegugarilor,
t72tE
Plugulo,rdut" I{nr€Silar,
Tricotonilui, ltraidueul
Grozescrl Dorobauli :(de la
84 @nn hsfergit),
REdn{eanu.

25/8 Sffiz e: Lazo (nr. de la 2 Gimnaziul "Ion 079995454


pAne h26), Mindru (de la 1 gi Doina Aldea
pdne h 2 I 9i de la 2 pdnn h Teodo,rovici"
22), Trogceanschi (de la I
peni h nr. 15 9i de la 2 p&nn str. Stqiarilor I
la 24), Valeriu Cupce4
Zemlov (de la I @A la 25 9i
de la 2 pdni la 28),
Bragovean (de la 2 pfol la
26 9i de Ia I p6nn h 25),
Belenschi, Biriucov, Iafl ,
Flor,ilor, Barbu L6ubrrl
Nuc*ril,or, Trandafirilor,
Viqinilor, Le Hotar.

25t9 Sffizilq Mitopolit Sedfud asociatiei 078015500


Dosoftei Stejarilor, Doina qi '?armo"
Ioa S. Lazo (de la I pel6 la
sffit 9i de la 28 pini la St B,P. Ilagdeu
nr. 2/A
dbrqit)" Parlionov, Haidueul
Bargan, S*irinii )ilII, 8
Mutie, Bogdan Peficeicu
Hapdeu, Mlndru (de h 23
pennhsf&git 9i de la24
pinE la Srgit), TroEceaschi
(de la l7 pSnn h sftrgit gi de
la 26 p6nn h sf6rsil),
Zernlov (de la27 plfrla
ssrtir $i d€ la 30 pena h
sf;i4it)" Braqovean (de la 27
piln la sfiirgit qi de h 2A
penn h sfergit), Susleni,
Dimifie Cantemir.

25/tQ Sffizile: Vasile Mahu (de la Colegiul (23s)246s4


87 p6nn h d8ail qi de la I 16 Pedagogic
pdne la sf64it), Dimo (de la 'Yasile Lupu",
5l p6ni la sfiirqit gi de ta 80
pAnn Ia sfE4it), Ion Crcang[ Sr. Vasil€ Mah,
Taras $evcenco, $oimarul, nr. 162
Renaqterii Nalionale.

15/t I Strlzile: I mei (de la nr. 1 Liceul Teorrtic (23s)234',13


pdni la sfil4it gi de la nr. 2 "Alecu Russo",
pnn6 h 26), Scrisul L"atia
Piata Neamt, $fefan cel Str. Vasile Lupu,
Mare, Vasile Lupu (de la 2 nr. 13

p6n6 la 42 qi de la I pdn[ la
33), Mitropolitul Vmlaan.

$tradelele: 1 Mai (nr. I gi


nr. 2).

25n2 Strtrzilel Frunzr, Ciprim $coala de (23s)2r2r2


Porwnbescu, Sllciilor, Muzic4
Chi{innului, M. Sadoveans
(de la nr. I qi pAnn la sf&git str. Chiginhrlui 9
qi de la nr. 2 pAnA la 28i,
Dirno (de la m.2 p6nI |a ?8
9i de la I p&rl la 49), Vasile
Malu (de la nr, 2 pdnd la nr.
I 14 9i de la I ptni la nr. 85),
Gheorghe Amchi,

$tr*delar Vasile Mahrl


Chi+in[ului.

251 l3 Strtrzlle: Ion Noculce (dr la I.M. $coala Q3sr?22a0


I pin{ la sf&git gi de Ia 2 kofesionah,
pani h 58), 3l august (de la
1ptoEla95 gide la2 @n- sF. 3l august 80

Ia 106, Izvorag, Fedico,


Gagarir! Ion Vid4 $ollis (de
la2 ptuid la 16Q 9i de la I
p6a:d la 99), Grigorc Ur€che,
Mihai Vileazq Costiqei,
Ifuiducul Tobultoc.

Stndch: 3l august m. 1,
Floifrrosea
Cihoreni 25/19 Satul Cihoreni Construclie in 0235 455W
satul Cihoreni 35
m.p.
Bolohani 25nfi Sanrl Bolohani Primiria Bolohan v235 40236
Brlviceni 25121 Satul Brdviceni Casa de Culturd 0235 51238
BrEviceni
BuHieEi 25/22 Satul Sdeiegti Casa de Culturd 0235 92238
Bul6ierti .
Chiperceni 75n3 Salll Chiperceni Prim[ria 0235 75238
Chiperceni
Vorotef 25n4 Satel€ Vorotet, Andreevca Cdminul Cultwai m35 49970
Vomtet
Ciocilteni 25n5 Satul Cioctlteni Casa de Cultura 0235 52122
s. Ciocllteni, r.
Orhei
Feodoreuca 25D6 Satele Feodoreuc4 Cligova GrddiniF 0235 71630
Noud Feodoreuc4 s.
Cligova Noud,
com. Ciocllteni,
r. Orhei
Clisova 25/27 Satul Clisova himlria Clisova 0235 52970
Crihaoa 25/28 Satul Ciihana Sediul Pdmnriei 0235 693313
Crihma eL2
Cucuruzeni 25n9 Satul C\rcuruzeni de sus Casa de Cultrni 0235 693t9
de sus Cucuruzeni de
sus
Sirota 25t30 Satul Sirota Cma de Culturit 0235 49281
Sirota
Cucuruzeni 25/31 Comuaa Cucuruzeni, Casa de Cultura 0235 66236
Cucurrueni
Donici 25t32 Satul Donici Sediul Primariei g23s 73'109
Donici
Camencea 25/33 Satele Camrncea, Pocgegti Gimnaziul 0235 53793
Camencea
Ghetlora 25134 Sahrl Ghetlova Cdrrinul Cultural ans612v
Ghetlova
Hulboacs 25/35 Satul Hulboaca Clminul Cultural 0235 49519
Hulboaca
Noroceni 25/36 Satul Noroceni Clminul CultJral 4235 92848
Noroceni
Isacova 2513 Satul Isacova Casa de cirltur.i 0235 40544
Isacova
Ivancea 25/38 s, Ivancea Gimnaziul 4235 43221
lvancea
BrineSti 2st39 s. Brtrneqti Biblioteca 023s76218
Publicn sfteascl
Brlne.sti
Furceni 25t40 s. Furceni Casa de Culturtr 023s s6429
FrrceNd
Jora de Saeil Jora de mijloc de 5 55236
miiloc miiloc. Sala
str. $tefan cel Mare nr. 1-?6 Lirxul Teoretic s235 47336
( ptutr la gospodnria cet 'Al. Donici"
Ifi nou Ananie inclusiv);
Peresecina str. M. Emineseu nr.2- I 6 si
nr. 1-59; st D. Catrlemir,
st. I. Cr€ange, sE
luceaffrul, sf. Pelrodava
str. Nucarilor, st. Gr. Vien:"
st. Teilcx (m. impare), su.
Frntinilor nr.147 qi 2-28,
sf. Livezilor (m. i6pare} .
sn. C. Negruzzi, st Lacului,
s'tr, Spmtului, str.
Oospodarul Gurand4 sr.
Rizegilor, str. I. Vatrmanu,
stJa Calea Romaneqtilor,
s[. Futola$, st. Vinului, str.
Voluntadlor, st Sfirtul
f5rii, sb. Dep. Toader lucn:,
str. R Lamtadze, str P[cii,
stx. Calea Chi9inndui, s€ct.
25/56 str. $tefan cel Mare nr. 78- Casa de Culturd 023s 43040
2(X gi 7-85, str-la gtefan cel
Mar€, str. Flntnilcr nr.32-
140 gi 47-115, str. Burcbist4
st Tineretului nr, ldl qi 2-
52, sE. Al. PlImideall, sr.
Columna lui Traian nr. 2-22
Si 1-37, str. Ofiei str.3l
August , sh. Chiqinnului, str.
Maria Cebotari, sk. M.
Fminescu 111.. 61-139 9i 18-
I12, s. V. Lupu l-47 qi 2-
74, str. Pil. V, Pantea nr. 2-
26 Si l-27 , st. Livezilor (nr.
PATE)
25/57 sE. Al. Donici, str. V. Sala de festivit{i 0235 4270'I
Alecsandri, srr. M. a SRL
Sadoveiang sfr. D€c€bal, str. 'NTVASVER.
st. $tefan oel Mare nr. 20G COM", sb. M.
278 qi 97-19?, sE. B. P. Erninescu m.
Haqdeu, str. Pil. V. Panlea nr
29-99 gi 28-144, sb.
Columna lui Traian nr. 24-
102 gi 39-53, str. S. Nip, str.
Dacia. str. M. Sadsvenu.
Piafta 25ts8 Satele Piatra, Jelcboc Casa de Culfirt 0435 58219
din satul Piata
Podgorcni 25ts9 s. Podgoreni, rl Orhei Sala de gedi4n a 0235 50238
primdriei s.
Podsorerd
Pohorniceni 2st60 s. Polsmiceni Cfminul Cuhral 0235 57638
Pohornic€ai
Pohrebeni 25t61 s. Pohrebeni Casa de Culturl 0235 6s465
Pohrebeni
Izvoare zst62 Satul kvoare Casa de Culturil 02i5 65528
Izvoare
$ercori 2st6f, Satul $eftmi Casa de Cultrui 0235 65836
$ercani
Pufunlci 25t64 Satul Pu{u:tei Casa de Cultiutr
Puhrntei
Digcova 25t65 Satul Di+cova Cininul de
culhui Discova
Viprova 25!66 C{rninul de
culhrd Viorova
Sdmlnanca 5t67 Satul Sdmirunca Ciminul Cultural 021592741
Slmdnanca
Seligte 25t68 ,liSE Cdminul Cultml 0235 4416r
Seliste
Luca{euca 25t69 Satul Luc4euca Cnnrinul Cultural 0235 4+030
Lucaseuca
Mana 25t70 Satul Cultural 0235 642tr
Lte sore infomrare Comisiei
Prez€q*s organului electoral'
'
a6
o
q.t

E
{)
z
()
;)