Sunteți pe pagina 1din 786

DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Spre slava Ta unifli 1


Andantino

 4  

     

4 

 
  

1. Spre sla - va Ta u - nifli, în /- chi//- na - re /fii-a
///- du - /cem, Doam
///-/ne,
2. Spre sla - va Ta ve /- nim! toa//- tæ / lau - da, / o - noa//- /rea, cin -/stea,
3. Spre sla - va Ta u - nifli, din / po /- poa //- re / ne / strân//- gem as /-//tæzi,

  
    

4. Spre sla - va Ta u - nifli, te / che/-/mæm,/ Spi - rit //Sfânt,/ în toa//- /te,

4   
     


 4
 


   

  
  
    
   


Cân /- tæm / în cin /- stea / /Ta, Dum///- ne //- ze - ul cre//- a - tor,
A - du - cem lui / Hris//- /tos, Dum///- ne //- ze - ul cre//- a - tor,
Øi-n // pa //- ce tu /- tu - ror a - ræ - tæm / un sin - gur / cer!
  
    


Drep///- ta /- tea lui / Hris//- tos sæ / dom/- neas - cæ-n lu - me / vrem!
   
 

 
 
        

 


Doar / Ta /- tæ - lui / mæ//- ri //- re /øi / Fi - u - lui / în //veac,
Øi / cru - cea / Lui / o / du - cem /în / fi - e - ca - re / /zi,
În / duh / øi / a - de - vær / stæm ’na - in -/ tea / Ta / ple - /cafli,
Gu - ver /- ne / øi / po - poa ///- /re, /bi - se - ri - cæ / øi /neam
 
   
   
   /   
 
 
       


 
Øi-a /- de///- væ - ra - tu - lui / Duh/ Sfânt / de / via /- flæ // dæ /- tæ - tor.
Doar / cru///- cea / Lui / o / î - næl//- flæm / în / ve - cii / ve /- ci - lor.
O - fe - ræ-fii/ ha - /rul, / Te / ru - gæm, / a - ces - tui /neam/ de / frafli!
 
Sæ / a //- fle / iar
 / cre - din///- fla / dreap - tæ / a / lui / A - vra /- am!
       


   
 
© Textul: Florin Læiu, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metru neregulat
© Muzica: Mama lui Øtefan cel Mare (Pe o stâncæ neagræ), melodie tradiflionalæ româneascæ, Melodia: BOLINTINEANU
în Rapsodia Românæ, în re major, pentru orchestræ, Op. 11, nr. 2, de George Enescu, 1901;
aranj. de Gabriel Dumitrescu, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

2 Plecafli-væ lui Dumnezeu!


Before Jehovah’s Awful Throne

 4
Moderato
 

 4         

1. Ple /- ca// - /fli /-/ væ / lui / Dum//- ne//-/zeu, Po - poa -re-ori///-un /- de / væ / gæ - sifli;
2. Ve - nifli/ ’na //- in - te-I / mul/- flu -/mind! El //ne-a/ fæ -/cut,/ nu / sin/-/guri,/ noi/
3. Sun/- tem/ /po - por/ sub / mâ - na/ /Lui, Cu //trup/ øi / su -/flet / si - guri /stæm,
4. Cât / lu -/mea/ e / cu - prin /- sul /Sæu, Sta//-/tor//- nic / e-n / cu - vânt/ øi har!

 
   
    
4     
 4
  
 
  
         

El / ni / L-a/ dat / pe / Fi - ul / /Sæu, Cu - noaø///- te - fli-L / øi / Îi / ser/- vifli!
/Øi, /când/ um-blam/ noi / ræ - tæ -/cind, La / tur - ma / Lui /ne-a //- du - se-a//- poi.
Da - cæ / nu / /Lui,/ a - tun - cea/ /cui, Cân///- ta - rea / noas//- træ / sæ / ’næl/- flæm?
El / es - te-al/ nos - tru / Dum//- ne/- zeu Iu //- bi /- re /// fæ - ræ de / ho /- tar!
         /
      

 
 
Textul: Isaac Watts, în The Psalms of David Imitated, Londra, 1719; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Iambic
adapt. de John Wesley, în A Collection of Psalms and Hymns, Charlestown, 1736; Melodia: OLD HUNDREDTH
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Text diferit: 48, 50, 58, 196
dupæ traducætor necunoscut, în Sammlung von geistlichen Liedern, Cincinnati, Ohio, 1839 Armonizare diferitæ: 48, 50, 196
Muzica: atrib. lui Louis Bourgeois, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551

3 Aleluia! Amin
(canon)

2 1
2 

2 

 
A/-/le/ -/ lu/ -/ ia, // A/-/le/ -/ lu/-/ia! ////A///////////-///////////min, /A///////////-///////////min.

Textul: tradiflional Metru neregulat


Muzica: compozitor necunoscut, în Ciripit de pæsærele, Bucureøti, 1955 Melodia: ALELUIA, AMIN
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Dumnezeu e mare! 4
Gott ist gegenwärtig!
Moderato
 4
 4  

  

  
 
1. Dum/ -ne/- zeu e / ma///- /re, Vred/-nic / de-a/-do /- ra - /re, Sæ-I/ a /- du -/cem// /
2. Dum/ -ne/- zeu e / ma///- /re, Cel / ce / zi / øi / noap//- te Pri - ve -ghea ///- zæ///
3. Bu - cu/- roøi læ - sa - vom Ce - le / pie - ri - toa /- re Øi / plæ/- ceri / în//-
4. Tu / lu-crezi în / toa///- /te, Deci/ tot / Tu / în /- cli - næ Fa - fla / mea/spre-a /
44   

   

  

   
 
 

  ( )


  

 
în - chi//- na -/ re! Cu / pu - teri / di - vi -/ ne Gla - sul Sæu / vor -
pes//- te / toa - te. /Sfânt,//sfânt,//sfânt,/ e / Dom - /nul, Sla - væ øi / o -//
jo /- si - toa - re. Vo - ia noas - træ es -/ te Sæ-fii/ dæm to - tul
Ta / lu - mi -/ næ! Cum se-n - toar - ce floa - rea Ve - /sel, sæ pri -/
 
     

   

 
 

  
  
   


 

beø //- te Ce - lui / ca /- re / se / sme/- reø / - te. /Ci - ne / vi - ne
no - ruri În - ge - rii / I-a - duc/ în / co - ///- cul//- tæ
ruri. Doam/-ne-as
fii /- /e, Trup/ øi / su -/flet,/ pe / ve - ci /- e. /Nu - mai / Tu /

 
  
meas ///- cæ Ra /- za / soa/ - re - /lui,/ sæ /creas////- cæ, /Tot / a - /øa, /

 
 
 
  

 

 
   
     

  
 //sæ se-n - chi - ne Poa/- te / sæ-L / cu - noas///-/cæ, Lau//- da / sæ-I / spo - reas /- cæ!
//øi ce-fii/ cân/-/tæ, Cu / ne - vred - ni //- ci /- /e, Vo - cea / noas//- træ / fii /- e!
ni-eøti de-a /-/cu’ Dum/ -ne/- zeu / øi / Ta /- tæ Øi / næ - dej - dea / toa /- tæ!

    

//eu aø vrea Ra - ze - le-fii / di //- vi - ne Ca / sæ / mæ / lu - mi - ne!

   
 
 
 

  
 


Textul: Gerhard Tersteegen, în Geistliches Blumen-Gärtlein inniger Seelen, Frankfurt am Main, 1729; Metrul: 6.68.6.68.6.66 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în revista Semnele Timpului, Anul II, Nr. 3, Bucureøti, Martie 1909 Melodia: WUNDERBARER KÖNIG
Muzica: mel. atrib. lui Joachim Neander, în Alpha und Omega..., Glaub- und Liebesübung..., Bremen, 1680; Text diferit: 5
arm. adapt. dupæ Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893 Armonizare diferitæ: 5
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

5 Dragoste divinæ
Unumschränkte Liebe
Moderato

 4  
 4  

  
 

  
 

1. Dra//- gos//- te di - vi /- næ, Vo// - ie /dæ-mi øi / mi /- e Ca / a - øa-n/ ne -
2. A /- /er, //mæri, us - ca - /turi, O - glin-desc cu / toa /- te Ui - mi//- toa-/rea-fii
/
3. Pen-tru-a/ Ta iu - bi //- re Nu / gæ - sim cu - vin /- /te, Ea / nici/ nu / în -
4. Ra//- re - ori vre//- u - nul A / pri - mit vreo//- da - tæ O / ræs//- pla//- tæ /
4   


  

  
 4   
 

   
 

  
 
vred
/////- ni - ci - /e, Sæ / pri - vesc în / ra - za-fii Ce / de / sus / ræ -//
bu///- næ /- ta - /te! Ma - rea / Ta ræb /- da ///- re Cæ - tre / tofli /se-a-
ca-pe-n/// min //- ///te... Zi cu/// zi în - gæ ///- /dui, Laøi/ ne - ræz - bu -/
du///- pæ fap


  
/- /tæ; Bu /- cu /- /ros, Pæ - rin ////- /te, Tu / ierfli/ pe / ori -/
  
  

 
 

   

   
 
  sa - /re, În - cæl - zind/ pe ori /- øi - ca /- re! Buni/ sau / /ræi,
ra - tæ Tot / me//- reu / mai mi - nu /- na /- tæ! U - nii //spun:
na - te O / mul////- fli - me de / pæ /- ca - te; Tu a - ræfli   

ci - /ne, Când/ se-n//- toar///- ce cæ - tre / Ti - ne! Când stri/- gæm 


  


 

  

  

 

 
   

  

//sunt/ ai / Tæi, Nu / te / uifli / la / ci - /ne, Tu//- tu / -/ ror / faci / bi - //ne...


,,la / ce / bun Mul/- ta-n/////- gæ - du - in /-///flæ?” E / spre/ po - cæ /- in - flæ!
//cæ - tre / tofli Mi///- læ / øi / iu - bi /- /re, Fæ//- ræ / pær /- ti - ni - re!

  
  

//sau / of -/tæm, I - ni - ma-fii/ de / Ta //- /tæ/ es - te-a - dânc / miø//- ca - //tæ...

 
  
   

Textul: Johann Jakob Rambach, 1729; Metrul: 6.68.6.68.6.66 Trohaic


trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913; Melodia: WUNDERBARER KÖNIG
© Muzica: mel. atrib. lui Joachim Neander, în Alpha und Omega..., Glaub- und Liebesübung..., Bremen, 1680; Text diferit: 4
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2000, 2005, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Armonizare diferitæ: 4
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Sfânt øi-nfricoøat 6
Heilig, heilig, heilig

 3
Andantino

 4
 
1. Sfânt øi-n - fri - co - øat e, Sfânt e Dum - ne - zeu,
2. Sfânt øi-n - fri - co - øat e, Sfânt e Dum - ne - zeu,

34 
  
 
Sfânt øi-n - fri - co - øat e, Sfânt va fi me - reu!
Sfânt øi-n - fri - co - øat e, Sfânt va fi me - reu!

   


 


  
 
El e / fæ - ræ / mar - gini, E / din veø - ni - cii,
Cel a - tot - pu - ter - nic Es - te Dom/- nul meu,

 

 
  

 


  
 

Pu - ru - rea / træ - ieø - te, Pu - ru - rea / va / fi!


Sfânt/ øi-n/ - fri - co - øat / e, Sfânt/ e / Dum - ne - zeu!


 
 


  


 
© Textul: Johann Philipp Neumann, c. 1826, Viena, 1827 Metrul: 6.5.6.5.D Trohaic
trad. de Horst Egon Alfred Gehann, c. 1960, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Melodia: HOLY IS THE LORD
Muzica: Zum Sanctus, partea a V-a din Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe (Deutsche Messe), D.872,
în fa major, de Franz Peter Schubert, 1826, Viena, 1827
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

7 fii-nalfl, Iehova-n veci cântare!


Dir, Dir, Jehovah, will ich singen!
Moderato
 2
 4       
 

1. fii /-//nalfl, / Ie - ho - va-n / veci / cân - ta /- /re, Cæci/ nu - mai/
2. La / Fi - ul / Tæu / con / - du - /mæ, / Ta /- /tæ, Ca / El / la /
3. /Ah,///dæ-mi,/ Pæ //-/ rin//-/ te-a/-/cum / pu /-/ te /-/ re Sæ /// pre///-/ flu /-/

 
4. Sunt/ fe - ri /- cit / cât / nu / se / poa//- /te, I - sus / e-al/
24       

 


    

   
   
Tu / eøti / veø - nic /Dum /// - ne - /zeu! fii-a /- duc / /de//- pli /- næ
Ti - ne / sæ / m-a - du - cæ-a //- /poi, Iu - bi - /rea / Ta / cea
iesc // Cu /-/ vân//-/ tul / Tæu / di /-/ /vin; Øi // tot /-//dea
/////-/ u /-/ na
meu / la /dreap// - ta / /Ta, / în / /cer, ,,Da” / øi / ,,A - /min”/ în

   
   


 

 
    

  
    
în - chi - na - /re, Te / rog / sæ-mi dai / øi / as - tæzi Du - hul
mi /- nu - na - tæ Sæ / pu - næ-n mi //- ne / gând/ øi sim - fluri
cu // plæ //-/ ce /-/ /re, În /Duh / øi-n a /-/ de /-/ vær / sæ mæ // în -
El / sunt / toa /- te Ori - câ //- te în / cre - din - flæ-aø vrea /sæ-fii//

       
/


  
    

 


     


Tæu, /Ca-n / Nu - me / - le iu - bi - tu /- lui / Tæu / /Fiu,
noi! /Øi-a - øa / sæ / gust de-a - cum / o - dih - na / Ta
chin; /Vreau // ca /// pur///-/ tat de / Spi///-/ ri //-/ tul / Tæu // /Sfânt,
cer! /O, / fe - ri - cit sunt / øi / de-a//-/cum, / me - /reu,
  

      


 
Textul: Bartholomäus Crasselius (Crasselt), 1695, în Geistreiches Gesang-Buch, Halle, 1697; Metrul: 9.10.9.10.10 10 Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: DIR, DIR, JEHOVAH
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Musicalisch Hand-Buch, Hamburg, 1690;
adapt. în Geist-reiches Gesang-Buch, Halle, 1704; arm. de Gabriel Dumitrescu, 1992, 2005
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

  
     
În / ru - gæ øi-n / pur - /tæri, / pe / plac / sæ-fii / fiu!
Øi-n / veac / de veac / sæ-fii / cânt A - le - lu //- ia!
În /-/ trea ///-/ ga veø /-/ ni /-/ ci //-/ e / psalmi// sæ-fii // cânt!

    

Cu / drag / Îfli /cânt, / pu - ter - nic / Dum///- ne - zeu!

  
În cerul ’nalt, de slavæ plin 8


O for a Thousand Tongues To Sing!
Moderato
 3   
 4       1. În / ce - rul ’nalt, de sla - væ / /plin, Tro - nea - zæ / Dum//- ne - zeu;
2. Din / mii / de i - nimi sæ ’næl/- flæm Cân /- ta -/ re / pen - tru / El!
3. În / mi /- la /Sa,/ El ne-a / cu -/prins În / pla -/ nul / de / sal /- vat;
4. Pri - meas
///- cæ sla///- væ ne-n//- ce - tat Din / par - tea / ori - øi - cui!
5. Øi par /- /cæ, tai///- /nic, a - u -//zim, Din -//spre-al/ ve - ci -/ ei / /val,/
3       

 4 
 
 
 
       /El, / mai / pre/- sus / de / he - ru -/vimi, ’Øi-n/ /- tin - de / cor - tul / Sæu.
E-a - øa / de //drept,/ e-a - øa / de / /bun, Cum / al -/ tul / nu-i / la / fel.
Din / fi - e - ca - re / a / fæ /- cut Un / pæ - cæ - tos / ier - //tat...
Nu / øtim / ni - mic / mai / mi - nu /- nat De -/ cât / iu - bi - rea / Lui.
Un / imn / ce vom / cân - ta / cu - rând La / ma - rea / de / cris /- tal.
      

 


© Textul: Charles Wesley, 1739, în Hymns and Sacred Poems, Londra, 1840; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990; Melodia: AZMON
adapt. 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
Muzica: mel. de Carl Gotthilf (Gotthelf) Gläser, 1828;
adapt. øi aranj. dupæ Lowell Mason, în The Modern Psalmist, Boston, Massachusetts, 1839
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

9 Mare eøti Tu, Doamne!


Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty!

 4 Moderato


 
 4  
 
   

   
 
1. Ma - re eøti Tu, Doam - ne, sfânt, prea -pu - ter - nic, Dis - de - di - mi -//
2. Ma - re eøti Tu, Doam - ne, plin de lu - mi - næ, În - ge - rii /Te-a-
3. Ma - re eøti Tu, Doam - ne, mai sus / de / za - re, Ochi / de /om/ nu /

4    
  


  
 4 
 
     


    

nea /- flæ vo /- ios / Îfli / voi cân /- ta! Plin de în - du - ra - re,
do - ræ øi-fii/ cân// - tæ / zi de / zi! Mii øi zeci/ de / mii / doar
poa /- te mæ/ - ri - rea / Ta pri - vi! Plin eøti de / iu - bi - re,

    

     

 

   


 


    

de-n - chi/ - na/- re /vred/- nic, Domn/ pes - te / toa - te, veø/- nic Tu vei / sta!
fii - e / fii / se-n/- chi /- næ Ce - lui ce-ai
/ / fost / øi-n veac/ de veac vei / fi!
n-ai / a /- se - mæ - na - re, Domn/ prea/- cu - rat / ce-n to - tul pofli iu - bi!

  


  

    
  

 
 

© Textul: Reginald Heber, în A Selection of Psalms and Hymns for the Parish Church of Banbury, Ed. a III-a, 1826; Metrul: 11.12.12.10 Mixt
trad. adapt. dupæ Vasile Florescu, c. 1954, în Muzica Sacra, Bucureøti, 1981 Melodia: NICAEA
Muzica: John Bacchus Dykes, în Hymns Ancient and Modern, Londra, 1861
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Numele Tæu minunat 10


Moderato
 6


   


4 
   

   
 


1. Nu - me - le Tæu/ mi - nu/-/nat, Nu-me-al mæ - ri - rii ce - reøti,
2. Chiar/ când/ e ce - ru-n//- no/- rat Su///- ie spre-al
//-bas//- tru un / dor,

   


   


3. Cli - pæ / de cli//- pæ / aø - tept Zi//- ua când / /tofli/ vor stri//- ga:

6  


 


 4

  
   
  
     
   
 
Pa /- ce / în i - ni - ma / mea a / læ - sat; Pa - ce de - pli - /næ, În
Nu - me - le Tæu cel / prea - sfânt e ’næl/
/ /- flat; Flori/ sæ ræ - sa - ræ Prin

    
   
,,Vred//
///-nic / e Cel ce-a/ so - sit ca-M - pæ - rat! Sla - /væ, mæ//- ri - /re, Doar

 
  


      


 


 


su - flet / lu - mi - næ Øi via//- flæ / a vie - flii / îmi / eøti.
veø//- ni - ca / fla - ræ A gân//- du - lui meu / cæ /- læ - tor.

      


Lui / se / cu /- vi - ne Øi as - tæzi / øi-n veci, / o - sa -//na!”

    
© Textul: Benone Burtescu, 1968, 1999, în Maranatha, Bucureøti, 1979 Metru neregulat
Muzica: compozitor necunoscut, în Maranatha, Bucureøti, 1979 Melodia: NUME MINUNAT
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

11 Preasfinte Creator!
My Maker and My King!
Moderato
 4

 4   

  


 
1. Prea - sfin///- te Cre //- a - /tor, Ce / via - fla / zæ //- mis - leøti,
2. De / mâ //- na Ta / fæ - /cut, Tu / via - fla / în - cæ-mi / flii;
  
3. Re - var - sæ-fii mi - la / /Ta, Gre - øe - li - le / sæ-mi / ierfli,
44   

   
     

 
  


   

Tu / eøti / iz - vo /- rul dæ - tæ - tor De / bu - nuri pæ - mân /- teøti,
În - tot - dea//- u - na fii-a / plæ /- cut Pæ - rin///- te bun / sæ-mi / fii,

      

Prin / Spi//- ri - tul / /Tæu, pu - ru - rea La / Ti /- ne sæ / mæ-n - drepfli,

     
 


   

 

 

     

Tu / eøti / iz - vo /- rul dæ - tæ - tor De / bu - nuri pæ - mân /- teøti!
În - tot - dea//- u - na fii-a / plæ /- cut Pæ - rin///- te bun / sæ-mi / fii!
Prin / Spi//- ri - tul / /Tæu, pu - ru - rea
    

La / Ti /- ne sæ / mæ-n - drepfli!


   


Textul: Anne Steele, în Poems on Subjects Chiefly Devotional, Londra, 1760; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Iambic
trad. de Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: EL KADER
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Hymns and Tunes for Those Who Keep the Commandments of God
and the Faith of Jesus, Battle Creek, Michigan, 1869;
arm. din Wir loben Gott, Hamburg, 1982
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Ce mare este Dumnezeu! 12


There Is a Book

 4
Moderato
 
 4       


 

1. Ce / ma //- re / es - te / Dum//- ne /- zeu Øi / cât / de / ne /- cu - prins!
2. În / fa //- fla / Ta - tæ /- lui / ce /- resc Fii / ve - sel / øi / se /- nin,
3. Prin / o - chii / ne - cre/- din - /flei, / /orbi, Ni - mic / nu / pofli / s-a/- duni,
4. Nu-L/ ju /- de - ca / pe / Dum//- ne /- zeu Prin/ sim /- fluri / o - me/ -/ neøti,

44       

5. Pri - vifli / cum /se-m//- pli - nesc / a - cum A / - tâ - tea / pro//- fe //- flii! 


 
       

 
Mai / sus / de / cer / e / tro - nul / /Sæu, De / dra - gos///- te / a - prins.
Cæci / no - rii / ca - re / te-n /- gro - zesc Cu / ploi / de / har / sunt/ plini!
Doar/ prin / cre - din /- flæ / pofli / sæ / sorbi Ce - reø /- ti /- le / mi /- nuni!
Cæci / mult / mai / sus / e / pla /- nul / Sæu Øi / fap /- te - le-I / ce /- reøti!

      


E-a - mar / al / pri - be - gi /- ei /drum, Dar / vi /- ne / ma - rea / zi!

 
  
© Textul: John Keble, 1819, în The Christian Year, Oxford, 1827; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1997 Melodia: TALLIS’ ORDINAL
Muzica: Thomas Tallis, în The Whole Psalter, Londra, 1567

Domnul e bun 13
God Is So Good

 4 Moderato

 4

 

 

 

 


 
1. Dom/-nul / e / bun, Dom/-nul / e / bun, /O, / cât / de// bun es /- te Dum - ne - zeu!
2. Pe / bra - flul / Sæu, pe / bra - flul / Sæu, Mæ /poar/-/tæ-n///veci bu -nul/ Dum - ne - zeu.
3. Cât / mai / træ - iesc, cât / mai/ træ - iesc, Tot ce-mi
/ do - resc es /- te Dum - ne - zeu.
 
 


4. Fi - e / slæ/- vit, fi - e / slæ/- vit, Veø - nic slæ//- vit fi /- e Dum - ne - zeu!
44

 
 
 

  
© Textul: autor necunoscut, c. 1972; trad. de Benoni Catanæ, 1998 Metru neregulat
Muzica: compozitor necunoscut, c. 1972 Melodia: GOD IS SO GOOD
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

14 Binecuvântæ pe Domnul!
Lobe den Herrn, meine Seele!
Moderato
 A 6 Refren  
 8          


      
/Bi/-/ne/-/cu-vân/-/tæ///pe////Dom/-/nul,//////Bi/-/ne/-/cu-vân-tæ-al//Sæu/// Nu/ -/ me/
  
68         
 
 

          
 
Øi////nu////ui/ - /ta/////ni/-/cio/- /da//- //tæ//////Cum/ S-a//jert/-/fit///pen/-/tru//// lu//-//me!/
          

    
 B       
 
      

  
     
Sla///-///væ,/////////la//-//u//-//dæ///Lui,/////// La//-//u//-//dæ////su/- /fle-te-n//-//tru// /- ///na,/

   
    

  
   
Fine
   
 
     
 

  
Cân////-////tæ,//////////su//-//fle/-/te-al//meu,////////Bi//-//ne//-//cu/-/vân/-/tæ-L//me//-//reu!
     


  
 
        
 
       
 
1. El / a / plæ/- tit /pen-tru-al/ tæu / pæ - cat, Cu sân//- ge /sfânt vi /- na / fli-a / spæ//- lat,
2. Te-a-n//
////-cu - nu - nat //bu//- næ/ - ta - tea / Sa, fii-a ri /- si - pit su//- fe - rin /- fla /grea,

         
3. A - ripi / de / vul -/tur / fli-a/ / dat / sæ /zbori, fii-a lu - mi - nat a - nii / tre - cæ - tori,
 
   
 
© Textul: Norbert Kissel, pe baza Psalmului 103, în Sing mit, Neuhausen-Stuttgart, 1991; Metrul: 99.11 9 Mixt cu refren
trad. de Daniel Cirfl, 2000 Melodia: LOBE DEN HERRN, MEINE SEELE
© Muzica: mel. de Norbert Kissel, în Sing mit, Neuhausen-Stuttgart, 1991;
prel. de Lucian Cristescu, 2000;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Dupæ str. a 3-a D.C. al Fine


    
           

Pu - ne-I în ca - le co - vor/de-o- sa - na - le Øi cân//- te - cul / i - ni - mii ta - le!
Pu - ne-I în ca - le co - vor de / pe - ta - le Din flo//- ri /- le / dra/-gos//- tei ta - le!
          
Pu - ne-I în ca - le psal//- tiri øi chim
/ ///-va - le Øi cân- tæ-n
///-du - ræ /- ri /- le Sa/- le!
         ()
 

 

Când cerul nu era fæcut 15


Ere Mountains Reared Their Forms Sublime
Moderato
 3 

 

4

 

1. Când ce - rul / nu e- ra / fæ - cut, Când/ /mun///- flii nici/ nu / s-au / næs/- cut,
2. Ori /- câ - te / mii de / ani / ar / /fi, La / Ti /-/ ne nu-s/ de - cât / o ////zi…
3. Sun - tem / pri - begi øi / cæ - læ - /tori, Plu/- tind / ca no /- rii / tre - cæ - tori,
4. În - va - flæ /- nesæ / pre - flu /- im Co - moa//- ra cli /- pei / ce-o / træ/- im!


34  

   


 
   


Stæ - teai / de -/mult / pe tro - nul// Tæu: Din / veø - ni - cii eøti///Dum
////- ne/- zeu!
Tu / øtii / cæ /- ra - rea tu - tu - ror: Tre -/cut, / pre-zent øi vi /- i - tor!
Dar,/ cât / su - fla /- re ne vei da, Pe / Ti -/ ne / Te vom a - do/ - ra!
Al / vie - flii /noas///- tre Domn sæ fii Øi /sæ-fii / slu - jim în veø /- ni/- cii!
( ) 

  

 
   


 

   
 
© Textul: Harriet (Henriette) Auber, în The Spirit of the Psalms, Londra, 1829; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1996 Melodia: SCHROEDER
© Muzica: adapt. dupæ Harold Amadeus (Gottlieb) Miller, 1939, în The Church Hymnal, Washington, D.C., 1941
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

16 Cântafli mærire-n cor!


Rejoice, the Lord Is King!
Allegretto

 4
 
4 
   
   

 

1. Cân - tafli / mæ - ri - re-n / cor, Hris - tos / e / Îm - pæ - rat,
2. În / lumi / de / ne /- pæ - truns se-a /- u - de / ne-n/- ce /- tat/

4   
   

3. Cân - tafli / dom - ni //- a / Lui, e / fæ /- ræ / de / sfâr //- øit!

4 


 
 

   
 

 


   
El / es /- te / Dom//- nul nos - /tru, Dom//- nul / a - do - rat!
A - ce - laøi / cân /- /tec, plin / de sla - væ, / mi /- nu - nat!

     

Pe / tro /- nul / sla - vei Sa - le stæ / ne - bi /- ru - it!
 

 
 

 


 


     

 
 

Cu / mul///- flu - miri Azi / gla/- sul / vos - tru î - næl/- flafli, /sæ-L læ - u /- dafli!
Oø - tiri / ce - reøti Pe /Dum // - ne - zeu / Îl prea//- mæ/- resc øi-I mul/- flu - mesc!

     

Cu / în - geri/ mii Iu - bi - rea / Lui / s-o pro//- cla - mafli øi sæ-I / cân //- tafli!


 
© Textul: Charles Wesley, în A Collection of Moral and Sacred Poems, Bristol, 1744; Metrul: 12.12.4.12 Iambic
trad. de Cezar Geantæ, 1997, 2003 Melodia: DARWALL’S 148th
© Muzica: John Darwall, în The New Universal Psalmodist, Ed. a V-a, Londra, 1770 Text diferit: 281
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Doamne sfinte, Te mærim! 17


Grosser Gott, wir loben Dich!
Andantino

 3
 4

 
    

1. Doam - ne sfin - /te, Te / mæ - /rim! De / pu - te - rea
2. Tot / ce poar - tæ sla - va / /Ta, În - ge - rii / în
3. Dar / mai scum - pæ de -/ cât / tot fii-es ///- te / sla /- ba

  

 4  
 


  
 
  

 
 
 
 
 

Ta mæ - ias - træ Po - ves//- /tesc, când / le pri - /vim,
mii de / ce - /te, A - du //- nafli spre / a-fii cân///- /ta,


 

mea cân - ta - re Ce-o / î /- /nalfl, a - øa cum / /pot,

 

 
  

  


 
 

 

Ste - le //- le / din bol - ta-al/ - bas - træ; //Tu, / ce ha - ru-fii
Nu-n /- ce //- tea - zæ sæ / re - pe - te: ,,Sfânt / e pes /// - te
În / a - ceas / - tæ a - du - na - re; /Nu - mai noi / øtim


 

  


  
 

      


   

 
spre / noi /pleci,
/ /Ne - schim//- bat / ræ - mâi / în / veci!
toa - te-n / tot /Dum//// - ne - ze - ul / Sa - va - //ot!”

       

a / cân - /ta: ,,Ma////- re / e / iu //- bi - rea ///Ta!”


 
  
   
 
Textul: Te Deum laudamus, imn latin, sec. al IV-lea, atrib. lui Niceta de Remesiana; Metrul: 7.8.7.8.77 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: GROSSER GOTT
dupæ parafraza atrib. lui Ignaz Franz, 1771, în Katholisches Gesangbuch, Viena, c. 1774 Text diferit: 652
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Katholisches Gesangbuch, Viena, c. 1774 øi Armonizare diferitæ: 652
în Allgemeines Choral-Buch, Leipzig, 1819; arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

18 Iehova-i din veac


O, Worship the King!

 3
Moderato

4  
  


  
  

1. Ie - ho - va-i din / veac pe-al / glo //- ri - ei / tron!
2. El / poa //- te din / nori sæ-Øi / fa - cæ / buni / soli,
3. Ni - mic / nu-i în / /cer, ni - mic / pe / pæ - mânt,

34 
4. Zi - diri / øi fæp - turi cum///- va / de-ar / pie////- ri/
 
  

///
  
 
   

   


  

 

Mæ - ri - fli-L / pe / El, / ca / Re - ge // øi / Domn!


Din / flæ /- cæri / øi / vânt/ – u - mili / slu - ji - tori!
De /-// cât / po - run////- cit de / gla - sul / Sæu / sfânt!
Øi / munfli / în / a /- dânc, sub mæri de-ar fu //- gi,
  
     
    
  
 
 
În / fap - te - le / voas //- tre øi-n / gla - sul / ori - cui/
În / sla - va / lu - mi - /nii, ho - tar / ne - tre - cut,
În / pla - nul / Sæu / ma - re El / schim///- bæ / pe / regi,
Ie - ho - va / ræ - mâ - ne pe-al / glo - ri - ei / tron,
     


 
   

  
      


Sæ / fi - e / drep //- ta /- tea/ øi / dra ///- gos - tea / Lui!
El / a - re / sæ - la /- øul, de / ni - meni / væ //- zut!
Sæ-I / dafli // în - chi /- na //- re, po - poa ///- re / în - tregi!
Mæ - rit / în / ve - ci //- e, ca / Re ///- ge / øi / Domn!
     


  
 
 

© Textul: Robert Grant, în Christian Psalmody, Londra, 1833; Metrul: 10 10.11 11 Anapestic
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Melodia: LYONS
Muzica: mel. din Tema con variazioni (Scherzo), pentru pian øi vioaræ, de Joseph Martin Kraus, Londra, c. 1785;
aranj. de William Gardiner, în Sacred Melodies from Haydn, Mozart and Beethoven, Vol. al II-lea, Londra, 1815
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Laudæ, suflete, pe Domnul! 19


Praise, My Soul, the King of Heaven!
Allegretto
 4 64 
 
44 
4  

   
   1. Lau - dæ, su - fle - te, pe Dom - nul Pen/- tru / bu /- næ - ta /- tea Sa!
2. Lau - dæ, su - fle - te, pe Dom - nul Când/ por/- neø- te-al/ mæ///- rii vânt!

3. Lau - dæ, su - fle - te, pe Dom - nul În - tu - ne /- ric / cât / ar ////fi!...


4   6  

4    
 4 4
 4  


  

   
  
    ( )    

El / te fli - ne / cu-n - du - ra - re, Nici - o /- da - tæ nu ui /- ta!
El / va li - niø - ti / fur - tu - na De /ros//- teø - te un cu - vânt!
Zo - rii zi - lei, /plini / de / sla - væ, În / cu - rând / se vor i /- vi!
       

       
 
    ( )    


 

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia! Dom - nul e / la dreap - ta / ta!


A - le - lu - ia, A - le - lu - ia! Øi / e pa - ce pe / pæ - mânt!
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia! Øi / în veci / cu El / vei/ fi!

        

  
  
© Textul: Psalmul 103; parafrazæ de Henry Francis Lyte, în The Spirit of the Psalms, Londra, 1834; Metrul: 8.7.8.7.8.7 Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: LAUDA ANIMA
Muzica: John Goss, în Supplemental Hymn and Tune Book, Ed. a III-a, Londra, 1869
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

20 Slavæ, slavæ!
Praise Him! Praise Him!
Allegretto

 6     
8 

 
          

1. Sla - væ, sla - væ, sla - væ øi cin - ste de-a pu - ruri Se / cu -
2. Sla - væ, sla - væ, sla - væ øi cin - ste de-a pu - ruri Ce - lui /
3. Sla - væ,
  sla - væ, sla - væ øi cin - ste de-a pu - /ruri, A - cla -
68           

  

           
 

          
vi - ne / Ce - lui / ce ne-a
/ / sal - vat! Tre - sæl - tafli / în / cân/- te - ce /
ce pe / Gol/- go/- ta S-a / jert /- fit! Cei / sal - vafli / în / veci/ Îi / a -
 
            
mafli pe-A- cest/ ma-re-n -vin - gæ - tor! Cel / ce / es - te / Re - ge / în /

   
 

   
            
  

de / bu - cu - ri - /e, Læ - u - da - fli-I Nu - me//- le / mi - nu - nat!
duc / o - sa - na - /le, Cæci / din / moar
///- te Dom/
//-/nul/ i-a mân
/ //- tu /- it.

 
toa - tæ / zi - di - rea Sæ / dom/- neas/- cæ-n i - ni - ma / tu - tu - ror!
            
  
  

          
 
        
 
Ca un bun / Pæs/- tor pe / tofli / ai / Sæi con//- du - /ce, Cu to //- ia - gu-i/
Tari în a - de -/vær, mer-gem/ cân -/tând pe / ca - le Cu I - sus,/ Pæs -
/Vezi, pe al - bul //nor, glo/- ri - a / Lui re -/geas/ - /cæ, El e-al/ nos//- tru /
            

 
© Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, în Bright Jewels, New York, New York, 1869; Metrul: 12.10.12.10.12.10 Mixt cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: JOYFUL SONG
Muzica: Chester George Allen, în Bright Jewels for the Sunday School, New York, New York, 1869
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Refren
       
  

         

mân//- gâ - ie ne-n//- ce - tat.
to - rul / cel mi - nu - nat. Prea/-/mæ/ - /ri///-//fli-I///dra-gos-tea//Sa///fæ/ - /ræ
 
           
Pre//- ot / øi Îm - pæ - rat!

   
 
         
    
    
    
/pa////-////tæ,////// Sla//-//væ,////// sla///-///væ///////Ce/-/lui///ce//ne-a/////sal//-//vat!
     
    
   
 

Un imn de slavæ 21
Ich singe dir mit Herz und Mund
Allegretto
 3 
 2

 


  

  


 
 

1. Un imn de / sla - væ vreau/ sæ-fii//cânt, Prin / el / sæ / Te / mæ//- resc
2. Tu eøti iz /- vor / de bu - cu - rii Øi / bi - ne - cu - vân///- /tæri!


 

 
 


3. Tu ne tri - mifli,//chiar øi-n / ne -//voi, E - ter/- ne /mân///- gâ //-///ieri...
3
2
 

 

 
  
  


 
Øi tu - tu -/ror, pe-a/- cest/ pæ -/mânt, Eu /vreau/ sæ Te / ves /- tesc!
Tot / Tu / sæ / fii øi-n / veø
///- ni//- cii A’ /noas/- tre des - fæ - tæri.
De-a - ce - ea ne su - pu- nem noi Prea - sfin - tei Ta - le / vreri!

 

 
 
  

 

   
© Textul: Paul Gerhardt, în Praxis Pietatis Melica, Ed. a V-a, Berlin, 1653; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Mihail Chelcea, 1955, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Melodia: NUN DANKET ALL’
Muzica: mel. din Les pseavmes mis en rime françoise, Geneva, 1562;
prel. de Johann Crüger, în Praxis Pietatis Melica, Ed. a III-a, Berlin, 1647
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

22 Mærifli pe Domnul!
Lobe den Herren!
Moderato
 3 
 4       

1. Mæ - rifli pe Dom - /nul, cæci El / pes /- te / regi / es /- te /
2. Mæ - rifli pe Dom - /nul, El e ca - re / to - tul con -
3. Mæ - rifli pe Dom - /nul, El corp / væ / zi - di / de / mi -/
4. Mæ - rifli pe Dom - /nul, El es - te / iu - bi - rea / cea /
 
34       
5. Mæ - rifli pe Dom - nul prin im - nuri / cu / vo /- ce / cu -/


  
   


 
     

  

Re - //ge! El vi-e / Pæ - rin ///- te / øi El / pæ - sul /
du - //ce! El ca / pe / a /- ripi / de vul////- tur / v-a /
nu - //ne, El sæ - næ /- ta ///- te / væ /dæ, / El / væ /
ma - re De ca /- re / ni - meni/ a ne / des - pær -ra

     
- /tæ! Cât ne-a / iu - bit / de /mult oa - re-om/ pri -
   
  

  
 

   


 
vi-l / în - fle - le - ////ge… Væ / a - du - /nafli, Trâm//- bifli / øi /
dus / øi / væ / du - ////ce… El / v-a/// fli - /nut, Pen /- tru / c-a -
dæ-n//- fle - lep - ciu - /ne/ /Øi, / din / pæ /- /cat, De câ - te /
fli / nu / e-n / sta - re! Când/ Dum ///- ne - zeu A / dat /chiar/


  

  
ce - pe / vreo//- da - /////tæ?… Ta /- /tæ, / do - rim Øi-a - cum / øi-n
  
 
  
 
  

   

 


 

har - pe / lu - /afli, În / Is - ra - el / as - ta-i / le - ge!
øa / I-a / plæ -////cut… Spre/ voi / El / fa - fla-Øi/ stræ /- lu - ce.
ori / v-a / sal - /vat? Ci - ne-ar/ pu - tea / oa //- re / spu - /ne?
pe / Fi - ul / /Sæu, Ce /scumpi/ Îi / sun//- tem / noi / oa - ////re!…

 

veac / sæ / mæ - rim Dra///- gos /- tea / Ta / mi //- nu - na - tæ!
  
    
 


 

Textul: Joachim Neander, în Alpha und Omega..., Glaub- und Liebesübung..., Bremen, 1680; Metrul: 14 14.47.8 Dactilic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: LOBE DEN HERREN
Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Ander Theil des Erneuerten Gesang-Buchs, Stralsund, 1665;
arm. adapt. dupæ The Chorale Book for England, Londra, 1863
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Mærifli din suflet, mærifli pe Domnul! 23


Loben den Herren, o meine Seele!

 9
Andantino

 

 8            


1. Mæ - rifli/ din / su -/flet, mæ//-rifli/ pe Dom/ /-/nul,Vrem sæ-L/ mæ-rim / cât//vom/ træ
///- /i!
2. Fe - ri - ce-a- ce /- /la, fe//- ri - ce foar//- te /Ce, ca/ / øi / Ia - cov/ cre- din//-/cios,

      

3. Mæ - rifli/ cu / to /- flii î - nal/- tul Nu /- me Al Ce/- lui / ce / fa - ce / mi-/nuni!
9    
           

 8
 

  
        ( )     


Cât / în - cæ /moar//- tea n-a - du - ce /som//-/nul, Pe Dom
/ -nu-n/ -tru - na-L/ vom/ mæ ////- ri!
De / ru - gæ - ciu /- ne nu / se /des - par///-/te, Ci /spe - ræ / în / I - sus /Hris ////-tos!
Ori - ce /fæp//- tu - ræ din / as - tæ / lu /- me Pros - ter - ne - se / cu-n ///- chi - næ/-ciuni!

       ( )      

       

 
 

 

  
    
 
El / e al lu - mii / Cre /- a /- tor Øi Domn/ a - tot// -/ stæ - pâ - ni - tor.
De /crezi în Dom
///-/nul, / bra - flul / Sæu Te sca /- pæ / si - gur/ /de-ori//- ce / ræu.

    
Co - pii ai /Lui,/ mæ - rifli / cân/- tând Pe Ta - /tæl,/ Fi //- /ul, / Du -/ hul///Sfânt!

    
       


 Refren
  
        ( )    

 
A////-////le/-/lu/ - /ia, // A////-////le//-//lu//-//ia, //mæ - ri/-/re ///Lui, ////////mæ - ri/ - /re /Lui!

      ( )      
Textul: Johann Daniel Herrnschmidt, în Neues Geist-reiches Gesang-Buch, Halle, 1714; Metrul: 10.8.10.8.88 Iambic, cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: WHAT SAYS THE BIBLE
© Muzica: mel. de Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999, 2006
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

24 Mærifli pe Isus prin cântare!


Be Glad in the Lord and Rejoice!
Moderato
 4
   
 4     
     


 

1. Mæ - rifli /pe / I /- sus /prin/ cân//- ta /- /re, Slæ - vi - fli-L / cu / to //- flii / în //cor,
2. Sun - tem /tofli/ zi//- difli de-a
/ / Sa /mâ //- /næ, Tot / El / ne-a/ a - les / ca / po -/por,
3. Cu / tofli sæ-I
/ / cân ///-tæm / iar / øi / ia //- /ræ, Cæci/ El / pen - tru / noi / su - fe /- ri
4. Cân/- tafli / ia - ræøi/ cu / bu - cu - ri /- /e, Sæ / tre/- mu /- re / sa - la-n/ cân//- tat
5. /O, Doam
/ -/ne,/ pri//- meø - te / cân//- ta - /rea, Ce / ve/- seli /noi/ tofli/ fii-o/’næl/-/flæm,
44     
     

  

 


      
    
   


Cân -tafli/ tofli / iu//- bi /- rea-I cea/ ma//- re Øi / bra//- flul / cel /sfânt,
/ / sal - va - tor!
La / a //- pa / vi//- e //- flii ne / mâ /- næ I - /sus,/ bu - nul / nos - tru / Pæs/-tor.
/Ca, /prin/ as - tæ / via////- flæ a - ma/-/ræ, Sæ / tre - cem/ cu / El / zi / de / zi!
Ca / lu - mea/ în - trea////- gæ sæ / øti /- /e: I - sus / ne-a/ iu /- /bit, /ne-a/ sal - vat!

   

     

Tu / sin//- gur,/doar/ Tu /ni-eøti scæ//- pa -/rea, În / Ti / - ne /de-a/-cum / noi /spe///ræm!
-

     

   
 
Refren

 
    


 
     


 
Cân - tafli,/////////////’næl///-///flafli,//////////////////Cân////-////tafli/////a - cest//Nu//- //me//fru-mos,/


      

  
  
   

( )

  

 
    

     


 

 
Cân/-/tafli,/////////////’næl///-///flafli,///////////////’Næl/ - /flafli////Nu/-/me/-/le//////lui//Hris-tos!


   
      


 

Textul: Mary Elizabeth Servoss, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1888; Metrul: 9.8.9.8 Anapestic cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919, Melodia: REJOICE IN THE LORD
dupæ Edmond Louis Budry, c. 1930, în Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933
© Muzica: mel. de James McGranahan, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1888;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Voi, credincioøi, venifli! 25


Come, Christians, Join to Sing!
Allegretto

 4   

4
    

 


1. Voi, / cre - din - cioøi,/ ve /- nifli!
2. Creø - tini, / væ / ri - di - cafli! A//-///le///-///lu///-///ia, /////a/////-/////min!


  
   

3. Ce - lui / ce / ne-a / iu /- bit,

4
  
4 

   


  


  

  

Pe Dom//- nul prea//- mæ /- rifli!
Spre sla - va Lui / cân /- tafli! A//-///le///-///lu///-///ia, /////a/////-/////min!

 Un cân - tec ne - sfâr//- øit!
  


  

 


 


  

  
 

  

La / tro - nul Sæu / cel / sfânt, Cu / dor de-al / Sæu / Cu - vânt,
I - sus / e Sal - va - tor, Domn / al oø - ti - ri /- lor/
Pâ //- næ / Îl vom / ve - dea, Nici - când nu / vom / tæ - cea,

   


  

 


 

   


  


  

  

V-a - pro///- pi - afli, / cân - tând!
Øi / Fra// - te / iu - bi - tor! A///-///le///-/ //lu///-///ia, //// a/////-/////min!

  

Cân /- ta - vom / cru - cea / Sa!


   


   

© Textul: Christian Henry Bateman, în Sacred Melodies for Children, Edinburgh, 1843, Metrul: 6.6.6.6.D Iambic cu Aleluia, amin
adapt. în Sacred Melodies for Sabbath Schools and Families, Edinburgh, 1854, Melodia: MADRID
pe baza unui text de William Edward Hickson, în The Singing Master, Londra, 1836;
trad. de Benoni Catanæ, 1997
© Muzica: melodie tradiflionalæ de largæ popularitate, sec. al XVII-lea; aranj. de Benjamin Carr, 1824,
publ. în Philadelphia, Pennsylvania, 1825 øi în A Collection of Metrical Versions, Londra, 1827;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1998
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

26 Ne plecæm în adorare
Maestoso
 4   
 4        1. Ne / ple/- cæm / în a - do /- ra - re, Cu / tot / ce - rul ne-n/- chi -/næm/
2. Vred//- nic / es - te Dom//- nul / nos /- tru Sæ / pri - meas
///- cæ glo /- ri / -/ a,
3. Îi / ju - ræm / pe veci / cre - din /- flæ/ Ce - lui / ca /- re ne-a / iu /-/ bit/
4. N-a - vem al - tæ fe /-/ ri - ci - re, Doar/ pe / Hrist/ vom læ - u /-/ da!

4        

5. Vred//-/nic, vred/-/nic, vred//-/nic / es - te/ Mie/- lul / ca - re-a fost / jun -ghiat

 4
   
    
        Øi-n / cre//- din - /flæ, fi - e - ca - re I -/ ni - ma /ne-o / con / - sa - cræm.
Vred//- nic / es /- te Mie /- lul / ca - re Ne-a/// sal /- vat / prin / Gol//- go///- ta!
Øi / cu - nuni / de bi - ru - in - flæ Pen /- tru // noi // a / îm - ple///- tit.
A - le / - lu - /ia, El / ni-e Dom/-nul, Noi // sun/- tem / oø - ti - rea/ Sa!
  
       

Sæ / pri - meas// - cæ sla - /va, cin - stea De / a toa - te / Îm /- pæ//- rat!


 

 
        Lui/ Hris//- tos / ne / dæm/ cu / to /- tul, Sæ / lu - cre///- ze El / în / noi/
În - geri,/ he - ru - vimi/ øi / oa - meni Sæ-I /dea / sla/- væ-n veø//- ni - cii/
În / cu -/rând / Hris///- tos / Se-a /- ra/ - tæ, Mân - tu /- i - rea-i la / un / pas,
Pe / Hris//- tos / în / li - ber /-/ ta/ - te/ Sau / pe / ru//-/guri vom/ slu//- ji!

     
Lu/- mea/ cu-a//- le / ei / va / tre/ - ce, Dum/- ne - zeu/ va tri /- um//- fa!

  

      
 

    
        Le - gea-m///-pæ - ræ - fli - ei / Sa///- le Øi / pæ - ca /- tu - lui / ræz/- boi!
Ce///- lui / ca - re um - ple / lu - mea De / cân /- tæri / øi / bu - cu/- rii!
Azi/ sun - tem / de cer / a - proa///- pe; fii /- e, lu - me, / bun / ræ - mas!
Doar/ a / Lui / sæ fi - e / sla//- va As - tæzi / øi / în / veø /- ni /- cii!
  
       

Nici
/////- o - da - tæ sla - va / cru///- cii Lui / Hris/- tos / nu / va-n//- ce/- ta!

 
 

© Textul: Florin Læiu, 1996, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
Muzica: mel.: Freude, schöner Götterfunken, cor din finalul Simfoniei a IX-a, în re minor, Op. 125, de Ludwig van Beethoven, Melodia: HYMN TO JOY
1822-1824, Mainz, 1826; aranj. de Elam Ives Jr., în The Mozart Collection, New York, New York, 1846 øi de Text diferit: 38
Edward Hodges, 1846, în Trinity Collection of Church Music, Boston, Massachusetts, 1864; armonizare compozitæ
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Osanale! Aleluia! 27
Hallelujah, Hallelujah!
Moderato
 4  

 4        
 
O //-///sa/// -///na //-///le! ////A //-///le ///-////lu ///-///ia! ////Pe ////Cel//////sfânt //sæ-L ////

4       
 4  
   

  

      
 

læ ///-////u////- //dafli, //////Cæci, prin /////ma-rea-I ///bu/-//næ //-////ta /-//te, ///Azi //pu///-

  

     
 
    
 
 
    

    
 
tem /////sæ ////////fim //////sal //-//vafli! ////Pen -/tru-a ///Lui/ //cre -/ din /-/ cio /-//øi //-// e,
   
    

 
 
   
 
 
   

      

 
Pen//-/ /tru /////////în /-///du //-///ra //-//rea /////////Sa, ///////////////Læ //-///u ////-////dat /////în

    
   
 

  
 
        veci ////sæ //////////fi ///-///e! ///////A //-///le ////-////lu //-///ia! / /////////O ////-////sa ////-////na!

      

 


© Textul: Psalmul 117; parafrazæ de autor necunoscut, în The Book of Psalms, Pittsburgh, Pennsylvania, 1871 øi Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
în The Psalter...with Music, Pittsburgh, Pennsylvania, 1887; Melodia: IN BABILONE
trad. de Benoni Catanæ, 1996
© Muzica: melodie tradiflionalæ olandezæ, în Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlieties en Contredansen, Amsterdam, 1700;
aranj. de Julius Röntgen; arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999, 2005
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

28 Osana! Osana!
Moderato
 2

  
4
 


  
  
 
   
 
1. O - sa - na! o - sa - na! Cân - tæ / în - ge - rii / în / /cor, Prea - mæ -
2. O - sa - na! o - sa - na! Mân - tu - i - flii / cân - tæ / /Lui, Cân - tæ /
3. O /-/ sa /-/ na! o /-/ sa/-/ na! Ori /-//ce ///om/// se // va //ple
////-/ca Prea/-/mæ /-/

 
 
4. O - sa - na! o - sa - na! Cân - tæ / ce - ruri / øi / pæ/- mânt Pen - tru /

2  
 

 
 
 4

 
 


 

 
   

 
 
 


 

 
rind/ pe /Cre///- a - tor: O - sa - na! o - sa - na! o - sa - na!
ha - rul Dom/ ///- nu//- lui: O - sa - na! o - sa - na! o - sa - na!
rind////drep/-/ta /-/ tea/// Sa: O /-/ sa/-/na! o /-/ sa/-/na! o /-/ sa/-/na!

 
sla /- va /Ce /- lui //sfânt: O - sa - na! o - sa - na! o - sa - na!
  

 

 


  
 

 

© Textul: str. 1: Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919; Metrul: 3.77.3 Trohaic
str. 2-4: Florin Læiu, 1999. Melodia: ALLES WOHL
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991

29 Dafli slavæ!
(canon)

3 1
    2
 4
     

Dafli ////sla - væ, //mæ//-//ri/ - /re / /doar /Dom-nu /- /lui! ///C
/ in - ste // øi ////glo/-/ri//-//e

 3 
 
    

  
 
Ce/-/lui //din ////ce///-///ruri;/////El /ne-a //zi///-///dit, /Tot //El ///ne-a mân/-/tu///-///it!
© Textul: Florin Læiu, în Canoane, Bucureøti, 1984 Metru neregulat
Muzica: compozitor necunoscut, în Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: LAUDÆ
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Pentru tot ce ai creat 30


For the Beauty of the Earth
Moderato
 4 

 4    

  
1. Pen //- tru tot / ce ai cre /- /at, /Cer, pæ - mânt / øi /
2. Pen - tru-al nos - tru scump cæ -/ /min, Plin de / vo - io -
3. Pen //- tru Fi - ul Tæu tri -/ /mis, În a / noas /- træ /
44    
  
  


 

 

   

  
 

ma - re, Pen - tru via //- fla ce ne-ai / dat S-o / træ - im / sub /
øi - e, Pen - tru pa - cea lui ce-o / øtim În - cæ / din /prun -
fi - re, Pen - tru Cel / ce ne-a des - chis Drum/ de / mân - tu -//


 
   
  


 


 

    

 


soa - re, Doam///- /ne, prea //- mæ - rit sæ / fii De / ai /
ci - e, Pen - tru zi - ua / de Sa - bat Øi / o -
i - re, Doam///- /ne, prea //- mæ - rit sæ / fii! A - le -


 
   

  
  
 


  
    Tæi / iu - bifli / co - /pii! Veø///- ni - cæ-n - chi - na - re!
dih //- na / ce / ne-ai/ /dat, Sla - væ-n / veø - ni - ci - e!
lu - ia-n / veø - ni - cii Pen - tru-a / Ta / iu - bi - re!
  
  


 
 
© Textul: Folliott Sandford Pierpoint, în Lyra Eucharistica, Ed. a II-a, Londra, 1864; Metrul: 7.6.7.6.77.6 Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 2004, 2005 Melodia: TREUER HEILAND
Muzica: Konrad Kocher, în Stimmen aus dem Reiche Gottes, Stuttgart, 1838
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

31 Prin imnuri sfinte


With Songs and Honors
Moderato
 4  

4   
        


 
1. Prin/ im - nuri/ sfin/- /te, /ne-n//- ce /- /tat, Slæ//- vifli / pe / Dum///- ne -/ zeu,
2. Câm
////- pi - i - /le, /prin/ /ploa///- ia / /Lui, A - duc / un / rod / bo - gat.
3. El / dæ / zæ /- pa - dæ / øi / în - ghefl Doar/ prin/ Cu /- vân//- tul / Sæu;
4. El / pu /- ne / mu /- gu - rii / pe / /ram, Ca / bi /- ne /- cu - vân - tæri;
5. Pæ - mânt/ øi / ste - /le, / ne - cur//-/mat, As //- cul - tæ-al/ Sæu / Cu -/ vânt.
44       


 

 
       

 
Ce des /- fæ - øoa - /ræ, / mi /- nu /- /nat, Al / vie//- flii / cur /- cu - beu!
Cu iar /- bæ / frun - tea /mun///- te /- lui Tot / El / a-n - cu - nu /- nat.
El u - mi - leø - te / pe / se - mefl Øi / mus///- træ / pe / cel / ræu.
El vânt / de / har / ne-a -/ du - ce-n /geam, Spre / veø///- ni - ce / che - mæri.


Prin cân /- tec / viu / øi / ne //- pæ /- tat Slæ - vi - fli-L / pe / Cel / sfânt!
       


 

  
© Textul: Psalmul 147; parafrazæ de Isaac Watts, în The Psalms of David Imitated, Londra, 1719; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Cornel Mafteiu, 1996, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: BEDFORD
Muzica: mel. de William Wheal, în The Divine Musick Scholars Guide, Northampton (?), c. 1718;
adapt. de William Gardiner, în Sacred Melodies from Haydn, Mozart, and Beethoven, Vol. I, Londra, 1812;
arm. din Moravian Book of Worship, Bethlehem, Pennsylvania, 1995
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Sæ-L læudæm pe Dumnezeu! 32


Praise Ye the Lord!
Moderato
 4 


4  


     
 
 
 
1. Sæ-L læ - u - dæm pe /Dum ////- ne//- zeu Øi ha /- rul / Sæu di - vin,
2. Sæ-L læ - u - dæm cu / tofli/// a - cum În ru /- gæ / øi-n cân /- tæri,
3. El poar//- tæ / pe al / Sæu / po///- por Pe as - pre /- le cæ - ræri/

   


4. În fa - fla / Lui duø - ma//- nii / /tac, Iar noi / sun - tem ai / Lui.

4    
   
4  
 
    
       


 


Cæci/ El / ne / poar - tæ-n / ca - rul / Sæu De / bi /- ru - in /- fle / plin!
Cæci/ Dom///- nul // ne / cro - ieø /- te /drum Prin / va - luri / de-n//- cer - cæri!
Øi-l / în - con - joa - /ræ, / iu /- bi - /tor, Cu / bi - ne - cu - vân /- tæri.
 
Ne - spus/ de
 / ma - re / e / în /veac Iu - bi - rea / Dom///- nu - lui!
       


 

© Textul: Psalmul 147; versificare: Francis Rous, 1649, în The Psalms of David in Meeter, Edinburgh, 1650; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Mihaela Duflæ, 1997 Melodia: DOROTHY
Muzica: John Barnes Pratt, 1929, în Christian Worship and Praise, New York, New York, 1939

Ca Domnu-n lume 33
(canon)

3 1 2 
 4   
 
  
 

Ca ///// Dom//-//nu-n //////lu//////////-//////////me ////////un ////////al////-////tul ///////nu-i,

3  4 
   

  
 
Sla/// -/// væ /////////øi ////////glo/////-/////ri////-////e /////////da////-////fli-I //////doar ///// Lui!

© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metrul: 5.4.6.4 Dactilic
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: UNICITATE
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

34 Spre Cel din slævi


Wie gross bist Du!
Andante
 4
 4          
 
1. Spre/ Cel / din / slævi/ î - nalfl / a / mea /cân - ta - /re, Spre-al/ meu/ Pæ - rin - te /
2. Când/ mæ / zbæ -team/ øi / nu / gæ - seam /sal - va - /re, Când to - tul / se /pier-
3. Lu - mi - na Sa / din// slæ /- vi/ - le / se -/ ni - ne Mi-a ræ//-/sæ - rit / pe //
4. Când/ va ve /- ni în zi - ua Lui cea ma - re Mæ va lu /- a în

44          
/

 

 
  

      bun/ øi / iu - bi//- tor, Cæci/ El a / / pus pæ - mân/- tu - lui / ho /- ta - re
dea-n/ în - tu - ne/- cimi /Øi, / când cel/ / ræu cer//- ca / sæ / mæ / do - boa//- /re,
dru/- mul spre// Cal
////var…
///- A - ici S-a/ dat ca / jert - fæ / pen/- tru / mi /- ne

   
slæ//- vi - le ce/-/reøti; De-a
// -bia aø// - tept sæ strig cu vo - ce ta - /re:

  
   

  
   
 


 Refren
  

 
     


   

Øi / pe / I - sus mi-a/ dat/ ca Sal//- va /- tor!
M-a/ în//- tæ /- rit I - /sus,/ din î - næl - flimi!
De-a-ce-ea-fii///cânt,////di/-
Øi ///mi-a a /-/ dus ier//- ta//-/ rea Lui în // dar.
  
,,I//-/ su - se-al /meu, ce bun øi ma - re //eøti!”
     

   

  
 
 ( )  
   
   

  vin//Mân-tu//-//i//-//tor://////// Ce//ma/-/re//eøti!/////// /Ce//ma/-/re//eøti!////////Tu//eøti//al/


  
  
       

  
 
© Textul: Carl Gustaf Boberg, 1885, în periodicul Mönsterås-Tidningen, 13 Martie 1886; Metrul: 11.10.11.10 Iambic cu refren
trad. liberæ str. 1-3: Mihail Chelcea, în Zorile Mântuirii, Cernæufli, 1940, Melodia: O STORE GUD
dupæ Manfred von Glehn, Estonia,/1907, în Jugendbundlieder, Woltersdorf bei Erkner, 1929; Text diferit: 606
trad. str. a 4-a øi ref.: Benoni Catanæ, 1997
© Muzica: melodie tradiflionalæ suedezæ, în periodicul Sanningsvittnet, 16 Aprilie, 1891;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2004, 2005
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

   
     

 

     


meu////Pæ/-/rin/-/te////iu/-/bi/-/tor!////////////Ce//ma/-/re//eøti!////Ce///ma//-//re///eøti!
  

         

   

 

Tatæ ceresc, ce mult am vrea! 35


O Love of God, How Strong and True!
Moderato
 3


4 

  

  
  

  

1. Ta/- tæ / ce - /resc,/ ce mult/ am / vrea Sæ-fii/ în//- fle - le - gem/ dra - gos - tea,
2. Ve - che/ de / când / nu øtim / a / fi Øi / to - tuøi no - uæ-n/ ori /- ce / zi,
3. Îfli / mul//- flu - mim / c-ai dæ - ru //- it Pe / Fi//- ul Tæu/ cel / prea//- iu - bit,
4. Sæ / iz - vo//- ras - cæ în / øu - voi Dra - gos//- tea Dom ////- nu - lui / øi-n noi,
34  
  
 
 
 
  
 
 
   
  
Ea se / în /- tin - de-n in /- fi /- /nit, Din ræ - sæ /- rit în as - fin//-//flit...
În ciu - da / u /- rii o - me -/neøti, Tu tot mai mult Te dæ /- ru -//ieøti...
Ca sæ-fii/ cu - noaø//- tem dra /- gos//- tea Øi sæ træ /- im prin jert/- fa / Sa.

  
 
Sæ fim / lu //- mi//- næ ori //- øi /- cui Øi me//- sa - geri ai ce - ru /- lui!

 
  
  

 

 
© Textul: Horatius Bonar, în Hymns of Faith and Hope, Second Series, Londra, 1861; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de Ioan (Ionel) Pascu, 1995 Melodia: OMBERSLEY
Muzica: William Henry Gladstone, în The Hymnary, Londra, 1872
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

36 Slavæ, slavæ Celui sfânt!


Gloire, gloire à l’Éternel!
Allegretto
 4
 4    
  ( )   
1. Sla - /væ, sla - væ / Ce//- lui sfânt, Doar/ în / El /mæ-n - cred ori - când!
2. Gla - sul Lui / ræ - su - næ-n cer, A - re-n / gri - jæ /munfli øi / mæri,
3. Lân - gæ tro - nul / Ce//- lui sfânt, Prea
///- mæ - rind / al / Sæu Cu /- vânt,
4    

   

 4
   


 
  
       
Lân//- gæ /dreap
/// - ta / Lui m-as/- cund Øi / fur /- tu //- na El / o / cear//-// tæ…
Al / iu - bi - rii / Lui mis//- ter Se / a - du - næ-n o - sa - na - le.

 

În - geri / mii / a - ud cân -/tând, Pa - cea / se //- rii când/ se / la - // sæ...


     


   
    

  ( ) 


 
Ma///- re / es - te Dom/- nul /meu Când/ mæ / sca - pæ / de-ori ///- ce //ræu,
El / ve - ghea - zæ-n mer - sul / /lor, Pæ - /særi,/ ga - la - xii / øi //nori,
Ni - meni/ în - sæ n-a / cân - /tat, Pe / pæ - mânt / øi-n / ce - rul /’nalt,
   
   


  
  

 

     Ma - re / e-n / lo /- ca - øul / Sæu Øi / mai / ma /- re e /când/ iar -////tæ!...
Dar / mai / mult/ /Îi / es /- te / dor De / fæp - tu - ra mâi - nii / Sa - le.
Ca / un / pæ - cæ - tos / sal - /vat, O / cân - ta - re mai / fru - moa//-///sæ...
      


 

© Textul: Dr. Lamouroux, în/Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933; Metrul:/777.8.D/Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1999, în/100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia:/BENEVENTO
© Muzica: mel. de Samuel Webbe, Sr.,/în/A Collection of Motetts or Antiphons, Londra, 1792;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Slævifli pe Domnul! 37
Lasset uns Gott dem Vater Ehre bringen!
Moderato
 2 
 2

 

  


 
 


1. Slæ - vifli / pe /Dom//- nul! Lui/ cân - tafli / mæ///- ri - /re, Pæ - mânt/ øi /
2. Ve - nifli / la /Dom//- nul, nea/- muri/ øi / po /- poa //- /re! În / su - fe -
3. La / tro /- nul / mi /- lei e / spe - ran//- fla / toa /- tæ Cæ / vi - na /
4. Lu - mi /- na / lu - mii sæ / ne / în - so - fleas//- /cæ, Sæ / în - væ -

 

  

 
5. La / Cel / pu - ter /- nic to /- tu-i / cu / pu/- tin /- /flæ! Træ///- im / prin/

2 
 


   


 
ce /- /ruri, pli /- ne de / ui - mi - re! În / tot / ce / fa - ce
rin //- flæ El / dæ vin /- de /- ca - re! El / ne / pri - meø //- te
noas///- træ poa /- te fi / ier//- ta - tæ! /O, / ce / fru - moa /- sæ-i
flæm, / /azi, lim /- ba în - ge - reas - cæ! Cu - vân /- /tul, / plin / de
har / øi mer - gem prin / cre/- din - flæ! El / îm - pli - neø /- te

  


 

 


 


 
   

 
 


nu / e / nici / græ///- bi - re, Nici / zæ - bo//- vi - re!
azi, / cu / în - du //- ra - re, Pe / fi - e /- ca - re!
dra - gos - tea / de / Ta - tæ, Ne - mæ - su //- ra - tæ!
dra - gos /- te / ce /- reas - cæ, Sæ / se-m//- pli - neas - cæ!

  

ori /- ce / tre /- bu ///- in - flæ, Spre / bi - ru //- in - flæ!
 

   
 
© Textul: autor necunoscut, în Énekeskönyv, Debreflin, Ungaria, 1590; Metrul: 11 11 11 5 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1998, Melodia: LOBET DEN HERREN
dupæ Horst Egon Alfred Gehann, în Wir loben Gott, Hamburg, 1982
Muzica: Johann Crüger, în D. Martin Luthers...Geistliche Lieder und Psalmen, Berlin, 1653
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

38 Te-adoræm cu bucurie!
Joyful, Joyful We Adore Thee!
Maestoso

 4   
 4        1. Te-a - do /- ræm / cu / bu /- cu - ri - e, Domn/ al / sla//- /vei, / plin / de / har,
2. Fap - te - le / iu - bi - rii / Ta - le, Fe - ri - ci /-/te-fii / cân -/tæ-n//vers,
3. Tu / dai / pa - ce / øi / ier - ta - re, Râu / de / bi//- ne - cu -/ vân/- tæri,
4        

 4
   


       


   
Ne / des - chi - dem as - tæzi / fii -/ e, Flori sub / ra - za Ta / de / jar;//
Flori/ øi / ste /- le, deal/ øi / va -/ le, Sfinfli øi-n//- tre - gul u - ni - vers...
  
       

Via - flæ-n / veci/ øi sær//- bæ - toa - re, Sfânt re - pa - us în / cân//- tæri...


 

 
        


Li - ber - ta - te øi iu// - bi - re, Si - gu - ran - flæ ne-ai / a - dus,
Pæ - særi, / co - /dri, nor øi// / ful - ger, Toa//- te / cân - tæ sla - va / Ta;
Tu /ni-eøti/ Ta /- /tæ, Hrist ni-e / Fra//- te, Tofli / sun - tem / ai Tæi / co //- pii,
  
        


  

    
        Dæ - tæ - tor / de ne - mu///- ri -/ re Øi Sa - bat / fæ - ræ // a - pus!
Un / cu - vânt//de-al Tæu// a - jun - ge Sæ ne-a/- prin - dæ / i - ni/- ma!
 
       

Prea//- iu /- bi - rea /Ta, în / toa - /te, Ne dæ / sfin - te / bu /- cu//-//rii...


 

© Textul: Henry Jackson van Dyke, 1907, în The Hymnal (Presbyterian), Philadelphia, Pennsylvania, 1911; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Florin Læiu, 1996 Melodia: HYMN TO JOY
Muzica: mel.: Freude, schöner Götterfunken, cor din finalul Simfoniei a IX-a, în re minor, Op. 125, de Ludwig van Beethoven, Text diferit: 26
1822-1824, Mainz, 1826; aranj. de Elam Ives Jr., în The Mozart Collection, New York, New York, 1846 øi de
Edward Hodges, 1846, în Trinity Collection of Church Music, Boston, Massachusetts, 1864; armonizare compozitæ
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Slavæ azi øi-n veønicie! 39


 4
Allegretto

     
4
     
 
  

1. Sla - væ azi øi-n veø - ni - ci - e Noi fii-a - du - cem, Ta - tæ sfânt,


2. Cin - ste azi øi-n veø - ni - ci - e Noi fii-a - du - cem,
///scump I - sus,
       

44   

 

     

  
   
 

Pen - tru ma - rea bo - gæ - fli - e, Da - tæ as - tæzi prin Cu - vânt!
Pen - tru ma - rea bu - cu - ri - e, Pen - tru tot ce ne-ai a -/ dus!
       

    


 

      
 
 
 
 
 

  


Ne-ai dat via - /flæ, fe - ri - ci - re/ Øi lu - mi - na vie - flii noi

       

/Tu, prin jert - fa vie - flii Ta /- le, Ne-ai sal /-/vat, ne-ai mân/- tu - /it,
   

 
 

    
  
  
    Øi ne-ai dat /spre mân///- tu /- i - re Øi tot ce /- /rul, pen - tru noi!
De a - ce - /ea, o - sa - na //- le Îfli a - /du - cem, Miel iu - bit!
        

  
  
  

© Textul: Petru (Petre V.) Cazan, 1965, în Caietul Seminarului Internaflional de Imnologie, Ed. a VII-a, Timiøoara, 2006 Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
© Muzica: Felician Roøca, 2000, în Caietul Seminarului Internaflional de Imnologie, Ed. a VII-a, Timiøoara, 2006 Melodia: SLAVÆ
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

40 Læudafli pe Domnul slavei!


Praise the Lord, the King of Glory!
Moderato
 4 
 4         1. Læ - u - dafli / pe / Dom- nul / sla/- vei, Domn/ al ha - ru - lui / di - vin,
2. Læ - u - dafli / pe / Dom- nul / sla/- vei, Cel / ce ne-a/ ræs - cum///- pæ /- rat!
3. Ri -/ di//- ca - fli - væ / pri - vi - /rea: Sfân- tæ-i Ma - ies //- ta - tea / Sa,

4         

 4
   

 
         El / a / fost ves //- tit / de vea - /curi, Al Sæu Nu - me Îl / cin- stim.
El /ne-a/ dat veø - min///- te al - be Øi un nu - me mi - nu /- nat.
Ga - la - xii de / în - geri cân//- tæ. Noi cu ei / Îi vom/ cân//- ta!
        

   


  
       
 
 
Prin/ a / Sa / iu - bi - re / ma - /re, Ne-a / cre - /at, / ai / Sæi / sæ / /fim,
El / e / Mie///- lul / cel / de / jert - /fæ, Moar - tea / Lui /ne-a / mân - tu - /it,
În - spre/ ce - ruri / tot / a - lear - gæ Voci / øi / stri - gæ - te / de / dor:
        
  
  


      


  
 

 


/Azi, / cu / ce - ru-n a - do - ra - re, Ne-n//- chi - næm øi-L prea - mæ/- rim.
/El, / lu - mi//- na vie//- flii /noas//-/tre, Fi - e-n / veci de noi / slæ/- vit!

        

Te-aø- tep - tæm/ /o, Domn/ al / sla - /vei, Vi /- /no, /Domn al dom /- ni - lor!

   


© Textul: Delma B. Reno, în Christian Praise, Nashville, Tennessee, 1964; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Iacob Coman, 1999 Melodia: CHARLES
© Muzica: Walter Hines Sims, în Christian Praise, Nashville, Tennessee, 1964
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Mærire fiie, Doamne sfânt! 41


Creator of the Universe
Allegretto
 4    

4   
 
   

 
1. Mæ - ri - re fii - e, Doam - ne sfânt, Cæ/ ce - rul ai / cre///- at/
2. Mæ - ri - re fii - e, Doam - ne sfânt, Noi fii /- e ne-n - chi - næm!
3. Mæ - ri - re fii - e, Doam - ne sfânt, Cæci eøti / din veø - ni /- cii!

4           

 4 

 
    
 
    
 
  


Øi / via - flæ //Tu ai// / pus în / noi/ Øi-al Tæu / chip mi - nu//- nat;
Tu / ai / cre - /at a// - cest pæ- mânt, În veci / Te læ - u - dæm!
Iz - voa - re,/stânci,
/ chiar/ tot ce / e, Pe nu - me Tu / le / øtii;

         


 
   
    


 
 
 
 
  
Deci sæ / slæ - vim øi sæ / ’næl/- flæm Pe-al lu - mii Cre /- a - tor:
Øi ste /- le / /sus, pe /cer, / scli-/pind, Cu mâ //- na Ta / le-ai / pus,
Øi-ai a - øe - /zat, pe Gol - go /- /ta, O cru //- ce pen - tru / noi,
       

 

 
    
 
    
 
  

 
El / e / lu - mi - na / din / ve///- /cii, El / e / Mân///- tu - i /- tor!
Tot / ce-ai/ fæ - cut / e-a - øa / su- blim, Te / ad - mi - ræm / ne - spus!
Iu - bi - rea / Ta / ne-a / cu - ce///- /rit, Sun - tem / pe / veci / ai / Tæi!
         

 
  

© Textul: Wesley L. Forbis, 1988, în The Baptist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1991; Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
trad. de Iacob Coman, 1999 Melodia: PORTALES
© Muzica: Barry Braman, 1989, în The Baptist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1991
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

42 Cu slava Ta, Pærinte sfânt!


Wenn ich, o Schöpfer, Deine Macht!


Moderato
 4 

  
 4       1. Cu sla - va /Ta, / Pæ - rin - te //sfânt, Îm - braci/ în - trea//- ga / lu - me,
2./Tu, Doam ///-/ne, eøti / Cel / ce-n/- gri - jeøti De / tim - puri/ ro - di - toa //- re,

      
3. Sæ fii / de-a pu - ruri / pro - slæ //- /vit, Stæ//- pân / øi /Domn/ øi / Ta /- tæ/

4    

 4 

 


 
 
       
 
 
Tot ce-ai/ cre /- at pe-a//- cest / pæ - mânt Cu - noaø - te / al / Tæu Nu - me!
///- fla / pe o - gor / o / creøti Øi / pui / lu - mi - næ-n soa /- //re...
Sæ - /mân

      
Øi a - do - rat în / in - fi /- nit De-a/ Ta / zi /- di /- /re, toa /- tæ!


  
      

 


  
        
 
Slæ - vit / sæ /fii, / I /- sus Hris /- /tos, Cæci tot / ce / faci / e-a -
/O, / câ - te mari / mi - nuni de / har La fi - e - ca /- re /
Sæ-fii / cân /- te Nu - me///- le slæ - vit Øi pæ - cæ /- to - sul /
     
  
  ( ) 

 
 
   
 
 

 
øa / fru - mos/ Øi / toa /- te-s / foar //- te / bu - ne.
pas / ræ - sar! fii-a - du - cem / în - chi /- na - re!
mân - tu //- it,
  Cu / i /- ni - ma / cu - ra - tæ!


   ( )  
  

  

© Textul: Christian Fürchtegott Gellert, în Geistliche Oden und Lieder, Leipzig, 1757; Metrul: 8.7.8.7.88.7 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 2003, dupæ traducætor necunoscut, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982 Melodia: ES IST GEWISSLICH
© Muzica: mel. germanæ din sec. al XV-lea, în Geistliche Lieder, Wittenberg, 1529; Text diferit: 213, 615
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Tonalitate mai joasæ: 615
DUMNEZEU - ÎNCHINARE ØI PROSLÆVIRE

Mulflumifli lui Dumnezeu! 43


Dankt dem Herrn, denn Er ist freundlich, gnädig!
Andante
 4   
 4         
 
1. Mul//- flu - mifli / lui //Dum ////- ne - zeu / cæ / bun / e, Su - fle - /te,/ tre//- sal - tæ /
2. Is - ra//- /el, / a - /lea///- sæ / moø///- te - ni - re, Prin// pus - tiu / cu /Dom/-nul/
3. Prin/ cre//- din - flæ / /mer/- gem / î - na /- in - te, Via/ - fla / e-n/ I - /sus,/nu-n/
 
44         
4. De / te / temi / de / Dom-nu-ori//-/când,/ ori - un - de, Da /- cæ / nu -mai/ Lui su -


   
 

    
 
 


 

   
  
ve - /sel, /deci! Gri
////- ji - le / le-az///- vâr//- /le, / cân/- /tæ, / spu /- ne:
pofli / sæ treci Øi / sæ //cânfli,/ sæl - tând/ de / fe - ri - ci - re:
for - me reci; Prea
///- mæ /- rifli / pe / sin /- gu - rul / Pæ - rin /- te,

 
/pus, / te pleci, Ori- ce-ar/ zi - ce / Sa - /tan,/ tu / ræs - pun /- de:
 

  
 
   
     Refren  
    


  


  
 

   
   

,,Bu/-/næ//-//ta/-/tea Lui du-rea-zæ-n //veci!”///,,Bu/-/næ/-/ta/-/tea Lui du-rea-zæ-n veci!”  
  
    
 

 

Textul: Julius Johannes Wilhelm (Salomon) Köbner, în Glaubensstimme für die Gemeinde des Herrn, Hamburg, 1849; Metrul: 10.9.10.9 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910 Melodia: DANKT DEM HERRN,
© Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ, sec. al XIX-lea; DENN ER IST
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 1999
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

44 Tatæ iubit, Te-adoræm!


Glorify Thy Name!
Allegretto
 4
 4    
  

1. Ta - tæ / iu /- bit, Te-a - do - ræm cu bu - cu - ri - e,
2. Scum///- pe / I - sus, Te-a - do - ræm cu bu - cu - ri - e,

 44      
3. /O, / Spi - rit / Sfânt, Te-a - do - ræm cu bu - cu - ri - e,


 

 
  
  
 
  
Tot pæ - mân - tul cân - tæ sla - va Ta!
Tot pæ - mân - tul cân - tæ jert - fa Ta!

     
 
Tot pæ - mân - tul cân - tæ mi - la Ta!


 

 
  
   
 
 
De iu - bi - rea Ta cân - tæ i - ni - ma,
Lân - gæ cru - cea Ta cân - tæ i - ni - ma,

Pen - tru pa - cea
  Ta cân - tæ i - ni - ma,

      

 

  
   
  
 
Veø - nic vom cân /- ta / mæ /- ri - rea Ta!
Veø - nic vom cân /- ta / iu - bi - rea Ta!

    
Veø - nic vom cân - ta-n - du - ra - rea Ta!


    

 
© Textul: Donna Adkins, 1975, 1981, în The Hymnal for Worship and Celebration, Nashville, Tennessee, 1986; Metru neregulat
trad. øi amplificare de Benoni Catanæ, 1998, 2005, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: GLORIFY THY NAME
© Muzica: Donna Adkins, 1975, 1981, în The Hymnal for Worship and Celebration, Nashville, Tennessee, 1986
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Mærim pe Cel sfânt! 45


We Praise Thee, O God!
Moderato
 3
    
 4   


1. Mæ - rim / pe / Cel / /sfânt, Cæci/ pe Fi - ul / ne-a / /dat,
2. Pe / Ta //- tæl / mæ /- rim Pen - tru Spi /- ri - tul //Sfânt!

   
3. Mæ //-/ ri /-/ re-n /-/ chi /-/ næri Pen/-/tru veci /fii-am / jert /-/ /fit,

34   
   
 

 

     
 ( )
     

  
De-a// mu// - rit / pen - tru noi Øi ca / Domn/ a-n - vi - at!
Spre / I - sus / øi / spre cer El ne-n - dreap - tæ-ori //- ce / gând.
fii /-/ /e, / blân /-/ du /-/ le /Miel, Cæci Tu // ne-ai // mân //-/ tu //-/ it!
      
  ( )    

Refren
     

        

 
A//-//le//-//lu// - //ia-I////dæm/ mæ//-//ri///-///re,///////A//-//le//-//lu///-///ia,///////a//-//min,/
       
  
    

   
       ( )  

A//-//le//-//lu///-///ia-I////dæm//mæ//-//ri////-////re,/////Sæ////// fi/// /-///// e//////// mæ///- ///rit!

         
  
Textul: William Paton Mackay, 1863, 1867, în New Praises of Jesus, New York, New York, 1869; Metrul: 5.6.6.6 Anapestic cu refren
trad. de Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922, Melodia: REVIVE US AGAIN
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de John Jenkins Husband, 1815, în New Praises of Jesus, New York, New York, 1869;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1992
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

46 Sfinte Pærinte, ræmâi între noi!


Allegretto

 3
 

 4     

1. Sfin// - te Pæ - rin /- /te, ræ - mâi în - tre noi! Dra - gos - tea /
2. Doam
////- ne I - su - se, / ræ - mâi în - tre noi! Pa - cea / Ta /
  
3. Spi / - rit
    Prea -sfânt / sæ ræ - mâi în - tre noi! Tu / ne-n/ - tæ -
3       

/
 4

   

       
Ta ne / e / scut / în ne - voi; Plin de / iu - bi - /re,
sfân /- tæ / ne-a// - ju - tæ-n ne - voi; Plin de-n - du - ra - /re,

   
reøti în / a - tâ /- tea ne - voi! Plin de / pu /- te - re
   
     

 
  
 
      Plin de / ro - di - re, Ta - tæ, ræ - mâi /cu-al/ Tæu / har / în - tre noi!
Plin de / ræb /- da - re, Doam
// - ne, sæ / laøi / pa - cea / Ta / în - tre noi!

       
Øi mân - gâ - ie - re, Spi /- rit Prea/- sfânt / sæ dom - neøti în - tre noi!

 
 ( ) 
  
© Textul: Benoni Catanæ, 1999 Metrul: 10 10.10.10 Dactilic
© Muzica: Harold Amadeus Miller, 1932, în Songs Along the Way, Washington D.C., 1954 Melodia: PRESENCE OF GOD
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Slævim pe Dumnezeu 47
Praise God, from Whom All Blessings Flow
Allegretto
 3  

  4  
     

 

Slæ/ -/vim/// pe///Dum-ne-zeu,///// Pæ//-//rin//-//te//-//le////sfânt!////Slæ//-//vim/// pe////I/-
     
 34    
  
 

 
 

      
   
 
sus,//Mie/-/lul///nos/-/tru/// cel///blând!/ Slæ-vim////øi// prea-mæ/-rim////pe//Spi/-/ri/-/tul/

        
 

 
     
  
       

Sfânt,////Iz///-//vor////de-n/-/du//-//ra// -//re//////øi/////har/////pe/////pæ/-/mânt! /////A///-///min!
   
     

   
© Textul: Thomas Ken, 1674, în A Manual of Prayers. Revised Edition, Londra, 1695; Metrul: 11 11 11 11 Mixt cu Amin
trad. de Benoni Catanæ, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: FAIRHILL
© Muzica: Jimmy Owens, în muzicalul Come Together, Waco, Texas, 1972
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

48 Mærifli pe Domnul ne-ncetat!


Praise God, from Whom All Blessings Flow!

 4
Moderato
 

 4         
 

Mæ/-/rifli/// pe///Dom-nul/ ne-n - ce/- /tat///Cæ////El///ne-a// bi/ - /ne/- /cu/-/vân/-/tat!//Mæ-
 
 44        ( ) 

  
 
  
  
           
 

rifli,//voi,//ce/-/ruri////øi/////pæ/-/mânt,/Pe/// Ta/-/tæl,//Fi/-/ul,/////Du/ -/hul//Sfânt! / A - min!

      
     
  

   


Textul: Thomas Ken, 1674, în A Manual of Prayers. Revised Edition, Londra, 1695; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de Øtefan Demetrescu, în Flori de Læcræmioare, Ed. I, Bucureøti, 1932 Melodia: OLD HUNDREDTH
© Muzica: mel. atrib. lui Louis Bourgeois, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551; Text diferit: 2, 50, 58, 196
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005 Armonizare diferitæ: 2, 50, 58, 196

49 Slavæ øi glorie lui Dumnezeu!


1 (canon)
3
4      

 
Sla////-////væ /////////øi ////////glo/////-/////ri////-////e ////////lui ///////Dum///-///ne////-////zeu,

2 
   
 
 
 
Toa////-////tæ /////////su////-////fla////-////rea
Tofli ////////co////-////pi/////-/////la/////-/////øii /////sæ-I//// ///cân////-////te///////// me////-////reu:
/Tot /////////ti/////-/////ne/////-/////re/////-/////tul
3 
   

 
 
,,Sla///////////-///////////væ, ////////sla///////////-///////////væ /////////lui ////// Dum///-///ne////-////zeu!”
© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metrul: 10 10.8 Dactilic
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: SLAVÆ ØI GLORIE
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Fii læudat, Isus Hristos! 50


Gelobet seist Du, Jesu Christ!
Andantino
 
 4    
 4          
 
1. Fii / læ /- u - /dat,/ I - sus / Hris/-/tos, Spe - ran/- fla / ce - lui pæ - cæ - /tos!
2. Øi / Ta /- tæl / fi - e / prea//- mæ - /rit, Cæ / no - uæ / ni / Te-a dæ - ru //- it
3. Mæ - ri - re / Spi /- ri //- tu /- lui Sfânt
/ Ca - re / din - tr-a//- le Ta /- le /luând,
4. Mæ - ri - re / Ta - tæ //- lui / din /cer, Cæci / øtiu / în / ci - ne cred/ øi //sper:

 44             


   
  
  
 
           
 
Tu, prin/ sfânt sân/- ge-le-fii// vær /- sat, Vi - a/ - flæ / veø//- ni - cæ / ne-ai/ dat.
Sæ/ porfli/ Tu vi - na /tu /- tu - ror/ Øi / sæ/ / ne / fii / Mân//- tu //- i - tor!
Spre/ Ti//- ne El /ne-a /în - dru - mat, Ca sæ-fii/
/ / ser - vim/ cu-a//- de - væ / - rat!
Eu, o - mul slab/ øi /pæ/- cæ - tos, Mæ-n-cred/ în / ha - rul / lui / Hris///- tos!

          


 
 

 


Textul: Ernst Gottlieb Woltersdorf, în Sämtliche neue Lieder, Berlin, 1768; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Iambic
trad. de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: OLD HUNDREDTH
© Muzica: mel. atrib. lui Louis Bourgeois, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551; Text diferit: 2, 48, 58, 196
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991 Armonizare diferitæ: 2, 48, 58, 196
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

51 Doar Dumnezeu va fi mærit!


Allein Gott in der Höh sei Ehr!
Moderato
 4 
 
 4         
 
1. Doar// Dum//-ne - zeu va / fi mæ//- rit Øi dra - gos - tea-I / di - vi - næ,
2. I - su - /se, / /Tu, În - tâi næs//- cut Øi Domn////pe-n //- trea - ga fi - re,
3. /O,/// Spi//-/rit ///Sfânt,//Tu,// dar ce/-//resc, În ori/-/ ce /// în -//cer /- ca /-/ re,
       
4       
4
 
 
          

   
Cæci/de-ori
//- ce / ræu / ne-a/ iz - bæ /-/vit, Me - reu/ ne-a / fost/ lu - mi - næ!
Mân///- tu - i - tor / ca - re-ai/ fæ - cut A /noas ////- træ / is - pæ /- øi - re,

        
Ræ /-/ mâi // cu / noi///când// no //-/ rii //cresc Øi // dæ/-/ne-m/-/bær//-/bæ //-/ ta /-/ re!

  
   

 
        
 
 
Cu - rând al pæ//- cii / Sa - le sfat Se / va-m//- pli - ni-n chip /
Ne-as///- cul - tæ as /- tæzi în / ne - /voi, /Tu, Cel mai ma - re-n -
Îm //-/ bra /-/ cæ /-/ ne // cu-al Tæu Cu /-//vânt, Sæ îm /-/ pli /-/ nim // pe-a -
       
     
  
 
 
  
       

 
mi - nu /- /nat; Tre - sal /- te câfli sus - pi - næ!
tre e - roi Øi-a noas /- træ mân - tu - i - re!

    
cest / pæ /-/ mânt Lu /-/ cra /-/ rea Ta / cea / ma /-/ re!
  ()
 

()   
Textul: Gloria in excelsis Deo, imn latin, sec. al IV-lea; Metrul: 8.7.8.7.88.7 Iambic
parafrazæ de Nikolaus Decius, în Brunswick, 1523, în Eyn gantz schone...ghesangk boek, Rostock, 1525 øi Melodia: ALLEIN GOTT
în Geistliche Lieder, Leipzig, 1539; IN DER HÖH
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922
© Muzica: mel.: Gloria in excelsis Deo, cantus planus, sec. al X-lea;
adapt. de Nikolaus Decius, Brunswick, 1523, în Goostly Psalmes, Londra, 1535 øi în Geistliche Lieder, Leipzig, 1539;
arm. adapt. dupæ Geistliche Lieder, Leipzig, 1539
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Sæ fie harul Domnului Hristos... 52


Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
Andante

 4 
  4           

       
Sæ //fi//-//e //ha//-//rul /Dom-nu-lui Hris-tos /Øi/ iu/-/bi/-/rea Ta-tæ/-/lui ///Øi-m-pær-tæ-

 44           

    

  
             
 
øi//-//rea ////Du-hu-lui Prea-sfânt Cu /noi cu tofli, a-cum øi pu -ruri.////A/// /-////min!

            

   
Textul: 2 Corinteni 13, 14; Metrul: 10.7.10.9 Mixt, cu Amin
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: DIE GNADE UNSERS HERRN
dupæ autor necunoscut, în Choral-Buch, Leipzig, 1784
© Muzica: mel. de Christian Friedrich Gregor, 1763, în Choral-Buch, Leipzig, 1784;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

53 Sæ-L læudæm!
Lobt unsern Gott!
Allegretto

 4 Refren  
 4        

Dum//- ne - zeu!
Sæ-L //læ//-//u/-/dæm,/////sæ-L//cins/-/tim, /Sæ-L /prea-mæ/-/rim////pe Fi /- ul / Sæu!
Du - hul /Sfânt!

44        

 

 
        

Sæ-L //læ//-//u/-/dæm,/////sæ-I///cân/-/tæm, ////Sæ-L ///î/ - /næl/-/flæm, // A//-//le/-/lu//// -///ia!
        
    

   

 
 
    
   


1. Ma - rea Sa / iu - bi - /re, Pli - næ de jert //- fi - re,
2. Jert /- fa Lui / pe / cru - ce Pa - ce ne a - du - ce,

   
3. El / dæ mân - gâ
 
- ie - /re, El / ne dæ pu /- te - re,
    

 

 

  

 
 
 
    
 

Ne sca - pæ de pie - i - re. Mæ - rifli pe Dum //- ne - zeu!
La Ta - tæl ne con - du //- ce. Mæ - rifli pe Fi - ul / Sæu!

 
    
Ne sca - pæ de cæ -/ de //- re. Mæ - rifli pe Du - hul / Sfânt!

 

 
© Textul: Benoni Catanæ, 2000 Metrul: 667.6 Mixt cu refren
© Muzica: mel. Lukas Di Nunzio, în Feiert Jesus!, Vol. 1, Neuhausen-Stuttgart, 1995; Melodia: LOBT UNSERN GOTT
prel. de Lucian Cristescu, 2000;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Mærifli pe Dumnezeu! 54
Nun danket alle Gott!
Moderato

 4    
 4       

1. Mæ - rifli / pe / Dum - ne - /zeu, /Voi, nea - muri øi / po - poa /- re,
2. Pæ - rin - te-n / veci / bo - gat În fap //- te de-n - du /- ra - re,

   
3. Pe / Dum///- ne - zeu / mæ /- /rifli, Pe Ta /- tæl øi / pe / Fi - ul!
 
4   

 
 
4    
 
    
    
    
 
Slæ - vi - fli-L prin / cân - /tæri, În - trea//- gæ / a - du - na - re,
Po - va //- ra ne-a / lu - /at, Ne-a/ dæ - ru //- it sal - va - re!
Cu / su /- flul gu - rii / Lor În///-/ ve - se - lesc pus /- ti - ul.
    ()   
  
 

  

 
   
    
Cæci El / ne-a / o - cro - tit De / groaz///- ni - cul duø - man,
/Când, pe / cæ - ræri / pus - /tii, Um - blam / fæ //- ræ Hris//- tos,

  
Øi Spi - ri - tul / cel //Sfânt, Cel / ca - re / ne-a iu /- bit,
   
         
       

Prin Fi - ul Sæu iu - bit Ne-a scos / la / bun / li - man!
Prin Fi - ul Sæu iu - bit El din / pæ - cat / ne-a/ scos.

      
Prin via /- flæ øi prin / cânt Sæ fi - e / prea - mæ///- rit!

  

 
 
 
Textul: Martin Rinckart, 1630, în Jesu Hertz-Büchlein, Leipzig, 1636; Metrul: 6.7.6.7.6.6.6.6 Iambic
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: NUN DANKET ALLE GOTT
© Muzica: mel. de Johann Crüger, în Praxis Pietatis Melica, Ed. a III-a, Berlin, 1647; Text diferit: 617
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005, 2006 Tonalitate mai joasæ: 617
Armonizare diferitæ: 617
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

55 Slævesc pe Dumnezeu
The God of Abraham Praise
Moderato
 4   
4  

       


1. Slæ - vesc / pe Dum///- ne - /zeu, pe / ma /- re - le / ,,Eu ///Sunt”,
2. Slæ - vesc / pe Dum///- ne - /zeu/ cel / ta /- re / în / //cu - vânt,
3. Slæ - vesc / pe Dum///- ne - /zeu, slæ - vesc / pe / Fi - //ul / Sæu,
4. Spre / ce - rul în - ste /- lat pri / - vi - rea / ne-n -//drep//- tæm
 44        

   
   
  
       
 

Pe Cel // ce / a / zi - dit / øi ce - ruri / øi / pæ - mânt!
De ca - re-as//- cul - tæ / ce - rul tot / øi-n - treg / pæ - mânt!
Prin Du//- hul / Sæu / cel / Sfânt/ mæ sca//- pæ / de / cel / ræu,
/Øi, prin / cre - din - flæ, / ste - le ia - ræøi / nu - mæ //- ///ræm...
       
 

 
   
   ( )       

Eu / am / iu - bi - rea / /Lui, a - ce - eaøi / neam/ de / neam,
Eu / sunt / în / mâ //- na / /Lui, al / Lui / e / tot / ce / am,
Cæci / Dom//- nul / m-a / iu - bit pe / când / vræj - maø / I-e - ram,
Ie - ho - va / ne / va / da un / loc / în / Ca - na /- an,
        
  


 
 
 
       
 
Slæ - vesc pe / Dom/- nul cel / iu - bit de A - bra - am!
Slæ - vesc pe / Dom/- nul cel / iu - bit de A - bra - am!
Slæ - vesc pe / Dom/- nul cel / iu - bit de A - bra - am!

   
Cæci / El ræ - mâ - ne cre - din - cios lui A - bra - //am...
    
  
  
   
 
© Textul: Moses Maimonides, sec. al XII-lea; versificare: Yigdal Elohim, atrib. lui Daniel ben Iuda, c. 1400; Metrul: 12 12.12 12 Iambic
parafrazæ de Thomas Olivers, în pamflet, c. 1770; în Sacred Harmony, Londra, 1780; Melodia: LEONI
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1998, 2003, str. 1-3 în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
Muzica: melodie evreiascæ, transcrisæ de Meyer Lyon (Meier Leoni), în pamflet, c. 1770 øi în British Psalmody, Londra, c. 1778;
arm. din Hermon, a New Collection of Sacred Music, New York, New York, 1873
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Eu cred! 56
I Do Believe!
Andantino
 3 
 4   
 
 


    
 
 
 
1. Eu cred în - tr-U /- nul Dum///- ne - /zeu, Pu - ter - nic, ne - væ - zut;
2. Eu cred în - tr-U - nul Domn/ Hris//- /tos, Fiu / al / lui Dum//- ne - zeu,
3. Eu cred cæ / El / a în - vi - at Øi-n / ce - ruri S-a ’næl/ - flat!
4. Eu cred în / Du - hul cel / Prea/- sfânt Ce / Dom// - nul L-a / tri -/ mis/
   
34       
5. Eu cred cæ / Dom//- nul vi - ne iar, Cei / morfli/ vor în - vi /- a!


 
  
          
 

Ta - tæl / tu - tu - ror, veø - nic/ Cre - a - tor, Du - pæ / chi - pul /Sæu / ne-a/ fæ - cut!
Cel / ne - pri - hæ - nit, pen/- tru/ noi /jert/-//fit!... Cât / de / ma/- re / e ha/- rul / Sæu!
Stæ / în /Sanc
///-tu - ar, mij/- lo - cind / cu / har, Ma - re / Pre/- ot /sfânt,
/ ne/- pæ /- tat!
Ca / sæ / fim/ cu -rafli, sæ / slu//- jim / pe /frafli, Sæ /ves - tim / ce / El a / pro - mis!
     
El /ne-a/ pre/- gæ/- tit un / cæ - min /slæ//-/vit, Un - de / va /dom - ni pa - cea / Sa.

       

   
© Textul: atrib. lui Charles Wesley, în A Collection of Psalms and Hymns, Londra, 1741; Metrul:/8.6.55.8 Mixt
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1997 Melodia:/BELIEF
© Muzica: melodie tradiflionalæ de la særbætoarea corturilor, Statele Unite, secolul al XIX-lea;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

57 Cred într-Unul Dumnezeu


Hogyha Jézus van velem
Moderato
 2  
 4         

1. Cred în - tr-U/- nul Dum - ne - /zeu, Ta - tæ / bun / øi / drept/ me /- reu,
2. Cred în / Fi /- ul /Sæu, Hris//- /tos, Steag/ de / lup - tæ / lu - mi /- nos,
3. Cred în Du - hul /Sfânt, che /- mat Dum//- ne - zeu / a - de /- væ /- rat,
4. Cred cæ zi - ua de Sa /- bat Le - ge / sfân - tæ-i / de / ur - mat,
5. Cred în pil /- da ce mi-a / /dat, În Hris//- tos m-am/ bo /- te - zat/
 2         
 4 
   
  
  
  
 
 

    
   
Cel a // toa - te / cre///- a - /tor, Plin / de / har / mân/- tu /- /i - tor.
/El, Cu//- vân - tul / în - tru /- /pat, Pes - te / Gol//- go - ta /’næl///- flat.
Ce-mi în - dreap
// - tæ / pa /- sul ræu Øi mæ / poar/- tæ-n / ca - /rul / Sæu.
Cred Cu//- vân - tul / cum/ stæ scris Øi am / ce /- rul tot /des /- chis.
Øi aø/- tept / ve - ni - rea Lui Din î - nal /- tul ce /- /ru /- lui.

  
     
   
 
  
© Textul: I. Kádár, în Üd-vés Adventi Énekek, Budapesta, 1918; Metrul: 77.77 Trohaic
trad. liberæ øi augmentare de Cornel Mafteiu, 1998 Melodia: HARTS
Muzica: adapt. dupæ Benjamin Milgrove, în Sixteen Hymns, Londra, 1769
DUMNEZEU - TATÆL, FIUL ØI DUHUL SFÂNT

Vreau glasul sæ-mi înalfl voios! 58


Erhebe dich, mein froher Mund!

 4
Moderato
 

 4         

1. Vreau/ gla - sul sæ-mi/ î - nalfl / vo/-/ios, A - cum / e tim/- pul pri /- in -/cios!
2. Lui / cân/- tæ oø - ti //- le / ce - reøti Fru/ - moa - se ver - suri în - ge -/reøti,
3. Prin / Ti - ne mân/ - tu// - it / eu //sunt, Tu / mæ /faci ve /- sel ca sæ-fii/ ///cânt;
4. Pli - neø/- te ce-ai/ fæ//- gæ - du///- it Øi / fii / cu noi /pân’ la sfâr///-/øit,
  
 4        
 4
  

  
  
         

/ ///- ne - zeu /vreau/ sæ-L/ mæ///-/resc,
Pe /Dum Cu / la /- /u - de/ / sæ-I / mul//- flu - mesc.
//,,sfânt”
Cu ,,sfânt”,// / veø - nic / læ - u /- dând Pe / Ta /-//tæl,/ Fi/ /- /ul, / Du - hul/ Sfânt.
Din //’nal//- tul / Tæu / ce - resc / al///- tar Bi - ne - /cu - vân//- tæ - ne / cu / har!
Cân - //ta /- rea / noas//- træ / s-o / pri//- meøti Øi / sæ /ne-n-/drepfli/ pe / cæi / ce/- reøti!
         
      

 
 
Textul: Valentin Ernst Löscher, în Sammlung von geistlichen Liedern, Cincinnati, Ohio, 1839; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în revista Semnele Timpului, Anul II, Nr. 2, Bucureøti, Februarie 1909 Melodia: OLD HUNDREDTH
Muzica: atrib. lui Louis Bourgeois, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551 Text diferit: 2, 48, 50, 196
Armonizare diferitæ: 48, 50, 196
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

59 Nimeni ca Tine, Doamne Isuse!


Schönster Herr Jesu!
Moderato
 4
 4   
    
1. Ni - meni / ca / Ti - ne, Doam ///- ne / I - su - se,
2. Râ / - uri / øi / ma - re, Mun //- flii / din / za - re,
3. Zori / fæ - ræ / pa - tæ, Noap - tea-n - ste//- la - tæ,

  
4. Ori ///- ce / fæp - tu - ræ/ Poa //-/ te / sæ spu - næ,

 44    

  

 


     
        
 
/Tu, / Fiu / de / om / øi Dum///- ne - zeu! Eøti / Cre
/// - a - to - rul,
Cu-a / lor /splen
// - doa - re ne / ræ - sar! Dar / nu / øtim / spu - ne/
Ori - cât / fru - mos / ne-ar a - ræ /- ta, Sunt/ o - glin//- di - re/
Spre / ræs - tig / - ni - re de-ar/ pri //- vi: Ni - meni/ ca / Ti - ne,
     
    

   

  
       
 
Eøti / Sal - va /- to - rul, Domn/ pes /- te toa - te / øi / me - reu!
Câ - tæ mi /- nu - ne/ As - cun /-/de, Doam//-/ne, / al / Tæu / har!
De-a / Ta mæ //- ri - re, Sunt / ra - ze din lu - mi - na / Ta!
Doam///- ne I - su - se, N-a / fost / øi nici nu / va / mai / fi!
     
    
  
   
© Textul: str. 1 øi 3: autor necunoscut, într-un manuscris, Münster, 1662-1673 øi în Münsterisch Gesangbuch, Münster, 1677; Metrul: 55.8.D Mixt
str. 2: Heinrich August Hoffmann von Fallersleben, în Schlesische Volkslieder, Leipzig, 1842; Melodia: ST. ELIZABETH
str. 4: autor necunoscut;
trad. de Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990,
dupæ: str. 1-3: traducætor necunoscut, în Church Chorals and Choir Studies, New York, New York, 1850;
str. 4: Joseph Augustus Seiss, în Sunday School Book, Philadelphia, Pennsylvania, 1873
Muzica: mel. de Christian Ernst Graf, 1766 øi în Schlesische Volkslieder, Leipzig, 1842;
arm. de Richard Storrs Willis, în Church Chorals and Choir Studies, New York, New York, 1850
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

O, vino, scump Isuse! 60


O Kriste, dragi Spasse!
Moderato
 4 
 4       1. /O, vi /- /no, scump/ I - su - se Øi / um -ple-mi i - ni - ma,
2. Tot lu - crul mâi - nii / Ta - le E-a - øa / de mi /- nu - nat/
3. În Ti - ne-i pli - næ //- ta - tea De / om / øi Dum///- ne - zeu,
4      ( ) 

4
    

 
       Øi / gân - dul meu spre Ti - ne În / veci / se va / ’næl /- fla!


Øi /vred /- nic al Tæu Nu - me Sæ / fi ///- e î - /næl - flat!


De-a - ce - /ea, cu tot ce - /rul, Ge - nun - chii-mi plec / /øi eu!
       


  Refren 
 
       


’Na// -//in//-//tea/////sla//-//vei///// Ta////-////le//////Îmi////plec/////fi///-///in///-///fla//////mea,/

   
  ( )  
   

  

   
    ( )   

 

Cæci//// Tu/////eøti////Cre///-///a///-///to/// -///rul,//////Iar//////eu,//////zi///-///di///-///rea///// Ta!

         
© Textul: Dragutin Nikola Slankamenac, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982; Metrul: 7.6.7.6 Iambic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 2003 Melodia: LANCASHIRE
Muzica: mel. de Henry Thomas Smart, 1835, în Psalms and Hymns for Divine Worship, Londra, 1867;
arm. adapt. dupæ Henry Thomas Smart
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

61 Eu am un loc ce-mi place mult


Near to the Heart of God
Andantino
  4
  4 

  

    


1. Eu am un loc ce-mi pla - ce mult: Chiar lân - gæ Le - gea Sa!


2. Eu am un loc ce-mi pla - ce mult: Chiar lân - gæ cru - cea Lui,
3. Eu am un loc ce-mi pla - ce mult: Chiar lân - gæ tro - nul Sæu,

 44 

  

    

 
   
 
  

  

    


Drep//- ta /- tea ei / s-o îm - pli - nesc, Mæ / o - glin- desc / în / ea…
Iu - bi //- re câ - tæ am / pri/ - mit Sæ / ræs//- pân - desc / ori - cui…
Mæ /- ri - rea toa /- tæ sæ / I-o / dau, Fe - rit / de / ori - ce / ræu…

 

  

    

 
   

  Refren 
 
  
   
   
 

I - sus e / Cre /- a - to - rul, Iar cel cre/- at sunt eu


I - sus e / Sal - va - to - rul, Iar cel sal - vat sunt eu
I - sus es - te / co - roa /- na, O stea în / ea sunt eu
     


 

  

 

   

  
 
  
      Øi lo - cul ca - re-mi pla - ce E lân - gæ El, me - reu!

 
     


 
© Textul: Cleland Boyd McAfee, 1901, în revista The Choir Leader, Dayton, Ohio, Octombrie 1903; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Melodia: McAFEE
Loma Linda, California, 1990
Muzica: Cleland Boyd McAfee, 1901, în revista The Choir Leader, Dayton, Ohio, Octombrie 1903
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

Vrem sæ-L încoronæm! 62


Crown Him with Many Crowns!
Allegretto

 4

 4   
    
1. Vrem sæ-L în - co - ro - næm Pe Mie - lul Sal - va - tor,
2. Vrem sæ-L în - co - ro - næm Pe Cel / ce ne-a / sal - vat,

44   
   

3. Vrem sæ-L în - co - ro - næm Ca Re - ge pes - te / zæri,


     

  
         Co - roa - ne / mul - te / s-a /- du - næm Cu / glas / tri /- um - fæ - tor!


Pe / Cel / ce, / prin / iu - bi - rea / Sa, În / pal - me / ne-a / sæ - ///pat…

       

Pe / tot / pæ - mân - tul / sæ /schim///- bæm Ræz - boa/ - ie - le-n / cân - tæri!

 
 

 
 

   
   


O, su //- fle - te / al /meu, ’Na - in - tea / Lui / sæ vii,
Nici în - ge - rii / de / sus //Nu / pot / pri - vi / la El,
Nu a - re-n / veac / sfâr - øit //Îm - pæ - ræ - fli - a Sa,
( )   
   


 

 
 
       

Sa - lu - tæ-L azi / ca Re - ge-al/ tæu Øi Domn/ pe veø //- ni - cii!
Cæci / ma /- rea sla - væ-a lui / I - sus E jert - fa Lui / de / Miel!
Sub / pa //- øii Lui / vor ræ //- sæ / - ri Flori vii / de o - sa - na!
( )      


   
© Textul: Matthew Bridges, în Hymns of the Heart, Ed. a II-a, Londra, 1851; Metrul: 6.6.8.6.D (MSD) Iambic
trad. de Florin Læiu, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: DIADEMATA
Muzica: George Job Elvey, în Hymns Ancient and Modern, Appendix, Londra, 1868 Text diferit: 292
Armonizare diferitæ: 292
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

63 Hristos e Cel ce va domni!


All Hail the Power of Jesus’ Name!
Allegro
 4
 4      
 
1. Hris - tos / e Cel ce / va / dom ///- ni! /Voi, / în - /geri,
2. El / es - te uns din / veø - ni - cii, Stæ - pân / pe-al
3. Øi / ori - ce /neam, ori - ce / po - por, Ori /- un //- de
4. Hris
    
- tos / e Cel ce / va / dom ///- ni, S-o / øti //- e
4   
4 

 
   
  
   
 
væ-n //- chi - nafli! Ve - /nifli, / po - poa - /re, / mii / øi / /mii,
sla - vei / tron! Ve - /nifli, / ræs - cum - pæ - ra - flii / Lui
væ / a -/ flafli, El / es - te / Dom - nul / dom //- ni - /lor,
ori /- ce om! Øi-n veci de /veci, / doar El va fi
 
   
/
 
/ / / / /

    
 

 
    

    
  

 
Pe / Dom//- nu-n///- co - ro - nafli! Ve - /nifli, / po - poa - /re, /
Øi-L / î - næl - flafli / ca / Domn! Ve - /nifli, / ræs - cum - pæ -
Mæ //- ri /- rea / Lui / cân /- tafli! El / es - te / Dom - nul /
   
  
În - co //- ro - nat / ca / Domn! Øi-n / veci / de / /veci, / doar/
  
 


 
 
    
 

  

mii / øi / /mii, Pe / Dom /- nu-n //- co - ro - nafli!
ra - flii / Lui Øi-L / î - næl - flafli / ca / Domn!
dom //- ni - /lor, Mæ /- ri - rea Lui / cân //- tafli!

 
El
  

/ va
 

/ fi În - co /- ro - nat / ca / Domn!

    
 


© Textul: str. 1: Edward Perronet, în revista Gospel Magazine, Londra, Noiembrie 1779 Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
str. 2: Edward Perronet, în revista Gospel Magazine, Londra, Aprilie 1780; Melodia: CORONATION
str. 3 øi 4: John Rippon, în A Selection of Hymns, Londra, 1787;
trad. de Ioan Buciuman, 1997
Muzica: mel. de Oliver Holden, în The Union Harmony, Boston, Massachusetts, 1793; arm. adapt. dupæ Oliver Holden
ISUS HRISTOS - CREATOR, DUMNEZEU

Mai sus decât înalflii munfli 64


I Sing the Almighty Power of God
Allegretto
 3 
 4 

  

  
  
 
1. Mai / sus de - cât / î - nal - flii / munfli Pe / ca /- re / i-a / cre /- at,
2. Slæ - vit e-al / nos - tru / Cre /- a /- tor, Pu - ter - /nic,/ ne - væ - zut!
3. Nu-i / nici o / floa /- re / pe / pæ - mânt, Nici / pa /- sæ - re, / nici / nor,
3 

  

  
  
4
 
  
 
 

  

  
  

 
Mai ne - pæ - truns / ca un / o - cean, Øi mai / în - fri - co /- øat,
El a / ros//- tit / doar un / cu/- vânt Øi toa /- te / s-au / fæ /- cut!
Sæ nu-fli/ vor/- beas - /cæ, tre - sæl//-/tând, De bu - nul / Cre /- a - tor!

 

  

  

  

 
 

 

  

  
  

 
El / fli - ne / lu - mea-n/ pal - ma / Lui Øi / râ///- de de / cel / ræu!
El / mæ//- ri - lor / le-a / pus / ho - tar Øi / lu/- mea-n veci / va / sta;
Fi - in - fla /mea,/ pur - tând/ øi / ea Mi - nuni/ de veø - ni - cii,
 
  

  
  
 


 
  

 
 

  

    

A - ce - laøi / azi / øi-n / veø//- ni - cii E-al nos - tru /Dum///- ne - zeu!
Eu / sunt/ doar / pra - ful / pe / cân/ - tar Dar cânt / mæ - ri - rea / Sa!

 

  

    
Va / prea//- mæ - ri / iu - bi - rea / Sa Ce nu / se / va / sfâr //- øi!


  
© Textul: Praise for Creation and Providence, de Isaac Watts, Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
în The Divine and Moral Songs for the Use of Children, 1715; Melodia: VARINA
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998
Muzica: Johann Christian Heinrich Rinck;
adapt. de George Frederick Root, în The Sabbath Bell, Boston, Massachusetts, 1856
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

65 Ieri, Isus pe lemn muri


Christ the Lord Is Risen Today
Moderato
 4
 4          
 
1./Ieri, I - sus pe /lemn/ mu - /ri, /
2. Azi El es - te-n ce - /ruri, /sus, Sla//-//væ//////Lui,/////A/
/ -/ le/-/lu/////-/////ia!
 
3. Mâi - ne vi /- ne iar pe /nor,
44         
/


   

/
/


          
 
/Sæ ne poa ////- tæ /mân///- tu /- i,
De-ori - ce sla//- væ mai pre - /sus; Sla//-//væ//////Lui,/////A/ -/ le/-/lu/////-/////ia!
Domn øi Re - ge-al re - gi - /lor!

         


  
        
 

   

  
/Cru - cea noas /-/træ, /cru - cea /grea,
Øi ne-a - ju -//tæ-n ha - rul /Sæu; Sla//-//væ//////Lui,/////A/ -/ le/-/lu/////-/////ia!

  
Pen - tru /veci, în sla - va /Sa,
  
 ( )        
 
 
        
 
    
 


  

/A pur - tat /spre-a ne sal - /va;
Øi ne sca -/pæ de-ori- ce ræu; Sla//-//væ//////Lui,/////A/ -/ le/-/lu/////-/////ia!
Vi - ne Dom-/nul, sæ ne ia!

  ( )
         

 
© Textul: Charles Wesley, în Hymns and Sacred Poems, Londra, 1739; Metrul: 77.77 Trohaic cu Slavæ Lui, Aleluia
trad. prel. de Benone Burtescu, 1974, în Cântafli Domnului, Bucureøti, 1975 Melodia: EASTER HYMN
Muzica: compozitor necunoscut, în Lyra Davidica, Londra, 1708;
adapt. de John Arnold, în The Complete Psalmodist, Londra, 1749
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

Aleluia cætre Domnul! 66


Alleluia! Sing to Jesus!
Allegretto

 3 
 4           
 
1. A - le - lu - ia cæ - tre Dom - nul! El / din ce - ruri S-a / ple/- cat/
2. A - le - lu - ia cæ - tre Dom - nul, /Sus,/ în sfân//- tul Sanc - tu /- ar,


3. A - le - lu - ia cæ - tre Dom - nul, Ia -//tæ-L, vi /- ne cum / a / zis!

34           
 
  
 
           
 

Pâ - næ-n va - lea/ mor///- flii /noas//- tre, Sæ / ne scoa//- tæ / din / pæ - cat!
Pen/- tru-a noas//- træ / is - pæ - øi - re, Pen /- tru mi - nu - na - tul / har!
În - geri ne / tri - mit / cân /- ta - re/ Din - spre no /- ul / Pa /- ra - dis!
          
  
   

       
 
 
 

    
 
 

Ce / iu - bi//- re, ce / du - re - /re: Dom - nul / nos - tru ræs - tig - nit!
Sun - tem / li - beri! Vi - na /noas//- træ El / cu / sân - ge ne-a / spæ/- lat,

         
Ce /splen/ - doa
////- re/ ne / a - ra /- tæ Al / ve - ci -/ ei ræ - sæ - rit!


  

 
  
       
   
 


   
   

Pen - tru El / e / în - chi /- na - rea: A - le - lu - ia, ne-a/ iu - bit!
Pen - tru El /’næl/- flæm / cân/- ta - rea: A - le - lu - ia, ne-a/ sal - vat!
Pen - tru Dom - nul / A - le - lu - ia, A - le - lu - ia/ ne - sfâr/ - øit!
         
      

 
© Textul: William Chatterton Dix, 1866, în Altar Songs, Londra, 1867; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Melodia: HYFRIDOL
© Muzica: mel. de Rowland Hugh Pritchard, c. 1830, în Cyfaill y Cantorion, Llanidloes, Wales, 1844;
arm. de Ralph Vaughan Williams, în The English Hymnal, Londra, 1906;
adapt. în The BBC Hymn Book with Music, Londra, 1951
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

67 Un Nume, ca al nimænui
My Faith Has Found a Resting Place
Andantino
 3 
 4       

1. Un / Nu - /me, / ca / al ni - mæ -/nui, E Dom//- nul meu / iu - bit!
2. De ce / pri//-/ vi -/ rea mi-aø/ o -/ pri Pe tot / ce-i tre - cæ - tor,
3. Vræj /- ma - øii-s /mulfli/ pe dru - mul //greu, Dar nu / mæ tem / de / ei,
4. Prin toa /- /te, câ - te zil - nic //pier, Chiar da - cæ /trec, / plân/- gând,

34       
   
  

 
       

Îmi / e de-a -juns / iu /- bi - rea / /Lui, Prin / ca - re / m-a / gæ //- sit.
Când / øtiu cæ / voi / ve - /dea, cu -/rând, Pe-al/ meu / Mân//- tu - i - tor?
Des - tul sæ / øtiu / cæ /El, me//-/reu, Ve - ghea//- zæ / pa - øii mei.
Un / loc de-o - dih - næ am în / cer Øi-l / voi / pri - mi / cu - rând!
       
   
  

 Refren 
        
 
Nici//// sus////în////cer,////nici/////pe////pæ/-/mânt///Nu////øtiu,//mai//mi//-//nu//-//nat,/

       
 
 

 
       

De//-//cât//// cæ////Dom/-/nul//////a//////mu/-//rit,///// Sæ//////fiu////ræs/-/cum/ -/ pæ// -// rat!

       
  
 
© Textul: Eliza Edmunds Hewitt, în Songs of Joy and Gladness No. 2, Boston, Massachusetts, 1890; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, Calif., 1990 Melodia: LANDÅS
Muzica: melodie tradiflionalæ norvegianæ, în Norsk Nasjonalmusikk, Oslo, c. 1900;
aranj. de William James Kirkpatrick, în Songs of Joy and Gladness No. 2, Boston, Massachusetts, 1890
arm. adapt. în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

Clædim pe o Stâncæ de mult prefl 68


We’ll Build on the Rock

 4
Moderato

  
 4          

1. Clæ//- dim / pe / o /Stân//- cæ / de / mult///prefl, I - sus, /pia -tra/ un - ghiu//- la - ræ,
2. Ne - buni /sunt//tofli/ ca - re / pe / ni - sip Clæ/- desc øi-s / ro - bifli/ plæ - ce - rii/


    
3. Ve///-/nifli///de ///clæ/-/difli/// pe /// a /-/ de/-/ vær Pe/// Stân/-/ca ///de/// ne/-/clin//-/ ti /-/ re,
 
4    
   
4 

 


 

         
 
Fur - tuni / øi cu - tre - mur øi-ori - ce / vrefli Nici/ -/când/ nu / ne / do - boa//- ræ!
Øi-n / loc / sæ se-n/-/crea // /- dæ în / I - /sus, Se-n///- chi/- næ / lor /øi-a///- ve /-// rii...
Øi /// pu /-/ nefli de-a
//-//cum/// un bun /// te/-/mei Cre///-/din/-/flei-n////mân/-/tu//-/ i /-/ re!
        

   


Refren
   
            

Noi///clæ//-//dim/////////////////pe/////I//-//sus,//////noi///clæ/-/dim/////////////////pe/////I//- //sus,
           
  

 

    
          

 

/Clæ/- /dim///pe////I/-/sus,/Stân-ca////de///mult//prefl,// Te/-/mei////pus// de////pro/ -/fefli!

       
  
    
 

Textul: Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886; Metrul: 9.8.9.7 Mixt cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: BUILD ON THE ROCK
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 1999
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

69 Ca roua din zori


The Way that He Loves

 6 Andantino

   
4  
      

  
1. Ca / ro - ua din / zori ce / co - boa//- ræ / pe / flori E dra - gos - tea
2. Cu / mult/ mai pre - sus de - cât / fal /- ni - cii / munfli E dra - gos - tea
3. Ni - mic /n-am mai /sfânt pe / în /- tre - gul / pæ - mânt Ca dra - gos - tea
  
64        

 
   
 
         

 
lui I - sus; O / ra - zæ de / cer ce mân ////- gâ - ie-n / du//- reri
lui I - sus; A - dân /- cæ de-a -juns, un o - cean/ ne - pæ - truns
lui I - sus; Ori/- cât / de tru - /dit, merg pe / drum/ în - so//- rit

      
   

  

  
         
 
E dra - gos - tea lui I - sus. În / lu//- me um -blam/ fæ - ræ /
E dra - gos - tea lui I - sus. Nu-i / ni - meni a /- tât / de / cæ -
De dra - gos - tea lui I - sus. Tre - sal///- te în /- tre - gul / pæ -
       


    
 
       
   
 

     
rost Øi plin / de-n/ - tu - ne - ric / am //fost...
/ În / su - fle - tul
zut Sæ nu / poa /- tæ / fi / re - næs - cut. Des - tul / sæ / te
mânt Øi lu - mi - le / toa//- te / în / cânt, Cæci / tot / ce / va

   
     
 
  
© Textul: William Elmo Mercer, 1957, în New Songs of Inspiration, No. 3, Nashville, Tennessee, 1958; Metrul: 11.7.11.7.88.11 7 Anapestic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1997, în Timotei ’99, Imnuri pentru tineret, Bacæu, 1999 Melodia: THE WAY THAT HE LOVES
© Muzica: William Elmo Mercer, 1957, în New Songs of Inspiration, No. 3, Nashville, Tennessee, 1958
Text diferit: 687
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

     


      
meu stræ - lu - ciri / au pæ - truns Din dra - gos - tea lui I - sus.
/laøi, prin / cre/- din - /flæ, con//- dus De dra - gos - tea lui I - sus.
fi prea - slæ/- vit / în ve/ - cii E dra - gos - tea lui I - sus!
      
     

  

Cuvânt dumnezeiesc 70
O Wort aus Gottes Mund!
Moderato
 3
 4         
 

1. Cu - vânt / dum - ne - ze - iesc În / trup / des//- co - pe///- /rit, Prin
2. Co - moa ///- ræ /sfân - tæ /mi-eøti,//
/ ///Fi-mi/ øi / lu //-/ mi - næ///- /tor; Spre
3. /O, /scump / Mân /- gâ - ie /- /tor, Con - du - mæ / chiar / a - cum La
4. În / Ti - ne /m-o - glin/-/desc, Mân /- tu //- i - tor / iu///- /bit, Pe
        
3  

 4
 
      
 
   
 
    
Ti - ne doar / eu / vie - flu - /iesc, Tu / mæ / faci / fe - ri - cit!
fla - ra fiin ///- fle - lor / ce - reøti Fi-mi/ bun / con - du - cæ - tor!
Mie - lul /blând,/ is - pæ - øi //- /tor, Pæs - to - rul /meu / cel / bun!

         
Ti - ne as - tæzi / eu / clæ -/desc, Cæci / Tu / m-ai /mân //- tu //- it!

  
  
Textul: autor necunoscut, în Jubeltöne für Sonntagschulen und den Familienkreis, Cleveland, Ohio, 1871; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Iambic
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910 Melodia: DENNIS
Muzica: mel. de Johann (Hans) Georg Nägeli, în Christliches Gesangbuch, Zürich, 1828;
adapt. de Lowell Mason, în The Psaltery, Boston, Massachusetts, 1845
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

71 Veste bunæ-avem de sus


Jesus Saves
Moderato
 3  
 4     
  
 
 
1. Ves/- te / bu - næ-a - vem/ de / /sus: Sal - va - tor e / I - sus!
2. Din / ta - la - zuri / de / pæ - cat Dum//- ne - zeu ne-a / sal//- vat!
3. În / po - top / sau / în / ræz - boi Tot / I - sus e / cu / noi;

 
4. Su - næ / trâm///- bifli / la / ho /- /tar, Cæci / I - sus vi - ne / iar!
34       
    
 

    
    
 
Sæ / stri - gæm / în / lung/ øi-n / lat: Sal - va//- tor am / a - flat!
Pæ - cæ - to - øii cân - te-n / cor: /Iat’ / a - vem Sal - va//- tor!
Mort/ a /fost, / dar / a-n//- vi - at, Cru - cea / Lui ne-a / sal//- vat.

      
Ves - te-n ori /- øi - ce po - por:
   /Da, / a - vem Sal - va//- tor!

    
  
   
        

S-o / pur - tæm / spre/ pa - tru / /zæri, Pes - te / munfli/ øi-n larg de //mæri,
De / la / poli / pâ - næ-n/ pus//- tii Sæ / tre - sal///- te tofli cei / /vii!
Spu - nefli / øoap////- te / de / cu /- raj Prin - tre / la - crimi øi ne - /caz,
   
     
Mân/- tu //- i - rea / vom/ ve - dea Când/spre / ce /- ruri vom cân//- ta

   
  
 
 
   
     

  

 
    
S-o /’næl//- flæm / azi / tot / mai/ sus: Sal - va - tor e I - sus!
Imn de / sla - væ / ne-a/ a - dus: Sal - va - tor e I - sus!
Din / mor- mânt / pri - vifli / în / sus, Sal - va - tor e I - sus!

  
    
Cân - tec / fæ - ræ / de / a - pus: Sal - va - tor e I - sus!
  

   
© Textul: Priscilla Jane Owens, în The Revivalist, Troy, New York, 1868; Metrul: 76.76.77.76 Trohaic
trad. de Florin Læiu, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: JESUS SAVES
Muzica: William James Kirkpatrick, în Songs of Redeeming Love, Philadelphia, Pennsylvania, 1882
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

Domnu-i iubirea 72
Gott ist die Liebe
Allegretto
 3  
4   
       
 

1. Dom///- nu-i iu - bi - rea ce / mân////- tu - ieø //- /te, Dom- nu-i / iu -/
2. Zæ - ceam în lan /- flul ne - le - giu ///- i - /rii, Fæ - ræ / spe -
3. Mi-a dat pe Fi /- /ul, Fiu / al / mæ //- ri /- /rii, Mi-a / dat / pe /
4. Prin E - van /- ghe//- lie El tot mæ chea///- /mæ, Prin al Sæu
34       
/

 
 Refren

    
   ( ) 

bi - /rea, El / m-a / iu - bit!
ran //- /flæ, /fær’ a - ju -///tor… Deci////voi///// cân//-//ta/////// ia//-//ræøi:/
Fi /- ul ca / Sal //- va - tor!
sân //- ge sæ fiu spæ //- lat.

      
  
 

 
       
 
Dom-nu-i////iu///-//bi///-///rea,//Dom-nu-i////iu//-//bi////-///rea,////El////m-a/////iu//-//bit!

       
 
  
Textul: August Dietrich (Diedrich) Rische, 1856, în Das geistliche Volkslied, Bielefeld, 1860; Metrul: 5.5.5.4 Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910 Melodia: GOTT IST DIE LIEBE
© Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ, Thüringen, c. 1840;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

73 De-a lungul marilor vecii


Must Jesus Bear the Cross Alone?
Andantino
 4
 4   
     
  
 
  
1. De-a lun - gul ma///- ri -/ lor / ve//- /cii, În / slævi / de / cer / sæ / cânt,
2. Sæ / /port, prin lumi/ de / he - ru -/vimi, Co /- roa - na / de / lu - mini,
3. Sæ / trec al ne - mu /- ri - rii / prag A - //cas’, la / Dum/- ne//- zeu,

        
4. De-a - øa de mult/ cât / m-a / iu /- bit Øi-am fost ræs - cum - pæ///- rat,
4 
 4   

 
 
 
       

       

I - sus / în / lo -/ cul meu / ve ////- ni Sæ / plân///- gæ pe / pæ -//mânt...
El / a / pur - tat / în lo - cul/ meu Cu - nu /- na cea / de ///spini...
El / pra - gul / mor /- flii l-a / tre///- cut Pe-o / cru - ce-n lo - cul ///meu...
Îmi / plec / øi / frun//- te øi / ge-/nunchi În / veø /- nic a /- do///- rat.
  
      
 


 
© Textul: Thomas Shepherd, în Penitential Cries, Londra, 1693, George Nelson Allen, în The Oberlin Social and Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
Sabbath School Hymn Book, Oberlin, Ohio, 1844 øi Charles Beecher, în Plymouth Collection, New York, N.Y., 1855; Melodia: MAITLAND
trad. liberæ de Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990
© Muzica: mel. adapt. dupæ George Nelson Allen, în The Oberlin Social and Sabbath School Hymn Book, Oberlin, Ohio, 1844;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2000, 2005
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

Cine, ca Isus, mai poate? 74


Who Can Cheer the Heart Like Jesus?

 4 Moderato

 
 4          

1. Ci - /ne, / ca / I - /sus,/ mai / poa////- te Sæ mæ/ fa - cæ fe - ri - /cit?
2. Ce / ri - si - pæ / de / iu - bi //- re El tri//- mi /- te an / de / /an,
3. El / îmi / sa /- tu//- ræ / træ //- i - /rea, El e / plin/ de tot / ce-i / /bun,

    
4. /O, / ce / ma//- re / bu - cu /- ri //- e Pe I - sus / sæ-L pot / ve /- dea
4    
4 
   
 


 

      
 
  
      
   
Dom /- nul/ es - te-al/ meu/ în / toa///- /te, El pe / mi /- ne /m-a/ iu//- bit!
Mai / pre//- sus/ de ne - mu /- ri //- /re, Mai a - dânc/ ca / un / o - cean!
Bra - flul / Sæu/ e mân///- tu /- i - /rea, El mi-e/ to - /tul, / pot / sæ / spun!

   
Øi / în - trea///- ga veø//- ni - ci //- e Sæ slæ/- vesc/ iu - bi - rea/ Sa!
   
 
    
    

 
Refren
      
   
 
  
      

Drag///îmi////e//////I//-//sus////pe////lu//-//me,/////Mai////de///prefl///ca////via/-/fla////mea!/

 
         
  
   

 

  
          

Din//-//tre///mii////øi////mii///de/////nu//-//me,///////Eu/////pe////El/////Îl////voi///cân/-/ta!

 
 
     
    
 

 
© Textul: Thoro Harris, în Revival Echoes, Eureka Springs, Arkansas, 1931; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. de Florin Læiu, 1997 Melodia: HARRIS
© Muzica: Thoro Harris, în Revival Echoes, Eureka Springs, Arkansas, 1931
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

75 Doar Tu ne eøti cale, adevær øi viaflæ!


Nur Du bist der Weg und die Wahrheit und Leben!
Andantino
 2  
4

    
    

  

1. Doar Tu / ne eøti / ca - le-a - de //- vær øi / vi - a - /flæ,
2. La Ta - tæl din / cer / sæ / a - /jung, pe-as//- tæ / ca /- /le,
3. /O, Doam/-/ne-am ne /-/ vo ///-/ ie //de-a// Ta pli /-/ næ /-/ ta /-/ te
2
      

 4   
  

       
  
 
Pe Ta - tæl / Îl / ve - de doar /cin’ / Te-a/ pri /-//vit... Doar / Tu mân - tu -
Tot Tu / mæ / con - duci / prin al Tæu / Spi/- rit / viu; Øi-a - /øa, mul - flu -
Ce-o dai // a /-/ lor /// Tæi // ca sæ-i de /-/ sæ /-/vâr/-/øeøti; Doar // Tu mi-eøti////næ/-/
 

       ( )
  

  
   
  

    
 
  
ieøti / prin pu - te - rea-fii/ mæ - rea - /flæ, La / Ti / - ne / a -//
mi //- tæ doar / tot mi - lei / Ta - /le, Sfin - flit / prin / Cu -
   
dej /-/ /dea, cæci // /Tu mi-eøti// de /// toa /-/ /te: Øi // ca /-/ le-a /-/ de -/
   
 
  
 
 
     
  
 

 
 
 
 
lerg ca / sæ / fiu / mân - tu - it; Cæci ca - lea e / lun - gæ øi /
vânt de-a - de - vær / pot sæ // fiu; Iar când / vreau øi / /eu, / prin pu -/
/vær/ øi /// vi///-/ a /-/ flæ Tu//mi-eøti! Prin Ti /-/ /ne, I /-/ su /-/ /se, spæ/-/
     
    
   


 

Textul: prel. de Otto Lüpke, în Zions-Lieder, Hamburg, 1907, Metrul: 12.11.12.11.D Anapestic
dupæ Frederick William Faber, în Oratory Hymns, Londra, 1854; Melodia: FISKE
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919
© Muzica: mel. de William Fiske Sherwin, sec. al XIX-lea;
adapt. în Zions-Lieder, Hamburg, 1907;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1992
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

      
  
 
  
ci ////- ne sæ / øti /- /e, Pu - tea - voi / ræ - mâ /- ne / chiar//pân’
te - rea-fii di - vi - /næ, Sæ / lupt / când/ is /- pi - ta m-a /- tra -
lat / de pæ /-/ ca /-/ /te, Spæ// -/lat /// de // a /-/ ma /-/ ruri cu-al///
//Tæu //
    
  

   


 
      
 
 
   
 

la / sfâr/ - øit? Doar/ fæ /- gæ - du /- in - fla, / doar / ea / mæ mân-
ge-n / pæ - cat/ Øi / fi - rea /s-o-n/- ving / pri - ntr-o / moar - te de/-//
sân /-/ ge / sfânt, In /-/ tra /-/ voi /// o /-/ da //-/ tæ /// pe / porfli // în ce -/
      
 
 
   
 
 


  
         
 

gâ - ie, Cæci Tu / mæ / a //- si - guri /de-un loc pre - gæ - tit!
pli - næ, Spre Ti - ne / a - /lerg, / /Tu, Cel blând øi / cu - rat!
ta /-/ te, Sæ gust // fe /-/ ri///- ci // -/ rea øi-n veac sæ-fii /// tot ///cânt!


 

 
      

  
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

76 Iubire sfântæ, dar ceresc


Love Consecrates the Humblest Act
Andante
 3 
 4     
   

1. Iu//- bi - re / sfân///- /tæ, dar / ce - resc Øi / har / ne - mær - gi - /nit,
2. I - /sus, / mæ///- ri - tul Îm - pæ/- /rat, Ve - ni / din/ veø - ni /- cii
3. Spre/ cei / ne - vred//- nici S-a / ple//-/cat, Spre / cei / ce / i-a / iu - bit
4. Prin/ via /- fla / øi / prin jert /- fa / Lui O / ca - le / ne-a / des - /chis,

3        
 4   
 

 
     
   
 
Prin/ ti //- ne / i - nimi se-n///- no - iesc Spre ce - rul / ræs - tig - nit!
Sæ-i/ mân
////- tu//- ias////- cæ din/ pæ /- cat Pe-ai Sæi / iu - bifli / co - pii.
Øi / pe / pi - cioa /////- re i-a / spæ//-/lat, Ca slu//- ji - tor / sme /- rit.
Cum/ al - ta-n/ toa /////- tæ lu - mea//nu-i, Spre no /- ul / Pa /- ra - dis.

     
 
     

 
© Textul: adapt. dupæ Silas Bettes McManus, în Church and Sunday School Hymnal, Scottdale, Pennsylvania, 1902; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. liberæ de Cezar Geantæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: TWENTY-FOURTH
Muzica: atrib. lui Lucius Chapin, în Repository of Sacred Music, Part Second, Harrisburg, Pennsylvania, 1813
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire! 77


Andante
 2 

 4        
 
1. Iu - bi - t-ai,//Doam
/ ////-/ne, / în - trea/- ga / o - me/- ni - re, În - cât ai /
2. Nici / o / du///- re - re / nu / Te-a/ în - tors/ din / ca - le, N-a / fost is -//
3. Tot / ce / a - vem / es - te / jert/- fa / de / pe / cru /- ce, Tot / ce sun -

24        
4. Glo //- ri //- e / fii - /e, / ce/- res - cu//- le / Pæ - rin /- te, Sla /- /væ, I -//


 

     
  

     

dat / jert///- fæ / pe / Fi - ul / Tæu; Pe / Fi - ul //Tæu,//blând/ øi / plin / de / iu -
pi - tæ / sæ //n-o-m////-pær/- tæ //øeøti...
- Prin / jert/ - fa scum//- pæ / a / dra /-/ gos///- tei
tem / es - te-n/ Nu - me/- le / Tæu! Ori - ce / po /- va - ræ / cu / Ti - ne /vom/
su -

/se,/ cæ / mult / ne-ai/ iu//- bit! Spre / bi - ru /- in - flæ / pri - vim / î - na -

        

 

     
 
    
 
   
bi - /re, Ca s-o / sal /- ve - ze /din //mrea - ja ce - lui / ræu!
Ta - le Ne-ai a -/ ræ /- tat / cât / de /mult / ne pre //- flu - ieøti!
du - ce Øi nu / ne / plân - /gem, / ori - cât / ar fi / de / greu!
in
 
-
  
/te! Te pro - slæ -/vim, / Doam-/ne, / cæ ne-ai
/ mân///- tu///- it!

 
     
() 
© Textul: str. 1, 4: autor necunoscut; str. 2, 3: Benoni Catanæ, 1995; Metrul: 12.10.11.11 Dactilic
trad. str. 1, 4: adapt. dupæ Nicolae Jelescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922 Melodia: RODMAN
© Muzica: mel. adapt. dupæ Lowell Mason, în Advent Hymn Book, Lowell, Massachusetts, 1854; Text diferit: 515, 154
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

78 Prin altul nu pofli fi scæpat!


Es ist in keinem andern Heil
Moderato 
 4      
4  

      

1. Prin / al / - tul nu / /pofli fi scæ - pat, Alt / nu - me/ nici nu es /- te / dat
2. Mulfli /oa - meni nu- me-øi fac sub / cer, Se-a -vân///- tæ / /sus, dar ia -/tæ-i,/ /pier,
3. Prin ///al// -/ tul nu/// /pofli fi scæ /-/pat, Alt ///nu /-/ me/// nici nu es//-/ te /// dat

4        
 4  
 

 
 
        

 
Spre-a / noas//- træ /mân - tu /- i - re, Cæci/ Pia /- tra ce-o /zvâr ////- li - ræ / tofli
I-a / în - ghi - flit /mor- mân //- tul; În / via //- flæ fost - au / stræ//- lu - /cifli,

        
/// I /-/ sus///Hris
///-/træ ///mân/-/ tu //-/ i /-/ re! /O,/// Nu/-/ me /scump,
Spre-a///noas ///-//tos,

 

  

 
 
 
        
 
Fæ - cu - tu - s-a / pia /- træ / de / colfl Øi /bol//- tæ / de / clæ///- di - re!
Dar / au / sfâr//- øit / ne - no - ro - /cifli, /Sunt / u - na / cu / pæ - mân //- tul!
Spe/-/ ran//-/ fla /// ce /-/ lui /// pæ /-/ cæ//-/ tos E-n ///Ti //-//ne,/// doar/// în /// Ti /-/ ne!
         
 

    


       
 
Ci - ne / ca - de / pe-as/- tæ / Stân/ - /cæ, În / a - dân /- cæ
Sin - /gur, / Dom //- /nul, / El / træ - ieø - te Øi /dom ///- neø /- te
Fi-mi /// øi /// mi //-/ e /// Mân /-/ gâ /-/ ie /-/ re Øi /// pu////-/ te /-/ re
     
  
 
 
Textul: Karl Friedrich Gerok, în Palmblätter, Stuttgart, 1857; Metrul: 88.7.88.7.4.44.48 Mixt
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: WIE SCHÖN LEUCHTET
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Psalter, Strasbourg, 1538; Text diferit: 259
adapt. de Philipp Nicolai, în Frewden-Spiegel dess ewigen Lebens, Appendix, Frankfurt am Main, 1599; Armonizare diferitæ: 259
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
ISUS HRISTOS - MÂNTUITORUL NOSTRU

   
        

u - mi - lin - flæ, Mân///- tu /- it / e / prin / cre - din - flæ.
cu / tæ - ri - e, Pes - te-n/- trea - ga / veø /- ni - ci - e.
de-n
////-/ no //-/ i /-/ re, Sfânt/// iz /-/ vor /// de/// fe /-/ ri //-/ ci /-/ re!
        
 

  


Un singur Nume vreau s-aud 79


There Is a Name I Love
Moderato
 4
 4         
 

1. Un / sin - gur / Nu - me / vreau/ s-a/- /ud, Un / Nu - me / sæ-L / tot / cânt,
2. E-un / zâm/- bet / cald / øi / pæ - rin -/tesc, Un / su - sur / de // iz - vor,
3. I - sus / E - de - nul / meu / do /- /rit, Me - reu / Te / voi / vi //-///sa…
4. Din / va - lea / ma//- ri - lor / du - reri Sæ / scap / eu / n-aø / pu /- tea,
44      ( )    

   
   
  

      
Cæci nu-i / un / al - tul mai plæ /- cut Mai/ dul - ce / pe / pæ //mânt!…
-
De ca - re - ntru//- na cât træ - iesc Mai/ /mult,/ mai / mult/ mi-e/ //dor…
De n-am/ cu /- vin//- te de ros/ - /tit, Îmi / cân /- tæ / i - ni //-//ma…

      
Dar am / o / sca//- ræ /pân’ la /cer: I - sus - næ - dej /- dea// mea!
     

  
© Textul: Frederick Whitfield, 1855, în Sacred Poems and Prose, Londra, 1861; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1996 Melodia: NAME
© Muzica: mel. de May Chenevix-Trench, sec. al XIX-lea;
arm. de Lucian Cristescu, 1996
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

80 O, Isus, ce dulce Nume!


Take the Name of Jesus With You!
Andantino
 4 
  4         


1. /O, I - /sus, ce / dul -/ce/// Nu - /me, Li - niø - tind/ ori - ce / du /- reri,


2. Deci por//- nifli cu-I
///- sus ’na///- in /- /te, Nu / væ / te - mefli/ de / ni - mic!
3. /O, I - /sus, cu -vânt///scump/ no /- /uæ, Cât / ne / faci/ de / fe - ri - cifli!
////-sus /în//-
4. Deci cân//- tafli lui-I tru //- /na, Dafli/ de / ves
////- te / ori /- øi /- cui/
 44        


 

  
          

Ne / dæ / pa//- /ce, / bu /- cu - ri - /e, Ce - lor slabi/ /le dæ / pu /- teri!
Bi /- ru - i - vefli / tot - dea /- u - /na, Cu / /El, ori - /ce i - na - mic.
Pa - cea / Ta / gus -tæm / de-a/- cu - ma Øtiind/ cæ sun-tem /mân////- tu /- ifli.


Bu /- cu
    
- ri//- a / cæ / El / vi - /ne, Ca /sæ-Øi ia / /cu El /pe-ai/ Lui!
  
        
 
 

 
Refren
 
         

Dul/-/ce//////e,///////////mân-gâ//-//ios,//////////Nu - me/ - /le///////I///-///sus///Hris//-//tos!

       

   

  
 
          Dul/-/ce//////e,////////////mân-gâ//-//ios,/////////////Nu/-/me/ -/ le//////I//-//sus////Hris/-/tos!
 
         

 


 

Textul: Lydia Odell Baxter, 1870, în Pure Gold for the Sunday School, New York, New York, 1871; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: PRECIOUS NAME
dupæ P. Häring, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de William Howard Doane, în Pure Gold for the Sunday School, New York, New York, 1871;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2006
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Nu-i decât un singur Nume 81


Andantino
 4   
4   
     
 
  
1. Nu-i de - cât / un / sin - gur / Nu - me Ce mæ/ poa/ - te mân - tu - i;
2. N-am de - cât / un / sin - gur / Fra/- te Ce m-a
///- ju /- tæ când /mi-e /greu,

    
3. Doar o / sin - gu - ræ / spe - ran//- flæ Mæ î - nal /- flæ /pân’ / la / cer,
 44   
     
  
 

 
        

El / e / ros /- tul / meu / prin / lu - /me, În / du - reri / øi bu /- cu - rii…
Mi / se-a - ra - tæ / de / de - par//- /te, Cu / iu /- bi /- re-n dru - mul / meu…
Ca / o / ves /- te / des - pre / via//- flæ Pes - te / toa///- te câ /- te / pier…
  
      


   
Refren
      
  
  
 

  
/////////E//////I//-//sus,////e//////Sal/-//va/ -/ to/ -/ rul,/////E////// /I//-//sus,/////e////Dom - nul//meu!/
      
        

 

  
        

/Pe//// pæ/-/mânt////øi/////sus,//// în////ce/-/ruri,//Vreau//cu////El//////sæ//// fiu////me/-/reu!
  
      

     
© Textul: Dan Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
© Muzica: mel. de William James Kirkpatrick, în Songs of Triumph, Philadelphia, Pennsylvania, 1882; Melodia: TRUST IN JESUS
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999 Text diferit: 245
Armonizare diferitæ: 245
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

82 Nume frumos
Shepherd of Love
Andante
 6

 4       

1. Nu - me fru - mos e Nu - me - le lui I - sus,

 64       

2. Nu - me fru - mos cum nu ne-a mai fost ros//- tit,


   
 
       

Nu - me fru - mos cum al /- tul nu poa - te / fi //spus...
/
Nu - me fru - mos în ce - ruri ne e / pre - gæ - tit.
        

    
    
          
 
//Îl cân - tæ-n/ sla - væ în - geri /buni, Îl cân - tæ øi / soa - re - le-n/ zori
  
          
De-L vom / ur - /ma, de-L/vom/ iu - bi/ Pe Dom-/nul, a - øa /cum/ e /scris,


  
 
  
          
 
Øi-L poar -tæ-n / lu - me mari / mi - nuni Prin ste - /le, prin a - pe / øi / nori...
  
          
Îl vom / pur - ta / în veø - ni//- /cii, În sla - væ de nou/ Pa - ra - dis...


    
 

       

Nu - me fru - mos e Nu - me - le lui I - sus,

       

Nu - me fru - mos cum nu ne-a mai fost ros///- tit,


   
© Textul: John Willard Peterson, în filmul muzical Worlds Apart, 1966; Metrul: 11 12.8.8.8.8.11 12 Mixt
traducere parafrazatæ de Benone Burtescu, 1978, 1999, în Flori øi Stele, Bucureøti, 1984 Melodia: SHEPHERD OF LOVE
© Muzica: John Willard Peterson, în filmul muzical Worlds Apart, 1966
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

 

        

Nu - me fru - mos cum al /- tul nu poa - te / fi //spus...
/
Nu - me fru - mos în ce - ruri ne e pre - gæ - tit.
        


    

Isuse, Tu eøti viafla! 83


Mein Jesus ist mein Leben
Moderato
 4 
  4        
 
1. I /- su - /se, / Tu / eøti / via /- fla/ Øi / bu - cu//- ri /- a / mea;
2. Al / vie - flii / dar / e-n / Ti - ne, Mân///- tu - i - tor / ce - resc,
3. Tu / mi-ai/ ier - tat / tre - cu - tul, Tot / Tu / m-ai/ vin//- de //- cat/

      
4. Pæs//- tor / al / vie - flii / me - le,/ Iz - vor / de / a - pe / vii,

 4       
4
 
  ()  
 
  
 
 
   

’Na - in - tea sla - vei / Ta - le/ Se-n///- cli - næ i - ni /- ma!
//Tu, / pa - cea mea / di - vi - næ, Pe / Ti - ne Te / iu - besc!
//Øi, / ca / un bun / Pæ - rin /- te, În / bra /- fle m-ai/ lu //- at!

       
/Când / Tu / eøti lân /- gæ mi - ne, Ni - mic /nu-mi va lip///- si!

     
()


© Textul: Christoph Schütz, 1725; Metrul: 7.6.7.6 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 2003, dupæ traducætor necunoscut, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982 Melodia: MARIETTA
© Muzica: James Edson White, în Song Anchor, Oakland, California, 1878; Text diferit: 702, 679
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005 Tonalitate mai joasæ: 702, 679
Armonizare diferitæ: 702, 679
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

84 Doamne, Tu mi-eøti bucuria!


Jesu bleibet meine Freude
Moderato

 4   
 4        

1. Doam - ne, Tu mi-eøti bu - cu - ri /- a Øi lu - mi /- na vie - flii mi-eøti,

       
2. Doam - ne, Tu mi-eøti fe - ri - ci - rea Øi plæ /- ce - rea vie - flii mi-eøti,

4      
4


    
        

Ce - lor / /ræi, ce-mi/ vor / pie /- i - /rea, Pla - nul / Tu / le / ni - mi - ceøti!
Tu-mi/ ve - ghezi cæ - læ - to - ri //- a Spre / pa - la - te - le / ce - reøti!
       
          
 

      
Mâ - na Ta o - cro /- ti - toa /- re Mi-es - te spri/- jin, mi-es
////- te scut,
Ba - tæ vânt de / pri - go//- ni - /re, Nori / de u - ræ a - du - nând,
         
   

  

   
        

Fi /- e bez - na cât / de / ma /- re, Dru//- mul meu/ fii-e cu /- nos - cut!
Ha - rul Tæu /mi-e iz - bæ - vi - re, Pa /- ce-n su - /flet, pa - ce-n /gând!
       
   

  
   
© Textul: Jesu, meiner Seelen Wonne, de Martin Janus (Jahn), 1661, în Christlich Herzens Andacht, 1665; Metrul: 8.7.8.7 D Trohaic
trad. de Cezar Geantæ, 1999 Melodia: WERDE MUNTER
© Muzica: mel. adapt. dupæ Johann Schop, în Himlischer Triumph-Lieder, Das Dritte Zehn, Lüneburg, 1642 øi Text diferit: 188
în Kirchen- Haus- und Hertzens Musica..., Amsterdam, 1661; Armonizare diferitæ: 188
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Isus, ca Fiu de Dumnezeu 85


Es lebe Gott allein in mir

 6 Andantino
    
8 
 

   

  

  
1. I - /sus, ca / Fiu / de Dum
/ //- ne - zeu, Pur - tân - du-mi/ cru - cea grea,
2. Spre-a/ nu ræ//- mâ - ne-a - øa / cum/ sunt, O um///- bræ pe pæ - mânt,

       
3. De//- øi e - ram / un / ræz - vræ//- tit, Sunt azi în - vin /- gæ//- tor,

 6       

8

   
  
        


Pæ - ca - tul din / a - dân - cul / meu Îl / poa - te / vin - de - ca.


El / pa - øii /mei,/ pur//- tafli / de //vânt, I-a uns / cu / Spi - rit /Sfânt.

       
Pe / mi - ne ce - rul / m-a / iu - bit Øi m-a / um - plut / de / dor.

 
 

   

     

        De-a/ lung / de /drum,
/ / în ceas// du - rut, A - proa -/ pe / când / Îl chem,
El / pu - ne / har / în lu - tul / meu, El / schim - bæ / via - fla mea/

       


I - /sus, Pæs - to - rul meu / cel / bun, I - /sus, / co - moa /- ra mea,

     
        


Prin Du - hul Sfânt/ îmi es - te /scut, De moar///- te nu / mæ / tem.


Øi zil - nic toar//- næ/ Du - hul Sæu Sæ-mi um - ple i - ni - ma.

   
E
  
tot / ce as - tæzi pot / sæ spun Øi al - flii pot / ve - dea.
 
   
 


     
© Textul: Gerhard Tersteegen, în Geistliche Blümen-Gärtlein inniger Seelen, Ed. a VII-a, Frankfurt am Main, 1769; Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
trad. de Cornel Mafteiu, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000, Melodia: ES LEBE GOTT ALLEIN
dupæ traducætor necunoscut, în Üdv-és Adventi Énekek, Budapesta, 1918
© Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

86 Isus îmi e Pæstorul bun


The Lord’s My Shepherd
Moderato
 3  
 4     
  
1. I - sus îmi e Pæs - to - rul bun, Ni -
2. Mæ simt a -/ øa în -/ vi - o -/ rat, De-a //-
3. Prin va - lea mor - flii de-aø um - bla, N-am
4. Mi-e ma - sa-n - tin -/ sæ de I -/ sus/ Øi
5. /Da, øtiu cæ mæ vor în - so - fli/ E -

34    
 
 

  

 
      
 
 
mic nu-mi va lip //- si! El mæ con //- du -/ ce-n
ud al Sæu Cu - vânt! Pe ca - lea dreap //- tæ
te -/ meri, n-am du /- reri; To - ia - gul øi nu -
am bel - øug de har! Cu unt /- de - lemn mi-e

 
ter - ne fe - ri - ciri! În ca - sa /Lui, vom
    
  
 
 

 

   

    
   
verzi pæ - øuni Øi la iz - voa - re vii.
sunt pur /- /tat, Prin al Sæu Nu -/ me sfânt.
ia - ua Sa Le simt ca mân - gâ - ieri!
ca - pul uns Øi plin e-al meu pa - har!

 
lo - cu - i Ca îm - pæ /- rafli øi miri!
      
 
 
© Textul: Psalmul 23; parafrazæ de autor necunoscut, în The Psalms of David in Meeter, Edinburgh, 1650; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: CRIMOND
© Muzica: mel. de Jessie Seymour Irvine; aranj. de David Grant, în The Northern Psalter, Aberdeen, 1872;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Eu am un scump Prieten 87
I Have a Friend So Precious
Allegro

 4 
  4        


1. Eu / am / un scump/ Pri //- e - /ten, /O, / cât / îmi / e / de drag!
2. Pe / dru - mul /meu,/ a - de - /sea, Tru - dit / mæ / simt / øi trist,
3. Me - reu / îmi po - ves /- teø //- te De / ca - sa / cea / de sus!
4. Aø
 / vrea / sæ-fli spun / øi / fli - e De / prea//- iu - bi - rea Lui,
 44       

 
 
        

Cu / zâm - bet dul///- ce / în / pri - viri M-aø- teap//- tæ-n / /zori,/ în / prag!
Øi-a//- tun - cea îmi / ræ - sa - re / /El, Pri /- e /- te - nul / meu,/ Hrist;
Pri - vind / în o - chii / /Lui, / eu / sorb Iu - bi - rea-I/ de / ne/ ///spus…
-

 
De / jert /- fa de / pe / Gol /- go - /ta, Mi - nu /- nea / ce - ru - lui!
       

  
 
        

/Eu, / fæ - ræ / /El, / nu / pot / træ /- i Øi-aø/ vrea / sæ-L/ am / me - reu,
Mæ / ia / cu / drag / pe / bra - flul / /Lui, Spre / bu - nul / Dum - ne -/ zeu/
În / bu - cu //- rii / øi / în / du - reri As - cul //- tæ / plân -/ sul / meu/

 
Læ - sând / a /- ceas - tæ / lu -/ me / rea Øi / ul /- ti - mul / ræz - boi,
     
        

 
 
     
   
Sæ mer - gem îm - pre - u - næ: I - sus øi /eu!
Øi mer - gem îm - pre - u - næ: I - sus øi /eu!
Øi mer - gem îm - pre - u - næ: I - sus øi /eu!

   
Sæ mer
 
- gem îm - pre - u - næ: I - sus øi noi!

     


 
© Textul: Mary Ann Elizabeth Shorey Lancaster, în ziarul The Baptist, Londra, 26 Decembrie, 1890; Metrul: 7.6.8.6.8.6.7.4 Iambic
trad. de Cleopatra Tolici, 1996, în Timotei ’99, Imnuri pentru tineret, Bacæu, 1999 Melodia: MY LORD AND I
Muzica: Hubert Platt Main, în Devotional Songs, Chicago, Illinois, 1903
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

88 Mai sus de cerul înstelat


There’s One Above All Earthly Friends

 3
Andantino

 4
 

    
      
  


1. Mai / sus/ de / ce - rul / în - ste/- lat Am / un/ Pri /- e - ten / mi /- nu - /nat:
2. E-al /meu/ cæci/ S-a / cru /- ci /- fi - /cat, M-a /mân
////- tu - /it, / m-a / li - be - /rat,
3. În / i - ni - mæ / dom- neø//- te / El Øi / nu/ va /mai/ ple - ca / de - /fel,
4. Øi-o - da//- /tæ, / când/ El / va / ve /- /ni, Mæ - ri - rea-I/ toa///- tæ / voi / pri /- /vi/

 34        
 
 

 
         


E Dom //-/nul,/ Fiu de /Dum ///- ne -/zeu, I /- sus cel/scump, El / es - te-al meu!
Deci bu /- cu - ros mæ-n///-/chin/ me//- reu Øi-s/ fe - ri - cit cæ / El e-al meu!
Ca vi /- fla / în bu /- tu - cul / /sæu, Eu/ sunt în El øi / El e-al meu!
Øi-oi zi - /ce,/strâns
/ la / piep//- tul //Sæu: A -/cum, pe /veci, I - sus e-al meu!
 
        
 
 

 
Refren
 
        

       
   
Øtiu///cæ///e-al/meu,//cæci//m-a////iu/-/bit,////Cu////mi/- /ne-i//El//////ne/-/con/-/te//-/ nit,/

        
 
 

 
 
         


E-a/- /tâ//-//ta////sla/-/væ-n///ju/-/rul///Sæu,///Dar//Cel////slæ/-/vit,//////I//-//sus,/ e-al//meu!

         


 
Textul: Johnson Oatman, Jr., în New Songs of the Gospel, Philadelphia, Pennsylvania, 1900; Metrul: 88.88 (ML) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în revista Semnele Timpului, Anul XVIII, Nr. 8, Bucureøti, August 1928 Melodia: I KNOW HE’S MINE
© Muzica: mel. de Benjamin Franklin Butts, în New Songs of the Gospel, Philadelphia, Pennsylvania, 1900;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Isus e cel mai bun Prieten 89


Der beste Freund ist in dem Himmel
Moderato

 4 

 
 4       
 
1. I - sus/ e cel mai / bun Pri //- e - /ten, El e / me - reu / la
2. În / ni - meni nu mæ / pot în - cre //- /de, Pri - e - teni / buni / sunt

       
3. Iu //- bi//- rea Lui e-a - øa de ma //- /re, El / pen///- tru / mi - ne
4
4
  
 
 

   
 
  

 
     

dreap - ta / mea; Prin ori///- ce greu / cu El / aø / tre - /ce,
mult /prea / rari/ Øi ni - meni nu /m-ar în - fle - le - ge
S-a / jert - fit, Mi-a pus / în gu - ræ o / cân /- ta - re
      

 
  
   

 Refren
 
 
    
 
Eu øtiu cæ / nu mæ / va / læ - sa!
Când mæ a - jung ne - ca - zuri ///mari…
/ De-a///-///ce//-//ea-mi

 
Øi-n mâini un / steag ne - bi //- ru /- it.
    
   
 

 

   
           
pla// -//ce //// sæ///////tot////spun: ////////,,I/ /- //sus ///e-al //meu ///Pri///-///e///-///ten ///bun!”
       
   

   
© Textul: Benjamin Schmolck, în Heilige Flammen der himmlisch-gesinnten Seele, Görlitz, 1709; Metrul: 9.8.9.8 Iambic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1995, Mel.: O DASS ICH TAUSEND ZUNGEN HÄTTE (König)
dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Text diferit: 261, 208
© Muzica: Johann Balthasar König, în Harmonischer Lieder-Schatz, Frankfurt am Main, 1738; Tonalitate mai joasæ: 261
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2006 Armonizare diferitæ: 208
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

90 Isus, Prieten minunat


I’ve Found a Friend

 3
Andante

  
  4        
 

1. I - sus, Pri - e - ten mi - nu -/nat, Din ce /- ru - ri - le ’nal//- te,
2. I - sus, Pri - e - ten mi - nu - nat Øi bun / cât / nu / se poa//- te,
3. I - sus, Pri - e - ten mi - nu -/nat, Prin ori - ce-ar/ fi / sæ vi - næ,

 34        

 

 
  
         
 

El /pân’// la mi - ne S-a ple//- cat, Pe când / e - ram/ în /moar//-///te…
Sunt fe /- ri - cit cæ L-am a - flat, El mæ-n///- fle//- le - ge-n/ toa /- te;
Pe bra /- flul /Sæu,/ eu sunt pur//- tat/ În pa - ce/ øi / lu - mi - næ;
        


/
  
      
 
        

 
M-a scos din /foc, / m-a scos/ din val Cu bra /- flul Sæu cel / ta - /re,
Øi nici o tea - mæ nu / mai /am: El du - ce-a mea po - va - ræ
Øi nici un pas / pe ca - lea mea El sin /- gur nu mæ / la - /sæ,
 
        
 
 

 
  
     
     


Øi /am,/ la ma - rea / de cris//-/tal, Ce /- ta - te de scæ//- pa - re!
Øi gla// /- sul Sæu / e / sfânt bal-/sam, Ni - mic // sæ nu mæ / doa/////ræ…
-

     
De par- cæ-am în - ce - put de/- ja Ve//- ci - a cea fru - moa//-///sæ…
    

 

© Textul: James Grindlay Small, în The Revival Hymn Book, Second Series, Scoflia, 1863; Metrul: 8.7.8.7.D Iambic
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Melodia: FRIEND
Muzica: George Coles Stebbins, în Gospel Hymns No. 3, Cincinnati, Ohio, 1878
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Al meu eøti, Isuse! 91


My Jesus, I Love Thee!
Moderato

 4
 4       
 

1. Al / meu / /eøti,/ I - su - se Øi / cât Te / iu - besc!
2. Cu / mult / î - na /- in - te De-a/ /øti, m-ai / iu //- bit,
3. Cu / Ti - ne / m-a// - ju - tæ Sæ / trec va - lea / grea,

  
4. Cu - nu - næ / de / glo - /rii, Lu - mini voi / pur///- ta,

4      
4
 

  
   
    
Do - rinfli / ne - su - pu /- se Cu / drag / Îfli jert - fesc!
Pe / cru //- /ce, / Prea/- sfin //- /te, Ier /- ta - re-ai ur -///zit…
Su - fla - re-m//- pru - mu - tæ-mi A - tât / cât vei / vrea!
Prin / spa //- /flii, / cu so /- /rii, A - øa / voi cân//- ta:
   
      
 

 
   
 


    

 
O / via //- flæ / cu - ra - tæ Mi-ai dat / sæ / træ - iesc;
Cu - nu - næ-n - crus//- ta - tæ Cu spini / pre - flu -/ iesc/
Când / frun///- tea / ple /- ca - tæ În moar - te-o - dih - nesc,
Fi - in /- flæ-a /- do - ra - tæ Pe tro -/ nul / ce -/ resc,
   
     

 

        

   
/Azi, ca nici //- o - da - tæ, I - sus, Te iu - besc!
Øi cânt în - c-o // da - tæ: I - sus, Te iu - besc!
Sæ øtii în - c-o // da - tæ: I - sus, Te iu - besc!


Îfli cânt
   în - c-o / da - tæ: I - sus, Te iu - besc!
 
   
    
  
© Textul: William Ralf Featherstone, în The London Hymn Book, Londra, 1864; Metrul: 6.5.6.5.D Anapestic
trad. adapt. dupæ Aurora Ionescu, 1954, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Melodia: GORDON
Muzica: mel. de Adoniram Judson Gordon, în The Service of Song for Baptist Churches, New York, New York, 1876;
arm. adapt. dupæ Liederbuch der Adventjugend, Hamburg, 1933
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

92 Vreau sæ fiu în veci cu Domnul


Close to Thee
Andante
 3     
4 
  

 
 
   
1. Vreau sæ / fiu / în /veci / cu /Dom//-/nul, Cu I /- sus / cel a - do /- rat,
2. Nu do - resc / a / lu - mii / fai - /mæ, Nu mæ / rog / sæ fiu / bo - gat;
   
 34        
3. Am o / sin - gu - ræ / do - rin / - flæ Øi a - ceas - ta doar/ Îi / cer:


 

     
        

Nu - mai / El / a / fost øi /mi-es ////- te Bun Pri///- e - /ten, mi - nu - nat.
Bu //- cu - ros / tru - desc øi / su - /fær, Doar sæ / fiu / de El / le - gat.
  
        
Du - pæ-o/ via - flæ / de cre - din //- /flæ, Cu I - sus / sæ fiu / în / cer.


 

 Refren    
 
    
   

Cu///////I///-//sus,//////////cu///////I///-//sus,/////////Tot/////me/-/reu///////////cu///////I//-/ sus!/
    
        
 
 

      ( )  


       
Nu//-//mai////El////////a//// fost//øi-mi//es//- /te////Bun////Pri///- ///e///-//ten,// mi//-//nu//-/nat.
    
        

 
© Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, în Songs of Grace and Glory, New York, New York, 1874; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. prel. dupæ Dumitru Florea, în Ciripit de pæsærele, Bucureøti, 1955 Melodia: CLOSE TO THEE
© Muzica: Silas Jones Vail, în Songs of Grace and Glory, New York, New York, 1874;
arm. refrenului de Gabriel Dumitrescu, 1999
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Adesea, sub bolta-nnoratæ 93


 6
Allegretto

 8    
   

 
1. A //- de//- /sea, sub / bol/- ta-n//- no - ra /- /tæ, Su /- i - øul / e /
2. O / sfân
/////- tæ spe//- ran - flæ-mi/ ræ - sa - /re; Me - reu / în - tâl -
3. Din / la - crimi a - dun / o /- sa - na - le Øi-un / cân// - tec / de /

     
4. A - proa///- pe-i de-a//- cum/ veø//- ni - ci /- /a, Mæ / rog / øi / aø -
 68        
    


     

as - pru / øi / /greu, Dar nu sunt / ui - tat / nici//- o - da - tæ: I-
nesc// verzi/ pæ /- øuni Øi /dulci,/ ne /- se - ca //- te / iz - voa //- re; I-
/dor,/ li - niø//- /tit,/ Cæci am tot - dea// - u - na / pe / ca /- le, La
tept / tot / me//- reu Sæ-mi ’nalfl în - spre / cer / bu - cu //- ri - a: I-
      
    

 
 
 
  
        

sus / e / Pri - e - te - nul / meu, Pri - e - te - nul / /meu.
sus /mi-e / Pæs - to - rul / cel / bun, Pæs - to - rul / cel / bun.
dreap - /ta, / un / Fra ///- te / iu - bit, Un / Fra //- te / iu - bit.
sus / es - te / Re /- ge //- le / meu, E / Re /- ge /- le / meu!
  
     

 

© Textul: Benoni Catanæ, 2006 Metrul: 9.8.9.8 Anapestic
© Muzica: mel. de Gabriel Vasilescu, 1963, în Curierul Adventist, Anul XLVI, Bucureøti, Septembrie-Octombrie 1968; Melodia: PÆSTORUL CEL BUN
arm. adapt. dupæ Gabriel Vasilescu
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

94 Isus, ce mult Tu m-ai iubit!


I Know I Love Thee Better, Lord!
Moderato

 4  

 4        

1. I - sus,/ ce mult//Tu /m-ai / iu//- /bit, Mai mult / de /- cât / ori / - ce!
2. Iu///- bi - t-am via - fla pe/ pæ -/mânt, De Ti - ne /n-am/ øti //- ut,
3. /O, / Doam
//////-/ne, fii / cu mi/- ne-a//-/cum, Øi-mi dæ / o - dih /- na / Ta!

   
4. I //- su///- /se, eu / cu Ti- ne-aø vrea În veci / sæ / lo - cu - iesc/
4
    
    

 4  
 
  
        De / când / eøti Tu Pæs - to - rul / meu, Ce / pa - ce-n su - flet / e!
Dar / când / cel ræu m-a/ ræ /- tæ //- cit, A - tunci/ Te-am cu - nos //- cut.
Iu - bi - rea Ta de / n-aø/ a - vea, Dis// - trus / eu m-aø/ a - fla!
Øi / pa - cea Ta øi-al/ Tæu/ cæ - min, A /- ces//- tea le / do - resc!


  
  
 
   
     

 

  

 Refren  
         


Fe// - //ri///-///ce///sunt///cæ////am////a//-//flat////////////Ce///mult////Tu//m-ai/// iu//-//bit!/


 
        


 
   
         Când// Tu//////de///ori/-/ce//m-ai///ier//-//tat,///////////Cu/////Ti/-/ne-s///fe//-//ri//-//cit!

        

       

 


Textul: Fraces Ridley Havergal, 1878; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Andrei Hedwig, în Flori de Læcræmioare, Ed. I, Bucureøti, 1932, Melodia: THE HALF NOT TOLD
dupæ Walter Rauschenbusch, în Evangeliums-Lieder Nos. 1 und 2, Chicago, Illinois, 1897
Muzica: mel. de Ralph Erskine Hudson, 1881, în Salvation Echoes, Alliance, Ohio, 1882;
arm. adapt. dupæ Ralph Erskine Hudson
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

Ca apa în pustie 95
Like Water to the Thirsty
Andante
 3 Unison 
 4  
     
 
 
1. Ca a -/ pa în pus /- /ti -// e, Ca flo /- ri - le-n cæ - ræri, Iz -
2. Ca stân //- ca în //fur - tu -// næ, Ca pa - cea în du/- reri, E

 
3. Ca zo - rii du - pæ /noap//- te, Ca po -// mul în flo//- rit, Ca
3
 
 4 

    
 
      
 


    

vor de bu/- cu - /ri - e, De har øi a - de /- vær, E
nu - mai vre/- me bu - næ/ Øi ani de pri /- mæ - veri, E
zbo /- ru-n li - ber /- ta - te, Ca vi - sul îm /- pli - nit, Cæ -


     

  
      

  
 
 

  
 
cân /- tec, e via /- flæ Øi scut în ori - ce greu; A-
soa / - re, spe - ran /- /flæ, Pri - e - ten /bun, me - reu; A-
mi - nul øi ce - rul Øi tot ce-aø///vrea, me - reu; A-

   
    
 
 
 
        

øa-i I - sus, I - sus cel viu, A - øa e Dom - nul meu!
øa-i I - sus, I - sus cel viu, A - øa e Dom - nul meu!
øa-i I - sus, I - sus cel viu, A - øa e Dom - nul meu!
    
 

   
© Textul: Timothy Dudley-Smith, 1975, în Partners in Praise, Londra, 1979; Metrul: 7.6.7.6.6.6.4.4.6 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 2006 Melodia: OASIS
© Muzica: Thomas Brian Coleman, în Partners in Praise, Londra, 1979
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

96 De ce sæ nu cânt întruna?
Sollt ich meinem Gott nicht singen?

 4       
Moderato

 4 

 
     
1. De ce / sæ / nu / cânt / în - tru /- /na, Mul - flu - mind/ lui Dum - ne -/zeu?
2. Cum un / vul - tur / sub / a - ri - pæ Îøi / a //- du - næ pe-ai / sæi / /pui,
3. /O, ne - spu /- sæ / bu - næ /- ta /- /te! El / pe / Fi - ul mi /L-a / /dat,

 44        
4. El Îøi / plea /- cæ / a / Sa / fa /- flæ Øi / mæ/ sca - pæ de-ori/- ce / /ræu,
()

 
       
 

        
Cæci/ spre/ bi - ne / tot - dea///- u - na Mæ / con /- du///- ce / sfa - tul / Sæu;
A - øa /Dom/-nu-n/ ori - ce / cli /- pæ M-a - pæ - ræ / cu// bra - flul / Lui.
Din / pæ - cat / øi / de / la /moar ///- te Al / Sæu / sân///- ge/ m-a / scæ - pat.
      
  
Iar / în / ori /- ce / di - mi - nea///- flæ Mæ / în - va - flæ-un / cân - tec ///nou…
/  ()  
 
  ()       

Toa - te / nu-s / de - cât/ iu - bi - /re, Câ - te / de / la /Dom ///- nul / /vin,
El / ve - ghea/ ca / un / Pæ - rin - te Pes - te / mi - /ne, /chiar/ când/ eu
Iar / în / i - ni - mæ/ îmi / pu - ne Al / cre - din - flei / foc / ne -/stins,

     
/Dæ-mi,/ /o, /Doam
///-ne-a/- cum/ pu - te re Sæ / pri - cep / iu - bi - rea / /Ta,
 
-

       

 () 
 
         
 

Câ - te / ’nal/ - flæ / øi / sus - flin Prin/- tre /stânci/ de / pri - go - ni ////re…
-
Nu / øti - am / de / ha - rul //Sæu, Fiind/ co //- pil / fæ - ræ / de // min//- /te.
Ca - re / dæ / cu//- raj / ne-n - vins Øi /chiar/ ia - dul / fli-l / su - pu - /ne!
Veø - nic / sæ / ræ - mân / în / /ea, Îm - pli - nind/ tot /ce-mi/ vei / ce - /re!
       
     
   
 ()  

Textul: Paul Gerhardt, în Praxis Pietatis melica, Ed. a III-a, Berlin, 1648; Metrul: 8.7.8.7.8.77.8.77 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: SOLLT ICH MEINEM GOTT
© Muzica: mel. adapt. dupæ Johann Schop, în Himlischer Triumph-Lieder...Das Erste Zehn, Lüneburg, 1641;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
ISUS HRISTOS - PÆSTOR, PRIETEN, FRATE

    
  
    

   
Toa - te / pier øi praf se /fac, Dar iu - bi - rea / Lui stæ-n veac!
Toa - te / pier øi praf se /fac, Dar iu - bi - rea / Lui stæ-n veac!
Toa - te / pier øi praf se /fac, Dar iu - bi - rea / Lui stæ-n veac!

  ()  
Øi-n /cân - tæri øi-n tot ce fac Sæ Te / prea//- mæ - resc în veac!

  ()      Cât va træi Hristos 97


While My Redeemer’s Near


Moderato
 4   
 4   
   

1. Cât / va / træ - i / Hris//- /tos, Cât / timp/ ræ - mân / cu / El,
2. El / e / al / meu / Pæs//- /tor, /O, / cât / îmi / e / de / drag!
3. Când / vi //- ne / vre - mea / /grea, Când / tofli / mæ / pæ - ræ - sesc,
4. De / sca - pæ-al / meu / pi - /cior, Ne - ca//- zuri / de-ar / ve //- ni,
5. De-a
  
- ce // - ea / spre / Hris//- tos fiin / o - chiul/ meu / des /- chis,
 44    
 

 

 
 
       


Cân///- ta //- tul / meu/ me /- lo - di /- os Nu / va-n - ce//- ta / de//-/ fel!
Cu / hra - næ-mi / vi - ne-n / a - ju - tor Când/ sunt / flæ -/mând,/ pri - beag.
Ræ /- mâ///- ne / El / spe /- ran /- fla / /mea, În / El / m-a ////- dæ - pos/- tesc!
A - lerg/ l-al / meu/ iu - bit / Pæs /- /tor, El / mæ / va / iz /- bæ //- vi!

    
/O, / cât / îmi / e / de / pre /- fli /- /os, El / mi-es /- te / Pa /- ra /- dis!

      Textul: Anne Steele, în Poems on Subjects Chiefly Devotional, Londra, 1760; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Iambic
trad. de Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: LAKE ENON
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de Isaac Baker Woodbury, în The Cythara, New York, New York, 1854;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

98 Din rædæcina vie


Es ist ein Ros entsprungen
Andantino

 2   

 2        


1. Din / ræ - dæ - ci /- na / vi /- e Mlæ///- di - fla / ræ - sæ - ri, Cum/
2. A - ceas///- tæ / floa//- re / dul /- ce mi - reas/- mæ / ræs - pân /- di; Lu -

22       
3. Prin / va - lea / în - tris - tæ - rii Tu / sæ / ne / fii / Pæs - tor, Spre/


 
 
    
       
  


scris/ a /fost/ sæ / fi - e, cum Bi/- bli - a / græ//- i. O / floa/- re ca /de /
mi//- næ / ne / a - du - se, prin ne - guri /stræ//- lu - ci. Ca / om / øi Dum-ne -
lar- gu-n- se - ni - næ - rii, spre ce/- rul / ui - mi - tor! A - co - lo vrem/ sæ
   
        

 

    
  

   ( )  
vis, În /noap///-tea / cea târ /- zi /- /e, Tot / ce - rul ne-a des - chis.
zeu, Du - re - rea /vrea s-a - lun /- /ge, Pæ - ca - tul cât de / greu.

       
fim, Prin / ru /- gi - le cân//- tæ - rii În / veci/ sæ Te mæ - rim!

 
 
 
    
 
 
© Textul: str. 1: autor necunoscut, în Speyersches Gesangbuch, Köln, 1599; Metrul: 7.6.7.6.6.7.6 Iambic
str. 2, 3: Fridrich Layriz, în Kern des deutschen Kirchenliedes..., Bayreuth, 1844; Melodia: ES IST EIN ROS
trad. adapt. dupæ Aurora Ionescu, 1948, în Muzica Sacra, Bucureøti, 1981
Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ din sec. al XIV-lea sau al XV-lea, în Speyersches Gesangbuch, Köln, 1599;
arm. adapt. dupæ Michael Praetorius, în Musae Sioniae, Vol. VI, Wolfenbüttel, 1609
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Azi avem Mântuitor 99


Il est né, le divin Enfant
Allegretto

 4 Refren
 4    
   

Azi a - vem Mân - tu //- i - tor, Bu - cu - ra - fli -

4      
4  
  


       
 

     
væ po - poa//- re! Sæ cân - tæm øi / noi în cor: Azi a -

   
 
  
     
Fine

   

1. În - tr-o / ies - le S-a / næs - cut
vem sal - va - re! 2. Ce /-/ ru-n//- treg a pæ //- ræ - sit
       3. E I - sus cel aø - tep - /tat,
      

 
       

 
 
    


Co - pi - la - øul / mult / do - rit, Dar pu - flini / L-au
Pen /- tru - /noi, / cei vi - no -/ vafli, Pen - tru / noi S-a

 
Dum//- ne - zeu E - ma - nu - el; Øi pæs //- to - rii
    
     

 
   
Dupæ str. a 3-a D.C. al Fine

     
 
 
cu - nos - cut, Sal - va - tor ne - pre - flu - it!
u - mi - lit, Væ / ui -/ mifli øi-L / î -/ næl - flafli!
      
au cân - tat, Sæ cân - tæm øi noi la fel!

  

  
© Textul: versuri tradiflionale franceze, în Airs de Noëls Lorrains, 1874; Metrul: 7.7.7.7 Trohaic cu refren
traducætor necunoscut, 1985, dupæ Seventh-day Adventist Hymnal, Washington, D.C., 1985 Melodia: IL EST NÉ
© Muzica: La tête bizarde, melodie de vânætoare, de Marc Antoine, Marquis de Dampierre, între 1723-1738;
adapt. în Airs de Noëls Lorrains, 1874;
arm. de Wayne Hooper, 1984, în Seventh-day Adventist Hymnal, Washington, D.C., 1985
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

100 Auzi îngerii în cor!


Hark! The Herald Angels Sing
Allegretto
 4     
 4   
 
 

      
1. //A - uzi / în - ge - rii / în / /cor, Ne ves - tesc / Mân - tu - i - tor
2. //Cel / din / veci / cu /Dum/- ne - /zeu, Prea - mæ /- rit / ca /Fiu / al / /Sæu,
3. /U /-/ mi /-/ lit /// Hris//-/tos /// ve//-/ /ni, Cel pro /-/ mis /// din ///veø//-/ ni //-/ cii


4.//Doam
      
////-/ne, / fii //- e /ne-n - chi - næm Øi-n cre /- din - flæ Te-aø
/ //- tep /- tæm
4   
4  
    
 
        
 


Øi / pro /- cla - mæ cu-al/ lor / /cânt: ,,Pa//- ce-n cer / øi pe pæ -//mânt!”
În - tr-un/ sta - ul stæ-n//- fæ //- /øat, /O, / ce lu - cru mi - nu //- nat!
Øi/// lu /-/ mi /-/ næ ne-a/// a /-/ dus De/// la tro //-/ nul Sæu/// de /// sus.
Sæ / Te-a//- ræfli / ca Îm - pæ //- /rat, Ca / sæ-fii iei / al Tæu / re /- gat!
      
  
 
   


    
    
         
 
/Voi,/ po - poa //- /re, tre - sæl /- tafli Øi / cu / în - ge - rii / cân//- /tafli,
Bu - cu /- ri - e pro /- cla - mafli Pen - tru / tofli / cei / a - pæ //- /safli;
Azi /// co /-/ boa///-/ ræ Cel // slæ///-/ vit La ///tofli /// cei /// ce ///L-au/// do///-/ /rit,

    
Sæ / ne-a//- jufli / sæ bi - ru /- /im, Sæ / pu - tem / sæ / Te / pri -/mim!/
    
  


  
    
        

Pen/- tru / o - mul/ pæ//- cæ - tos S-a / næs - cut / I - sus Hris///- tos,
S-a / næs /- cut / E - ma//- nu /- /el, Dum//- ne - zeu / cu / noi e / El,
Ori//-/ ce /// su //-/ flet/// cre//-/ din /-/ cios Lu /-/ mi /-/ nea///-/ zæ // prin Hris
////-/ tos,

        
O - sa - na / în / ce - ruri / /sus, Prea/- mæ /- ri - /re, /scump I - sus,

    
/
   

 
Textul: Charles Wesley, în Hymns and Sacred Poems, Londra, 1739; Metrul: 77.77.D Trohaic
trad. liberæ de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919, Melodia: MENDELSSOHN
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
Muzica: mel.: Vaterland, in deinen Gamen, din Festgesang, pentru cor bærbætesc øi douæ orchestre de alæmuri, WoO 9,
de Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, Leipzig, 1840;
adapt. de William Hayman Cummings, 1855, în Congregational Hymn and Tune Book, Londra, 1857;
arm. adapt. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2005
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

   

        
 
Pen/- tru / o - mul/ pæ //- cæ - tos S-a / næs - cut / I - sus Hris///- tos!
S-a / næs /- cut / E - ma//- nu /- /el, Dum//- ne - zeu / cu / noi e / El!
Ori//-/ ce // su//-/ flet/// cre//-/din /-/ cios Lu /-/ mi /-/ nea///-/ zæ/// prin Hris
////-/ tos.

     
O - sa - na / în / ce - ruri / /sus, Prea /- mæ /- ri - /re,//scump
/ I - sus!
  
 ()
    Azi a venit un Copilaø 101


Vom Himmel hoch, da komm ich her
Andantino
 2   
 4        
 
1. Azi a ve - nit // un / Co - pi //- laø Fru - mos øi dul - ce øi gin - gaø!
2. A - ces /- ta e I - sus Hris/////tos,
///- E Dom/ - nul nos - tru cel mi - los,
3. El fe - ri - ci - re ne-a a //// - dus De la Pæ - rin - te - le de sus,
4. Cu to - flii sæ ne bu - cu//// /- ræm Øi la - u - de în veci sæ-I dæm,
24         

  


  
          
 
Din - tr-o fe - cioa - ræ S-a næs /- cut; Ce bu//- cu - ri - e am a /- vut!
Ce vi - ne ca Mân - tu /-/ i - tor La o - mul slab øi mu - ri /- tor!
Ca sæ pu //- tem næ /- dæj - du //- i Cæ vom træ /- i în veø - ni //- cii!
Cæci Ta/- tæl nos - tru cel /prea//- sfânt/ Tri - mi//- s-a Fi - ul pe pæ - mânt!

         
 
   


© Textul: Martin Luther, 1534, în Geistliche Lieder, Wittenberg, 1535; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de traducætor necunoscut, în Cântærile Evangheliei, Paris, 1978 Melodia: VOM HIMMEL HOCH
Muzica: mel. atrib. lui Martin Luther, în Geistliche Lieder, Leipzig, 1539;
armonizare. compozitæ
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

102 Prunc umil ni S-a næscut


Freu dich, Erd und Sternenzelt!
Moderato
 2    
 4  
 
    
 
1. Prunc / u - mil / ni S-a næs///- cut În - tr-o / ies - le!
2. Vo - ie / bu /- næ pe pæ - /mânt, A /- le - lu - /ia!
3. Mii de / în - geri au cân///- tat Bu //- cu /- ri - a,
4. De la / ies //- le nu ple//- cæm Nici/// - o /- da - tæ,

24        /


 
  
     
    

Mân /- tu - i - re / am / a /- /vut, Bu - næ / ves - te.
S-a / næs - cut / Co - pi - lul / /sfânt, A - le - lu - ia!
Pâ - næ / lu - mea / L-a / a /- flat Pe / Me /- si - a!
Prun//- cu - lui / ne / în - chi /- næm Via /- fla / toa - tæ.
      
   
 

 

Refren

     
 

 
Cor////////de/////////în////-////geri///////cân////////-////////tæ: //////,,Bu////-////cu///-/////ri/////-/////e/
    
 
  

 
   
 
  
   

sfân////////-//////tæ, //////////S-a//////////næs///////-///////cut//////Me///-///si//////////-/////////a!”

     
    

Textul: dintr-o carte de cântæri de la Litomerice (Leitmeritz), Cehia, 1520; Metrul: 7.4.7.4 Trohaic cu refren
trad. de traducætor necunoscut Melodia: FREU DICH,
© Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ, Boemia, sec. al XV-lea, în Weihnachtslieder, Wandervogel, c. 1913; ERD UND STERNENZELT
arm. din Wir loben Gott, Hamburg, 1982
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Bucurafli-væ, popoare! 103


Now the Joyful Bells A-Ringing
Allegretto
 4
 4          

 
1. Bu - cu - ra - fli - væ, po - poa /- re/ Øi / cân//- tafli cu tofli / în / cor,
2. Bu - cu - ra - fli - væ, po - poa /- re, Læ - u - dafli pe Dom - nul iar!
3. Bu - cu - ra - fli - væ/ cu // ma -/gii,/ Cæ / sub/ stea noi//L-am gæ - sit,
4         
 4  
   


          

 
S-a / næs - cut / al/ / nos//- tru / Soa//-/re, Om / de - plin øi / Cre///- a /- tor!
Cum// se-a/- øa - zæ/ / ful - gii-n / za - re Bra - flul / Lui re - var//- sæ / har!

        
Ve - seli//ne-am
/ / des - chis/ de - sa - gii Øi-n / cân//- tæri am / iz - buc///- nit:

 

   

 
         

Vin / pæs/- to /- /rii, vin / de - gra /- /bæ, Hai / øi / tu la ies - lea / Sa,
Po - ves - tifli / cum în - tr-o/ sea /- ræ S-a / næs - cut Cel mi - nu - nat,

        
 
Pa /- ce / fi /- e øi / iu /- bi - re Prin - tre / cei ce L-au / do /- rit;

 
 


         


În - ge - rii / din cer / în /- trea/- /bæ: ,,Ci//- ne / /i - ni - ma-I / va ////da?”
El / ne / e / în veci/ co - moa///-/ræ, Dom//- nul / pæ - cii / Îm - pæ - rat!
Dafli / de / ves - te-n o - me///- ni - re Cu / ce /prefl / ne-a/ mân//- tu - it!
  
   
   
  

 
© Textul: versuri/tradiflionale/veløe;/parafrazæ/de/Katherine/Emily/Roberts, în The Oxford Book of Carols, Londra,/1928; Metrul:/8.7.8.7.D Trohaic
trad./de/George/Uba,/1997 Melodia:/NÔS/GALAN
© Muzica: melodie/tradiflionalæ/veløæ, în British Harmony, Londra,/1781;
arm./de/Gabriel/Dumitrescu,/2005
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

104 Noapte de vis, noapte de har


Stille Nacht, heilige Nacht
Andante
 6    
 8    
          
 
1. Noap - te de vis, noap - te de har, To - tu-i/ /lin, to - tu-i / clar,
2. Noap - te de vis, noap - te de har, Magi,/ pæs//-/tori, vin / cu / dar;
3. Noap - te de vis, noap - te de har, Pen //- tru / cânt nu-i / ho - tar,

 68          
4. Noap - te de vis, noap - te de har, O, / I - /sus, vi /- no / iar,


 

  
            
 
De / Ma///- ri - a / pri - //gheat,//Prunc/ di - vin / prea///- mi
ve/- - nu//-/nat
În - geri//sfinfli,
/ / A - le - lu///- /ia, Cân - tæ-n/ stræ //- lu - ciri /
/ de//stea:
Toa////- tæ / sla - va / cea / de/ /sus Stæ / pe / chi - pul / /Tæu, / I /-//sus,

     
Te / co - boa - ræ-n / via /- fla/ /mea Sæ-fii/ tot / cânt / A //- le - lu///-//ia,

          

       
     
  
     
//Doar- me-n/ li - niø - tea / /Sa, Doar - me-n/ li - niø/- tea / Sa.
/,,Me//- si - a / S-a / næs - /cut, Me //- si - a / S-a/ næs/-//cut!”
//Jos / la / naø///- te -/rea / /Ta, Jos / la / naø///- te - rea / Ta!

    
//Veø /- /nic,/ fii//- /e, /Hris//-/tos, Veø /- /nic,/ fii //- /e, / Hris//-/tos!

        
 
  
© Textul: Franz Josef (Joseph) Mohr, 1818, în Katholisches Gesang- und Gebetbuch, Leipzig, 1838; Metrul: 86.77.6 Mixt
trad. de Florin Læiu, 1995 Melodia: STILLE NACHT
Muzica: mel. de Franz Xaver Gruber, 1818, în Katholisches Gesang- und Gebetbuch, Leipzig, 1838;
arm. tradiflionalæ
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Isuse scump! 105


Andante

 3 
 4         

 
1. I - su - se scump, Tu /Te-ai/ næs/- cut Spre-a/ noas
///- træ /mân - tu - i /- re!
2. I - su - se scump, la / Bet//- le - /em, Te-ai/ dez//- bræ - cat / de / sla///-//væ...

         
3. I - su - se scump, I - su - se /scump,
/ În / Ti - ne-i /mân - tu - i - rea;
3
 4 
  
 
           

 
A - tâ - ta / har / ne-ai dæ /- ru//- /it, Dar / lu /- mea nu / Te-a pre//- flu //-//it...
Øi / pen/- tru / o - mul pæ - cæ - tos Læ - sa//- t-ai ce - rul lu - mi - nos!

      
     
Din / în - tu - ne//- ric øi / pæ -/cat, /Azi, / o - mul poa//- te fi / sal/- vat!

 

 

 
        
 
 
I - su - se scump, Tu / Te-ai/ næs /- cut Spre-a noas
///- træ /mân - tu - i / - re!
I - su - se scump, la / Bet//- le - /em, Te-ai dez//- bræ - cat / de / sla //-//væ...
I - su - se scump, I - su - se /scump,
/ În Ti - ne-i /mân - tu - i - rea!
         

 

  (
)    

© Textul: prel. dupæ Nicolae Jelescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926 Metrul: 8.7.88 Iambic
© Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ, sec. al XV-lea, în Melodien zum mildheimischen Liederbuche, Gotha, 1799; Melodia: O TANNENBAUM
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997, 2005
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

106 Noapte-adâncæ s-a læsat


Moderato
 4  
4  
       1. Noap - te-a - dân /- cæ s-a / læ - sat, Viu e / ce //- /rul, mi - nu /- nat!
2. /Sus, / pe / ce - rul în - ste /- lat, Un lu - cea//- fær mi - nu /- nat,
3. Øi / din / gru - pul lu - mi /- nos, Cor de în /- /geri, ma - ies - tuos,

4         
 4 
  

        
 
Fre - mæ -/tând,/ o / stea / ræ /- sa - re, Ca / o / dal /- bæ floa - ///re...
Cu / a - ripi scân
/ - te - ie - toa //- re: Ce / sæ / fi - e oa -/ ////re?...

        
Se / des/-prin - de / o / cân///- ta /- re, Bu - cu - ri - e ma -/ /re:

  
    
   
         
 

Stea/- ua ce / ne-a ræ - sæ - rit/ Es - te Dom//- nul / mult/ do//- rit.
Grup/ de în -/geri, zeci/ de / mii, Soli / øi ai / lu - mi - nii / fii.
Sla -/væ, sla//- væ Ce /- lui /sfânt! Pa - /ce, pa - ce / pe / pæ -/mânt!
       

 

   
© Textul: Cezar Geantæ, în Curierul Adventist, Anul XLVI, Bucureøti, Noiembrie-Decembrie 1968 Metrul: 77.86.77 Trohaic
© Muzica: mel. de Cezar Geantæ, în Curierul Adventist, Anul XLVI, Bucureøti, Noiembrie-Decembrie 1968; Melodia: NOAPTE-ADÂNCÆ
arm. din Coruri alese, Bucureøti, 1986 Text diferit: 589
Tonalitate mai înaltæ: 589
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Se lasæ noaptea-n Betleem 107


Moderato
 4 
 4         

1. Se la//- sæ/ noap//
//tea-n
- Bet
///- le - /em, Cu ce /- rul plin / de ar - mo/- nii,
2. O stea,/ un/ cor / de în -geri//sfinfli Pe magi/ la ies - le i-au/ con/- dus/
 
3. În im/- nuri, pen/- tru sla//- va //Lui, Cu în - geri sfinfli/ ne vom/ u - ni/
4         
 4  
 

   
         
 
Pæs /- to -/ rii, / tur//- me - le / pæ - zind, Vor - besc/ cu / dor / din pro -/fe /-//flii...
Øi / Prun//- cu - lui / s-au / în - chi/- nat/ Øi / da - ruri//scum
/ - pe I-au a - dus!
Øi / mân//- tu /- i - rea, ce-am
/ / a - flat, Noi / tu /- tu - ror / o vom ves///- ti!
         
   
 


    

 
 
      


Øi ia - tæ / cæ / un în - ger/ sfânt/ Pro - cla - mæ / ves - tea tu - tu - ror:
El e / ce - res - cul Îm /- pæ///- rat, E / Me /- si - a / din/ vremi/ /pre/- zis,
   
Sæ cân/- te tofli cu-un /dor a - prins, Tre - sal /- te / ori - ce mu//- ri - tor,
        

 

   
 
        
 

,,E/ / pa - ce-n / cer øi / pe pæ - mânt, Vi S-a / næs - cut / Mân - tu - i /-//tor!”
E - ma//- nu - el cel / aø - tep///- tat, Pe ca - re / ce - rul / L-a / tri//- mis!
Cæci / ce/- rul / e de-a-cum/ des/- chis, Ni S-a næs - cut / Mân - tu - i /- tor!

        
   
 


© Textul: Benone Burtescu, 1968, 1999, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Metrul: 8.8.8.8.D (MLD) Iambic
Muzica: George Coles, 1835; Melodia: DUANE STREET
arm. adapt. dupæ Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886 Text diferit: 276
Armonizare diferitæ: 276
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

108 Niøte øoapte, într-o noapte

 Moderato
3  
 4        

1. Niø /- te øoap///- /te, în - tr-o / noap///-/te, Au / ve - nit / la / Bet - le /- em
2. Ra - ze scal///- dæ ies/- lea / cal /- /dæ, Ce - rul / fa - ce-n / ea / po /-///pas...
3. Pen /- tru ci /- ne zæri/ se - ni - ne Poar/-tæ-n / ce /- ruri / au /des/-/chis,

3        
4
  
 
   
     

 
Sæ / ne spu /- næ ves// - te / bu - /næ, Mân - tu - i - re / cæ / a - vem;
Pa - ce sfân//- /tæ, în - geri / cân /- tæ Cu /pæs - to /- rii / în - tr-un/ glas:
Ca / sæ vi - /næ, din/ lu - mi - /næ, Cel /ce-a / fost / din / vremi/ pre///- zis?

        
       

 
         

Sæ /se-a - ra /- te cu / iu - bi /- re, Sæ / co - boa////- re din / mæ - ri - re,
,,Sus/// în / ce - ruri prea/-mæ//- ri - re, Prin - tre / oa - meni în - vo - i - //re!”
Dom - nul /sla/- vei pen - tru / mi - ne, Dom- nul/ sla//- vei pen/- tru / ti - ne,

        
          

  
        

O / mi - nu// - ne / s-a fæ //- cut: Prun - cul / vie - flii / S-a /næs//-//cut...
Se / a - u - de-a - øa fru/- mos: ,,S-a/// næs - cut / I - sus /Hris//-//tos!”
Mân - tu - i //- re / sæ a - vem, S-a / næs - cut / în / Bet - le /- em.
       
      
 
© Textul: Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 44.7.44.7.88.77 Anapestic
© Muzica: mel. tradiflionalæ polonezæ, sec. al XVIII-lea, Melodia: W , ZŁOBIE LEZY
în Spiewniczek zawierajacy piesni koscielne z melodyami, Cracovia, 1908;
aranj. de Edith Margaret Gellibrand Reed, în revista Music and Youth, Vol. I, Londra, 1 Decembrie 1921;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2001, 2004
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Departe-ntr-un staul 109


Away in a Manger

 3 Moderato

  
 4    
  


   
1. De - par - te-n - tr-un sta - ul, de ni - meni/ øti//- ut,
2. De - par /- te / de Ta - tæl, de tro//- nul / ce - resc,
3. De - par /- /te, / ca ies - lea, e i // - ni - ma / mea,
      
3   
 4
 
   
  


    
La / vre - mea-m/////- pli - ni - rii, I - sus / S-a næs//- cut!
Cul - cat / în - tr-o / ies - le, pæs ///- to - rii-L gæ - sesc;

   
Dar /
  
vi //- no, / I - su - se, Te / naø ///- te în / ea,
     
 

  
    
 


  
  
Øi / ste /- le pe / ce - ruri lu - ci - ræ mai / viu
Sæ / va - dæ co - pi /- lul næs - cut / ca-M - pæ - rat
S-a - ud cor de / în - geri la / mi - ne / so - sit

      
  
  
 
  
      
  
Øi / în - geri cân - ta - ræ pe / dea - lul / pus /- tiu.
A - du /- s-au øi / ma - gii pri - nos / de-n - chi - nat.

    
Cu / ves //- tea cea / bu - næ cæ / sunt / mân - tu / - it!
  
   

 
© Textul: str. 1, 2: din Little Children’s Book for Schools and Families, Philadelphia, Pennsylvania, 1885; Metrul: 11 11.11 11 Anapestic
str. 3: din Gabriel’s Vineyard Songs, Louisville, Kentucky, 1892; Melodia: CRADLE SONG
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990
© Muzica: mel. de William James Kirkpatrick, în Around the World with Christmas, Philadelphia, Pennsylvania, 1895;
arm. din Australian Hymnal, 1942
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

110 O, ce veste minunatæ!

 4
Andantino

 
 4       

1. /O, / ce / ves /- te / mi - nu - na - tæ / În / Bet//- le - em / ni / se-a-
2. Cæ / la / Bet - le - /em, / Ma /- ri - a, / Sæ - vâr - øind / cæ - læ - to -

     
3. Me - si - /a, / Cel // din / ve /-/ ci - e, / Dum
//- ne /- zeu / mi-L / de - te /
44       

     


     
  
 
 

 
ra - tæ: As /- tæzi S-a næs/- cut Cel / /fær’ /de-n - ce - put,
ri - a, În - tr-un mic sæ - laø, Lân - gæ-a - cel / o /- raø,
mi - e Sæ Se nas - cæ Øi / sæ /creas/ /- / cæ,
      
 
  
 
 

 
   
 
    
  
 
Cum au / scris / pro//- ro -// cii! As //- tæzi S-a næs/ - cut
A næs - cut / pe / Me /- si /- a! În /- tr-un mic sæ - laø,
Sæ ne / mân - tu - ias
  
-// / cæ. Sæ Se nas - / cæ

    

  
   
 
      
 
Cel / /fær’ /de-n - ce - put, Cum au / scris / pro// - ro -// cii!
Lân - gæ-a - cel / o - raø, A næs - cut / pe / Me - si - a!
 
       
Øi / sæ /creas / /- / cæ, Sæ ne / mân - tu - ias / -// / cæ.


  
Textul: versuri populare româneøti Metrul: 88.55.6 Trohaic
Muzica: melodie tradiflionalæ româneascæ din Muntenia; Melodia: O, CE VESTE
arm. de Dumitru Georgescu Kiriac, în Colinde øi cântece de Cræciun, Bucureøti, 1930
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

Pentru noi a ræsærit 111


 3
Andantino

 
 4        
 
1. Pen - tru / noi / a ræ - sæ - rit / / / / /
2. Din / fe - cioa - ræ S-a / næs - cut Dom - nul I - sus Hris - tos,


 
      
3. Ca / un / rob / S-a u - mi - lit / / / / /
3    
4


   
  
     

   
Me /- si /- a cel / mult / do - rit, / / / / /
Tu - tu - ror e - ra / plæ - cut Dom - nul I - sus Hris - tos.

      
Øi / pe / noi ne-a / mân - tu /- it / / / / /
       

 
Textul: versuri populare româneøti, în Cântærile de Stea, Bucureøti, 1821-1822 Metrul: 7.6.7.6 Mixt
Muzica: melodie tradiflionalæ româneascæ din Muntenia, Melodia: DOMNUL ISUS HRISTOS
transcrisæ de Anton Pann, în Cântærile de Stea, Bucureøti, 1821-1822;
arm. de Dumitru Georgescu Kiriac, în Cântece øi coruri øcolare, Caietul III, Bucureøti, 1902
ISUS HRISTOS - ÎNTRUPAREA

112 Spre Betleem treceau pæstori


O Little Town of Bethlehem!

 4
Moderato

 
 4  
      
 

1. Spre / Bet - le - em / tre - ceau/ pæs//- tori Øi / magi/ tre - /ceau, græ /- bifli;
2. E - ra / o / noap - te / de / mi - /nuni, /Cum/ ni - meni / n-a væ - zut,
3. Spre / Bet - le - /em, /spre / ies - lea / /Ta, I - su//- se, / ne græ /- bim,

4        
4     
 
   
  
      

  
În / noap// /- tea / vre /- /mii, / pa - øii lor Se-a - /ud, / prea - fe - ri - //cifli...
Sub// ve - ghea/ în /- ge - ri - lor //buni, Me - si - a / S-a / næs//-//cut...
În - tr-un/ a - ce - laøi / o - sa - na La / noi / sæ / Te / pri - mim;
      
    
    

 
       
 
Ei co - bo - rau la / ies - /le, Cu - prinøi//de-un cân - tec / sfânt:
Cu pa - ce / øi ier - ta - /re, Din/ cer / El a / ve - nit/
Øi frun /- tea / ni se / plea //- cæ Øi / ru - ga prin /- de / zbor:
  
   
  

  
  
  
    
   
 

Mæ - ri - re-n cer / lui Dum///- ne - zeu Øi / pa - ce / pe / pæ - mânt!
Øi / cân///- tæ par - cæ to - /tul, / /iar, De-a - tât / cât / ne-a / iu //- //bit...
Te / naø//- te-n /noi, //Tu, Doam
/// -/ne, / /iar, Ne / fii / Mân - tu - i //- tor!

      
   
     

 
© Textul: Phillips Brooks, 1868, în The Sunday School Hymnal, Boston, Massachusetts, 1871; Metrul: 8.6.8.6.7.6.8.6 Iambic
trad. de Benone Burtescu, 1980, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Melodia: ST. LOUIS
Muzica: Lewis Henry Redner, 1868, în The Church Porch, New York, New York, 1874
ISUS HRISTOS - JERTFA

Cine a crezut cele scrise? 113


Andantino
 2 Unison 
 2       

 
1. Ci - ne / a / cre//- zut / ce / - le / scri /- //se? Ci - ne-a/ cu - nos -
2. Om / al / su///- fe /- rin /- fle - lor / gre /- /le, Pæ///- ræ///- sit / øi /
3. Ne / ve - deam/ de / drum / fi /- e - ca - /re, Ræ///- tæ - ceam/ pre -
4. El / a / su //- fe /- rit / /pân’/ la / ca - pæt Ca / un / Miel/ tæ -/
5. Dar / sfâr
/////- øin - du-Øi/ ma - rea / lu - cra /- re Va / ve//- dea / al

22  
 
 

 
 
       


cut / bra//- flul / /Lui? Ca / O - dras//- læ / sla - bæ / ve///- ni - /se,
dis - pre//- flu /- it, Prin /- tre / fæ - cæ - to - rii / de / re - le
cum / niø //- te / oi, Dar / di //- vi - na / Lui / în - du///- ra - re
cut / øi / su - pus, Prin /- tr-o / ju - de - ca - tæ / ne - dreap///- tæ

 pa
 
-

ti - mii / rod,
  
Bu - cu //- ri - a / Lui / cea / mai/ ma /- /re:

 

   
    


   


   
Ca / un / Fiu / al / o - mu - //lui... Nici/ o / stræ - lu - ci /- re
Noi / pe / El /L-am/ so /- co - ///tit… To - tuøi / El / pur //- ta / al
Ne-n - ce - tat / a / fost cu / noi; Dum///- ne - zeu / gæ /- si / un
El / a / fost / lo - /vit, stræ - puns; În - tre / cei / mai / ræi / o

- pri - hæ /- nit
 În - tre /
Un / ne no - rod, cei / pu - ter - nici

   
 

  
 1-4. 5.

    
  
   
Dom
////- nul / nu / a - /vea, Chip / de / rob / sme /- rit / pur /- ta.
nos////- tru / greu / pæ /- /cat, Dar / e /- ra / ne - vi - no - vat.
Miel/ is - pæ - øi /- tor Pen - tru / vi /- na / tu - tu - ror.
groa
/////- pæ / I / s-a / dat Øi-un// mor- mânt/ cu / cel / bo - gat.
par - tea-Øi/ va / pri //- mi Øi de-a// pu /- ruri va dom - ni!


   
  
 
 

© Textul: Isaia 53; versificare de Benoni/Catanæ,/1999, în/100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul:/9.8.9.7.11.7/Trohaic
Muzica: melodie/francezæ/din/regiunea/Picardie,/sec./al/XVII-lea, Melodia:/PICARDY
în/Chansons populaires des provinces de France,/Vol./IV,/Paris,/1860;
forma/actualæ/din/The English Hymnal,/Londra,/1906;
arm./din/Psalter Hymnal,/Grand/Rapids,/Michigan,/1987
ISUS HRISTOS - JERTFA

114 Spre crucea Ta


When I Survey the Wondrous Cross
Moderato
 3   
4  
          
 
 
1. Spre/ cru - cea Ta / ui - mit/ pri -/vesc... A - co - lo /las po /- va - ra //mea.
2. Pri/- vesc/ spre tru - pul / Tæu/ zdro
///-
///bit, La / chi - pul /de iu - bi - re / plin,
3. E - ram / un fiu / ræ /- tæ /- ci /- /tor... Prin/ jert /- fa /Ta am /fost / ier/- tat;
4. /O, / ma /- re e / iu /- bi - rea ////Ta Øi / jert /- fa /Ta e / dar / di - vin;

34         


  

   
 
          
 
Azi / lu - mea / o / dis /- pre /- flu/- iesc, U - mil, / ve/- nind la / cru - cea / /Ta...
Pæ - ca /- tul / meu / a / îm - ple ///- tit, Pe / frun//- tea/ Ta, cu - nuni / /
de /spini...
Pe / Ti /- /ne, scump
/ / Mân
// - tu /- i /- tor, Te / la - ud / azi, cæci/ m-ai / sal - vat!
Fæp//- tu /- ra / mea / øi / via //- fla mea, La / cru - cea/ Ta, sme///- rit, / le-n-chin!

         
 
   
© Textul: Isaac Watts, în Hymns and Spiritual Songs, Vol. 3, Londra, 1707; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Iambic
trad. de Lidia Sændulescu Popa, 1969, 1999, în Trâmbifle de-Argint, Bucureøti, 1970 Melodia: ROCKINGHAM OLD
Muzica: compozitor necunoscut, în A Second Supplement to Psalmody in Miniature, Oxford, c. 1780;
adapt. de Edward Miller, în The Psalms of David for the Use of Parish Churches, Londra, 1790
ISUS HRISTOS - JERTFA

O, frunte-nsângeratæ! 115
O Haupt voll Blut und Wunden!
Andantino
 4 
 4         1. O, / frun /- te-n - sân - ge /- ra - tæ De /chi//- nuri fæ /- ræ prefl!
2. Ne - spu /- sa Ta du /- re - re M-a -pa // - sæ as - tæzi greu!
 
44         


  


  

     

     

/O, frun - te-n - cu - nu /- na /- tæ Cu spini/ øi cu / dis - prefl!


Cæ mul //- te Tu-n///- du / - ra - t-ai, De vi / - næ-s nu - mai eu!
           


 
   
         


/O, / frun /- /te, / al - tæ - da - tæ Scæl//- da - tæ-n foc / ce - resc,


În - du - ræ - Te de mi - /ne, /O, nu Te de - pær //- ta!

          


   
   
          
Azi / eøti / în - tu - ne /- ca //- /tæ, Dar / eu / Te / pre///- flu -////iesc!…
În - du /- ræ - Te øi-m //- par - te-mi Mi - los - ti - vi //- rea Ta!
   
 
  
 
    


   
© Textul: Salve caput cruentatum, imn latin din Rhythmica Oratio, Metrul: 7.6.7.6.D Iambic
atrib. lui Bernard de Clairvaux, c. 1150, sau lui Arnulf von Löwen, c. 1250; Melodia: HERZLICH TUT MICH VERLANGEN
trad. de Aurora Ionescu, 1954, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969, Text diferit: 116
dupæ Paul Gerhardt, în Praxis Pietatis Melica, Ed. a VI-a, Berlin, 1656 Armonizare diferitæ: 116
Muzica: mel. de Hans Leo Hassler, în Lustgarten neuer teutscher Gesäng, Nürnberg, 1601;
arm. de Johann Sebastian Bach, în oratoriul Matthäus-Passion, BWV 244, Leipzig, 1729
ISUS HRISTOS - JERTFA

116 La cruce voi ræmâne


Andantino
 4 
 4          


1. La / cru - ce voi ræ - mâ - ne Øi-n sân///- ge - le-fii vær - sat,


2. Du - re - re øi iu /- bi - re, Cum ni - meni/ /n-a øti - ut,

4        

4   

  

 
          


Îmi voi / spæ -/la, / I - su - se, Veø - mân


////- tul prea / pæ /- tat!
În pre - flul /jert /- fei / Ta /- le, I /- su - se-am cu - nos /- ///cut…
        

 

   


 

   
         


Din ra - ze - le iu - bi - rii, Pur/ /- ta - te-n / mii / de spini,


La cru /- ce / voi ræ - mâ - ne, Ui - mit / de-a - tâ - ta har,
          

        
         


Voi îm - ple - ti-n ve //- ci //- e Co - roa - ne / de / lu/ - mini!


În mi - ne / sæ pæ /- trun ///- dæ Ne -/ mær - gi - ni - tu-fii/ dar!

         


    
© Textul: Benone Burtescu, 1976, 1999, în Cântafli Domnului, Anexa, Bucureøti, 1977 Metrul: 7.6.7.6.D Iambic
Muzica: mel. de Hans Leo Hassler, în Lustgarten neuer teutscher Gesäng, Nürnberg, 1601; Melodia: HERZLICH TUT MICH VERLANGEN
arm. de Johann Sebastian Bach, în oratoriul Matthäus-Passion, BWV 244, Leipzig, 1729 Text diferit: 115
Armonizare diferitæ: 115
ISUS HRISTOS - JERTFA

Glas de cer însângerat 117


Andantino

 4    
4 
  
     


 
1. Glas de / cer / în - sân - ge//- rat Stri - gæ / la ræs - cru //- ce,
2. Plin, pa - ha - rul / prea / a - /mar, De / du - reri stræ //- i - ne,

4         
 4     
 
   
      
 
  
Dru - mul ma /- ri - lor du/- reri Pâ - næ un - de du /- ce?
Chi - nuri fæ - ræ de ho//-/tar, Oa - re pen - tru ci - ne?
       
    

 
  
         
 
Pâ - næ un - de va ur - ca Dom/-/nul, vi - na noas///- træ grea?
Pen /- tru cei / ce spini cu - leg Chi - nul Sæu / sæ fi - e-n - treg?

 
      

     
  
 


  
         

Pâ - næ-n moar / - /te, jert - fa / /Sa, Moar///- te sus / pe cru - ce.
Stau sub cru -/ ce øi-n - fle - /leg: To - tul pen - tru mi - ne!

 
       
   
  

© Textul: Benone Burtescu, 1976, în Cântafli Domnului, Anexa, Bucureøti, 1977 Metrul: 7.6.7.6.777.6 Trohaic
Muzica: mel. dupæ Melchior Vulpius, 1609, în Ein schön geistlich Gesangbuch, Jena, 1609; Melodia: JESU KREUZ, LEIDEN
arm. compozitæ dupæ Johann Sebastian Bach, în oratoriul Johannes-Passion, BWV 245, Leipzig, 1723 øi UND PEIN
în cantata Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem, BWV 159, Leipzig, 1729
ISUS HRISTOS - JERTFA

118 Isus, al vieflii mele Domn


Lead Me to Calvary!
Moderato
 4
 4 

    

  


 
1. I - sus,/ al / vie - flii / me - le /Domn, Spu-ne-mi/ iu - bi - rea / Ta!
2. Con
///- du - mæ/ la / mor/-/mân - tul Tæu, Un// - de/ ai / Tæi / plân///geau…
-
3. Ca / øi / Ma// - ri - /a, vreau/ øi eu Sæ / væd / mor- mân//- tul / gol;
4. A //- ju /- tæ - mæ / sæ port / øi eu Cru//- cea/ ce-o/ am / de / dus,
  
  

44 

 


    
 

    
  

 

Co//- roa - na / Ta / de spini/ s-o væd, Du - mæ / la / Gol//- go///- ta!
A//- co - lo / un - de în - geri sfinfli Pe / Ti - ne / Te / pæ /- zeau!
/Øi,/ plin / de / Du - hul /Sfânt,/ sæ fiu Al / mân//- tu - i - rii / sol!
Ur - mând/ me - reu / pe ca /- lea Ta, Sæ / nu / Te / uit, / I /- sus!

 

    

    

 Refren
 

  

  

  

 
 
Ah,/Doam-ne,/toa/-/tæ/////via/ - /fla//mea///// Nu///voi////ui/-/ta//// iu//-//bi//-//rea///Ta!/
 

 

  

  

  
 

 

 
  
 
    
  

 
Vreau///sæ////mæ//duci///la////Ghet/-/se/-/mani!/ Du/-/mæ////la///Gol/-/go// -/ /ta!
 
   ( ) 

  

 

 

 

© Textul: Jennie Evelyn Hussey, în New Songs of Praise and Power No. 3, Philadelphia, Pennsylvania, 1921; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, c. 1968, în Trâmbifle de-Argint, Bucureøti, 1970 Melodia: DUNCANNON
Muzica: William James Kirkpatrick, în New Songs of Praise and Power No. 3, Philadelphia, Pennsylvania, 1921
ISUS HRISTOS - JERTFA

Doamne, lângæ crucea Ta! 119


Jesus, Keep Me Near the Cross!
Moderato
 4 
 4 

  

 
   

1. Doam/- /ne, lân - gæ cru - cea /Ta, fii /- ne - mæ a -/ proa /- pe,
2. Lân - gæ cru - /ce, am a - flat Trep///- te de cre /- din - flæ;
3. Lân - gæ cru - /ce, chi - pul Tæu Iu /- bi - tor m-aø//- teap - tæ!  
 

  
4. Lân - gæ cru -/ cea /Ta, pri - vesc La -/ crimi/ mari de sân -/ ge/

4
4  
   

 

  

 
 

   
Su - fle//- /tul, cu /dor, din ea Vreau sæ mi se-a//- da - pe!
Su - fle//- tul mi s-a ’næl//- flat Pes - te su - fe - rin - flæ!
Cât aø vrea sæ-l port øi eu În cu - vânt øi fap - tæ!  

 
Øi a //- ud cum îmi øop -/tesc: ,,Dra//-/ gos//- tea în - vin - //ge!”


  

 


Refren
  

  
 

 

 
 

 
  
Cru//-//cea/////Ta,//////////cru//-//cea/////Ta,///////Doam-ne-aø//vrea////sæ///////fi////-////e/


 
  
  

 

 
 

  

 
 

   
Sla///-//va/////øi/////spe//-///ran//-//fla////mea,////////Azi////øi-n///veø//-//ni///-///ci///-////e!


  

 

  
  
 
© Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, în Bright Jewels, New York, New York, 1869; Metrul: 7.6.7.6 Trohaic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1996 Melodia: NEAR THE CROSS
Muzica: William Howard Doane, în Bright Jewels, New York, New York, 1869 Text diferit: 408
Armonizare diferitæ: 408
ISUS HRISTOS - JERTFA

120 Spune-mi povestea iubirii!


Tell Me the Story of Jesus!
Moderato
 4 


 4 

 

  

 

 

1. Spu-ne-mi po -ves - tea iu - bi - rii, Scri//- e-o pe / i - ni - ma / mea,
2. Spu-ne-mi cum/El, Îm - pæ - ra - tul, Tre//- ce pus- tiu / ar - zæ - tor,

3. Spu-ne-mi de jert - fa pe cru/- ce, Spu-ne-mi cum/ El / a-n//- vi /- at,
4 

 

   
 
 


 4
 
 
 


 

 

   

 

 

 
Pâ - næ ce / zo - rii slu//- ji - rii, Tot / as - cul - tând,//m-or/ a - //fla...
Sin - gur pur-tând / tot pæ /- ca - tul, Sæ / pot / fi / bi - ru - i - tor.
//Pân’ oi sim///- fli /cæ-mi a - du /- ce Pa - ce / în / su - flet / ier //-//tat...
 

 
   
 
 


 


 
 
 


 
   

 
 

 
 
 
  
 
 

Fæ//- ræ/ de / fast / øi/ o - no - ruri, I - ni - mæ,/ ies//- le øi / stea,
Spu-ne-mi cum/Dom/-nul, în / toa - te, Plin/ de / iu /- bi -/ re-a lu /- crat,
Spu-ne-mi po - ves - tea iu /- bi - rii, Nu / te / o -/pri, chiar de///plâng!...
 
 

   
 

  
  


 
  
  

 
 
 
 
  
   
 
Cân//- /tæ, cu / în //- ge - rii-n / co - ruri, Tan /- dru øi sfânt/ o - sa /-///na!
Pâ - næ træ - i - voi / în / fap//- te Pil - da ce-o am / de / ur - mat...
Vreau/ de pe /dru//- mul/ sfin - fli - rii Floa//- re de cân /- tec / sæ-i / strâng...

 
 
 


 
  
 
  
 
 


© Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, în The Quiver of Sacred Song, Philadelphia, Pennsylvania, 1880; Metrul: 8.7.8.7.D Dactilic
trad. de Cornel Mafteiu, 1996 Melodia: STORY OF JESUS
Muzica: John Robson Sweney, în The Quiver of Sacred Song, Philadelphia, Pennsylvania, 1880
ISUS HRISTOS - JERTFA

 
 

 

  

 

 Spu -ne-mi po - ves - tea / iu - bi - rii, Scri//- e-o pe / i - ni - ma / mea,
Spu -ne-mi cum/ /El, / Îm - pæ /- ra - tul, Tre//-/ ce pus - tiu / ar - zæ - tor,

 

 

   
 
 


Spu -ne-mi de / jert/- fa / pe / cru /- ce, Spu -ne-mi cum/ El / a-n//- vi - at,


 
 
 


 

 

   

 

 Pâ - næ ce / zo - rii slu//- ji - rii, Tot / as - cul-tând,//m-or/ a - fla...
Sin/- gur pur-tând / tot pæ /- ca - tul, Sæ / pot / fi / bi - ru - i - /tor.
Pân’// oi sim///- fli /cæ-mi a - du - ce Pa - ce / în / su - flet ier /- tat...
 

 
   
 
 


 

 
 
 
ISUS HRISTOS - JERTFA

121 L-am væzut pe Isus


The Old Rugged Cross
Andantino
 6
 8        
 

1. L-am væ /- zut / pe / I - sus pe / Gol - go /////- ta ur -/când, Cu /spini/ frun- tea /
2. Iar I - sus /mi-a//øop // -/tit: ,,Pen
//- tru / ti-//ne-am////
mu ///- rit, Du - /reri, chin / gro -

 
3. Øi-am ræ - mas / lân - gæ/ /El, lân//- gæ /Mie //////- lul jert
///- fit, Cæci / øtiu cât / de /
68        

 

  

      
 
Lui sân/- ge - rând... I-am/ væ - zut o - chii// triøti, I-am væ - zut cru//- cea /grea
zav su - fe - rind... ////- fla / ta, sæ-fli tri - mit pa - ce-n/ dar
Sæ / sal - vez via
mult//m-a/ iu /- bit... ////- øi - cui/ cæ I - sus m-a/ sal -/vat,
As - tæzi /spun ori

  

      

 
  
    

     
    
 
Când în noap/- tea / du
///- re/ - rii cæ //dea...
-/ Mæ-n - tre - bam pen - tru/ ce su - fe -/
Sæ te smulg /din al mor//- flii ho //tar!”
- Øi-am / væ - zut cæ a - tunci pe Cal -
Cæ prin sân /- ge di///-/vin//sunt spæ/-lat! Sunt sal/- vat pen - tru cer, sunt sal -
 
    

    
/


 

 
 ( )     

 
 

rea, Mæ-n/- tre/- bam pen - tru ci - ne mu/- rea? Sæ-n/- fle -/
var, Sân - ge - rând pe-al iu - bi /- rii al /- /tar Mie - lul /
vat, Pe de /- plin li -/ be - rat de pæ /- cat! Azi / pri -


      

 

 
© Textul: George Bennard, 1913, în Heart and Life Songs, Chicago, Illinois, 1915; Metrul:/12 8.12 9.99.99 Anapestic
trad.: str. 1 de Benone Burtescu, 1972, în Cantate Domini, Vol. I, Bucureøti, 1978; Melodia:/THE OLD RUGGED CROSS
str. 2, 3 prel. dupæ Benone Burtescu, 1972, de autor necunoscut, în Corale, Bræila, 1986
Muzica: George Bennard, 1913, în Heart and Life Songs, Chicago, Illinois, 1915
ISUS HRISTOS - JERTFA

     

 
    

     leg îmi// e - ra / foar - te /greu, Lân/- gæ / cru-ce-am o - prit pa - sul / meu.
sfânt via - fla / Lui// Øi-a /jert - fit/ Pen- tru / mi///- /ne, sæ fiu /mân
///-tu//-//it...
vesc doar/ se - ni - nul / de / sus/ Øi / aø - tept/ ca sæ-L/væd pe I - sus!

   

      

Din Golgota reværsat 122


Moderato

 4   
  
4
  
  
    


1. Din /Gol - go /- ta / re - vær/-/sat, Flu - viu/ de / iu - bi - re/ Cu/- ræ - fleø- te-ori ////-
2. Lân - gæ / cru - ce-s/ fe//- ri - /cit, Dom/- nul/ mæ / sus/- fli - ne; Li - ber//- ta///- te /
3. La /Gol - go /- ta / am/ pri - mit O / fæ /- gæ - du /- in - flæ: ,,Ha/- rul /Meu/ te-a/

    
    
4. Lân - gæ / cru/- ce / as - tæzi / stau, Øtiu / c-a//- øa / e / bi - ne, Veø//- ni /- ci /- a-n -
4  
 4
 
 
  
 
   
  


  
   
ce / pæ /- cat, Fa - ce / su - fle - tul / cu/- rat Øi-a - du /- ce mân/- tu /- i - re.
am /pri - mit, Prin / I - sus / am / bi /- ru/- /it, E / har / øi pen- tru / mi /- ne!
mân/-tu /- it” Øi / în / via//- flæ / am/ por//- nit Mai / ta /- re în / cre - din ///- flæ.
trea/-gæ /vreau, A / vi//- e - flii/ / a/ - pæ/ /beau
/ /Øi-aø-tept/ pe Cel / ce / vi /- ne.

      
  
   © Textul: Benoni/Catanæ,/1999, în/100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul:/7.6.77.7/Trohaic
© Muzica: Christian/Lahusen,/1949, în/Wir loben Gott, Hamburg, 1982 Melodia:/IN/DEM/HERREN/FREUET/EUCH
ISUS HRISTOS - JERTFA

123 Priveøte marea suferinflæ!


O Christ! j’ai vue ton agonie
Andante
 2
 2       
 
1. Pri - veø /- te / ma - rea / su - fe - rin - flæ A / lui / I -/
2. A - co - lo / a - fli / vin - de - ca - re Øi / iz - bæ -
3. Pri - meø//- te - mæ / cu-a / Ta / iu - bi - /re, Sfânt / Miel/ de /
4. În / i - ni -
 /mæ, / pen - tru / ve - ci - /e, Ræ - mâi / cu /
2       
 2  
 

     
  
 
    
 
/sus, / pe / Gol //- go //- ta/ Øi / te / a - plea - cæ-n / u - mi -
vi - re / de // pæ //- cat! Pri - meø - te / sin - gu - ra / sal -
jert - fæ, / ne /- pæ //- tat! În / sân - ge /scump,/ spre / mân///- tu -
  pa - cea / Ta / de / sus; Vreau/ sæ-fii / ser - /vesc, / cu //drag, / doar /
      


  
 
    
   
lin - flæ, Sær - ma - ne / /om, la / cru - cea / Sa!
va - re, Pre - dæ - te / Lui øi / eøti / ier - tat!
i - re, Do - resc / sæ / fiu øi / eu / spæ - lat!
fii - e, Mân//- tu - i - tor iu - /bit, / I - sus!
      

    
© Textul: Barth. Bastie, în Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933; Metrul: 9.8.9.8 Iambic
trad. de Octavian Coconcea, 1968, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Melodia: TON AGONIE
Muzica: compozitor necunoscut, în Geist-reiches Gesang-Buch, Halle, 1704 sau 1714 (?);
arm. adapt. dupæ Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933
ISUS HRISTOS - JERTFA

Isus ne atrage spre crucea Sa 124


There’s Life in a Look at the Sacred Cross
Moderato

 4 

 4  

 
   

   
 
1. I - sus/ ne a - tra -/ ge spre/ cru- cea/ /Sa, La jert/- fa Lui sæ / ne /gân/-/dim,
2. Pri///- vi- rea-mi/se-n/-/dreap
///-tæ spre-al/
/ Sæu/ Cu -vânt, Plin e / de dulci fæ//- gæ - du /-/infli,

  

3. Pri/- veø
/////- te me /- reu / la I - sus /Hris ///-/tos, El es - te scut o - cro//- ti - /tor,

4  

 
   
   
 4
  

 


 

 
   
 

  
 
De-am/
/ în - fle - les / cât de ma - re-i/ /ea, O /scum-pæ co-/moa - ræ / a - tunci/ gæ - sim!
U - na / nu/ ca - de jos la / pæ-mânt, De/crezi / øi de /’nalfli / ru - gæ/-ciuni/ fier - binfli!
În / lup/ - te / gre//- le e cre - din//-/cios, I - sus cu-al
/ Sæu/ /har / îfli / dæ/ a - ju /- tor!

 

 
   
 

  

  
  


Refren
 

 

 

 


 


 

 

 

Sæ///pri - vim/////////////spre/Gol/-/go/- /ta,////Mân - gâ/ - /ie////////-////////re////ne////va////da,/   

 
 


  

 
 


 


 
 

 
 
 
  

  


Via/-/flæ,///via////////-////////flæ//vom///a/ -/vea////De////pri/-/vim/////spre///Gol /- /go///-///ta!  
 
 


 
  


 
 
  
© Textul: Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886; Metrul: 10.8.9.10 Mixt cu refren
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926 Melodia: LIFE IN A LOOK
© Muzica: mel. de Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997
ISUS HRISTOS - JERTFA

125 Când eøti apæsat de durere


Turn Your Eyes Upon Jesus!
Moderato

 3 
 4    

   
 
1. Când/ eøti / a - pæ - sat / de du - re - re Øi / nici / o / lu -
2. Ci /- teø - te / Scrip///- tu - ra Gol /- go - tei Cu / sfin /- te - le /

3    
   
3. Pæ - mân /- tul / øi / ce - rul vor / tre - ce Lu - a - te / de /

 4
  
  

 


  
 
 
 
  
 
mi - næ / nu / vezi, În - toar - ce-fli / pri - vi - rea / spre Dom/- /nul,
ei / mân///- gâ - ieri, Iu //- bi - rea / mai / ta /- re / ca moar//- tea

     

ul /- ti - mul / vânt,

Doar/ dra - gos - tea / Lui / va - ræ mâ - /ne!

 
     


 
 
 
Refren

    

  
 
S-as -/culfli,/ sæ-m/ - pli - neøti / øi sæ / crezi!
E / sin - gu - ra / ca - le spre/// cer… Nu//////pri//-//vi/////nici//-//o/-
   
 
S-o / øti /- e / în /- tre - gul pæ - mânt!
  
   
 
 
  
    
 

    
   
 
da///-///tæ//////De/-/cât////cru/-/cea///Lui////pe///Cal/-/var,///////////////////În//lu/-/mi//-//na/


        
     

 
 
  
     
  
     ei//////mi//-//nu//-//na//////-/////tæ,////Vei//ve/-/dea/////vi/-/i//-//to//-//rul////mai////clar!
      

 


© Textul: Helen Howarth Lemmel, 1918, în Glad Songs, Londra, 1922;


trad. de Benoni Catanæ, 1996 Metrul: 9.8.9.8 Anapestic cu refren
© Muzica: mel. de Helen Howarth Lemmel, 1918, în Glad Songs, Londra, 1922; Melodia: LEMMEL
arm. din The Baptist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1975
ISUS HRISTOS - JERTFA

Eu pentru voi murii 126


I Gave My Life for Thee
Moderato
 6   

 4    

   

 
1. Eu pen /- tru / voi mu//- /rii, Pe / cru /- ce ræs - tig /- nit
2. Pe Ta - tæl /L-am
/ læ /- sat Øi / tro - nul stræ /- lu - /cit,
 
64   
   


3. Am su /-/ fe /-/ rit ne/-//spus, Cu/-/nuni/// de spini/// pe // cap

 

 

   
   


   
   

 
Øi sin - gur / Mæ / jert//- fii, De / ni - me - nea / si - lit!
Pe-ai Mei / i-am/ în - væ /- flat, Ai / Mei / M-au// ræs - tig - nit.

  
Øi coas///-/ ta /Mi-au
/ /// îm/-/puns, /////-/ te /// sæ // væ / scap!
Din //moar

   
   


  


 


     
       


 

V-am / dat / ca / via - /flæ,/ via - fla //Mea, Ce / fa - cefli / voi / din / /ea?
Stræ - in / am / fost / pe-a/////- cest / pæ-/mânt, Sæ - /rac, / cum/ bi /- ne /øtifli!

 
Am // su /-/ fe /-/ rit // a/-/tunci////øi-a
////-//poi, Dar / ce / fæ /-/ cu /-/ t-afli //voi?
        


        


 

V-am//
//smuls
/ / din /moar - te / øi / ne /-/caz, Dar / voi /ce-Mi fa - cefli / azi?
Ræs//- pun - defli //dar, /de-a - vefli / cu -/vânt, A - øa / vrefli ////sæ-Mi
/ plæ/- tifli?
A /-/cum //væ-n/-/treb // în // mi /-/ la //Mea: Ur /-/ ma /-/ vefli tot / a /-/ øa?

         
Textul: Frances Ridley Havergal, 1858, în revista Good Words, Edinburgh, Februarie 1860; Metrul: 6.6.6.6.8.6.8.6 Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: WHITE
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de James Edson White, în Better than Pearls, Battle Creek, Michigan, 1881;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
ISUS HRISTOS - JERTFA

127 Vestifli cum Domnu-a pætimit!


Alas! And Did My Savior Bleed?
Moderato
 6 
 8         


 

1. Ves - tifli /cum///Dom/- nu-a pæ /- ti /- mit Pe cru //- ce pen / - tru / noi
2. E / oa - re /drept / sæ stea / I /- sus Pe cru - ce-n lo - cul / /tæu,
3. Am / în - fle - les / cæ ha - rul/ Sæu E tot / ce ne-a / sal /-/vat,
4. Aø /vrea / pe-o/ stân /- cæ de / gra///- nit Sæ fi - e-n veci / sæ - pat
  
68        
 
 

     ( )    

 

Øi / cât / de mult / El ne-a / iu/-/bit, Dând/ via //- fla / Sa / a /- poi!


Sæ-n - du - re chi - nuri de / ne-/spus, Slæ/- vi - tul / Dum - ne /-/zeu?
Cu / via - fla Lui / de Dum - ne/-/zeu, În / via //- flæ /ne-a-m
/ / -bræ//- cat.
Ce / ma - re prefl / a fost / plæ///-/tit, S-a - jung / ræs - cum - pæ//- rat!
 
       
 
Refren
  
   

      
Dom/ - /nul/////ne//////// iu// - //bi,/////////////////////Pen// - //tru///noi///////mu//- //ri,/

  

   

 
 
 

         


 

Prin// via//-//fla///Sa///a///ræs/-/cum//-//pæ/-/rat/////Pe////oa/-/meni/ din//////pæ/-/cat.
  
         
© Textul: str. 1, 2: Isaac Watts, în Hymns and Spiritual Songs, Part II, Londra, 1707; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
str. a 3-a: Andrei Hedwig, în revista Semnele Timpului, Anul XV, Nr. 11, Bucureøti, Noiembrie 1925; Melodia: VAIL
str. a 4-a: Florin Læiu, 1995;
ref. de Silas Jones Vail, în The Diadem, New York, New York, 1865;
trad. str. 1, 2, ref.: Andrei Hedwig, în revista Semnele Timpului, Anul XV, Nr. 11, Bucureøti, Noiembrie 1925,
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de Silas Jones Vail, în The Diadem, New York, New York, 1865;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997, 2005
ISUS HRISTOS - JERTFA

Salvare siguræ ne-a dat 128


Ein sichres, freies, ewges Heil hat Jesus uns gebracht
Andantino

 4  
4   
 
 
 
  

 
1. Sal //- va - re/ / si //- gu - ræ / ne-a / dat, Prin/ / jert///- fa/
2. Cu - vân /- tul/ / spu// - ne / læ - mu - rit, Ga - rant / e
3. El/ / a/ / mu - rit/ / øi / a-n///- vi - at, Ca / si - guri
 
 
44 
    
 

 

 
   
 

    
    
/Sa, /Hris //- tos, Sæ/ / crezi / doar / øi / vei fi / scæ - pat,
Dum - ne - zeu: I - sus / Hris - tos / ne-a mân - tu - it,
noi / sæ / fim/ Øi / Du - hul / Sæu / cel Sfânt //ne-a / dat,

   

     

 
 
 

 
 
   
  
 
   

 

Sær - ma - ne / pæ - cæ - tos, Sær - ma - ne / pæ - cæ - tos!


Prin / scump// sân - ge - le / Sæu, Prin / scump// sân - ge - le / Sæu!
Ca / sæ / ne / mân//- tu - im, Ca / sæ / ne / mân//- tu - im!
  
 

 
 

 
   


 
Textul: Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919 Melodia: CHRISTMAS
Muzica: mel.: Non vi piacque ingiusti Dei, arie pentru sopranæ din opera Siroë, de Georg Friedrich Händel, Londra, 1728; Text diferit: 520
adapt. în The Psalms of David for the Use of Parish Churches, Londra, 1791 Tonalitate mai înaltæ: 520
Armonizare diferitæ: 520
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

129 Pe o cruce ræstignit


Andante
 4  
 4        
   


1. Pe / o / cru /- ce ræs /- tig - /nit, Pen-/tru-al lu - mii / greu / pæ /- cat,
2. Sub///mor/-/mân//- tul si - gi - lat Prin///- flul pæ /- cii / /sta, / în - chis;
3. A - le - lu - ia lui / Hris/-/tos, Mie///- lul /sfânt,/ ne - pri - hæ //- nit,
 4         
 4 
 

    
 
 
 
        
Dom/
///-nul / nos - tru-a co - bo - rât În mor/-/mânt,/ ne - vi - no/- vat.
Ia - du-n-treg / s-a bu - cu - rat Cæ Hris
///- tos / a / fost / în - vins.
Ca///-/re, / pen//- tru pæ - cæ -/tos, Tot a - ma - rul / l-a / sor/- bit!
          
 
 

 Refren   
            
 

În/-/sæ/moar-tea// sæ-L/fli/-/næ//rob/ nu/pu-tea,/Cæci/pe-deap-sa// în/lo-cul/nos-tru/pur-ta,/
  
            

    

       


  

  
   
 
Cel/ ce-a//fost///ne/-/vi/-/no//-//vat,////////////I/-/sus/ Hris-tos,//////a-n///-// vi/-/at!
    
    
 
  
   
  
© Textul: Benoni Catanæ, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 7.7.7.7 Trohaic cu refren
© Muzica: Andrei Tajti, 1996, 2005 în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: KREMEL
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

A-nviat Isus Hristos! 130


Jesus Christ Is Risen Today!
Allegretto

 4 
 4         

1. A-n//- vi //- at / I - sus /Hris - tos,
2. Dom/- nul / nos - tru / S-a ’næl/ - flat,
Sla//-///væ///Lui,//A//-//le//-//lu//////-//////ia!/
3. Su - fe - rin - fla / ne-a/ pur - tat,
     
4. Sla /- væ / Ce - lui / în - vi -/ at!
44     
 
 
     
 
 
      

 
A / ie - øit / vic -/ to - ri - os!
Ma /- re / Pre /- ot øi-M//- pæ - rat!
Sla//-///væ///Lui,//A/-//le//-//lu//////-//////ia!/
Su - fle /- tul / ne-a vin /- de - cat!

       
El / cu / Ta - tæl ne-a-m//// - pæ - cat!

  
  

     
 

 
   

   
Cel / pe / cru//- ce / ræs - tig /- nit,
Moar/ -/tea-a do /- ua / su - fe - rind,
Sla/ -//væ,// /A///-///le// -/ / lu///-///ia!/
Mân//- tu - i /- flii / cân - tæ-n / cor,
     
Fi - e /
 ( )
î - næl - flafli / în / cânt,
     
 

 
   
         

Bol/- dul / mor - flii-a / bi - ru - it!
Pæ /- cæ - to - øii / mân//- tu - ind!
Dom//- nu - lui / oø - ti - ri - lor! Sla//-///væ///Lui,///A//-//le//-//lu//////-/////ia!/

        
Ta /- /tæl, / Fi - /ul, Du - hul / Sfânt!

   

   
© Textul: str. 1-3: Surrexit Christus hodie, imn latin din sec. al XIV-lea, paraf. în Lyra Davidica, Londra, 1708; Metrul: 77.77 Trohaic cu Slavæ Lui, Aleluia
str. a 4-a: Charles Wesley, în Hymns and Sacred Poems, Londra, 1740; Melodia: LLANFAIR
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
Muzica: mel. de Robert Williams, 1817, în Peroriaeth Hyfryd, Chester, Anglia, 1837;
arm. adapt. dupæ John Roberts, în Peroriaeth Hyfryd, Chester, Anglia, 1837
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

131 Da, Hristos a-nviat!


Moderato

 4 
 4      

1. Da, Hris - tos a-n - vi - at Ca un / veø - nic / Soa /- re!
2. Da, Hris - tos a-n - vi - at, Ne-a a - dus / lu - mi - næ,
 
3. Da,
   
Hris - tos a-n - vi - at, Ne-a a - dus / spe /- ran /- flæ,
44   

    

 
      
 
Sla - væ / /Lui, El / e / /viu, El / ne / dæ sal - va - re!
A-m - pli - nit pe / pæ - mânt Le - gea / Lui di - vi - næ!

 
Pen - tru / veci sfin - flii / Lui Vor / ie - øi la / via - flæ!

  
 
   

  

      
   
El dom/- neø - te pe / pæ - mânt Cu / iu - bi - re ma - re,
Azi pri - veø - te bu - cu//- ros Ro - dul / mun//- cii Sa - le,

      
 
El la / Ta - tæl S-a ’næl/
///- /flat, El / e /Domn/ în toa - te,

   
 


 
      
 
Da, Hris - tos a-n - vi - at, Sla - væ / øi-n//- chi /- na - re!
Da, Hris - tos a-n - vi - at, Sla - /væ, / o - sa - na - le!


Da, Hris - tos a-n - vi - at, În / e - ter /- ni - ta - te!

      

   
© Textul: Iacob Coman, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 6.6.6.6.7.6.6.6 Trohaic
© Muzica: adapt. dupæ Martha Puckett, 1987, în The Baptist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1991 Melodia: RESURRECTION SONG
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

Sæ ræsune lumea toatæ 132


Allegretto
 4  
4 
   
       

1. Sæ / ræ - su - ne / lu - mea / toa /- tæ De / un / cân //- tec /
2. N-a / pu - tut / ni - mic / sæ-L / fli - næ În / mor /- mân//- tu-n -
3. A-n //- vi - at /spre-a/ da / pu - te - re Ce - lui / /slab,/ ne -///

 44      
4. O - sa - na - /le, / o //- sa - na /- le Sæ / î - nal - fle-ai /

   
 
       

 
    
   
lu - mi - nos: Moar//- tea / e// / pe / veci / cur/-ma - /tæ, A-n//- vi - at / I -
tu - ne - cat! Plin / de / via/ /- flæ / øi / lu /- mi - /næ, Dom/ - nul / nos - tru/
no - ro - cit, Sæ-m//- pli -neas- cæ-n/- trea - ga / vre - re A / Pæ - rin - te//-

 
Sæi / co - pii/ Ce - lui / ce-a / des - chis / o / ca - le Cæ - tre / sfin /- te /
 
       

 

 

     
  
   

  
sus / Hris//- tos, Prea /- mæ - rit / øi / ma /- ies - tuos!
a-n /- vi //- at, În / mæ /- ri - re / îm /- bræ //- cat!
lui / iu - bit: Pla - nul / Sæu, / de - sæ - vâr //- øit!
bu - cu /- rii, Cæ - tre / cer / øi / veø //- ni /- cii.

    
 


   
 
 
© Textul: Maria Cristina Neagu, 1997, 2000 Metrul: 8.7.8.77 Trohaic
Muzica: mel. de Frieda Fronmüller, 1928; Melodia: FRONMÜLLER
arm. de Pál Beharka, 1976, în Énekeljünk az Úrnak!, Budapesta, 1986 Text diferit: 411, 595
Tonalitate mai înaltæ: 411
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

133 Vrednic eøti, Doamne!


Thou Art Worthy

 6
Andantino


 8       
 
1. Vred - nic eøti, Doam - ne, Vred - nic eøti, Doam - ne, Tu / ne eøti
2. Vred - nic eøti, Doam - ne, Vred - nic eøti, Doam - ne, Le - ul din

68    
  

 


    
 
Mie /- lul cel blând,/ Toa - tæ mæ - ri - rea,
Iu - /da, Cel sfânt; Toa - tæ mæ - ri - rea,

 
   
       
   
    
Toa - tæ iu - bi - rea fii - e pe-n - tre - gul pæ - mânt!
  
Toa - tæ iu - bi - rea
    
fii - e pe-n - tre - gul pæ - mânt!

 
 

 

            
Cæci Tu ai tre /- cut sin - gur / teas - cul / du - re - rii, Cu
Cæci Tu ai în - vins în - tu - ne - ri - cul / mor//- flii, Cu
      
 
   


© Textul: Pauline Michael Mills, 1963, în Asaph Praise, 1964; Metru neregulat
trad. de Benoni Catanæ, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: WORTHY
© Muzica: Pauline Michael Mills, 1963, în Asaph Praise, 1964
ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA ISUS HRISTOS - ÎNVIEREA

      
  

   
moar - tea pe moar /- te cæl /- când! Vred - nic eøti, Doam - ne,
via - flæ la via - flæ ie - øind! Vred - nic eøti, Doam - ne,

      

    

     

 
 
 
   
Vred - nic eøti, Doam - ne, Sæ-fii cân - te în - tre - gul pæ - mânt!

    
Vred - nic eøti, Doam - ne, Sæ-fii cân - te în - tre - gul pæ - mânt!

 
     


 
ISUS HRISTOS - MARE PREOT

134 Hristos, Mare Preot


I Have a Savior
Moderato
 4
 4         
 
    
1. Hris -/tos, / Ma - re / Pre - /ot, în / ce - ruri se / roa - /gæ, Un scump
/ / Sal - va -
2. Eu am / un Pæ - rin - te ce-mi/ dæ o næ - dej - de De / via - flæ e -/
3. O hai - næ cu - ra - /tæ, lu - cind de lu - mi - /næ, M-aø-teap /- tæ în
4. Øi /când, în sfâr/-/øit, în iu//- bi /- rea Lui cal - /dæ, Un scump Sal - va -
4         /
4
 
 
    

()   
 
tor / øi Pri - e - ten / al ////meu…
/ El / mi-e / a - dæ - post / pen - tru /
ter - /næ, în loc / fe - ri ////cit…
- A - co - lo a - jun /- ge tot /
sla - /væ, în lo - curi ce -//reøti; Dar mult eu mæ rog /ca, în
   

tor în I -//sus ai a - /flat, Øi tu pen//- tru al - flii fier -

 
   

  
 
   
  
  

via /- fla / în /- trea - gæ, /Ah, / mult / aø / do - ri / ca sæ
cel / ca -/ re / cre - de; Sæ / fim / îm - pre - u - næ mæ /
zi - ua se//- ni -/ næ, O hai - /næ, ca mi - /ne, øi /
bin /- te te roa - gæ, Sal - vea - zæ-i pe /ei, cum øi /
      
 

  

 
Refren

      
 


    
fi - e / øi-al/ tæu!
rog ne - clin
////- tit! Mæ////rog/////pen/-/tru//// ti////-///ne,///Mæ///rog//////pen/-/tru/
tu sæ pri - meøti!

  

     
tu eøti sal//- vat!


  

© Textul: Samuel O’Malley Gore Cluff (Clough), în Timogue Leaflets, Irlanda, 1860; Metrul: 12.11.12.11 Anapestic cu refren
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, c. 1958, în Imnuri Religioase pentru coruri, Bucureøti, c. 1959 Melodia: INTERCESSION
© Muzica: mel. de Ira David Sankey, 1874, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1878;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
ISUS HRISTOS - MARE PREOT         
ti/// - ///ne,////Mæ////rog/////pen/-/tru///////ti///-///ne,///Fier/-/bin//////-//////te////mæ//// rog!

       

   
 Noi avem, în cerul sfânt 135


Moderato
 4    
4   

 
 
    
1. Noi a - /vem, în ce - rul / /sfânt, Ma /- re Pre /- ot pe / Hris///- tos
2. Noi a - vem un Sanc///- tu ///- ar /Sus,/ la tro - nul cel / slæ ///- /vit;
3. Noi a - vem un le - gæ - mânt Scris/ cu sân /- ge de / I - sus
4. Noi a - vem un loc / pæs //- trat /Sus,/ la dreap
///- ta Dom//- nu //- /lui!
   
44       


 

    
    
 

 
Cu-al Sæu / sân/- ge / mij// - lo - cind Pen - tru / o - mul / pæ - cæ - tos.
La al / ha /- ru - lui / ho //- tar Ori - ce / om / e / cân /- tæ - rit.
Øi pæs - træm/ si - gi - liul / /sfânt, Sem - nul / Lui/ pe / frun //- te / pus.
Pofli øi / tu / sæ / fii / sal //- vat Prin / ne - pri//- hæ - ni - rea/ Lui.
  
       

   
© Textul: Benoni Catanæ, 1997 Metrul: 7.7.7.7 Trohaic
Muzica: William Edward McGinnis, 1996 Melodia: OMNIA GLORIA
ISUS HRISTOS - MARE PREOT

136 Noi avem un Domn în ceruri


Andantino

 4  
 4      
    


1. Noi a - vem un /Domn/ în / ce - /ruri, Un Pæ/- rin - te-n - du - ræ - /tor;
2. Noi a - vem un / Ma /- re / Pre///- ot Ce slu//- jeø - te-n /Sanc//- tu /- ar
3. Noi a - vem /Mân - gâ - ie - to /- rul Cel tri - mis / de / Ta - tæl /sfânt;

44           

  
   
  34
  

          

Nu / ne / te - mem / de vræj//- ma -/øul, El ne / vi - ne-n a - ju - tor.
Pen - tru / fra////- flii / /Sæi, ce-n/ lup/- /tæ, Au ne - vo////- ie de-al/ Sæu / har.
El / des - co///- pe - ræ lu - mi - na Din ce - res//- cul Sæu / Cu - vânt.
          3

    4

 3 Refren
 4         

 
O//////scum/-/pæ//////co//- //moa//-//ræ,///////o////////scum - pæ//////co//-//moa/-/ræ/////// În/

        
 
3        
 4 
  

 

 
        

 
Dom/////-/////nul///// nos////-//// /tru//// noi/// am// a/-/flat.// E// -/ /ter-næ/////vi///-///a/-/flæ////prin/
           
     
 
© Textul: Cezar Geantæ, 1970, în Muzica Sacra, Bucureøti, 1981 Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
Muzica: mel. de Adam Krieger, în Arien..., Leipzig, 1657; Melodia: EINS IST NOT (Krieger)
prel. de Joachim Neander, în Alpha und Omega...Glaub- und Liebesübung..., Bremen, 1680 øi
de Johann Anastasius Freylinghausen, în Geist-reiches Gesang-Buch..., Halle, 1704;
aranj. de Johann Sebastian Bach, în Johann Sebastian Bachs vierstimmige Choralgesänge, Vol. 3, Leipzig, 1786
ISUS HRISTOS - MARE PREOT

 Prin//jert//////-/////fa////////cru///// -/////cii

    
  
  
  

 
Prin///jert/-/ fa/////////////// /cru/-/cii
/Fi/-/ul///ne-a//////dat, /El/ ne-a///sal// -//vat.
Prin//jert////////-/ //////fa////cru//////-/////cii

    
 

  
    
   
  
Prin///jert/ -/ fa////////cru/-/cii

Oricât aø umbla prin lume 137


Ich bin durch die Welt gegangen
Moderato
 4 
  4         
 
1. Ori/- cât / aø / um - bla / prin/ lu - me, Aø / fi / tot ræ - tæ - ci - tor
2. O / sin - gu - ræ / ra - zæ / vi - e, Un / sin - gur iz - vor / de / /har:
3. Ve -/nifli, / în - cæ / væ / aø - teap //- tæ, Ve - nifli / la lu - mi - na / /Sa,
  
 44         

 
    
           
 

Øi / su - fle - tul / gol ar plân //- ge De - par - te de-al / vie - flii-iz -/vor…
Hris - tos / ræs - tig - nit pe cru /- /ce, Hris/ - tos / azi / în Sanc////- tu//-///ar!

 
Hris - tos / es - te /plin de pa - /ce, Doar / El / øti - e a / sal//-///va!

          

 
© Textul: Eleonore von Reuss, în Gesammelte Blätter, Berlin, 1867; Metrul: 8.7.8.7 Mixt
trad. de Benoni Catanæ, 1984, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: ICH BIN DURCH DIE WELT GEGANGEN
© Muzica: mel. de Karl Kuhlo, 1885;
arm. adapt. de Gabriel Dumitrescu, 2005, dupæ Frischauf zu hellem Singen, Berlin, 1956
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

138 Spirit Sfânt al Tatælui!


Holy Spirit, Light Divine!
Moderato
  3    
 4 
    
  
 

1. Spi///- rit /Sfânt/ al / Ta //- tæ /- lui, Fæ-fii din / mi /- ne un / sæ ///- laø,
2. Pe-al/ sfin//- fli - rii /drum/ în -/gust, Tu pi - cio - rul sæ-mi/ în - drepfli,
3. Um///- ple - mæ / cu / foc / prea//
/-//sfânt, Din al /- ta - rul Tæu / ce //- resc,
4. Pu - ne-mi/ Tu / si - gi - liul / Tæu /Øi, în / Car /- tea vie - flii / scris,
 
 34 
       
   
 

     ()  
 
  
 
    
 


În /noap
/////-tea / pæ - ca - tu ///- lui Nici///- de/- cum / sæ nu / mæ / laøi!
Din / al / vie - flii /fruct / sæ / gust, A - de///- væ - rul sæ mæ-n//
/ //-/vefli!
În / cre
////- din /- flæ /dæ-mi/ a -/ vânt, Øi-n / iu///- bi - re sæ-fii / slu/- jesc!


Mân - tu
////- it / de /Dum//- ne //- zeu, Sæ / pot/ fi / în Pa - ra //- dis!

 
   
     
 ()
  
 
© Textul: str. 1, 2, 4: Andrew Reed, în A Supplement to Dr. Watts’s Psalms and Hymns, Londra, 1817; Metrul: 7.7.7.7 Trohaic
str. a 3-a: Benoni Catanæ, 1995; Melodia: MERCY
trad. str. 1, 2, 4: adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926,
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
Muzica: mel.: The Last Hope. Religious Meditation, pentru pian solo, Op. 16, de Louis Moreau Gottschalk, New York, N.Y., 1854;
aranj. adapt. dupæ Edwin Pond Parker, c.1888
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

O, Duh de har prea plin! 139


O Love of God Most Full!
Moderato
 4   
 4        

1. /O, Duh / de / har /prea / /plin, Dum
////- ne /- ze - iesc/ mis///- ter,
2. Se zba - te / în / za - dar Al / mæ//- ri /- lor / tu - mult,
    
44  
3. Ca soa - re - le-n - fo - cat A - prin-de-mi / i - ni //- ma,

    
  


 

  
        

Tu-mi um /- pli / piep/- tul de / A - min Øi / mæ / con - duci / la //cer...
Cæci mie - zul / nop //- flii mi-es//- te / har Când/ plin / de / Ti - ne //sunt...

       
Sæ fiu / lu - mi - næ ne-n - ce //- /tat, U - neal - tæ-n / mâ /- na Ta!

  
   
© Textul: Oscar Clute, în Pilgrim Hymnal, New York, New York, 1904; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Iambic
trad. de Florin Læiu, 1996 Melodia: VANDEMAN
© Muzica: aranj. dupæ o piesæ coralæ de Gordon Young, 1963, în Seventh-day Adventist Hymnal, Washington, D.C., 1985
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

140 O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc!


Eternal Spirit, God of Truth!
Moderato
 4  
 4         
 
1. /O, / Duh / Prea -/sfânt,/ /o, dar / ce - resc, Co - boa /- ræ / azi la / noi;
2. Su - pu - ne e - ul ræz - vræ///- tit, Por /- ni - ri - le fi - reøti;

 
 
    
 44   
 

  

 
 
         
 
A - lun /- gæ tot ce-i pæ - mân - tesc Øi / fæ - ne oa - meni noi!
În / ma - rea lup - tæ ce-am/ por - nit Sal - va - rea noas
////- træ eøti!

      
  

   
      
        


 
Tri - mi - te pa - cea / Ta / de sus În i - ni - mæ / øi-n / gând,

        
Ca / soli / øi ai / lu - mi - nii /fii, În loc / în /- tu - ne - cos,

  
    


  
         

Cu pa - cea dul - ce-a lui / I - sus /O, vi - /no, / Duh Prea - sfânt!
Sæ fim / în lu - me mar - tori / vii Ai Dom//- nu - lui Hris / - tos!

  
 
    
     

  
© Textul: adapt. dupæ Thomas Cotterill, în A Selection of Psalms and Hymns, Londra, 1810; Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
trad. de Cezar Geantæ, 1997 Melodia: FOREST GREEN
Muzica: The Ploughboy’s Dream, mel. tradiflionalæ englezæ, culeasæ de Ralph Vaughan Williams, Forest Green, Surrey, 1903;
Text diferit: 437
arm. de Ralph Vaughan Williams, în The English Hymnal, Londra, 1906
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

Vino, Duh de viaflæ sfântæ! 141


Come, Thou Fount of Every Blessing!
Moderato
 3
 4     
  
1. Vi /////- /no, / Duh / de via /- flæ / sfân //- /tæ, Te / re -/
2. I //////- ni //- ma / e-a Ta / de-a //- cu - /ma, Dar / în /
3./Când, / pæ - truns /de-a Ta / iu - bi /- /re, Mi-a - min -
4. A - /du-mi,// / /Doam - /ne, bu - cu - ri /- a De-a-fii / cân -
3     
4  

 

 
    
    ( )  

var - sæ-n / al / meu /piept,/
/ Stin /- ge / tot / ce / mæ / fræ -
ea / e / to - tul / /ræu, Fæ / sæ / fi - e / tot - dea -
tesc / ce-fii sunt da - /tor, Din - tr-o / tai - ni /- cæ / por -

 
ta / vic - to /- ri - os Øi-a / træ - i / ves - tind / so -/
   
  
 
 
  

 


    
mân ///- /tæ, Vi - /no, / vi /- /no, cæci / Te-aø
///- tept!
u - na Nu - mai / du /- pæ pla - cul / Tæu!
ni - /re, fii-n - chin / to - tu-n vi /- i /- tor!
li /- a Re - ve - de /- rii cu / Hris///- tos!
  
      

 
Textul: Robert Robinson, 1758, în A Collection of Hymns, Londra, 1759; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: COME, THOU FOUNT
dupæ Theodor Kübler, în Liederperlen, Cleveland, Ohio, 1890
© Muzica: mel. de James Edson White, în Better than Pearls, Battle Creek, Michigan, 1881;
aranj. de Gabriel Dumitrescu, 1997
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

142 O, Spirit Sfânt!


Spirit of God!
Moderato
 4

 4     
 


1. /O, Spi - rit Sfânt, sfin - fleø - te via /- fla mea, Scoa -/ te-o din
2. Nu-fli cer vreun/ semn, nici al - te mari mi -/ nuni, Ci doar cu
3. Øtiu cæ I - sus/ Hris - tos ne-a po - run//- cit/ Sæ Te iu -
4. Mæ-n - va - /flæ, Tu, sæ simt cæ eøti pre - zent, Mi-a - ra - tæ
5. Vreau sæ res //- pir/ iu -/ bi -/ rea cea de sus, De ea sæ
 44      
 

  
 

   
    
 
lu -/ me prin pu - te - rea Ta! În slæ//- bi - ciu - ne fi-mi spri-
dra - gos - tea sæ mæ-n ///- cu - nuni; Des - tul sæ lo - cu -/ ieøti în
bim cu tot ce-a - vem pri - mit; Cru - cea îmi dæ spe - ran - flæ
cum sæ lupt cu mi - ne-a//- tent, Sæ mus/- tru-al ne -/ cre - din - flei


     
fiu por - /nit, sæ fiu con//- dus; Pe frun//- tea mea sæ pui si -//
    

 
      
  

    
ji -/ ni - tor, Sæ fiu mai mult de - cât bi - ru -/ i - tor!
via - fla mea, Sæ-mi cân /- te bu /- cu - roa - sæ i -/ ni - ma!
sæ træ - iesc, /Las’ sæ Te ca - ut øi sæ Te gæ - sesc!
orb sus /- pin; De nu-mi ræs - punzi, eu to -//tuøi sæ mæ-n//- chin!
gi -/ liul Tæu/ Øi-n mi - ne chi - pul Tæu de Dum /- ne - zeu!
      
    


© Textul: George Croly, în Lyra Britannica, Londra, 1867; Metrul: 10 10.10 10 Iambic
trad. de Florin Læiu, 1997 Melodia: MORECAMBE
Muzica: adapt. dupæ Frederick Cook Atkinson, 1870, în Congregational Church Hymnal, Londra, 1887
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

Spirit Sfânt, cu har divin! 143


Spirit of the Living God!
Andante
 4 
 4    
   

1. Spi - rit Sfânt, / cu har / di /- vin, Vi - no-n / via /- fla mea;
2./Sfânt / iz - vor / de foc / ce - resc, Vi - no-n / via /- fla mea;
      
3. Duh / de / via - flæ dæ - tæ /- tor, Fii / pu - te - rea mea;

 4
4     

 
    
       

Mæ-n - no - ieø /- te / pe de - plin Du - pæ / vo - ia / Ta!
Fæ / în / dra - gos - te sæ /cresc, Ca / sæ / pot / lu - cra!

      
Mai / fier /- bin /- te / sæ a - dor Cu - ræ - fli - a Ta!


 
 
   
   
 
Ia-mi øi / zdro /- beø - te fi - rea / de / pia - træ,
Ia-mi Tu / øi / schim //- bæ i - ni - ma-mi/ re - ce,


Ia-mi
    via - fla-n - trea /- gæ øi / fii-o/ su - pu - ne,

    
 
 
 
     
  

Um - ple - mæ cu har di - vin Din pu - te - rea Ta!
Um - ple - mæ cu foc di - vin Din iu - bi - rea Ta!

  
Um - ple - /mæ, ca sæ træ - /iesc, Cu vi - a - fla Ta!
      
  
 

© Textul: Daniel Iverson, pe foaie volantæ, 1926, în Revival Songs, Dallas, Texas, 1929; Metrul: 7.5.7.5.5.5.7.5 Mixt
trad. øi amplificare de Benoni Catanæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: IVERSON
© Muzica: mel. de Daniel Iverson, pe foaie volantæ, 1926;
adapt. dupæ Robert Henry Coleman, în Revival Songs, Dallas, Texas, 1929 øi
Roy Allan Anderson, în Gospel Melodies and Evangelistic Hymns, Takoma Park, Washington, D.C., 1944;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

144 O, Duh divin, Preasfânt!


Breathe on Me, Breath of God!
Moderato
 3   
4 
 
 
 
 

   


1. O, Duh di - vin, / Prea//-/sfânt, Vi - no / în via //- fla / mea,
2. O, Duh Prea/- sfânt / øi / bun, Vin//- de - cæ-mi i - ni - ma!
3. O, Duh de / via - flæ / plin, Vreau/ sæ / fiu doar / al / Tæu,

   
4. O,
  
Duh Mân
 
///- gâ - ie - tor, Veø //- nic / Te voi / ur - ma!

34     
 
 
 
  
         


Sæ / pot / iu /- bi / al / Tæu / Cu -/vânt, Sæ fac doar / vo /- ia Ta!
Dra - gos//- tei / Ta //- le / mæ / su -/pun, Cæci Tu eøti / pa - cea mea!
Spa/ - læ - mæ / as - tæzi / pe / de - plin De tot ce / es /- te ræu!
Vreau/ sæ / træ - iesc / bi - ru - i - /tor, Tu eøti pu - te - rea mea!
       
     
  

© Textul: Edwin Hatch, în Between Doubt and Prayer, Londra, 1878; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Mixt
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: TRENTHAM
Muzica: Robert Jackson, în Fifty Sacred Leaflets, Londra, 1888 sau 1894
Text diferit: 603
Tonalitate mai joasæ: 603
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

Sæ ne iei în stæpânire! 145


Heil’ger Geist, nimm ganz uns ein! / Rends-toi maître de nos âmes!
Moderato
 3 
 4        

1. Sæ / ne iei / în stæ/- pâ /- ni - re, Duh/ Prea/-sfânt, Mân /- gâ /- ie/ - tor,
2. Duh/ de via - flæ øi / iu /- bi - re, Ne / con//- du la Dum
/ ///- ne/- zeu!
3. Vi - no, Duh / al ne - mu//- ri - rii, I - ni - ma sæ /ne-o/ în - cerci;
 
4.
 
Ne / con - du-n / a Ta / lu - cra //- re, Duh/ di - vin, Mij - lo - ci//- tor,
34        

 

 

  
 
   

    
 
/Øi, / cu / flæ - cæri / de iu - bi - /re, Ne / cu - prin - de-n// - du/- ræ -///tor…
Din / mæ - ri /- re / la mæ /- ri - /re, Fæ/- ne / du - pæ / chi - pul/ Sæu!
Pen - tru / Pa /- tri - a mæ /- ri - rii Si /- gi /- lea /- zæ /- ne / pe / veci!
 Ca / sæ
   
/ a - fle / cel ce / moa///- re Ha/- rul / Tæu / mân//- tu / - i /- tor.
        

 
Refren
        


 
         
/O,///vi/-/no, Duh/Prea-sfânt,/Te//co-boa/-/ræ///cu//græ-bi//-//re///Øi///ne///um-ple///de/iu -
  
   
       

 

   
rit.
 

          

 
bi/- re;//Ne//bo-tea-zæ-a-cum//cu/foc!//O,/Duh/Prea-sfânt,/Sæ/////ne//bo-tezi//cu//foc!

 
        
     
 
   

© Textul: Heinrich Ernst Gebhardt, în Zions Weckstimmen, Bremen, 1884; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în revista Curierul Misionar, Nr. 7, Bucureøti, 1946, Melodia: HEIL’GER GEIST, NIMM
dupæ Edmond Louis Budry, c. 1930, în Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933 GANZ UNS EIN
Muzica: mel. de C. Frey, în Chants évangéliques, Lausanne, 1890;
arm. din Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933
DUHUL SFÂNT - INVOCARE

146 Spirit Sfânt, în noi aøazæ!


Holy Spirit, Come, Confirm Us!
Moderato
 3
 2    

  

1. Spi - rit Sfânt, în noi / a - øa - zæ A /- de -
2. Spi - rit Sfânt, a Ta / pu - te - re Dæ - ne-o /
3. Spi - rit Sfânt, a noas - træ / via - flæ În /- no -
4. Spi
32  
- rit
    Sfânt, în noi / co - boa - /ræ, Vrem / sæ /


 
 
 
   

   
 

 
væ /- rul / lui Hris //- tos, I - ni - ma / ne-o / fli - ne /
as - /tæzi, / Te ru - gæm, Ca-n/ Hris//- tos / øi-a / Sa / iu -
ieø - te-o / pe al - tar, Fi /- ne / Tu / me - reu / po - 
ne / sfin - flim me - reu! Sfânt/ e / Ta - tæl, Sfânt/ e /
  
    
() ()


 

 
    
 
trea /- zæ Pe / al / vie //- flii / drum / spi - nos!
bi - /re, Ta - tæ - lui / sæ / ne-n //- chi - næm!
va - /flæ, Dæ - ne / din / ce - res - cul / har!

   
Fi - /ul, Sfânt / e / U - /nul, / Dum ///- ne - zeu.
 
   

 
© Textul: William Brian Foley, în The New Catholic Hymnal, New York, New York, 1971; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic
trad. de Iacob Coman, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: FOR THE BREAD
© Muzica: mel. de Vicar Earle Copes, 1959, în The Methodist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1964;
arm. din The United Methodist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1989
DUHUL SFÂNT - MÂNGÂIETORUL

Spirit Sfânt, ce dai putere! 147


Geist des Glaubens und der Stärke!

 4
Allegretto

 
 4        
 
1. Spi - rit /Sfânt,/ ce / dai / pu - te - re S-as// - cul - tæm / de / Dum
// - ne - zeu
2. A / lui A - bra - am / cre - din /- flæ Dæ -/ne-o,/ /Tu,/ øi / no /- uæ / /azi,
3. Dæ - ne ze - lul / lui / I - li - /e, Cæci/ azi / lu - mea / mult/ mai / ræu
4. Spi - rit Sfânt/ de / mân - gâ - ie - /re, Ce / cu / blân/-du-fii/ glas/ ne chemi,
/
    
44     
5. Spi - rit /Sfânt,/ din / nou / a - di - e Pes///- te / noi / su - fla - rea / Ta


   
  
 
        

 
Øi / de / ori //- øi /- ce / cæ - de - re Ne / fe - reøti / cu / gla - sul / /Tæu,
Sæ / ne-a - ju - te-n/ su - fe - rin - flæ Øi / în / ori /- øi - ce / ne - /caz;
Za - ce / în / i - do - la - tri - /e, Pæ /- ræ - sind / pe /Dum//- ne - /zeu!
Dæ - ne / Tu / øi / azi / pu - te - /re, Ca / a - pos - toli/- lor / din /vremi,
/

       
/Øi, / prin /Ploa////- ia / cea / Târ /- zi - /e, Fæ - ne / ga - ta / de-a / lup//- /ta!


  
       
  


  
 
Spi - rit /Sfânt,
/ / ce / al //- tæ - da - tæ Ai /con//- dus / regi / øi / pro/- fefli
Ca-n / pu /- te - rea / øi-al/ Tæu Nu - me Sæ /fim / ga //- /ta, / bu /- cu /-/ros,
Dar / noi / nu / vrem/ a / ne-a//- ba - /te, Nici / de / o - chii / lu - mii /chiar
Sæ / ves - tim / cre - din//- fla dreap ////-/tæ, Ne-n - fri - cafli / øi / plini/ de / /har,
   
       

Crun - tæ-i / lup//- /ta, / ta - re-i crun// -/tæ, Când / o //vezi,/ te / iau / fi - /ori,


 
  
 
        
 

Øi-a a - pos///- to - li - lor / cea//- /tæ, Øi pe / noi azi / sæ /ne-n //- vefli!
Chiar ce-a//-vem/ mai /scump
/ pe / lu - me Sæ jert - fim pen /- tru /Hris
///- tos!
/Øi, în / ciu//- da / oar//- bei / gloa///- /te, Nu jert - fim pe-al/ lor / al //- tar!
/Øi, când/ ru - guri / ne / aø - teap///- /tæ, Noi sæ / stæm în /Dom - nul / tari!
Dar pe / noi / nu / ne-n//- spæi/- mân///- /tæ, Cæci vom / fi bi - ru - i - tori!
       


    
Textul: Karl Johann Philipp Spitta, în Psalter und Harfe, Pirna, 1833; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a III-a, Bucureøti, 1919 Melodia: FILLMORE (Belden)
© Muzica: mel. de Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886; Text diferit: 294
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2006
DUHUL SFÂNT - MÂNGÂIETORUL

148 Când omul vechi din noi


How Like a Gentle Spirit
Allegretto

 4
 4   
  
 
1. Când o ///- mul vechi din noi / se vrea / stæ - pân,
2. Când în ///- geri par / cæ sla /- va øi-o / re -/ trag,
3. Când lu - mea-n noi îøi fa - ce ia - ræøi / loc,
44     
 

   

   
    

 
Când dru - mu-n///- gust / ne / pa - re prea / stân /- cos,
Când nu / øtim / nici / mæ - car / a ne / ru - ga,
Când
    
nori / a - co - pær / ce - rul în - ste /- /lat,
    

 

 
    

 
A - vem la dreap - ta un / To - va - ræø bun:
A - vem la dreap - ta un / Pri - e - ten drag:


A - vem la dreap - ta noas - træ / sa - crul Foc:

     
 

  


   

 
  
E Du - hul Sfânt, Pri - e - ten cre /- din - cios.
E Du - hul Sfânt, ce-i / ga - ta-a ne-a////- ju - ta.
E Du - hul Sfânt, Pri - e - ten a - do - rat.
     


   
© Textul: Charles Eric Lincoln, 1987, în/The United Methodist Hymnal, Nashville, Tennessee, 1989; Metrul:/10.10.10.10/Iambic
trad. de Cezar Geantæ,/1999, în/100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia:/SURSUM CORDA (Smith)
© Muzica: adapt. dupæ Alfred Morton Smith, 1941,/în/The Hymnal 1940,/New York, New York,/1943
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

Sfânt Cuvânt 149


Kommt herbei von nah und fern
Moderato

 4  
 4         
 
1. Sfânt Cu - vânt de / har / di - /vin, De lu - mi /- na vie /- flii // plin,
2. Sfânt Cu - vânt o - cro - ti - /tor, De vi /- a - flæ dæ - tæ /- tor,
3. Sfânt Cu - /vânt, Tu / sæ / ne / fii Drum/des - chis/ spre bu - cu /- rii!
4. Sfânt Cu - vânt al / lui / Hris//-/tos, /Viu, cu /- rat øi cre - din /- cios,

 44         

 
       
 

      
La - sæ / as - tæzi / ra - za / Ta Sæ / ne / um//- ple / i ///- ni - ma!
Prin / în /- /fle /- lep - ciu - nea / /Ta, Nu - mai / Tu / ne / pofli / sal /- va!
Cu / næ - dej//- de / ne-n /- drep - tæm Spre/ I - sus/ øi / ne-n ////- chi - næm!
Vi - no / øi / zi - deø - te-n / noi Tem/-plul / u - nor / i - nimi / noi!

     ()    
  
 
© Textul: Edmund Simon Lorenz, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893; Metrul: 77.77 Trohaic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: HERRNHUT
Muzica: dintr-un manuscris de corale al Fraflilor Moravi, Herrnhut, 1735, Text diferit: 700
din Erbaulicher Musicalischer Christen-Schatz, Basel, 1745 øi din Choral-Buch, Leipzig, 1784 Tonalitate mai joasæ: 700

Cerul, pæmântul... 150


(canon)

 3 1  
2
   
4 
  
 

Ce/-/rul, //pæ/-/mân/////-/////tul/ ///Se //vor // to//-//pi!/////////În //veci /Cu//-//vân//// -////tul,

     
 


   
în //veci /Cu/-/vân/////-/////tul, ////în //veci /Cu//-//vân/////-/////tul /////Nu ///va ///pie//- //ri!
© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metrul: 5.4.5.4 Dactilic
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: CUVÂNTUL VEØNIC
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

151 Dafli-ne-n mânæ Biblia cea sfântæ!


Give Me the Bible!

 4 
Moderato

 
 4        

1. Da// /- fli - ne-n /mâ - næ Bi - bli /- a / cea / sfân/- /tæ, Ea / ne /mân/-gâ - ie /
2. Da// /- fli - ne-n /mâ - næ Bi - bli /- a / cea / sfân/- /tæ, Prin / ca - re Dom
/ /- nul /
3. Da - fli-mi//Scrip - tu - /ra, ea / ne /pro//- te - jea - zæ Con - tra /vræj-ma - øu -
4. Da - fli-mi//Scrip - tu - /ra, cæ - læ - u - za / vie - /flii, Ea / ne /con - du - ce /
 44        

  
 
    
        

în / ori - ce / ne -/voi, Ni - meni/ nu /poa//- te stin/- ge-a/ ei lu /- mi - /næ,
ne-a/ fæ - gæ /- du //- it Cæ / El / va /stin//- ge tot / ce / ne fræ - mân//-/tæ,
lui / în -/ ver//- øu - /nat, Veø///- nic/ în /ver - su-i a /- de - vær tro/- nea /- zæ
la / o - ra - øul /sfânt,
/ Ea / ne / sus - fli - ne fla//- cæ /- ra cre/- din /- flei

        

    

   
Refren
  
  
     
 
De când/ I - sus / mu //- ri - t-a / pen/- tru / noi!
Tot ce-a/- mæ//- ræø - te-un / su - flet/ o - bi//- dit!
Da/-/fli-mi//lu//-//mi/-/na/
Øi-o Le /- ge / ce / nici - când/ nu / s-a /schim
////-bat!

  
Cæ pe / I /- sus / Îl / vom/ ve - dea / cu - rând!
     

 

     
  
         

din//Scrip-tu//-//ra////sfân/-/tæ,/////Da//-//fli//-//ne////al//////ei/////vers//me/-/lo//-//di//-//os,/

        

 
Textul: Priscilla Jane Owens, în Holy Voices for the Sunday School, Dayton, Ohio, 1883; Metrul: 11.10.11.10 Mixt cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în revista Semnele Timpului, Anul II, Nr. 4, Melodia: GRAMMATA
Bucureøti, Aprilie 1909,
dupæ Johann Abraham Reitz (Reiss), în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: Edmund Simon Lorenz, în Holy Voices for the Sunday School, Dayton, Ohio, 1883;
ref. arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

    
           

Le-gea,/Pro-fe - flii//øi-n-trea-ga/Scrip-tu-ræ,////E///tot//ce/ne-a/ræ-mas/ de///la/Hris-tos.
/

           

     

Doamne, cât de mult îmi place! 152


Immer muss ich wieder lesen
Allegretto
 4
 4        

///-/ne, / cât / de / mult / îmi / pla /- ce
1. Doam /////- tu - ræ / sæ /
Din Scrip ci /- /tesc,
2. La / cu - vin//- te - le-fii/ di - vi - /ne, Eu spre/ Ti - ne / mæ / în -/drept,
3. Gla - sul / Tæu / din/ Car - tea / sfân//- /tæ, Cât de /mult// / ////-vi /-
//m-a-n o //- /rat!
4. Nu / mæ / sa - tur / nici//- o - da /- tæ Sæ ci - tesc / vi - a - fla / /Ta,

 4        
5. Cât / de / mult/ îmi/ pla /- /ce, /Doam ////-/ne, /////- tu - ræ / sæ /
Din Scrip ci /- /tesc,

 4
 

   


 
 
 
        
Simt/ cæ/ am/ în / su - flet/ pa - ce Când/ la / Ti - ne / mæ /gân /-///desc...
Cum/ ve//- neau/ co - pii / la / Ti - ne Øi-i /strân//-geai / du - ios / la / piept.
I - ni-/ma-mi / cu / dor / se-a
///-vân//- tæ Sæ-fii/ slu - jeas//- cæ / ne-n - ce /- tat.
Cu / iu///- bi////- re / re - vær////- sa /- tæ Pen - tru / veci / a / mæ / sal //- va.
Pâ //- næ/ o - chiul/ îmi / a - doar/-/me, Tot / cu / Ti - ne / eu / vor - besc!
        

  
© Textul: Luise (Louise) Maria Ludwiga Hensel, 1815, în Geistlicher Blumenstrauss, Sulzbach, 1829; Metrul:/8.7.8.7 Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1994 Melodia:/IMMER MUSS ICH WIEDER LESEN
Muzica: Johann Friedrich Reichardt, 1790, în Liederkranz, Essen, 1902
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

153 Cautæ-n Scripturæ!


Searching the Scriptures
Andante
 9 
 8          
 
1. Cau-tæ-n Scrip - tu - ræ, sfân - ta Scrip -tu -/ræ, Sæ a - fli / via - fla / în / Hris -
2. Cau-tæ-n Scrip - tu - ræ, sfân - ta Scrip -tu - ræ Øi dru//-//mul mân /- tu - i - rii-l

         
3. Cau-tæ-n Scrip - tu - ræ, sfân - ta Scrip -tu - ræ Øi al/- to - ra fæ / cu //- nos -
9     

8
  

  
           

/tos, În / ea /stæ dreap / ea / e de / fo - los!
//-ta-n-væ - flæ - tu - /ræ, Tot/ ce//e-n//
/ia, Fe-reø-te ori////-//ce//co///-// ti - tu - /ræ, Ur- mea/-zæ ca - lea//spu-/sæ-n/ ea!

          
cut Cæ-n///
/ ea /stæ dreap
// -ta-n-væ - flæ - tu - /ræ, Ea/spu//-//ne//tot / ce-i/de / fæ - cut!
       

    
 
Refren
      
 
        
 
,,Cau-tæ-n/Scrip/-/tu//////-//////ræ,”/Dom-nul//zi//-//ce,///Te///roa-gæ///Lui,////////cum//El////fli-a/

          
 
  


               
spus;//////Nu-mai/de-a-ce////-////la// e////fe/- /ri/ -/ ce///Ca-re//gæ/-/si////-////t-a/pe/// I/-/sus!
           
  

  
     

Textul: William Augustine Ogden, în Select Sabbath School Songs, 1877; Metrul: 10.8.10.8 Mixt cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: GO AND INQUIRE
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de William Augustine Ogden, în Select Sabbath School Songs, 1877;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

Ia øi citeøte Scriptura cea sfântæ! 154


Cling to the Bible!
Andante

 2 
 4        
 
1. Ia øi ci - teø - te Scrip
///- tu - ra / cea / sfân///- tæ, Vezi / ce / stæ/
2. Ia øi ci - teø - te Scri/- soa - rea / di - vi - næ, Scri - sæ / cu /

 24    
3. Ia øi ci - teø - te cu - vin - te - le / sfin //- te, În / pro - fe -
   

   


    
        

scris / øi / a - øa / sæ-m-pli - neøti! Plin de cre/- din /- flæ spre/ cer / te / a -
la - cri- ma / mi - lei / ce - reøti! Ea îfli a - du - ce în / su - flet/ lu -
/

/ nu /gre/- øeøti! Mergi prin cre/- din /- flæ ori- când/ î - na -
fli /- e / de /crezi,
        

 
    

    
 
  
vân /- tæ, Pe a - de - vær / via - flæ sfân - tæ sæ-fli clæ ///- deøti!
mi - næ, Øi mân///- tu //- i - rea / în dar / sæ o pri/ - meøti.

   
in - te, În va /- dul / lu /- mii / nici- când / sæ nu te-o
/ //-preøti!
  
     


 
© Textul: M. J. Smith, in Sacred Songs and Solos, 888 Pieces, Londra, 1878; Metrul: 11.10.11.10 Dactilic
trad. de Benoni Catanæ, 2003, dupæ Hinko Josip Plesko, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982 Melodia: RODMAN
© Muzica: mel. adapt. dupæ Lowell Mason, în Advent Hymn Book, Lowell, Massachusetts, 1854; Text diferit: 77, 515
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

155 De-al Tæu Cuvânt sublim


Break Thou the Bread of Life!
Moderato

 4
 4  
   
  
1. De-al Tæu Cu - vânt su - blim, Doam ///- ne, mi-e dor:
2. Tai - na din pro - fe - flii vreau s-o-n /- fle - leg,
3. Spi - ri - tul Tæu cel /Sfânt, vin - de -// cæ - tor,
4. Doar prin Cu - vân - tul Tæu as - tæzi træ - iesc,
 44    

  
 


 
   
  
  
Strig øi a - lerg ca cer - bul / la iz - ///vor!...
Dæ-mi a - de //- væ - rul Tæu cu - rat øi-n - treg!
Sæ îmi re - dea lu - mi - na o - chi - lor,
Pe te -/ me //- li - a Lui vreau sæ zi - desc!
      

 
 
  

   
Din ma -/ na ce - ru - lui dæ-mi par - tea mea,
/O, Doam//- /ne, vreau sæ øtiu tot ce-ai pro - mis,
Prin cea - fla la -/ cri - /mii, sæ-n - tre - zæ - resc/
/Vreau, mân - tu - it prin har de tot ce-i ræu,
    

  


 
 
   

  
 
Vi - /no, sæ-m /- parfli cu mi - ne pâi - nea Ta!
Ce - rul în - treg sæ-l væd a - cum des - chis!
Al vie - flii /drum, pe ca - re sæ pæ - øesc!
În pa - ce sæ a - dor Cu //- vân - tul Tæu!
     

 
© Textul: str. 1, 2: Mary Artemisia Lathbury, în The Chautauqua Carols, Chautauqua, New York, 1877; Metrul: 10/10.10/10/Iambic
str. 3, 4: Alexander Groves, în periodicul The Wesleyan Methodist Magazine, Londra, Septembrie 1913 Melodia: BREAD OF LIFE
trad. de Benoni Catanæ, 1996
Muzica: William Fiske Sherwin, în The Chautauqua Carols, Chautauqua, New York, 1877
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

Al Bibliei Cuvânt divin 156


 2
Larghetto

  
  
 2  
 
      

1. Al / Bi - bli /- ei / Cu/- vânt/ di - vin, Lu /- mi - næ pen - tru pe /- re - grin,
2. El / ne / a - li - næ / în / du - reri, Ne-n//-/dreap
///-tæ min - tea cæ - tre / cer,
3. Cu - vân/- tul / viu / øi / lu - cræ/- tor Îm /- par /- te via - flæ tu /- tu /- ror,
   
 22        
4. Cu - vân/- tul / e / co - moa
///- ra / mea, Re - nunfl/ la tot /sæ-L pot / a - vea!

 
 

   
   
         
 
În lup
////- ta noas///- træ / cu / cel / ræu E / sa /- bi - a / lui Dum ///- ne - zeu.
El mus
////- træ fap///- ta / noas//- træ / rea Øi-n/ su - flet / pu - ne pa - cea / Sa.
El fa//- ce din-tr-un/ pæ /- cæ - tos Os - taø / al / cru /- cii lui / Hris//- tos.
Cât Le-gea-n cer / va / dæi /- nu//- /i, Eu / nu / mæ / tem / cæ voi / pie /- ri!
   
         

 


© Textul: Benoni/Catanæ,/1999 Metrul:/8.8.8.8/(ML)/Iambic
© Muzica: Lowell/Mason,/în The Boston Handel and Haydn Society Collection of Church Music, Melodia:/UXBRIDGE
Ed./a/IX-a,/Boston,/Massachusetts,/1830; Text/diferit:/327
arm./de/Gabriel/Dumitrescu,/2005 Tonalitate/mai/joasæ:/327
Armonizare/diferitæ:/327

Cine-nvaflæ profeflia 157


(canon)

 3 1
4         

 
Ci-ne-n/-/va - flæ ///pro - fe//-//fli//-//a/////A-re-n / via// -// flæ /////////bu - cu//-//ri//- //a:///
 2

      

  
Da/-/ni /- /el, ////A//-//po/-/ca/ -/ lip//-//sa, ////Iz/-/go/-/nesc / din ///su/-/flet ///lip/ -/ sa.///
 
3
   

 
   

Hai/-/defli,///tofli, /////sæ-n/-/væ//-//flæm/////// Øi ////la /////fel ////// sæ ////////////lu//-//cræm!


© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metrul: 88.88.66 Trohaic
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: PROFEfiIA
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

158 Cum sæ gæsim cærarea spre luminæ?


Andante
 2 
 4       
 

1. Cum sæ / gæ - sim cæ - ra - rea spre / lu - mi - næ/ Fæ - ræ / s-a -
2. În Car - tea / Lui e / scri///- sæ sfân - ta / Le - ge, De-o / as - cul -
3. Noi Te-am/ gæ /- sit în / pa - gini de Scrip
/ ///- tu - ræ, Scum///- pe / I -//
 24        


   
     


     
   
vem al / Bi - bli - ei / Cu - vânt? E / a - de //- vær øi
/tæm, în / veac/ nu /vom / pie///- ri; Cer / øi / pæ - mânt øi
/sus, di - vin /Mân /- tu - i - tor; Tri - mi //- te / har øi
        
   
 

    
 
       

 
dra - gos/- te / di - vi - næ, E tot ce-a
///- vem în / lu - me /
toa /- te / de / vor / tre - ce, Al Sæu Cu//- vânt ræ - mâ - ne-n/


Duh / fæ - ræ / mæ /- su - ræ, Sæ Te ur /-/mæm, sæ-fii / fim as -

        
 

  
 
        
 

cel / mai / sfânt! E tot ce-a//- vem în / lu - me / cel / mai / sfânt!
veø - ni /- cii. Al Sæu Cu//- vânt ræ - mâ - ne-n/ veø - ni /- cii.
cul - tæ - tori! Sæ Te ur - /mæm, sæ-fii / fim as - cul - tæ - tori!

      


    

© Textul: Benoni Catanæ, 1999 Metrul: 11.10.11.10 Iambic
© Muzica: Gabriel Uflæ, 1997, 2006 Melodia: CÆRAREA SPRE LUMINÆ
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

La mari biruinfle ne cheamæ Scriptura 159


Moderato
 3
 4      

1. La mari / bi - ru - in - fle / ne chea / - mæ Scrip////-/ tu - ra,
2. Când oa - me - nii / um - blæ / pe ca - lea cea lar /- gæ,
3. Noi vrem / ca / ori - ci - ne / sæ øti - e ce pier //- de,
4. La por //- fli - le / ce - ru - lui trâm //- bifli ræ - su - næ!
34      

 
     
 


   
 
A - prin - /dem,/ prin / /har, / fo - cul / ei / pe / pæ - mânt!
Spre / moar ///- te / pur /- tafli / de-al / plæ ///- ce - ri - lor / vânt,
Cæl //- când / le - gæ - mân //- tul / cel / ma /- re / øi / sfânt!

  
’Na////- in /- /te, / prin / spi - nii / a - ces - tui / pæ - mânt!
   
  

  
 
       

Noi / øtim / cæ iu - bi - rea-i/ mai / ta - re / de - cât / u - ra,
Noi / strân - gem în / su //- flet / Scrip - tu - ra /noas//- træ / dra /- gæ;
Fe - ri - ce de-a//- ce //- la / ce-n / Dom //- nul / se / în - cre /- de!
Noi / øtim / cæ ne-aø/- teap////- tæ / o / pa /- tri - e / mai / bu /- næ,
      
        
 
 
 
În/// - //vin///-///gem////cu///Hris/-/tos///////////øi/////prin////// al///////Sæu/////// //Cu//-//vânt!

      
  

   
© Textul: Benoni Catanæ, 2000 Metrul: 12.11.13.12 Mixt
Muzica: melodie tradiflionalæ olandezæ, sec. al XVI-lea, în Nederlandtsche Gedenck-clanck, Haerlem, 1626; Melodia: KREMSER
arm. adapt. dupæ Edward Kremser, în Sechs altniederländische Volkslieder, Leipzig, 1877
EXPERIENfiA CREØTINÆ - SFÂNTA SCRIPTURÆ

160 De-ai gæsit a vieflii Carte


Herr, dein Wort, die edle Gabe!
Moderato
 4    
4  
      
 
  
 
1. De-ai/ gæ - sit a vie///- flii / Car /- te, Su - fle - te, de ce /mai / stai?
2. Da - cæ / vrei sæ /strângi
/ a - ve /- re, Su - fle - te, de ce-n - târ//- zii?

       
3. De-ai/ gæ//- sit tot / a - de /- væ - rul, Su - fle - te, ce mai / do - reøti?
4   
 4   
 
     
  
      
 
Vrei / sæ ai / de / ce - ruri par - /te? Mergi øi / vin /- de / tot ce / ai!
Dom - nul i - ni - ma / îfli ce - re Ca pe /veci / bo - gat sæ / fii!
Nu /pofli moø///- te /- ni / øi ce - rul Øi plæ - ce - ri - le lu - meøti!
 
        


  
  
        ( ) 

N-ai/ sæ /pofli / slu - ji / în / lu - me Doi stæ - pâni, ori//- cât ai vrea,
Nu-i/ o / al - tæ / car - te-n/ lu - me Cu mai/ mult câø//- tig în ea!

     
Lu -mea-n - da /- tæ / va / a - pu - /ne, N-ai sæ / iei ni - mic din ea!

  ( )      


  
 
          

În cre - din - flæ stai øi spu - ne: ,,Bi - bli - a-i co - moa - ra mea!”
În cre - din - flæ stai øi spu - ne: ,,Bi - bli - a-i co - moa - ra mea!”

 În cre - din - flæ stai øi spu - ne: ,,Bi - bli - a-i co - moa - ra mea!”

      ( )  


 
© Textul: str. 1: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, în Sammlung geistlicher und lieblicher Lieder, Leipzig, 1725; Metrul: 8.7.8.7 D Trohaic
str. 2: Christian Friedrich Gregor, în Gesangbuch, 1778, dupæ Joachim Neander, 1679; Melodia: O DURCHBRECHER
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 ALLER BANDE
© Muzica: mel. de compzitor necunoscut, în Geist-reiches Gesang-Buch, Halle, 1704; Text diferit: 357
arm. de Gabriel Dumitrescu, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

Atâta har!... 161


Amazing Grace
Moderato
 3
 4    

 
   
1. A - tâ /- ta / /har, / ce mi - nu - nat! Azi /
2. Sal - vat / prin / ha - rul lui / Hris /- tos, A -
3. O / al /- tæ / via - flæ mi-a / pro - mis/ Øi /
4. Is - pi - te-n / ca - le de-ar / ve - ni, Pri -
5. Iar / când / voi / fi / în sla - va / Lui, Cum /
 34  

    

   

   
 
  
   

   

pot / sæ fiu / sal - vat! Am / fost / pier - /dut, / ne -
øa / un pæ - cæ - tos! De-a
///-/cum, / pe / /veci, / în /
am / un drum / des - chis; Cu / dra - gos - te / Îl /
mej///- dii mii / øi / mii, Eu / lupt øi / øtiu / cæ /
al - ta-n lu -/ me / nu-i, A - tunci cân - ta - voi /

     
  


 


 
 
  
    
  
no - ro - cit, Dar / Dom /- nul / m-a / iu /- bit!
Dum /- ne - zeu/ /Mi-am/ pus / tot / do - rul / meu!
voi / ur - ma/ Cât / via - flæ / voi / a - vea!
nu-n / za - dar, Cæci / am / bel - øug / de / har!
iar / øi / iar, Ui - mit / de-a ///- tâ /- ta / har!
 
     


  
© Textul: str. 1-4: John Newton, în Olney Hymns, Londra, 1779; Metrul: 86.86 (MC) Iambic
str. a 5-a: autor necunoscut, în A Collection of Sacred Ballads, Caroline County, Virginia, 1790; Melodia: AMAZING GRACE
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998
© Muzica: mel. tradiflionalæ din Statele Unite, sec. al XIX-lea, în Columbian Harmony, Cincinnati, Ohio, 1829;
aranj. de Edwin Othello Excell, în Make His Praise Glorious, Chicago, Illinois, 1900;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1998
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

162 Ador puterea salvatoare


Ich bete an die Macht der Liebe
Andantino
 3     
4 
         
 
1. A - dor / pu///- te - rea / sal - va /- toa //- re Ce / prin / I - sus / m-a /
2. Cu-a/ Ta / ne /- spu //- sæ / gin - gæ //- øi - e Mæ /chemi/ la / sâ - nu-fii/
3. /O, / i - ni /- ma / fii-o / dau / øi / via /- /fla, I - su - se /Doam
//////- /ne, /
4. Pe / când / e - ram / pier - dut / în / lu - /me, Træ/- iam / ca / rob / în -//
5. Al / Tæu / sfânt/ Nu /- me /sæ-mi / ræ - mâ /- næ Pe / veci / în / min///- /te-n-
6. Fii / læ /- u //- dat / de / /noi, / I - su - /se, Iz - vor / de / via/// - flæ /
 
34         

  


        
 
 
mân ///- tu /- /it! În / bra /- fle - le-n /- du - ræ - rii / Sa - le
ne-n ///- ce - /tat, A - tras / de-a / Ta / iu - bi - re / sfân /- /tæ,
fii / mæ /- /rit, Cæci / Tu / în / lo - cul / /meu, / pe / cru - /ce,
cæ - tu - /øat, Te-am/ ig - no //- rat / a - tâ - ta / vre - /me,
ti - pæ - rit Øi-a / Ta / iu //- bi - re / in - fi - ni - /tæ,

   
ne - se - /cat! Cu / cât / vom/ bea / din / el, / cu-a///- tâ - ta
   

  
    
    
    
 
El / m-a / che - /mat, / cæci / m-a / iu -////bit… Schim/-bând / de-a////- cu - ma
Cu / trup/ øi / su - flet /m-am / pre - /dat; Iu - bi /- re / scum///- pæ
Mu -/rind,/ de / moar////- te / m-ai / scu -////tit… /O, / /har, / ce / duci / la
Dar / Tu / nici - când / nu / m-ai / ui -////tat… Cel / pæ //- cæ //- tos / de-ar
În / i - ni - mæ / /pân’ / la / sfâr - /øit! În / vor - be-n/ fap /- te
Am / bea / mai //mult,/ øi ne-n - ce -////tat… Îfli / mul ///- flu - /mim, / în
         
 
   
Textul: str. 1-4 øi 6: Für Dich sei ganz mein Herz un Leben, de Gerhard Tersteegen, în Geistliches Blumen-Gärtlein, Metrul: 9.8.9.8.99 Iambic
Ed. a VI-a, Frankfurt am Main, 1757; str. a 5-a: Gerhard Tersteegen, 1751 Melodia: ST. PETERSBURG
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913
© Muzica: mel. de Dimitri Stepanovici Bortnianski, 1822, în Choralbuch, Leipzig, 1825;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1998, 2006
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

    
           

ve - chea-mi / fi - /re,/Vreau/ sæ mæ-m
/ ////-brac/ în / ne - mu /- ri - re.
ce / lu - crea//-/zæ, Pe / Ti - ne / su - fle /- tul / Te-ur/-/mea //- zæ!
mân
//////- tu///- i - /re, Nu / me/- ri /- tam/ a - øa / iu - bi - re!
vrea/ s-o / øti//- /e, El Te-ar/ / ur /- ma / pen/- tru / ve - ci - e.
øi-n / gân///- di - /re, Sæ / pro/ -//slæ//- vesc/ a Ta / iu - bi - re!
veø/////- ni //- ci /- /e, Pen - tru / a - ceas ///- tæ bo - gæ /- fli - e!
       
      


 

Nemærginitæ dragoste 163


Immortal Love, Forever Full
Larghetto
 3
 4  
    
 

1. Ne - mær - gi - ni//- tæ / dra - gos///- te E-al / meu / Mân/ - tu - i - tor,
2. Veø/- mân - tul ca /- re-a/ fost / a /-/ tins Pe / mulfli / a / vin - de /- cat;
3. Aø / vrea / sæ prind/ cu / min /- tea / mea Al / dra - gos - tei / mis//- ter,

 34        
4. /O, /Doam/ -/ne, bu//- nul / meu / Stæ//-/pân, Cu - rând / Te / voi / ve /- dea,


   
    
 


      
  

A - øa / pre - cum e soa - re/ -/ le/ Dea /- su - pra / tu /- tu - ror.
Cre /- din - fla-n / El a fost / de-a/ -juns Sæ-i / sca //- pe / de / pæ /- cat.
Dar / mult / mai / sus se ’nal/ - flæ / ea/ De - cât / al - bas/- trul ///cer...
Al / Tæu / pe / veci am sæ / ræ -//mân,/ În / bu /-/ cu////- ri - a / Ta!

       
 

   
© Textul: din poemul Our Master de John Greenleaf Whittier, 1866, Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
în The Tent on the Beach and Other Poems, Boston, Massachusetts, 1867; Melodia: SERENITY
trad. liberæ de Cleopatra Tolici, 1996, 2003
Muzica: mel. din balada The Winds That Waft My Sighs to Thee, de William Vincent Wallace, Boston, Massachusetts, 1856;
adapt. de Uzziah Christopher Burnap, 1869, în The Calvary Selection of Spiritual Songs, New York, New York, 1878
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

164 La Domnul e pace


Allegretto
 3  
 4      

1. La Dom///- nul e / pa - /ce, E har / din / bel - øug,
2. La Ti - ne-i scæ - pa - re Când sunt / a - pæ - sat,

  
3. La Ti //- ne
  
e / via /- /fla, Când pa - su-i / tru - dit.

34 
  

   

 
      

Fur - tu - na / grea / ta - ce Øi um - bre - le / fug.
Tu-mi / dai / vin /- de - ca - re Din gre - ul / pæ - cat!

  
Doar / Tu / spul - beri / cea - /fla,
  
De-i ce - rul / um - //brit...

   
 
 

 

  

   
    

La Ti - /ne, Pæ - rin - /te, Gæ - sesc / iar pu - /teri,
La Ti - ne-i lu - mi - næ Când / noap / - tea e / grea

    
Cu Ti - /ne, o, / Ta - /tæ, În / sla - væ voi / /sta,
 
    
 
 
 
      

Din mâi///- ni - le-fii / sfin - te Pri - mesc / mân////- gâ - ieri...
Øi mâ - na-fii / di - vi - næ Mæ / poa - te / sal /- //va!

  
În fla - ra / vi - sa - /tæ, Cân /- //tând: ///,,O /- sa /- //na!”
 
    
  
  
© Textul: Lidia Sændulescu Popa, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 6.5.6.5.D Anapestic
© Muzica: mel. de compozitor necunoscut, în Christian Harmony, Exeter, New Hampshire, 1805; Melodia: I LOVE THEE
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2001
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

Nu pot sæ prind cu mintea mea 165


I Am Not Skilled to Understand
Moderato
 4 

 4  
      
 
1. Nu / pot / sæ /prind/ cu / min - tea / mea În - trea -//gæ-n/- fle - lep/- ciu - nea/ Sa,
2. Ci -/tesc Cu/- vân - tul Lui øi spun:/ ,,O, Doam/-/ne, cât ai fost de //bun!”
3. Al sla - vei tron a pæ - ræ - sit Sæ / moa -//ræ-n lu - /me, ræs - tig/-///nit…
4. Pe-a/-cest pæ-/mânt//sunt
/ cæ - læ - tor Øi dru -//// mu-i////lung, o - bo - si - tor,
5. El / vrea /
 
ca / în co - roa - na / Sa Sæ-I fiu stræ - lu /- ci - toa /- re / stea;
 4  
       / /
 4 
 

  
 
         
 
Mi-a/- jun - ge-a//-/tât, / sæ / pot / cân//- ta:
Næ - dej - dea mea în El mi-o pun,
/O, tai - na Ce - lui ce-a iu - bit; I///-//sus////îmi////e//////sal//-//va//-//re!
Dar / am / gæ - sit a - cest iz - vor:
Eu cânt, chiar/ da -/cæ-i/ lup /- ta / grea:

        

  

© Textul: Dorothy (Dora) Greenwell, în Songs of Salvation, Londra, 1873; Metrul: 888.7 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: EWHURST
© Muzica: Cecil John Allen, în Christian Praise, Londra, 1957
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

166 Ce bun e Dumnezeu!


Andantino
 4 
 
4 

 
   
 

 
1. Ce bun / e Dum - ne - /zeu! Prin / Fi - ul a - do - rat,
2. El vi - na fli-a / plæ //- tit Mu - rind / pe Gol //- go - ta/
3. Ce
   
me /- rit pofli / sæ / ai În / fa - fla lui / Hris /- /tos?
44     

 


  
      

De / tot / tre - cu - tul / tæu Tu / pofli / sæ fii / ier - tat!
Øi-n / dar / fli-a / o - fe - rit Cu - ra - /tæ, via - fla / Sa.
A - ve - rea / pofli / s-o / /dai, Dar / oa - re ce / fo - los?
      
 
   
 
  
  

Nu-fli / ce - re sæ plæ - /teøti, Za - dar - nic te / cæz - neøti!
Ori - cât / te vei lup //- /ta, Tu / nu / te pofli / sal //- va!
Doar / El / te va sal //- va Prin / ma /- re mi - la / Sa!

 
     

 

  

     ( )  

Pri - meø - te nu - mai al Sæu har, A - tâ - ta doar!

       
()

  
© Textul: Benoni Catanæ, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 6.6.6.6.66.84 Iambic
© Muzica: mel. de Lucian Cristescu, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000; Melodia: ÎNDREPTÆfiIREA
arm. de Gabriel Dumitrescu, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

Izvor de har, însângerat 167


There Is a Fountain Filled with Blood

 4 Andantino


 4  
  
  
  


1. Iz - vor de /har, în /- sân - ge - rat, A curs la Gol - go - ta
2. Tâl - ha - rul/ mult s-a bu - cu - rat, Væ - zând a - cest iz -/ vor
3. Øi as -/ tæzi cur - ge-a//- cest iz -/vor, /O, Miel în/- jun - ghi /- /at,
  
4. I - su - /se, Tu mi-ai pre - gæ - /tit,/ La ma - rea de cris - /tal,
44       
  

 
 
  
 

   

 


 
  
Øi ori - ce /om, în el spæ//-/lat, Vi - a - flæ va a - vea!
Øi Dom - nu-n -da//- tæ l-a che/-/mat, I-a fost Mân - tu /- i - tor!
Pæ - ca -/ tul nos - tru-al tu - tu /- ror Sæ poa//- tæ fi spæ///- lat!

        
 
O
 
har - pæ no//- /uæ,
 de ar - gint /Øi-un cân /- tec tri - um///- fal;


 
 
 
    
  
  
   
A - lerg a - cum la cru - cea /Lui, Sæ fiu øi eu cu - rat,
La fel pofli fi øi tu pri - mit Øi aø - tep - tat cu har!
Øi-a ///- /øa, pe veci e - li - be - /rat, Pur /- tând pe - ce - tea Ta,
Eu alt - ce//- va nu am ni -//mic, De /- /cât, în /piept, un dor/
 
     
     

 
  
 

 
    
 


 
    
Cæci alt iz -/vor în lu - me nu-i, Sæ spe - le-al /meu pæ - cat!
Pri - e -/ te - /ne, eøti mân///- tu//- it! Sæ /crezi, a - tâ - ta doar!
Po - po - rul /Tæu, ræs - cum///- pæ//- rat, În ce - ruri va in - tra!

     
Øi-n bra - fle, ra - muri de fi - nic, Iu - bit Mân//- tu /- i /-/ tor!
        

 
© Textul: William Cowper, c. 1771, în A Collection of Psalms and Hymns, Ed. a II-a, Londra, 1772; Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
trad. de Ioan Buciuman, 1996 Melodia: CLEANSING FOUNTAIN
Muzica: melodie de la særbætoarea corturilor, Statele Unite ale Americii, sec. al XIX-lea
EXPERIENfiA CREØTINÆ - HARUL ØI RÆSCUMPÆRAREA

168 O, iubire-aøa deplinæ!


Love Divine, All Loves Excelling

 4 Moderato

    
 4 

        

1. /O, / iu - bi - re-a - øa / de /- pli - /næ, Tu / eøti ce - rul / pe / pæ - mânt!
2. Ca / o / ra /- zæ / de / spe //- ran /- flæ Pes - te-al i - ni - mii / of //- tat,
3. Dra - gos - tea / mân - tu /- i /- toa /- re Stæ / în ha /- rul / ce-l/ pri /-/ mim,
4. Dra - gos - tea / ne / re - clæ //- deø/- te Du/- pæ chip/ de / în - ce /- put;
44        

 
    

         

 
Via /- fla / noas//- træ / o-n///-/ se - ni - næ Doar ce - res///- cul Tæu Cu - vânt.
Doar/ iu /- bi - rea /Ta-mi/ dæ / via /- flæ //////- te
Øi mæ scoa din pæ /- cat.
Ca / o / bi - ne - cu - vân /- ta - /re, Când în Tem
//// -plul Tæu ve - nim.

   
 
Fi - e - cæ - rui
  / pre/- gæ - teø /- te Loc ce o /- chiul n-a væ /- zut;
     
   
 
    
  
         
 
Vo/- ia / /Ta,/ I /- su /- /se, / fi /- e Stâlp / øi / va - træ / de cæ - min,
Al /- fa / øi / O /- me -ga-n / toa//- te E-al / cre/- din/- flei / har ce - resc,
A - du/- cân-/du-fii în - chi - na /- /re, Ca / øi / oø /- ti - le de / sus,
Din / mæ///- ri /- re la / mæ - ri - re Dum - ne - zeu / ne / va /schim /////- ba/
  
        

  
   
         

O / ce - reas- cæ-m - pæ - ræ - fli - e, Prin-tr-un/ strop/ de/ har / di - vin.
Ca / un //vânt/ de/ / li - ber - ta - te/ Pes//- te / nea//-mul// o - me - nesc.
Li - be /-/rafli / de/ / tot / ce / doa/- re, Stæm/ pu - ter//-/nici// în / I - sus!


Øi-m//-bræ/-/cafli/ în/ / ne - mu
 - ri - re, Sla /- væ / Lui/// Îi// vom// cân //- ta!
       

 
© Textul: Charles Wesley, în Hymns for Those That Seek, and Those That Have Redemption, Londra, 1747; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Cornel Mafteiu, 1996 Melodia: BEECHER
Muzica: John Zundel, în Christian Heart-songs, New York, New York, 1870 Text diferit: 317
Armonizare diferitæ: 317
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Doar fiie, Doamne! 169


An Dir allein!

 4
Moderato

 
 4        

1. Doar/ fii /- /e, Doam/// -/ne, / mult/ pæ - cæ /- tu //- i - t-am Øi re /- le /
2. Eu / øtiu / cæ nu-mi/ vei / fa - ce / du /- pæ / fap /////- te Øi nu-mi// vei/
3. De - mult/ Tu m-ai/ che - mat / la / mân//- tu //- i ////- /re, Cæci plin / de /

 
4. M-a////- ju /- tæ dru - mul / drept/ sæ-l / /flin, / Pæ /- rin /////- /te, În i - ni -
 
 44     
   

 

   

 
  
    

 
am / fæ - cut / în / fa /- fla / Ta; Tu / øtii / pæ /- ca - tul / greu / ce
da / a /- øa / cum /fii-am// gre - øit; Tu /eøti/ prea/-sfânt / øi / ma - re
în - du /- ra - re / pu - ruri / eøti; Mæ-n - vi// - o - rea /- zæ / Tu /cu-a

   
   
mæ / sæ /strâng/ Cu - vân/- tul / sfânt/ Øi / ori - ce-ar/ /fi, / s-a - lerg / tot

 
 
 
  

 

  
 ()       

fæp///- tu - i - /t-am, Dar vezi / a - cum / mâh - ni - rea / mea!
în / drep //- ta ////- /te, Dar ierfli / pe / o - mul / po /- cæ ///- it!
Ta / iu - bi ////- /re, De vrei / a - cum / sæ / mæ / pri - meøti!
î /- na - in ////- te Spre tih - na / u / - nui / nou / pæ /- mânt!

 
       ( ) 
  
  
 
 
( )

© Textul: Christian Fürchtegott Gellert, în Geistliche Oden und Lieder, Leipzig, 1757; Metrul: 11.10.11.8 Iambic
trad. prel. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922 Melodia: HERZLIEBSTER JESU
Muzica: mel. de Johann Crüger, în Newes vollkömliches Gesangbuch Augsburgischer Confession, Berlin, 1640,
adapt. dupæ compozitor necunoscut, în Cinquante Pseaumes de David, Geneva, 1543
øi dupæ Johann Hermann Schein, în Cantional oder Gesangbuch Augspurgischer Confession, Leipzig, 1627;
variantæ melodicæ din Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893;
arm. adapt. dupæ The Chorale Book for England, Londra, 1863
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

170 Ah, privirea nu-mi ajunge!


Ach, mein Aug schaut viel zu wenig!
Moderato
 2   
   

  4  
 


  
1. /Ah, pri///- vi - rea /nu-mi/ a- jun //- ge Ca / de - plin //sæ-L/ pot / ve///-//dea
2./Vai, a - ces//- te chi - nuri/ gre //- /le, Nu - mai/ eu / fii le-am
/ / a -//dus...
3. Pen - tru / mi /- /ne, Doam
////-/ne,/ su - /feri, Pen-tr-un/ ti - cæ - los / sær - man!

 
   

4. Prin lu /- mi /- na de / la / cru //- /ce, Fæ - mæ / du /- pæ / chi - pul / Tæu!


  
 24    

 


  

    

  
    

  
 

Pe A - cel / ce / sus / pe / cru /- ce Su /- fe///- /ri / pe - deap - sa // mea!
Fruc//- tul / ræ - tæ - ci - rii / me - le E / du///- re - rea/// /Ta, //// I /- sus!
Vrei/ prin /moar// - te /sæ-fii/ ræs - cum /- peri Pe / a /- cel / ce fii-e / duø//-//man...

  
   

Via//- fla mea / la / cer / sæ / ur - /ce, Pâ - næ / /sus,/ la Dum/ - ne/- zeu!


  

  
 
   


 
    

        


Ce / du - re - re,/ cu / pu /- te - /re, /Dom//-//nu-a ///- su -præ-Øi a / pri //- //mit!...
/O, / ce / ma//- re / re - muø//- ca - re / Su - fle - tul/ mi l-a / cu - prins!
Prin / cân - ta /- re / øi-a///- do /- ra - re / Eu / pe / Ti/ - ne-n veci / Te / am!
Bi - ru - in /- /flæ,/ prin/ cre - din//- /flæ, / Dom//-nul /meu// mi-a pre - gæ ///- tit;
  ()  

        
        Ce / du /- re - /re, în / tæ - ce - re, Pen/- tru / mi -/ne-a / su - fe - //rit!...
/O, / ce / ma /- re în - du /- ra - re! Ce - rul / tot / mi / l-ai / des - chis!
A /-/ do - ra - re øi cân/- ta - re, Al - tæ / fe - ri - ci - re //n-am...
/

  

Bi - ru - in - /flæ, prin/ cre - din//- flæ, Cu /Hris - tos / cel / ræs - tig /- nit.
    
  
      

  

© Textul: str. 1-3: autor necunoscut, în Die Glaubensharfe, Cleveland, Ohio, 1885; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
str. a 4-a: Benoni Catanæ, 1995; Melodia: O DU LIEBE MEINER LIEBE (Rosenroth)
trad. str. 1-3: adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926
Muzica: mel. de Christian Anton Philipp Knorr von Rosenroth, în Neuer Helicon, Nürnberg, 1684;
arm. adapt. dupæ Christian Anton Philipp Knorr von Rosenroth
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Nu øtiam cæ øi eu Te-am ræstignit 171Andantino
 2
 
 4 


   


 

1. Nu øti - am cæ øi eu / Te-am/ ræs - tig //-///nit!...


2. Nu øti - am cæ pot fi / Pi - lat / øi / //eu...
3. Nu øti - am cæ-s øi eu / sol - dat / ro - man,
4. Nu øti - am cæ pot fi / un / træ - dæ //- tor,

 24 

   

5./Azi, când / øtiu cæ sunt pri - mul / pæ - cæ //- tos,


   

  
     
 


Nu cre - deam / cæ øi / eu / Te-aø / fi / lo - vit!...
Nu øti - am / cæ mæ / lupt / cu / Dum - ne /- zeu...
Cæ pot / fi / sub co - man///- da / lui / Sa /- tan...
Cæ pæ - ca - tu-i a //- øa / în - gro - zi - tor!...    

a - gæfl / de iu //- bi - rea / Ta, / Hris//- tos!///

 
 

 
 
 

 
   
  


  

 
O, Doam - ne, nu, nu eu sunt / vi - no - vat! Spu - ne-mi, Doam - ne,
O, Doam - ne, nu, nu eu Te-am//con - dam/- nat! Spu - ne-mi, Doam - ne,
O, Doam - ne, nu, nu eu Te-am/ dez/- bræ - cat! To /- tuøi, Doam - ne,
O, Doam - ne, eu, chiar eu Te-am/ le - pæ - dat! Eu / sunt, Doam - ne!

 

  

O, Doam - ne, da, cât e de-a - de - væ - rat! Spu - ne-mi, Doam - ne,
  

  
 
  
 
 
   

 


  
Spu - /ne-mi, Doam - ne, / cæ nu-i a - de - væ - rat!
Spu - /ne-mi, to - /tuøi, / cæ nu-i a - de - væ - rat!
Simt / cæ su - fle - tul meu e / sfâ - øi - at!
Spu - /ne-mi, Doam - ne, / cât sunt de / vi - no - vat!

   

Spu - /ne-mi, Doam - ne, / cæ sunt øi / eu / ier - tat!


  

   
 
 
© Textul: Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Metrul: 10.10.14.10 Mixt
© Muzica: mel. spiritualæ americanæ, în Old Plantation Hymns, Boston, Massachusetts, 1899; Melodia: WERE YOU THERE?
formæ revizuitæ în Folk Songs of the American Negro, Vol. al II-lea, Nashville, Tennessee, 1907;
adapt. de Lucian Cristescu, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998;
arm. de Nicuøor Gheorghiflæ øi Gabriel Dumitrescu, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

172 Mai e har øi pentru mine?


Heiland, ist für mich noch Gnade?
Moderato

 6 
4


 1. Mai e / har / øi / pen - tru / mi - ne Când / a - tâ - ta-s de / cæ - zut?
2. /Da, am / me///- ri - tat / pe - deap//- /sa, Moar - tea /chiar/ e pla //- ta /mea…
/
3. Cu po - va - ra-mi
/ de / pæ//- ca - /te, Doam/-/ne, nu / mæ le - pæ /- da,/

 6
 4


 
 

////- cæ /mult//m-am/ a - bæ - tut.
Simt / re /- gret / a - dânc / în / su - flet, /Fiind
De / o //- ca - ra / ce / m-a - pa / - sæ Ci /- ne / mæ / va / li - be - /ra?
La - sæ /- mæ / sæ / vin / la / Ti /- /ne, Nu - mai / Tu / mæ / pofli / sal - va!
 


 Refren

  

 

Doam/-/ne,///spa//-//læ//-//mæ//////cu//-//rat ///////De////gro -/za//-//vul// meu////pæ//-//cat!

Textul: autor necunoscut, în Evangelische Lieder-Sammlung, Gettysburg, Pennsylvania, 1833; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: EVEN ME
© Muzica: mel. de William Batchelder Bradbury, în Golden Shower of Sunday School Melodies, New York, New York, 1862; Text diferit: 658
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991 Tonalitate mai joasæ: 658
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Stânca mântuirii 173


Rock of Ages

 3
Adagio

4     

   

 

 

1. Stân/- ca / mân// - tu /- i - /rii, / Tu, Cæ - tre Ti - ne vin a /- /cu’,
2. Cæci / ce / zi - ce / Le /- gea / Ta, Ca / sæ fac / eu n-aø pu//- tea,
3. Ne - pu - tând / s-a - duc/ ni - mic, Lân/- gæ cru /- ce stau øi / zic:

 
4. Stân/- ca / mân// - tu /- i - rii /mi-eøti, Azi / Te rog / sæ mæ pri - meøti,

 34   

  

 

 

   
   

   / La /- sæ / sân - ge - le-fii / vær//- sat / Sæ / mæ / spe - le / de / pæ - cat;
/Chiar s-a//-/lerg, / sæ / lupt / cât / pot / Øi / sæ /plâng / a - mar / de / tot;
,,Eu sunt/ /gol, / dæ-mi/ Tu / veø-/mânt, / Eu / sunt/ /slab, / Tu / fæ - mæ / sfânt!
///Pân’ a /- cum / Tu / m-ai /che//-/mat, / Dar / eu / tot / Te-am
/ re /- fu - zat;

   

   


 
/

   

 
   


   

Ræ /- tæ - cit / am / fost / øi / ræu, Ia - mæ Tu / la / sâ - nul / Tæu!
Da /- cæ / ha - rul / Tæu / n-ar / fi, Øtiu/ cæ nu / m-aø /mân///- tu //- i.
În - du /- ra - rea / Ta / o / cer, Da//- cæ nu / mi-o / dai / /azi, ///pier!”


/Azi,/când///vreau
 
/


/
  
al / Tæu / sæ / fiu, În /- cæ nu / e /prea/ târ - ziu!

   
  

 
 
Textul: Augustus Montague Toplady, în revista Gospel Magazine, Londra, Martie 1776; Metrul: 77.77.77 Trohaic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: TOPLADY
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
Muzica: Thomas Hastings, 1830, în Spiritual Songs for Social Worship, Utica, New York, 1831-32;
adapt. în Sabbath Hymn and Tune Book, New York, New York, 1859
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

174 Doamne, astæzi vin la tronul Tæu!


Savior, Hear Me, While Before Thy Feet!
Moderato

 4
 4   ()   

     1. Doam
///-/ne, as - tæzi / vin/ la / tro - nul//Tæu /Øi, / re - cu- nos-când pæ//- ca - tul /meu,
/
2. Ha - rul Tæu//mæ-n-/deam /////-næ / azi / sæ /viu,/Azi, / cât / în//- cæ / nu e / prea/ târ -/ziu,
3. N-am/ de ce / sæ / tre -/mur, / Tu / ai dat Via - fla / Ta/ sæ / fiu ræs- cum//- pæ /-/rat,
4. Ha - rul Tæu/ /eu, / /azi,/ în - treg/ îl /cer, Tot / ce / ai / pro/- mis eu / cred/ øi /sper,
/

 44    

   ( )  


 


 

 
  

     
 
   

  

Simt/ în / su - flet/ mul/- tæ / vi - /næ, I - ni- ma-mi / a - dânc// sus - pi - næ;
Ne-n
////- fle /- les/de-a/ -/ceas//-tæ / lu - /me, Dar / mer
// -gând///pe-a’
/ Ta//- le / ur - me,
I /- ni - mii/ în - cre - zæ - toa /- re Tu / dai/ bi - ne ///- cu - vân - ta - re!

    

   


Fa //- fla / Ta / sæ / mæ / lu - mi /- /ne, Sæ / mæ/ simt/ le// - gat/ de / Ti - ne,

 
    ( )   

     

Sæ / pri - veøti/ la / mi-/ne-n/ -du //- ræ//- tor, Eøti / iu//- bi - tul /meu//Mân
/ -tu - i - tor,
Dru - mul/ meu//spre/ cru//- ce / îl / în-drept, I /- ni - ma/ zdro//- bi - tæ / o / de/-øert,
Pen/- tru / mi - la / Ta / øi / ha /-rul/ Tæu, Pen//- tru / dra/- gos - tea / lui Dum
/ /- ne/- zeu
Fæ / sæ / fiu de-a/
/ -/cum/ e - li - be///- rat, Domn/ eøti/ pes///- te moar / //-te / øi / pæ/- cat,

    

   ( )  
 
    
 
   

  
       ( )

Øtiu / cæ/ vrei sæ-mi/ vii / în a - ju - /tor, N-ai sæ / mæ / laøi!
Do - ////
ri - tor s-a - ud / øi sæ / re - pet Cæ sunt / ier - tat!
În ge///
- nunchi/ mæ /plec / la tro - nul / Tæu Ca sæ / m-a - jufli!


Vreau / sæ/ øtiu cum / poa - te fi / sal - vat Un pæ - cæ - tos!
     


  

Textul: Herbert Howard Booth, în periodicul All the World, Londra, Decembrie 1889; Metrul: 99.88.999.4 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în revista Semnele Timpului, Anul XVII, Nr. 1, Bucureøti, Ianuarie 1927 Melodia: THE PENITENT’S PLEA
© Muzica: mel. de Herbert Howard Booth, 1888, în periodicul All the World, Londra, Decembrie 1889;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

 Refren  
   ( )   

     

Har/////e////din//bel-øug///sæ/////fiu/////sal-vat,//Sân/ - /ge///pre/-/fli/-/os,///sæ///fiu//// spæ-lat,


    

    
  

 
       


 

/Ca,////// ast/-/fel/////a/-/juns///ne/-/vi//-//no////-///vat,///Sæ/////Te//////////slu// /- ///jesc!

     


  
  
  
 Lângæ crucea Ta 175Moderato
 3 
 
 4   

 

 


1. Lân -gæ cru - cea Ta re -muø- cæri mæ frâng; În ge-nunchi mæ plec øi///plâng…
2. Pe Gol - go /- ta væd chi//-pul Tæu cel blând, Pen -tru mi - ne sân - ge - rând;
3. Al -//bul meu veø-/mânt, ce Tu mi l-ai /dat, În -//gro////- /zit, îl væd pæ//-///tat…
 

 


 

 3

 

 4
 


 

  
 

 


 


Îfli pre -dau/// a - cum toa - tæ vi - na mea, Nu -mai Tu mæ pofli ier - ta!
Mii de la - crimi curg øi-n a - dânc re - gret, În - du/- ra /- rea Ta aø///tept…-//
Li - be//-//rea.-zæ-mi Tu su -//fle
///- tul de chin, Lu/- mi - nea - zæ-al meu des - tin!
 

 

 
 
 

 

 


© Textul: autor necunoscut; trad. adapt. dupæ Ioan Miler, c. 1947, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Metrul: 10 7.10 7 Mixt
Muzica: Franklin Edson Belden, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886 Melodia: LILLIE
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

176 Eram pierdut de Tatæl meu


I’ve Wandered Far Away from God
Andantino

  6   
 8        
 
1. E - ram pier - dut de Ta - tæl meu, Ræ - tæ - cit, stræ///- //in...
2. A - tâ - flia ani Te-am pæ - ræ - sit, Ta - tæl meu di /- vin!
3. De vra//- ja lu - mii is - to - vit/ Øi sæ - tul de chin,
4. De vrei sæ ierfli pæ - ca - tul meu, Spa /- læ - mæ de - plin!

 68       


 

  

   
        

Des///- tul de-a/- cum cu tot ce-i ræu, Azi a - ca - sæ vin!
A - mar - nic/ plâng///ce-am ri - si /-//pit... Azi la Ti - ne vin!
Mi-e dor de Cel ce m-a iu /- bit, Eu a - ca - sæ vin!
Pri /- meø//- te /- mæ ca rob al Tæu! /Doam -/ne, ia - /tæ, vin!
        
 

  
Refren
     
 
 

 

     

Ia /- tæ, /vin! Ia - /tæ,/ vin/ /Ca un pe///- /re -/ grin;

   

   
  
   

   
        

Des - chi-de-fii/ bra - flul iu - bi - tor! /Doam - ne, ia - /tæ, / vin!

       


 

  
© Textul: William James Kirkpatrick, în Winning Songs, Philadelphia, Pennsylvania, 1892; Metrul: 8.5.8.5/Mixt cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1996 Melodia: COMING HOME
Muzica: William James Kirkpatrick, în Winning Songs, Philadelphia, Pennsylvania, 1892
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

O, Miel divin, la Tine vin! 177


O Spotless Lamb, I Come to Thee!
Andante
 3  
 4        
 
1. O, Miel di - vin, la / Ti - ne / vin Sæ / speli/ fæ - ræ - de /- le - gea mea
2. O, Miel cu - rat, ne - vi - no - vat, Zdro///- bit / sub / vi - na / lu - mii /grea,
3. O, Miel prea-sfânt, a - øa / cum/sunt, Pri -/ meø - te-mi/ i -/ ni - ma / cea /rea,

34        

 
  
       


Øi-n / su - fle -/tu-mi, de tea - mæ/ /plin, Dæ-mi ia - ræøi / pa - cea Ta!
Ai fost / stræ//- puns de-al meu pæ//- cat Sæ-mi dai / ier - ta - rea Ta!
    

  
Su - pu - ne-o/ /Tu, sub le - gæ - /mânt, Sæ/ fi - e-n / veci/ a Ta!

    


  
 

   

 


 

 
Lo - vit / de vi - na mea, Scæ - pa - re / n-aø / a - vea;
Cu / toa - tæ vi - na mea, Eu / vin / ’na/ - in - tea / Ta,
/Tu, / Doam //- /ne, m-ai/ che - mat, Tot / Tu / m-ai / cæ /- u - tat;
  


  

   


 
   
       


/O, Miel di - vin,/ la Ti - ne vin, Dæ-mi ia - ræøi / pa - cea Ta!
/O, Miel cu - rat,/ ne - vi - no - vat, Sæ-mi dai / ier - ta - rea Ta!
 

     


Pri - meø-te-mi,/Doam -/ne, i - ni - ma, Sæ/ fi - e-n / veci/ a Ta!   
© Textul: Catherine Booth-Clibborn, în periodicul The War Cry, Londra, 28 Octombrie 1882; Metrul:/8.8.8.6.66.8.6 Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1997 Melodia:/SPOTLESS LAMB
Muzica: adapt. dupæ Catherine Booth-Clibborn, în periodicul The War Cry, Londra, 28 Octombrie 1882
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

178 Aøa cum sunt, n-aduc nimic


Just As I Am, without One Plea
Moderato
 6  
 4 

  
 

  
 
1. A - øa /cum / sunt, n-a /- duc / ni//- /mic, De//- cât / cæ /
2. A - øa /cum / /sunt, ræu / øi / pæ///- /tat, În - drep ////- tæ -//
3. A - øa /cum / /sunt, cæ - /zut, / lu /-/mesc, De / re - muø -
4. A - øa /cum / /sunt, orb / øi / lip////- /sit, La / ræ //- u -///
5. Tu / mæ pri - meøti a /- øa / cum/ /sunt, Prin/ sân //- ge -//6.


Prin


  
- ha - rul / Tæu mæ / mân - tu //- ieøti Øi-mi/ dai / vi -//
6 
 4 


  /

 
 

 


 
 

 
  

sân /- ge - le / ce-a/ curs Pe / mi //- ne / el / m-a cu - ræ -/
fli - re / n-am / a - juns; Prin / sân///- ge/- le-fii / sæ fiu / spæ -
ca /- re / chi - nu///- it, La / cru //- cea/ Ta / mæ po - cæ -/
ta - te / pre - dis//- pus, Pu - te - re-n/ Ti - ne am / gæ -/
le-fii / cel /scump/ ce-a/ curs; Al / /Tæu,/ în / moar ///- te vie - flu -/

 
 
a - fla / Ta / de / sus! Sæ-fii / mul////- flu - mesc / cæ mæ / iu -/ 


 


 

  


 
   


 ///flit... La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!
/lat, La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!
/iesc, La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!
/sit, La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!
/ind, La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!

 

beøti La Ti - ne /vin, Hris - tos I - sus!

 


© Textul: Charlotte Elliott, 1834, în The Invalid’s Hymn Book, Dublin, 1836; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Iambic
str. 1-5: trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: WOODWORTH
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875; Text diferit: 694
str. a 6-a: trad. de Benoni Catanæ, 1995 Tonalitate mai joasæ: 694
© Muzica: mel. de William Batchelder Bradbury, în The Mendelssohn Collection, New York, New York, 1849; Armonizare diferitæ: 694
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 1999
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

’Naintea Ta, Isus iubit! 179


Gebeugt komm ich zum Gnadenthron
Moderato
 4  
 4       
1. ’Na - in //- tea / /Ta, I - sus /iu - /bit, Vin / azi în - cre /- zæ /- /tor,
2. /Eu // alt///- ce - va ni /- mic /n-a - duc De - cât o / vi - næ ////grea…
/
3.//Gol, ni - meni / n-a ve//- nit ’na - /poi, Din / câfli Te-au/ cæ /- u - /tat,
 4       

 4 

   
       
Cæci Tu / de-a - ce - ea / Te-ai jert//- /fit, Sæ-mi fii Mân - tu - i - tor!
/Ah, un - /de, / în - co - tro s-a - /puc? Sper doar în / mi - la / Ta!
Cæci /Tu, / pe //tofli, / din / mari ne /- voi I-ai scos când Te-au
/ / ru /- gat!
       


 


     
       
 

 
/Ah, / dul - ce-i sæ øtii / cæ / stæ /scris://,,Sunt ga///- ta / sæ te-a -//jut!”
În / mi /- ne nu-i ni //- mi - ca /bun, /Tot ce-am / fæ - cut e / ræu;

  

De-a - ce - /ea, /dar, a - cum / øi eu /Cu la - crimi/ strig øi / sper:
 
        


 

   
       
Tu / bu - cu - rii / din / Pa //- ra - dis Mi-ai dat / când///fii-am/ ce -///rut…
Næ - dej - dea / toa - tæ / în - s-o / pun În a - ju - to - rul / Tæu!
/,,Ah,/// mân///- tu /- ie / su - fle //- tul //meu, Nu mæ / læ - sa / sæ ///pier!”
       
Textul: autor necunoscut; Metrul: 8.6.8.6.D (MCD) Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922, Melodia: RESTORATION
dupæ G. Samuel Paul Schweikher, în Evangeliums-Lieder, Basel, 1880;
© Muzica: melodie englezæ, în Hymns and Tunes, Battle Creek, Michigan, 1886;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

180 Aøa cum sunt eu vin la Tine!


Moderato

  4    

 4 

 
 


  
    


1. A - øa cum sunt eu vin/ la / Ti - /ne, Cæci/ sin - gur nu /pot/ sæ mæ-n / /-/drept,
2. A - øa cum /sunt, øtiu to - tuøi/ bi - ne C-ai/ dat / un dar / ne - pie - ri - tor,
3. A - øa cum /sunt, plin de / pæ /- ca /- /te, Mæ-n ///cred/ în sân - ge/- le /vær/- sat,
///-
4. Prin ha rul Tæu voi /fi, / o - da /- /tæ, Pri - mit /prin//porfli/ de / mær - gæ //- rit;

 44         


    

     
    

 

  
 

Sæ duc / o / via//- flæ / de /mai / bi - ne, În ru - gæ/ ha - rul /Tæu/ aø - tept!
Ai dat / vi///- a - fla / pen - tru / mi /- ne, Pe când / e - ram/ ræ - tæ /- ci/- tor!
Sæ mæ / al - beas
//- cæ / øtiu / cæ /poa//- te, Sæ fiu / un/ om //nou,/ ne /- pæ//- tat.
În sla - va / Ta ne - mæ - su - ra /- tæ, Te voi / ve/- dea / în / in /- fi /- nit!
   
     

  ( )  
 

   


 Refren 
   


 

     


A// - //øa/////////////////cum///sunt,//////////////A///-///øa//////cum/sunt///la////Ti//-//ne////vin,/
     

      
 


 

       

     
 
 
    

       

Dæ-mi//bi//-//ne/-/cu/-/vân//-//ta//-//rea////Ta,////A//-//øa////cum/sunt//la////Ti//-//ne//vin!

     Textul: Lelia Naylor Morris; Metrul: 9.8.9.8 Iambic cu refren
trad. de Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Vol. II, Bucureøti, 1930 Melodia: NAYLOR
Muzica: mel. de Lelia Naylor Morris;
arm. adapt. dupæ Lelia Naylor Morris
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Aduc în fafla Ta! 181


I Bring My Sins to Thee!
Moderato
 3  

4   

   
 
1. A - duc în fa - fla Ta po - va - ra de / pæ - /cat, /O, /
2. A - duc în fa - fla Ta du - reri / /fær’ de / ho - tar Øi-aø -
3. A - duc

 în


fa - fla Ta tot / va - sul meu/ de / /lut, Cræ/ -


 34   
  


 
   
 


 
 
  
   

cât aø vrea// s-a//- ud cæ sunt / e - li - be - rat! I - sus, iu - bi - tul
tept sæ mæ / mân ///-gâi cu pa - ce / øi / cu / har! I - sus, iu - bi - tul

 
  
  

  
pat øi în - ti /- nat de tot / ce / am / fæ - cut! I - sus, iu - bi - tul

 
   
  


  

  

 
meu ce - resc Sal - va - tor, Dæ-mi iar Cu - vân///- tul Tæu vin - de - cæ - /tor!
meu di /- vin Sal - va - tor, Te /rog, sfin/- fleø-te-mi Tu al vie /- flii //zbor...

meu mi/- los Sal - va - tor, Sæ-mi dai ier /- ta/ - rea Ta, ce mult/ mi-e//dor...!

  

  

 


  
 
© Textul: Frances Ridley Havergal, în periodicul The Sunday Magazine, Londra, 1870; Metrul: 12 12.11 10 Iambic
trad. de Ioan (Ionel) Pascu. 1995, 1999 Melodia: MY ALL TO THEE
Muzica: Tullius Clinton O’Kane, în Songs for Worship, Cincinnati, Ohio, 1873
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

182 ’Naintea feflei Tale


I Lay My Sins on Jesus
Moderato
 4
 4   

   1. ’Na//- in //- tea fe - flei / Ta /- le, cu / su - flet în - tris - tat,
2. ’Na/- in //- tea /Ta, / I - su - se, e / toa//- tæ via//- fla /mea,

 4   

   

3. A - ju /-//tæ-mi, prin / cre/- din /- /flæ, næs - cut / din nou / sæ / fiu,

 4
 

 
   

    


 
Cu / vi - na /mea,/ I - su - se, în ru - gæ /m-am ple/- cat:
De / le - gea fi - rii / me - le, doar Tu / mæ pofli sal /- va!
S-a - jung/ la bi - ru - in - flæ, cât în - cæ nu-i târ - ziu!


   
      
    

       


 
/O, i - ni - ma-mi/ sus - pi - næ de-a//- tât a - mar / øi / chin…
De-a Ta / pri
/////- vi - /re, Doam
/ ///-/ne, sæ / fug eu / n-aø / pu /- tea…

    

   

Sæ fiu / al / Tæu / în / toa /- /te, cu - rat øi / cre - din //- /cios
 
    

   

 

Tu, /Doam
///-/ne, / o a - li - næ cu / gla - sul / Tæu/ di - vin!
Îm - bra - cæ - mæ cu / toa - tæ ne - pri - hæ - ni - rea / Ta!
Øi / cel / mai / scump pe / lu - me sæ-mi/ fii / doar / Tu, / Hris //- tos!


   
      
© Textul: Horatius Bonar, c. 1841, în Songs for the Wilderness, Kelso, Scoflia, 1843 Metrul: 7.6.7.6.D Iambic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: ST. HILDA
Muzica: Justin Heinrich Knecht, 1793, în Vollständige Sammlung...Choralmelodien, Stuttgart, 1799;
adapt. de Edward Husband, 1871, în The Hymnal with Tunes Old and New, New York, New York, 1872
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Nu mæ trece cu vederea! 183


Pass Me Not, O Gentle Savior!
Andante
 4 
 4    

 

  

1. Nu / mæ / tre - ce / cu / ve - de - /rea, /O, / I - sus / Hris ///- tos,
2. Vi - na / mea / la / tro - nul / mi - lei fii-o / mær////- tu /- ri - sesc,
3. Cu / în - trea /- ga / mea / po - va - ræ Vin / la / cru - cea / Ta,
4. Sfânt / iz - vor / al / mân//- gâ - ie - /rii, Sân - ge / pre//- fli //- os,
 4   

  

4
  
 
    

  


Tu / eøti/ Cel / ce /scapi/ de moar //- te Pe / cel / pæ - cæ //- tos!
Pe / ge-nunchi/ ple -/cat, / în ru - /gæ, Pa - cea //sæ-mi/ gæ - sesc!
În / pu
////- te - rea / mi - lei Ta - le Pun / spe//- ran /- fla / mea!
Spa - læ-mi/ tot / ce /nu-i / pe vo - ia Lui / I - sus / Hris///- tos!
   

  

 
 


 Refren


 
 

    
Doam// - //ne,///////////Doam///-///ne,////////Plea/-/cæ-fii/////fa///-///fla////////Ta,/

    

 

 
   


  

 

 

Nu////////mæ////tre//-//ce///cu/////ve//-//de////-////rea,////////Nu//////mæ///le//-//pæ//-//da!

    
 
   

   
 

Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, 1868, în Songs of Devotion, New York, New York, 1870; Metrul: 8.5.8.5 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II, Hamburg, 1913, Melodia: PASS ME NOT
dupæ J. M. Höfflin, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de William Howard Doane, în Songs of Devotion, New York, New York, 1870;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

184 La a Ta chemare vin!


I Hear Thy Welcome Voice
Larghetto
  3 
  4   

  


 
1. La a/ Ta / che - ma - re / /vin, ’Na //- in - tea Ta pæ - øesc Øi-n/
2. Eu / sunt / a - øa / sæ ////rac…
- /Tu / to - tul vrei//sæ-mi / /fii, În /
3. Cu - vân /- tul / Tæu/ /mi-ai
/ / dat /Øi / pa /- ce mi-ai pro//-/mis, A -
 4. I - su - /se, / fii / mæ //- /rit, /Lu - cra /- rea fii-ai sfâr///- /øit, Prin/

 4   

  


3 

   

  
       


sân //- ge//- le / ce-o//- da - tæ-a / curs Vreau / sæ / mæ / mân/- tu - iesc!
sân //- ge - le-fii//de-ori
/ ////- ce / pæ //- cat Vrei / a / mæ / cu - ræ //- fli!
tâ - tea bu - cu - rii / ce - reøti Ca / par - te / Tu /mi-ai///scris…
/
da /- rul sân /- ge - lui / vær//- sat Pe / noi / ne-ai/ mân/- tu //- it!

      


   

  Refren 
    

  
  


La//////Ti/// - ///ne////vin///cu/////drag,////Mân//-//tu////-////i//-//tor////iu///-//bit,//////Mæ/
  
  

  

   
  


  
       


spa///-///læ-n//sân/-/ge/- /le-fii/ce-a//curs///// Pe///////Gol////-///go//-//ta,///jert//-//fit!

       

  
    
Textul: Lewis Hartsough, în The Revivalist, Troy, New York, 1872; Metrul: 6.6.8.6 (MS) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Nicolae Jelescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922, Melodia: WELCOME VOICE
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de Lewis Hartsough, în The Revivalist, Troy, New York, 1872;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Cu sufletul prea plin de dor 185


Andantino
 6 
 4 
 
 


 
1. Cu / su - fle/ - tul / prea// plin / de / dor, Mæ / plec / ’na - in - tea / Ta,


2. Pier / - dut / în / lu - mea/ de / pæ - cat, Is - pi - /te /m-au/ în - vins,
3. /Tu, / Ma //- re / Pre///- /ot, //bun,/ mi /- los, Slu - jeøti / /în /Sanc
///- tu//- ar,

 64 


  

4. Pri - vind / ui - mit / iu - bi - rea / Ta/ Øi / jert /- /fa /ce-ai/ a - dus,

 


 
   

 

  

 


 

Te / /rog, / iu - bit /Mân///- tu ///- i - /tor, Co - boa - ræ-n via - fla / mea!


Iar / chi - pul / Tæu / fru -/mos,/ cu//-/rat, Din / su - flet mi / s-a/ stins.
Che - mând/ pe / ori - ce / pæ/ //- cæ//- tos La / tro - nul Tæu / de / har!
Sæ / fiu / pe / veci / cu / Ti -//ne-aø//
///vrea,
/ Iu - bi - tul meu / I - sus!
 

 
 
 

 
  
© Textul: Lidia Sændulescu Popa, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
© Muzica: Gabriel Uflæ, 1998, 2006, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: CONSACRARE
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

186 Unde, Doamne, sæ-mi alerge sufletul?


Ím, nagy Isten
Moderato
 4
  4      1. Un - /de, /Doam
/// -ne, sæ-mi a - ler/- ge Su - fle - tul / zdro//- bit?
2. Lân /- gæ jert -/fa-fii mæ cu /- tre - mur Sub / al / meu / pæ /- cat!
3. Pen - tru Fi /- ul Tæu, Pæ /- rin//- te Drept/ øi / iu - bi - tor,
    
 44  ( )  ( )   


 
 

   
        


 
Nu - mai / Tu / pofli în - fle - le - ge O - mul / po - cæ /- it!
Ca / în / chi - nul mor//- flii / tre - /mur, Pa//- cea / mi-a / ple - //cat...

      

Îmi / as - cul /- tæ glas / fier - bin//- /te, Fi-mi/ în - du - ræ - tor!

    
  
       


 
Da - cæ / Tu /nu-mi / dai / Cu - vân /- tul /Sfânt,/ în - tre - mæ /- tor,
Sunt / gre - /øit, / Tu / øtii / prea / bi - ne Câ - te / am / fæ - cut,
Pes /- te / i - ni - ma-mi// zdro//- bi - tæ Toar/- næ / ha /- rul / Tæu!
     

    
  ()    
       Voi / fi / praf/ pe ca - re / vân /- tu-l Spul /- be - ræ / u - //øor...
Rog / aø - ter - ne-fii pes /- te / mi /- ne Al / ier - tæ - rii / scut!

      

Øter - ge / la - crimi øi / sus - pi - ne, Sca - pæ - mæ / de / ræu!
  
 
  

© Textul: Béla Szász, 1903, în Üd-vés Adventi Énekek, Budapesta, 1918; Metrul: 8.5.8.5.D Trohaic
trad. de Cornel Mafteiu, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: ÍM, NAGY ISTEN
Muzica: Farkas Kálmán, 1903, în Üd-vés Adventi Énekek, Budapesta, 1918
EXPERIENfiA CREØTINÆ - POCÆINfiÆ, IERTARE

Spre Tine-n rugæ 187


Moderato
 4     
 4  

    

     

1. Spre Ti - ne-n ru//- gæ / în - dræz//nesc,
/- I - su /- /se, /când/ mi-e ta - re / greu;
2. Spre Ti - ne-n ru//- gæ / stau/ ple/-/cat, Mæ /frâng/ sub / vi - na mea/ cea/ grea,
3. Spre Ti - ne-n ru//- gæ / vin/ sme//- rit Sæ-fii/ dau / po - va - ra mea/ cea/ grea,


4. Spre
       
Ti - ne-n ru - gæ-a - duc/ me - reu Pri/ - no - sul /meu / de mul//- flu - miri,

 44      
 

  

   
        Vreau gân///- //dul Tæu dum///- ne - ze - iesc Sæ-l / pui în piep//- tul / meu.
Prin mi ///- //la Ta sæ / fiu / ier/-/tat, Ræ - mâi în via /- fla / mea!
Mai spu -/ ne-mi iar cum / Te-ai / jert//-/fit, Cæ / nu mæ vei / læ - sa!

      

Cæ-n ha ///- //rul Tæu gæ - sesc / øi / eu Li - man de iz - bæ - viri!

 


  
   
© Textul: str. 1, 2: Benone Burtescu, 1984, în De-a lung de drum, Ed. I, Bucureøti, 1998; Metrul: 8.8.8.6 Iambic
str. 3: Benoni Catanæ, 1998; str. 4: Benone Burtescu, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: RUGÆ
© Muzica: Gabriel Uflæ, 1987, 2006, în De-a lung de drum, Ed. I, Bucureøti, 1998
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

188 Când mæ plec în rugæciune


Vater, lass mich Gnade finden!
Moderato
 4  
 4        

1. Când mæ plec în ru - gæ - ciu - ne, Dom-nu-a - u - de / gla//- sul / meu,
2. Când mæ plec în ru - gæ - ciu - ne, Vi - ne / ce /- rul / pe / pæ - mânt;
3. Când mæ plec în ru - gæ - ciu - ne, Stau / pe /sfin///- te / î - næl/- flimi,

44        

 
  
         

Vi - ne-n - da /- tæ øi-mi ræs /- pun - de Øi-mi a///- ju - tæ-n / ori - ce / greu.
Ori///- ce /dar / în El se-as//- cun -/de, În I /- sus / cel / bun / øi / blând.
Un///- de / pa - cea mæ pæ - trun /- de Cu lu - mini/ de / he - ru - vimi;
        
  
  
  
   
     
        

Da - cæ / to - tuøi zæ - bo - veø /- /te, Øtiu/ cæ / nu /sunt / pæ /- ræ - sit:
O / fân
////- tâ /- næ ne - se - ca - tæ Es - te-n / veci / iu - bi - rea / Sa,


   
       
Uit / a - tunci/ de su - fe - rin /- /flæ, Uit / de / toa - tæ / ca - lea / grea/

 
  

 
 
         

El mæ-n - va /- flæ / øi / do - reø - te Sæ / aø - tept / mai li - niø /- tit.
Când Îi spun
/ / du - re - rea / toa - tæ, Dom//-nul / um /- ple via///- fla / mea.

Øi mæ / bu - cur / în / cre - din - /flæ, A - le /- lu - /ia, o /- sa - na!
          
   
 
   

© Textul: Christoph Gensch von Breitenau, în Plöner Gesangbuch, 1674; Metrul: 8.7.8.7 D Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: WERDE MUNTER
© Muzica: mel. adapt. dupæ Johann Schop, în Himlischer Triumph-Lieder, Das Dritte Zehn, Lüneburg, 1642 øi Text diferit: 84
în Kirchen- Haus- und Hertzens Musica..., Amsterdam, 1661; Armonizare diferitæ: 84
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

Al rugæciunii timp frumos 189


Du schöne stille Andachtszeit!
Moderato
 4
  4          

1. Al / ru - gæ - ciu - nii / timp// fru- mos, /O, / cât / îmi / e / de / /drag!
2. Ori - cât / de / greu / e-al / vie - flii / mers, I - sus / mæ / v-a - ju //- /ta,
3. /O, / cât / de /mult / mæ-n - ve - se - lesc, Ru//- gân - du - mæ / vo - /ios,

 44         

 

  
   
     

 
  

  ()  
A - tunci/ m-a//- pro /- pii de / Hris//- tos Pe-al/ veø /- ni - ci /- ei / prag.
Prin / /har,/ pæ /- ca - tul mi / l-a //øters, Mu - rind / pe / Gol//- go - ta.

 
Cæci / i - ni - ma / mi-o pri - me - nesc Spre / sla /- va / lui / Hris/- tos!

       
 ()

 
Refren
  
         

Ce//fru /- /mos,//////////cu//glas//di//-//vin//////Dom-nul//////zi/// // - /////ce:/,,Ia/-/tæ//// vin!/

        
 
 

     
   
        

Ru/-/ga/////ta////////////////Eu/vreau/s-as - cult, / Sunt///a//-//ici///////ca///sæ-fli/////a// - //jut!”
 
  
 
    
   
    


Textul: autor necunoscut; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: AL RUGÆCIUNII TIMP
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. adapt. dupæ William Howard Doane, sec. al XIX-lea;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1996
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

190 Ceas de rugæciune


Abend wird es wieder
Moderato


4
 4       


1. Ceas / de / ru - gæ - ciu - ne Ia - ræøi / a / ve - nit!
2. Sea///- ra / lin / co - boa /- ræ /Pân’/ la / pa - tul ////meu…
3. I - ni - ma / mi-e / pli - næ Cu / I - sus / Hris //- tos,
4. /O, / ce / mult / îmi / pla - ce Sæ / n-am/ griji / de - fel!

4      
 4 
  

    
   

 
   
Soa //- re///- le / a - pu - /ne, To - tu-i / li - niø //- ///tit…
Pa - cea / mæ-n - con /- joa /- /ræ, Sunt / cu / Dum///- ne - zeu.
Noap///- tea / se-n /- se /- ni - /næ, Ce - ru-i / lu /- mi - nos.
Eu / a - dorm / în / pa - ce Øi / mæ-n - cred / în / El.

       

   
© Textul: Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1837, în Volksgesänge für den gemischten Chor, Zürich, 1869; Metrul:/6.5.6.5 Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1999 Melodia:/ST. LUCIAN
Muzica: Johann Christian Heinrich Rinck, 1827, în Jugend, Volk- und Vaterlandslieder, Gera, 1891
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

E-al rugii mele ceas divin 191


Sweet Hour of Prayer

 6 Moderato

  
8 
 
 


       
1. E-al ru - gii me - le ceas di /- vin Øi-n tai - næ,//Doam -/ne, eu / mæ-n/-/chin;
2. E-al ru - gii me - le ceas plæ///- cut Când îm - pli - neøti / ce fii-am
/ /ce /- rut,

6         


3. E-al ru - gii me - le ceas ce -/resc, Va tre - ce / tot /ce-i pæ - mân//- tesc

8
  

   

 
 
 


      

Te / rog sæ-mi//spui,/ din sla - va /Ta, /Po - runci/ ce / pa - cea /mi-o vor / da!
/ bi - ne - cu - vân - ta/ me - reu!
Îmi / port spre Ti - ne gân - dul meu Spre-a-l

  
Øi-a -/poi, cu trup / din sla - va /Ta, /Spre/ ’nal/- tul / cer / eu voi/ zbu//- ra.

         
     

  

 

     

Cæci în / ne - caz øi în / po - veri Mi-ai /dat, I - su - /se, mân - gâ - ieri;
În fa - fla / Ta mæ /plec,/ tæ - /cut, L-al ru - gii me /- le ceas / plæ - cut;

     
  
 
Când în / væz /- duh s-o a - u - zi Cum cân/- tæ cei ce-fii sunt / co - pii,


  

   

 
 


      

Is - pi///- te mul- te-ai/ //a - lun - gat Când, Doam
///- ne, fii - e m-am
/ / ru - gat!
A - su -præ-fii pun / po -//va//- ra //mea, Cæci vreau//sæ-mi
/ dai Tu / pa -/cea / Ta!
Cu dor/ voi spu/- ne ,,Bun
/ / gæ ///sit”,
- Cæci ru - ga/ mea s-a / îm - pli /- nit.
 
        

   
© Textul: atrib. lui William Walford, c. 1842, în periodicul New York Observer, New York, New York, 13 Sept. 1845; Metrul: 88.88.D (MLD) Iambic
trad. de Iacob Coman, 1997 Melodia: SWEET HOUR
© Muzica: mel. de William Batchelder Bradbury, 1859, în Golden Chain of Sabbath School Melodies, New York, N.Y., 1861;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

192 Doresc a Ta prezenflæ!


I Need Thee Every Hour!
Moderato
  3  
 4       

1. Do - resc / a Ta pre - zen /- flæ, Di - vi - nul / meu/ Stæ//- pân,
2. Când / zo - rii se a - ra /- tæ, Când / soa //- re - le-a / a - pus,
3. La / sâ - nul Tæu e / pa - ce, No - ian / de / bu - cu///- rii,
 34       


  

   
        

Ca-n / sla // - ba mea fi /- in - /flæ, Tot / ce - rul / sæ a /-//dun...
Fi - in ///- fla mea ple//- ca - tæ Aø - teap - tæ-al/ Tæu ræs//- puns.
Cât / o - chiul nu cu - prin /- /de, Cât / n-aø / pu - tea gân
/////-//di...
 
       

 
Refren
     
        


     
/În///////fi////-/////e//-//ca//-//re//////o/// -///ræ,//////în/////// fi////-////e///-//ca//-//re//////zi,

      
 
 

  
        


/Cu/////////i////-////ni/ - /ma//////a//-/prin//-//sæ,///Te-aø/-/tept/////me/-/reu/////sæ/////vii!

         
© Textul: strofele: Annie Sherwood Hawks; refrenul: Robert Lowry; în New Sacred Songs, Cincinnati, Ohio, 1872; Metrul: 7.6.7.6 Iambic cu refren
trad. de Ioan (Ionel) Pascu, 1969, 1999, în Maranatha, Bucureøti, 1979 Melodia: NEED
dupæ Auguste Glardon, 1917, în Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933
Muzica: mel. de Robert Lowry, în New Sacred Songs, Cincinnati, Ohio, 1872;
arm. adapt. dupæ Robert Lowry
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

Urcæ sus, pe munte! 193


Take Time To Be Holy!
Moderato
 4
 4   
 
   
1. Ur - cæ /sus, pe / mun///- te, Chiar / în zori / de / zi,
2. Ur - cæ spre lu - mi - næ, La - sæ lu - mea / rea!
3. Ur - cæ din te - ne - bre, Fugi / de tot / ce-i / ræu!
 
44   
cæ din Nu / mai a - mâ -
   
4. Ur - ro - bi /- e, na!


   
 
   
 
   

Ur - cæ-n ru - gæ - ciu - ne Cu / I -/ sus / sæ fii!
Im /- nul mân//- tu - i -/ rii Es - te sla - va ta.
Ce /- rul e / a -/ proa /- pe Prin Cu - vân - tul Sæu.

  
Nu

/
   
jert - fi la / i -// doli Toa /- tæ vla - ga ta!
   
 

 
       
  
Pâ - næ la / sfin - fli - re Ai / un sin///- gur pas:
Pâ -/ næ-n stræ//- lu -/ ci - re Ai / un sin///- gur pas:
/Pân’ / la bi - ru -/ in - flæ Ur - cæ în - cæ-un pas:
  
/Pân’ /
   
la mân///- tu -/ i - re Ai / un ul //- tim pas:

     
 
  
    
   
  
Sæ vor/- beøti cu Dom - nul Ia-fli mæ - car un ceas!
Sæ pri/- veøti la Dom - nul Ia-fli mæ - car un ceas!
Sæ as - culfli pe Dom - nul Ia-fli mæ - car un ceas!

     
ve - ghezi cu Dom - nul Ia-fli mæ - car un ceas!

    

 
© Textul: William Dunn Longstaff, 1882, în Sunny Side Songs for Sunday Schools, New York, New York, 1883; Metrul:/6.5.6.5.D Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1997 Melodia:/HOLINESS
Muzica: adapt. dupæ George Coles Stebbins, în Winnowed Songs for Sunday Schools, New York, New York, 1890
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

194 Prin rugæ totul se-mplineøte


Moderato
 3   
 4  

  
         
1. Prin ru - gæ / to - tul / se-m-pli///- neø//- /te, Tot / ce / e / no - bil pe / pæ-/mânt!
2. În ru - gæ / tâ - næ - ru-øi / în - dreap ////- tæ Pri - vi - rea/ cæ - tre ce -/ruri,/ /sus,
3. A - pos//- to - lii / por//- nifli / în / lu - me Sæ / îm/- pli-neas//- cæ lu - crul/ /lor,

 34           
 
 
          

Prin/ ea /de-a/ pu - ruri iz - vo//- ræø - te Lu - mi - na / Du/- hu - lui /Sæu/ Sfânt.
De/ un /- de / el / cu dor / aø - teap/- tæ Sem/-nul / iu /- bi - rii / lui / I - sus.
U - nin/- du - se / în ru - gæ/- ciu - /ne, Au / fost/ lu - mi /- næ / tu - tu //- ror.
 () 
            

      
  
   
     
În ru - gæ ma/- me - le / în - chi /- næ Co - pi /- lul / lor / lui Dum-ne -/zeu,
În ru - gæ bi /- ru - i - t-a / Dom//- nul O / lu - me / pli - næ de / pæ - cat
În ru - gæ a - fli /vin///-de /- ca /- re De /ræni/ gro - za - ve øi / pæ -/cat,

 
     
 
    

   
  
 
          

Do - rind/ ca / bi - ne//- le / sæ / vi - /næ, Pe prunc/ / /sæ-l/ a - pe - re / de / ræu.
Øi-a/ în - drep//-ta - t-o / cæ - tre / tro - nul Lui Dum / - ne - zeu / cel / a - do - rat.

  
Deci/ roa
     
// /- gæ - te / fæ - ræ-n//- ce - ta /- re Øi-ast - fel /vei/ fi / pe /veci/ sal - vat.
 
 
          


Textul: adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926 Metrul: 9.8.9.8.D Iambic
© Muzica: mel. de Vasile Florescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926; Melodia: FLORESCU
aranj. de Cezar Geantæ, Valeriu Burciu øi Gabriel Dumitrescu, 1997
EXPERIENfiA CREØTINÆ - RUGÆCIUNEA

În genunchi, plecafli în rugæ 195


Nun wir still die Hände falten
Andantino
 2 3 
 2 2   
  
1. În ge - nunchi, ple - cafli în ru - gæ, Stæm / în
2. În ge - nunchi, ple - cafli în ru - gæ, Ce - /rem,/
3. În ge - nunchi, ple - cafli în ru - gæ, Îfli / a -

2 3      
4. În ge - nunchi, ple - cafli în ru - gæ, Stæm / prin/
     
22

   
 
  
  
  

 
 
sfân - tæ / a - do - ra - /re, Doar// iu - bi - rea / Ta di -
Doam/////- /ne, / mâini/ cu - ra - /te! Øtim / cæ / tot / ce / ne mai/
du //-/ cem / mul// - flu - mi /- re Cæ sun - tem / sal - vafli din /

     
me///- ri - te /- le / Ta /- /le, Nu - mai / fii //- /e, / prin cre/-

 
 
 
 
   
       

vi - næ Sæ / ne-a// - du ///- cæ vin /- de - ca - re.
fli - ne Es - te / ma - rea-fii bu - næ - ta - te.
moar ////- te Prin / drep///- ta ///- te øi / iu - bi - re.
din //- /flæ, Sæ-fii / a - du /- cem o - sa - na - le!
   
  
   
  

 
© Textul: Gerhard Fritzsche, 1939, în Wir loben Gott, Hamburg, 1982; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1984, 1999, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: STIER
© Muzica: adapt. dupæ Alfred Stier, 1964, în Wir loben Gott, Hamburg, 1982
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

196 Pe cruce Domnu-a-nfæptuit


Am Kreuze hat der Herr vollbracht
Moderato

 4    
 4        
 
1. Pe / cru /- ce Dom//-//nu-a-n
/////-fæp - tu /- it Mi - nu - nea ce m-a mân///- tu //- /it,
2. A - ceas//- tæ a //- pæ e-un/ mor-/mânt, În ca /- re as - tæzi mæ scu- fund
3. Pæ////-/ ca /-/ tul nu-l/ voi // mai //slu///-/ /ji, Cæci//pen//-/tru // el / eu mort// voi// /fi,


       
4. Fe///- ri - ce foar//- te-a /- cum eu sunt Øi i - ni - ma e nu - mai /cânt,
4        
 4
 

 

 
        

Cæci / as - tæzi/ sunt/ ræs - cum//- pæ//- rat Din / via//- fla / pli - næ / de / pæ - cat.
Øi / cu / I - sus / voi / în - vi///- a Ca / sæ / træ - iesc / vi - a - fla / Sa.
Cu //Dom///-/nu-n///
///moar
/////-/te /// am / a /-/ flat Lu /-/ mi///-//næ,/// via//-//flæ, ///gând/ cu /-/ rat!

 
Hris - /tos,/ Pæs///- to - rul / meu/ iu / - /bit, Cu / mi - ne-i/ pâ - næ / la / sfâr//- øit.
 
           


 

Textul: Ludwig Heinrich Donner, în Die Glaubensharfe, Cincinnati, Ohio, 1885; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922 Melodia: OLD HUNDREDTH
© Muzica: mel. atrib. lui Louis Bourgeois, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551; Text diferit: 2, 48, 50, 58
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005 Armonizare diferitæ: 2, 48, 50, 58
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

Cine pe Isus primeøte 197


Wer in Jesu Heil gefunden
Andantino
 3      
 4 

  
  
1. Ci //- ne pe / I - sus / pri - meø //- te Mân //- tu -/
2. Ci - ne-n a - pæ / se / bo /- tea /- zæ Prin / cre -
3. În /- spre cer / a / sa / pri //- vi - re El / pæs -
4. Pe / a vie //- flii / ca /- le / strâm///- tæ, Mâ /- na /
5. El / în su - flet / a - re / pa - ce, Bi - ne -/

34     
/ 
  

 

    
    
   

i /- rea / a / gæ - sit, El / se / ’nal///- flæ / øi ro -
din///- flæ / a-n //- vi /- /at, Cæci / pe / Dom//- nul / Îl ur -
trea///- zæ / cre - din - /cios, Din / mæ //- ri /- re / la mæ -
Dom ////- nu - lui / Hris //- tos Cu / iu //- bi /- re / îl a -/
cu /- vân /- tæri / de / sus, Fe - ri - cit / a - cel ce /

      
 


  

 
    

 
 

 
deø //- te Fe - ri //- /cit, / /pân’ / la / sfâr///- øit.
mea//- zæ Øi / e / mort / pen - tru / pæ //- cat.
ri /- /re, Va / pæ //- øi / vic - to /- ri //- os.
ju /- /tæ, Îl / con///- du - ce / bu - cu //- ros.
fa - ce Le - gæ - mân /- tul / cu / I /- sus!

   
    

  
© Textul: str. 1, 3-5: Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic
str. a 2-a: Benoni Catanæ, 1995; Melodia: RATHBUN
trad. str. 1, 3-5: adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926
Muzica: mel. de Ithamar Conkey, 1849, în A Collection of Psalm and Hymn Tunes, Boston, Massachusetts, 1851;
arm. adapt. dupæ Ithamar Conkey
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

198 Ræzvrætit, în umbra morflii


Precious Savior, Thou Hast Saved Me!

 3
Moderato

   
 4        
 

1. Ræz/- vræ /- /tit, / în / um - bra / mor//- /flii, Ta -/re-a//-dânc/ am / ræ /- tæ//- cit
2. În / vâl - toa//- rea/ bles//- te - ma /- tæ Su - fle/-tu-mi/ zæ -/cea,/ ro//- /bit,
3. Prin/ - tre ne - guri/ de / pæ /- ca /- /te, Cu / pri///- vi - rea-I/ m-a/ stræ/-/puns;
4. Pa - cea Lui mân ////- tu /- i - toa /- re M-a/ um///-plut/ øi re - clæ// -/dit;

    
5. Dru/- mul Tæu, I - sus, / spre/ mi - /ne, N-am/ cu///- vin ////- te sæ-l cu -/prind,

34     


  

   
        

Cæ - tre / flær - muri / de / nici
////- un /- de, Un / sær//- man / ne - no//- ro /-//cit...
Cæ /- u - tam,/ în/ van,/ scæ ////- pa//- re, Mæ / ve - deam/ un / sur - ghiu ///nit…
///-
Præ /- bu///- øi //- rea/ sæ-mi/ o - preas///- cæ, Cu / ier///- ta - rea / Lui / m-a////uns...
Din / iu///- bi - re-n/ car - tea/ vie//- flii/ Nu - me/ nou / mi-a/ dæl//- tu //- it.

       
El / e / tai //- na/ mân//- tu////- i /- rii/ Din / î - nalt / de / cer / ve - nind;

 

   
   
         


Dar / pe / cru - /ce,/ cu / ier//- ta /- /re, Fi - ul / sla - vei / a / ur /- cat
Dar / I - /sus, / ple -când/ ge - nun -/chiul,//Pân’/ la / sân - ge / a-n - du /- /rat,
Øi / sim/- flind / cæ pen - tru / mi /- ne Ce - rul /sfânt / a / pæ - ræ /- /sit,
În / I - sus / mæ simt / pu//- ter /- /nic, Re - næs - /cut, / în - vi - o - /rat,

       
O, / I /- su - /se, sunt / ne - vred//-/nic, Fæ / din / mi - ne / un / al /- tar


 
      

  
     
Sæ-mi/ o - fe - re / o / lu - mi - næ Øi / o ca - le / de / ur - mat.
Sæ-mi/ o - fe - re / o / spe - ran - /flæ: Pen/- tru mi - ne / a-n /- vi /- at.
Via - fla / mea / îm - po//- væ /- ra - tæ Toa//- tæ Lui / I-am/ dæ - ru //- //it...
Ca / un / imn / al / li - ber /- tæ - flii Lân/- gæ cru - ce / în - væ//- flat.

       
Øi / o / jert / - fæ / de / cre - din /- flæ Pâ - næ Te / ve - dea - voi iar!
  
      
 
© Textul: Louise (Louisa) M. Rouse Stead, în Winnowed Hymns, New York, New York, 1873; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Cornel Mafteiu, 1998, Melodia: PRECIOUS SAVIOR
dupæ Attila Csopják, în Evangéliumi Karénekek, Budapesta, 1913
Muzica: Dora Boole, în Winnowed Hymns, New York, New York, 1873
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

O, cât de ræu am fost!... 199


Moderato
 3 
 4      ( ) 
  ( )
 
1. /O, / cât / de ræu / am / fost øi ræ /- tæ - cit, Dar, Doam
//-ne-n
2. Din / groa - pa mor//- flii / reci când am / stri /- gat/ Tot ce - rul

      
3. As - tæzi / de vi - na / mea sunt li - be /- rat, Prin al / Tæu
3
4  ( )

  

     
    
 
ha - rul / Tæu m-ai în - tâl /- nit, Mi-ai/ dat / spe - ran//- flæ iar
pæ /- ræ - sind Tu m-ai / a - flat, M-ai /strâns/ la / piep
///- tul /Tæu,

      
sân/- ge /sfânt iar sunt / cu /- rat, Ne - pri - hæ - ni /- rea Ta

       

 
    
     
  

øi a - ju - tor, În / Ti /- ne am gæ - sit un Sal /- va - tor!
m-ai mân//- gâ - iat/ Øi / ra /- na mea cea / rea ai vin /- de - cat!
e hai /- na / mea, fie - su - tæ-n alb cu - rat de o - sa - na!
    
  
     

   
© Textul: M. Bonnard, în Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933; Metrul: 10 10.10 10 Dactilic
trad. øi parafrazæ de Gheorghiflæ (Gili) Cârstea, 1982; Melodia: LIGHT AFTER DARKNESS
prel. de Lucian Cristescu øi Benoni Catanæ, 1997
© Muzica: mel. de Ira David Sankey, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1881;
arm. adapt. dupæ Hymnes et Louanges, Dammarie les Lys, 1933
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

200 Am venit la Tine, Doamne!


Ich bin, Herr, zu Dir gekommen!
Moderato
 4 
4   
     

    
1. Am / ve - /nit / la Ti -/ne,//Doam
/ ////- /ne, Du - pæ /cum///mi-ai
/ po - run//-/cit,
2. Doam-ne-a-cum/ /port al /Tæu / Nu - /me, Sunt / în / Ti - ne bo//- te/-/zat,
3. Doam//-/ne, / pen-tru-a Ta / iu - bi - re Vreau/// me - reu / sæ Te / as -/cult;

 4         
 4
   
  
         
   

Sæ-mi/ a - ræfli / a / vie/- flii / ca - le Øi cu / drag Tu / m-ai/pri - mit;
Din / a / øar - pe - lui / pu - te - re Cu prefl / m-ai ræs- cum-pæ /- rat!
Du - mæ / la / ne - pri - hæ - ni - /re, Nu-mi do - resc ni -/mic//mai//mult!

         

  
        

 


      
Tru-pul / meu / øi-a - ve - rea / toa /- tæ Tot ce / /am, / ce / sunt /fii-am dat,
Bo /- te - zat /cu-m/ -/pær//- tæ - øi /-/ rea La al /Dom - nu - lui / trup sfânt,
  ///-tæ - reø - te / øi /mæ-n//- va - flæ Cum/ s-a - lerg / pe / ur - ma Ta,
Mæ-n
        

   

    () 
 
   
     
Fi - e-a/ Ta în - trea-ga-mi/ via /- /flæ, I - ni - ma cu-al/ ei / pæ /- cat!
Am/ a - cum în / su /- flet / pa /- ce Øi / de / cer a - proa - pe / sunt.
Sæ / træ//- iesc a / Ta / vi - a - flæ Pâ/- næ /când Te / voi / ve - dea!
  
          

   
© Textul: str. 1, 2: Julius Johannes Wilhelm (Salomon) Köbner, în Glaubensstimme für die Gemeinde des Herrn, Hamburg, 1849; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
str. a 3-a: Benoni Catanæ, 1995; Melodia: BRADBURY
trad. str. 1, 2: adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910
© Muzica: mel. de William Batchelder Bradbury, în Oriola, New York, New York, 1859;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

Am fost iertat de Dumnezeu 201


God Forgave My Sin in Jesus’ Name
Moderato
 3
 4       

1. Am / fost / ier - tat / de / Dum////- ne - zeu Øi / sunt / a -
2. Eu / fæ - ræ / pla - tæ / am / pri - mit Iu - bi - rea/
3. I - /sus, / al / meu / Pri - e /- ten / /sfânt, E / tot / ce /
  
34     

 
    
 

      
cum næs - cut / din / /nou; Fe - ri - ce / sunt øi-aø tot stri -
ce m-a / mân - tu////- it Øi / fæ - ræ / prefl eu duc ori -

     
am pe-a - cest / pæ - /mânt;/ O / spun / a - cum cât nu-i târ -


  


      
 
ga Sæ / a - fle tofli / iu - bi - rea / Sa!
cui Spe //- ran ///- fla scum - pæ-a / ce /- ru - lui.
/ziu: I - sus / al meu, I -/ sus / e / viu!
     
 
 
 
© Textul: Carol Owens, în muzicalul Come Together, 1972, abrev.; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1999, 2005, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: FREELY, FREELY
© Muzica: Carol Owens, în muzicalul Come Together, 1972, abrev.
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

202 Azi mæ gæsesc lângæ Iordan


On Jordan’s Stormy Banks I Stand
Moderato
 4       
4  

 
  
1. Azi / mæ / gæ - sesc/ lân//- gæ / Ior - /dan, Pus - ti /- ul / l-am / tre - cut,
2. Hris - /tos, / în //- tâ - iul / a / pæ /- øit Prin / va - lu-n//- vol - bu - rat/
3. Glas /// de / Cal ///-/var // øi / de / Si /-//nai, În ///stâlp// de /// nor /// øi // foc,
4. Ce / bu /- cu//- rii / aø - teap - tæ / sus Pe / cei / ræs - cum//- pæ - rafli!
5. De-a //- ce - ea / to - tul / sæ / jert/- fim În //lup//- /tæ, / bu - cu - ros,
       
4   
 4
   
  
        


Cu / dor / mæ/ uit / spre / Ca - na//- /an, Spre-a/////- cel / pæ - mânt/ plæ /- //cut...
Øi-n / /veac,/ po//- po - ru-I pri - go//- nit E - xem//- plul/ I-a / ur - mat.
Te-n /-/ deam
//-/næ-a//cum:
///-/ /// de ce ///mai////stai? Øi /// pen////-/ tru/// ti /-/ ne-i /// loc!
În / Ca - na//- /an, / lân - gæ / I - /sus, Vor/ fi / tofli / mân////- gâ - iafli.
Ca / sæ / a - jun - gem/// sæ / pri//- vim Mæ///- ri /- rea / lui / Hris / - tos!
        
/

  
    
-

 Refren   
    
         

Câ/ - /tæ/////pa///-///ce///de-a///pu/-/ruri//vom///a//-//vea!//////////////Su//-// fe//-//rinfli//////øi/
        

   

 
        

griji//vor///dis/-/pæ//-//rea;///////////////////Li/-/be//-//rafli///de-a/- /ma/-/rul////ce// ne-a///ros,/
         
 
   

Textul: Samuel Stennett, în A Selection of Hymns from the Best Authors, Londra, 1787; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: O’KANE
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. adapt. dupæ Tullius Clinton O'Kane, în Jasper and Gold, Cincinnati, Ohio, 1877;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 1999
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

 
    
   
Vom//cân//-//ta,///////vom// cân//-//ta////////////în/////-/////tru//-//na/////lui///Hris//-//tos.

      
     Mi-e inima aprins altar 203


O, dass mein Herz ein Altar wär!
Moderato

 3
 4         

1. Mi-e / i //- ni //- ma // a - prins/ al - tar De / rugi / jert
///- fi - /te,/ /plin;
2. De / nu/ a - flam de / blân//- dul /Miel,/ Aø fi ræ - mas / pier // -/dut,
3. Dar / mul
////- flu - mesc lui/ Dum ///- ne - zeu Cæ m-a ræs/-cum//- pæ//-/rat,
4. Pæ - ca///- te///- le ce-am/ sæ - vâr/ - øit Nici nu se / mai zæ/-/resc,
5. A - ju -/tæ-mi,//
/Doam///ne,
- sæ pæs - trez Î - nal - tul le - gæ -/mânt,

3          
 4       

    

        
 

Aø / vrea / ca /Dom/- nu -/lui, / în / /dar, Pe / veci/ sæ I-o în - chin!
Cu / tofli / cei / /ræi, / øi / eu, / la / /fel, La stân-ga-aø fi / tre/ - cut.
Sunt/ bo /- te - zat / în / Fi /- ul //Sæu, Prin Spi//- /rit, si //- gi //- lat!
I - sus în / ma - re / le-a zvâr///-/lit, Nu se / mai a - min//- tesc.

   
Pe ca - lea mea sæ lu - mi - nez Me -/reu, prin Du//- hul Sfânt!
     
      
 
Textul: str. 1-4: Gustav Friedrich Ludwig Knak, în Zionsharfe, Berlin, 1843; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Iambic
str. a 5-a: Benoni Catanæ, 1995; Melodia: MANOAH
trad. str. 1-4: adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Text diferit: 260, 657
Muzica: compozitor necunoscut, în A Collection of Psalm and Hymn Tunes, Boston, Massachusetts, 1851 Tonalitate mai înaltæ: 260
Armonizare diferitæ: 260, 657
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

204 Azi voioøi tresaltæ


Ring the Bells of Heaven!
Moderato

 4  
 4        
 
1. Azi / vo - ioøi / tre - sal /- tæ în /- ge - /rii, / în //cor, Cæci / un / su - flet
2. Azi / în / cor / tre - sal /- tæ ob - øtea / lui / Hris - tos Pen - tru / ha - rul

     
3. Bu - cu //- ri - a-i / ma - re-n /cer,/ la / Ta - tæl /sfânt,
/ Cæci / un / su - flet

4
4  


    
   
 

  

         

ræ - tæ - cit /s-a-n/-/tors; Cân - tæ / mi /- ca / tur - mæ-a bu//- nu - lui / Pæs
///-/tor,
ce / s-a / a - ræ - /tat, Cæci / a /mân//- tu - it / pe o - mul/ pæ /- cæ//-/tos,

      
azi / a / fost/ sal - vat /Øi, /næs - cut / din /nou/ în sfân///- tul / Le - gæ-/mânt,
  

       

Refren
    
  
     
 
   
/O, / pri /- vifli / cât es - te de / fru - mos!
Dum - ne - zeu / sæ fi - e læ - u - dat! A//-//le//-//lu/ - /ia,///în/-/geri

     

De / la /moar- te-n via /- flæ

  a in - trat.

     

  

 
          
 
tre//-//sæl/-/tafli!////A//-//le//-//lu//-//ia,/ frafli,/su/-/rori,//cân/-/tafli!/////Ma/-/re//// e/////pu-
 
        

   
Textul: William Orcutt Cushing, în Chapel Gems for Sunday School, Chicago, Illinois, 1866; Metrul: 11.9.11.9 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: RING THE BELLS
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
Muzica: George Frederick Root, în Chapel Gems for Sunday School, Chicago, Illinois, 1866
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

        
 
   
    
te//-//rea///ha/-/ru/-/lui////de///sus!// Prea/-/mæ/-/rifli////pe///bu/-/nul/Domn//I//-//sus!
      
 
       
 
 

Haine albe 205


(canon)

 4 1
 4       
 
Hai//-//ne/////al//-//be,//// hai//-//ne//////al//-//be!/////Ci///-///ne///vrea?/// Ci///-///ne/////ia?

 3
4

        

 
Ief/-/ti//-//ne,/dar/scum-pe,/////ief/-/ti//-//ne,/dar/ scum-pe!/////Ne//-//mu///-///ri///-///re!
© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metru neregulat
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: HAINE ALBE
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

206 Sigur la Domnu-n brafle


Safe in the Arms of Jesus

 4 Andantino

  
4  
    
 
    
1. Si - gur la /Dom- nu-n / bra //- fle, La / sâ - nul// lui / I /- /sus,
2. Si - gur la /Dom- nu-n bra //- fle, De / griji/ ne/-/ bi /-/ ru ///- /it,
3. Dom
///-/nul îmi e // scæ /-/ pa /-/ rea, I /-/ sus// cel ræs /-/ tig/// -/ /nit,
       
4 
 4
  

 
         
 
Iu - bi - rea / Lui / mæ fa /- ce Fe - ri - ce / de / ne - spus.
M-a//- dæ - pos -tesc / la sâ - nul Ce - lui / ce / m-a / iu /- bit.
Pe-a/-/ceas
////-/tæ //Stân/-/cæ-s si /-/ gur Cæ / bi/-/rui / ne /-/ gre///-/ øit.
       

    
  
         

Ca / bun / Pæs//- tor îmi / zi //- ce Dom - nul / me/-/reu, /me - /reu:
Scæ//- pat /de-ori
////-ce ne - ca - /zuri, De-ori- ce-n - do - ieli /scæ /- /pat,

        
A /-/ ici / aø/-//tept, în / pa ///-/ /ce, Sæ / trea/-/cæ /noap/-/tea / grea

     

 
    
     

      ( )  
,,La//- sæ / ori - ce-n//- do - ia /- læ Øi /vin’ / la / sâ - nul //Meu!”
/
Chiar/ da - cæ /plâng,
/ / e / nu - mai Ca sæ / fiu /mân///- gâ -//iat...
Øi // sæ //Se-a
////-/ra /-/ te //Dom///-/ nul În stræ/-/lu /-/ ci /-/ rea // Sa!
        
   
  
Textul: Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, 1868, în Songs of Devotion, New York, New York, 1870; Metrul: 7.6.7.6.D (MCD) Iambic
trad. de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913, Melodia: REFUGE
dupæ Dora Gobat Rappard, în Glaubensliedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de William Howard Doane, 1868, în Songs of Devotion, New York, New York, 1870;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1992
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

  
   
    
  


Si - gur la /Dom - nu-n / bra //- fle, La / sâ - nul//lui / I - /sus,
Si - gur la /Dom - nu-n bra //- fle, De / griji/ ne/-/bi /-/ ru ///- /it,
Dom////-/nul îmi e // scæ /-/ pa /-/ rea, I /-/ sus// cel ræs //-/ tig///-/ /nit,
       
     

 

   
     
 
    

  ( )

Iu /- bi - rea / Lui / mæ fa //- ce Fe /- ri - ce de ne - spus.


M-a///- dæ - pos - tesc / la sâ - nul Ce - lui / ce m-a iu //- bit.
Pe-a//-/ceas
////-/tæ //Stân/-/cæ-s si /-/ gur Cæ / bi /-/rui ne gre ///-/ øit.

      
    
    
EXPERIENfiA CREØTINÆ - NAØTEREA DIN NOU, BOTEZUL

207 O poartæ-n ceruri s-a deschis


There Is a Gate That Stands Ajar
Andantino

 6
 8        

 
1. O /poar/- tæ-n/ ce //- ruri / s-a / des/-/chis, Prin ea / stræ/- ba - te-o/ ra - /zæ,
2. Pæs - to - rul / bun/ øi / mi - nu/- nat Ne chea//- mæ / /azi, / pe / nu - /me,
3. De / fri /- cæ //plin,/ pe / goa /- næ / /pus, Chiar dia //- vo - lul / ce - dea//- /zæ,
4. Deci / nu / væ / te - mefli/ nici /- de - cum De-a lu - mii / ræ //- u /- ta - /te:

68         

      

  
  
   
E / ra - za / cru //- cii / lui / I - sus Ce-n lu - me / lu - mi - nea//- zæ.
Pe / cel / pier - dut: / sæ - /rac, / bo//-/gat, Pe ori /- ce / om / din / lu - me.
Cæci/ sfân///- ta / cru - ce-a/ lui / I - sus În /mers,/ ne / lu - mi - nea//- zæ.
I - sus / Hris/- tos / ne / es - te /drum/ Spre veø //- ni - ca / ce /- ta /- te!
     
       

 

Refren
  

       

    
Îfli/// /mul//-//flu-mesc,///I//-//su/-/se-al//meu,//În/////Ti//-//ne//sper,//Tu//mi-ai//des-chis,/
    
         

 

    

  
 

   
   
Des/-/chis…/////////// des/-/chis…////////////Tu///poar//-//ta///mi-ai////des/-/chis!

   
     

  

Textul: Lydia Odell Baxter, în Singing Annual for Sabbath Schools-1871, New York, New York, 1871; Metrul: 8.7.8.7 Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: THE GATE AJAR
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
Muzica: mel. de Philip Phillips, în Singing Annual for Sabbath Schools-1871, New York, New York, 1871;
aranj. de Silas Jones Vail, în Song Life for Sunday Schools, New York, New York, 1872;
arm. adapt. dupæ Silas Jones Vail
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

Øtiu cæ sunt mântuit prin Tine! 208


Ich weiss, ich werde selig werden!
Moderato
 4 
  
        

 4
 
1. Øtiu cæ / sunt mân//- tu - it / prin/ Ti - /ne, Fiu al lui Dum - ne -/
2. M-a dat / în / gri - jæ / Ta - /tæl, / fii - /e, El vrea ca sæ / mæ
3. Te-a ræs//-/ tig /-/ nit /// a /// Ta /// do /-/rin //-/ flæ Ca sæ mæ faci ///
sæ-fii
///

   
4. /Fæ, Doam
////-/ne, sæ / ur - mez / în / toa /- te Ce zi - ce sfânt / Cu -

4       
 4

 

 
   
   
  
 
/zeu, / Hris///- /tos, Ce lo - cu - ieøti / în / slævi / se /- ni - ne
mân /- tu - ieøti /Øi, pes - te-a/- ceas///- tæ / ga - ran //- fli - /e,
fiu /// pe /// /plac, Ce-ai câø///-/ ti /-/ gat /// prin /// su //-/ fe /-/ rin ///-/ flæ
vân - tul / /Tæu, Cæci øtiu / cæ / ni - me - nea / nu / poa //- te
     
    

 
 

   
    ( )
  
Øi-n / su /- fle - tul / de-a - ma - /ruri,/ ros; /Tu, / al // spe///-
Øtiu // cæ / Tu / În - sufli / mæ / iu -///beøti… Vo - in /- fla /
Ræ /-/ mâ /-/ ne-al // Tæu /// în ///veac /// de / veac! Din /// ha /-/ ru-a
////-/

     
Sæ / fu //- gæ / sin /- gur / de / la / ræu! Dæ-mi / Spi //- ri //-

  
    
  
 
 
 
  ( ) 
ran /- fle - lor / iz - vor Øi / sin//- gu - rul Mân - tu - i - tor!
fii / se / va-m//- pli /- ni Øi / si /- gur //sunt, nu / voi / pie///- ri!
ces /-/ tei ///mari/// iu /-/ biri Nu /// cad/// prin/// mii de // pri /-/ go//-/niri!
tu-fii / con//- du - cæ /- /tor, Iu - bi /- tul / meu Mân - tu - i - tor!
  ()
    

    


Textul: Karl Johann Philipp Spitta, sec. al XIX-lea; Metrul: 9.8.9.8.88 Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Mel.: O DASS ICH TAUSEND ZUNGEN
© Muzica: mel. de Johann Balthasar König, în Harmonischer Lieder-Schatz, Frankfurt am Main, 1738; HÄTTE (König)
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005, 2006 Text diferit: 89, 261
Tonalitate mai joasæ: 261
Armonizare diferitæ: 89, 261
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

209 Nu jertfe, nici onoare


Nicht Opfer und nicht Gaben
Moderato
 4  
  4      
 
1. Nu / jert//- /fe, nici / o - noa //- /re, Nici /bani,/ ori - cât / am / /da,
2. Iu - bi - rea ne / în //- va /- flæ Pe se - meni/ s-a /- ju - /tæm,
3. Øti//-/ in //-/ flæ o /-/ me//-/neas////-/ cæ Sau cult// mis///-/ te /-/ ri ///-/ os
  
 44      
4. Doar/ Ta /- tæl e / iu //- bi - rea Ce iar- tæ-ori//- ce / pæ //- cat


 
 
   
       

Nu sunt / vreo//- da - tæ-n / sta / - re Din / moar//- te-a ne / sal - va!
Ea ræs - pân - deø//- te / via //- flæ Øi / sca//- pæ de / bles - tem.
Nu pot / sæ-n///-/ lo //-/ cu /-/ ias ///-/ cæ Iu /-/ bi /-/ rea lui / Hris//-/ tos!


Øi ’nal//- flæ / o - me /- ni - rea Prin Fi //- ul a - do - rat.
       

 
       
 
    
   
A / lui / I /- sus / iu /- bi /- /re, În piept / /de-o /vom / pur//- ta,
Iu //- bi - rea / cu - ræ - fleø //- te De / ori - ce / cu - get / ræu,
La // fel // cre///-/din//-/ fla / moar/////-/ /tæ, Chim/-/val / zân /-/ gæ //-/ ni //-/ tor,

       
A - ceas// - ta / e / iu /- bi - /rea, Un / flu - viu /prin / pus //- tiu/


 
   
 
 
        

De-o / veø///-/ ni //- cæ / pie /- i /- re Doar ea / ne / va / scæ / - pa!
La / ru /- gæ / ne / zo - reø //- te Spre bu - nul /Dum//- ne - zeu.
Când / nu // a /-/ du /-/ ce // fap///-/ /tæ, E-un pom // ne /-/ ro /-/ di //-/ tor.
Ce-a
  
- du - ce-n/- drep//- tæ /- fli - rea Øi fa - ce / pe / om / viu!
    
 

   
© Textul: Johannes Rothen, în Kleine Pilger-Harfe eines Wanderers nach Zion, Vol. II, Basel, 1833; Metrul: 7.6.7.6.D Iambic
adapt. de Albert Knapp, în Evangelischer Liederschatz für Kirche und Haus, Stuttgart, 1837; Melodia: MISSIONARY HYMN
trad. prel. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910 Text diferit: 433
© Muzica: mel. adapt. dupæ Lowell Mason, 1823, în The Boston Handel and Haydn Society Collection of Sacred Music, Tonalitate mai joasæ: 433
Ed. a VII-a, Boston, Massachusetts, 1829; Armonizare diferitæ: 433
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

Eu sunt înscris în Cartea vieflii 210


Ich bin im Himmel angeschrieben
Moderato
 2      
4  

       
1. Eu / sunt / în - scris/ în Car - tea vie/- flii Øi / Ta - tæ / am / pe Dum//-ne -/zeu,/
2. Când// Dum-ne/- zeu / e pen - tru mi -/ne, Ci- ne-ar/ pu - tea / fi con - tra /mea?

       
3. Ni - mic /nu / poa - te fi / în sta /- re Sæ/ mæ / des/- par - tæ de /Hris//-tos:
2 
4 
  
 
      
  
     
   
///- flu - mi - tæ bu - næ /- tæ - flii
Doar/ mul Øi dra - gos - tei / în / Fi/- ul / Sæu.
Sunt / pæ//- cæ - tos, / o øtiu /prea/ bi -/ne, Dar cred/ în / în/- du - ra - rea / Sa!
///-to - ra - re
/Ne - ca -/zuri,/ griji/ sau strâm Sau gân/-dul / lu - mii, / pæ/- cæ - tos!

         
  

  
 
          


Mæ/ o - dih -nesc pe bra-flu-I/ ta -/re, Sub / o - chiul/ blând al lui Hris//- tos
Cu / cât/ îmi / væd eu /slæ//- bi - ciu//nea,
- Cu-a - tât/ mai mult îmi dæ pu - /teri,

   
Iu - bi/- rea / Lui îmi /dæ / pu//- te - re La / bi////- ne sæ mæ las con /-/dus,

 
  
 
 ()   
   
 

  
   
          

/Øi /prea//-mæ/-resc/ a Sa-n/ - du//- ra - re Prin//ce-a
/ / a - juns/ un / pæ - cæ /- tos.
Mi-as/- cul-tæ-n
////- da /- tæ ru - gæ /- ciu -/nea, Mi-a - li - næ / ori - øi - ce / du /- reri.

       
Sæ-mi// fac / lu/- cra - rea cu / plæ/- ce - /re, Tot /mâ-næ-n/ mâ - næ / cu / I - sus.

 
    


   
© Textul: str. 1, 2: Johann Daniel Hense, 1749; str. 3: Benoni Catanæ, 1995; Metrul: 9.8.9.8.D Iambic
trad. str. 1, 2: adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Melodia: DIE TUGEND WIRD
© Muzica: mel. adapt. dupæ Johann Anastasius Freylinghausen, în Geist-reiches Gesang-Buch..., Halle, 1704,
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

211 Nimeni ca Tine pe pæmânt!


Holy as Thou, O Lord, Is None!

3
Allegretto

 4    
  
1. Ni - meni / ca / Ti - ne pe pæ - mânt Nu e mai
2. Cât / de / ne - vred //- nici ne sim//- flim A Ta lu -///
3. Prin / Ti - ne / În - sufli Tu træ /- ieøti Øi fii se-n -
 4. Tu / pofli / øi-a /- cum / sæ faci mi /- /nuni; Tu eøti o

3  


 
 4
  
 
  
bun, / mai /drept, mai / sfânt! În - ge - nun - cheafli, / vom
mi - næ când pri /- vim, Dar / ha /- rul / Tæu / ne
chi - næ oøti ce - reøti; Fæ / Tu / sæ / fi - /e,

 
Stân - cæ în fur /- tuni! Eøti / via //- flæ / fæ - ræ

  
 

 

    

   

 
ad - mi /- ra I - su - /se, fru - mu /- se - flea / Ta!
e / de-a /- juns Sæ / fim / ca Ti - /ne, /scump / I //- sus!
Doam///- ne //sfânt, Pre - cum / în cer / øi / pe / pæ - mânt!
 
   
de / ho - /tar, Iu /- bi - /re, a - de - vær / øi / har!

 

 
© Textul: Charles Wesley, în Short Hymns, Bristol, 1762; Metrul: 88.88 (ML) Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1997 Melodia: BRESLAU
Muzica: compozitor necunoscut, în Das Locheimer Liederbuch, Nürnberg, c. 1452-1460 øi
în As Hymnodus Sacer, Leipzig, 1625
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

Isus îmi zice blând 212


I Hear the Savior Say
Andante


3 
 4       

1. I - sus / îmi / zi - ce //blând: ,,Fiu /scump, / tu eøti / prea //slab,
2. Doar / sân - ge -/le-fii,/ I - /sus, /Mæ spa - læ de / pæ - /cat;

 
3. Eu / øtiu / cæ / nu / sunt/ /bun, /Nu-s demn / de mi - la / /Ta,

3       
 4
    


        
 
Deci / /vin’ / la Mi-ne-ori-/când, Eu / îfli / a - jut cu //drag!”
/
Pe / cru ///- ce când/ a //curs, Vi /- a - fla / Ta mi-ai / dat!
De-a - ce - ea-n Ti///- ne / pun Spe - ran /- fla / de-a scæ - pa!

   
   
 
 ( )   Refren


 
  

   

    
  
Sân/////-/////ge/-/le-fii//vær//-//sat//////////////////Spa//// - ////læ-al/ meu////pæ//-//cat,/

    
 

 


 

  
   

 
 


    
      
I/////-/////ni-ma-mi/ s-a//////cu//-//ræ//-//flit:///////I////-///sus///////m-a//mân/- /tu///-///it!    
 ( ) 

  
Textul: Elvina Mabel Reynolds Hall Myers, 1865, în Sabbath Chords, New York, New York, 1868; Metrul: 6.6.6.6 Iambic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: ALL TO CHRIST
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de John Thomas Grape, în Sabbath Chords, New York, New York, 1868;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

213 Mæ-ncred în Tine, Domnul meu!


Moderato


4 
 4       
 
1. Mæ-n- cred în Ti - ne, Dom- nul /meu, Tu eøti / a / mea sal /- va - re;
2. Mæ-n- cred în Ti - ne, Dom- nul meu Øi Te / ur /- mez în / toa /- te;

       
3. Mæ-n- cred în Ti - ne, Dom- nul meu Øi-n fap - te - le-fii di - vi - ne,

4    
 4 

 

 
        
 
Pe Ti - ne Te pri - vesc / me - reu În sfân /// /- tæ a - do - ra - re!
Mæ schim ///- bæ du - pæ / chi - pul //Tæu, Sæ-fii se - mæn în / drep//- ta - te!

      
Cæci chiar/ în cea - sul / cel / mai / greu Eu simt/ cæ eøti / cu / mi - ne!


     
  
 
 


 
   
    
 
Prin / ori - ce / vor//- bæ ce / ros - /teøti, Prin / ori /- ce fap - tæ /
Chiar / da - cæ / nu / pot sæ-n /- fle - leg Mis - te - rul ha - ru -

   
Mi-a - jun - ge / da - cæ-n lup - ta / mea Pot / sta / mai lân - gæ /


   
  
  

()

    
 

 
ce-m //- pli - /neøti, Tu mæ / a - tragi / mai / ta - re!
/lui, / în /- /treg, Vreau sæ-fii / slu //- jesc / de-a - proa //- pe!
cru - cea / Ta
  
Øi ræs - tig ///- nit / cu / Ti - ne!


   ( )  
  
 
  

© Textul: Benoni Catanæ, 1995, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Metrul: 8.7.8.7.88.7 Iambic
© Muzica: mel. germanæ din sec. al XV-lea, în Geistliche Lieder, Wittenberg, 1529; Melodia: ES IST GEWISSLICH
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Text diferit: 42, 615,
Tonalitate mai joasæ: 615
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

Suflete, în praf te pleacæ! 214


Beug dich tief im Staub, o Sünder!
Moderato
 3 
  4        

1. Su - fle /- /te, în praf/ te / plea///- /cæ, Sub / pri /- vi - rea lui Hris//- tos,
2. Alt / mij /- loc de mân///- tu - i - re Cæ - u - ta - vei în za - dar,
3. Pros/ - ter - nat în a - do - ra /- /re, Sla - va / Lui / te va um/- bri,
     
 34       

 

   
     
        

Mæ /- re - fli - a / ta / sæ / ta - /cæ, La / Cu - vân - tu-I / ma - ies - tuos!
Sin /- gu - ra / în - drep - tæ //- fli - re Se / gæ - seø /- te / la / Cal/ - var.

  
Ia - tæ / sin - gu//- ra / o - noa//- re Ce / nici - când / nu / va / pæ//- li!
  
       


   
         

 
Cel/ ce / azi / se-n- drep - tæ - fleø - /te, Mâi -/ne, / si - gur va / cæ - dea,
Î - na - in /- tea / Lui / te / plea - /cæ, Vezi / ce / mult/ El te-a/ iu - bit,
Sla//- va / lu - mii / va / sæ / trea - cæ Øi-al tæu / me////rit...
- ce fo - los?

       
 
 
 
  
         


Dar pe cel ce se sme - reø - te Dum ///- ne - zeu îl va ’næl /- fla!
Doar drep//- ta - tea Lui sæ-fli pla - /cæ, Nu - mai ea te-a mân -/tu - it!
Su - fle - /te, sme - rit te plea /- /cæ, Sla - va-i doar a lui /Hris/- tos!
    
         

  
© Textul: F. A. Lorenz, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1995, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000, Melodia: NETTLETON
dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913 Text diferit: 392, 516, 618
© Muzica: mel. de comp. necunoscut, în Repository of Sacred Music, Part Second, Harrisburg, Pennsylvania, 1813 øi Tonalitate mai joasæ: 516, 618
în The Jubilee, New York, New York, 1858;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2006, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

215 Din Dumnezeu cel sfânt


Gott ist die Liebe selbst
Moderato
 4 
 
 4        
 
1. Din / Dum///- ne - zeu / cel / sfânt Iu - bi - rea / iz - vo - ræø - te,
2. I - sus / S-a / o - fe - /rit, Cu / dra /- gos - te / de - pli - næ,
3. Iu //- bi - rea / lui / Hris //- tos Dæ / sens/ vi - e - flii / noas /- tre,
      
4    
4
 

 
  
        
 
În El / gæ - sim / ori - când Vi / - a - fla / ce-n - flo //- reø - te.
Sæ fi /- e / ræs - tig /- /nit, Pur - tând / a / noas - træ / vi - næ.


    
Din dru - mul / pæ - cæ /- /tos, Spre / zæ - ri - le / al - bas - tre.

     
  

  

  
  
     
 

Cel ce / ræ - mâ - ne-n / El Va-n - ti - ne /- ri me - reu,
Ce Fiu / a fost / I - /sus! Ce / Fra / - te / în ne - voi!

      
Îfli fa - cem, Doam////-/ne, loc În / i - ni - mæ øi-n / gând/

  
 

 

      
   ( )  

  
Nici for - fle / de o - flel Nu-l / rup / de Dum /- ne - zeu.
A su - fe /- /rit, su - /pus, O - ca - ra pen - tru noi.
Øi cu - ræ - flifli prin / /foc, Sæ-fii / fim / un tem - plu sfânt!
()       
     

 
© Textul: Johann Peter Uz, sec. al XVIII-lea; Metrul: 6.7.6.7.6.6.6.6 Iambic
trad. de Erna Socolean, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: MUNICH
© Muzica: melodie compozitæ, în Neu-vermehrtes Meiningisches Gesangbuch, Ed. a III-a, Meiningen, 1693,
pe baza unor fragmente melodice de Hieronymus Gradenthaler, în Lust- und Artznei-Garten, Regensburg, 1675;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2001, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

Træieøte-acelaøi Dumnezeu! 216


Der alte Gott, der lebet noch!
Moderato

 4    
 4          
 
1. Træ - ieø - te-a - ce - laøi Dum - ne - zeu, Iu - bi - re ce ve - ghea ///- zæ!
2. Træ - ieø - te-a - ce - laøi Dum - ne - zeu, Tæ /- ri - e veø - nic ta - re!
3. Træ - ieø - te-a - ce - laøi Dum - ne - zeu, E -/ ter - næ în - du//- ra - re!
4. Træ - ieø - te-a - ce - laøi Dum - ne - zeu, Lu - mi - næ in - fi//-/ ni - tæ!
 
4           
4
  


   
 
 
       
 ( )

Po //- va /- ra zi - le - /lor, me - reu, Doar Lui o-n - cre /- din - flea - zæ!
Vræj// - ma - øul, când te-a///- pa - sæ greu, I - sus îfli e sal - va - re!
În griji/// øi su - fe -/rinfli, e-al tæu/ Fru /- mos øi veø/- nic soa - re!
Prin jert /- fa øi prin ha - rul Sæu, Ai via - flæ ne - sfâr//- øi - tæ!

  
       

  

© Textul: Ernst Moritz Arndt, în Geistliche Lieder, Berlin, 1855; Metrul: 8.7.8.7 Iambic
trad. de Mihail Chelcea, 1960, în Culmi de Viaflæ, Bucureøti, 1980 Melodia: DUMNEZEU VEØNIC
© Muzica: mel. de Lucian Cristescu, 2000;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2004
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

217 O, condu-mæ Tu, Isuse!


Arglwydd, arwain trwy’r anialwch!
Moderato


4
 4        
 
1. /O,/ con - du- mæ /Tu, / / I - su - /se, Prin pus /- ti - ul ce-l// stræ/-/bat,
2. Vi- no-n// nor/ øi /mæ/um -breø /- te În pus /- ti - ul ar - zæ - tor
/////-/ te / flær/-/mu/-/ri/-/le ///mor //-/ /flii, Prin pu /-/ te/-///
3. Pes rea-fii sæ //mæ///treci

44       

     


 


   
 
 
 
 
Eu sunt //slab,/ dar / Tu / eøti / ta - /re, Cu-al Tæu brafl / voi / fi / sal - vat!
/ / græ - beø
Sau în /stâlp/ de /foc, /- /te, Ca sæ-mi fii / lu - mi - næ - tor!
Spre lo /-/ ca /-/øu /-/ri /-/ le // vie /-/ /flii, Scos din um /-/bra/// gro /- pii // reci!


    
   

  


    
Sfân // - tæ / ma - næ, sfân ///- tæ / ma /- næ,
Fi-mi / scæ - pa - re, fi-mi / scæ - pa - re,
O /-/ sa /-/ na /-/ le, o /-/ sa /-/ na /-/ le,

   


 
   


    
  
       


A - pæ vi - e / Tu / sæ-mi/ /fii, A - pæ vi - e / Tu /sæ-mi/ /fii,
Bu - nul meu /Mân///- tu //- i - /tor, Bu - nul meu / Mân///- tu //- i - /tor,
Vreau////sæ-fii cânt/// a /-/ co /-/lo-n/ /veci, Vreau sæ-fii cânt / a - co - lo-n/ /veci,

  
     

 
Textul: William Williams, 1744, în Alleluia, Bristol, 1745; Metrul: 8.7.8.7.8.7 Trohaic
trad. în englezæ: str. 1: Peter Williams, în Hymns on Various Subjects, Carmarthen, 1771; Melodia: TULLIUS
str. 2, 3: William sau John Williams, în Collection of Hymns, Edinburgh, 1771;
trad. în româneøte de Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913,
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
© Muzica: mel. de Tullius Clinton O’Kane, sec. al XIX-lea;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005, dupæ Tullius Clinton O’Kane
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNDREPTÆfiIREA PRIN CREDINfiÆ

 
   
  
Tu / sæ-mi fii, A - pæ vi - e / Tu / sæ-mi / fii!
Bu - nul meu, Bu - nul meu / Mân ///- tu //- i - tor!

  
Vreau / sæ-fii cânt, Vreau sæ-fii cânt / a - co - lo-n / veci!

 
 
 

Ce dulce-i, Doamne, pacea Ta! 218


Jesu, dulcis memoria
Moderato
 3
 4      

1. Ce dul - ce-i,//Doam
///-/ne,/ pa - cea / Ta, Când/ stau cu Ti - ne-n/ gând,
2. Tu îl ri - dici / pe / cel / cæ - zut/ Ori - cât ar fi de / ræu.
3. Cu cât mai / mult / iu - beøti / pe /drepfli, Cæci / Tu eøti /drept, I - sus,

34  
    
4. Tu /eøti, I - su - /se, sla /- va / mea, Sea /- ra øi-n zori de / zi,

  
 

    

   

Dar / cum/ va / fi / când//Te-oi/ ve/- /dea, Cu chi - pul / Tæu / cel -//blând?
Li - niø - tea / ce - lui a - bæ/ - tut E doar/ în / Dum /- ne /- zeu.
Doar/ cei / cu /- rafli øi în - fle - lepfli Te pre /- flu - /iesc, / ne - spus!
Vreau/ sæ / ræ - mân în preaj//- ma / /Ta, Al /Tæu, în veø - ni /- cii!

 
  ()    
  
 
© Textul: imn latin, Anglia, c. sec. al XII-lea, abrev.; Metrul: 8.6.8.6 (MC) Mixt
trad. de Florin Læiu, 1997, Melodia: ST. AGNES
dupæ Edward Caswall, în Lyra Catholica, Londra, 1849 Text diferit: 668
Muzica: John Bacchus Dykes, 1865, în A Hymnal for Use in the English Church, Londra, 1866; Tonalitate mai înaltæ: 668
arm. din Sing to the Lord, Kansas City, Missouri, 1993 Armonie diferitæ: 668
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

219 Cred în Domnul Isus


Trust and Obey

 3 Moderato

    
 4  
 
  

 

  
1. Cred în /Dom - nul / I - sus Øi / în / toa - te-L as - cult, De / lu - mi/ - næ e /
2. Nu zæ - resc /nici/ un / nor, Ce - rul /mi-es////- te se /- nin/ Când/ pe /Dom ///-nul în /
3. Când îmi/ plec / fa - fla / mea, Mul//- flu - mi/- rea sæ-I/spun, Prin - tre / în - geri a -

3         
4 
     
         

plin / dru/ - mul meu… Am / o / cru//- ce de dus Prin/ al / vie /- flii tu - mult,
ru - gæ / Îl chem… Su - fe - rinfli/ nu mæ /dor, În / du - reri / nu sus// - pin,
/cas’/ par/-cæ-aø fi… Mân/ - tu// - i - rea sæ-mi /dea, Fæ - ræ / mar - gini de / bun,
        
 
   


Refren
     
 
 
 
   
  
Dar ni//- mic nu-i /prea/scump,
/ nici prea/ greu!
Când as/-/cult, n-am / de / ce sæ mæ / tem! Cred//øi-L// as/-/cult////Øi-L///iu/-
El va / fi Dom - nul / meu øi-n ve - cii!
        
     

 

    
 
        

besc// tot//mai///mult… Lân/-/gæ///El////es//-//te/////pa/-/ce!//Da,//eu//cred// øi-L//as/-/cult!
        
    
 
© Textul: John Henry Sammis, în Hymns New and Old, Chicago, Illinois, 1887; Metrul: 6.6.9.D Anapestic cu refren
trad. de Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Melodia: TRUST AND OBEY
Loma Linda, California, 1990
Muzica: Daniel Brink Towner, în Hymns New and Old, Chicago, Illinois, 1887
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Cel ce în Tatæl se încrede 220


Wer nur den lieben Gott lässt walten
Andantino
 4
 4    
    
 
 
1. Cel ce / în / Ta //- tæl / se / în - cre//- de Øi spe /- ræ / doar / în /
2. Ai cu - ge - tul / me - reu / spre/ ce - ruri În ru - gæ /- ciu - ne /
3. În Ti - ne / a - flu / fe - ri /- ci - rea Când îm - pli - nesc / vo -
   
 44 
   
 
 
  

 
 
 
    

 
El / ori - când, A - ce /- la //griji,/ ne - /voi, / nu / ve//- /de, Pæ -
øi / cân//- tæri! Cu / El / pu - tea - vei / fi /de-a pu /- ruri În /
in - fla / Ta! Tu / sin - gur,/Tu-mi
/ / /eøti / mân - tu - i - /rea, Fæ -
   
 
  
    
 
 
 

  
 


  ()      
 
zit / va fi / de / Cel / prea/-/sfânt. Cel ce / pe Ta - tæl
mul - te bi - ne - cu - vân - tæri. De Dom///- /nul, ca - re
ræ / de Ti /- ne / nu / pot / sta! Cel ca - re-n Ti - ne

    
   
     
 
 
  
 
  
   
  
 

L-a iu - bit Nu a - re / ca /- sa / pe / ni - sip.
te-a iu - /bit, Vei fi / pu - ter - nic / o - cro /- tit.
e zi - dit Nu e / de / ni - me - nea / lo - vit!
       
  ()  
 
 

Textul: Georg Neumark, 1641, în Fortgepflantzter musikalisch-poetischer Lustwald, Jena, 1657; Metrul: 9.8.9.8.88 Iambic
trad. de Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926 Melodia: WER NUR DEN LIEBEN GOTT
© Muzica: mel. de Georg Neumark, 1641, în Fortgepflantzter musikalisch-poetischer Lustwald, Jena, 1657;
armonizare compozitæ
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

221 Stau pe Adevær


Standing on the Promises

 4 Allegretto

  4      
 
  

1. Stau / pe A - de/- væ - rul ca - re-a fost / ros /- tit, Cred/ Cu - vân - tul
2. Stân - ca mea/ e /Dom/-nul, Cel/ de ne -/ clin /- tit, Ori - øi - câ -/ te
3. Nu /plec ni - cæ - ieri / din mâ//- na Dom///- nu - lui, Stau / le - gat / cu

 44        
   
     
    
 
Ce - lui / ca - re / m-a / iu - bit; Ne - clin -/tit, / în / Stân /-/ ca / Vie// - flii /
va -/luri,///crân/-/cen,/ au / lo - vit; Stau / pe A - de -/vær, de / El / mæ /
fu /- ni - a / iu - bi - rii / Lui! Toa//- tæ sla /- va / øi næ - dej - dea-n /

        
    
     
        

stau as - cuns,
las con///- dus, Stau/////pe/////A///-//de//-//væ///-//rul////lui////////I//-///sus!
El mi-am/ pus,

       
    
 

Refren
    
         
 

Stau//pe//Stân/-/cæ//////Øi/////aø/-//tept///cu///dor/////fæ/-//gæ/-//du//-/ in//-//fla//scum-pæ,

        

 
© Textul: Russell Kelso Carter, în Songs of Perfect Love, Philadelphia, Pennsylvania, 1886; Metrul: 11 11.11 9 Trohaic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: PROMISES
Muzica: Russell Kelso Carter, în Songs of Perfect Love, Philadelphia, Pennsylvania, 1886
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE


       
 
       

Stau////pe// ///Stân/-/cæ,/////Eu/ //stau// /pe/// //A///-///de//-//væ//-/rul/////lui///////I///-//sus!

        
  
 

Tu eøti, Doamne-a pæcii Stâncæ! 222


Ti si, Kriste, Stijena mira!
Andante

9   
 8          
 
1. Tu / eøti,//Doam/ - ne-a pæ - cii / Stân//- cæ Prin / fur///- tu - ni /- le / ce / dor;
2./Tu, / I - /sus, / eøti a -/ pæ / vi - e Pen /- tru / tofli / cei / os - te -//nifli...
3. Va - luri/ când / mæ a -/ me - nin /- flæ Øi / lo - vesc / ne - con /- te /- nit,
4./Tu, / næ //- dej /- dea vie - flii / me /- /le, Pâi - nea/ su - fle /- tu - lui meu,

98         
  
 

  
           


Eu / la / Ti - ne ca - ut / tih /- /næ, O - bo///- sit / de-a - tâ - ta //zbor...
/
Tu / i-aø - tepfli / cu bu - cu /- ri - e Ca sæ / fi - e /mân//- tu /- ifli!
Eu / Te prind/ mai cu / cre - din /- /flæ, Tu eøti/ Stân/ - ca / de / gra//- nit!
Poar - tæ-mi pa - sul prin /- tre / ste /-/ le Sæ a - jung/ la Dum/ // - ne - zeu!
     

        

 
© Textul: Charles Wesley (?); Metrul: 8.7.8.7 Trohaic
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998, Melodia: A PÆCII STÂNCÆ
dupæ Dragutin Nikola Slankamenac, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982
© Muzica: mel. atrib. lui Charles Wesley (Jr.?), în Krscanske Himne, Zagreb, 1982;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2004
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

223 Ce face Domnul, totu-i bun!


Was Gott tut, das ist wohlgetan


Moderato
 4   
 4         
 

1. Ce fa - ce Dom - nul, to - tu-i bun, În/ i /- ni - ma sme///- ri ///- tæ…
2. Ce fa - ce Dom - nul, to - tu-i bun, Chiar da - cæ-n/ ochi sunt / la - crimi…
3. Ce fa - ce Dom - nul, to - tu-i bun, Cæci to - tu-i din iu - bi ///- re…
  
44        
 

     
  
     

  
Chiar de / nu / pofli / ve - dea / a - /cum, Iz - bân - da-i pre - gæ -
Pe al / cre - din //- flei / si - gur / drum Cu / El / n-ai sæ / te /

   
Când a - le / lu - mii / ra - ze-a///-/pun, În / El / e stræ - lu -

    
 
 


Refren
 
         

 
ti - tæ!
cla - tini! O,/////Ta//-//tæ///////bun,/ sæ-fii/////faci/////a///-//cum,/////În//////noi,///în/
ci - re!
 
        


  
 

 
 
     ( )  
 
fi///-///e///-///ca/////// - //////re,////////Lu// - /cra//- //rea////// Ta///////cea////////ma/////-/////re!

     
 
 ()

  

© Textul: Samuel Rodigast, în Geistliche Lieder und Psalmen, Hamburg, 1674; Metrul: 8.7.8.7 Iambic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 2003, dupæ Dragutin Nikola Slankamenac, în Krscanske Himne, Zagreb, 1982 Melodia: WAS GOTT TUT
© Muzica: mel. de Severus Gastorius, c. 1675, în Ausserlesenes Weimarisches Gesangbuch, Weimar, 1681 Text diferit: 478
øi în Nürnbergisches Gesang-Buch, Nürnberg, 1690 Tonalitate mai înaltæ: 478
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Suflet slab, aøteaptæ pe Dumnezeu! 224


Harre, meine Seele!
Moderato

4
 4        
 

1. Su - flet slab, aø- teap - tæ pe Dum - ne -/zeu! Cæ - tre El fli-n-dreap -tæ
2. Su - flet slab, aø- teap - tæ pe Dum - ne -/zeu! Cæ - tre El fli-n-dreap -tæ
3. Su - flet slab, aø- teap - tæ pe Dum - ne -/zeu! Cæ - tre El fli-n-dreap -tæ

4         


 4
 
         

 
øi azi do - rul tæu! Scæ//- pa - rea/ ta nu va-n//- târ - zi - /a,
øi azi do - rul tæu! Când/ toa //- te //pier, nu ce - da / de /-//fel,

       
øi azi do - rul tæu! Cu - rând/ pri- mim ce næ - dæj - du -/im:

  
  

    

 
  
         

 
Si - gur/ pri - mæ/- va - /ra, ier - /nii,/ va / ur - //ma... Vi - næ fur - tu - næ,
Cæci de - cât is - pi - /ta, mult/ mai/ ma- re-i / El! Vi - næ fur - tu - næ,

 

  
  
   
Pen//- tru / veø/- ni /- ci /- e cu / I - sus/ sæ / fim! Du - pæ du - re - re,
/ /

 / /
  

    
 
   

      

vi - næ ne - voi, Dom -nul tot - dea /- u - na va fi cu noi!
vi - næ ne - voi, Dom -nul tot - dea /- u - na va fi cu noi!

    

   
du - pæ ne - voi, /O, / ce mân//- gâ - ie /- /re: va fi cu noi!


  
Textul: str. 1, 2: Johann Friedrich Raeder, 1845, în Männerlieder alte und neue, Essen, 1848; Metru neregulat
str. 3: Carl Friedrich Wilhelm Brockhaus, în Kleine Sammlung geistlicher Lieder, Ed. a II-a, Elberfeld, 1858; Melodia: QUE PEUT LE MONDE
trad. de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913
© Muzica: mel. de Henri Abraham César Malan, în Chants de Sion, Geneva, 1827;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

225 În toate-n a mea viaflæ


In allen meinen Taten


Moderato
 4  
 4        ()  
 
1. În / toa//- te-n / a / mea / via /- flæ Mæ / plec / pen /- tru / po - va - flæ
2. De / ce / sæ-mi/ fac / griji / mul / - //te? La / ce-ar/ pu - tea / s-a /- ju - /te,
3. Ori
////-/ øi/-/ce-ar/ fi // sæ // vi /-/ /e, Pe // toa /-/ te // El / le / øti /-/ /e,
4. A - /cum, / ca / øi-al//- tæ / da - /tæ, Tot / mâ - na / Lui / de / Ta - tæ
5. De-a
///- cum/ Îi / e-n - chi - na - tæ A / mea / vi //- a - flæ / toa - /tæ,
6. Nici/ pri////- go - niri, / nici /moar
/ // - /te, Ni - mic / nu / mæ / des - par - te
         
4   
  

4


 
        
 
 
Spre bu - nul /Dum//- ne - zeu. El / a //- pæ /- ræ-n / is - pi - tæ / Øi-a-
Când nu / a - ju - tæ / El? La / vo//- ia / Lui / las / toa - te / Øi-n/
Cæci El // le-a // rân //-/ du// -///it... Ni/-/ mic// nu // voi / mai// ce /-/ /re, // Re/-//
Mæ poar///- tæ / tot / me /-//reu... Øi / de-L/ as - cult / în - tru - /na, /Nu-mi/
Cu drag / Lui / I-o / jert /- fesc; Iar / de-o/ fi / azi, / sau / mâi - /ne, / La /

     
  
De bu - nul /Dum//- ne /- zeu; Ci-n/ ori - ce-ar/ fi / sæ / vi - /næ, / În -/

 

  


 
  
   
 
     

du //- ce / re - u - øi /- tæ Cui / cre - de-n a - ju - to - rul / Sæu.
ma - rea-I/ bu - næ /- ta /- te Mæ-n-cred/ øi nu / mæ / tem / de /- fel.
nunfl/ chiar/ cu / plæ//-/ ce //-/ re La /ce-mi
// ia /El, // cæci //m-a // iu //-/ bit.
va / lip //- si / nici//- u /- na Din / ce //- le spre / fo - lo - sul / meu.
vo //- ia / Lui / ræ - mâ /- /ne, Dar / eu / al Lui / sunt / cât / træ - iesc.
cre//- de - rea / de - pli /- næ Mi-o/ pun/ în /El, / în / Ta - tæl / meu!
  
     () 
       


 
Textul: Paul Fleming (Flemming), 1633, în Teutsche Poemata, Lübeck, 1642; Metrul: 77.6.77.8 Iambic
trad. adapt. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922 Melodia: INNSBRUCK
© Muzica: mel. tradiflionalæ germanæ, sec. al XV-lea;
adapt. de Heinrich Isaac, 1495, în Ein Ausszug guter alter vnd newer Teutscher Liedlein, Nürnberg, 1539;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

O singuræ speranflæ 226


In meines Jesu Hände
Moderato
 4
 4       

1. O sin - gu//- ræ / spe - ran - flæ În su - flet am me - reu/
2. Eu nu / cu - nosc / cæ /- ra -/ rea Pe ca //- re voi um - bla,
3. De-ar fi / sæ / trec / prin / moar //- /te, Prin ne - guri øi cer - cæri,
   
4      
 4

  

 
        

Sæ / mæ / în - cred / în Ti - /ne, Mân - tu - i - to - rul meu!
Dar / mæ / în - cred / în Ti - /ne, Doar / Tu / eøti / pa - cea /mea!

       
Lu - mi - na / jert - fei Ta - le Mi-a - du - ce / mân///- gâ - ieri;

  
    

     
 
 
 
 
  
 
Când mâ - na Ta, o, Doam - ne, Mæ / poar/ - tæ li - niø - tit,
Când gla - sul Tæu, o, Doam - ne, Vor - beø /- te li - niø - tit,
 
      
Când sla - va Ta, o, Doam - ne, Se-a//- ra - tæ în / sfâr - øit,

   
 

  
        

Eu / am lu - mi - na cru - cii, Cæci / Tu / ai / bi - ru /- it!
Te-aø//- tept sæ / vii / la mi - ne, Te-aø/ -/tept, / I - sus / iu - bit!

  
Aø - tept cæ - mi - nul sla - vei, Ie - ru - sa /- lim / iu - bit!
  
  
      © Textul: Hedwig von Redern, în Jugendbundlieder, Woltersdorf bei Erkner, 1929; Metrul: 7.6.7.6.D Iambic
trad. de Benoni Catanæ, 1984, în Mæ încred în Tine, Roman, 1986 Melodia: IN MEINES JESU HÄNDE
Muzica: Georg Forster, în Frische teutsche Liedlein, Nürnberg, 1549
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

227 Dumnezeu ne e salvare


Darfst du fürchten?
Andantino


3 
4    

   
 
1. Dum// - ne - zeu / ne / e / sal/- va///- re Øi / pu///- te /- re / la / ne - voi
2. N-a - vem/ tea /- mæ / de / po /- poa////- re Când/ a ///- su - præ-/ne-or/ ve /- /ni,
3. Când/ s-or/ re - vær/- sa / pe / flær /- muri Chiar/ o /- cea//- ne//- le / în / val
4. Când/ vom/ fi-n / Ie - ru - sa /- li /- mul Lu - mi/- nos,/ mæ//- refl / øi //sfânt,

3        
 4
      


 

        
 
/Øi, / pe / a - ripi / iu - bi - toa //- /re, Vom//zbu//- ra /spre/ lo - curi / noi,
De-ar/ vo - i / sæ / ne / do - boa///- /re, Ca / de / stân - cæ / s-or / lo - vi!
Øi / s-or / præ///- bu - øi-n / cu /- tre - mur Mun/- flii / spul - be/ - rafli / pe / mal,
Ne /vom / ve //- se /- li / la / tro /- nul Mie - lu - /lui, / I /- sus / cel /blând/

       
      
  
  
  
        
 
Un - de /Dom////- nul, un - de /Dom///- nul Pu - ru//- rea / va / fi / cu / noi!
Øti /- e /Dom////- nul, øti /- e /Dom///- nul De / cel/ ræu / a / ne / fe ///- ri!
Noi / plu /- ti - vom, noi / plu /- ti - vom /Spre/ al/ ce - ru - lui / li - man!
Øi / fe - ri ///- ce, øi / fe - ri //- ce În / e - tern//vom/ fi /cân//- tând!
     

      

 
Textul: autor necunoscut; Metrul: 8.7.8.7.8.7 Trohaic
trad. liberæ, adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926, Melodia: TAMWORTH
dupæ Julius Johannes Wilhelm (Salomon) Köbner, în Glaubensstimme für die Gemeine des Herrn, Hamburg, Ed. a II-a, 1852
© Muzica: mel. de Charles Lockhart, c. 1790, în A New, and Improved Edition of the Collection of Psalm and Hymn Tunes, Londra, 1792;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Fericit e tot acela 228


When the Storms of Life Are Raging
Andante
 9    
8  
 
 
 
 

  
  
 
 
1. Fe - ri - cit e tot a - ce - la Ca - re-n / ori - ce / pas / fæ/- cut
2. Fe - ri - cit cel ce as - cul /- tæ Gla //- sul / blân / - du - lui / I - /sus,

        


3. Fe - ri - cit cel ce în / via /- flæ /S-a-m
/////- pæ - cat / cu Dum
/ - ne/-/zeu,
9 
8  
 

 

           

Ce /- re / sfa - tul de / la / Dom//-/nul, El a - tun - cea nu-i pier-dut!
Pa - cea/ lui / øi mul - flu - mi /- rea Le pri/- meø - te-n dar de / sus!

         
Va / a - vea / un scut / pu /- ter - nic Øi va-n///- vin /- ge tot ce-i / ræu!

  
     
()

 
Refren

          

        
Fe///-///ri//-//ci/-/rea /din as/-/tæ /// lu/-/me ///E / ca //a ///va///////-///////lu/-/ri//-//lor /spu-me,

          

 


         

      

Iar/cea din / ce-ruri ni-e da-tæ-n da-ruri, Pe veci, de Dom//////-//////nul Dum-ne/-/zeu!
       
      

 
Textul: Mary Elizabeth Servoss, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1878; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
adapt. dupæ trad. liberæ de Nicolae Jelescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a IV-a, Bucureøti, 1922, Melodia: HE WILL HIDE ME
dupæ Walter Rauschenbusch, în Evangeliums-Sänger, Kassel, 1907
© Muzica: mel. de James McGranahan, în Sacred Songs and Solos, Londra, 1878;
aranj. de Gabriel Dumitrescu, 1996
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

229 Crede, frate-n orice zi!


Simply Trusting Every Day


3
Andante

4       

     
1. Cre /- /de, fra - te-n / ori /- ce / /zi, Cre//- /de,/ nu / te / tân - gu///- i!
2. Ra - za Spi//- ri - tu - lui / Sæu A / pæ - truns / în /piep /- tul / meu,
3. Ve - sel /merg/ sub / al / Lui//steag, Nu mai/ sunt / co - pil / pri - beag;
    

34       

 


     
 
   

 
     
Cre //- /de, /chiar / când / vre - mea-i/
/ /rea, Dom - nul / e / scæ /- pa - rea / ta!
De / pæ - cat / m-a / cu ////- ræ //- flit Øi / om / nou / am / de - ve - nit.
Ci - ne / mæ / va / clæ////- ti -//na? Dom - nul / e / tæ - ri - a /mea!


  
      

 
Refren

       
  

  
Lui///////I//-//sus// mæ-n-chin///////cu////drag,/////Pân’/ voi/////tre/-/ce-al///gro//-//pii///prag,/

       

   
 

 


     
 
 
   
     
Pâ//-//næ//când/// va/////re////-////ve/ - /ni,/////////Ne-n/-/tre/-/rupt//// Îl////voi////////iu//-//bi!


  
      

   
Textul: Edgar Page Stites, 1873, în Gospel Hymns No. 2, Cincinnati, Ohio, 1876; Metrul: 77.77 Trohaic cu refren
trad. adapt. dupæ Petre Petre (Peter Rudolf) Paulini, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910, Melodia: GUIDE
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Frohe Botschaft in Liedern, Basel, 1875
© Muzica: mel. de Marcus Morris Wells, în revista The New York Musical Pioneer, New York, New York, 1858;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Zi de zi øi-n fiecare clipæ 230


Blott en dag, ett ögonblick i sänder


4 Andantino

 4     
  


1. Zi de zi øi-n fi - e - ca - re/ cli -/ pæ, Noi pu - teri gæ -
2. Zil//-/nic, Dom - nul es - te lân /- gæ/ mi -/ ne/ Cu mi -/nuni de

4     
3. Eu mæ-n/-/cred, de-a -/cum, în Ti - ne, Doam//- ne, Cæ m-a/- jufli în
  
4

   


        

     
sesc în Dum//- ne - zeu! Nu mæ /tem, cæci stau pe-a Lui a /- ri - pæ,
/har, la ori - ce pas; Bu - cu - /ros, cæ - ra - rea sæ-mi lu - mi - ne,

       
ori - øi - ce ne - caz! Nu-i fri - cos cel ræu øi nici nu doar/- me,

  
 


 
  
 
         
 
    
Mæ în - cred mai mult în ha - rul Sæu! Tot /ce-i bun øi-a - tâ - tea bi/- ru -
Ca s-a /- jung al ce - ru/ - lui po - pas. Cu a - øa iu - bi /- re îmi vor//-
Dæ-mi//pu//- te - re sæ-l în -ving øi azi! Câ - te cli - pe se a - du-/næ-n

        

    
 
  
      
 
in - fle Pen - tru mi - ne El a pre - gæ /- tit; Chiar de /trec, a -
beø /- te Øi-mi/ pro - mi - te via - flæ ne-n/- ce - tat, Iar pu /- te - rea

       
zi - le Øi câfli ani ’na/ - in -/ te mi-ai des - chis, Sæ-mi a - jufli sæ

 
       
     
   
//des’, prin su - fe - rin - /fle, Nu mæ /tem, cæci El a bi - ru - it!
mea me - reu va creø - /te, De-I as - cult Cu - vân - tul mi - nu - nat!

   
merg, me -/reu, cu Ti -/ ne Pâ - næ-n ce - rul ce mi l-ai pro - mis!
    
  
    

© Textul: Karolina (Lina) Wilhelmina Sandell Berg, 1865, în Korsblomman, Stockholm, 1866; Metrul: 10.9.10.9.D Trohaic
trad. adapt. dupæ Valeriu Burciu, 1988, dupæ Andrew L. Skoog, în Mission Hymns, Chicago, Illnois, 1921 Melodia: BLOTT EN DAG
© Muzica: mel. de Oskar (Oscar) Ahnfelt, în Andeliga Sånger, Ed. a X-a, Stockholm, 1872;
arm. de Melvin West, 1984, în Seventh-day Adventist Hymnal, Washington, D.C., 1985
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

231 Eu vin, zi de zi
Allegretto
 3
 4        
 
1. Eu ///vin,/ zi de /// zi, un - de/ Dom - nul mæ chea//- mæ; Du - reri,// câ - te-or
2. Eu /merg,
/ / zi de / zi, un - de/ El / mæ tri - mi /-//te... Fur - tuni /de-ar lo -//
3. Ori - câ - te-aø læ /- sa, prea pu///- flin / mi se pa /- re, Pri - mi - voi/ când-
3        
4
 

   
  
  
 
  
   
 
/fi, n-am/ cu ///El nici / o / tea - mæ: Mæ / scoa///- te / din / foc, din - tre /
/vi, am / iz - bânzi pre - gæ - ti - te! Cu - rând / o / s-a - jung sus, / pe /

       
va ce - ru-n
///-treg, sær - bæ - toa//- re; În / dra - gos - tea / Lui, El / aø -

 

  

     
        

va - luri mæ / /sca - pæ, El / ve/-ghea //- zæ / me - reu dru - mul / meu!
stân///- ca cea / ’nal //- tæ, Mæ / fe/- reø - te / de / ræu bra /- flul / Sæu!

       
ter /- ne în - /da - tæ, Pes - te / la - cri - ma /mea, O /- sa /- na!


    
 Refren   
        
 
        
Vreau////sæ////cânt//des/-/pre// El,//////fru/-/mos,///Des-pre//Dom-nul//Hris/-/tos,/////Ce///iu/-

       

  
      
         

  
bi//-//re,////A/-/le/-//lu//-//ia!///Mi/-/nu/-/nat// m-a///sal/-/vat!//Mi/-/nu/-/nat// m-a//sal/-/vat!//
         
 
    
© Textul: Benone Burtescu, 1989, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 12 12.12.9 Anapestic cu refren
Muzica: James McGranahan, 1877, în Gospel Hymns No. 3, Cincinnati, Ohio, 1878 Melodia: CHRIST RETURNETH
Text diferit: 501
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Isus øi eu 232
 4
Moderato


 4      
 
  
1. I - sus øi eu ne-am în - tâl - nit / la / cru /- /ce; El / a mu//- /rit, iar /
2. I - sus øi /eu, spre fla - ra / mi - nu - na /////tæ!…
- Ori - cât de / grea po -
3. I - sus øi /eu, în ca - sa / de / lu - mi - næ Vom/ fi cu - rând øi /
44         

  

   
   
      
eu / am fost/ sal////vat…
- Iu/- bi - rea / Lui /mi-a re - næs- cut iu /- bi - rea;
va - ra vie- flii-ar/ /fi, Ni - mic/ din /drum/ nu poa//- te / sæ ne-a//- ba /- tæ;

         
nu /vom mai/ ple /- ca Øi / bu /- cu - ri - a ne / va / fi de - pli /- næ:

  
 

 
     
 
  
I - sus øi /eu, ce / dul//- ce ne-am
/ le - gat! Iu /- bi - rea / Lui / mi-a
I - sus øi eu a - læ - turi /vom pæ//- øi! Ni - mic / din /drum / nu

        
I - sus øi eu ne - des//- pær - flifli vom/ sta! Øi / bu /- cu - ri - a

    
  

     
  
 
 
 

 
    
 
re - næs - cut / iu - bi - rea; I - sus øi /eu, ce / dul//- ce ne-am
/ le - gat!
poa//- te / sæ / ne-a//- ba /- tæ; I - sus øi eu a - læ - turi /vom pæ //- øi!

        
ne / va / fi / de - pli /- næ: I - sus øi eu ne - des/ - pær - flifli vom/ sta!

    
    
© Textul: Benone Burtescu, 1979, 1999, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 11.10.11.10 Iambic
© Muzica: mel. adapt. dupæ Austris August Wihtol, 1932, pe foaie volantæ, California, 1935; Melodia: MY GOD AND I
aranj. de Gabriel Dumitrescu, 1998, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

233 Lângæ Isus


Under His Wings

 6 ,
Moderato

 4 

      
 

1. Lân - gæ I - sus am / gæ - sit / pa - cea / sfân//- tæ, El /mi-es - te
2. Lân - gæ I - sus as - tæzi /n-am / nici / o / tea - mæ, Les - ne /îmi

6       
3. Lân - gæ I - sus , simt/ ne /- spu - sæ / plæ - ce - re, Cu / El / voi

4
 
 
   
 
 

  
sin - gu - rul o - cro /- ti - tor! Când / mi-a fost / i - ni - ma /
port / cru - /cea, /fær’/// a / câr///- //ti... Al / Sæu Cu - vânt / cæ - tre /

   
mer - ge / în fi /- e - ce / zi; Pâ - næ ce / via //- fla / Hris -
   
  
 
  
        

tris - tæ øi-n
///- frân//- /tæ, Bra - flul / Sæu / ta - re mi-a fost sal - va - tor!
cer / mæ în/- deam ///-/næ: ,,Mergi//
/ î - na /- in - /te, cu /El, ori -//ce-ar/ //fi!”
       
tos //mi-o va / ce //-//re, Merg / prin/ cre - din /- flæ øi voi bi - ru /- i!

    

 
 Refren   
         

        
Lân/-/gæ/////I//-//sus/////// sunt///fe//-//ri/-//cit://////Pa//-//ce/// /în/////su/-/flet//mi-a/-/øa//-//zæ;

    

 
      


      
      
/Lân - gæ//////I//-//sus/////am////bi////-////ru//-//it/////////Øi///veø/-/ni//-//ci/-//a//// ur//-/mea/-/zæ!

     

  
© Textul: William Orcutt Cushing, în Sacred Songs No. 1, New York, New York, 1896; Metrul: 11.10.11.10 Dactilic cu refren
trad. adapt. dupæ Nicolae Jelescu, 1947, în Cântærile Speranflei, Bucureøti, 1969 Melodia: HINGHAM
© Muzica: mel. de Ira David Sankey, în Sacred Songs No. 1, New York, New York, 1896;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2004, dupæ Ira David Sankey
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Sfânt izvor ceresc 234


Leaning on the Everlasting Arms
Moderato
  4  
  4        1. Sfânt iz - vor ce /- resc ne-n - ce -//tat gæ -/sesc, Stând pe bra - fle - le iu -
2. Nu plâng,/ nu sus//-/pin, chiar / a -//øa stræ
///-/in, Stând pe bra - fle - le iu -
3. N-am de / ce fu//- /gi, cât / de greu/
/ mi-ar/ /fi, Stând pe bra - fle - le iu -
 44        

 

     
 
          
 
bi - rii Lui; Sfân//- tæ / pa - cea / Sa um - ple / i - ni - ma, Stând pe
bi - rii Lui; Dru - mul/ meu / spi - nos e / a - øa / fru - mos, Stând pe

        
bi - rii Lui; E / a - proa//- pe / /El, nu / mæ / tem / de /- fel, Stând pe


 

Refren
   
          
 
bra - fle - le iu - bi - rii Lui.
bra - fle - le iu - bi - rii Lui! Ce////iu/ /- //bi//-//re! ////El////poar/-/tæ///gri/ -/ ja/

        
bra - fle - le iu - bi - rii Lui.


 

   
          

ori/-/øi/-/cui./////Fe//-//ri// -/ /ci//-//re,/// stând///pe///bra/-/fle//-//le////iu//-//bi/-//rii//Lui!

         

 
© Textul: Elisha Albright Hoffman, în The Glad (Song) Evangel, Dalton, Georgia, 1887; Metrul: 10.9.10.9 Trohaic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1999 Melodia: SHOWALTER
© Muzica: Anthony Johnson Showalter, în The Glad (Song) Evangel, Dalton, Georgia, 1887;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

235 Domnul mi-este cælæuza


All the Way My Savior Leads Me
Moderato

3 
 4        

1. Dom - nul mi-es - te cæ - læ - u - za, Mi-e/ des - tul / cæ-L pot / ur - ma,
2. Dom - nul mi-es - te cæ - læ - u - za, El / mæ / fa - ce fe - ri - cit,
3. Dom - nul mi-es - te cæ - læ - u - za, Sfa - tul / Sæu / de har / e / plin,

34        
     
 


  
     
  

Fæ - ræ / nici o / în /- do - ia - læ Calc sme - rit / pe / ur - ma / Sa.
Îmi / dæ / har în / în - cer - ca - re Ca sæ / væd / cæ / sunt/ iu /- bit;
Mi-a / pro - mis o - dih//- næ / vi - e În al / Ta - tæ - lui / cæ - min;

       
  
   


 
        

Sfân//- tæ / pa - ce / øi / o - dih /- næ Prin/ cre /- din - fla-n/ El / a - flând,
Da /- cæ / pa - sul / mi / s-ar/ frân//- /ge, În //- se - tat / de / aø / cæ///- dea,
Îm - bræ - cat / în / ne - mu//- ri - /re, Lân-gæ-al/ meu / iu - bit / I //- sus,

       
   
 

      

       
Vi - næ / su - te / de / ne - ca - zuri, Cu / I - sus /le-n-ving / pe / rând!
El /mi-e / Stân //- ca / øi / Iz - vo /- rul, Toa/- tæ / ve - se - li - a / mea.
Voi / cân - ta / o / veø - ni - ci /- e: Mi - nu /- nat / El / m-a / con - dus!

       
 
 
© Textul: adapt. dupæ Frances (Fanny) Jane Crosby Van Alstyne, în Brightest and Best, New York, New York, 1875; Metrul: 8.7.8.7.D Trohaic
trad. de Florin Læiu, 1997 Melodia: ALL THE WAY
Muzica: Robert Lowry, în Brightest and Best, New York, New York, 1875
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE


 
        

Vi - næ / su - te / de / ne - ca - zuri, Cu / I - sus / le-n-ving / pe / rând!
El /mi-e /Stân /- ca / øi / Iz - vo /- rul, Toa/- tæ / ve - se - li - a / mea.

     
Voi / cân - ta / o / veø - ni - ci /- e: Mi - nu /- nat / El / m-a / con - dus!


   
     

 

Dacæ vræbii pot sæ cadæ 236


Tryggare kan ingen vara
Andante


3
 4        
 
1. Da//- cæ vræ///- bii pot / sæ / ca - dæ, Da - cæ / ste /- le se / pot //stin /- ge,
2. Da//- cæ to /- /tuøi, câ - te-o / ma - mæ Co /- pi - la - øul îøi / mai / ui - tæ,
3. Când/ e ga//- ta, în / fur - tu - næ, Va - sul / nos/- tru sæ / se / sfar /- me,
4. Ci - ne-n lu - mea as /- ta / oa - re Ar / pu - tea / sæ ne / des - par - tæ?
5. Tot/ cu /El,/ în ori//- ce / cli - pæ: El / ne / ve - de øi / ne / øti - e!

34        

  


  

 
   
  

  
Lân//- gæ / Dom/-/nul, / nici
/////- o - da - tæ Fri - ca / mor//- flii nu /ne-a/ - tin /- ge...
Dum///- ne - zeu / ne / fli - ne-n/ pal -/mæ, Ne / hræ/- neø /- te øi /ne-a///- ju - tæ...
Dom/-nu-a///- du - ce / vre///- me / bu - /næ, Nici//- o /- da - tæ El / nu / doar//- me...
Ha /- rul / Lui / e-a - øa / de / ma /- /re, Dum//- ne - zeu / e-al nos - tru / Ta /- tæ!//
    
Noi / vom/ sta / pe-a / Lui/ a - ri - pæ Øi-om// zbu///- ra / spre veø /- ni /- ci /- e!//

    
    

  
© Textul: Karolina (Lina) Wilhelmina Sandell Berg, în Andeliga daggdroppar, Stockholm, 1855; Metrul: 8.8.8.8 (ML) Trohaic
trad. liberæ de Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998, Melodia: TRYGGARE KAN INGEN VARA
dupæ Ernst William Olson, în The Hymnal and Order of Service, Rock Island, Illinois, 1925
Muzica: melodie tradiflionalæ suedezæ, în Song Book for Sunday Schools, Stockholm, 1871
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

237 Frumos e s-ascult glasul Sæu...


Moderato
 6
 8         
 
1. Fru - mos e s-as - cult gla - sul Sæu mi/- nu - nat, Ce - reøti/ ar - mo - nii pe/ pæ -
2. Fru - mos e sæ-n/- tind bra - flul meu cæ/- tre / El, Când// mer - sul/ mi-e greu øi/ prea/
3. Fru - mos e sæ-mi/ plec frun/-tea mea-n aø - tep/- tat, Veø/- mân/- tul cel alb sæ
/ pri -
6         
8
  
 
         
 
mânt!… O / ra /- zæ în / mu//- zi - ca sfe//- re - lor /Lui, Mi-e i - ni - ma
lung… Dea - su - pra du - re - rii / mæ ’nal/
///- /flæ, sæ /zbor, Pe stân
///- ca / cea

        
mesc… Eu / øtiu / cæ mi-l/ fle /- se / din i - nul /cu - rat, Din fi - rul/ de

  
 
 Refren

         

toa//- tæ un / cânt!
’nal/
/ - tæ s-a/- jung! Ca/////pa/-//sæ-rea,//pu///-// ii,//sub////a/-//ri/-/pa////ei,///Când
a - ur ce /- resc.     
  
  
   
  
 
     

 

 
          
/no/-/rii//se-a-du-næ-n/fur - tuni,///////////În/// dra - gos-tea///Sa///mæ///as/-/cun- de/// I/-/sus,/
          
   
 

         

  
      
Pæ//-//zit/////de////în/-//ge/-//rii///buni!//////////////Pæ/-/zit//////////de//// în/- /ge/-/rii//buni...

      

    
© Textul: Benone Burtescu, 1989, în Imnurile Adventiøtilor de Ziua a Øaptea, Loma Linda, California, 1990 Metrul: 11.8.11.8 Anapestic cu refren
Muzica: mel. de William James Kirkpatrick, în The Finest of the Wheat No. 1, Chicago, Illinois, 1890; Melodia: KIRKPATRICK
arm. adapt. dupæ William James Kirkpatrick
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

De iubeøti pe Domnul 238


It Is Glory Just To Walk with Him

 4
Moderato


 4     
   

1. De / iu - beøti/ pe Dom//-nul / tot / me - reu, Fe - ri - cit / vei / fi / pe
2. Sæ / te / rogi/ la fi - e - ca - re / pas, Car - tea / Lui /sæ-fli / fi /- e

4     
3. Da - cæ / lu - mea e-m/- po /- tri - va / ta, Nu / te-a//- ba - /te! / As - ta-i
   
 4
 

 
        
 
dru - mul / tæu! Pes - te /munfli/ øi pes//- te / /væi, Prin/ fur - tuni / øi prin/ væ -
sfânt/ po - pas! Dom-/nul,/ pen-tru-ai Lui / co - /pii, Pre//- gæ /- teø - te bu /- cu -

        
ca - lea / Sa! Tu / pæ - øeøti/ pe dru - mul//Lui, Nu mai / eøti / al ni - mæ -


  

    
   
     

 
/pæi, Blând/ te / o - cro - teø - te / bra - flul/ / Sæu! Pes - te /munfli/ øi/ pes//- te
/rii, Cre - din- cioøi/ în / El / da - cæ-au / ræ - mas! Dom/-//nul,/ pen-tru-ai Lui / co/-

        
/nui, Prin / cre//- din///- flæ /pofli//de-a
//- cum / cân///- ta! Tu / pæ - øeøti/ pe/ dru - mul/

   


      
  
 
 


     

/væi, Prin / fur - tuni/ øi prin/ væ -/pæi, Blând/ te / o/-/ cro - teø - te / bra/ - flul/ / Sæu!
/pii, Pre - gæ /- teø - te bu/- cu /-/rii, Cre - din-cioøi/ în / El / da - cæ-au / ræ - mas!
  
       
/Lui, Nu /mai/ eøti / al ni - mæ/-/nui, Prin / cre/- din////- flæ /pofli//de-a
//-cum / cân///- ta!
     

 
© Textul: str. 1: Avis Marguerite Burgeson Christiansen, 1918, în Hymns of the Christian Life, Harrisburg, Pennsylvania, 1936; Metrul: 99.77.9 Trohaic
str. 2, 3: Florin Læiu, 2000, în Cântærile Speranflei Advente, Bacæu, 2001 Melodia: WALK WITH HIM
trad. str. 1: Florin Læiu, 2000, 2005, în Cântærile Speranflei Advente, Bacæu, 2001
© Muzica: mel. adapt. dupæ Haldor Lillenas, 1918, în Hymns of the Christian Life, Harrisburg, Pennsylvania, 1936;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

239 Ce te fræmânfli, inima mea?


Alla har brått, ingen har tid
Allegretto


3 Unison
 8        
 

1. //Ce / te / fræ - mânfli, i - ni - ma / mea, Sin - gu - ræ / øi pus -
2./ //Oa - me - nii / trec tot / mai/ græ - bifli, N-au//timp sæ / te as -//

  
3. Doam// -/ne, a //- uzi stri//- gæ /- tul / meu, Nu mæ læ - sa pie -

3  
 8
 


  
    
ti - /e? Stai în cre//- din - /flæ, nu / dis /- pe -
cul - te; El fli-e a - proa /- pe øi-n / su - fe -

 
i - rii; Fæ ca sæ / cânt / pe ca - /le, me -
    

    
   
 
ra, Toa //- te / I - sus / le / øti - e!
/rinfli, Ori - cât / ar / fi / de / mul - //te...
/reu, Cân //- te - cul / mân - tu - i - rii!

  
  
 

 
© Textul: Britt Gerda Hallqvist, 1958, în Psalmer och Sånger, Stockholm, 1987; Metrul: 8.7.9.7 Mixt
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: ALLA HAR BRÅTT
© Muzica: Egil Hovland, 1977, în Psalmer och Sånger, Stockholm, 1987
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Când pacea îfli lipseøte 240


Allegretto

 4   
4
   

  
  
1. Când pa - cea / îfli / lip - seø - te, Pri - veø - te cæ - tre
2. Când i - ni - ma / nu-fli/ / ta - ce, Pri - veø - te cæ - tre
3. Când simfli / cæ / via - fla-i / goa /- læ, Pri - veø - te cæ - tre
4. Când ca /- ufli / a - li - na - re, Pri - veø - te cæ - tre
      
4   
4  
 
    


  
 
cer! I - sus / te / mân - tu - ieø - /te, I -
cer! Cæci / Dom /- nu - lui / Îi / pla - ce Sæ /
cer! I - sus / nu / te / în - øa - /læ, Când/
cer! O / dra - gos /- te / mai / ma - re Nu /
    
  
  
 

 
      
  
sus / îfli / dæ / pu /- teri, I - sus / îfli / dæ / pu /- teri.
vin //- de //- ce / du /- reri, Sæ / vin //- de///- ce / du /- reri.
i - ni - ma / I-o - feri, Când/ i - ni - ma / I-o - feri.

     
a - fli / ni - cæ /- ieri, Nu / a - fli / ni - cæ /- ieri.

     

 
© Textul: Benoni Catanæ, 1997 Metrul:/7.6.7.6 Iambic
Muzica: melodie tradiflionalæ germanæ; adapt. dupæ Zions-Lieder, Hamburg, 1907 Melodia:/ES ZIEHT EIN STILLER ENGEL
Text diferit:/469
Tonalitate mai înaltæ:/469
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

241 Dacæ neguri vin ades’


Christ, Whose Glory Fills the Skies
Moderato


4     
 4 

     
1. Da//- cæ ne - guri vin / a -//des’, Mæ /în - cred / în ha - rul Sæu.
////- te dru/- mu-i//greu, Am ’na//- in - te
2. Da - cæ-n noap pa /- øii Sæi;

44       
3. Da//- cæ trec/ prin în /- cer/-/cæri, Øtiu /cæ / sunt / în mâ /- na Sa:


  


  
     
   

Tot / ce / pa - re / ne-n///- fle - les E / øti - ut / de Dum /- ne - zeu.
Sæ / sal - ve - ze / de / cel / /ræu, Dom - nul / a - re mii / de / cæi.
  
 

    
Mul - te / bi - ne - cu - vân//- tæri Dom - nul / dæ / øi Dom - nul / ///ia…
  
 

         

Fi///-///e ////noap/-/tea ////cât ////de ///grea, /Dom/-/nul /////e //////lu//-//mi//-//na ////mea.

   
    
  
  
© Textul: Charles Wesley, în Hymns and Sacred Poems, Londra 1740; Metrul:/7.7.7.7.77/Trohaic
trad. de Benoni/Catanæ,/1999 Melodia:/RATISBON
Muzica: melodie germanæ, în/Geystliche gesangk Buchleyn, Wittemberg, 1524;
aranj. atrib. lui Johann Gottlob Werner, în/Choral-Buch zu den neuen sächsischen Gesangbüchern, Leipzig, 1815;
arm./de/William Henry Havergal,/în Old Church Psalmody, Londra, 1847
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Când neguri se-adunæ 242


If Through Unruffled Seas
Andante


2 
 4       

1. Când / ne - guri se-a /- du - næ / Øi / vân - tul / se / zba /- /te,
2. De / ci //- ne ne-om
/ / te -/ //me?/ El / mus - træ / fur /- tu - na
3. Plu /-/ ti /-/ vom///spre /// ca /-/ /sæ,/// I /- su /-/ /se, /// cu /// Ti /-/ /ne,
4. Øi / da //- cæ / fur - tu - /na, / Mu -/gind, / ne-a - me - nin /- /flæ,
5. Prin / bez ///- na / cer - cæ - /rii, /Când/ pa -/ øii / se-n//- cli - //næ,

24       

 


  
     

  

A - proa///- pe / /e / Dom - nul, / Din / va - luri / ne / scoa //- te,
Øi-I / pla //- ce / /sæ / fi - e / Cu / noi / tot - dea //- u - na,
Pe /// bra //-/ flul /// /Tæu /// ta /-/ /re, ////O, /// cât /// e /// de /// bi /-/ ne,
Noi / mer - gem / ’na - in - /te, / Træ - im / prin / cre - din /- flæ,
Doar/ dra /- gos -/tea-fii/ ma - re / Ne / fi /- e / lu -/ mi /- næ,

      

   


 
       

A - proa //- pe / /e / Dom /- /nul, Din / va - luri / ne / scoa///- te!
Øi-I / pla - ce / /sæ / fi - e Cu / noi / tot - dea //- u /- na!
Pe /// bra /-/ flul /// /Tæu /// ta /-/ /re, /O, /// cât // e /// de /// bi /-/ ne!
Noi / mer - gem/ ’na - in - /te, Træ - im / prin / cre - din //- flæ!
   
Doar/ dra - gos -/tea-fii/ ma - re Ne / fi //- e / lu - mi /- næ!

     

   

© Textul: Augustus Montague Toplady, în revista Gospel Magazine, Londra, Februarie 1772, Metrul: 6.6.6.6 Anapestic
adapt. în Songs for the Sanctuary, New York, New York, 1865; Melodia: SELVIN II
trad. prel. de Benoni Catanæ, 1995,
dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a II-a, Hamburg, 1913,
dupæ traducætor necunoscut, în Zions-Lieder, Battle Creek, Michigan, 1893
Muzica: adapt. dupæ o melodie tradiflionalæ germanæ;
aranj. adapt. dupæ Lowell Mason, în The New Carmina Sacra, Boston, Massachusetts, 1850
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

243 Blând, ca o voce de înger


Whispering Hope
Andantino
 3 
 4         

1./Blând, ca / o / vo - ce de în - ger, Poa - te / sæ / fi - e-a - u - zit,
2. Nu-fli fi - e / fri - cæ de noap ///- te, Tu / lu - mi - nezi/ ca / o / stea;


3. Fii cre - din - cios //pân’ la moar
///- te, Chiar/ da - cæ / lup//- ta / e / grea,
3         
4
    

     
 
    
  
 
Prin - tre / sus - pi /- ne øi /plân - /geri, Gla - sul / spe - ran//- flei / øop - tit:
Cel / ce /dom-neø///- te în / toa - /te, Dom/-/nul,/ e-n / i - ni - ma ///ta...
 
   
     
Dom/- nul / øi / as - tæzi des - par - te Ma -/rea,/ s-o /pofli/ tra - ver - sa.

  
 

     
  
 
     

  () 
Stai pâ - næ tre//- ce / fur /- tu - na, Dom/ - nu-i/ pe va - luri / stæ - pân;
Stai øi / as - cul//- tæ / spe - ran//- fla, La - s-o / în su /- fle - tul / tæu;

         
Stai øi / as - cul - tæ-fli/ che - ma - rea: Vezi / câ - te su /- fle /- te / pier!

  
 

   
         

A - pe - le / trec / tot - dea// - u - na, Stân - ci - le-n/ ur - mæ/ ræ - mân!
Vi /- ne / cu - rând / di - mi - nea//- fla, Nu / va / fi /noap ///- te / me//-//reu...

        
Chiar/ de /e-n//- gus - tæ / cæ /- ra - rea, Nu / es//- te / al /- ta / spre/ cer!


   
© Textul: Septimus Winner, 1868, în Early Flowers, Philadelphia, Pennsylvania, 1872; Metrul: 8.7.8.7.D Dactilic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1998, în Timotei ’99, Imnuri pentru tineret, Bacæu, 1999 Melodia: WHISPERING HOPE
© Muzica: mel. de Septimus Winner, 1868, în Early Flowers, Philadelphia, Pennsylvania, 1872; Text diferit: 267
aranj. de Gabriel Dumitrescu, 1998, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

 Refren      

  
   
 
Stai//////////////////în////cre/-/din////////-/////////flæ/////øi/////nu//////////////////dis/-/pe//-//ra,///
     
   
 

   
     
 
Chea////////-////// mæ///spe/-/ran////////-/////////fla/////în//////i///////////-////////ni/-/ma////ta!
      
    
 

  

Ce bine e în viaflæ! 244


(canon)
1
34    2


 
      
Ce ////bi/ -/ne //e ///în ///via/-/flæ//S-as-culfli //cu /bu-cu//-//ri//-//e,///Sæ /// ai ///lu-mini pe

 3
    

      

fa/-/flæ//Øi-n // su/-/flet po - e//-//zi//-//e/////Øi /////sæ /////te // temi /////de ///Dum/-/ne//-//zeu!

© Textul: Florin Læiu, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Metrul: 77.77.8 Iambic
Muzica: compozitor necunoscut, în 104 Canoane, Bucureøti, 1984 Melodia: FERICIREA
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

245 Bine e sæ crezi în Domnul


’Tis So Sweet to Trust in Jesus
Andantino

4   
4   
     
 
 
 
1. Bi //- ne / e sæ / crezi în Dom - nul Øi s-as/- culfli / tot ce / a / /zis,
2. Bi - ne-i/ sæ te-as-cunzi în Dom -/nul, Sæ te-n- crezi / în jert - fa / /Sa;
3. Bi - ne-i/ sæ te / lupfli în Dom - nul De mân//- dri - a ta / fu -/gind;

4. M-am/ de - prins sæ / cred în
 Dom - nul Øi-s a /- tât / de fe - ri //- /cit!

44        
  
 

         

Aø - tep - tând / fæ //- gæ - du - in - /fla, Pen/- tru / cæ / a - øa / stæ /scris.
Cu / cre /- din - flæ / ne-n/- do /- i - tæ Iz - bæ - vi - rea vei / gus - ta.
Doar/ în / El / gæ - seøti / o -/ dih /- /næ, Bu /- cu - rii ce nu / te /mint.
Øtiu / cæ / e

/ me/- reu / cu / mi /- ne Øi / va / fi /pân’ la / sfâr - øit.

       
  
  
Refren

    

  
 
 
 
   Mæ////în/-/cred////me/-/reu/////în///Dom/-/nul,////În////Cu/-/vân//-//tu-I////în//-//cer/-/cat;
    

       

          

Cu/////al////meu////I///-//sus//////în////via/ -/ flæ//////De///vræj/-/maø///sunt///a///-//pæ/ -/ rat.


       
  
  
© Textul: Louise (Louisa) M. Rouse Stead, în Songs of Triumph, Philadelphia, Pennsylvania, 1882; Metrul: 8.7.8.7 Trohaic cu refren
trad. de Florin Læiu, 1997, 2003 Melodia: TRUST IN JESUS
Muzica: William James Kirkpatrick, în Songs of Triumph, Philadelphia, Pennsylvania, 1882 Text diferit: 81
Armonizare diferitæ: 81
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Pe Stânca cea tare 246


Hiding in Thee
Moderato
 4
  4       
 

1. Pe / Stân// - ca / cea / ta - re / øi / ’nal/ /- tæ / sæ / stea Al /
2. În / cea //- sul / tris - te - /flii, când/ sin - gur / vor -/besc, În
 
 44      
3. A - de - sea / în / lup /- /tæ, vâ - nat de / cel /ræu, Scæ -


  
 
         
 
meu / su - flet / gol / øi ræ - nit / ar / zbu////- ra; A - øa / pæ - cæ -
cli///- pa / is - pi - /tei, sub du - hul / lu - mesc, Când/ va - lul / vrea/
      
pa - re-am/ gæ /- sit / doar în me /- ri - tul// Tæu; Fur - tuni / de-n/- cer -
     ()

  
 
          
 
  
tos øi ne - vred///- nic cum/ sunt /O, Stân//- cæ e - ter - /næ,/ în /
iar sæ mæ / tra ///- gæ la / /fund, /O, Stân//- cæ e - ter - /næ,/ în /
   
cæri când la / mi - ne-au a - /juns,
 
  În Ti - /ne, I - /sus, li - niø -
 
      
 

 Refren

       Ti - ne m-as //-cund!
Ti - ne m-as //-cund! O,/////Stân/-/ca////mea,/////////////// o,//////Stân/ -/ca
    
   
tit / m-am as - cuns!


 
   
        

/mea,////////În///////Ti/// -/ /ne,///////I///-//su/////-///se,///mi-as/-/cund///////i////-///ni/ /-//ma!
       


 
© Textul: William Orcutt Cushing, 1876, în Welcome Tidings, New York, New York, 1877; Metrul: 11 11.11 11 Anapestic cu refren
trad. de Florin Læiu, 1997 Melodia: HIDING IN THEE
© Muzica: Ira David Sankey, în Welcome Tidings, New York, New York, 1877; arm. de Gabriel Dumitrescu, 1999
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

247 Spre culmi de munte


Je lève les yeux...
Moderato
 2 
 2      

1. Spre culmi de mun //- te îmi î - nalfl pri //- vi - rea,
2. /Da, El ve - ghea //- zæ sæ nu-fli cla - tini pa - sul,
3. El te iu - beø /- te ca pe o co - moa //- ræ;
    
2  
4. Când Dom - nul fi - va pu - ruri lân - gæ ti - ne,

 2   


 
 

     

  
De un - de vi - ne a - ju /- to - rul meu,
El te pæ - zeø /- /te, cre /- din - /cios, la fel,
fii-e a - dæ - post în soa /- re ar - zæ - tor,
De-ori - ce pæ - cat sal - /vat, în veø /- ni - cii,
     
   


   
     

 
De la A //- cel ce fli - ne-n mâini zi - di - rea,
Chiar øi a - tunci când îfli aø - terni po - pa /- sul;
Ca un iz //- vor de um //- bræ ce co - boa //- ræ

   
Cu su - fle //- tul pur - tat de mâini di - vi - ne,
  
   


 
  
     

De la slæ - vi - tul nos - tru Dum - ne - zeu.
/El, ce-a con - dus po /- po -/ rul Is -// ra - el!
Pe dreap - ta /ta, a - øa o - dih -/ ni - tor!

    
De-a - cum øi pâ - næ în e - /tern, vei fi!

   
   
  
Textul: Psalmul 121; parafrazæ de Auguste Louis Decoppet, în Poésies de la Bible, Paris, 1879; Metrul: 11.10.11.10 Iambic
trad. adapt. dupæ traducætor necunoscut, în Corale, Bræila, 1986 Melodia: TOULON
Muzica: compozitor necunoscut, în Pseaumes octantetrois de David, Geneva, 1551, abrev. Text diferit: 511
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Doamne, spre Tine privim! 248


Jesus, wir sehen auf dich!
Andantino


2  
 2        

1. Doam - ne, spre Ti ///- ne / pri - vim, Vrem sæ /strân /- gem/ în /
2. Doam - ne, de Ti - ne-as - cul - tæm, Tu eøti pâi - nea / vi -//
3. Doam - ne, ce mult / Te / do - rim! Eøti cu / /noi, / tot - dea -
4. Doam - ne, sæ /vii, / Te-aø- tep - tæm, Sæ Te-n-/torci, / cum/ ai /

2       
 2 
 

   
    

   
su - flet iu//- bi - rea, Sæ-n
////- fle - le - gem,/ din / jert //- fæ, mæ -
e - flii e //- ter /- ne, Pa - ce-n/ su /- flet / doar / Tu / pofli aø -/
u - na a - proa// - pe, Tu / ne / scofli / øi / din / foc / øi din

 
  ()    
spus / la ple///- ca /- re, Sæ / sal - vezi / o - me - ni - rea ce

 

  


     
   

ri - rea, Doam - ne, spre Ti // - ne / pri - vim!
ter //- ne, Doam - ne, de Ti - ne-as - cul - tæm!
a /- pe, Doam - ne, ce mult / Te / do - rim!

   
moa ///- re, Doam - ne, sæ /vii, / Te-aø - tep - tæm!

  

 ()
  
© Textul: Peter Strauch, în fascicul din seria Friedrich Hänssler, Nr. 6857, Neuhausen-Stuttgart, 1982; Metrul: 7.10 10.7 Mixt
trad. de Benoni Catanæ, 2000 Melodia: JESUS, WIR SEHEN AUF DICH
© Muzica: mel. de Peter Strauch, în fascicul din seria Friedrich Hänssler, Nr. 6857, ;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

249 Pofli sæ te-ncrezi în Isus!


Christ Never Fails
 Allegretto
4     
 4    
  
1. Pofli sæ te-n/- crezi/ în I - sus /ne-n//- ce - tat! El a / în/- vins!
2./Pofli sæ pæ - øeøti/ cu I - sus / fe - ri - cit! El a-n/ - vi///- at!
3. Pofli sæ fii / si - gur în / Dom - nul /Hris/- tos! El S-a / ’næl/
///- flat!

   
4. Pofli sæ ves/- teøti/ tot ce / El / a / pro - mis! El vi - ne iar!
   
4     
  
4

   
  

    
 
 
   
 
El a / în - vins! Bi - ru///- i - tor pes /- te iad / øi pæ - cat,
El a-n/- vi/- at! Ta - tæl / din/ cer jert /- fa Lui / a pri - mit,
El S-a /’næl//- flat! El / es - te-al/ tæu Ma /- re /Pre - ot mi /- los,
  El

vi - ne / iar!
    
Dru - mul/ spre/ cer pen - tru tofli / e des - chis,
 
  
 
Refren
    
    
     
Dom - nul Hris - tos a / în - vins!
Dom - nul Hris - tos a-n/- vi//- at! El/// nu-i///în/-/vins///de////ni/-/mic////pe////pæ-
Dom - nul Hris - tos S-a /’næl/
//- flat!
   
Dom - nul Hris - tos vi - ne / iar!
    
      


 
       
 

     
mânt!/////// Toa//-//tæ////pu/- /te///-///rea///e-n/////ha//-//rul//Sæu/ sfânt!////////Cre//-//de////cæ

 
 
     

      
    
    
      
/ai///// tot////ce//////El//////fli-a///pro - mis://////// Dom/-/nul//Hris/-/tos//////a///// în//-//vins!
      


© Textul: Joseph T. Larson, în Victorious Decision Songs, Minneapolis, Minnesota, 1936; Metrul: 10.44.10.7 Dactilic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1997, în 100 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 2000 Melodia: LONG, LONG AGO
© Muzica: mel.: Long, Long Ago, baladæ pentru voce øi pian de Thomas Haynes Bayly, 1833, Londra, 1838;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

Speranfla mea e doar Hristos 250


My Hope Is Built on Nothing Less
Andante

 3 
 4       

1. Spe - ran//- fla mea e / ///- tos Øi-al / Sæu /sfânt/ sân
doar/ Hris - ge /
2. Când / fa - fla / nu I-o / mai/// zæ /- /resc, Mæ - ncred/ în / ha - rul
3. Mi-e / a - dæ - post cre - din//- fla / Sa Øi / jert - fa / Lui / pe /

      
4. Când / va / ve//- ni pe / al - bul// /nor, Voi / fi / gæ - sit / bi -
3
4  
  

 
  
      
  

pre - fli - os! Ori - câ - te / øoap - te / m-ar che - ma, Nu / pot / sæ / cred /
Sæu / ce -/resc; La / fi - e - ca -// re / val øi / vânt/ Stau / an - co - rat /
Gol - go - ta! În / ju - rul / meu / po - top de-ar/ fi, Eu / øtiu / cæ / tot /

     
ru - i -/ tor! Zi - dit / în / /El, / pe / veci voi / sta, Pur - tând / ne - pri -
 
  
    


Refren
     

       

în / alt /- ce /- va!
de-al / Sæu / Cu - vânt!
Hris//-//tos /////e ////Stân//-//cæ ///////de ////gra/-//nit, ////Doar
mæ / va / iu /- bi!
      
hæ - ni - rea / Sa!

  
  

 
        

///El ///mæ ////fa//-///ce /////ne/-/clin/-/tit!/ /Doar ///El ///mæ/ ///fa//-///ce ////ne/-/clin/-//tit!
        
  
   

© Textul: Edward Mote, c. 1834, în Spiritual Magazine, Londra, c. 1835; Metrul: 88.88 (ML) Iambic cu refren
trad. de Benoni Catanæ, 1996, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998 Melodia: SOLID ROCK
© Muzica: mel. de William Batchelder Bradbury, 1863, în The Golden Censer, New York, New York, 1864;
arm. de armonizator necunoscut, în 52 de Noi Imnuri Creøtine, Bucureøti, 1998
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

251 O, suflete, stai liniøtit!


Be Still for the Presence of the Lord!
Moderato


4
 4       

1. O, su - fle - te, stai li - niø - tit ’Na - in - tea / Ce - lui / sfânt!
2. O, su - fle - te, stai li - niø -/tit, /Cæci / El / te-a/ scos / din/ foc!


44        
3. O, su - fle - te, stai li - niø - tit ’Na - in - tea / fe - flei / Lui!


 


        
 
Te-n - cre - de / în //El, / u - mi -/lit, As - cul/- tæ-al Sæu/ Cu - vânt!
Cu / dra - gos - tea /Lui / te-a/ um-brit Sæ-fli / fa - cæ-n ce - ruri////loc…
/


       
El / øti - e / de / ce / ai / ve - nit Øi / tot / ce ai / sæ-I////spui…
/


   

      
E-a////- øa / de / bun / øi drept, A / toa //- te în - fle - lept!
A - ceas - ta-i / sla - va Lui, Mi//- nu - nea ce - ru//- lui!
      
La / El / ni - mic / nu-i greu: Îfli / dæ / tot ha - rul / Sæu!       

  


        

  
Pre - dæ - te cu / su - fle- tul / zdro/-bit ’Na - in - tea Ce - lui sfânt!
Te / plea//- cæ în / fa /- fla /Lui/ sme/-/rit, /Cæci / El / te-a scos / din foc!
    
Te / plea -cæ-n cre - din//- flæ / u - mi -/lit, ’Na - in - tea fe - flei Lui!

       

   
© Textul: David J. Evans, 1986; Metrul: 8.6.8.6.66.9.6 Mixt
trad. de Benoni Catanæ, 2000 Melodia: BE STILL FOR THE PRESENCE
© Muzica: mel. de David J. Evans, 1986;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

De mânæ du-mæ, Tatæ! 252


So nimm denn meine Hände!
Andantino

 4  
 4     
 
1. De mâ///- næ du /- /mæ, / Ta /- /tæ, Du - pæ-al Tæu / /plac,
2. În ha - ru-fii o - cro - teø /- te I /- ni - ma / mea
3. Chiar/ când nu væd cæ - ra - rea Pe /und’ /m-aø - /tepfli,
    
 44      

 

   
      

   
În / as /- tæ // via//- flæ / toa //- tæ Øi-n /veac / de / veac!
Øi / fæ / de-o // li - niø - teø //- te În / vre - me / grea!
Mi-a - jun - ge-n -/ cre /- din /- fla - rea Cæ / Tu / mæ-n - drepfli!
  
       
 

   

  
    
    

Eu / sin /- gur / nu / pot / fa - ce Nici/ chiar doi / /paøi,
/O, / ia - mæ / lân //- gæ / Ti - /ne, Când/ cad zdro - bit
   
De / mâ / - næ / du - /mæ, / Ta - /tæ, Du - pæ-al Tæu / /plac,

       
 

     
         
 

Con - du//- mæ / cum / Îfli / pla /- /ce, Sæ / nu mæ / laøi!
Øi-a /- ra - tæ-mi / ce / e / bi - /ne, Când / sunt or - bit!
În / as///- tæ / via - flæ / toa /- tæ Øi-n / veac de / veac!
  
      

  
Textul: Julie Katharina von Hausmann, în Maiblumen. Lieder einer Stillen im Lande, Vol. I, Berlin, 1862; Metrul: 7.4.7.4.D Iambic
trad. de Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. I, Bucureøti, 1910 Melodia: SO NIMM DENN MEINE HÄNDE
© Muzica: mel. de Philipp Friedrich Silcher, în Kinderlieder für Schule und Haus, Vol. III, Tübingen, 1842;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1991
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

253 Pretutindeni cu Isus


Anywhere With Jesus

6
Moderato


 8      
  
 

1. Pre - tu - tin - deni cu I - sus eu merg/ vo - ios, Trec/ cu / El prin
2. Pre - tu - tin - deni cu I - sus cel a - do - rat! Oa - me - nii mæ
  

6        


3. Pre - tu - tin - deni cu I - sus în cli//- pa / grea! Ha /- rul / Lui mæ

 8
 


 
        
 
væi / de la -/crimi, bu - cu /- ros, Fæ - ræ El / pe-a - cest / pæ - mânt nu-s/
ui /- /tæ, dar / El nici//- o -//dat’! De / s-ar du - ce / to - tul / în a-

       


fa - ce azi / sæ pot / cân///- ta! Cânt / cu vo /- ie / ma /- re / cæ ve -

   

 


    
 
    
  () 
 
()

bu - cu - /rii, Lân - gæ Dom - nul / în - sæ gri///- ja / va /// pie ///- ri.
dânc / de //mæri, Dom - nul mæ / sal - vea /- zæ din / ori - ce-n /- tâm - plæri.
ni / Hris/-/tos,
  
Fra - te øi / sal //- va - re o - mu///- lui // de / jos.

     
  

  


Refren  
  
   

  
A///-///pæ//-//rat/////////de/////////I//-//sus,///////////// si///-///gur////eu///////mæ////simt,/

      

  


  
 

 

    

  
Ori////-////øi///-///un////-////de////merg///////cu//////El,/////////în///////pa////-////ce///////sunt!
  

  

    
Textul: str. 1, 2: Jessie H. Brown Pounds, 1886, în Hymns New and Old, Chicago, Illinois, 1887; Metrul: 11 11.11 11 Trohaic cu refren
str. a 3-a: Helen Cadbury Alexander Dixon, c. 1915; Melodia: SECURITY
trad. adapt. dupæ Dumitru Florea, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926
© Muzica: mel. de Daniel Brink Towner, în Hymns New and Old, Chicago, Illinois, 1887;
arm. de Gabriel Dumitrescu, 1997, 2005
EXPERIENfiA CREØTINÆ - ÎNCREDERE ØI STATORNICIE

,,Pe veci cu Dumnezeu!” 254


“Forever With the Lord!”
Moderato

 4  
 4         
 
1. ,,Pe/// veci/ cu /Dum - ne///zeu!”,
/- a - øa-i / de -/vi///- za /mea,
/ Cu - vân - tu-a-ces- ta-i
2. Spre/ cer / me - reu / pri - vesc, a //- co - lo-i / fla////- ra /mea,
/ De / mul//- te / ori / mæ
3. A - de -/sea,/ în / du /- reri, când/ cad / øi când / / sus -/pin, Ca /øi-al / lui / No//- e
4. Pe / veci/ cu /Dum - ne /- zeu, /o, /Doam ///-/ne-a/-ju - tæ-mi//Tu/ Ca / tot / spre/ Ti - ne

 44         

  


 
        
 
fa /- rul / meu øi noap-tea-i/
/ stea///- ua /mea; În / lu - me/ cât træ - iesc stræ-
so /- co - tesc ca øi / so// /- sit / în / ea; Øi-a -tunci/ mai/ mult /mi-e/ dor, un /
po - rum//-/bel, la ar - cæ/ ia - ræøi / vin; Øi-n / su /- fle-tu-mi me /- reu, ca /

 
      
do /- rul / meu sæ mi-l / în-drept// /de-a -/cu’; Scæ//- pa - rea/ Tu îmi / eøti, iar /
 


 ( )    

         

  ()  
in / øi / cæ /- læ - tor, În - tru///- na /vreau/ sæ / lo - cu /- iesc / cu-al/ meu/ Mân-
dor / ne - po /- to /- lit, Mi-e/ dor/ de-o//- ra - øul / ui - mi /- /tor,/ Ie - ru///- sa -//
pe / se - ni - nul / cer, Se-a///- ra - tæ-al// pæ /- cii / cur//- cu /- beu / cu /scum/////-pe /
        
bu - cu /- ri //- a / mea, În / lo//- cu - in /- fle - le / ce - /reøti,/ la / Ti - ne-o /

     

 
 
   
        

tu - i - /tor! Scump/ I - sus, scump/ I - /sus, de / Ti////-/ ne /mi-es - te / dor!
lim / iu//- /bit! Sfânt/ o /- raø, sfânt/ o /- /raø, Ie - ru///- sa - lim / iu /- /bit!
mân //- gâ/-/ieri. Semn/ ce/- resc, semn/ ce /-/resc, cum//mân
////- gâi tu-n / du /- /reri!

    
voi / a /- /vea! Pa - cea/ mea, pa - cea/ mea la / Ti /- ne-o/ voi / a - vea!

 
    
 

  

 

Textul: James Montgomery, în The Amethyst, Londra, 1835; Metrul: 6.6.8.6.D (MSD) Iambic cu Coda
prel. dupæ Øtefan Demetrescu, în Imnuri Creøtine, Ed. a V-a, Bucureøti, 1926, Melodia: NEARER HOME (Woodbury)
dupæ Heinrich Ernst Gebhardt, în Psalter und Harfe, Cincinn