Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE,

catre S.P.C.R.P.C.I.V. Hunedoara

Subsemnatul/subscrisa _____________________,
cnp/cui ______________, cu domiciliul/sediul in
localitatea _____________, str._____________, nr.__,
bl.___, sc.___, et.___, ap.___, judetul_____________,
solicit copie dupa:
- certificat de inmatriculare auto
- carte de identificare a vehiculului
marca _______________, tip _____________, numar
de identificare ______________________, numar de
inmatriculare _______________,
spre a-mi servi la Agentia Nationala de Administrare
Fiscala in vederea recuperarii taxei auto.

Data: Semnatura