Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ V

Semestrul I, anul şcolar 2020 -2021


Nr. Unitatea de Nr. Observaţi
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
crt. învăţare ore i*
Recapitularea noţiunilor materiei ,,Ştiinţele 1 S1
-Competenţe specifice programei naturii” 14-18.09.2020
Testare
,,Ştiinţei naturii clasa a IV a”
1. iniţială
Test initial 1 S2
21-25.09.2020

1.1. Extragerea informațiilor din texte,


filme, tabele, desene, scheme, ca surse
pentru identificarea caracteristicilor
unor sisteme biologice, a unor procese - Laboratorul de biologie – metode şi
instrumente de investigare a mediului S3
şi fenomene
1.2. Realizarea dirijată a unor activități înconjurător 1 28.09-02.10.2020
simple de investigare pe baza unor fişe - Norme de protecție în laboratorul de
Noţiuni de lucru date biologie
2. introductive 2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei - Realizarea unui preparat biologic
specifice biologiei în comunicarea
orală şi scrisă
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți
în investigarea lumii vii
4.2. Recunoaşterea consecinţelor
activităţilor umane şi ale propriului
comportament asupra mediului
înconjurător

3. Viețuitoarele 1.1. Extragerea informațiilor din texte, S4 5 oct. –


în mediul lor filme, tabele, desene, scheme, ca surse Medii de viață 05-09.10.2020 Ziua
de viață pentru identificarea caracteristicilor - Ecosisteme 2 S5 Educaţiei
unor sisteme biologice, a unor procese - Biotop şi biocenoza 12-16.10.2020
şi fenomene - Viețuitoarele din grădină: mediul în care
trăiesc viețuitoarele, specii reprezentative, S6
caractere generale, adaptări la mediul de 1 19-22.10.2020
1.2. Realizarea dirijată a unor activități viață, relații între viețuitoare, importanța
simple de investigare pe baza unor fişe grădinii, impactul omului asupra mediului.
de lucru date
-Viețuitoarele din livadă: mediul în care
trăiesc viețuitoarele, specii reprezentative, S7
caractere generale, adaptări la mediul de 1 26-30.10.2020
viață, relații între viețuitoare, importanța
2.1. Organizarea informațiilor livezii, impactul omului asupra mediului
ştiințifice
după un plan dat -Viețuitoarele din parc: mediul în care
trăiesc viețuitoarele, specii reprezentative, 1 S8
caractere generale, adaptări la mediul de 02-06.11.2020
viață, relații între viețuitoare, importanța
parcului, impactul omului asupra mediului.
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei -Viețuitoarele din pajiște: mediul în care
specifice biologiei în comunicarea trăiesc viețuitoarele, specii reprezentative, S9
orală şi scrisă caractere generale, adaptări la mediul de 1 09-13.11.2020
viață, relații între viețuitoare, importanța
pajiştilor, impactul omului asupra
mediului.
3.1. Identificarea caracteristicilor Viețuitoarele din pădurea de foioase și
sistemelor biologice pe baza modelelor conifere: mediul în care trăiesc
S10
viețuitoarele, 1 16-20.11.2020
specii reprezentative, caractere generale,
adaptări la mediul de viață, relații între
4.1. Utilizarea achizițiilor din viețuitoare, importanța pădurii, impactul
domeniul omului asupra mediului.
biologiei în viața cotidiană - Recapitularea și evaluare (ecosisteme 1 S11
terestre) 23-27.11.2020

Viețuitoarele din ape curgătoare: mediul în


4.2. Recunoaşterea consecințelor care trăiesc viețuitoarele, specii S12
activităților umane şi ale propriului reprezentative, caractere generale, adaptări 1 30.11-04.12.2020
comportament asupra mediului la mediul de viață, relații între viețuitoare,
importanța apei curgătoare, impactul
omului asupra mediului.
- Viețuitoarele din ape stătătoare: mediul în
care trăiesc viețuitoarele, specii S13
reprezentanţi, caractere generale, adaptări 1 07-11.12.2020
la mediul de viață, relații între viețuitoare,
înconjurător importanța apei stătătoare, impactul omului
asupra mediului.

Recapitularea și evaluare (ecosisteme 1 S14


acvatice) 14-18.12.2020
1.1. Extragerea informațiilor din texte, Delta Dunării 1 S15
filme, tabele, desene, scheme, ca surse 11-15.01.2021
pentru identificarea caracteristicilor
unor sisteme biologice, a unor procese
şi fenomene
1.2. Realizarea dirijată a unor activități Marea Neagră S16
simple de investigare pe baza unor fişe 1 18-22.01.2021
de lucru date
2.1. Organizarea informațiilor
ştiințifice
Viețuitoarele după un plan dat
din alte zone 2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei
4. din țara specifice biologiei în comunicarea
noastră și de orală şi scrisă
pe Glob 3.1. Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți
în investigarea lumii vii
4.1. Utilizarea achizițiilor din
domeniul
biologiei în viața cotidiană
4.2. Recunoaşterea consecințelor
activităților umane şi ale propriului
comportament asupra mediului
înconjurător
2.1. Organizarea informațiilor ştiințifice
după un plan dat Fişe de recapitulare
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei Portofoliul S17
Recapitulare specifice biologiei în comunicarea orală şi Proiect de grup 1 25-29.01.2021
5. şi evaluare scrisă Modelaj
semestrială 3.1. Identificarea caracteristicilor
Test sumativ
sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul
biologiei în viața cotidiană

Zile libere:
Luni, 30.11.2020 – Sf. Andrei
Marți, 01.12.2020 – Ziua Națională a României