Sunteți pe pagina 1din 2

5.

Izvoarele dreptului contravenţional


Dreptul, de regulă, este interesat de două dintre multiplele sensuri ale noţiunii de izvor de drept,
respectiv: izvor de drept în sens material şi izvor de drept în sens formal.
Izvoarele materiale ale dreptului contravenţional sînt realităţile extrajudiciare care determină
legiuitorul să elaboreze norme juridice (legi şi alte acte normative) sau creează ele însele norme de
conduită obligatorie (obiceiul sau cutuma).
Izvoarele formale ale dreptului contravenţional sînt actele normative în care se exprimă voinţa
socială, devenită voinţă de stat, cu privire la normele juridice referitoare la combaterea
contravenţionalităţii. Aspectul care interesează este cel al forţei juridice a izvorului formal, adică al
tipului de act normativ în care se exprimă voinţa de stat.
Literatura de specialitate face o ierarhizare a izvoarelor formale ale dreptului contravenţional:
Tratatele şi convenţiile internaţionale, în măsura în care acestea sînt ratificate de Republica
Moldova şi prevăd norme cu caracter contravenţional (penal).
Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului
la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale”.
Constituţia Republicii Moldova, ca izvorul fundamental intern al dreptului contravenţional
În Constituţie îşi au originea majoritatea principiilor dreptului contravenţional, cum ar fi: accesul
liber la justiţie (art. 20 din Constituţie), prezumţia nevinovăţiei (art. 21 din Constituţie),
neretroactivitatea legii (art. 22 din Constituţie)
Hotărîrile Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea actelor normative din domeniul
combaterii contravenţionalităţii.
Codul contravenţional al Republicii Moldova (Legea contravenţională), ca izvorul formal de bază
al dreptului contravenţional. Acest izvor stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi procedura de
aplicare a pedepselor contravenţionale.
Alte legi organice şi ordinare care se referă la mecanismul de combatere a contravenţionalităţii (de
exemplu, potrivit Legii privind administraţia publică locală
Ordonanţele Guvernului privind domeniul combaterii fenomenului contravenţional.
Decretele Preşedintelui Republicii Moldova privind administrarea procesului de combatere a
contravenţionalităţii şi hotărîrile Guvernului cu caracter normativ în acest domeniu.
Actele administrative cu caracter normativ în domeniu ale organelor administrării publice centrale
de ramură.
Actele administrative de acelaşi conţinut, elaborate de organele administrării publice locale.