Sunteți pe pagina 1din 5

 Aplicație Nr .

1
Au elaborat:
Bantea Viorica,gr1
Cibotaru Eugenia-Mădălina,gr1
1.Exemple de teme pentru lucrarea de licență
 Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice.
 Previziuni privind evoluţia populaţiei la nivel mondial şi impactul acesteia asupra
resurselor de hrană.
 Dinamica nevoii de hrană și presiunea asupra mediului economic.
 Metode de evaluare a proiectelor de investiţii.
2.Argumentarea
Lucrarea de licență are ca scop de a vedea creativitatea , capacitățile și cunoștințele ce au
fost dobândite pe parcursul anilor de studii.Astfel noi am ales patru teme pentru lucrarea de
licență care ne-au atras atenția și care le considerăm actuale la momentul dat.
Iar tema care o alegem este: Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității
economice.
Am ales această temă,fiindcă la moment sunt deschise și se înființează în continuu o
mulțime de întreprinderi mici și mijlocii.Astfel vrem să indentificăm și analizăm rolul lor în
dezvoltarea activității economice.
3.Utilitatea temei
După cum cunoaștem ,probabil că , nu există nici o țară mică sau mare cu o economie de
piață în care n-ar exista întreprinderi mici și mijlocii. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii
este de a contribui la formarea produsului intern brut (PIB), crearea noilor locuri de muncă,
stimularea concurenței, creșterea exporturilor și favorizarea inovațiilor și tehnologiilor.
Menționăm că, în comparație cu întreprinderile mare, cele mici sunt mai flexibile și mai ușor
rezistă sau se încadrează în economia de piață. Totodată ele reacționează mai rapid la
schimbările mediului de afaceri și la cerințele pieței. De aceea investițiile făcute pentru un
astfel de întreprinderi aduc venituri mari ce vor acoperi datoriile și vor stimula dezvoltarea
lor. Astfel, sectorul respectiv oferă posibilitatea de a pune în aplicare aptitudinile ale
întreprinzătorului și capacitatea de lider.
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă cea mai răspândită formă organizatorică de afaceri,
acesta s-a dezvoltat din motiv că sectorul dat asigură creșterea nivelului de trai a populației,
făcând-o mai bună. Aici putem menționa faptul că, ele ajută la reducerea persoanelor șomere,
fiind una dintre cele mai grave probleme ale societății. În această capcană sunt prinși
studenții care., după finalizarea studiilor universitare nu au posibilitatea de a-și dezvolta
cunoștințele de lider, ceea ce provoacă plecarea lor în străinătate pentru căutarea unui loc
decent de muncă.

4.Scopul și structura lucrării de licență

1
Drucker P., „Realitățile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucureti, 1999
2
Zahiu L., Năstase M., „Economia întreprinderii”, Editura ASE, Bucureti, 2004
 Scopul:
Analiza rolului întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice.
 Structura:
-Cuprinsul;
- Introducere;
- Stadiul cunoaşterii în domeniu;
- Prezentarea metodologiei cercetării şi a rezultatelor obţinute;
- Concluzii şi recomandări;
- Referinţe bibliografice;
- Anexe.
5.De elaborat introducerea lucrării de licență având în vedere:
- importanța temei și motivația realizării cercetării
- scopul cercetării, rezultatele preconizate și relevanța
- o scurtă prezentare a lucrării de licență
Prin prezentarea acestei teme vrem să accentuăm faptul că, și întreprinderile mici și mijlocii
au o importanță mare în dezvoltarea economiei de piață a unei țări. Tema aceasta este actuală
pentru țara noastră , pentru că mulți încearcă să-și deschide o companie mică , pentru a
câștiga bani buni dar și pentru a reduce procentajul de persoane șomere.
Scopul cercetării noastre este de demonstra că și întreprinderile mici și mijlocii au loc în
economia țării, că pot reduce riscul persoanelor ce sunt nevoiți să plece sau persoanelor
șomere. Evident că ,așteptăm ca rezultat dezvoltarea de lider și întreprinzător al persoanelor
ce au dorința de a deschide un astfel de sector, diversificarea produselor și serviciilor,
creșterea bunăstării populației, și formarea clasei mijlocii de proprietari care vor asigura
stabilitate în societate.
Teza noastră de licență este o cercetare științifică cu tem Rolul întreprinderilor mici și mari
în dezvoltarea activităților economice. Prin această temă vom prezenta problemele grave ale
economiei țări , vom prezenta rolul acestor întreprinderi în dezvoltare și stabilitatea a
economiei pe piață. Vom aduce la cunoștință surse specifice ce va demonstra că aceste
întreprinderi sunt bine venite pentru economie. Așadar, vom accentua cunoștințele de lider și
de întreprinzător.

6. Referinţe bibliografice:
 „ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII – PROMOTOR AL DEZVOLTĂRII
ECONOMICE” L. Bocancea (Ţîbulac), Universitatea Tehnică a Moldovei
 „ROLUL SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
ANTREPRENORIAL ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA” Irina NICOV,
Academia de Studii Economice din Moldova

1
Drucker P., „Realitățile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucureti, 1999
2
Zahiu L., Năstase M., „Economia întreprinderii”, Editura ASE, Bucureti, 2004
 „CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU
PIAȚA EMERGENTĂ” ELENA ACULAI doctor în economie, conferenţiar
cercetător
 „DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI ROLUL
ACESTORA ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA „Lilia DUMBRĂVEANU,
as. univ., mrd., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 https://www.mold-street.com/?go=news&n=9155

7.Stadiul cunoașterii obiectului de cercetare în domeniu


Peter Drucker1 spunea că „micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creterii
economice”. Aceste mici afaceri contribuie intens la realizarea obiectivelor fundamentale ale
oricărei economii naționale, devenind „forele motrice” ale progresului economicosocial.
Întreprinderea este orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă
patrimonial i autorizată, potrivit legislaiei în vigoare să facă acte i fapte de comer în scopul
obinerii de profit, în condiii de concurență. Întreprinderi pot fi: societățile comerciale,
societățile cooperatiste, persoanele fizice care independente i asociaiile familiale, toate
autorizate potrivit legislaiei în vigoare.
În cursul lui Lilia Dumbrăveanu “DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII ŞI ROLUL ACESTORA ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA” noi
înțelegem scopul tuturor celor care au înființat afaceri proprii și rolul lor în dezvoltarea lor în
activitatea economică a țării.
În ansamblul lor, întreprinderile mici și mijlocii se constituie într-o realitate foarte diversă,
eterogenă, caracterizată de flexibilitate, dinamism și adaptabilitate. Starea de sănătate a unei
economii depinde de numărul și de dinamica IMM-urilor, ca și de gradul lor de succes pe
piață. Caracteristicile specifice, ca și dinamismul pieței, particularizează un anumit mod de
abordare a managementului acestor firme. Ele îi desfășoară activitatea pe anumite
coordonate, determinate de caracteristicile distinctive ale acestora. Acestea sunt: dimensiunea
redusă, care le limitează potențialul de creștere și cotele de piață, ritmul alert de înființare, dar
și de faliment al IMM-urilor, cauzat de „selecția naturală” a firmelor, stricta specializare,
dictată de dimensiunea lor redusă, ponderea mică de piață, care prezintă însă ca avantaje o
mai bună cunoaștere a cererii și o flexibilitate mai ridicată sau eventuale dificultăți la intrarea
sau ieșirea de pe o piață, pe care însă IMM-urile le pot folosi i în interesul conservării poziției
proprii.Aceste idei le surprindem în cursul asistentului universitar Radu
Vasilică,Universitatea din Pitești,Facultatea de Științe Economice « ROLUL
ÎNTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII ÎN CADRUL ECONOMIEI ROMÂNETI ».
Întreprinderile mici și mijlocii au efecte benefice pentru sistemul economic, prin rolurile pe
care le îndeplinesc. Dintre ele menționăm:
 sunt importante creatoare de locuri de muncă, prin aceasta ele contribuind la
stabilitatea socială a zonei respective2 ;
 sporesc caracterul concurențial al unor piețe, ele însei fiind surse de concurență,
determinând astfel o mai bună satisfacere a nevoilor consumatorilor ;

1
Drucker P., „Realitățile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucureti, 1999
2
Zahiu L., Năstase M., „Economia întreprinderii”, Editura ASE, Bucureti, 2004
 contribuie la formarea ofertei de bunuri și servicii și, în acest fel, la formarea PIB, la
creteșrea exporturilor și a investițiilor naționale ;
 este principala sursă de formare a clasei de mijloc, ce are un rol decisiv în asigurarea
stabilității socio-politice a țării. Acest lucru este posibil datorită faptului ca distribuția
puterii economice prin sistemul firmelor mici și mijlocii conduce la o repartizare
favorabilă a puterii în societate ;
 se pot integra relativ ușor într-o rețea economică regională, ceea ce contribuie la
dezvoltarea regiunii respective și la reducerea șomajului ;

8. Referințe relevante la obiectul cercetării utilizând baze de date recunoscute și recomandate


(5-10 surse):
Dezvoltarea antreprenoratului este un element important în procesul de creare a unei
economii de piața eficientă și prosperă. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este
considerat una dintre cele mai importante sectoare pentru ca determina creșterea produsului
intern brut , ajuta la creșterea economiei intr-o sfera mai prospera, totodata este considera
factorul determinat al economiei concurențiale, și reprezintă principala sursa de creare a
noilor locuri de munca.
În cursul ,,Întreprinderile mici și mijlocii-promotor al dezvoltării economice’’ autor
L.Bocancea(Țîbuleac), Universitatea Tehnica a Moldovei , este prezentat rolul
întreprinderilor mici și mijlocii in economia unei țări, totodată arată utilitatea lor în
dezvoltarea locurilor de muncă pentru persoanele șomere.Aici sunt menționate țările în care
sunt întemeiate aceste întreprinderi și venitul lor care stimulează creșterea economiei țărilor
date.
În același timp ,în cartea „ Economie și Management”, autor Irina Nicov, Acadaemid de
studii economice din Moldova, este menționat importanța dezvoltării antreprenoriatului , ceea
ce duce la bunăstarea societăți. Irina Nicov a realizat o cercetare științifică a întreprinderilor
mici și mari în Republica Moldova , necătând la faptul că Moldova este o țară mică cu o
economie slab dezvoltată , ea a reușit sa demonstreze că aceste întreprinderi sunt de mare
ajutor și folos in țărișoară noastra. Pe parcursul anilor acestea a dezvoltat o creștere mare
asupra reducerii persoanelor șomere , iar PIB-îl a crescut considerabil.
În următoarea sursă „Caracteristicile de bază și specificul întreprinderilor mici și mari în
țările cu piața emergentă” , autor Elena Aculai , doctor în economie și conferențiar
cercetător , a descris mai amplu cercetarea cantitativa și calitativa a întreprinderilor mici și
mari . A acordat o atenție deosebita procesului de constituire a sectorului IMM și
antreprenorilor în țările cu piața emergentă, care au început in anii ’90 Tranziția de la sistem
de piața planificata la cel al economiei de piață.
Analizând sursa ” Întreprinderile mici și mijlocii sunt de 2,65 ori mai profitabile decât
întreprinderile de stat”, a constat că ideea de a deschide o companie mică este o ideie destul
de profitabilă, evident că ele pentru asta e nevoie de bani buni pentru a deschide , însă banii
investiți sunt reîntorși cu 2 ori mai mult. În aceasta sursa este menționat faptul ca Republica
Moldova are o economie dezvoltată cu ajutorul acestor întreprinderi. Cele mai multe
întreprinderi activează în comerțul ridicat și cu amănuntul sau 36,5 %, după care la mare

1
Drucker P., „Realitățile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucureti, 1999
2
Zahiu L., Năstase M., „Economia întreprinderii”, Editura ASE, Bucureti, 2004
distanță urmează activitățile profesionale, științifice și tehnice, agricultura și industria
prelucrătoare.Aici este prezentat și ca 61% din angajați din economie lucrează la îMM.
În cartea “Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și rolul acestora în Economia
Republicii Moldova” , autor Lilea Dumbraveanu , Universitatea de stat “Alecu Russo” din
Bălți , este menționat și dezvoltată ideea de întreprindere privată. Aceste întreprinderi au ca
scop câștigarea banilor proprii, care la final a adus la apariția unor probleme, prima problema
fiind- mentalitatea, după care au apărut probleme mai complicate , care sunt prezente și astăzi
, relațiile cu statul.

9.Metode utile pentru cercetare:


Cercetarea este o activitate pentru descoperirea adevărului. Se mai definește și ca experiență,
atitudine, arta investigării științifice și efortul de a dobândi cunostințe noi;
Fiind tot odată și activitatea de a găsi răpunsuri la întrebări.
O metodă utilă este sondajul de opinie, fiindcă este o metodă indirectă și cantitativă de
colectare a datelor ,prin intermediul lui o să facem un studiu ,care ne va ajuta să explicăm
rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice.
10. Rezultatul preconizat al lucrarii este de a avea o explicație detaliată cu diverse argumente
a rolului întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice.
11.Planul de realizare a lucrării de licență :
 Activitățile
 Perioada de realizare
-Pe parcursul anului 3.
 Metoda de obținere a informației
-Prin intermediul literaturii necesare și articolelor realizate de persoanele din
domeniu.
-Biblioteca,internetului și materialele studiate pe parcursul anilor .
 Forma de prezentare și evaluare
-Prezentare realizată în ppt în fața comisiei de evaluare.

1
Drucker P., „Realitățile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucureti, 1999
2
Zahiu L., Năstase M., „Economia întreprinderii”, Editura ASE, Bucureti, 2004