Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

“ Eroi de poveste “
Clasa I A
Manuale – Editura Didactică și Pedagogică S.A.
An şcolar : 2019 - 2020
Înv. Coman Maria Cristina
Perioada: 4 săptămâni (21.04.2020 – 15.05.2020)

Competenţe
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua specifice/ Detalii de conţinut Resurse Evaluare Obs.
organizarea colectivului de elevi
Disciplina
Marți Educație Predă profesor
21 aprilie fizică
2020 Fata babei şi fata - audierea poveștii Resurse materiale: Observare
CLR moşneagului - intuirea imaginilor din manual manual, decupaje din sistematică
1.3., 2.2., Sunetul f , literele de - repovestirea unor secvenţe din povestea ziare şi reviste,
2.3., 3.1. tipar f / F și litera de
3.2., 4.1. ,,Fata babei şi fata moşneagului” alfabetar, plastilină,
mână f - găsirea unor însușiri pentru cele două fete fișe de lucru, caiete
DP - formularea învățăturii desprinsă din text speciale
3.1. Titlu, autor, personaj - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi Resurse procedurale:
AVAP Repovestirea unei
întâmplări despărţirea acestora în silabe conversaţia, observaţia
2.2. - identificarea sunetului ,,f” în silabe dirijată, exercţiul, jocul
- asocierea sunetului ,,f” cu literele ,,f, F”
- citirea cuvintelor corespunzătoare
imaginilor
- exerciţii de sinonimie, antonimie didactic, metoda
- evidenţierea unor modele de fonetico-analitico-
comportament sintetică, diagrama
Joc de rol: ,,Dialog între fata moșneagului și venn
alte personaje” Forme de organizare
- asocierea literelor de tipar cu cele de a colectivului:
mână. individuală,
- scrierea literei „f” de mână în echipă, frontală
- exerciții de transcriere a unor cuvinte şi
propoziţii
- dictare
Desen – o secvenţă din poveste a. manual, fişe de
- evidenţierea prin experienţe a undelor şi lucru, nisip, pietriș,
vibraţiilor boabe de fasole, sticle
MEM - imitarea / recunoașterea unor sunete de plastic, instrumente
3.1., 4.1., (ploaia, tunet, mers prin apă etc.) muzicale
4.2., 5.1. Cântec, joc și voie bună -suneteidentificarea unor obiecte care produc b. conversaţia,
și vibrații exerciţiul, explicaţia, Observare
CLR - colorarea unor obiecte care produc munca independentă, sistematică
Unde și vibrații. zgomote
1.1. învăţarea prin
Producerea și propagarea - discuții despre influența zgomotelor asupra
MM descoperire,
sunetelor
1.1. activității de învățare problematizarea,
AVAP - realizarea unor maracase demonstraţia, jocul
2.2. - realizarea de experienţe care să pună în didactic
evidenţă propagarea sunetului în diverse c. frontală, în perechi,
medii individuală

MM -exerciţii de emisie; Resurse materiale: Interpretare


1.2., 1.3., 2.2. Timbru vocal / -exerciţii de încăzire a vocii; laptop, videoproiector, vocală/
3.1., 3.2. instrumental -exerciţii ritmice; boxe, CD instrumentală
-învăţarea cântecului ,,Moara” de Corneliu Resurse procedurale:
Mereş; conversaţia, exerciţiul,
-interpretarea cântecului cu mişcări explicaţia,
CLR potrivite; demonstraţia
1.2. -exerciții de interpretare a unui fragment Forme de organizare:
încet, mediu şi tare; activitate frontală,
-exerciții-joc de interpretare cu activitate în grup şi
acompaniament individuală
Miercuri - audierea poveștii
22 aprilie - intuirea imaginilor din manual
2020 - repovestirea unor secvenţe din povestea
,,Fata babei şi fata moşneagului” Resurse materiale:
- găsirea unor însușiri pentru cele două fete manual, decupaje din
- formularea învățăturii desprinsă din text ziare şi reviste,
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi alfabetar, plastilină,
CLR despărţirea acestora în silabe fișe de lucru, caiete
Fata babei şi fata - identificarea sunetului ,,f” în silabe
1.3., 2.2., moşneagului speciale
2.3., 3.1. - asocierea sunetului ,,f” cu literele ,,f, F” Resurse procedurale:
Sunetul f , literele de
3.2., 4.1. - citirea cuvintelor corespunzătoare conversaţia, observaţia Observare
tipar f / F și litera de
imaginilor dirijată, exercţiul, jocul sistematică
DP mână f
- exerciţii de sinonimie, antonimie didactic, metoda
3.1. - evidenţierea unor modele de
AVAP Titlu, autor, personaj fonetico-analitico-
2.2. Repovestirea unei comportament sintetică, diagrama
întâmplări Joc de rol: ,,Dialog între fata moșneagului și
alte personaje” venn
- asocierea literelor de tipar cu cele de Forme de organizare
mână. a colectivului:
- scrierea literei „f” de mână individuală,
- exerciții de transcriere a unor cuvinte şi în echipă, frontală
propoziţii
- dictare
Desen – o secvenţă din poveste
CLR - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe Resurse materiale: Observare
1.3., 2.2., Fata babei şi fata pronunţia corectă, clară manual, auxiliar, sistematică
2.3., 3.1. moşneagului - identificarea sunetului f în silabe şi în probă orală /
cuvinte
- frământări de limbă
- asocierea sunetului f cu litera f / F
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,
textului alfabetar, fișe de lucru
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite Resurse procedurale:
Sunetul f , literele de - scrierea literei f / F izolat, în silabe,
3.2., 4.1. cuvinte, propoziţii conversaţia, observaţia
tipar f / F și litera de - confecţionarea literelor din sârmă, dirijată, exercţiul, jocul
DP mână F plastilină didactic, metoda
3.1. - conversaţie: Poveşti, de Ion Creangă scrisă
MEM fonetico-analitico- autoevaluare
Titlu, autor, personaj - ordonarea silabelor pentru a forma cuvinte sintetică
1.3. Pronunţia şi scrierea - scrierea literei ,,F” de mână Forme de organizare
corectă a cuvintelor - exerciţii de transcriere / copiere a unor a colectivului:
cuvinte, propoziţii individuală,
- citirea textului din manual în echipă, frontală
- numerotarea cuvintelor pentru a obține
propoziții
- dictare
Joc: ,,Recunoaşte personajul”
MEM Pătrat, dreptunghi, - denumirea figurilor geometrice a. manual, fişe de Temă de lucru
1.1., 1.4., triunghi, cerc: - identificarea unor obiecte care au forma lucru, trusă geometrică în clasă:
2.1., reprezentare grafică unor figuri geometrice b. conversaţia, - desenarea și
2.2.,3.1., 4.1. - desenarea figurilor geometrice exerciţiul, explicaţia, recunoașterea
- numărarea unor figuri geometrice și munca independentă, figurilor
CLR scrierea numărului acestora învăţarea prin geometrice
1.1. - identificarea interiorului şi exteriorului descoperire,
AVAP unei figuri geometrice problematizarea,
2.2. - completarea unor desene cu figuri demonstraţia, jocul
geometrice didactic
- identificara unor instrumente care produc c. frontală, în perechi,
sunete prin lovire, decorarea acestora cu individuală
figuri geometrice
- realizarea unor desene folosind doar figuri
geometrice
- aflarea unor sume / diferențe ale unor
numere aflate în interiorul / exteriorul
figurilor geometrice
AVAP Primăvara a. laptop, lipici,hartie
1.1., 2.1., 2.2. creponată, foarfece,
- discuții despre primăvară hârtie cartonata
- numirea materialelor și a instrumentelor
CLR colorată, aracet
de lucru Evaluare
1.1. b. observaţia,
- verbalizarea acţiunile care definesc etapele reciprocă
MM conversaţia, munca
realizării produsului
2.1. independentă,
- realizarea lucrării, respectând etapele de Lucrare practică
explicatia,demonstratia
lucru , turul galeriei, analiza
- audierea unor cântece de primăvară swot
c. frontală, individuală.
Joi CLR - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe Resurse materiale: Observare
23 aprilie 1.3., 2.2., Fata babei şi fata pronunţia corectă, clară manual, auxiliar, sistematică
2020 2.3., 3.1. moşneagului - identificarea sunetului f în silabe şi în alfabetar, fișe de lucru probă orală /
3.2., 4.1. Sunetul f , literele de cuvinte scrisă
- frământări de limbă Resurse procedurale: autoevaluare
tipar f / F și litera de conversaţia, observaţia
DP mână F - asocierea sunetului f cu litera f / F
3.1. - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, dirijată, exercţiul, jocul
MEM textului didactic, metoda
1.3. Titlu, autor, personaj - completarea cuvintelor cu silabe potrivite
Pronunţia şi scrierea fonetico-analitico-
- scrierea literei f / F izolat, în silabe, sintetică
corectă a cuvintelor cuvinte, propoziţii Forme de organizare
- confecţionarea literelor din sârmă,
plastilină a colectivului:
- conversaţie: Poveşti, de Ion Creangă individuală,
- ordonarea silabelor pentru a forma cuvinte în echipă, frontală
- scrierea literei ,,F” de mână
- exerciţii de transcriere / copiere a unor
cuvinte, propoziţii
- citirea textului din manual
- numerotarea cuvintelor pentru a obține
propoziții
- dictare
Joc: ,,Recunoaşte personajul”
- intuirea imaginilor din manual
- descrierea bunicului din imaginea data
- formulare de enunțuri cu cuvinte date
- identificarea sunetului ,,che” în silabe
- asocierea sunetului ,,che” cu grupul de
litere ,,che, Che”
- exemplificarea de cuvinte care încep / se a. manual, planşe cu
Darul lui Enache
CLR termină/conţin sunetul ,,che”şi stabilirea grupurile de litere de
1.3., 2.2., tipar şi de mână, fișe de
2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin lucru
3.2., 4.1. litere ,,che, Che” de
grupul de litere ,,che” b. conversaţia,
tipar şi de mână
DP - audierea basmului ,,Sarea în bucate” de observaţia dirijată, Autoevaluare
2.2. Petre Ispirescu exercţiul, jocul controlată
Familia lexicală
AVAP - formulare de întrebări / răspunsuri pe baza didactic, metoda
2.6. Cuvinte cu aceeași basmului audiat fonetico-analitico-
formă dar cu înțeles - completarea unor cuvinte cu silaba lipsă sintetică
diferit - scrierea grupului de litere che / Che (de c. frontală, individuală,
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest grup în perechi
de litere
- ,,familia” cuvântului cheie
- citirea textului ,,Povestea chelăresei”
- discuții despre a oferi / a primi daruri
- formulare de ununțuri cu înțelesurile
diferite ale cuvântului ,,rachetă”
- copieri, transcrieri, dictare
MEM Cub, cuboid, cilindru, - denumirea corpurilor geometrice a. manual, fişe de Temă de lucru
1.1., 2.1., sferă. - identificarea unor obiecte care au forma lucru, trusă geometrică în clasă:
2.2., Descriere: fețe – formă, unor corpuri geometrice b. conversaţia, - desenarea și
3.1. număr - desenarea corpurilor geometrice; exerciţiul, explicaţia, recunoașterea
descrierea acestora munca independentă, corpurilor
CLR - asocierea corpurilor geometrice cu învăţarea prin geometrice
1.1. obiectele corespunzătoare descoperire,
AVAP - identificarea interiorului şi exteriorului problematizarea,
2.2. unei figuri geometrice demonstraţia, jocul
- realizare de corespondențe între corpuri didactic
geometrice și figuri geometrice c. frontală, în perechi,
(corespunzătoare feței acestora)
- observarea și numirea numărului de fețe și individuală
forma corpurilor geometrice
- intuirea imaginilor din manual
- descrierea bunicului din imaginea data
- formulare de enunțuri cu cuvinte date
- identificarea sunetului ,,che” în silabe
- asocierea sunetului ,,che” cu grupul de
litere ,,che, Che”
- exemplificarea de cuvinte care încep / se a. manual, planşe cu
Darul lui Enache
CLR termină/conţin sunetul ,,che”şi stabilirea grupurile de litere de
1.3., 2.2., tipar şi de mână, fișe de
2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin lucru
3.2., 4.1. litere ,,che, Che” de
grupul de litere ,,che” b. conversaţia,
tipar şi de mână
DP - audierea basmului ,,Sarea în bucate” de observaţia dirijată, Autoevaluare
2.2. Petre Ispirescu exercţiul, jocul controlată
Familia lexicală
AVAP - formulare de întrebări / răspunsuri pe baza didactic, metoda
2.6. Cuvinte cu aceeași basmului audiat fonetico-analitico-
formă dar cu înțeles - completarea unor cuvinte cu silaba lipsă sintetică
diferit - scrierea grupului de litere che / Che (de c. frontală, individuală,
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest grup în perechi
de litere
- ,,familia” cuvântului cheie
- citirea textului ,,Povestea chelăresei”
- discuții despre a oferi / a primi daruri
- formulare de ununțuri cu înțelesurile
diferite ale cuvântului ,,rachetă”
- copieri, transcrieri, dictare
Vineri CLR Darul lui Enache - intuirea imaginilor din manual a. manual, planşe cu Autoevaluare
24 aprilie 1.3., 2.2., - descrierea bunicului din imaginea data grupurile de litere de controlată
2020 2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de - formulare de enunțuri cu cuvinte date tipar şi de mână, fișe de
3.2., 4.1.
litere ,,che, Che” de - identificarea sunetului ,,che” în silabe lucru
DP tipar şi de mână - asocierea sunetului ,,che” cu grupul de b. conversaţia,
2.2. litere ,,che, Che” observaţia dirijată,
- exemplificarea de cuvinte care încep / se
termină/conţin sunetul ,,che”şi stabilirea
poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin
grupul de litere ,,che”
- audierea basmului ,,Sarea în bucate” de
Petre Ispirescu exercţiul, jocul
Familia lexicală
AVAP - formulare de întrebări / răspunsuri pe baza didactic, metoda
2.6. Cuvinte cu aceeași basmului audiat fonetico-analitico-
formă dar cu înțeles - completarea unor cuvinte cu silaba lipsă sintetică
diferit - scrierea grupului de litere che / Che (de c. frontală, individuală,
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest grup în perechi
de litere
- ,,familia” cuvântului cheie
- citirea textului ,,Povestea chelăresei”
- discuții despre a oferi / a primi daruri
- formulare de ununțuri cu înțelesurile
diferite ale cuvântului ,,rachetă”
- copieri, transcrieri, dictare
Aladin și lampa - audierea poveștii
CLR fermecată - formulare de răspunsuri la întrebări date a. laptop, fişă de
1.1., 1.2., - formulare de enunțuri care au legătură cu lectură,
1.4.., 2.1., povestea audiată b.conversaţia,
2.3., 3.4. - păreri PRO / CONTRA cu argumente explicaţia, exerciţiul, Tehnica
,,Pălăria cu
- joc de rol scheletul de recenzie, întrebări”
AVAP - ordonarea cronologică a evenimentelor RAI, joc de rol
1.2. c. activitate frontală, în
poveștii
- colorare personaje / secvențe din poveste perechi, individuală
- transcrierea unor replici
MEM Cub, cuboid, cilindru, - numirea numărului de fețe și forma a. manual, fişe de Autoevaluarea
1.1., 2.1., sferă. corpurilor geometrice lucru, trusă geometrică
2.2., Descriere: fețe – formă, - asocierea corpurilor geometrice ilustrate b. conversaţia,
3.1., 4.1. număr exerciţiul, explicaţia,
cu denumirea lor (scrise pe etichete) munca independentă,
CLR - desenarea / colorarea corpurilor învăţarea prin
geometrice, după criterii date
- completarea unui tabel cu numărul descoperire,
problematizarea,
1.4. corpurilor geometrice ilustrate demonstraţia, jocul
AVAP - descoperirea figurilor geometrice existente didactic
2.6. într-o imagine dată c. frontală, în perechi,
- desenarea unui chip vesel, doar din cercuri individuală
- ghicirea obiectului care a produs sunetul
Exersarea prin joc a mişcării sugerate de - laptop, videoproiector,
MM
- Mişcare pe ritmul şi de textul melodiei CD cu cântece pentru
2.1.,3.1., 3.2.
muzică Mişcarea liberă / mişcarea dirijată / copii Observare
- Mişcări sugerate de mişcarea diferenţiată pe grupe - conversația, sistematică
CLR text, ritm explicația,
2.4.
demonstrația, exercițiul
- act. frontală, pe grupe
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi a.
Luni Laleaua - origami hârtie glasată,
27 aprilie 1.1., 2.1., 2.2. foarfeci
tehnicilor utilizate; Observare
2020 b. conversaţia euristică,
- realizarea de scurte descrieri ale lalelei; sistematică
CLR -realizarea lucrării, respectând etapele de edemonstrația, munca Probă practică
1.1. independentă
lucru; c. frontală, individuală
Religie Predă profesor
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți Educație Predă profesor
28 aprilie fizică
2020 CLR Pinocchio - intuirea imaginilor din manual a. manual, laptop, Evaluare
1.3., 2.2., - vizionarea poveștii ,,Pinocchio” videoproiector, fișe de reciprocă
2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de - discuții despre comportamentul băiatului lucru, planşe cu
3.2., 4.1.
litere ,,chi, Chi” de tipar - formulare de enunțuri cu cuvinte date grupurile de litere de
DP şi de mână - identificarea sunetului ,,chi” în silabe tipar şi de mână, fișe de
2.2. - asocierea sunetului ,,chi” cu grupul de lucru
litere ,,chi, Chi”
- exemplificarea de cuvinte care încep / se
termină/conţin sunetul ,,chi”şi stabilirea
poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin
grupul de litere ,,chi” b. conversaţia,
- completarea unor cuvinte cu silaba lipsă observaţia dirijată,
AVAP Realizarea acordului - scrierea grupului de litere chi / Chi (de exercţiul, jocul
2.6. gramatical în enunţuri mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest grup didactic, metoda
de litere fonetico-analitico-
- joc: ,,Imaginea potrivită”
- citirea textului ,,Pinocchio” sintetică
- realizarea portretului lui Pinocchio c. frontală, individuală,
- exerciții de transformare a cuvintelor după în perechi
model dat
- copieri, transcrieri, dictare
- audierea poeziei ,,Cu Chiu, cu Vai” de
Grete Tartler
Joc : Una/Multe
MEM Colectarea, citirea și - observarea imaginii din manual; discuții a. manual, fișe de Observare
1.1., 1.3., înregistrarea datelor despre mediul înconjurător lucru, auxiliar, culegere sistematică
2.1., 2.2., - identificare numărului de flori (de diferite b. conversaţia,
3.1., 3.2., specii) și scrierea acestora într-un tabel observarea dirijată,
5.1., 5.2. - numirea păsărilor din imagine dată exerciţiul, explicaţia,
- înregistrarea numărului acestora în tabel munca independentă,
CLR - identificarea și colorarea unor plante și organizatorul grafic
1.4. viețuitoare pe care le întâlnim la Grădina problematizarea,
DP Botanică demonstraţia
2.2. - citirea datelor dintr-un tabel dat c. frontală, individuală
AVAP - citirea datelor unei probleme dintr-un
2.6. tabel, rezolvarea acesteia
- scrierea membrilor unei familii în ordine
crescătoare (așa cum reies din tabelul dat)
- observare unui tabel și realizarea
clasamentului celor mai vândute alimente
- colorarea unui grafic, după criterii date
- realizarea unei expoziții cu fotografii cu
tema ,,Plante”
Audiție - prezentarea caracteristicilor anotimpului
primăvara. a. laptop,videoproiector,
MM
- audierea de cântece cunoscute şi mişcarea cd, imagini cu anotimpul
2.1., 3.1., 3.2.
liberă pe muzică sugerată de ritm - ,,Cântece primăvara
Observare
pentru copii” b.conversația, sistematică
- exerciţii de acompaniere a cântecului explicația,
CLR
învăţat prin bătăi din palme, cu degetul în demonstrația, exercițiul
2.3.
bancă, cu jucării muzicale b. frontală, individuală,
Joc: „Scaunele muzicale” pe grupe

Miercuri CLR Pinocchio - intuirea imaginilor din manual a. manual, laptop, Evaluare
29 aprilie 1.3., 2.2., - vizionarea poveștii ,,Pinocchio” videoproiector, fișe de reciprocă
2020 2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de - discuții despre comportamentul băiatului lucru, planşe cu
3.2., 4.1.
litere ,,chi, Chi” de tipar - formulare de enunțuri cu cuvinte date grupurile de litere de
DP şi de mână - identificarea sunetului ,,chi” în silabe tipar şi de mână, fișe de
2.2. - asocierea sunetului ,,chi” cu grupul de lucru
AVAP Realizarea acordului litere ,,chi, Chi” b. conversaţia,
2.6. gramatical în enunţuri - exemplificarea de cuvinte care încep / se observaţia dirijată,
termină/conţin sunetul ,,chi”şi stabilirea exercţiul, jocul
poziţiei acestuia didactic, metoda
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin fonetico-analitico-
grupul de litere ,,chi” sintetică
- completarea unor cuvinte cu silaba lipsă c. frontală, individuală,
- scrierea grupului de litere chi / Chi (de în perechi
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest grup
de litere
- joc: ,,Imaginea potrivită”
- citirea textului ,,Pinocchio”
- realizarea portretului lui Pinocchio
- exerciții de transformare a cuvintelor după
model dat
- copieri, transcrieri, dictare
- audierea poeziei ,,Cu Chiu, cu Vai” de
Grete Tartler
Joc : Una/Multe
- identificarea sunetelor cs, gz în silabe şi în
cuvinte
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin
sunetul cs / gz
- asocierea sunetelor cs / gz cu literele x / X
- formulare de enunțuri folosind cuvinte
date
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor a. manual, decupaje din
- scrierea literelor x / X (de mână) izolat, în ziare şi reviste,
CLR cuvinte, în propoziţii alfabetar, plastilină,
1.3., 2.2., Expoziţia - scrierea după dictare a unor cuvinte şi b.conversaţia,
2.3., 3.1. Sunetele cs / gz şi propoziţii scurte observaţia dirijată, Observare
3.2., 4.1. literele (de tipar şi de - confecţionarea literelor din plastilină exercţiul, jocul sistematică
mână): x/ X - realizarea unei schiţe a unui traseu probă orală /
AVAP pentru o excursie şcolară didactic, metoda scrisă
2.6. Felicitarea fonetico-analitico-
- completarea unor cuvinte cu silabe
Scrierea cuvintelor sintetică, jurnalul cu
- transformare a cuvintelor, după model dat
care conţin x - gruparea cuvintelor într-un tabel, după dublă intrare
pronunție (cs, gz) c. individuală, frontală,
- citirea mesajului unei felicitări pe perechi
- discuții despre modul de redactare a unei
felicitări
- exerciții de scriere corectă
- scrierea literelor x , X de mână
- citirea textului ,,Expoziția”
- copieri, transcrieri, dictare
JOC: Să ne imaginăm
MEM Cântec, joc și voie bună - identificarea unor obiecte care produc a. manual, auxiliar, Evaluare după
1.1., 1.4., sunete și vibrații fișe de lucru modul de
2.1., RECAPITULARE - realizarea de experienţe care să pună în b. conversaţia, rezolvare a
2.2.,3.1., 4.1., evidenţă propagarea sunetului în diverse exerciţiul, explicaţia, sarcinilor de
4.2., 5.1., 5.2. medii munca independentă, lucru
- denumirea și desenarea figurilor jocul didactic
geometrice / corpurilor geometrice, după problematizarea
criterii date
- completarea unor desene cu figuri /
corpuri geometrice
- identificarea unor instrumente care produc
sunete prin lovire
CLR - completarea unui tabel cu numărul
1.2. corpurilor geometrice dintr-o mulțime dată
AVAP - exerciții de continuare a unor șiruri c. activitate frontală,
1.1. - asocierea corpurilor geometrice cu individuală, pe grupe
obiectele corespunzătoare
- identificarea numărului de fețe și forma
corpurilor geometrice
- citirea datelor unei probleme dintr-un
tabel, rezolvarea acesteia
- aflarea sumei / diferenței unor numere
aflate în interiorul / exteriorul unor figuri /
corpuri geometrice
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate; Observarea
1.2., 2.2., 2.5. conversaţia euristică, sistematică
- audierea cântecului ,,La moară”
Moara de vânt munca independentă,
Culori reci, origami, -acolo?)
discuții despre moară (Ce se întămplă
MM turul galeriei
3.1 pensulaţie activitate frontală, Expunerea
- verbalizarea modului de lucru în realizarea lucrărilor
CLR activitate individuală.
lucrării
1.2. - realizarea lucrării.
Joi CLR Expoziţia - identificarea sunetelor cs, gz în silabe şi în a. manual, decupaje din Observare
30 aprilie 1.3., 2.2., Sunetele cs / gz şi cuvinte ziare şi reviste, sistematică
2020 2.3., 3.1. literele (de tipar şi de - exemplificarea unor cuvinte ce conţin alfabetar, plastilină, probă orală /
3.2., 4.1. mână): x/ X sunetul cs / gz scrisă
- asocierea sunetelor cs / gz cu literele x / X b.conversaţia,
AVAP Felicitarea - formulare de enunțuri folosind cuvinte observaţia dirijată,
2.6. Scrierea cuvintelor date exercţiul, jocul
care conţin x - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor didactic, metoda
- scrierea literelor x / X (de mână) izolat, în fonetico-analitico-
cuvinte, în propoziţii sintetică, jurnalul cu
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi dublă intrare
propoziţii scurte
- confecţionarea literelor din plastilină
- realizarea unei schiţe a unui traseu
pentru o excursie şcolară
- completarea unor cuvinte cu silabe
- transformare a cuvintelor, după model dat
- gruparea cuvintelor într-un tabel, după
pronunție (cs, gz) c. individuală, frontală,
- citirea mesajului unei felicitări
- discuții despre modul de redactare a unei pe perechi
felicitări
- exerciții de scriere corectă
- scrierea literelor x , X de mână
- citirea textului ,,Expoziția”
- copieri, transcrieri, dictare
JOC: Să ne imaginăm
CLR Privighetoarea - intuirea imaginilor din manual a. laptop, stick, Observare
1.3., 2.2., Sunetul şi grupul de - audierea ,,Legenda privighetorii” manual, decupaje din sistematică
2.3., 3.1. litere ,,ghe, Ghe” de - discuții despre legenda audiată ziare şi reviste, fișe de probă orală /
3.2., 4.1. tipar şi de mână scrisă
- audierea ,,Cântecului privighetorii” lucru
autoevaluare
DP - formulare de enunțuri cu cuvinte date b. conversaţia,
Scrierea imaginativă: - identificarea sunetului ,ghe” în silabe observaţia dirijată,
3.1. Crearea unei poveşti
MM - asocierea sunetului ,,ghe” cu grupul de exercţiul, jocul
1.1. litere didactic, metoda
,, ghe, Ghe” fonetico-analitico-
- exemplificarea de cuvinte care încep / se sintetică
termină/conţin sunetul ,, ghe”şi stabilirea c. individuală, frontală,
poziţiei acestuia în perechi
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin
grupul de litere ,, ghe”
- completarea unor cuvinte cu silaba lipsă
- scrierea grupului de litere ghe (de mână) şi
a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere
- identificarea cuvântului ,,intrus”
- copieri, transcrieri, dictare
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma
cuvinte / propoziții
- delimitarea cuvintelor într-o propoziție
MEM Itemii probei de evaluare
1.1., 1.4., Cântec, joc și voie bună a. fişe de evaluare
2.1., b. conversaţia, munca Probă scrisă
2.2.,3.1., 4.1., EVALUARE independentă
4.2., 5.1., 5.2. SUMATIVĂ c. frontală, individuală

Despre meserii - audierea poeziei ,,Ce miros au meseriile?”


de Gianni Rodari a.laptop,
- discuții pe baza meseriilor întâlnite în
poezie videoproiector, stick,
DP - numirea meseriilor ilustrate și a obiectelor auxiliar, fişe de lucru,
3.1.; 3.3. folosite de fiecare persoană creioane colorate
- identificarea și colorarea instrumentelor Observare
b.conversaţia,
CLR
1.4.
folosite de medic dintr-un set de instrumente explicaţia, exercițiul, sistematică
dat jurnalul cu dublă
AVAP - numirea locului în care muncește
2.6. bibliotecarul, cofetarul, profesorul etc. intrare, RAI
- realizarea unui colaj / desen cu o meserie c. activitate frontală,
care li se pare interesantă individuală, pe grupe
JOC: ,,Ghicește meseria”
Luni Evantaiul a. hârtie cartonată,
4 mai - audiere ,,10 lucruri de știut despre acuarele, pensoane,
AVAP
2020 evantai”; discuții pahar cu apă
2.1 - observarea unui evantai b.conversaţia euristică, Apreciere
2.2 - numirea materialelor, instrumentelor şi observarea dirijată, globală /
2.3 tehnicilor utilizate; munca independentă, individuală
- descrierea etapelor de lucru pentru joc didactic Lucrare practică
CLR realizarea unui evantai c. activitate frontală,
1.2. - realizarea lucrării activitate individuală

Religie Predă profesor


Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți Educație Predă profesor
5 mai fizică
2020 Privighetoarea - intuirea imaginilor din manual
Sunetul şi grupul de - audierea ,,Legenda privighetorii”
litere ,,ghe, Ghe” de - discuții despre legenda audiată
tipar şi de mână - audierea ,,Cântecului privighetorii”
- formulare de enunțuri cu cuvinte date
Scrierea imaginativă: - identificarea sunetului ,ghe” în silabe a. laptop, stick,
CLR Crearea unei poveşti manual, decupaje din
- asocierea sunetului ,,ghe” cu grupul de
1.3., 2.2., litere ziare şi reviste, fișe de
2.3., 3.1. lucru
3.2., 4.1. ,, ghe, Ghe” Observare
- exemplificarea de cuvinte care încep / se b. conversaţia,
sistematică
DP termină/conţin sunetul ,, ghe”şi stabilirea observaţia dirijată, probă orală /
3.1. poziţiei acestuia exercţiul, jocul scrisă
MM - citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin didactic, metoda autoevaluare
1.1. grupul de litere ,, ghe” fonetico-analitico-
- completarea unor cuvinte cu silaba lipsă sintetică
- scrierea grupului de litere ghe (de mână) şi c. individuală, frontală,
a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere în perechi
- identificarea cuvântului ,,intrus”
- copieri, transcrieri, dictare
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma
cuvinte / propoziții
- delimitarea cuvintelor într-o propoziție
MEM Măsurare, măsuri, - observarea obiectelor ilustrate a. manual, fișe de Evaluare
2.1., 3.1., instrumente de măsură - indicarea direcției obiectelor aflate în lucru reciprocă
4.1., cădere b. conversaţia euristică,
5.1. Forțe de mișcare, căderea - Experiment: căderea diferitelor obiectelor observarea dirijată,
liberă a corpurilor în același timp, numirea ordinii în care ating exerciţiul, explicaţia,
solul, formularea concluziilor etc. munca independentă,
CLR - desenarea unor corpuri care se află în experimentul,
1.2. cădere liberă problematizarea
AVAP - scrierea cuvântului care indică direcția în c. frontală, individuală,
1.1. care se îndreptă unele obiecte etc. pe grupe
Tempoul rapid / lent -exerciţii de emisie;
-exerciţii de încăzire a vocii;
-exerciţii ritmice;
MM -exersarea sunetelor înalte şi joase;
1.2., 1.4., -exerciții de dezvoltare a simţului ritmic a. laptop, boxe, CD,
2.1., 2.2., prin bătăi din palme şi despărţire în silabe; fişe
3.1., 3.4. -exerciții pentru înţelegerea rolului notaţiei b.conversaţia, Observare
muzicale şi abilitatea de a recunoaşte şi de a exerciţiul, explicaţia, sistematică
reda grafic forma unei note muzicale; demonstraţia
-învăţarea cântecului ,,Dirijorul Do” de Ana c.activitate frontală, Probă practică
CLR Motora-Ionescu; activitate în grup şi
2.3., 4.2. -interpretarea cântecului cu mişcări independentă
potrivite;
- realizarea unui poster în care să fie
prezentat Dirijorul DO

Miercuri CLR Privighetoarea - citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin a. manual, auxiliar, fișe Observare
6 mai 1.3., 2.2., Sunetul şi grupul de grupul de litere ,, ghe” de lucru sistematică
2020 2.3., 3.1. litere ,,ghe, Ghe” de - ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a b. conversaţia, probă orală /
3.2., 4.1. tipar şi de mână obține cuvinte / propoziții scrisă
observaţia dirijată, autoevaluare
- scrierea grupului de litere Ghe (de mână) exercţiul, jocul
Scrierea imaginativă: şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de
DP litere didactic, metoda
Crearea unei poveşti
2.2. - copieri, transcrieri, dictare fonetico-analitico-
AVAP - citirea textului ,,Privighetoarea” sintetică
1.1. - desenarea unei privighetori c. individuală, frontală,
- joc ,,Cuvinte alintate” în perechi
- discuții dacă e bine să judecăm ființele,
lucrurile după înfățișare
- completarea unor cuvinte cu grupul de
litere corespunzător
- completarea unui tabel în funcție de
numărul de silabe a unor cuvinte date
- formulare de răspunsuri la întrebări
JOC: Creăm o poveste
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin
grupul de litere ,, ghe”
- ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a
CLR obține cuvinte / propoziții
1.3., 2.2., - scrierea grupului de litere Ghe (de mână) a. manual, auxiliar, fișe
2.3., 3.1. Privighetoarea şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de de lucru
3.2., 4.1. Sunetul şi grupul de litere b. conversaţia,
- copieri, transcrieri, dictare observaţia dirijată, Observare
litere ,,ghe, Ghe” de sistematică
tipar şi de mână - citirea textului ,,Privighetoarea” exercţiul, jocul
DP - desenarea unei privighetori probă orală /
didactic, metoda scrisă
2.2. - joc ,,Cuvinte alintate”
Scrierea imaginativă: fonetico-analitico- autoevaluare
AVAP - discuții dacă e bine să judecăm ființele,
Crearea unei poveşti sintetică
1.1. lucrurile după înfățișare
- completarea unor cuvinte cu grupul de c. individuală, frontală,
litere corespunzător în perechi
- completarea unui tabel în funcție de
numărul de silabe a unor cuvinte date
- formulare de răspunsuri la întrebări
JOC: Creăm o poveste
MEM a. manual, fișe de
2.1., 3.1., - discuții despre sursele de energie ilustrate lucru
4.1., și despre locul unde se prelucrează acestea b. conversaţia euristică,
5.1. (sonde de petrol, rafinărie, mină de cărbuni, observarea dirijată,
Surse de energie: termocentrală) exerciţiul, explicaţia, Observarea
- identificarea și colorarea imaginilor care
cărbunii și petrolul munca independentă, sistematică
CLR sugerează utilizări ale produselor derivate ciorchinele,
1.1. din petrol problematizarea
AVAP - realizarea unui ciorchine cu domeniile de c. frontală, individuală,
1.3. folosire a petrolului etc. pe grupe
AVAP Eroi din povești - colaj - numirea materialelor, instrumentelor şi conversația, Expunerea
2.1.,2.2., 2.3. tehnicilor utilizate; ciorchinele, munca lucrărilor
- realizarea de scurte descrieri ale independentă
CLR personajele din povești cunoscute
1.4. -realizarea colajului frontal, individual
Joi - intuirea imaginilor din manual
7 mai - audierea unor ghicitori (spuse de elevi și
2020 de doamna învățătoare); ghicirea lor
- identificarea sunetului ,ghi” în silabe
- asocierea sunetului ,,ghi” cu grupul de
litere a. manual, decupaje din
CLR
1.3., 2.2., Concursul de ghicitori ,, ghi, Ghi” ziare şi reviste, fișe de
2.3., 3.1. - exemplificarea de cuvinte care încep / se lucru
3.2., 4.1. Sunetul şi grupul de termină/conţin sunetul ,, ghi”şi stabilirea b. conversaţia, Observare
litere ,,ghi, Ghi” de tipar poziţiei acestuia observaţia dirijată, sistematică
şi de mână - citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin exercţiul, jocul probă orală /
DP grupul de litere ,, ghi”
3.1. didactic, metoda scrisă
Dialogul - ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a autoevaluare
AVAP Formule de adresare, de obține cuvinte / propoziții fonetico-analitico-
1.1. solicitare, de mulțumire - scrierea grupului de litere ghi (de mână) şi sintetică
a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere c. individuală, frontală,
- copieri, transcrieri, dictare în perechi
- stabilirea numărului de silabe pentru
cuvinte date
- scrierea unor cuvinte corespunzătoare
imaginilor
- realizarea unor dialoguri pe teme diverse
- transpunerea unei ghicitori în desen
CLR Concursul de ghicitori - intuirea imaginilor din manual a. manual, decupaje din Observare
1.3., 2.2., - audierea unor ghicitori (spuse de elevi și ziare şi reviste, fișe de sistematică
2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de de doamna învățătoare); ghicirea lor lucru probă orală /
3.2., 4.1. litere ,,ghi, Ghi” de tipar - identificarea sunetului ,ghi” în silabe scrisă
b. conversaţia, autoevaluare
şi de mână - asocierea sunetului ,,ghi” cu grupul de observaţia dirijată,
DP litere exercţiul, jocul
Dialogul
3.1. Formule de adresare, de ,, ghi, Ghi” didactic, metoda
AVAP solicitare, de mulțumire - exemplificarea de cuvinte care încep / se fonetico-analitico-
termină/conţin sunetul ,, ghi”şi stabilirea
poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care conțin
grupul de litere ,, ghi”
- ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a
obține cuvinte / propoziții
1.1. - scrierea grupului de litere ghi (de mână) şi sintetică
a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere c. individuală, frontală,
- copieri, transcrieri, dictare în perechi
- stabilirea numărului de silabe pentru
cuvinte date
- scrierea unor cuvinte corespunzătoare
imaginilor
- realizarea unor dialoguri pe teme diverse
- transpunerea unei ghicitori în desen
- exerciții de utilizare a unor măsuri
neconveţionale pentru determinarea şi
compararea lungimilor
MEM - exerciţii de estimare a lungimii unor
a. manual, auxiliar,fișe
1.3., 1.4., obiecte, urmate de măsurarea acestora cu de lucru
3.1., 5.2 unităţi de măsură b. conversaţia euristică,
6.1., 6.4. - exerciții de ordonare a unor obiecte pe Observarea
observarea dirijată, sistematică
Lungimea. Unități exerciţiul, explicaţia,
standard: centimetrul baza lungimii acestora - probe orale
- identificarea unităţilor de măsură uzuale munca independentă, - probe practice
( 1 m = 100 cm )
pentru lungime şi a unor instrumente experimentul,
problematizarea - autoevaluarea
CLR adecvate c. frontală, individuală,
1.4 - exerciții de comparare a propriilor pe grupe
măsurări cu cele ale colegilor
- rezolvarea de probleme practice folosind
unităţile de măsură pentru lungimi

DP Explorarea meseriilor - audierea poveștii ,,Bobuleț” a.laptop, Tehnica


3.1.,3.3. - identificarea meseriilor descrise în videoproiector, stick, ,,Colegii
poveste; ordonarea cronologică a acestora auxiliar, fişe de lucru, întreabă”
- jocuri de rol despre meserii
- formulare de întrebări și răspunsuri
- desenarea unor obiecte, după criterii date creioane colorate
CLR - realizarea cărții ,,Povestea căsuței”
1.2. b.conversaţia,
- descrierea meseriei pe care doresc să o
MEM aibă explicaţia, exercițiul,
1.3. - asocierea persoanelor ilustrate cu obiectele cadranele, RAI
AVAP potrivite c. activitate frontală,
1.1. - desenarea / decuparea unor informaţii individuală, pe grupe
despre meserii din ziare, reviste, cărţi
JOC: ,,Păstorul, lupul și oițele năzdrăvane”
Vineri - citirea textului ,,Ghici ghicitoarea mea”
8 mai - completarea unor spații lacunare cu unele
2020 cuvinte date
- completarea unor cuvinte cu grupul de a. laptop, stick,
CLR litere corespunzător (ce, che, ci, chi, ge, ghe, manual, decupaje din
1.3., 2.2., Concursul de ghicitori gi, ghi)
2.3., 3.1. - exerciții de ,,alintare” a cuvintelor ziare şi reviste,
3.2., 4.1. Sunetul şi grupul de - joc de rol: ,,La bibliotecă”; exersarea auxiliar, fișe de lucru
litere ,,ghi, Ghi” de tipar formulelor de adresare, de solicitare, de b. conversaţia,
şi de mână mulțumire observaţia dirijată, Autoevaluare
DP - conceperea unei ghicitori pentru obiecte exercţiul, jocul controlată
3.1. Dialogul illustrate didactic, metoda
AVAP Formule de adresare, de - exerciții de scriere corectă
1.1. fonetico-analitico-
solicitare, de mulțumire - alcătuiri de enunțuri cu răspunsurile unor sintetică
ghicitori
- audierea textului ,,Un nas caraghios” c. individuală, frontală,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri în perechi
care au legătură cu textul audiat
- identificarea și transcrierea proverbului
potrivit textului audiat
CLR Concursul de ghicitori - citirea textului ,,Ghici ghicitoarea mea” a. laptop, stick, Autoevaluare
1.3., 2.2., - completarea unor spații lacunare cu unele manual, decupaje din controlată
2.3., 3.1. Sunetul şi grupul de cuvinte date ziare şi reviste,
3.2., 4.1. litere ,,ghi, Ghi” de tipar - completarea unor cuvinte cu grupul de
litere corespunzător (ce, che, ci, chi, ge, ghe, auxiliar, fișe de lucru
şi de mână b. conversaţia,
gi, ghi)
- exerciții de ,,alintare” a cuvintelor
- joc de rol: ,,La bibliotecă”; exersarea
formulelor de adresare, de solicitare, de
mulțumire observaţia dirijată,
DP - conceperea unei ghicitori pentru obiecte exercţiul, jocul
3.1. Dialogul illustrate didactic, metoda
AVAP Formule de adresare, de - exerciții de scriere corectă
1.1. solicitare, de mulțumire - alcătuiri de enunțuri cu răspunsurile unor fonetico-analitico-
ghicitori sintetică
- audierea textului ,,Un nas caraghios” c. individuală, frontală,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri în perechi
care au legătură cu textul audiat
- identificarea și transcrierea proverbului
potrivit textului audiat
Capacitatea. Unități - alegerea potrivită a unor unităţi
nonstandard. Unități neconvenţionale (pahare, sticluţe de plastic)
standard: litrul pentru măsurarea capacităţii
- asocierea unor vase cu unităţile
neconvenţionale potrivite
MEM a. manual,
- compararea unor vase după capacitatea lor
1.2., 1.3., auxiliar,fișe de lucru
- comparări de capacităţi de obiecte - de câte
1.4., 3.1., 5.2. b. conversaţia euristică,
ori se cuprinde conţinutul unui recipient
6.1., 6.4. observarea dirijată,
într-altul mai mare exerciţiul, explicaţia, Autoevaluare
- identificarea unor obiecte pe baza unor munca independentă, controlată
caracteristici privind capacitatea acestora- experimentul,
plin, gol, jumătate etc. problematizarea
CLR c. frontală, individuală,
- ordonare crescătoare / descrescătoare a
1.4 pe grupe
vaselor, în funcție de capacitatea fiecăruia
- identificarea unităţilor de măsură uzuale
pentru capacitatea vaselor şi a unor
instrumente adecvate
- rezolvarea de probleme practice folosind
unităţile de măsură
MM ,, Stă la geam o -exerciţii de emisie; a. laptop, Interpretare
1.2., 1.4., -exerciţii de încăzire a vocii;
2.1., 2.2., videoproiector, stick
-exerciţii ritmice;
3.1., 3.4. b.conversaţia,
-exersarea sunetelor înalte şi joase; exerciţiul, explicaţia,
păsărică” - discuții despre păsări
-învăţarea cântecului ,,Stă la geam o demonstraţia vocală
c.activitate frontală,
CLR păsărică” activitate în grup şi
-interpretarea cântecului;
1.2. individuală

Luni Cum coasem nasturi? a. nasturi, ac, ață,


11 mai AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi foarfece Apreciere
2020 2.1., 2.3., 2.5. tehnicilor de lucru; b. conversaţia euristică, globală /
- realizarea de scurte descrieri ale formelor demonstrația, individuală
CLR obiectelor din mediul cunoscut; explicația, muncă
1.2. - coaserea nasturilor independentă Lucrare practică
c. frontală, individuală.
Religie Predă profesor
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți Educație Predă profesor
12 mai fizică
2020 CLR Eroi de poveste - identificarea imaginilor potrivite a. manual, auxiliar, fișe Observare
1.3., 2.2., corespunzătoare unor cuvinte date de lucru sistematică
2.3., 3.1. RECAPITULARE - asocierea obiectelor ilustrate cu grupul de b. conversaţia,
3.2., 4.1. litere pe care în conțin
- completarea unor casete cu semnele de observaţia dirijată,
punctuație potrivite exercţiul, metoda
DP - exersarea comunicării orale prin fonetico-analitico-
3.1. construirea unor propoziţii logice după sintetică
AVAP imagini c. individuală, frontală,
1.1. - exerciții de sinonimie / antonimie în perechi
- continuarea unui text cu început dat
- citirea și scrierea unor cuvinte / propoziții
- completarea unor cuvinte cu grupul de
litere corespunzător
- ordonarea cuvintelor pentru a form
propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor date
- identificarea silabei unor cuvinte lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare etc.
- recunoaşterea monedelor şi bancnotelor
ţării noastre a. manual, culegere,
MEM - schimbarea unui grup de monede/ fișe de lucru
1.4., 3.1., b. conversaţia euristică,
Banii. Leul – monede și bancnote cu altul, având aceeaşi valoare
5.1., 5.2., 6.3. bancnote observarea dirijată,
- exerciţii joc: probleme simple de tip exerciţiul, explicaţia, Observarea
Schimburi echivalente venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul munca independentă, sistematică
CLR valoric în concentrul 0 - 0-100 experimentul,
1.4. 100
- realizarea corespondenţei dintre diferite problematizarea
obiecte cu preţul aproximativ c. frontală, individuală,
- adevărat / fals pe grupe
- probleme care includ cumpărături etc.
MM -învăţarea unei numărători; a.laptop,
1.4., 2.2., 3.1. -exerciţii de emisie; videoproiector, stick
-exerciţii de încăzire a vocii; b.conversaţia, Interpretare
CLR ,,Șade rața pe butoi” -exerciţii ritmice;
exerciţiul, explicaţia vocală
1.2. -repetarea cântecelor învățate; c.frontală, individuală,
-interpretarea cântecului cu mişcări în grup
potrivite;
Miercuri CLR Eroi de poveste - identificarea imaginilor potrivite a. manual, auxiliar, fișe Observare
13 mai 1.3., 2.2., corespunzătoare unor cuvinte date de lucru sistematică
2020 2.3., 3.1. RECAPITULARE - asocierea obiectelor ilustrate cu grupul de b. conversaţia,
3.2., 4.1. litere pe care în conțin
- completarea unor casete cu semnele de observaţia dirijată,
punctuație potrivite exercţiul, metoda
DP - exersarea comunicării orale prin fonetico-analitico-
3.1. construirea unor propoziţii logice după sintetică
AVAP imagini c. individuală, frontală,
1.1. - exerciții de sinonimie / antonimie în perechi
- continuarea unui text cu început dat
- citirea și scrierea unor cuvinte / propoziții
- completarea unor cuvinte cu grupul de
litere corespunzător
- ordonarea cuvintelor pentru a form
propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor date
- identificarea silabei unor cuvinte lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare etc.
CLR
1.3., 2.2., a. fișe de evaluare
Eroi de poveste b. conversația, munca
2.3., 3.1. Itemii probei de evaluare
EVALUARE Probă scrisă
3.2., 4.1. independentă
SUMATIVĂ
c. frontal, individual
Măsurare, măsuri, - discuții despre sursele de energie și despre
instrumente de măsură locul unde se prelucrează acestea (sonde de
petrol, rafinărie, mină de cărbuni,
RECAPITULARE termocentrală)
- asocierea unor imagini cu surse de energie
potrivite (petrol, cărbuni)
- exemplificarea instrumentelor
MEM a. manual, fișe de
corespunzătoare pentru lungime / capacitete
1.3.,1.4., lucru
- exerciții de ordonare a unor obiecte pe
3.1., 5.1., b. conversaţia euristică,
baza lungimii / capacității acestora
5.2., 6.1., observarea dirijată, Observare
- identificarea cuvântului nepotrivit pentru exerciţiul, explicaţia, sistematică
6.3., 6.4.
imagini date munca independentă,
- rezolvarea de probleme problematizarea
CLR
- identificare imaginilor care ilustrează c. frontală, individuală,
1.4. pe grupe
căderea liberă a corpurilor
- recunoaşterea monedelor şi bancnotelor
ţării noastre
- schimbarea unui grup de monede/
bancnote cu altul, având aceeaşi valoare
- scrierea sumelor pentru monede și
bancnote din mulțimi illustrate etc.
AVAP Baloane colorate - numirea materialelor, instrumentelor şi a a.bloc de desen, Apreciere
pensule, acuarele
2.2., 2.3. tehnicii de realizare a lucrării b. conversaţia euristică, globală
- realizarea de scurte descrieri ale formelor exerciţiul, muncă Apreciere
CLR obiectelor din mediul cunoscut; independentă, turul individuală
1.4. (pictură) - realizarea picturii, respectând etapele de galeriei Expoziție cu
MM lucru c. activitate frontală, lucrările
2.1. - audierea / interpretarea cântecului activitate individuală elevilor
,,Baloane colorate”
Joi CLR Neghiniță, după Barbu - citirea textului ,,Neghiniță”
14 mai 1.3., 2.2., Ștefănescu Delavrancea - formulare de răspunsuri la întrebări date
2020 2.3., 3.1. - formulare de întrebări pe baza textului citit a.manual, fișe de lucru
3.2., 4.1. (Cine ...? / Unde...? / De ce...? etc.) b.conversaţia,
- exerciții de despărțire in silabe a cuvintelor exerciţiul, explicaţia, Observare
DP - transcrierea enunțurilor care îl descriu pe explozia stelară sistematică
3.1. Neghiniță
AVAP - identificarea unor însușiri potrivite pentru c.frontală, individuală,
2.2. cuvinte date
- ilustrarea personajului textului
Oră de recuperare / dezvoltare:
– Activităţile de învăţare cu caracter
recuperativ se vor stabili în funcţie de
CLR problemele (individuale/ale majorităţii Evaluarea
1.3., 2.2., a. fișe de recuperare, după rezolvarea
elevilor) ce vor fi identificate după
2.3., 3.1. fișe de dezvoltare sarcinilor de
3.2., 4.1. Activități de evaluarea sumativă. b. conversația, ameliorare/
recuperare/ dezvoltare – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad explicația, exercițiu dezvoltare:
AVAP ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
2.6. elevii care vor demonstra realizarea tuturor c. frontală, individuală
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de Autoevaluarea
evaluare sumativă.
Jocuri muzicale
MEM Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare Probă scrisă
1.3.,1.4., b. conversația, munca
3.1., 5.1., independentă
5.2., 6.1., c. frontal, individual
6.3., 6.4.

Dezvoltarea emoțională - audierea unor poveşti, poezii, ghicitori,


și socială cântece despre meserii
- realizarea unui desen cu meseria preferată; a.laptop, auxiliar, fişe
DP motivarea alegerii făcute de lucru, creioane
1.1., 2.2., - descrierea meseriei părinților colorate
2.3., 3.3. - identificarea meseriilor care ne pot ajuta în b.conversaţia,
anumite situații Interevaluare
- ,,Eroul meu” – personaj preferat din cărți, explicaţia, exercițiul,
AVAP filme, desene animate, viață personală problematizarea
2.6. (informațiilor despre acesta) c. activitate frontală,
- realizarea unui colaj care să exprime individuală
meseriile membrilor propriei familii
- joc de rol ,,La medic”
Vineri Cenușăreasa, de Frații a. laptop,
15 mai CLR Grimm - vizionarea poveștii videoproiector, fişe de
2020 1.1., 1.2., - formulare de răspunsuri la întrebări date lectură
1.4.., 2.1., - păreri PRO / CONTRA cu argumente b.conversaţia,
2.3., 3.4. explicaţia, exerciţiul, Tehnica
- joc de rol ,,Scaunul
- ordonarea cronologică a evenimentelor scheletul de recenzie, povestitorului”
AVAP poveștii RAI, joc de rol, tehnica
1.2.
- colorare personaje / secvențe din poveste semaforului, cadranele
- transcrierea unor replici etc. c.activitate frontală, în
perechi, individuală
CLR Cenușăreasa, de Frații - vizionarea poveștii a. laptop, Tehnica
1.1., 1.2., Grimm - formulare de răspunsuri la întrebări date videoproiector, fişe de ,,Scaunul
1.4.., 2.1., - păreri PRO / CONTRA cu argumente lectură povestitorului”
2.3., 3.4.
- joc de rol b.conversaţia,
AVAP - ordonarea cronologică a evenimentelor explicaţia, exerciţiul,
1.2. poveștii scheletul de recenzie,
- colorare personaje / secvențe din poveste RAI, joc de rol, tehnica
- transcrierea unor replici etc. semaforului, cadranele
c.activitate frontală, în
perechi, individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare:
MEM – Activităţile de învăţare cu caracter
ameliorativ se vor stabili în funcţie de a. fișe de ameliorare, Evaluarea
1.3.,1.4.,
problemele (individuale/ale majorităţii fișe de dezvoltare, după rezolvarea
3.1., 5.1.,
elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația, sarcinilor de
5.2., 6.1., POT MAI MULT! evaluarea sumativă. explicația, exercițiul, ameliorare/
6.3., 6.4.
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad problematizare dezvoltare:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
CLR elevii care vor demonstra realizarea tuturor c. frontală, individuală Autoevaluarea
1.4. obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă
a.laptop,
MM -exerciţii de emisie; videoproiector, stick
1.4., 2.2., 3.1. Recapitularea/Evaluare -exerciţii de încăzire a vocii; b.conversaţia, Observare
-exerciţii ritmice;
a exerciţiul, interpretare sistematică
CLR -interpretarea cântecelor învătate;
cântecelor învățate - audierea și interpretarea cântecului ,,O c.frontală, individuală, Probă practică
vocală
1.2.
lume minunată” (Mihai Constantinescu) în grup

S-ar putea să vă placă și