Sunteți pe pagina 1din 5

PTNR M.

Găina
5. Unitatea depresiunilor intramontane M. Metaliferi
UNITĂŢILE FIZICO-GEOGRAFICE Maramureşului M. Trascăului
ALE ROMÂNIEI Dornelor M. Zarandului (Highiş-Drocea)
Bilbor M. Codru-Moma
Munţii Carpaţi Borsec M. Pădurea Craiului
Carpaţii Orientali Giurgeu M. Meseş
1. Unitatea cristalină şi cristalino- Ciuc M. Plopiş
mezozoică Braşov Depr. Zarandului
Tulgheş Depr. Gurahonţ
M. Maramureşului (Toroiaga) Ghimeş-Palanca Depr. Hălmagiu
Obcina Mestecăniş Brusturoasa (Agăş) Depr. Brad
M. Suhard Întorsura Buzăului Depr. Beiuş
M. Rodnei (vf. Pietrosu – 2303 m) Comandău. Depr. Vad-Borod
M. Rarău (vf. Rarău – 1651 m) Depr. Câmpeni
M. Giumalău (1857 m) Carpaţii Meridionali Depr. Abrud
M. Bistriţei M. Făgăraş (Moldoveanu – 2544 m). Depr. Băiţa
M. Giurgeului M. Iezer Depr. Zlatna
M. Hăşmaş M. Cozia
M. Perşani M. Ghiţu Subcarpaţii
M. Leaota M. Frunţi Subcarpaţii Moldovei
M. Bucegi (parţial) M. Parâng (Parângu Mare – 2519 m). Depr. Ozana-Topoliţa (Neamţului)
M. Piatra Craiului M. Cândrel Depr. Cracău-Bistriţa
Cul. Rucăr-Bran M. Lotrului Depr. Tazlău-Caşin
M. Căpăţânii Culmea Pleşu
2. Unitatea flişului M. Buila-Vânturariţa Culmea Pietricica Bacăului
Obcinele Bucovinei (Feredeu, Brodinei, M. Şureanu (Vf. lui Pătru – 2130 m)
Ob. Mare) M. Retezat (Peleaga – 2509 m, Păpuşa – Subcarpaţii Vrancei
M. Stânişoarei (vf. Bivolu – 1531 m) 2508 m) Depr. Soveja
M. Ceahlău (Ocolaşu Mare – 1907 m) M. Godeanu (Gugu – 2290 m) Depr. Vrancei (pe Putna şi Zăbala)
M. Tarcău M. Ţarcu-Petreanu – 2186 m Depr. Bisoca (pe Râmnicu Sărat)
M. Goşmanu M. Mic – 1805 m Depr. Vidra (pe Putna)
M. Berzunţi M. Vâlcanului Depr. Mera (pe Milcov)
M. Baraolt M. Cernei Dl. Ouşoru
M. Bodoc M. Mehedinţi Mg. Odobeşti
M. Vrancei (vf. Goru – 1785 m) Podişul Mehedinţi
M. Buzăului Depr. Loviştei Subcarpaţii Munteniei central-estice
M. Penteleu Depr. Petroşani Depr. Comarnic-Talea-Runcu
M. Siriu Depr. Haţeg Depr. Slănic-Bezdead (la nord de
M. Podu Calului Pintenul de Homorâciu)
M. Ciucaş Munţii Banatului Depr. Drajna-Chiojdu (între pintenii de
M. Baiului M. Semenic Homorâciu şi de Văleni)
M. Bârsei (Postăvaru – Piatra Mare) M. Almăjului Depr. Lopătari
M. Bucegi (parţial) M. Aninei Depr. Policiori
M. Locvei Depr. Nişcov
3. Unitatea vulcanică M. Dognecei Depr. Valea Lungă
M. Oaş Depr. Aninei Depr. Mislea-Podeni
M. Igniş Depr. Moldova Nouă Dl. Istriţa
- depr. Oaşului. Dl. Ciolanu
M. Gutâi M. Poiana Ruscă Dl. Bucovel
M. Văratec (M. Lăpuşului)
Călimani Munţii Apuseni Muscelele Argeşului
Gurghiu M. Bihorului Depr. Brădet (pe Vâlsan)
Harghita Muntele Mare Depr. Arefu (pe Argeş)
M. Ţibleş M. Vlădeasa Depr. Jiblea
M. Bârgăului (Heniu Mare – 1611 m) M. Gilău Depr. Câmpulung
Mg. Măţău
Subcarpaţii Getici Podişul piemontan Câmpia tabulară
Depr. Horezu Depr. Rădăuţilor C. Nădlacului
Depr. Polovragi Depr. Baia C. Nirului (Carei-Valea lui Mihai)
Depr. Novaci Dl. Ciungi (688 m)
Depr. Tismana Dl. Mărgineni Câmpia Română
Depr. Târgu Jiu-Câmpu Mare Câmpia piemontană
Podişul Sucevei C. Târgoviştei
Depresiunea colinară a Transilvaniei Pod. Dragomirnei C. Piteştilor
Depresiunile şi piemonturile de contact Pod. Fălticenilor
Depr. Făgăraş Dl. Bour-Ibăneşti Câmpia de subsidenţă
Depr. Cibinului Dl. Mare Hârlău C. Titu
Depr. Săliştei Şaua Dersca-Lozna (între Bour şi Hăpăi) C. Gherghiţei
Depr. Apoldului Şaua Bucecea (între Hăpăi şi Dl. Mare) C. Buzăului
Culoarul Arieş-Mureş-Ştrei Şaua Ruginoasa-Strunga C. Siretului Inferior
Depr. Iara-Hăşdate
Depr. Huedin Câmpia colinară a Jijiei Câmpia de tranziţie
Depr. Ruşii Munţi (Deda-Porceşti) C. Boianului
Dl. Aiudului Podişul Bârladului C. Găvanu-Burdea
Podişul Central Moldovenesc C. Vlăsiei
Dealurile şi depresiunile cu trăsături Colinele Tutovei
subcarpatice Dealurile Fălciului Câmpia Olteniei
Depr. Praid-Sovata C. Blahniţei
Depr. Homoroadelor Depr. Fălciului C. Băileştilor
Depr. Huşi (până la cuesta Draslavăţului) C. Romanaţilor
Podişul Someşan Depr. Sărata
Pod. Boiu-Gâlgău (Purcăreţ-Jugăstreni) Depr. Elanului Câmpia Tecuciului
Dl. Ciceului Câmpia tabulară
Dl. Suplaiului Colinele Covurluiului C. Burnasului
Dl. Năsăudului C. Mostiştei
Dl. Clujului şi Dejului Podişul Dobrogei C. Bărăganului
Podişul Dobrogei de Sud C. Brăilei
Podişul Târnavelor Pod. Negru Vodă
Pod. Hârtibaciului Pod. Medgidiei Lunca şi Delta Dunării
Pod. Oltinei Lunca Dunării
Câmpia Transilvaniei Delta Dunării
Pod. Secaşelor Podişul Casimcei Gr. Chilia
Dealurile de Vest Masivul Nord-Dobrogean Gr. Stipoc
Dealurile someşene M. Măcinului Gr. Letea
Dealurile crişene C. Pricopanului Gr. Caraorman
Dl. Oradei Depr. Greci Gr. Sărăturile
Depr. Beiuşului Dl. Niculiţelului Gr. Crasnicol
Pod. Babadagului
Dealurile Bănăţene Depr. Slava Cercheză PEŞTERI DIN ROMÂNIA
Dl. Caransebeşului Vadu Crişului (Pădurea Craiului)
Dl. Oraviţei Câmpia Tisei Meziad (Pădurea Craiului)
Dl. Lipovei Câmpia piemontană Peştera Vântului (Pădurea Craiului)
Scărişoara (Bihor)
Podişul Piemontan Getic Câmpia de tranziţie Pojarul Poliţei (Bihor)
Colinele piemontane ale Cândeştilor Gheţarul Vârtop (Bihor)
Gruiurile Argeşului C. Aradului Cetăţile Ponorului (Bihor)
Colinele piemontane ale Cotmenei Peştera Neagră-Zăpodie (Bihor)
Colinele piemontane ale Olteţului Câmpia de subsidenţă Peştera Urşilor (Bihor)
Colinele piemontane ale Motrului C. Someşului Cetăţile Rădesei (Bihor)
C. Crişurilor Peştera Focul Viu (Bihor)
Podişul Moldovei C. Timişului Peştera Altarului (Bihor)
Liliecilor (Cheile Caraşului)
Topolniţa (Pod. Mehedinţi) - Vaslui
Peştera Izverna (Pod. Mehedinți) - Crasna 6. Bazinul Jiului
Cloşani (Mehedinţi) - Lohan
Cioaca cu Brebenei (Mehedinţi) - Simila Amaradia
Polovragi (Căpăţânii) - Tutova Gilort
Muierilor (Căpăţânii) - Berheci Bistriţa
Şura Mare (Şureanu) Tismana
Cioclovina (Şureanu) Suceava : 173 km, 17,9 mc/s, izv. de sub Motru
Ialomicioarei (Bucegi) vf. Lucina (Ob. Mestecăniş).
Izvorul Tăuşoarelor (Rodna) Şomuzul Mare 7. Bazinul Argeşului
Liliecilor (Rarău) Şomuzul Mic
Liliecilor (Gura Dobrogei) Vâlsan
Liliecilor (Culoarul Rucăr-Bran) Moldova: 216 km, izv. din NE Ob. Argeşel
Huda lui Papara (Trascău) Mestecăniş) Dâmboviţa
Dâmbovicioarei (Piatra Craiului) - Humor
- Suha 8. Bazinul Vedea
RÂURILE ROMÂNIEI - Neamţ (Ozana) Cotmeana
1. Afluenţii direcţi ai Dunării - Topoliţa Burdea
Tisa – 960 km, izvorăşte din Carpaţii Teleorman
Păduroşi (Ucraina) Bistriţa – 283 km, izv. din Rodna.
Timiş – 350 km, din care 242 km pe - Cârlibaba 9. Bazinul Ialomiţei
teritoriul României, izvorăşte de sub Vf. - Sabasa Cricov
Semenic - Cuejdiu Prahova
Caraş – 85 km, izvorăşte de pe versantul - Cracău Teleajen
vestic al M. Semenic - Dorna Cricovu Sărat
Cerna – 84 km, izvorăşte din M. - Neagra Şarului Sărata
Codeanu. Afl: Mehadica şi Bela Reca - Bistricioara
Blahniţa - Bicaz 10. Bazinul Timişului
Jiu – 339 km. Se formează la Iscroni prin - Tarcău Râul Rece
unirea Jiului de Vest (din Retezat) cu Jiul Bistra
de Est (din Şureanu) Trotuş -162 km, 25 mc/s, izv. din M. Bârzava
Olt – izvorăşte din Hăşmaş, iar la vărsare Ciucului
depăşeşte 150 mc/s. - Asău 11. Bazinul Mureşului
Călmăţui – izvorăşte din Câmpia - Tazlău
Boianului - Uz Gurghiu
Vedea - Dofteana Târnava
Argeş – 350 km, izv. din Făgăraş, prin - Slănic Sebeş
două pâraie, Buda şi Capra. 73 mc/s la - Oituz Secaş
vărsare. - Caşin Strei
Mostiştea Cerna
Ialomiţa – izvorăşte din Bucegi Şuşiţa Ditrău
Călmăţui Putna – 144 km, izv. de sub vf. Lăcăuţi ) Topliţa
Siret – 706 km, din care 559 pe teritoriul Râmnicu Sărat Ilva
României, izv. din Carpaţii Păduroşi Buzău Bistra
(Ucraina). 222 mc/s la vărsare. Arieş
Prut – 953 km, din care 742 km pe 4. Bazinul Oltului - Iara
teritoriul României. 110 mc/s la vărsare. Râul Negru - Hăşdate
Timiş Galda (Trascău)
2. Bazinul Prutului Sebeş
Jijia – 307 km. Sitna, Miletin, Bahlui. Sâmbăta 12. Bazinul Someşului
Sărata Viştea
Elan Topolog Someşul Mare
Horincea Cibin Someşul Mic (Someşul Cald şi Someşul
Lotru cu Latoriţa Rece)
3. Bazinul Siretului Bistriţa Lăpuş cu Cavnic şi Firiza (aval de Dej).
Bârlad (207 km, 7 mc/s) Olteţ Crasna (aval de Dej)
13. Bazinul Crişurilor 4. Lacul Negru (Munţii Vrancei) Lacuri pe gips
5. Bolătău (Munţii Nemira) 1. Învârtita (Nucşoara, Subcarpaţii
Crişul Alb Getici)
Crişul Negru Lacuri vulcanice 2. Sulfuros (Turda)
Crişul Repede 1. Sfânta Ana (Harghita)
Lacuri de crov
14. Râurile Maramureşului (afl. ai Lacuri glaciare 1. Movila Miresii
Tisei) 1. Vinderel (Maramureş) 2. Ianca
2. Lala Mică (Rodna) 3. Colţea
Vişeu 3. Lala Mare (Rodna) 4. Tătaru
Iza 4. Buhăescu (Rodna) 5. Lutu Alb
5. Iezer (Rodna) 6. Chichineţu
LACURI DIN ROMÂNIA
6. Podu Giurgiului (Făgăraş)
Lacuri de baraj antropic Lacuri de liman fluvial
7. Iezerul Gălăşecu (Făgăraş)
1. Colibiţa (Bistriţa ardeleană) 1. Iezerul Mostiştei (la Dunăre)
2. Izvorul Muntelui (Bistriţa) 8. Buda (Făgăraş) 2. Oltina (la Dunăre)
3. Pângăraţi (Bistriţa) 9. Capra (Făgăraş) 3. Vederoasa (la Dunăre)
4. Vaduri (Bistriţa) 10. Călţun (Făgăraş) 4. Snagov (la Ialomiţa)
5. Bâtca Doamnei (Bistriţa) 11. Urlea (Făgăraş) 5. Căldăruşani (la Ialomiţa)
6. Buhuşi (Bistriţa) 12. Podragu Mare (Făgăraş) 6. Amara (la Ialomiţa)
7. Poiana Uzului (Uz) 13. Podragu Mic (Făgăraş) 7. Coşteiu (la Buzău)
8. Viştea, Govora (Olt) 14. Bâlea (Făgăraş) 8. Amara (la Buzău)
9. Drăgăşani (Olt) 15. Iezerul Mare (Cândrel)
10. Slătioara (Olt) 16. Iezerul Mic (Cândrel) Limane fluvio-maritime
11. Vidraru (Argeş) 17. Gâlcescu (Parâng) 1. Mangalia
12. Curtea de Argeş (Argeş) 18. Peleaga (Retezat) 2. Tatlageac
13. Bascov (Argeş) 19. Lia (Retezat) 3. Techirghiol
14. Călineşti (Argeş) 4. Agigea
20. Ana(Retezat)
15. Oaşa (Sebeş) 5. Taşaul
16. Vidra (Lotru)
21. Florica (Retezat) 6. Babadag
17. Valea lui Iovan (Cerna) 22. Viorica (Retezat)
18. Gozna, Secu (Bârzava) 23. Tăul Porţii (Retezat) Lagune maritime
19. Trei Ape (Timiş) 24. Tău Agăţat (Retezat) 1. Razim
20. Tarniţa (Someşul Mic) 25. Bucura (Retezat) 2. Goloviţa
21. Fântânele (Someşul Mic) 26. Tăul Ascuns (Retezat) 3. Zmeica
22. Negovanu (Sadu) 27. Judele (Retezat) 4. Sinoe
23. Porţile de Fier I (Dunăre) 28. Zănoaga (Retezat) 5. Siutghiol
24. Porţile de Fier II (Dunăre) 29. Borăscu Mare (Godeanu)
25. Stânca Costeşti (Prut) Lacuri din Lunca Dunării
26. Siriu (Siriu) Lacuri de nivaţie 1. Rast
27. Bucecea (Siret) 1. Lacul Vulturilor (Siriu) 2. Bistreţ
28. Galbeni (Siret) 3. Crapina
29. Răcăciuni (Siret) Lacuri carsto-saline 4. Somova
30. Călimăneşti (Siret) 1. Ursu (Sovata)
31. Soleşti (Vasluieţ) 2. Aluniş (Sovata) Lacuri din Delta Dunării
32. Puşcaşi (Racova) 3. Negru (Sovata) 1. Dranov
33. Cuibul Vulturilor (Tutova) 5. Avram Iancu (Ocna Sibiului) 2. Gorgova
34. Râpa Albastră (Simila) 6. Horia (Ocna Sibiului) 3. Fortuna
35. Truşeşti (Jijia) 7. Cloşca (Ocna Sibiului) 4. Bogdapostre
36. Dracşani (Sitna) 8. Crişan (Ocna Sibiului) 5. Puiu
9. Brâncoveanu (Ocna Sibiului) 6. Uzlina
Lacuri de baraj natural 10. Gavrilă (Ocna Şugatag) 7. Lumina
1. Lacul Roşu (Bicaz, Munţii Hăşmaş) 8. Merhei
2. Lacul Crucii (Cuejdel, Munţii Lacuri carstice 9. Roşu
Stânişoarei) 1. Zăton (Podişul Mehedinţi) 10. Isac
3. Lacul Negru (Munţii Buzăului) 2. Ighiu (Munţii Trascăului) 11. Şerbata
Obiective de interes turistic

1. Cascada Cailor (Rodnei)


2. Cei 12 Apostoli (Călimani)
3. Podul de Piatră – Dragonii din
Pietrele Roşii (Călimani)
4. Cascada Duruitoarea (Ceahlău)
5. Avenul Mare (Ceahlău)
6. Căciula Dorobanţului (Ceahlău)
7. Cheile Dâmbovicioarei (Piatra
Craiului)
8. Cheile Brusturelului (Piatra
Craiului)
9. Piatra Singuratică (Hăşmaş)
10. Cheile Şugăului (Hăşmaş)
11. Piatra Teiului (coada cuvetei
lacustre Izv. Muntelui)
12. Muntele de Sare (Slănic Prahova)
13. Vulcanii noroioşi de la Hăşag
(Ocna Sibiului)
14. Focul Viu de la Andreiaşu
(Subcarpaţii Vrancei)
15. Cheile Bicazului – Haşmaş
16. Domogled – Valea Cernei
(Godeanu - Mehedinţi)
17. Cheile Nerei-Beuşniţa (Aninei)
18. Cheile Caraşului (Aninei)
19. Hornurile Popei (Buila
Vânturariţa)
20. Muzeul Trovanţilor (Buila)
21. Balta Mică a Brăilei
22. Detunatele (Metaliferi)
23. Cetăţile romane de la Roşia
Montană (Metaliferi)
24. Râpa Roşie (Pod. Secaşelor)
25. Izbucul de la Călugări
(Metaliferi)
26. Râpa cu păpuşi de la Domneşti
(Depr. Şieului)
27. Racoşul de Jos (Perşani)
28. Pâclele Mari şi Mici (Perşani)
29. Creasta Cocoşului (Gutâi)
30. Podul de la Ponoare (Pod.
Mehedinţi)