Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA ANUALĂ CLASA a VIII-a 2018-2019

GEOGRAFIA ROMANIEI
Nume profesor: Burcă Petronela GT22
Pascariu Paula GT22
Radu Ioana GT22
Disciplina: Geografie României
Școala: Colegiul Național „ Coatache Negruzzi” Iași
Număr de ore: 2 ore săptămânal

Unități de învățare Competențe specifice Număr de Săptămâna


ore
1 România: Poziția geografică, 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a termenilor geografici de bază. S1-S2
caracteristicile generale ale 3.2. Explicarea fenomenelor și proceselor specifice mediului
reliefului (trepte și forme de înconjurător din țara noastră.
relief). 4.2. Citirea hărții și utilizarea semnelor convenționale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări 4
cartografice.

1
2 Unitățile majore de relief 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
Carpații și Depresiunea sistemelor geografice utilizând termeni geografici.
Colinară a Transilvaniei 7.1. Aplicarea cunoștințelor și deprinderilor de învățare.
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor și proceselor după 8 S3-S6
un algoritm dat.
7.8. Explicarea relațiilor între grupuri de elemente, fenomene și
procese ale mediului geografic.

3 Dealurile și Podișurile 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a termenilor geografici de bază.


3.2. Explicarea fenomenelor și proceselor specifice mediului
inconjurător din țara noastră. 6 S7-S9
4.2 Citirea hărții și utilizarea semnelor convenționale.
7.1 Aplicarea cunoștințelor și deprinderilor de învățare.

4 Câmpiile, Lunca și Delta 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a termenilor geografici de bază.
Dunării, Platforma continentală 3.2. Explicarea fenomenelor și proceselor specifice mediului
înconjurător din țara noastră. 6 S10-S12
4.2. Citirea hărții și utilizarea semnelor convenționale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări
cartografice.

5 Clima și Apele 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici.
4.2 Citirea hărții și utilizarea semnelor convenționale. S13-S15
7.1 Aplicarea cunoștințelor și deprinderilor de învățare. 12 Vacanța de iarna 3
7.3 Prelucrarea informației: interpretarea unei diagrame simple, săptămâni
analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza S16-S18
unei diagrame, elaborarea de scheme.

2
6 Vegetația, Fauna și Solurile 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici.
3.4. Corelarea realității geografice cu fenomene din domeniul 4 S19-S20
altor științe.
6.1. Explicarea informației mediului geografic al României
pentru om și societate.
7.6. Comparearea elementelor, fenomenelor, proceselor și
stucturilor teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind
asemănări și deosebiri.

7 Populația 3.6. Identificarea influențelor tehnologiilor asupra


caracteristicilor geografice ale României.
3.7. Rezolvarea de probleme cu conținut geografic utilizând
relații matematice.
7.3 Prelucrarea informației: interpretarea unei diagrame simple, 4 S21-S22
analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza
unei diagrame, elaborarea de scheme.
7.6. Comparearea elementelor, fenomenelor, proceselor și
stucturilor teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind
asemănări și deosebiri

8 Așezările umane. 3.6. Identificarea influențelor tehnologiilor asupra


Organizarea administrativ caracteristicilor geografice ale României.
teritotială 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări
cartografice.
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor și proceselor folosind 6 S23-S25
diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice
și teritoriale.
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor și proceselor în
realitatea observată, (direct sau indirect).

3
9 Activități economice ( sector 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în
primar, secundar și terțiar) contexte noi. 6 S26-S28
5.1 Identificarea informațiilor cu caracte geografic în baze de Vacanța de primăvară 2
date accesibile prin internet. săptămâni
7.1 Aplicarea cunoștințelor și deprinderilor de învățare. 4 S29-S30
8.2 Identificarea soluțiilor de organizare a spațiului din
perspectiva dezvoltării durabile.
10 Romania în Europa și în 3.4. Corelarea realității geografice cu fenomene din domeniul
Lume. Elemente ale dezvoltării altor științe. 4 S31-S32
durabile 6.1. Explicarea informației mediului geografic al României
pentru om și societate.
8.1. Identificarea soluțiilor de proiecție a mediului geografic din
țara noastră.
8.2 Identificarea soluțiilor de organizare a spațiului din
perspectiva dezvoltării durabile.
Recapitulare și evaluare 1.1......8.2. 2 S33

4
PROIECTARE SEMESTRIALĂ
Semestrul I clasa a VIII-A, 2 ore pe săptămână
Nume profesor: Burcă Petronela GT22
Pascariu Paula GT22
Radu Ioana GT22
Disciplina: Geografie României
Școala: Colegiul Național „ Coatache Negruzzi” Iași
Număr de ore: 2 ore săptămânal

Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi Forma de evaluare Nr. Săptămâna


ore
1 România: Poziția 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a Recapitulare. Fișe de lucru 1
geografică termenilor geografici de bază.
(4 ore) 3.2. Explicarea fenomenelor și Poziția geografică. Lucru cu harta S1
proceselor specifice mediului Elemente definitorii și 1
înconjurător din țara noastră. consecințe. State vecine
4.2. Citirea hărții și utilizarea Evaluare orală
semnelor convenționale România – țară carpatică, Lucru cu hărțilr din
4.4. Localizarea unor elemente din dunăreană, pontică și central manual 1
realitate pe reprezentări cartografice. europeană
S2
Evaluare scrisă 1

5
2 Unitățile majore 1.5. Descrierea elementelor, Relieful- caracteristici generale Evaluare frontală 1
de relief Carpații și fenomenelor, proceselor sau
Depresiunea sistemelor geografice utilizând S3
Colinară a termeni geografici. Carpații Orientali Lucru cu harta 1
Transilvaniei 7.1. Aplicarea cunoștințelor și Evaluare orală
(8 ore) deprinderilor de învățare.
7.5. Caracterizarea elementelor, Carpații Meridionali Lucru cu harta 2
fenomenelor și proceselor după un Evaluare orală S4
algoritm dat.
7.8. Explicarea relațiilor între grupuri Carpații Occidentali Lucru cu harta 1
de elemente, fenomene și procese ale S5
mediului geografic. Subcarpații României Lucru cu harta 1
Depresiunea Colinara a Lucru cu hărțile din
Transilvaniei manual 1
Evaluare frontală S6
Evaluare scrisă 1

3 Dealurile și 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a Podișul Getic Evaluare frontală 1


Podișurile termenilor geografici de bază.
( 6 ore) 3.2. Explicarea fenomenelor și Podișul Mehedinți Lucru cu harțile din 1 S7
proceselor specifice mediului manual
inconjurător din țara noastră. Podișul Moldovei Evaluare orală 1
4.2 Citirea hărții și utilizarea semnelor
convenționale.
Podișul Dobrogei Lucru cu harta 1 S8
7.1 Aplicarea cunoștințelor și
deprinderilor de învățare.
Dealurile de Vest Evaluare frontală și 1
lucru cu harta
Evaluare scrisă 1
S9

6
4 Câmpiile, Lunca 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a Câmpia de Vest Lucru cu hărțile din 1
și Delta Dunării, termenilor geografici de bază. manual
Platforma 3.2. Explicarea fenomenelor și S10
continentală proceselor specifice mediului Câmpia Română Lucru cu harta, 1
( 6 ore ) înconjurător din țara noastră. evaluare orală
4.2. Citirea hărții și utilizarea
semnelor convenționale Lunca și Delta Dunării Comentarea
4.4. Localizarea unor elemente din Documentar , importanța documentarului 2 S11
realitate pe reprezentări cartografice. Deltei Dunarii

Platforma continentală a Mării Lucru cu atlasul 1


Negre
S12
Evaluare scrisă 1

5 Clima și Apele 1.4. Elaborarea unui text coerent Factorii climatici 1 S13
(12 ore) utilizând termeni geografici. Fișe de lucru
4.2 Citirea hărții și utilizarea semnelor Elemente climatice Evaluare frontală 2 S13-14
convenționale.
7.1 Aplicarea cunoștințelor și
deprinderilor de învățare. Particularitățile climatice Lucru cu harțile din 2 S14-15
7.3 Prelucrarea informației: regionale (etaje și influențe manual
interpretarea unei diagrame simple, climatice )
analizarea unei diagrame simple, Dunarea Lucru cu harta
elaborarea unui text pe baza unei ( importanța Dunării la nivel Evaluare orală 1 S15
diagrame, elaborarea de scheme. european)

Vacanța de iarna (3 saptămani )


Râurile interioare Lucru cu harta 2 S16
Lacurile și apele subterane Lucru cu harta și 1
evaluare orală S17
Marea Neagră Evaluare Frontală 1

7
Recapitulare 1
S18
Evaluare Sumativă (teză) 1

8
PROIECTAREA PENTRU O UNITATE DE CONȚINUT
Nume profesor: Burcă Petronela GT22
Pascariu Paula GT22
Radu Ioana GT22
Disciplina: Geografie României
Școala: Colegiul Național „ Coatache Negruzzi” Iași

Unitatea de învățare: Unitățile majore de relief Carpații și Depresiunea Colinară a Transilvaniei


Numărul de ore: 7 ore + 1h Evaluare secvențială

Nr. Detalieri de Competențe specifice Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare


Crt conținut pedagogice de
ore
1 Relieful- 1.5. Descrierea elementelor, - exerciții de identificare Harta fizică a Observarea
caracteristici fenomenelor, proceselor sau sistemelor a elementelor specifice României, sistematică
generale geografice utilizând termeni geografici.
pe suporturile Atlase, a elevilor
7.1. Aplicarea cunoștințelor și
deprinderilor de învățare. cartografice (Carpații, Manualul
7.5. Caracterizarea elementelor, Subcarpații și Demonstrația 1
fenomenelor și proceselor după un Depresiunea Colinara a Lucru cu
algoritm dat. Transilvaniei) manualul
7.8. Explicarea relațiilor între grupuri - exerciții de identificare Dialogul
de elemente, fenomene și procese ale
a elementelor majore ale
mediului geografic.
reliefului

9
2 Carpații Orientali 1.1 Identificarea termenilor geografici -exerciții de Fișe de lucru Evaluare
în contexte diferite. localizare(pe harta Harta Fizică a orală
1.2.Definirea, în cuvinte proprii, a
României) României
termenilor geografici de bază.
3.2. Explicarea fenomenelor și - exerciții de completare Manualul 1
proceselor specifice mediului a unei hărți mute Invățarea prin
înconjurător din țara noastră. descoperire
3.3. Prezentarea structurată a sistemului Lucru cu
teritorial geografic al României. manualul
Dialogul

3 Carpații 4.1. Identificarea principalelor elemente -exerciții de Harta fizică a Evaluare


Meridionali naturale şi socio-economice localizare(pe harta României orală
reprezentate pe hărţi.
României) Atlase
4.4. Localizarea unor elemente din
realitate pe reprezentări cartografice. - exerciții de analiză, Prezentări
3.2. Explicarea fenomenelor și comparare a structurilor PPT (Parcul 2
proceselor specifice mediului morfologice Național
înconjurător din țara noastră. Retezat)
7.6. Comparearea elementelor, Fotografii
fenomenelor, proceselor și stucturilor
teritoriale după caracteristicile
Explicația
solicitate, stabilind asemănări și Conversația
deosebiri Demonstrația

10
4 Carpații 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, - notarea corectă a Harta Fizică a Observare
Occidentali a sensului termenilor geografici numelor proprii României sistematică
de bază. - exerciții de selectare a Atlase a elevilor
1.5. Descrierea elementelor, denumirilor esențiale( Manualul
fenomenelor, proceselor sau Peșteri, Chei Conversația
sistemelor geografice utilizând Lucru cu
termeni geografici. manualul 1
3.3. Prezentarea structurată a
sistemului teritorial geografic al
României.
4.2 Citirea hărții și utilizarea
semnelor convenționale.
5 Subcarpații 1.3. Utilizarea termenilor geografici în - exerciții de identificare Hartă Evaluare
României contexte cunoscute sau în contexte noi a unităților Subcarpatice Manualul orală
1.5. Descrierea elementelor,
ale României Atlase
fenomenelor, proceselor sau sistemelor
geografice utilizând termeni geografici - exerciții de analiză, Dialogul
3.2. Explicarea fenomenelor şi comparare a structurilor Prelegerea
proceselor specifice mediului morfologice Lucru în
înconjurător din ţara noastră 1
7.6. Compararea elementelor,
echipă
fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi
deosebiri

11
6 Depresiunea 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a - localizarea pe un Harta Apreciere
Colinara a termenilor geografici de bază. suport dat Manualul orală
Transilvaniei 3.2. Explicarea fenomenelor și
- descrierea unei sisteme Fise de lucru
proceselor specifice mediului
inconjurător din țara noastră. spațiale (localizare) 1
4.2 Citirea hărții și utilizarea semnelor Prelegerea
convenționale. Conversația
7.1 Aplicarea cunoștințelor și Lucrul cu
deprinderilor de învățare. manualul

7 Evaluare 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, -localizarea pe un suport Evaluare


a sensului termenilor geografici dat sumativă
de bază. -descrierea unor sisteme
1.5. Descrierea elementelor, spațiale
fenomenelor, proceselor sau -defimirea termenilor 1
sistemelor geografice utilizând geografici specifici
termeni geografici.
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice
simple
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi
deprinderilor învăţate

12