Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE

(conform art.17 din Codul muncii)

S.C. ROSSIK TRANSPORTE SRL cu sediul in LOC VARIAS NR 228 JUD TIMIS inregistrata
la RC sub nr. J35/2821/2012 CUI: RO 30920559, reprezentata legal prin dna ROSSIK
LUCIA LEAONTINA -, in calitate de Administrator, informeaza pe dl_____________, in
calitate de persoana care solicita angajarea, cu privire la clauzele generale pe care
intentioneaza sa le inscrie in contractul individual de munca:

a) Postul ________________

b) Locul de munca _________________________


c) Atributiile postului: prezentate in anexa la
prezenta._________________________________________________________
________________________________________________________________

d) Durata contractului individual de munca: ____________


e) Data inceperii activitatii:__________

f) Perioada de proba _____90 zile_____


g) Coditiile de munca si riscurile specifice postului: ______________________
h) Durata muncii: norma intreaga/fractiune de norma, de __8__ ore/zi, _40___ ore /
saptamana.
i) Salariul de baza brut lunar este de _______ lei.
j) Durata concediului anual de odihna este de ___21___ zile lucratoare.
k) Perioada de preaviz este de _20__ zile lucratoare in cazul concedierii si _20_ zile
calendaristice in cazul demisiei.
l) Conditiile de munca sunt reglementate in Regulamentul intern.

Art. 18 (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să
îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte
de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) , precum şi informaţii referitoare la:

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate va fi de_________

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată este EURO

c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate_________

d) condiţiile de climă:_____________________________________

e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară__________________________

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa
personală_________________________________________________________________

g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz_______________________________________

(1) lit. a) , b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (3)


Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de
muncă în străinătate.

Angajatorul se obliga ca elementele din Informare sa se regaseasca si in contractul individual


de munca iar orice modificare a acestuia se va face printr-un act aditional.

Persoana care solicita angajarea se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor atat


inainte cat si dupa incheierea contractului individual de munca.

Data _________________

ANGAJATOR, PERSOANA care solicita angajarea,

S-ar putea să vă placă și