Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 7.

Documentația ca procedeu al metodei contabilității


1. Noțiunea, funcțiile și clasificarea documentelor
2. Modul de completare, verificare și prelucrarea documentelor
3. Mișcarea documentelor și circulația acestora
4. Registre și forme ale contabilității
1. Noțiunea, funcțiile și clasificarea documentelor
Prevederile de bază referitoare la documentele contabile sunt prezentate în articolul 11 din Legea
contabilității și raportării financiară nr. 287 din 15.12.2017, care se concretizează în următoarele
cerințe semnificative:
 faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare,
 documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este
imposibil - nemijlocit după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimentului
Cuvântul „document" (din limba latină documentam) înseamnă certificat, dovadă. Potrivit art. 3 al
Legii contabilității și raportării financiare documentul primar reprezintă confirmarea documentară care
justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică
producerea unui eveniment.
!!! Pentru contabil trebuie să devină regulă maximă „nu există document - nu există
înregistrare".
În dependență de conținutul, destinația și rolul documentelor, acestea îndeplinesc următoarele funcții:
a. Funcția de consemnare 

b. Funcția de acte justificative 

c. Funcția de verificare a activităților desfășurate –

d. Funcția de asigurare a integrității patrimoniului 


e.
f. Funcția de calculație 

g. Funcția juridica 

Documentele contabile se clasifică în funcție de mai multe criterii și anume


 După natura elementelor patrimoniale a căror mișcare o reflectă prin operațiile economice, se
disting:
 Documente ce reflectă imobilizări corporale și necorporale (active imobilizate).

 Documente ce reflectă stocuri (active circulante materiale

 Documente ce reflectă vânzările (creanțe/active circulante în decontare). Documente ce


reflectă disponibilitățile bănești (active circulante bănești-încasări și plăți).
 Documente ce reflectă salariile și alte drepturi de personal.

 După locul de întocmire documentele pot fi:


 Documente interne – se întocmesc în cadrul entității și circulă în interiorul sau în afara ei.
Exemplu de documente interne care circulă în incinta entităților economice:

Exemple de documente interne care circulă în afara entității:

 Documente externe – se întocmesc de către terți și sunt adresate entității. Exemplu:

Documentele interne și externe atestă relațiile entității cu terții (furnizori, clienți etc.).

 După modul de întocmire, se disting:


 Documente primare – în care se consemnează pentru prima dată operațiile economice.
1
 Documente centralizatoare – în care se grupează și se cumulează datele înscrise în
documentele primare, cuprinzând operații de același fel, în scopul înregistrării lor în conturi.
 După funcția pe care o îndeplinesc, documentele se împart în:
 Documente de dispoziție – prin care se transmite ordinul de a executa o anumită operație
economică.

 Documente de execuție – care fac dovada înfăptuirii unei operații.

 Documente mixte – care reunesc caracteristicile documentelor de dispoziție și de execuție.


Exemplu:

 După regimul de tipărire și utilizare se disting:


 Documente cu regim special – pentru care există dispoziții legale privind modul de completare,
circulație și păstrare. Exemplu: Factura fiscală; Registrul de casă etc. De regulă, aceste documente
sunt înseriate din tipografie și necesită numerotarea și ștampilarea lor de către entitate. Carnetele
(cărțile) ce le conțin se șnuruiesc și se sigilează, înscriind pe ultima filă, numărul de file existente.
 Documente fără regim special – care se folosesc respectând normele generale de întocmire,
circulație și păstrare. Exemplu: Bon de consum, Stat de plată, Dispoziție de încasare/plată prin casierie,
Bon de primire etc.

 După sfera de aplicare se disting:


 Documente de uz general – utilizate în toate domeniile de activitate. Exemplu: Factura
fiscală, Dispoziția de casă, Statul de plată, Ordinul de plată etc.
 Documente specifice – utilizate numai în anumite domenii de activitate. Exemplu: Fisa
consumului de furaje, Actul de fătare – în zootehnie; Devizul de lucrări – în construcții.

 După rolul lor în cadrul sistemului informațional al entității documentele se clasifică în:
 Documente justificative – sunt documentele primare ce se întocmesc la locul și în momentul
înfăptuirii operației economice. Ele stau la baza înregistrărilor contabile. Au formă de imprimate tipizate.
Exemplu: Bon de primire, Bon de consum, Factură fiscală, Dispoziția de casă, Stat de plată etc.
 Registre contabile – sunt registrele ce consemnează operațiile economice în conturi, cu
ajutorul formulelor contabile. Exemplu: Jurnalul de înregistrări cronologice, Registrul Cartea Mare.
 Documente de sinteză și raportare – sunt documente prin care se centralizează și se
transmit informațiile sintetice către utilizatorii interni si externi. Exemplu: Bilanțul, Situația de profit și
pierdere, Situația fluxului de numerar, Notele explicative.
Aceste documente furnizează utilizatorilor informații privind structura mijloacelor și surselor
entității, structura veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor, etc.

!!! Observație. Întrucât pentru operații de același tip se folosesc documente de același fel, legislația
stabilește tipuri unitare de documente ca: mărime, conținut, formă și destinație (tipizarea documentelor).

2. Modul de completare, verificare și prelucrarea documentelor

Documentele justificative se întocmesc, de regulă, la locul de muncă în cadrul căruia se produce


operația economica. Întocmirea se face pe formulare tipizate sau netipizate, după caz, iar completarea se
face manual sau cu tehnica de calcul.
Pentru întocmirea corecta, completă și la timp a documentelor, sunt stabilite reguli de întocmire și
utilizare, aprobate fie prin acte normative, fie prin regulamentele interne de organizare și funcționare a
întreprinderilor. La întocmirea documentelor justificative nu se admit ștersături sau alte operațiuni de
acest gen.
Rectificarea greșelilor în documente se face prin tăierea textului sau sumei greșite cu o linie, în așa
fel încât să se poată citi ceea ce a fost greșit, apoi se scrie alăturat textul sau suma corecta. Corecția
făcută se confirmă prin semnăturile acelorași persoane, care au semnat inițial documentul.

2
In documentele de casă și de banca (cecuri, chitanțe, ordine de plata etc.) nu se admit corecturi.
Daca s-au făcut greșeli în aceste documente, ele se anulează, păstrând-se în carnetele respective, fără să se
detașeze și se întocmesc apoi alte documente corecte.

După efectuarea operațiunilor economice documentele primare se transmit serviciului contabil, unde
ele sunt supuse verificării și prelucrării. Verificarea documentelor are scopul să descopere eventualele
erori, acțiunile ilegale sau incorecte, asigurându-se astfel exactitatea și realitatea datelor înregistrate în
contabilitate. Verificarea documentelor precedă înregistrarea operațiunilor economice în conturi și se
efectuează după formă, aritmetic și de fond:
Verificare după formă Are scopul de a stabili dacă documentul a fost întocmit pe formularul
corespunzător operațiunii pe care o reflectă, dacă au fost completate toate
elementele, precum și dacă există semnăturile persoanelor responsabile
Verificarea aritmetică Presupune controlul exactității calculelor matematice efectuate în document
Verificarea de fond Stabilește realitatea, necesitatea, oportunitatea și legalitatea operațiunilor
consemnate în documentul respectiv. Verificarea realității operațiunii
economice urmărește să descopere dacă operația economică a fost efectuată
la data, locul și condițiile prevăzute în document. Necesitatea și
oportunitatea operației se apreciază din punct de vedere al efectului pe care
aceasta îl are asupra activității entității. Legalitatea operației se apreciază în
raport cu actele normative, care reglementează genul dat de operații
economice, astfel încât operația economică să nu contravină lor.
Verificarea documentelor se efectuează în general de alte persoane decât cele care le-au întocmit sau
prelucrat. Documentele întocmite corect se transmit pentru prelucrare, iar cele care nu corespund
cerințelor se înapoiază subdiviziunilor de unde provin pentru a fi corectate cu respectarea regulilor
menționate mai sus.
După verificare, documentele se supun prelucrării, care presupune:
 Evaluarea – constă în exprimarea valorică a operațiunii prin transformarea etaloanelor naturale și
de muncă în etalon bănesc
 Gruparea – prevede selectarea după anumite criterii a documentelor omogene (cumpărări de
bunuri, livrări de produse și mărfuri, consumuri de materiale, extrasele bancare pot fi grupate
după conturile bancare la care acestea se referă);
 Contarea - constă în indicarea în documentele primare a conturilor corespondente
 Înregistrarea în registrele contabile - se efectuează în scopul contabilizării informației din
documentele primare și calculării indicatorilor necesari (rulajelor și soldurilor).

Păstrarea documentelor, impune asigurarea integrității depline a lor, deoarece acestea servesc pentru
controlul operațiilor economice efectuate, informarea sau documentarea în timp a organelor și
organismelor abilitate sau autorizate în acest scop. De regulă, păstrarea documentelor pentru anul curent
se organizează în arhiva curentă a fiecărui sector sau compartiment al entității, iar păstrarea documentelor
din anii precedenți se organizează în arhiva generală a entității. După depunerea documentelor la arhivă,
consultarea, folosirea și eliberarea de copii sau extrase de pe acestea se face numai cu respectarea actelor
normative. În cazul eliberării unui document original din arhivă, în locul acestuia se introduce copia
certificată de pe documentul original, procesul-verbal încheiat, aprobarea eliberării documentului și
semnătura persoanei care a ridicat documentul original. Termenele de păstrare a documentelor se
stabilesc prin acte normative și diferă în funcție de natura și importanța documentului. La expirarea
termenului de păstrare a documentelor, acestea se scot din arhivă și se predau la serviciile de colectare.

Factura fiscală - În conformitate cu ordinul nr.118 din 28.08.2017 factura fiscale este este un
formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronică, care se
utilizează în cazurile livrării de mărfuri, prestării serviciilor și executării lucrărilor, transportării activelor
în cadrul entității și în afara entității fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în
leasing, arendă, locațiune.
Factura fiscală este un document primar cu regim special, care are un formular tipizat, aprobat de către
Ministerul finanțelor, ultima dată acesta a fost aprobată prin ordinul Nr. 18 din 28.08.2017. Se
întocmește după necesitate în 5 exemplare.

3
Exemplu 1. De întocmit factura fiscală utilizând următoarele date: Entitatea Nektar LUX SRL, cu sediul
în Sec. Botanica, Zelinschi nr.42, of.44 Cont.MD31MO2224ASV21599117100 în BC Mobiasbanca S.A,
MOBBMD22 a livrat cumpărătorului GECRI SRL, cu sediul în Sec. Botanica, Zelinschi, 11, Cont
MD71V1222400008100329MDL în VICTORIABANC SA, fil. nr. 8, Chisinău,VICBMD2x802, mărfuri
- tablă zincată 20Tx1500x6000, 4,5 m la preț unitar de 1924,43 lei. Dispoziția de încasare se întocmește
într-un exemplar și se semnează de către contabilul șef și casierul cu aplicarea ștampilei la mijlocul
dispoziției de încasare. După completarea dispoziției de încasare, chitanța la dispoziția de încasare se
decupează și se restituie titularului plății.
Exemplu 2. În baza datelor S.A. ,,Sigma”, codul fiscal 1234567, de întocmit dispoziția de încasare nr.
234. Date inițiale: La data de 19.04.2019 de la titularul de avans Frunză Natalia s-a încasat suma de 585
lei în calitate de recuperarea lipsurilor de bunuri depistate în urma inventarieri. Baza: ordinul directorului
S.A. Sigma nr.102/A din 02.04.2019. Banii au fost încasați de casierul Sârbu I. Documentul primar este
vizat de contabilul șef Sochircă A.
Exemplul 3. În baza datelor S.A. Sigma, codul fiscal 1234567, de întocmit dispoziția de plată N.143.
Date inițiale: la data de 25.04.2019 inginerul șef Andreev Mihail, care deține buletinul de identitate seria
A, Nr.03051995, eliberat de of.2, Chișinău la 22.01.1998 s-a eliberat avansul spre decontare în sumă de
2000 lei, pentru deplasarea în scop de serviciu. Baza: ordinul directorului S.A. Sigma, Nr.155/c din
23.04.2019. Banii au fost eliberați de casierul Sârbu I. Documentul primar a fost semnat de contabilul șef
Sochircă A și directorul S.A. Sigma Revenco C.

3. Mișcarea documentelor și circulația acestora


Drumul pe care îl parcurg documentele din momentul emiterii sau intrării în întreprindere și până la
arhivare constituie circuitul documentelor. Circulația documentelor înseamnă mișcarea lor în cadrul
unității prin compartimentele acesteia din momentul întocmirii sau intrării lor în unitate până la predarea
lor la arhiva unității. Pentru asigurarea circulației raționale și unitare a documentelor justificative care
stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se pot întocmi grafice de circulație a documentelor.
Circulația documentelor trebuie să se facă într-o anumită ordine stabilită, nefiind permisă reținerea
documentelor în mod nejustificat de către un compartiment. Necesitatea circulației documentelor este
determinată de faptul că datele din același document sunt necesare mai multor compartimente și nu se
poate asigura câte un exemplar pentru fiecare utilizator.

Consemnarea în
documentele primare
Bilanţul la începutul
a datelor contabile
perioadei
Prelucrarea documentelor

Documente - Sortarea documentelor de


Înregistrarea soldurilor
operațiuni
iniţiale în conturi sau
primare - Întocmirea documentelor
deschiderea conturilor noi
cumulative
- Verificarea şi contarea
Înregistrarea docu-
mentelor primare
Evaluare şi calculaţie

Sistemul de conturi
Verificarea exactităţii Verificarea realităţii datelor
înregistrărilor contabile prin inventariere

Balanţa Cartea mare Bunurile economice (inventar)


de verificare
4
Corectarea erorilor de Evaluare
înregistrare

Regularizarea plusurilor şi
minusurilor stabilite în urma
Figura 1. Ciclul contabil de prelucrare a datelor inventarierii

Condițiile ce trebui să fi îndeplinite sunt: Evaluare


1 mișcarea documentelor să se realizeze pe căile cele mai scurte și printr-un număr
redus de verigi organizatorice;
2        mișcarea documentelor să fie continuă;
Bilanţul
3        prelucrarea datelor din documente să se facă
Situaţia de profit şi pierderi complet și la termenul stabilit;
şi alte
4        organizarea circulației documentelor se face pe baza de grafice de circulație
situaţii financiare la sfârşitul perioadei
de gestiune
4. Registrele și formele de contabilitate
Registrele contabile sunt documente specifice cu ajutorul cărora se realizează înregistrarea
operațiilor economice și financiare în conturi și furnizarea, pe această bază, de informații privind situația
și mișcarea patrimoniului. Ele se prezintă sub forma unor caiete, foi volante, fișe sau documente
informatice cu conținutul și structura adecvate scopului pentru care s-au deschis.
Conform art.3 din Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 di 15.12. 2017 registre
contabile reprezintă registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării și generalizării informației
privind existența și mișcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare. Potrivit art.15 din
Legea contabilității și raportării financiare, datele din documentele primare se înregistrează, se
acumulează și se prelucrează în registre contabile, întocmite pe suport de hârtie sau în formă electronică.
Nomenclatorul registrelor contabile și structura acestora se stabilesc de către fiecare entitate de sine
stătător, pornind de la necesitățile informaționale proprii. Registrul contabil conține următoarele elemente
obligatorii:
a) denumirea registrului;
b) denumirea entității care ține registrul;
c) data începerii și încetării ținerii registrului și/sau perioada pentru care se întocmește acesta;
d) data efectuării faptelor economice, ordonate cronologic și/sau sistematic;
e) etaloanele de evidență a faptelor economice;
f) funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei responsabile de ținerea registrului.
În cazul în care registrele contabile sânt ținute în formă electronică, semnătura nu constituie un
element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au inițiat, dispus
și/sau aprobat introducerea informației în registrul respectiv se stabilește prin proceduri interne.
Registrele contabile se întocmesc pe suport de hârtie sau în formă electronică. În contabilitate se
utilizează un număr mare de diverse registre care pot fi clasificate după două criterii:
1. după conținut,
2. după destinație.
După conținut se deosebesc:
- registre analitice - pentru obținerea informațiilor detaliate despre active și pasive (adică, pe conturile
analitice): borderouri, lista de plată etc.
- registre sintetice - pentru obținerea informațiilor generale despre elementele patrimoniale ale
întreprinderii (adică, pe conturile sintetice): jurnale-order, balanțe de verificare).  
5
După destinație registrele se împart în:
- registre cronologice - se folosesc pentru înregistrarea operațiilor și documentelor primare în ordinea
efectuării acestora, fără sistematizarea lor;
- registre sistematice - servesc pentru gruparea informației după anumite criterii (de exemplu Jurnal-
order pe contul 521 „Datorii comerciale curente");
- registre mixte - în care se îmbină înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor
economice.

Formele de contabilitate
Prin formă de contabilitate se subînțelege totalitatea procedeelor de înregistrare, prelucrare și păstrare a
informațiilor. Combinarea diferitor registre contabile și tehnicilor de înregistrare dau naștere la diferite forme de
contabilitate. Forma de contabilitate întreprinderea și-o stabilește de sine stătător și se menține pe parcursul unei
perioade îndelungate de timp. La etapa actuală la întreprinderi se utilizează trei forme de evidență:
1. forma memorial-order;
2. forma jurnal-order;
3. forma evidenței automatizate.
Forma memorial-order a apărut în anii 1926-1930. Registrele principale a acestei forme sânt memorial-
orderele.
Regulile de utilizare a formei memorial-order sânt următoarele:
1) la fiecare document se întocmește formula contabilă, care se reflectă în memorial-order în mod
direct. Dacă sânt documente mai multe pe operații omogene atunci acestea se grupează pe
borderouri cumulative, iar memorial-orderul se întocmește în baza totalurilor acestor
borderouri. La fiecare memorial-order se anexează toate documentele primare în baza cărora a
fost întocmită formula contabilă;
2) operațiile economice omogene se înregistrează în memorial-ordere (pentru fiecare cont se deschid 2
memorial-ordere - unul pe debit și altul pe credit);
Memorial-orderul are următoare formă:
Memorial-order nr. 1 din 11 martie XXXX
Conținutul operației economice și Debit Credit Suma, lei
documentul primar
1. S-a încasat numerar primit de la bancă 241 „Casa" 242 „Cont de 45 600
bonul de încasare nr. 129 decontare"
2. S-a restituit de la titularii de avans sumele 241 „Casa" 227 „Creanțe privind 320
neutilizate bonul de încasare nr. 130 titularii de avans"
Total 45 920
3) Toate memorial-orderele după întocmirea lor se înregistrează în ordine cronologică în registrul
de înregistrare, care are următoarea formă:
Registrul de înregistrare pe luna martie XXXX
Numărul de ordine a Data întocmirii Suma din memorial-order, lei
Memorial-orderelor
1 2 martie 15 000
2 11 martie 45 920

Total 196 800


In baza memorial-orderilor se întocmește balanța de verificare și Cartea mare, iar în baza acestora - Bilanțul.
La sfârșitul lunii totalul din registrul de înregistrare trebuie să coincidă cu suma totală a rulajelor debitoare și
creditoare a balanței de verificare. Aceste sume stat egale datorită dublei înregistrări.
Forma memorial-order are o serie de avantajare și dezavantaje.
Avantajele: registrele au o structură simplă, iar întocmirea lor nu necesită o pregătire specială. Dezavantaje:
dublarea evidenței analitice și sintetice; se întocmesc un număr mare de registre; pe baza memorial-orderelor
nu pot fi direct completate situațiile financiare. Pentru aceasta este necesar de efectuat calcule suplimentare.
!!! În prezent, practic, nu se mai utilizează așa formă de organizare a contabilității.

6
Forma jurnal-order este cea mai răspândită (în caz dacă contabilitatea se ține manual) și se bazează pe
principiul acumulării informației din documentele primare. Informația obținută în borderouri se grupează pe
conturile corespondente ceea ce simplifică înregistrările contabile. Registrele utilizate se numesc jurnale-
ordere și au forma de tabele-șah.
Jumal-orderele se deschid lunar (trimestrial) pentru fiecare cont în parte. În jurnale-ordere se reflectă
operațiile care au avut loc în creditul contului în corespondența cu debitul altor conturi. Jurnalul-order are
următoarea formă:
Jurnal-order pe contul 241 „Casa"
Nr. crt. Data Din creditul contului 241 „Casa" în debitul conturilor Total
242 227 521 531
1 20.01 2 000 2 000
2 23.01 15 000 15 000

Total
Rulajele debitoare desfășurate pe conturi corespondente se obțin la finele lunii prin gruparea datelor din
jurnale-ordine deschise pentru aceste conturi și prin întocmirea Cărții mari, care are următoare formă:
Cartea mare pe contul 241 „Casa" I luna ,, "
Din debitul contului 241 Casa în creditul Rulaj Rulaj Sold Sold
conturilor debitor creditor Debit Credit
242 226 611 …
Sold la 44
01.01.200

Ianuarie 8 000 5 000 18 000 31 000 30 955 89

Total
Astfel, în Cartea mare pentru fiecare cont se indică rulajele debitoare cu conturile corespondente
creditoare și totalul rulajului creditor pe lună.
La finele perioadei de gestiune în fiecare jurnal-order se determină totalurile pe toate conturile corespondente
care se trec în Cartea-mare, iar apoi în baza Cărții mari și a unor detalieri din jurnale-ordere se întocmește
bilanțul.
Avantajele formei jurnal-order constau în:
- reducerea considerabilă a numărului de registre și ca urmare a volumului de lucru
- îmbinarea evidenței sintetice și analitice
- procesul de întocmire a dărilor de seamă se simplifică. Indicatorii jurnalelor-ordere coincid cu cei din
dările de seamă, adică datele se grupează după cerințele dărilor de seamă.
Dezavantajele formei jurnal-ordere:
- registrele sânt complicate și cer o pregătire specială a contabililor
- jurnalele-ordere nu se supun automatizării

Cea mai perfectă formă de evidentă este forma evidentei automatizate. Aceasta se realizează cu ajutorul
tehnicii de calcul și a programelor specializate în domeniu contabilității. Schema de evidența în cazul evidenței
automatizate este: documentul primar - baza de date - rapoarte sub formă de mașinograme (registre de evidență
sintetică și analitică). Rapoartele pot fi obținute în diferite forme în dependență de necesitățile.
Formular tipizat
Ex. _________ Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova
Nr. exemplarului nr.118 din 28.08.2017
Типовая форма
№. экземпляра Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28.08 2017 г.
FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №
8. Foaia de parcurs seria: _________ număr:_____________ data _______________
Путевой лист серия номер дата
Data eliberării /data livrării _______________________________ 9. Transportator c.f./ nr.TVA
Дата выписки /дата поставки ф.к./ код НДС

Перевозчик
1. Furnizor: c.f./ nr.TVA

7
Поставщик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: c.f./ nr.TVA
ППокупатель ф.к./ код НДС

3. Delegaţie data _______________ delegatul 4. Documente anexate


Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor, serviciilor Unitate de Cantitatea Preţ unitar Valoarea totală Cota TVA,% Suma Valoarea Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
şi cod nomenclator al mărfii măsură mărfurilor, fără TVA, lei fără TVA, lei Ставка totală a mărfurilor, Другая Тип locuri brută,
Наименование товаров, услуг и Единица volumul Цена Общая сумма НДС, % TVA, lei serviciior, lei информация упаковки Коли- tone
номенклатурный код товара измерения serviciilor единицы без без НДС, леев Общая Стоимость чество Масса
Количество НДС, леев сумма товаров, услуг, мест брутто,
товаров, объем НДС, леев леев тонн
услуг

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) x x x x


12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) x x x x
13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги) _______________________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
L.Ş. Должность, фамилия, имя и подпись
М.П.
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)__________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель __________________________________________________________________________________________________ L.Ş.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
М.П.
Должность, фамилия, имя и подпись

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km


Время простоя транспортного средства Маршрут движения и расстояние перевозки, км
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Operaţia Ziua, luna, ora, minutele la Semnătura
Операция День, месяц, час, минуты Подпись
Sosire Plecare Staţionare
Прибытия Убытия Простоя
Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки
______________________________________________________________________________________

22. Calculul prestaţiilor de transport


Расчет транспортных услуг
______________________________________________________________________________________

Dispoziția de încasare OC-1:


Formularul nr. OC-1 Formularul nr. OC-1
Aprobat prin ordinul ministrului finantelor Aprobat prin ordinul ministrului finantelor
nr.216 din nr.216 din
28.12.2015 28.12.2015

8
____ ________________________________ ____________________________________
(denumirea autorității/institutiei bugetare) (denumirea institutiei bugetare)
COD FISCAL COD FISCAL

DISPOZITIE DE INCASARE nr. CHITANTA


la dispozitia de încasare nr.
Data întocmirii Cont corespondent Suma
Incasat de la
_______________________________
_
Incasat de la
______________________________________________________________ Baza:
____________________________________
Baza:
___________________________________________________________________ Suma ___________________________________
(in litere)
Suma ____________________________________
___________________________________________________________________ (in cifre)|
(in litere)
“___” __________________ 20 ______
Anexa:
_________________________________________________________________ Contabil-sef _______________________
L.S. A incasat casierul _______________________
Contabil-sef _______________________
A incasat casierul _______________________

Dispoziția de plată OC - 2.
Formularul nr. OC-2
Aprobat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din
28.12.2015
____________________________________

9
(denumirea autorității/institutiei bugetare)
COD FISCAL

DISPOZITIE DE PLATĂ nr.

Data intocmirii Cont corespondent Suma

A elibera
_______________________________________________________________________________________________
______
În baza
_______________________________________________________________________________________________
_____

Suma pentru plată


______________________________________________________________________________________________
(in litere)
Anexa:
_______________________________________________________________________________________________
______

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura)
(semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de
_______________________________________________________________________________________________
_____

la “_____”______________________________20___

Am primit suma
de:_____________________________________________________________________________________________
_
(in litere)

________________________________________________________
_________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)

10

S-ar putea să vă placă și