Sunteți pe pagina 1din 1

OAIVIBF

Aqenlia Nalionald oe Administare FEcad


CERERE PRIVIND DESTTNATTA SUMET REPREZENTAND 2olo SAU
3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII SI
DIN PENSII
230
(suma de control)

n;3{i*&r.*.{.} l }*.01.t{118 nnur FT4iTa-l

lnitiala
N urne tatilui Cod numeric personal/Numir de identificare fiscal;

Judel / Sector

l#Itr
s

n l.Venituri din salarii si asimilate salariilor I Z.Venituri din pensii

a unitililor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii


acreditali cu cel pulin un serviciu social licenliat, in condiliiie le-oii

Contract nr. /

Surna plititd (lei)

f, 2. Suslinerea une! entititi nonprofitl unitifi de cult


Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Cota din impozitul anual G, 2olo sau 3,5o/o

Parohia Sfanta Treime Ghencea


L Cod de identificare fiscal5 entitate nonprofiUunitate de cult
1 6 1 6 0 8 9 0 Suma (lei)

i
Cont bancar (IBAN) ili
J

: lVi Dnrr,oe TDENttFicAREA lMpurERNrtlruLut


t:,

/ Denumire Cod de identificare fiscald

i
;
Judet/Sector Localitate

strada f-
Cod poqtal Telefon
I I Fax

5ub sancliunile aplicate faptei de fals in declarasii, declar cd datele inscrise in ocest formular sunt corecte ti complete.

Semndtura contribuobil ....... Semndturi electronicd

Semn atu ra imputer nicit

Loc rezervat organului fiscal Nr inregistrare: Data:

Num;r de operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.11.04.13

S-ar putea să vă placă și