Sunteți pe pagina 1din 6

Cofrarea pereţilor structurali din beton armat

Pereţii din beton armat fiind elemente verticale de suprafaţă, necesită o cantitate mare de
cofraj şi implicit un consum ridicat de manoperă şi materiale. Pentru reducerea maximă a
acestora din urmă, au fost concepute mai multe sisteme de cofrare în funcţie de specificul
diferitelor tipuri de construcţii. Alegerea sistemului de cofrare necesar, se realizează numai în
baza unei analize tehnico-economice eficiente.

Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri mari, preasamblate

Se utilizează în mod curent la executarea pereţilor structurali din beton armat monolit atât
la construcţii civile cât şi la cele industriale. Dat fiind greutatea mare a acestora, manipularea se
realizează numai cu macarale. Consumul de manoperă este redus, dar odată preasamblat
panoul nu poate oferi decât o singură tipodimensiune de perete structural.
Aceste tipuri de panouri se preasamblează în general în ateliere specializate, excepţie
făcând sistemele produse de firmele consacrate PERI, DOKA, etc., care prin modul de alcătuire
al panourilor modulate, permit formarea de panouri mari preasamblate şi în condiţii de şantier.

Fig. II.34: Cofraj cu panouri


mari preasamblate.
a) placă cofrantă; b) montanţi;

c) moază.

1-panou mare de cofraj; 2-tălpile


de aliniere şi decofrare; 3-tensor;
4-platforma de lucru; 5-plăcuță de
repartiţie; 6-tirant; 7-distanţier;

Principalele operaţiuni tehnologice de cofrare a pereţilor structurali folosind panouri mari


preasamblate (fig. II.34) sunt:
 montarea pasarelei din grinzi metalice, a podinii de lucru şi a balustradei pe elementele
nivelului inferior;
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite
din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar);
 curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi peliculă de lapte de ciment (pe zona de trasare a
pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 montarea de-a lungul trasajului peretelui a tălpilor de aliniere şi decofrare, care se fixează
corespunzător;
 aducerea cu macaraua şi rezemarea panoului exterior de cofraj pe pasarelă peste tălpile de
aliniere şi decofrare (fixate) şi verticalizarea lui;
 poziţionarea termoizolaţiei (dacă este prevăzută) respectiv montarea armăturii peretelui
structural;
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 aducerea cu macaraua şi montarea panoului interior de cofraj, simultan cu distanţierii şi
tiranţii;
 calarea cofrajului;
 strângerea tiranţilor şi corectarea verticalităţii panourilor.

Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate metalice

Prin eficienţa, siguranţa, simplitatea montajului şi versatilitatea în utilizare, sistemele de


cofrare a pereţilor structurali produse de diferite firme specializate în cofraje, se pretează a fi
folosite la toate tipurile de construcţii, rezolvând cu succes o gamă geometrică extrem de
variată. Reclamă un consum redus de manoperă. Manipularea se face în general cu macarale.
Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea pereţilor structurali din beton armat
utilizând panourile modulate cu structură metalică sunt:
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite
din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar);
 curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de trasare a
pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 marcarea la nivelul trasajului a poziţiei panourilor de cofraj, conform planului de panotaj ce
reprezintă parte din proiectul tehnologic);
 fixarea sistemelor de tensori superiori şi inferiori (pereche) la nivelul primului panou de capăt
ce urmează a se monta pe una din feţele peretelui, cât şi a consolelor la partea superioară
(necesare rezemării podinii de betonare);
 prinderea dispozitivelor de ridicare în macara (2x1.5tone) de marginea superioară a
panoului respectiv (ele fiind deja agăţate în cârligul utilajului), după care se procedează la
ridicarea acestuia în poziţie vertical (fig.II.35);
Fig. II.35: Montarea cofrajului la pereţi:
a) ridicarea primului set de panouri şi fixarea lor cu şpraiţuri; b) montarea următoarelor
panouri,asamblarea între ele cu cleşti şi fixarea cu şpraiţuri; c) montarea podinii de lucru; c) montarea
cofrajului pe faţa cealaltă a peretelui, după finalizarea armării; d) închiderea cofrajului şi betonarea.

 gresarea plăcii cofrante a panoului cu decofrol (prin pulverizare fină);


 montarea panoului de cofraj în poziţia indicată de proiect (pe marcaje), acesta fiind
provizoriu ţinut în macara;
 fixarea plăcilor de bază ale sistemului de tensori pe suprafaţa suport, cu ajutorul diblurilor
CONEXPAND (vezi fig. II.30);
 desprinderea dispozitivelor de ridicare de la nivelul marginii superioare a panoului, după
care se procedează la verticalizarea acestuia prin filetarea corpului central al tensorilor;

Notă: o poziţionare corectă a sistemului de stabilizare presupune înclinarea tensorului superior cu 60 o


faţă de orizontală.
 montarea în continuare a restului de panouri pe faţa respectivă a peretelui (după ce în
prealabil plăcile cofrante au fost gresate iar consolele fixate), solidarizarea acestora
făcându-se prin intermediul cleştilor respectiv a riglelor de compensare. Se va avea grijă ca
la distanţele specificate prin proiect, să se prevadă şi sistemele de tensori cu rol de
stabilizare şi verticalizare a ansamblului cofrajului;
 verificarea verticalității ansamblului montat, după care se procedează la fixarea podinii de
betonare de-a lungul peretelui respectiv inclusiv a balustradelor ;
 montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii stratului
de acoperire cu beton);
 fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie);
 montarea la poziţie a distanţierilor din PVC în dreptul canalelor de trecere a tiranţilor
(practicate în panouri), acestea legându-se cu sârmă de armătura peretelui;
 introducerea tiranţilor prin distanţieri;
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 montarea panourilor de cofraj din aproape în aproape pe cea de-a doua faţă a peretelui,
concomitent cu trecerea tiranţilor şi prin acestea. Odată tirantul trecut prin tot sistemul, la
extremităţile lui se fixează piuliţele articulate care strâng panourile, aducându-le în contact
cu distanţierii din PVC. Astfel se asigură grosimea peretelui;
 solidarizarea panourilor montate pe cea de-a doua faţă a peretelui prin intermediul cleştilor
respectiv a riglelor de compensare.

Fig. II.36: Cofrarea unui perete structural din beton armat cu panouri modulate, sistem PERI
Trio 270. Se distinge modul de fixare a tensorilor cu rol de stabilizare şi verticalizare a
ansamblului cofrajului.
Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate cu placaj

Varianta prezintă avantajul universalităţii in folosire, atât pentru executarea elementelor


structurale monolite cât şi pentru cele prefabricate. De asemenea, datorită greutăţii reduse a
elementelor componente (sub 50 Kgf), manipularea se poate face numai de către muncitori,
nefiind necesare utilajele de ridicat. Dezavantajul acestui sistem consta in consumul de
manopera ridicat, ceea ce îl recomandă pentru lucrări de mică anvergură.
Principalele operaţii tehnologice de montare a cofrajului pentru pereţii structurali sunt:
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de armătură ieşite
din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este necesar);
 curăţarea suprafeței suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de trasare a
pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 așezarea tălpilor de rezemare şi aliniere, care se fixează de suprafaţa suport din loc în loc
cu cuie pentru beton;
 trasarea la nivelul dulapilor de aliniere a poziţiei panourilor de cofraj, conform planului de
panotaj;
 montarea panourilor de cofraj pe o faţă a peretelui începând cu panoul de colţ, fiecare
panou solidarizându-se de cel montat anterior cu cleme din oţel. De asemenea, in procesul
de montaj al panourilor se iau măsurile necesare de sprijinire provizorie a acestora;
 montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii stratului
de acoperire cu beton);
 fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie);
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 montarea panourilor de cofraj pe a doua faţă a peretelui (se montează în pereche). Odată
cu montarea acestor panouri, se montează şi distanţierii prin care se introduc şi se fixează
provizoriu tiranţii;
 montarea perechilor de moaze şi fixarea definitivă a tiranţilor;
 verificarea verticalităţii cofrajului şi efectuarea eventualelor corecţii (cu ajutorul unor tensori
fixaţi de moaze).
Fig. II.37: Ansamblu de cofrare cuplat, realizat din panouri modulate din lemn.
1-panou modulat din lemn; 2-dulap de aliniere; 3-moază; 4-plăcuţă de repartiţie; 5-tirant;

6-distanţier; 7-pop extensibil; 8-contravântuire longitudinală; 9-contravântuire transversală;

10-talpă de rezemare a popilor; 11-longrină superioară; 12-grindă extensibilă; 13-chingă;

14-traversă; 15-longrină inferioară.

Notă: dat fiind faptul că în această variantă cuplată, cofrajele pereţilor vor coexista împreună cu cofrajul
planşeului, care reazemă atât pe structura eşafodajului, cat şi pe cofrajele de pereţi şi grinzi (pe contur),
stabilitatea şi verticalitatea cofrajelor de pereţi va fi asigurată şi prin fixarea acestora de elementele
eşafodajelor vecine.

În fig. II.37 este prezentat cofrajul cuplat pentru executarea unei structuri monolite,
alcătuită din pereţi structurali şi planşeu (placă+grinzi) din beton armat.