Sunteți pe pagina 1din 1

Extras din procesu/ - verba/ al $edinle i

('onsi/llIlui de Adminislralie al Cornpaniei No/ionale


de ASigurari in Medicine'! nr.2 din 01 septembrie 2020

Decizia nr. 3

a Consiliului de Administratie

al Companiei Nationale de Asigurari In Medicina

In baza subpunctului f) al punctului 21. din Statutul Companiei Nationale de


Asigurari in Medicina, aprobat prin Hotararea Guvemului Republi cii Moldova nr.
156 din 11.02.2002, Consiliul de Administraiie al Companiei Naiionale de
Asi gllrari in Medicina DECIDE:

Se aprohii proiectul Modificarilor la Devizul de venituri ~i cheltuieli a


fondllrilor asi gurarii obli gatorii de asi stenia medicala pentru anul 2020.

Pre~edinteal Consiliului de Administratie


al Companiei Nationale de Asiguriiri in Med'
Secretar General Adjunct al Guvernului