Sunteți pe pagina 1din 2

Nr Nume, prenume Clasa

.
1 Donțu Andrei Clasa a V-a
2 Patrașcu Ana-Maria Clasa a V-a
3 Lisnic Maxim Clasa a V-a
4 Arcea Mădălina Clasa a V-a
5 Blaj Cleopatra Clasa a VI-a
6 Bantuș Denis Clasa a VI-a
7 Solomeannîi Andreea Clasa a VI-a
8 Marinescu Dragomir Clasa a VI-a
9 Cucereavîi Victor Clasa a VII-a
10 Zolotușca Victoria Clasa a VII-a
11 Sandu Bogdan Clasa a VII-a
12 Chironda Axenia Clasa a VII-a
13 Marinescu Evelina Clasa a VIII-a
14 Oboroc Mirela Clasa a VIII-a
15 Motruc Damian Clasa a VIII-a
16 Cușnir Cătălina Clasa a VIII-a
17 Dogotari Daria Clasa a IX-a
18 Corețchi Migaela Clasa a IX-a
19 Smoleac Gabriela Clasa a IX-a
20 Patrașco Cristina Clasa a IX-a
21 Chironda Natalia Clasa a IX-a

Denumirea echipelor:
Echipa I - ,, Gimnaziștii”
Echipa II – „Steaua viitorului”
Echipa III – „Vierenii”
Echipa IV – „Vorbitorii culți”
Echipa V – „Evrica”
Repartizarea pe echipe

Echipa I - ,, Gimnaziștii” Echipa III – „Vierenii”


1. Blaj Cleopatra 1. Bantuș Denis
2. Donțu Andrei 2. Patrașcu Ana-Maria
3. Sandu Bogdan 3. Cușnir Cătălina
4. Dogotari Daria 4. Corețchi Mihaela

Echipa II – „Steaua Echipa IV – „Vorbitorii culți”


viitorului” 1. Solomeannîi Andreea
1. Motruc Damian 2. Lisnic Maxim
2. Marinescu Evelina 3. Oboroc Mirela
3. Cucereavîi Victor 4. Smoleac Gabriela
4. Chironda Natalia

Echipa V – „Evrica”
1. Marinescu Dragomir
2. Arcea Mădălina
3. Zolotușca Victoria
4. Chironda Axenia
5. Patrașco Cristina