Sunteți pe pagina 1din 2

10.

Noţiunea, formele de manifestare şi structura normelor de drept


contravenţional
Norma juridică contravenţională este o regulă generală de conduită, obligatorie şi impersonală,

instituită prin lege, a cărei aplicare este asigurată, în caz de necesitate, prin forţa de constrîngere a

statului. Ca şi orice normă, normele juridice contravenţionale prevăd obligaţiile şi drepturile

reciproce ale părţilor în relaţiile administrării din domeniul combaterii contravenţionalităţii, precum

şi răspunderea lor în caz de neexecutare a obligaţiilor sau de folosire incorectă a drepturilor de care

se bucură fiecare dintre părţile acestor relaţii. Normele juridice contravenţionale, reglementînd

relaţiile sociale, acţionează asupra lor prin intermediul: – obligării din punct de vedere juridic a

părţilor; – acordării anumitor drepturi participanţilor la relaţii; – asigurării drepturilor şi îndeplinirii

obligaţiilor.

Normele juridice contravenţionale pot îmbrăca diverse forme de manifestare: a) stabilirea

consecutivităţii stricte a acţiunilor în condiţiile corespunzătoare şi în modul cuvenit, prevăzute de

norma respectivă (de exemplu, potrivit prevederilor art. 433 din CC al RM persoana reţinută va fi

informată neîntîrziat, contra semnătură, într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele reţinerii,

faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere. Această normă procesuală

stabileşte cu stricteţe acţiunile pe care trebuie să le efectueze reprezentantul organului constatator

împuternicit cu re b) interzicerea săvîrşirii diferitelor acţiuni sub ameninţarea aplicării unor mijloace

de influenţă juridică;

c) acordarea a posibilităţii de a alege una dintre variantele de comportare prevăzute în normă.

d) acordarea părţii a raportului contravenţional a posibilităţii de a acţiona din proprie iniţiativă,

adică libertatea de a întreprinde sau nu anumite acţiuni care sînt prevăzute în norma juridică

contravenţională.
Structura normei juridice contravenţionale reprezintă construcţia ei internă, modul de legătură şi

ordonarea elementelor sale componente, precum şi forma exterioară de exprimare a conţinutului ei.

Norma juridică contravenţională are structură logico-juridică şi structură tehnico-juridică.

Structura logico-juridică a normei juridice contravenţionale, ca şi în cazul altor ramuri ale

dreptului, prezintă trei elemente (părţi componente): ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea. După

structura tehnico-juridică, normele dreptului contravenţional sînt sistematizate sub formă de părţi,

titluri, capitole, articole, alineate etc. Dacă ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea alcătuiesc structura

internă şi stabilă a normei contravenţionale, construcţia ei tehnico-juridică formează structura

externă şi dinamică a acesteia.