Sunteți pe pagina 1din 2

4. Trăsăturile dreptului contravenţional.

Corelaţia dintre dreptul contravenţional şi ramurile înrudite ale sistemului de drept.


Punem în evidenţă următoarele trăsături ale dreptului contravenţional:
Caracterul autonom Această ramură a dreptului reglementează numai acele relaţii sociale care
apar între subiecţii dreptului contravenţional în legătură cu: necesitatea respectării normei
contravenţionale (prevenirea de contravenţii); comiterea faptei contravenţionale (curmarea faptei
ilicite); înfăptuirea jurisdicţiei contravenţionale (aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi a altor
măsuri de reeducare a persoanelor vinovate de comiterea contravenţiilor
Inegalitatea părţilor în relaţiile contravenţionale Una dintre părţile relaţiilor sociale reglementate
de dreptul contravenţional este reprezentată de stat. Această parte a relaţiilor apare în calitate de
subiect al administrării şi, prin competenţa sa, are prioritate faţă de celelalte părţi ale relaţiilor
sociale reglementate de dreptul contravenţional.
Apartenenţa la dreptul public
. Prin reglementările sale, dreptul contravenţional aparţine dreptului public, deoarece în toate
raporturile juridice de drept contravenţional statul este subiectul dominant, care pretinde o anumită
conduită de la subiecţii de drept cărora le sînt destinate normele juridice contravenţionale şi statul,
prin organele sale abilitate, exercită tragerea la răspunderea contravenţională a celor vinovaţi de
săvîrşirea acestor fapte
Caracterul extrajudiciar de aplicare a sancţiunilor contravenţionale Întreaga activitate de aplicare a
sancţiunilor contravenţionale de către organele abilitate (executive sau judecătoreşti) şi de constrîn-
gere statală faţă de persoanele care au comis fapte contravenţionale are caracter extrajudiciar şi se
manifestă prin jurisdicţia contravenţională.
Caracterul dinamic normele juridice contravenţionale suportă deseori modificări, în funcţie de
schimbările intervenite în evoluţia societăţii
-----Corelaţia dreptului contravenţional cu ramurile înrudite:
Cu dreptul constituţional. Legătura dintre aceste ramuri ale dreptului constă şi în faptul că izvorul
principal al tuturor ramurilor de drept este Constituţia, dreptul constituţional cuprinzînd principiile
fundamentale pe care se întemeiază toate ramurile de drept.
Cu dreptul administrativ Ambele ramuri ale dreptului indicate au drept scop asigurarea
convieţuirii normale în cadrul societăţii, fără lezarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor, garantarea
bunei funcţionări a tuturor organelor şi instituţiilor statului
Cu dreptul penal putem menţiona că obiectul acestora, în mare parte, coincide, deosebindu-se prin
pericolul social al consecinţelor ce survin în urma atentatului ilicit.
O serie de fapte ilicite după modul lor de săvîrşire, condiţiile în care au fost săvîrşite şi urmările
parvenite se situează la limita dintre ilicitul contravenţional şi cel penal. În unele condiţii, faptele
ilicite comise obţin aspect contravenţional, iar în alte condiţii – aspect infracţional (de exemplu:
contravenţia – procurarea şi păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici
Cu dreptul procesual penal Dat fiind faptul că procedura contravenţională este o instituţie juridică
a dreptului contravenţional şi nu există ca ramură de sine stătătoare a dreptului, unele tehnici
procedurale de documentare a contravenţiilor, de aplicare a sancţiunilor sînt preluate din procedura
penală .