Sunteți pe pagina 1din 23

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Raportul
auditului conformității achizițiilor publice în cadrul
sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale și la unele entități din subordine, precum și
alte părți implicate

1
Temeiul și scopul auditului:

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul:


• Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova
nr.260 din 07.12.2017;
• Programul activității de audit, aprobat prin Hotărârea nr.77 din 27.12.2019 (cu
modificările ulterioare).

Scopul auditului:

• Evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului


Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la unele entități din subordine, prin
prisma realizării de către părțile implicate a atribuțiilor și responsabilităților la
toate etapele de realizare a achizițiilor publice (procurări).
Obiectivul general de audit

„Procesele de planificare,
evaluare, realizare și
monitorizare, a achizițiilor
publice în domeniul sănătății
au fost realizate în
conformitate cu cadrul
legislativ?”
Obiective specifice de audit
1. Instituțiile medicale au asigurat conform procesul de
planificare, în baza necesităților reale prin calcule și informații
relevante?

2. Procedurile de selectare și de atribuire a contractelor de


achiziție au fost realizate în conform?

3. Au asigurat instituțiile medicale, realizarea și monitorizarea


conformă a contractelor de achiziții publice?

4. Procesul de planificare, evaluare și includere a


medicamentelor compensate au fost realizate conform pentru
a spori accesul cetățenilor la servicii medicale calitative?
Aria de audit

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în


Sănătate

32 instituții publice de diferite nivele și subordonări

Compania Națională de Asigurări în Medicină


I. Procesul de achiziții publice în sănătate

Executare și
Planificarea monitorizare
• IMSP • IMSP contractelor
achizițiilor
• CAPCS de achiziții
publice Selectare și
Formarea • IMSP
necesităților • IMSP atribuirea • CAPCS
• CAPCS contractelor
de achiziție
II. Procesul de planificare, evaluare și includere a
medicamentelor pentru compensare din FAOAM

Secretariatul
Consiliul Consiliul evaluează
recepționează și
stabilește, aprobă și selectează
evaluează dosarele Secretariatul
maladiile dosarele transmise
medicamentelor include/exclude
prioritare și de către Secretariat
depuse de către denumirile
definește pentru includerea
agenții economici comerciale
strategia de medicamentelor în
pentru a fi incluse compensate din
compensare a Lista
în Lista FAOAM
medicamentelor medicamentelor
medicamentelor
din FAOAM compensate
compensate
Neconformități în procesul de achiziții publice în sănătate

Etapa de planificare
a achizițiilor publice
10,2 mil. lei

Executare și
Selectare și atribuirea monitorizare
contractelor de achiziție contractelor de achiziții
6,6 mil. lei 20,3 mil. lei
Neconformități admise la etapa de planificare a achizițiilor
publice în sumă de 10,2 mil. lei

Desfășurarea a 127 proceduri de achiziții


Stabilirea inexactă neplanificate în sumă de 1,2 mil. lei
a responsabilităților (IMSP Institutul Oncologic)
membrilor grupului
de lucru Neexecutarea contractelor prin
nesolicitarea bunurilor inițial
planificate, în sumă de 6,5 mil. lei
(IMSP Institutul Mamei și Copilului)
Admiterea divizării achizițiilor publice prin
încheierea contractelor de valoare mică, în
sumă de 2,3 mil. lei
(IMSP Institutul Oncologic)
Neconformități admise la etapa de planificare a achizițiilor
publice

IMSP Planifică și CAPCS


înaintează
necesități
de bunuri
exagerate

Achită taxa pentru Desfășoară procedurile de


achiziții publice în achiziție, execută, monitorizează și
sănătate supraveghează executarea
(178 mii lei) contractului de achiziție
Neconformități admise la etapa de evaluare și selectare a
ofertelor în sumă de 6,6 mil. lei
Stabilirea criteriilor de calificare eronate,
precum și indicarea în specificațiile tehnice a
datelor imprecise
(IMSP Spitalul Clinic Republican )

Atribuirea și desemnarea Acceptarea ofertei fără a


câștigător operatorul corespunde cerințelor
economic care a depus privind termenii de livrare a
devizul local cu deficiențe bunurilor și atribuirea
și abateri contractului de către
membrii grupului de lucru
(IMSP Institutul
Oncologic) (IMSP Institutul Oncologic)

Atribuirea a 13 contracte de achiziții, fără a fi


înaintat anunțul de participare la procedura
de achiziție
(IMSP Institutul Oncologic)
Neconformități admise la etapa de evaluare și selectare a
ofertelor

Prezentarea actelor Atribuirea contractului Contestarea Deciziei de Descalificarea


justificative false de de achiziție de către atribuire a contractelor ofertantului și rezilierea
către ofertant grupul de lucru de către alt ofertant contractului

Operatorul economic nu a fost inclus în lista de


interdicții
Neconformități admise la etapa de evaluare și selectare a
ofertelor

IMSP Institutul Oncologic

Nepublicarea pe pagina web a planului anual


de achiziții în termen de 5 zile, după
efectuarea modificărilor și ajustărilor
IMSP Institutul Oncologic, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Nearhivarea conformă a dosarelor de achiziții


publice
Impactul neconformităților la etapa de evaluare și selectare
a ofertelor

Impact Nu a fost asigurată buna funcționare


a proceselor desfășurate în cadrul
instituțiilor publice, fiind afectată
calitatea bunurilor și serviciilor
primite, precum și a lucrărilor
realizate.
Neconformități admise la etapa de executare și monitorizare a
contractelor de achiziții publice în sumă de 20,0 mil lei
Necalcularea
regulamentară de către
instituțiile publice a
penalităților, deși livrarea Achiziționarea
bunurilor a fost efectuată utilajelor medicale
- IMSP Institutul Mamei și cu întârziere de către instituțiile
Copilului;
- IMSP Institutul Oncologic; Acceptarea de către medicale, care nu - IMSP Centrul Stomatologic
- IMSP Spitalul Clinic Republican. au fost puse în Municipal de Copii;
instituțiile medicale a - IMSP Spitalul Clinic
medicamentelor cu funcțiune și utilizate Municipal pentru Copii;
termenul de conform destinației - IMSP SR Cimișlia;
- IMSP CS Hîncești.
valabilitate restant mai
mic, decât cel stabilit în
contract
Neconformități admise la etapa de executare și monitorizare
a contractelor de achiziții publice

Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a sălii de conferință


Încheierea a 2 acorduri adiționale de majorare a valorii contractului cu 250 mii lei și
extinderea cu 30 zile a termenului de executare, în lipsa argumentărilor responsabilului
tehnic, inclusiv pentru includerea costurilor suplimentare în devizul de cheltuieli
Acceptarea recepției finale a lucrărilor executate, fără a înainta obiecții, deși s-a constatat că
în interiorul holului persistă fisuri și alte porțiuni afectate

Rezultat
Neconformități în procesul de planificare a necesităților
medicamentor pentru compensare

A planificat necorespunzător
Compania Națională de necesitățile de mijloace
Asigurări în Medicină financiare pentru
medicamentele compensate

596,0 mil. lei


aprobate
Neconformități admise în activitatea Secretariatului afectează
procesul de includere a medicamentelor pentru compensare

Compania Națională La formarea


de Asigurări în Secretariatului nu a
Medicină fost asigurat principiul
reprezentativității
Secretariatul instituțiilor
Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale

Secretariatul a
recepționat dosare
Universitatea de Stat de depuse cu depășirea
Medicină şi Farmacie termenului limită
Nerespectarea termenilor de evaluare a dosarelor depuse pentru
includerea în Lista medicamentelor compensate de către
Secretariat

Anul 42 dosare 9 dosare


recepționate evaluate
2018

Anul 8 dosare 3 dosare


recepționate evaluate
2019
Neconformități în activitatea Consiliului

• nu a fost elaborată strategia care ar ghida membrii Consiliul nu a


Consiliului la luarea deciziilor pentru subiectele definitivat
discutate în ședințe și care ar constitui suport în
prioritățile
argumentarea deciziilor adoptate
strategice ce țin de
• lista maladiilor prioritare a fost adoptată cu politicile de
întârziere, ceea ce ar putea afecta procesul de
includere a medicamentelor în Lista medicamentelor compensare a
compensate medicamentelor
• includerea altor 24 doze și forme farmaceutice noi la
Denumirile Comune Internaționale deja existente, a
fost întocmit fără a fi prezentat avizul obligatoriu
privind disponibilitatea fondurilor de asigurări
Includerea medicamentelor pentru compensare, altele
decât cele recomandate de către OMS

562 Denumiri Comune ... dintre care 78 Denumiri


Internaționale 204 Denumiri Comune Internaționale nu
recomandate de Comune se regăsesc în lista
Organizația Mondială recomandată de OMS
Internaționale
a Sănătății incluse în Lista
medicamentelor
Cetățenii beneficiază doar
compensate în
de 126 Denumiri Comune
Republica Internaționale
Moldova recomandate de OMS
Ambiguitatea cadrului normativ în procesul de includere a
medicamentelor pentru compensare

Cadrul normativ ce reglementează procesul de compensare a


medicamentelor din fondurile de asigurări afectat de neconformități
Lipsa normelor care ar prevedea expres dreptul
și obligația de a compensa mai multe Denumiri
Comerciale care corespund unei Denumirilor
Comune Internaționale
Dublarea atribuțiilor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină cu
cele ale Consiliului, cu privire la includerea și excluderea Denumirile
Comerciale din Listă (Ordinul MS nr.600 din 24.07.2015 și Ordinul
comun al MS și CNAM nr.492 din 22.04.2013)
Comunicarea cu entitățile auditate privind concluziile,
constatările și recomandările reflectate în notele de
comunicare

IMSP Institutul Oncologic IMSP Institutul Mamei și Copilului


23.10.2020 02.11.2020

IMSP Spitalul Clinic Republican Compania Națională de Asigurări


28.10.2020 în Medicină
17.11.2020
Comunicarea Proiectului de Raport cu toate entitățile
20.11.2020
Recomandările au fost discutate și ajustate la propunerile
instituțiilor auditate