Sunteți pe pagina 1din 4

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ «BECOR» SRL

Sediu: MD-2020, str. Calea Orheiului 111/5, mun. Chișinău, Rep. Moldova. Tel. 022406299; Fax. 022406271
Numărul de identificare de stat – codul fiscal: 1003600060828 din 18.12.1997. Cod TVA: 0601000
IBAN: MD61ML000000002251236340, BC Moldindconbank SA, SWIFT: MOLDMD2X336

DATA: 16.06.2021

DESTINATAR:
Titularul (deținătorul) de site/domen: www.sănătateinfo.md
E-mail: redactia@e-sanatate.md
Adresa: str. Vasile Alecsandri 99/1, mun. Chișinău

AUTORUL REPLICII:
IM BECOR SRL
Sediu: MD-2020, str. Calea Orheiului 111/5, mun. Chișinău
E-mail: info@becor.md
Tel. 022406299

REPLICA IM BECOR SRL


la informația publicată în articolului întitulat ”Sângele, o afacere cu multe zerouri. Companiile rivale
care s-au luptat în licitațiile publice pentru testele de sânge și cine a scris demers oficial la CNA”

Sursa și locul publicării articolului: https://sanatateinfo.md/News/Item/10466


Data publicării: 11.06.2021

Bună ziua stimați domni și doamne.


Prin prezenta, IM BECOR SRL vă expediază pentru publicare următoarea replică:

Am luat act de declarațiile lui Tudor Ceaicovschi și alte informații din materialul publicat pe portalul
web www.sanatateinfo.md la data de 11.06.2021, prin care a fost vizată IM BECOR SRL.

Cu titlu de replică la declarațiile făcute și informațiile răspândite, constatăm că, opiniile expuse în
privința IM BECOR SRL sunt eronate, distorsionate și nu reflectă în mod veridic stările de fapt care
au avut loc în realitate.

Inițial informăm că, IM BECOR SRL ține la imaginea și reputația profesională, dobândită pe
parcursul anilor de activitate și a experienței acumulate, apărând aceste valori în cazurile când ele au
fost lezate. Fiind vizată în cazul menționat, IM BECOR SRL intervine cu expunerea punctului său de
vedere asupra relatărilor publicate, în scopul de a reflecta sub aspect larg stările de fapt abordate în
articol.

Exprimăm critica noastră privitor la sintagma inclusă în titlul articolului publicat și afirmăm că
sângele nu este o afacere, iar utilizarea sintagmei ”zerouri” în contextul prezentat, creează o opinie
eronată asupra unui domeniu extrem de important și foarte specific. Sângele și componentele
sanguine sunt produse vitale și de importanță majoră, iar de standardele de calitate, implementarea și
respectarea lor în procesul de donare și prelucrare a acestor produse, depinde securitatea
transfuzională și domeniul de ocrotire a sănătății. Cu acest domeniu IM BECOR SRL se intersectează
exclusiv în calitate de distribuitor de tehnologii și dispozitive medicale pe teritoriul Republicii
Moldova, oferind produse de la producători mondiali notorii, care oferă tehnologii și standarde de
înaltă calitate și performanță.

De menționat că, cota parte a distribuției dispozitivelor medicale în cifra de afaceri a IM BECOR
SRL constituie mai puțin de 10%, dintre care cota cifrei de afaceri în relațiile comerciale cu statul
(achiziții publice), este și mai mică. Odată ce în articolul publicat este analizată poziția a doi
concurenți, declarăm că, o comparare a datelor publicate în domeniul achizițiilor publice, având ca
obiect dispozitive medicale furnizate statului, atestă o pondere mult mai mare a vânzărilor efectuate
de către GBG-MLD SRL prin intermediul achizițiilor publice. Entitatea nominalizată are poziție
dominantă în acest segment, furnizând bunuri (cu ciclu închis) în favoarea unui număr impunător de
instituții publice. După renovarea Centrul Național de Transfuzie a Sângelui cu trecerea la noi
standarde GBG-MLD SRL a intervenit și în segmentul de achiziții publice de la această instituție.

Privitor la achizițiile relatate în articol, e de confirmat că într-adevăr, Centrul de Achiziții Publice


Centralizate în Sănătate a desfășurat conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a
Sângelui și ”Programului Național Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse
sanguine” mai multe licitații (inclusiv repetate) pentru două etape de triere. Atenționăm că, loturile
având ca obiect de achiziție teste pentru prima și a doua etapă de triere, au fost expuse distinct și
formate separat, chiar dacă achizițiile erau planificate în cadrul unei proceduri de licitație (de, ex.
pentru an. 2021).

Testele pentru prima etapă de triere au constituit obiect al achizițiilor publice în cadrul procedurii de
licitație care a fost desfășurată la 03.08.2020 (LP nr. 20/00013). La această licitație au participat IM
BECOR SRL și GBG-MLD SRL. Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a declarat
câștigător IM BECOR SRL, însă rezultatele licitației au fost ulterior anulate.

După anularea rezultatelor licitației din 03.08.2020, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate a organizat o licitației repetată la 02.10.2020 pentru același lot, la procedură participând
aceiași operatori economici: IM BECOR SRL și GBG-MLD SRL. Câștigător al procedurii de licitație
publică a fost declarat GBG-MLD SRL.

Decizia de anulare a rezultatelor licitației din 03.08.2020 (câștigător IM BECOR SRL) și decizia de
atribuire a contractului de achiziții publice în rezultatul procedurii de achiziții publice din 02.10.2020
(câștigător: GBG-MLD SRL) au fost contestate și constituie obiect al litigiilor aflate pe rol în instanța
de judecată. Unul din motivele contestării constituie tratamentele autorităților în privința evaluării
condițiilor tehnice incluse în oferte. Dacă în cazul IM BECOR SRL după ce a câștigat licitația din
03.08.2020, s-a considerat că un parametru tehnic din ofertă (termenul la stabilitate de plasare în
dispozitiv medical (solicitat: minim 30 zile)) nu a corespuns documentației de atribuire, atunci în
cazul GBG-MLD SRL, după ce a câștigat licitația din 02.10.2020, același parametru tehnic, deși nu
a corespuns documentației de atribuire, a fost considerat ca fiind conform documentației de atribuire.

În astfel mod, licitația pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, teste pentru
prima etapă de triere a fost adjudecată în favoarea GBG-MLD SRL.

Neconformitățile ofertei GBG-MLD SRL (teste pentru prima etapă de triere) au ieșit la iveală după
încheierea contractului de achiziții publice conform rezultatelor licitației din 02.10.2020. Aceste
circumstanțe au devenit cunoscute după ce GBG-MLD SRL a înaintat acțiune în judecată și a fost
intentat proces judiciar, în prezent examinat cu participarea Centrului Național de Transfuzie a
Sângelui, Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Ministerului Sănătății, IM BECOR
SRL.
După încheierea contractului, GBG-MLD SRL era obligată că livreze dispozitivul medical
(tehnologia oferită) și consumabile (teste) în corespundere cu condițiile tehnice stabilite la licitație.
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui fiind parte a Contractului de achiziții publice încheiat, a
ridicat mai multe obiecții și pretenții în temeiul contractului privitor la condițiile tehnice ale bunurilor
livrate de către GBG-MLD SRL. Conform actelor dosarului din judecată, GBG-MLD SRL și Centrul
de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate în perioada de executare a contractului de achiziții
publice au solicitat modificarea în acest contract a condiției tehnice (parte integrantă a documentației
de atribuire), care se referă la termenul minim pentru stabilitate la plasare în dispozitivul medical (din
30 zile în 28 de zile). Atenționăm că, în cadrul licitației, când contractul a fost atribuit GBG-MLD
SRL, ultima a asigurat prin oferta depusă că aceasta corespunde condiției tehnice privitor la
stabilitatea la plasare în dispozitiv medical de minim 30 zile. Suplimentar acestor pretenții, Centrul
Național de Transfuzie a Sângelui a ridicat și alte obiecții față de furnizorul GBG-MLD SRL privitor
la alte condiții tehnice aferent dispozitivului medical și testelor prevăzute în contract.

Pentru a-și apăra poziția, GBG-MLD SRL a invocat că a transmis către Centrul Național de
Transfuzie a Sângelui teste, dispozitivul medical, că acesta ar fi funcționat în mod corespunzător, însă
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui ar refuza să semneze actele de predare-primire. În același
timp, GBG-MDL SRL ignoră un șir de necorespunderi ale bunurilor furnizate, constatate cu
participarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Centrului de Achiziții Publice Centralizate
în Sănătate, ultima acordând în repetate rânduri termen pentru înlăturarea lor, pentru a asigura
funcționalitatea conform destinației a dispozitivului medical și utilizarea testelor. Aceste remedieri s-
au extins până în ianuarie-februarie 2021, iar neconformitatea privitor la cerința de stabilitate la
plasare în dispozitiv (minim 30 zile), nu a fost înlăturată nici până în prezent.

Din informațiile publicate privitor la urmărirea penală pornită pe faptul abuzului de serviciu în
privința factorilor de decizie de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și din declarațiile lui
Tudor Ceaicovschi, anume aceste circumstanțe ar fi cercetate în cadrul urmăririi penale. Nu este
cunoscut însă, dacă organul de urmărire penală cunoaște toate aspectele cauzei aferent
necorespunderilor constatate de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui cu privire la bunurile
livrate de către GBG-MLD SRL, aspecte ce au devenit cunoscute IM BECOR SRL în cadrul
procesului de judecată, la care a devenit participant.

Cât privește licitațiile pentru necesitățile anului 2021, testele pentru ambele etape de triere au fost
incluse în aceiași procedură de licitație, cu formarea și expunerea a două loturi separate.

Privitor la testele pentru prima etapă de triere, la licitația care a avut loc la 10.02.2021, la care au
participat GBG-MLD SRL și IM BECOR SRL, cel mai mic preț a fost oferit de IM BECOR SRL.
Pentru motive dubioase și nedezvăluite, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a anulat
licitația din 10.02.2021, invocând că ambele oferte nu au corespuns unor condiții tehnice din
documentația de atribuire. Ulterior, la 21.03.2021 Centrul de Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate a organizat o licitație repetată, la care au participat aceiași operatori economici cu aceleași
oferte în partea tehnică, însă în acest caz Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a
considerat conformă condițiilor tehnice oferta GBG-MLD SRL și a declarat această ofertă
câștigătoare. Rezultatele licitației au fost contestate de către IM BECOR SRL în instanța de judecată,
cauza fiind în examinare.

Privitor la testele pentru a doua etapă de triere, contractul a fost atribuit IM BECOR conform
rezultatelor licitației desfășurate la 10.02.2021. GBG-MLD SRL nu a depus ofertă pentru participare
la licitație. Ulterior contestația acesteia depusă împotriva rezultatelor licitației a fost respinsă.
Pentru adjudecarea licitației ofertantul trebuie să ofere bunuri care să corespundă condițiilor tehnice
anunțate și să ofere cel mai bun preț din punct de vedere economic (cel mai mic preț). Până la ultimele
licitații, care au fost adjudecate în favoarea GBG-MLD SRL, oferta acestuia nu corespundea
condițiilor tehnice minime anunțate și tehnologiilor solicitate, motiv din care oferta era respinsă ca
neconformă. Din informațiile constatate după adjudecarea ultimelor licitații în favoarea GBG-MLD
SRL, rezultă că ofertele declarate câștigătoare nu corespund documentației de atribuire. Aceste
circumstanțe și fapte sunt în prezent cercetate în instanțele judecătorești. De remarcat că,
necorespunderea ofertei condițiilor tehnice explică prețul mai redus, expus pentru bunuri.
Tehnologiile în acest domeniu specific sunt foarte performante și costisitoare. Neincluderea unor
componente sau funcții direct influențează prețul bunurilor. În acest context, respingem alegațiile lui
Tudor Ceaicovschi prin care ultimul a declarat că a pierdut licitații în fața IM BECOR SRL, chiar și
atunci când oferea un preț mai bun. Rezultatele licitațiilor adjudecate în favoarea IM BECOR SRL,
în rezultatul cărora au fost încheiate contracte de achiziții publice au fost contestate de către GBG-
MLD SRL, fiind respinse ca neîntemeiate.

IM BECOR SRL colaborează cu producătorul de echipamente și dispozitive medicale ROCHE


Diagnostics (Germania), importând dispozitive medicale performante, inclusiv în domeniul
transfuziei sângelui. Cu suportul producătorului menționat și a Societății Crucea Roșie a fost posibilă
renovarea Centrul Național de Transfuzie a Sângelui în perioada când instituția cu echipamentele
aflate în dotare, nu corespundea standardelor de calitate în domeniul transfuziei sângelui.

La etapa actuală, tehnologiile și echipamentul aflate în dotarea Centrului Național de Transfuzie a


Sângelui, asigură conformarea la standarde de înaltă calitate a acestei instituții importante pentru
securitatea transfuzională. Activitatea instituției este apreciată la cel mai înalt nivel, fiind recunoscută
corespunderea instituției standardelor internaționale, toate aceste realizări fiind rezultatul renovărilor
efectuate de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

Cu respect,
IM BECOR SRL
Director General, Iurie Bezer
Digitally signed by Bezer Iurie
semnătură electronică avansată Date: 2021.06.16 16:31:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

_______
Prezentul document este semnat cu semnătură electronică avansată.
Link pentru verificarea semnăturii electronice: https://msign.gov.md/#/verify/upload