Sunteți pe pagina 1din 19

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-568-21 Data: 13.08.2021
privind soluționarea contestației formulată de către „Medeferent Grup” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/655/21 la data de 22.07.2021,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1626878863778

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/655/21 din 22.07.2021, depusă de către „Medeferent Grup” SRL, adresa: mun.
Chișinău, str. Alba Iulia 75/8, et. 3, număr de identificare (IDNO): 1002600053289,
tel.: 022-105753, e-mail: info@medeferent.com, pe marginea documentației de
atribuire a procedurii de achiziție publică nr. MD-1626878863778, privind
„Achiziționarea medicamentului Remdesevirum necesar pentru prevenirea și controlul
infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP)
pentru anul 2021”, inițiată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate (în continuare – CAPCS), adresa: mun. Chișinău, str. Cosmescu 3, număr de
identificare (IDNO): 1016601000212, tel.: 022-222490, e-mail: office@capcs.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 29.07.2021, ora
14:30, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului și ai
autorității contractante.

Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată, în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1626878863778, „Medeferent Grup” SRL formulează următoarele pretenții:
„În fapt:
1. La data de 22.07.2021 a fost anunțată procedura de achiziționare a
Remdesivirului (medicament neînregistrat în RM) pentru necesitățile instituțiilor
medico-sanitare publice pentru 2021 (repetat 2).
2. Conform documentației de atribuire – termenului de livrare al medicamentului
este „(...) până la data de 30.09.2021 (...)”, iar termenul de valabilitate al
contractului este data de 15.10.2021.
3. Compania contestă termenul de livrare al medicamentului, fiind calculat fără
a ține cont de procedurile inerente importului unui medicament neautorizat în RM.
4. Medicamentul ce urmează a fi achiziționat este un produs neautorizat în RM,
importul și livrarea acestuia către beneficiar necesită îndeplinirea unui număr de

1
formalități impuse de lege și o durată mai mare a procedurilor decât în cazul
medicamentelor autorizate în RM.
5. Pentru importul medicamentului în țară operatorul economic urmează să
obțină autorizația de import al medicamentului neautorizat:
Decizia de eliberare a actului permisiv este adoptată de către Comisia pentru
autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate în RM. Autorizația se
eliberează în termen de până la 30 zile lucrătoare (conform pct. 9, cap. III, Anexa la
Ordinul MS nr. 559 din 29.06.2017 „cu privire la Regulamentul privind autorizarea
importului medicamentului, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice și materiei
prime medicamentoase neautorizate în RM”) Atragem atenția că, ședința Comisiei are
loc o dată pe lună.
6. Următorul act, care urmează a fi obținut de către operatorul economic este
certificatul de calitate al medicamentului importat:
Certificarea calității produsului, la fel este prerogativa AMDM – procedura
durează până la 40 zile lucrătoare (conform pct. 18, Ordinul MS nr. 521 din
01.06.2012)
7. Astfel, doar procedurile inerente obținerii actelor permisive pentru importul și
livrarea medicamentului – însumează maxim până la 70 zile lucrătoare. Și aceasta
fără a lua în calcul termenul necesar – plasării comenzii, certificării calității de către
producător, transportarea lotului și procedurile vamale.
8. Acest termen urma a fi luat în calcul de către autoritatea contractantă la
stabilirea termenului de livrare și valabilitate al contractului. Cum de altfel și AMDM,
într-o scrisoare adresată companiei, a atras atenția asupra faptului că „(...) la
termenii de livrare operatorul economic este obligat să se asigure referitor la timpul
pentru efectuarea controlului calității (...)”. Având în vedere că termenul contractului
nu îl stabilește operatorul economic – obligația asigurării referitor la timp pentru
certificarea calității – cade pe seama autorității contractante.
9. Compania reiterează că – indiferent de cât de urgentă este necesitatea de
produs – importul și livrarea medicamentului nu poate avea loc fără obținerea prin
mijloace legale a autorizației de import și a certificatului de calitate.
10. Conform documentației de atribuire – data semnării contractului este
preconizată pentru 18.08.2021. Având în vedere că livrarea medicamentelor urmează
a fi efectuată până la data de 30.09.2021, adică în termen de 44 zile din data semnării
– operatorul economic este din start plasat în situația imposibilității executării în
termen a obligațiilor asumate, cu riscul de a fi penalizat.
11. Luând în calcul cele „până la 70 zile lucrătoare” necesare procedurilor sus
enumerate – autoritatea contractantă la stabilirea termenului livrării a ignorat și/sau
din neștiință nu a luat în considerare durata acestor proceduri.
12. La fel și în cazul stabilirii termenului de valabilitate al contractului – 59 de
zile calendaristice din data semnării. În cazul în care procedurile din cadrul AMDM
vor dura până la 70 zile lucrătoare, operatorul economic – riscă nu doar să fie

2
penalizat și cu marfa în stoc fără a o putea realiza pe piața farmaceutică privată, ci și
de a fi introdus în lista de interdicție pentru neexecutarea obligațiilor asumate.
În drept:
1. Autoritatea contractantă este obligată să asigure eficiența achizițiilor publice
și să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici în scopul
asigurării concurenței (art. 7, lit. a), c), a) Legii nr. 131/2015; pct. 30, Regulamentul
cu privire la activitatea grupului de lucru în achiziții publice, HG nr.10/2021).
2. Stabilirea unui termen de livrare și termen de valabilitate al contractului atât
de restrâns – face ca riscul de a fi sancționat și introdus în lista de interdicție a
operatorilor economici să fie unul cert, iar livrarea medicamentului să fie imposibilă
din cauza expirării termenului contractului înainte de a fi eliberat certificatul de
calitate. Cu toate că scopul procedurii de achiziție este asigurarea cu medicamente a
instituțiilor medico-sanitare publice, dar nu crearea condițiilor de sancționare și
excludere de pe piața achizițiilor publice a operatorilor economici.
Ca urmare a celor menționate solicităm:
1. admiterea contestației;
2. modificarea documentației de atribuire prin majorarea termenului de livrare
și a termenului de valabilitate al contractului.”
Suplimentar, la data de 29.07.2021, „Medeferent Grup” SRL a remis în adresa
Agenției suplimentul nr. 1 prin care comunică următoarele:
„Urmare a ședinței de examinare a contestației depuse de „Medeferent Grup”
SRL, compania vine cu completări și anexează documentele suplimentare solicitate în
cadrul ședinței:
- În acord cu art. 11, alin. 7 al Legii cu privire la activitatea farmaceutică „(...)
În cazuri deosebite (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicații în masă, alte
cazuri ce amenință sănătatea oamenilor; absenţa analogilor sau a substituenţilor pe
piaţa farmaceutică), Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este în drept
să permită importul, distribuirea şi folosirea în practica medicală a medicamentelor,
altor produse farmaceutice, necesitatea reducerii cheltuielilor pentru achiziţiile
publice de medicamente, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase
neautorizate în Republica Moldova, dar autorizate în ţara de origine (…)” În aceste
condiții autorizația de import pentru un medicament neautorizat se va elibera – după
organizarea procedurii de achiziție; scrisoarea de desemnare în calitate de câștigător
va servi temei de solicitare a eliberării autorizații. Totodată – actul permisiv va fi
eliberat pentru cantitatea pentru care fusese desemnat câștigător.
- Prin urmare, autorizația eliberată „Medeferent Grup” SRL – a fost deja
utilizată pentru importul cantității pentru care fusese desemnată câștigătoare în
cadrul procedurii de achiziție anterioară. La fel în cazul „Dita EstFarm” SRL –
autorizația fusese eliberată pentru medicamentele importate în urma unei proceduri
de achiziție, oferta căreia a fost câștigătoare.

3
- Astfel solicitarea unei autorizații de import pentru un medicament neautorizat –
înainte de desemnarea ofertei câștigătoare – conform prevederilor legale enunțate –
nu este posibilă.
- Anexăm la prezenta copia autorizației de import și a certificatului de calitate a
lotului importat.
Totodată, având în vedere că pe rol în instanța de judecată și în cadrul
Procuraturii Generale – se află litigiul dintre „Medeferent Grup” SRL și CAPCS
privind procedura de achiziționare a Remdesivirului, la fel în ceea ce ține de termenul
de valabilitate al contractului restrâns și solicitarea CAPCS de introducere în lista de
interdicție; compania solicită o copie a înregistrării ședinței din data de 29.07.2021,
pentru a fi prezentată autorităților enumerate.”
De asemenea, la data de 03.08.2021, contestatorul a remis în adresa Agenției un
nou supliment prin care comunică următoarele:
„Compania vine cu o completare, după ce autoritatea contractantă a anunțat
procedura de achiziționare a unui alt medicament utilizat în tratamentul COVID-19.
1. La data de 03.08.2021 CAPCS a anunțat procedura de achiziționare a
medicamentului Tocilizumab necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-
19 conform necesităților IMSP-lor pentru anul 2021.
2. Inițial pentru achiziționarea Tocilizumab și Remdesivir - a fost organizată
procedura de achiziție din 02.04.2021. Pentru primul medicament - a fost desemnată
câștigătoare oferta „Dita EstFarm” SRL, iar pentru Remdesivir - oferta „Medeferent
Grup” SRL, care într-un final a fost silită să rezilieze contractul.
3. Ambele medicamente sunt pentru tratamentul infecției cu COVID-19;
Remdesivir este neautorizat în RM, iar Tocilizumab este un medicament înregistrat -
importul și livrarea căruia necesită mult mai puțin timp în comparație cu un produs
neautorizat.
4. Pentru procedura din 03.08.2021 pentru Tocilizumab - autoritatea
contractantă a indicat un termen de valabilitate al contractului - 31.12.2021; iar
pentru livrarea către beneficiar „(...) în termen de 20 de zile din data plasării bonului
de comandă-livrare din partea beneficiarului (...)”
5. În cadrul ședinței de soluționare a contestației – autoritatea contractantă a
invocat necesitatea urgentă de produs pentru COVID-19 și valul de infectări cu tipul
Delta - drept motiv al unui termen atât de scurt de livrare și valabilitate al
contractului.
6. În cazul Tocilizumab – CAPCS a stabilit condiții net superioare pentru
operatorul economic câștigător, deși de rând cu Remdesivir - este un produs utilizat în
tratamentul COVID-19 și un plus mare - este înregistrat în RM. Autorizația de import
în cazul medicamentelor autorizate se eliberează în termen de până la 10 zile
lucrătoare din data solicitării/comparativ cu până la 30 zile lucrătoare în cazul
medicamentelor neautorizate. Totodată, producătorul medicamentului Tocilizumab

4
este eliberat de controlul calității, fiind fabricat în UE și are loc doar eliberarea
Registrului fără efectuarea vreunui control.
7. Prin formularea unor condiții contractuale atât de diferite - pentru două
medicamente utilizate în tratamentul aceleiași maladii - autoritatea contractantă dă
dovadă de o atitudine echivocă, comportament diferit în situații similare și creează o
stare de incertitudine pentru operatorii economici; prin aceasta argumentele
autorității contractante în cadrul ședințe au fost declarative, aceasta se contrazice pe
sine în procedura de achiziționare a Tocilizumab - se pare că medicamentul deja nu
este atât de imperios de necesar.”.
Totodată, ca urmare a argumentelor expuse suplimentar de către CAPCS,
contestatorul, prin suplimentul nr. 3 din 10.08.2021, menționează următoarele:
,,1. Autoritatea contractantă a afirmă că a inițiat procedura de achiziție în
concordanță cu principiile de reglementare privind achizițiile publice, printre care a
enumerat și principiul „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința
tuturor ofertanților” și „asigurarea concurenții și combaterea practicilor
anticoncurențiale”. Totodată a accentuat că „(...)a fost o poziție tranșantă de
asigurare a condițiilor de manifestare a concurenței în așa fel încât orice operator
economic (...) să poată participa (...) și să dispună de posibilitatea egală de a fi
desemnat câștigător”
2. Ca ulterior să afirme că sunt 2 operatori economici care deja au obținut
autorizație de import și drept urmare „(...) cel puțin 2 operatori economici dețin
stocuri suficiente pentru a participa (...)” ; deși autoritatea contractantă nu are
certitudinea că vor participa
3. CAPCS își argumentează decizia stabilirii unui termen atât de mic prin faptul
că există 2 operatori economic cu „stocuri suficiente”. Autoritatea afirmă că a
organizat procedura prin licitație deschisă pentru asigura respectarea principiilor
enunțate în lege, dar în același timp face referire că există doi operatori care au
medicamentul în stoc – sunt două afirmații contradictorii; autoritatea vorbește de
nediscriminare – și în același timp face referire la cei care deja au autorizație, oare
nu sunt discriminați ceilalți operatori care nu au obținut încă autorizația?
4. CAPCS afirmă că operatorii „dețin stocuri suficiente” – cu excepția faptului
că „Medeferent Grup” SRL în cadrul ședinței a afirmat că deține în stoc
medicamentul; de unde certitudinea CAPCS că celălalt operator deține stoc suficient?
AMDM a comunica că i-a fost eliberată autorizația de import, această informației este
lipsită de sens în condițiile speței în cauză; deoarece nu este clar la ce dată a fost
eliberată, pentru ce cantitate și mai mult decât atât AMDM nu a comunicat care este
cantitatea de Remdesivir pe care o are la moment „DitaEstFarm” SRL – în depozit.
Poate să admită autoritatea contractantă că „DitaEstFarm” SRL a vândut
medicamentele sau că nu va dori să participe la licitație?
5. Cu referire la afirmația „(...) respectiv instituțiile medicale pot achiziționa
medicamentul Remdesivir doar prin intermediul CAPCS” – nu corespunde

5
adevărului, IMSP-le pot achiziționa medicamentele direct de la companiile
distribuitoare în temeiul contractelor de valoare mică. Dar nu este clar, cu ce -
această afirmație argumentează termenul scurt de livrare și valabilitate al
contractului. O considerăm declarativă, care nu are tangență la speța în cauză.
6. CAPCS afirmă că „(...) anterior în cadrul procedurii de negociere fără
publicarea unui anunț de participare (...) „Medeferent Grup” SRL a fost desemnat
câștigător, contract neexecutat din motivul nelivrării în termen a bunului contractat
(20 de zile de la semnarea contractului). Luând în considerație acest fapt grupul de
lucru în cadrul licitației deschise, contestate a extins acest termen astfel încât
termenul de livrare calculat calendaristic a constituit 40-45 de zile, tocmai pentru a
asigura o concurență loaială, pentru a permite participarea/concurarea echitabilă” :
CAPCS s-ar părea că ne face o favoare – prin „(...) luând în considerație acest fapt
(...)” a prelungit termenul de livrare la 40-45 zile calendaristice. Autoritatea
contractantă la stabilirea termenului urmează să se conducă de prevederile legale, or
aceasta argumentează extinderea termenului ca urmare a nelivrării bunului de către
„Medeferent Grup SRL” într-o licitație anterioară, precum că nu s-a încadrat în
termen. Totodată, CAPCS afirmă că a extins termenul „(...) tocmai pentru a asigura o
concurență loială (...)” – prin ce un termen mai scurt decât termenul legal al obținerii
actelor permisive asigură concurența loială? se înțelege oare prin aceasta că
autoritatea contractantă confirmă că în cadrul procedurii precedente – nu a fost
asigurată o concurență loială?
7. Termenul de valabilitate al contractului și de livrare trebuie să fie stabilit
luând în calcul termenii legali de eliberarea a actului permisiv – și aceasta se face
pentru ca operatorul economic să poată executa obligațiile asumate în termen și
totodată va fi în concordanță cu principiul minimizării riscurilor autorității
contractante. Or stabilind un termen mai scurt decât cel legal – autoritatea
contractantă din start compromite procedura de achiziție, din start operatorul
economic este pus în condițiile în care el nu va putea executa în condițiile legii
contractul semnat.
8. Cu referire la Tocilizumab – autoritatea contractantă nu a spus nimic despre
termenul de valabilitate al contractului – 31.12.2021; pentru acest fapt compania a
făcut o paralelă între două produse utilizate în cazul tratamentului aceleiași maladii –
însă condiții de achiziționare diferite. Într-adevăr medicamentul este unul autorizat,
eliberat de controlul calității, utilizat în tratamentul COVID-19 – dar s-a stabilit un
termen de valabilitate al contractului de până la 31.12.2021. Autoritatea nu s-a referit
la aspectul care interesează în speța în cauză – termenul de valabilitate al
contractului; l-a ignorat, pentru că astfel ar trebui să argumenteze comportamentul
diferit în situații similare.
9. CAPCS a invocat drept argument pentru stabilirea termenului scurt de livrare
– Ordinul MSMPS nr.726 din 02.08.2021 și Ordinul MSMPS nr 707 din 27.07.2021.
Atragem atenția că procedura de achiziție a fost anunțată la data de 22.07.2021, cu

6
ceva timp înainte de emiterea ordinelor enumerate – or, se pare CAPCS
argumentează decizia sa prin prisma actelor emise ulterior.
10. Privitor la „CAPCS (...) nu poate face publice toate deciziile sale, pentru a
nu crea confuzii și interpretări eronate” – amintim autorității că achizițiile se fac din
bani publici, nu din banii personali ai grupului de lucru; și pentru a nu crea confuzii
și interpretări eronate – este suficient ca deciziile sale să fie motivate în fapt și în
drept, așa cum o cere expres Codul Administrativ și în luarea deciziilor să se conducă
de lege și interesul public.
11. Reținem din scrisoarea CAPCS – că aceasta „(...) acceptă propunerea
contestatarului și va stabili termenul de valabilitate al contractului 31.12.2021” – aici
din nou se pare că autoritatea prin exprima sa – face o favoare companiei; termenul
de valabilitate până la 31.12.2021 – nu este o propunere sau o dorință, este o
necesitate în corespunde cu termenii de care este nevoie pentru importul, obținerea
certificatului de calitate și livrarea medicamentului către beneficiar. Stabilirea unui
termen rezonabil este obligația grupului de lucru, nu o „acceptare a propunerii”
12. În aceste condiții – apare fireasca întrebare – de ce autoritatea contractantă
nu a acceptat pentru procedura anterioară prelungirea termenului contractului, însă
în speța în cauză – da. Care au fost motivele refuzului în cazul precedent și acceptării
în speța în cauză? Autoritatea dă dovadă de un comportament inconsecvent, și prin
acest fapt creează o stare de incertitudine pe piața achizițiilor publice.
13. La data de 05.08.2021 „Medeferent Grup” SRL a expediat în adresa CAPCS
și a Ministerului Sănătății o scrisoare prin care repetat a solicitat:
„În condițiile inițierii noii proceduri de achiziționare a Remdesivir – până la
importul acestuia și eliberarea certificatului de calitate – necesarul de medicamente
ar putea fi suplinit prin lotul aflat în depozitul companiei. În condițiile creșterii
numărului de infectări cu COVID-19, atât în RM, cât și în afara țării, va crește și
cererea de medicamente către producători – astfel livrarea în termen a
Remdesivirului este o incertitudine; motiv pentru care reiterăm solicitarea revizuirii
poziției CAPCS – livrarea ar putea fi efectuată de îndată ce compania recepționează
acceptul autorității. Pentru confirmare, anexăm la prezenta, certificatul de calitate al
medicamentului (...) Compania își exprimă speranța, că afirmațiile CAPCS referitor
la necesitatea stringentă de medicament sunt actuale, nu declarative, și pentru
autoritate primordial este sănătatea pacientului. Prin urmare, aceasta ținând cont de
creșterea numărului de infectări, va adopta o decizie în care va ține cont de sănătatea
pacienților, nu de propriile interese și lupta cu excluderea de pe piață a companiilor
incomode CAPCS”
14. CAPCS a ignorat atât scrisoarea, cât și faptul asigurării imediate a
pacienților cu Remdesivir, însă tot aceasta afirmă „(...) argumentele invocate de
către „Medeferent Grup” SRL se lasă impresia de rea-credință și urmărirea scopului
de compromitere procedurilor de achiziții privind achiziționarea medicamentului
Remdesivirum necesar în tratamentul infecției cu COVID-19” Cel puțin, până în

7
prezent autoritatea contractantă a întreprins toate măsurile pentru a compromite
livrarea către beneficiar a medicamentului aflat în stoc.
15. Reiterăm, că pentru procedura contestată – valoarea contractului a fost
majorată cu aproape 100% pentru aceiași cantitate achiziționată în procedura
precedentă. La moment – sunt prejudiciați pacienții – lăsați fără medicament; ulterior
va fi prejudiciat și statul – prin achiziționarea aceluiași produs la un preț mult mai
mare.
16. În contextul celor afirmate în contestație, suplimentele la aceasta și prezentul
supliment – „Medeferent Grup” SRL îți menține poziția anunțată la început – la
formularea termenilor contractului, autoritatea contractantă urmează să țină cont de
prevederile legale privind eliberarea actelor permisive și de statutul medicamentului;
prin urmare ne menținem solicitarea privind necesitatea modificării și a termenului de
livrare al medicamentului, nu doar a termenului de valabilitate al contractului.”

Argumentele autorității contractante:


CAPCS, prin punctul său de vedere expus în scrisoarea nr. Rg02-2061 din
27.07.2021, în susținerea deciziei sale comunică următoarele:
„Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a examinat
contestația operatorului economic „Medeferent Grup” SRL depusă în cadrul Licitației
deschise nr. MD-1626878863778, privind „Achiziționarea medicamentului
Remdesevirum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (repetat
2)” și Vă comunicăm următoarele:
CAPCS la solicitarea Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale precum
și IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” a inițiat procedura de
licitație deschisă privind achiziționarea medicamentului Remdesevirum (medicament
neautorizat) necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, această
achiziție se dovedește a fi stringentă datorită prognozelor Europene privind dinamica
evoluției infecției cu virusul COVID-19 și circulația tulpinilor noi (Delta, Lambada)
care se menționează a fi mult mai contagioase. Astăzi apare necesitatea asigurării
instituțiilor medicale din țară cu medicamentul sus numit.
La data de 21.07.2021 în cadrul ședinței grupului de lucru de inițiere a
procedurii de achiziții publice cu obiectul sus numit (PV din 21.07.2021), s-au stabilit
criteriile de calificare, termenele de livrare și termenul de valabilitate al contractului.
S-a discutat aspectul că importul medicamentelor neautorizate în Republica
Moldova este condiționat de cadrul legal existent. Autorizația de import se eliberează
în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății al RM Nr. 559 din
29.06.2017 „Cu privire la Regulamentul privind autorizarea importului
medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice și materiei prime
medicamentoase neautorizate în Republica Moldova" pct.9 Agenția examinează
cererea pentru autorizarea importului medicamentelor altor produse farmaceutice,
parafarmaceutice și materiei prime neautorizate în Republica Moldova în termen de
8
până la 30 de zile lucrătoare, și pct. 13 Autorizația de import se emite în baza deciziei
pozitive în termen de 5 zile lucrătoare.
Permisiunea importului produselor farmaceutice neînregistrate în țară se
bazează pe anumite principii conform ordinului menționat ante: a) argumentării -
prezența informației argumentate privind necesitatea prezenței produselor
farmaceutice solicitate, d) asigurării controlului calității - să fie asigurată
posibilitatea controlului calității produsului solicitat pentru import. În continuare
Controlul Calității se efectuează în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății
nr. 521/2012 cu privire la controlul de stat al medicamentelor, prin urmare ține de
competența comisiei medicamentului decizia care tip de control de stat va fi aplicat
pentru fiecare tip de medicament, în ambele cazuri Controlul de stat se efectuează în
termen de până la 40 de zile lucrătoare.
Dacă sumăm termenii maximi de obținere a actelor permisive de a livra un
medicament neautorizat către beneficiar se constată că toată procedura de import cu
controlul calității durează maxim până la 75 de zile lucrătoare. Reieșind din
atribuțiile grupului de lucru dar și obiectul achiziției precum și situația pandemică
incertă cu prognoze la nivel European, s-a stabilit că termenul de livrare să fie unul
rezonabil atât pentru operatorii economici, atât și pentru autoritatea contractantă.
Termenul de livrare de 35-40 de zile este un termen proxim pentru toate părțile
implicate. Reieșind din analiza grupului de lucru termenul de livrare 30 septembrie
este un termen real.
Totodată, de menționat că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
prin scrisoarea nr. Rg02-003373 din 23.07.2021 a menționat că până la 23.07.2021
pentru medicamentul Remdesevirum 100 mg, concentrate pentru soluție perfuzabilă
au primit autorizație de import 2 operatori economici, unul dintre care este și
operatorul economic „Medeferent-Grup” SRL. Prin urmare, pentru operatorul
economic contestatar termenul pentru primirea autorizației de import pentru
medicamentul menționat decade. Sarcina grupului de lucru este asigurarea
transparenței, concurenței și eficienței achiziției publice. În contextul celor descrise
termenele incluse în documentația de atribuire nu îngrădește drepturile operatorului
economic contestatar de a participa la procedura de achiziții.
În ceea ce privește stabilirea termenului de valabilitate al contractului 15
octombrie 2021, se prognozează epicentrul situației pandemice (valul IV) lunile
septembrie-octombrie. În cazul în care operatorul economic nu-și va putea onora
obligațiunile de livrare în termenii stabiliți de valabilitate al contractului, grupul de
lucru va identifica o soluție de urgență de asigurare a instituțiilor medicale cu
medicamentul Remdesevirum. Or, stabilirea termenului de valabilitate al contractului
31.12.2021 în formula propusă de operatorul economic contestatar ar putea exista
situația ca livrarea medicamentului să fie în luna decembrie. Lună în care sar putea
să nu mai fie necesar acest medicament, situație în care nu mai putem vorbi de
eficiența achizițiilor și utilizarea eficientă a banilor publici. În cadrul licitației date

9
sarcina grupului de lucru este asigurarea spitalelor până la finele lunii septembrie cu
medicamentul Remdesevirum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-
19.
De menționat că în activitatea sa grupul de lucru s-a bazat pe prevederile Legii
131/2015 privind achizițiile publice Articolul 7, lit. k) asumarea răspunderii în cadrul
procedurilor de achiziție publică și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 10/2021
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în
domeniul achizițiilor publice pct. 30. alin. 1) să asigure eficiența achizițiilor publice
pentru necesitățile autorității contractante.
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate reprezintă o instituție
publică care are scopul primordial de aprovizionare a instituțiilor medico-sanitare
publice cu bunuri vital necesare întru buna funcționare a sistemului de sănătate.
Pentru realizarea misiunii sale și asigurarea activității propice al întregului sistem de
sănătate, CAPCS analizează în permanență aspectele de achiziționare a
medicamentelor, riscurile ce pot interveni și încearcă premeditarea situațiilor de
risc.”.
Suplimentar, ca urmare a desfășurării ședinței de examinare a contestației, la data
de 09.08.2021, CAPCS a venit cu următoarele completări/argumente:
,,Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a examinat
expunerile suplimentare aferente contestației operatorului economic Medeferent Grup
SRL depusă în cadrul Licitației deschise nr. MD-1626878863778, privind
„Achiziționarea medicamentului Remdesevirum necesar pentru prevenirea și
controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (IMSP) pentru anul 2021 (repetat 2) și Vă comunicăm următoarele:
La inițierea procedurii de achiziție grupul de lucru, unanim, a optat pentru
procedura prin licitație deschisă la bază fiind prevederile art. 7 lit.b) și c) din Legea
nr. 131/2015, potrivit căruia unul din principiile de reglementare privind achizițiile
publice constă în ”transparenţa achiziţiilor publice” și ”asigurarea concurenței și
combaterea practicilor anticoncurențiale”, precum și ”tratament egal, imparţialitate,
nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”, a fost o
poziție tranșantă de asigurare a condițiilor de manifestare a concurenței în așa fel
încât orice operator economic de pe piața farmaceutică din Republica Moldova să
poată participa la procedura de atribuire și să dispună de posibilitatea egală de a fi
desemnat câștigător.
Reieșind informațiile furnizate de Agenției Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale prin scrisoarea nr.Rg.02-003373 din 26.07.21, la moment 2 operatori
economici au obținut deja autorizație de import Ditaestfarm SRL și MedeferntGrup
SRL, Ditaestfarm SRL efectuînd și importul, pe cînd Medeferent Grup SRL în cadrul
ședinței din 29.07.21 a declarat că de asemenea deține medicamentul în stoc. Prin
urmare cel puțin 2 operatori economici dețin stocuri suficiente pentru a putea

10
participa la licitația deschisă iar în cazul atribuirii contractului au capacitatea de a
livra medicamentul în termenul stabilit.
Totodata de menționat că medicamentul Remdesevirum poate fi utilizat exclusiv
în instituțiile medicale, fapt indicat expres în Rezumatul Caracteristicilor Produselor
(RCP), ceea ce denotă că beneficiari ai medicamentului dat pot fi doar instituțiile
medicale, iar în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului 1128/2016 Cu
privire la crearea centrului pentru achiziții centralizate în sănătate anexa1. Pct
3.”Centrul, ca autoritate centrală pentru achiziţii, planifică și desfășoară procedurile
de achiziții publice de medicamente..... pentru necesităţile sistemului de
sănătate...”respectiv instituțiile medicale pot achiziționa medicamentul Remdesevir
doar prin intermediul CAPCS.
De menționat că anterior, în cadrul procedurii de negociere fără publicarea unui
anunț de participare nr.21/002 din 12.05.21 cu același obiect al achiziției, operatorul
economic Medeferent Grup SRL a fost desemnat cîștigător, contract neexecutat din
motivul nelivrării în termen a bunului contractat (termen de 20 de zile de la semnarea
contractului). Luînd în considerare acest aspect grupul de lucru în cadrul licitației
deschise, contestate, a extins acest termen astfel încît termenul de livrare calculat
calendaristic a constituit 40-45 de zile, tocmai pentru a asigura o concurență loială,
pentru a permite participarea/concurarea echitabilă.
Referitor la medicamentul Tocilizumabum, menționăm că acesta este un
medicament autorizat, respectiv procedura de obținere a autorizației de import și
certificatului de calitate are loc mult mai rapid în cpmparație cu un medicam,ent
neautorizat. Din acest considerent grupul de lucru a stabilit termenul de livrare
”termen de 20 de zile de la plasarea bonului de comandă-livrare” (medicamentul dat
nu este obiect al procedurii contestate).
Cu referire la afirmațiile operatorului economic Medeferent Grup SRL privind
licitația deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1614592086007 ca obiect al achiziției fiind
medicamentul Remdesevirum, vă aducem la cunoștință că operatorul economic vizat a
fost desemnat cîștigător dar a refuzat semnarea contractului de achiziție și nu a fost
”silit să-l rezilieze” precum declară, argumentând refuzul de semnare prin prisma
imposibilității livrării medicamentului, întrucît Guvernul Indiei a restricționat
exportul de Remdesevirum.
Totodată vă informăm că în cadrul procedurii de licitației deschise contestate,
grupul de lucru a abordat obiectiv stabilirea termenului de livrare, avînd la bază
situația de urgență, fapt confirmat prin ordinul Ministerul Sănătății Muncii și
Protecției Sociale nr.726 din 02.08.2021 Cu privire la organizarea asistenței medicale
spitalicești pacienților cu forme medii, grave, grave cu complicații și extrem de grave
a infecției COVID-19 din Raionul Comrat și ordinul nr.707 din 27.07.2021 Cu privire
la organizarea asistenței medicale spitalicești pacienților – copii cu forme ușoare,
medii, grave, grave cu complicații și extrem de grave a infecției cu COVID-19 din
țară (se anexează).

11
CAPCS este o instituție în subordinea Ministerul Sănătății Muncii și Protecției
Sociale astfel existând o comunicare interinstituțională pe segmentul achizițiilor de
medicamente, și nu poate face publice în totalitate deciziile sale, pentru a nu crea
confuzii și interpretări eronate.
Luînd în considerare cele relatate conchidem că termenul de livrare solicitat nu
poate fi modificat. În același timp, în partea ce ține de termenul de valabilitate al
contractului grupul de lucru acceptă propunerea contestatarului și va stabili
termenul de valabilitate al contractului 31.12.2021.
Prin prisma celor expuse grupul de lucru solicită examinarea contestației în
termeni restrînși cu emiterea Deciziei pentru a putea demara procedura de achiziție în
mod urgent reieșind din prevederile ordinelor Ministerului Sănătății, Protecției
Sociale și Familiei nr. 726 din 02.08.2021 Cu privire la organizarea asistenței
medicale spitalicești pacienților cu forme medii, grave, grave cu complicații și extrem
de grave a infecției COVID-19 din Raionul Comrat și ordinul 707 din 27.07.2021 Cu
privire la organizarea asistenței medicale spitalicești pacienților – copii cu forme
ușoare, medii, grave, grave cu complicații și extrem de grave a infecției cu COVID-19
din țară.
Prin contestația și agrumentele invocate de către Medeferent Grup SRL se lasă
impresia de rea-credință și urmărirea scopului de compromitere procedurilor de
achiziții privind achiziționarea medicamentului Remdesevirum necesar în tratamentul
infecției cu COVID-19.”

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că
„Medeferent Grup” SRL contestă documentația de atribuire/anunțul de participare a
procedurii de achiziție publică nr. MD-1626878863778, în partea ce ține termenul de
livrare ,,până la data de 30.09.2021” și respectiv termenul de valabilitate al
contractului - ,,15.10.2021”, susținând că termenul de livrare al medicamentului
stabilit de către autoritatea contractantă a fost calculat fără a ține cont de procedurile
inerente importului unui medicament neautorizat în Republica Moldova, care
însumează până la 70 zile lucrătoare, fără a lua în calcul termenul necesar plasării
comenzii, certificării calității de către producător, transportarea lotului și procedurile
vamale, ceea ce în consecință va determina și imposibilitatea executării contractului de
achiziție ca urmare a expirării acestuia anterior eliberării certificatului de calitate.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că CAPCS a
publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online:
www.mtender.gov.md, la data de 22.07.2021, un anunț de participare la procedura de
12
achiziție publică nr. MD-1626878863778, privind „Achiziționarea medicamentului
Remdesevirum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021”, potrivit
căruia, relevant speței, la pct. 11 a prevăzut „Termenii și condițiile de
livrare/prestare/executare solicitați: Într-o singură tranșă, până la 30 Septembrie
2021”, și la pct. 12 - „Termenul de valabilitate a contractului: 15.10.2021”.
Astfel, cu referire la criticile formulate de „Medeferent Grup” SRL vis-a-vis de
termenul de valabilitate a contractantului de achiziție stabilit în anunțul de participare,
autoritatea contractantă a menționat în punctul său de vedere expus în scrisoarea
înregistrată la ANSC la data de 09.08.2021 că ,,grupul de lucru acceptă propunerea
contestatarului și va stabili termenul de valabilitate al contractului 31.12.2021”.
Respectiv, Agenția va respinge ca rămasă fără obiect pretenția contestatorului pe
aspectul dat, CAPCS urmând să efectueze modificările corespunzătoare în anunțul de
participare și documentația de atribuire a procedurii litigante.
Cu referire la pretenția contestatorului în legătură cu condiția prevăzută în
anunțul de participare privind „Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare
solicitați: Într-o singură tranșă, până la 30 Septembrie 2021”, Agenția va lua în
considerare prevederile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 conform căruia
„Termenul de executare a contractului de achiziții publice se stabilește în
documentația de atribuire și ulterior se transpune în contract, având în vedere
necesitățile rezonabile ale autorității contractante. Acesta se va calcula luând în
considerare complexitatea achiziției preconizate, cantitatea subcontractată anticipat și
timpul real solicitat pentru producerea, stocarea și transportarea bunurilor de la
punctele de furnizare sau pentru prestarea serviciilor”, iar potrivit alin. (6) din același
articol „Condițiile de executare a contractului de achiziții publice nu vor cuprinde
clauze, direct sau indirect, discriminatorii”.
Astfel, în aprecierea Agenției, pe lângă faptul că termenul de livrare urmează a fi
stabilit având în vedere necesitățile rezonabile ale autorității contractante, acesta mai
trebuie să fie rezonabil și să nu constituie o restrângere excesivă a dreptului
operatorilor economici de a participa la procedura de achiziție publică, or termenul de
livrare este unul dintre elementele esenţiale ale unui contract, la stabilirea căruia
autoritatea contractantă trebuie să ţină cont atât de nevoile sale, cât şi de timpul real
necesar producerii acestor bunuri, transportul, și alte circumstanțe, în speță, fiind
invocat de contestator și obligativitatea respectării procedurilor inerente importului
unui medicament neautorizat în Republica Moldova care, conform acestuia, însumează
până la 70 zile lucrătoare.
În acest sens, art. 11 alin. (5) din Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la
activitatea farmaceutică prevede că, se interzice utilizarea în practica medicală a
medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără
autorizarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, iar potrivit alin. (7)
din aceiași articol, în cazuri deosebite (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii,

13
intoxicaţii în masă, alte cazuri ce ameninţă sănătatea oamenilor; absenţa analogilor sau
a substituenţilor pe piaţa farmaceutică), Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale este în drept să permită importul, distribuirea şi folosirea în practica
medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice, necesitatea reducerii
cheltuielilor pentru achiziţiile publice de medicamente, parafarmaceutice şi materiei
prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova, dar autorizate în ţara de
origine.
Subsecvent, pct. 9 și pct. 13 din Regulamentul privind autorizarea importului
medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice și materiei prime
medicamentoase neautorizate în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul
Ministerului Sănătății nr. 559 din 29.06.2017, stabilește că Agenția examinează
cererea pentru autorizarea importului medicamentelor, altor produse farmaceutice,
parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica
Moldova în termen de pînă la 30 zile lucrătoare și respectiv autorizația de import se
emite în baza deciziei pozitive în termen de 5 zile lucrătoare.
De asemenea, conform pct. 1 din Regulamentul privind controlul de stat al
calității medicamentelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 521 din
01.06.2012, medicamentele fabricate în Republica Moldova, cât şi cele de import
autorizate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale,
medicamentele recepționate în calitate de ajutor umanitar (în continuare medicamente)
și materia primă utilizată la prepararea medicamentelor în farmacii sunt supuse în mod
obligatoriu controlului de stat al calităţii, iar, în conformitate cu dispozițiile pct. 18 și
pct. 24 din Regulamentul menționat, controlul de stat al medicamentelor se efectuează
în termen de până la 40 de zile lucrătoare din ziua prelevării probelor.
La acest aspect, Agenția reține că, legislația din domeniul achizițiilor publice se
aplică în coroborare cu legislația în vigoare care reglementează anumite domenii
specifice și sunt relevante obiectului achiziției publice, respectiv, în speță, prevederile
citate supra stabilesc anumite rigori cu referire la importul și controlul de stat al
medicamentelor neautorizate, care în consecință influențează termenul de livrare /
executare a contractului de achiziție, fapt invocat de către contestator, or termenul
legal stabilit în acest sens pentru emiterea actelor corespunzătoare este de până la 75
de zile lucrătoare, iar CAPCS a indicat pentru procedura de achiziție din litigiu un
termen de livrare de „până la data de 30.09.2021”, ceea ce este un termen mai restrâns
decât cel maxim reglementat de actele normative nominalizate mai sus și ar putea
eventual constitui un impediment pentru operatorii economici cointeresați, în măsura
în care emiterea acestor acte într-un termen mai restrâns rămâne la discreția și
responsabilitatea organului abilitat (la caz, AMDM).
La aprecierea și soluționarea pretențiilor contestatorului, Agenția reține că
potrivit art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, procedura de examinare a
contestațiilor se desfășoară, inclusiv cu respectarea principiului contradictorialităţii şi
a dreptului la apărare, acesta presupunând că, părţile pot să formuleze referințe, să

14
administreze probe şi să depună concluzii scrise cu privire la toate problemele de fapt
şi de drept de care depinde corecta soluţionare a procesului.
În acest context, autoritatea contractantă a menționat în punctul său de vedere că
,,La data de 21.07.2021 în cadrul ședinței grupului de lucru de inițiere a procedurii de
achiziții publice cu obiectul sus numit (PV din 21.07.2021), s-au stabilit criteriile de
calificare, termenele de livrare și termenul de valabilitate al contractului. S-a discutat
aspectul că importul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova este
condiționat de cadrul legal existent. Autorizația de import se eliberează în
conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății al RM Nr. 559 din
29.06.2017 „Cu privire la Regulamentul privind autorizarea importului
medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice și materiei prime
medicamentoase neautorizate în Republica Moldova” pct.9 Agenția examinează
cererea pentru autorizarea importului medicamentelor altor produse farmaceutice,
parafarmaceutice și materiei prime neautorizate în Republica Moldova în termen de
până la 30 de zile lucrătoare, și pct. 13 Autorizația de import se emite în baza deciziei
pozitive în termen de 5 zile lucrătoare. ... În continuare Controlul Calității se
efectuează în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 521/2012 cu
privire la controlul de stat al medicamentelor, prin urmare ține de competența
comisiei medicamentului decizia care tip de control de stat va fi aplicat pentru fiecare
tip de medicament, în ambele cazuri Controlul de stat se efectuează în termen de până
la 40 de zile lucrătoare. ... Reieșind din atribuțiile grupului de lucru dar și obiectul
achiziției precum și situația pandemică incertă cu prognoze la nivel European, s-a
stabilit că termenul de livrare să fie unul rezonabil atât pentru operatorii economici,
cât și pentru autoritatea contractantă. Termenul de livrare de 35-40 de zile este un
termen proxim pentru toate părțile implicate. Reieșind din analiza grupului de lucru
termenul de livrare 30 septembrie este un termen real.”, iar suplimentar, în scopul
justificării/argumentării termenului solicitat ca fiind unul rezonabil/real, inclusiv a
faptului că acesta nu îngrădește dreptul contestatorului de a participa la procedura
litigantă, CAPCS a specificat că ,,Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
prin scrisoarea nr. Rg02-003373 din 23.07.2021 a menționat că până la 23.07.2021
pentru medicamentul Remdesevirum 100 mg, concentrate pentru soluție perfuzabilă
au primit autorizație de import 2 operatori economici, unul dintre care este și
operatorul economic „Medeferent-Grup” SRL. Prin urmare, pentru operatorul
economic contestatar termenul pentru primirea autorizației de import pentru
medicamentul menționat decade ...”.
Drept contra-argument la cele invocate de autoritatea contractantă, operatorul
economic contestator a menționat că ,,... autorizația de import pentru un medicament
neautorizat se va elibera – după organizarea procedurii de achiziție; scrisoarea de
desemnare în calitate de câștigător va servi temei de solicitare a eliberării autorizații.
Totodată – actul permisiv va fi eliberat pentru cantitatea pentru care fusese desemnat
câștigător. Prin urmare, autorizația eliberată „Medeferent Grup” SRL – a fost deja

15
utilizată pentru importul cantității pentru care fusese desemnată câștigătoare în
cadrul procedurii de achiziție anterioară. La fel în cazul „Dita EstFarm” SRL –
autorizația fusese eliberată pentru medicamentele importate în urma unei proceduri
de achiziție, oferta căreia a fost câștigătoare. Astfel solicitarea unei autorizații de
import pentru un medicament neautorizat – înainte de desemnarea ofertei
câștigătoare – conform prevederilor legale enunțate – nu este posibilă. ...”.
Concomitent, se reține că în cadrul ședinței de examinare a contestației, urmare a
argumentelor/contra-argumentelor părților, s-a invocat lipsa de interes a operatorului
economic contestator în procedura de achiziție din litigiu, implicit lipsa de interes în
promovarea prezentei contestații, la care reprezentantul celui din urmă a menționat că
,,interesul nostru este în felul următor: poate sunt alte companii care vor să participe,
în cazul respectiv autoritatea contractantă limitează doar la doi operatori, dacă noi
ne răzgândim și nu ne ducem la licitație, atunci doar un singur operator și statul o să
piardă foarte mulți bani, diferența dintre noi și celălalt operator este un milion de lei
..., până între timp dacă completul admite contestația noastră și o să fie un contract
absolut legal în care nu o să fie intimidat operatorul economic ... poate noi ne
răzgândim și participăm ...”, iar la întrebarea unui membru al completului pentru
soluționarea contestației cu referire la interesul contestatorului și anume ,,dacă
intenționează să depună o ofertă la această procedură?”, s-a concretizat că ,,Da,
pentru că noi avem un produs care costă foarte mulți bani și noi vrem să-l vindem”.
Suplimentar, ca urmare a desfășurării ședinței de examinare a contestației,
CAPCS a reiterat în scrisoarea remisă Agenției la data de 09.08.2021 că ,,Reieșind
informațiile furnizate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale prin
scrisoarea nr.Rg.02-003373 din 26.07.21, la moment 2 operatori economici au obținut
deja autorizație de import Ditaestfarm SRL și MedeferentGrup SRL, Ditaestfarm SRL
efectuând și importul, pe când Medeferent Grup SRL în cadrul ședinței din 29.07.21 a
declarat că de asemenea deține medicamentul în stoc. Prin urmare cel puțin 2
operatori economici dețin stocuri suficiente pentru a putea participa la licitația
deschisă iar în cazul atribuirii contractului au capacitatea de a livra medicamentul în
termenul stabilit... medicamentul Remdesevirum poate fi utilizat exclusiv în instituțiile
medicale, fapt indicat expres în Rezumatul Caracteristicilor Produselor (RCP), ceea
ce denotă că beneficiari ai medicamentului dat pot fi doar instituțiile medicale, iar în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 Cu privire la crearea
centrului pentru achiziții centralizate în sănătate anexa1. Pct 3. „Centrul, ca
autoritate centrală pentru achiziţii, planifică și desfășoară procedurile de achiziții
publice de medicamente..... pentru necesităţile sistemului de sănătate...”, respectiv
instituțiile medicale pot achiziționa medicamentul Remdesevir doar prin intermediul
CAPCS.”.
Cu referire la acest ultim aspect evidențiat de către autoritatea contractantă și
anume faptul că, prin termenul de livrare a medicamentului stabilit în documentația de
atribuire a procedurii de achiziție publică nr. MD-1626878863778, operatorului

16
economic contestator nu i se limitează participarea la procedura de achiziție
contestată, în măsura în care reprezentantul acestuia a declarat în cadrul ședinței de
examinare a contestației că deține în stoc medicamentul care se achiziționează,
„Medeferent Grup” SRL, prin suplimentul nr. 3, nu a venit cu nici un contra-argument
bazat pe probe concludente și pertinente care să infirme cele invocate de către CAPCS
și respectiv să probeze, în speță, dreptul acestuia încălcat în cadrul procedurii din
litigiu, fiind de facto argumentată limitarea concurenței și respectiv incertitudinea
participării unui alt operator economic - ,,CAPCS afirmă că operatorii „dețin stocuri
suficiente” – cu excepția faptului că „Medeferent Grup” SRL în cadrul ședinței a
afirmat că deține în stoc medicamentul; de unde certitudinea CAPCS că celălalt
operator deține stoc suficient? AMDM a comunica că i-a fost eliberată autorizația de
import, această informației este lipsită de sens în condițiile speței în cauză; deoarece
nu este clar la ce dată a fost eliberată, pentru ce cantitate și mai mult decât atât
AMDM nu a comunicat care este cantitatea de Remdesivir pe care o are la moment
„DitaEstFarm” SRL – în depozit. Poate să admită autoritatea contractantă că
„DitaEstFarm” SRL a vândut medicamentele sau că nu va dori să participe la
licitație?”. Totodată, în suplimentul nominalizat s-a menționat și despre faptul că ,,La
data de 05.08.2021 „Medeferent Grup” SRL a expediat în adresa CAPCS și a
Ministerului Sănătății o scrisoare prin care repetat a solicitat: „În condițiile inițierii
noii proceduri de achiziționare a Remdesivir – până la importul acestuia și
eliberarea certificatului de calitate – necesarul de medicamente ar putea fi suplinit
prin lotul aflat în depozitul companiei. ...”, iar în concluzie s-a specificat că ,,CAPCS
a ignorat atât scrisoarea, cât și faptul asigurării imediate a pacienților cu
Remdesivir, însă tot aceasta afirmă „(...) argumentele invocate de către „Medeferent
Grup” SRL se lasă impresia de rea-credință și urmărirea scopului de compromitere
procedurilor de achiziții privind achiziționarea medicamentului Remdesivirum
necesar în tratamentul infecției cu COVID-19” Cel puțin, până în prezent autoritatea
contractantă a întreprins toate măsurile pentru a compromite livrarea către
beneficiar a medicamentului aflat în stoc.”, ceea ce confirmă disponibilitatea livrării
medicamentului care constituie obiectul procedurii contestate și respectiv, în speță, nu
s-ar îngrădi dreptul operatorului economic contestator de a participa la procedura de
achiziție vizată.
La caz, urmează a fi menționat că, reieșind din prevederile art. 82 alin. (1) din
Legea nr. 131/2015 citat supra, depunerea unei contestații, pe lângă interesul de a
obține contractul respectiv, mai este condiționată și de faptul ca, în cadrul procedurii
de achiziție publică un act al autorității contractante să fi vătămat un drept al
contestatorului recunoscut de lege, iar în coroborare cu prevederile art. 83 alin. (4)
lit. d) din aceiași lege, contestatorului îi revine obligația de a formula clar și fără
ambiguități esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea expres a drepturilor şi
intereselor legitime ale sale, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică.

17
Cele menționate supra, vin în contextul în care, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor examinează contestația doar prin prisma pretențiilor
invocate de către contestator, or, imparțialitatea consilierilor responsabili de procesul
de examinare și soluționare a contestațiilor, condiție impusă prin imperativele art. 81
alin. (9) lit. a) din Legea nr. 131/2015, conturează limitele de acțiune ale Agenției
care, pe de o parte, nu va identifica în locul contestatorului (părților interesate)
argumente suplimentare în vederea argumentării și/sau atacării actelor autorităților
contractante, iar pe de altă parte, caracterul imparțial al consilierilor nu le permite
acestora să se substituie în atribuții.
Totodată, urmează de reținut și prevederile art. 93 alin. (1) și (2) din Codul
administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, care dispune că fiecare
participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la
prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale,
motivarea și prezentarea probelor, în sensul aprecierii de mai sus, în limitarea
participării la procedura de achiziție contestată, revenindu-i exclusiv operatorului
economic contestator.
Prin urmare, din circumstanțele de fapt și de drept descrise supra, Agenția
constată că operatorul economic contestator nu a probat în cazul cerinței litigante,
existența dreptului său vătămat de către autoritatea contractantă, ceea ce reprezintă o
condiție obligatorie reglementată de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit
căruia operatorul economic poate contesta actul autorității contractante care a vătămat
un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta
prejudicii, ceea ce impune respingerea pretențiilor formulate în acest sens de către
„Medeferent Grup” SRL.
În concluzie, Agenția reține că aprecierea expusă mai sus, subsecvent soluția pe
marginea contestației în cauză, în partea ce ține de termenul de livrare a
medicamentului, având în vedere specificul, complexitatea și obiectul achiziției din
speță, în comun cu acoperirea necesităților și minimizarea riscurilor autorității
contractante, se întemeiază pe lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente
din partea contestatorului care ar demonstra cu certitudine că cerința menționată i-ar
îngrădi accesul la procedura de achiziție publică din speță, fapt invocat de către
autoritatea contractantă, ceea ce ar justifica în consecință dispunerea modificării
documentației de atribuire a prezentei proceduri de achiziție publică, așa cum solicită
contestatorul. Or argumentele expuse de „Medeferent Grup” SRL atât în textul
contestației, în cadrul ședinței de examinare a contestației, cât și ulterior desfășurării
acesteia, nu au demonstrat un drept încălcat al operatorului economic în cadrul
procedurii în litigiu, fapt ce reprezintă o condiție de admisibilitate a contestației
reglementată expres de legiuitor, ceea ce denotă că dreptul de a contesta nu este un
drept absolut, acest fapt servind intereselor de finalitate și securitate juridică ale
autorităților contractante și, totodată, stabilește limitele competenței Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

18
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), 82 alin.
(1), 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge contestația nr. 02/655/21 din 22.07.2021, depusă de către


„Medeferent Grup” SRL, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de
achiziție publică nr. MD-1626878863778, privind „Achiziționarea medicamentului
Remdesevirum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021”, inițiată de
către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria


Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la
data comunicării.

Președintele completului Petru OPREA

Membru Alexandru CIUȘ

Membru Iacob PLĂMĂDEALĂ

19