Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială George Enescu, Năvodari

CLASA: I D
DATA : 19.02.2019
PROF.ÎNV.PRIMAR: Burci (Toader) Steluţa
ARIA CURRICULARA: DISCIPLINA: Limbă şi comunicare
UNITATEA TEMATICĂ: Bucuriile iernii
TITLUL LECȚIEI: Sunetul [b] și litera b mic de tipar și de mână
TIPUL LECȚIEI: mixtă

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1 Scrierea literelor de mână;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a)Obiective cognitive:
O.C.1.- să ordoneze logic silabele în cuvinte și cuvintele în propoziții realizând
corespondența cu imaginile potrivite;
O.C.2.- să despartă corect propoziţiile în cuvinte şi cuvintele în silabe, identificând
sunetul [b] și poziția acestuia în cuvinte date;
O.C.3.- să citească, corect şi conştient, în ritm propriu, cuvinte date;
O.C.4 .-să scrie corect, lizibil şi îngrijit litera b mic de mână, separat şi în cuvinte,
respectând legătura dintre litere, scrierea cu fir continuu şi liniatura ;

b) Obiective psihomotorii:
 să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citire/scriere;
 să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul activităţii;
c) Obiective afective:
 Manifestarea iniţiativei şi interesului pentru activitatea desfăşurată;
 Relaționarea pozitivă cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar).

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: metoda fonetică analitico-sintetică, demonstraţia, conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;

Materiale şi mijloace: cutia cu surprize a Zânei Iarnă, coşuleţ cu fulgi de nea cu silabe și
imagini, imagini cu obiecte care conțin sunetul [b], fişe de lucru,
jetoane cu imagini, jetoane cu silabe, plicuri, ecusoane, flip-chart,
ecusoane, markere, coşuleţ cu recompense;

Forme de organizare: frontal , individual, pe grupe .


Forme şi tehnici de evaluare: observare sistematică, evaluare orală, autoevaluare, evaluare
scrisă, aprecieri verbale.
Resurse temporale: 40 min. + 5 min. activitate complementară
Resurse umane: 27 de elevi
Resurse spaţiale: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
Dumitru, Alexandrina, Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru
grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
Duţu, Olga –Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, Ed.Europolis,
Constanţa, 2002.
*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru
cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2013.
Pîrîială, Olga, Mihaela, Radu, Ada, Chiran, Rodica, Comunicare in limba română,
Manual pentru clasa I, București, EDP, 2018.
*** Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română -clasa I,
aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013, Bucureşti.
Şerdean, Ioan –Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 1991.
Nr. Momentele Obiective Strategii didactice Evaluare
crt lecţiei operaționale Durata Elemente de conţinut Metode şi Forme de Materiale
. procedee organizare şi mijloace

1. Pregătirea 2’  Realizarea climatului optim pentru buna


pentru desfăşurare a activităţii.
activitate  aerisirea sălii de clasă;
 amenajarea spaţiului de desfăşurare a
activităţii;
 pregătirea materialului didactic;
2. Captarea 1’ observaţia frontal cutia cu
atenţiei Se realizează prin intermediul unei coşuleţ surprize a
cu fulgi de nea, primit în dar de la Zâna Iarnă. Zânei Iarnă
coşuleţ cu
fulgi de nea
3. Reactualizarea 5’ Elevii observă silabele și imaginile existente observaţia frontal coşuleţ cu observare
cunoştinţelor pe fiecare fulg de nea. Se asociază cuvintele fulgi de sistematică
formate cu imaginile corespunzătoare. O exerciţiul nea, cu
O1 imagine râmâne neasociată. Elevii observă silabe și
faptul că ambele cuvinte încep cu litera Ș mare conversaţia imagini
de tipar . explicaţia aplicate pe
Se repetă regula scrierii cu majusculă a fulgi
numelor de persoane, orașe, țări, ape și la
început de propoziție. evaluare
orală
Se așază imaginea neîmperecheată lângă observaţia
primul cuvânt. conversaţia
Ce are Șandru? exerciţiul
Șandru are baloane. imagine cu
Folosind metoda fonetică analitico-sintetică se frontal baloane
O2 analizează această propoziţie. metoda
Se adresează apoi, elevilor, următoarea fonetică
întrebare: analitico-
Cu ce sunet începe al treilea cuvânt din sintetică
propoziție?
4. Anunţarea 1’ Astăzi vom învăţa sunetul [b] şi litera b explicația frontal
temei şi mic de tipar și de mână. Vom da exemplu de
enuțarea cuvinte care conțin sunetul [b] , vom despărți
obiectivelor cuvintele în silabe, vom alcătui propoziții cu
cuvinte care conțin sunetul [b], vom scrie litera
b de mână, vom copia și vom transcrie cuvinte
care conțin această literă, vom ordona cuvintele
în propoziții.
5. Dirijarea 20’ Se prezintă elevilor planşa model cu litera conversaţia frontal planșa observare
învățării b mic de tipar și se intuiește litera. explicaţia model sistematică
- Din ce este alcătuită aceasta literă?
- Cu ce seamănă ea?

Se intuieşte imaginea din fişa de lucru. observaţia


Apoi, individual, se cere elevilor să exerciţiul
sublinieze litera b mic de tipar din cuvintele individual evaluare
tipărite pe fişa de lucru ( ex. 1) şi să precizeze orală
O2 numărul literelor găsite. (Anexa II). fișa de lucru
Elevii sunt rugaţi să dea exemple de
cuvinte care conțin sunetul b în diverse poziții. conversaţia

Joc -,,Recunoaşte sunetul!’’ evaluare


Ridică o mână atunci când auzi sunetul [b] în explicaţia orală
cuvintele rostite ! (Anexa V) exerciţiul frontal
jocul didactic
Se rezolvă exercițiul 1 din fișa de lucru.
Elevii citesc fiecare cuvânt și realizează
corespondența cu imaginea corespunzătoare,
O3 apoi despart cuvintele în silabe precizând evaluare
poziția sunetului [b] în fiecare cuvânt. observaţia frontal orală
Se citesc cele două cuvinte și se cere exerciţiul
elevilor să citească cuvintele obținute în urma
înlocuirii sunetului [b] cu sunetul [p].
Se prezintă planşa cu litera b mic de mână. conversaţia planșa
Se analizează elementele grafice din care observaţia model
este compusă litera b mic de mână. exerciţiul frontal
Se realizează scrierea model a literei b mic demonstraţia
mână la tablă, mai întâi în întregime apoi explicaţia
descompusă şi iar în întregime.
Se insistă asupra scrierii cu fir continuu.
O4 Apoi toţi copiii vor exersa scrierea literei exerciţiul
cu degetul în aer şi pe bancă.
Se numește un copil care va scrie litera la tablă. evaluare
Se realizează exerciţii de încălzire a exerciţiul orală
muşchilor mâinii. (Anexa IV)
Se reaminteşte elevilor poziţia corectă a
corpului în timpul scrierii, ţinerea şi mânuirea explicaţia
stiloului, poziţia caietului, respectarea titlului,
alineatului şi a spaţiilor dintre litere.
Elevii scriu 2-3 litere, timp în care observaţia fișa de lucru
învăţătorul verifică dacă au scris corect şi îi conversaţia individual evaluare
ajută pe cei care întâmpină dificultăţi. exerciţiul scrisă
Elevii continuă scrierea literei, până ce
completează 2 rânduri.
Învăţătorul trece printre bănci şi verifică
permanent corectitudinea scrierii literei. frontal
Se scrie pe tablă cuvântul bob explicându- demonstraţia observarea
se modul de legare a literei b mic de tipar de explicaţia sistematică
celelalte litere din cuvânt.
O5 Elevii copiază cuvântul. observaţia individual
Se fac aprecieri şi se corectează eventualele exerciţiul evaluare
greşeli. frontal scrisă
Se trece apoi la citirea cuvântului scris cu individual
litere de tipar și la transcrierea acestuia. ( Anexa
IV)

6. Fixarea 10’ conversaţia ecusoane observarea


cunostințelor O1 Elevii sunt împărțiți în patru grupe. Fiecare pe grupe sistematică
grupă primește o planşă suport şi imagini. jocul imagini cu evaluare
(Anexa V). didactic oameni de orală
O2 Elevii vor ordona cuvintele scrise pe zăpadă și
O3 oamenii de zăpadă, vor alege imaginea explicaţia cuvinte autoevaluare
corespunzătoare propoziţiei. Toate imaginile
vor fi lipite pe planşa suport. observaţia
Se precizează timpul de lucru-5 minute.
Se citește și se verifică propoziția şi
imaginea corespunzătoare acesteia de către exerciţiul
fiecare grupă. Se recompensează grupele
câștigătoare cu câte un fulg de nea pentru fulgi de nea
fiecare sarcină rezolvată corect. ( Anexa VI)

7. Evaluarea 5’ Se fac aprecieri generale şi individuale conversaţia imagine cu aprecieri


activității asupra modului de lucru. Elevii primesc Zâna Iarnă verbale
recompense. (Anexa VI) explicaţia
Activitate în completare: Elevii decorează
rochia Zânei Iarnă cu litera b mic de mână de
diferite culori. (Anexa VII)
8. Tema pentru 1’ Elevii vor avea ca temă pentru acasă de conversaţia frontal
acasă alcătuit, în scris, câte o propoziţie cu fiecare
dintre cuvintele de la exerciţiul 1 . explicaţia
Anexa I

dru Șer

Șan

ban
Anexa II
Fişă de lucru frontal

1.

bunic bob cabană


1 2 3 1 2 3 1 2 3

2. Citeşte cuvintele obţinute înlocuind litera ,,bʼʼ cu litera ,,pʼʼ:

r
barcă bune
ă

p p

Anexa III
Exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii:

,,Bate palmele uşor,


Bare palmele de zor!
Un, doi, trei !
Un , doi , trei!

Eu strâng pumnii şi-i desfac,


Degetelor fac pe plac,
Unu-doi, unu-doi,
Toţi suntem acum vioi!

La pian acum cântăm,


Linişte, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!’’

Anexa IV
Fişă de lucru

Robert

Anexa V
Joc -,,Recunoaşte sunetul!’’

Ridică o mână atunci când auzi sunetul [b] în cuvintele rostite !

CASĂ, BEC, MAŞINĂ, IBRIC, ALBASTRU, BUCURIE, CORB,


BRAD, PANTOF, TIBERIU, UMBRELĂ;

cu se bobul Robert .

l

Anexa VI
Ecusoane -lucru pe grupe

Recompense: semn de carte cu fulgi de nea

Anexa VII
ACTIVITATE ÎN COMPLETARE

Decorează rochiţa Zânei Iarnă cu litera b mic de mână folosind diverse culori.
b) FULGII (matematicienii)
Aceștia au de colorat niște fulgi și primesc sarcină mai ușoară pentru că au de
rezolvat individual niște exerciții matematice.
Când nu e zăpadă,
Doarme în ogradă,
Dar când ninge-afară,
Cu copiii zboară.

Sania

,,Bate palmele uşor,


Bare palmele de zor!
Un, doi,trei !
Un , doi , trei!

Eu strâng pumnii şi-i desfac


Degetelor fac pe plac
Unu-doi, unu-doi,
Toţi suntem acum vioi!

La pian acum cântăm,


Linişte, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!’’