Sunteți pe pagina 1din 23

Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov

Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

PROIECTAREA UNITĂŢII
TEMATICE ,,PĂMÂNTUL ŞI
POVEŞTILE SALE"
Perioada : 2 săptămâni ; 20 ore TC

Săptămânile II, III, IV respectiv 19. 09. 2016 – 07.10. 2016

Disciplina/
Ziua Competenţe Activităţi integrate/ organizarea Detalii de Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi conţinut materiale/procedurale
Luni M - identificarea situațiilor în care întâlnesc  Formarea,  Resurse materiale:  Tema de lucru în
19.09. 1.1. Observarea unor numere în viața cotidiană, (ex.- joc: citirea și scrierea manualul, numărătoarea clasă:
2016 modele / regularităţi Călătorie pe Pământ printre numere) numerelor de poziționare, fișe de formare de numere
din cotidian, pentru (1.1); naturale lucru; imagini care 0-10 000 folosind
crearea de - citirea unui număr şi scrierea numerelor 0 – 10 000 ilustrează folosirea numărătoarea de
raţionamente proprii de la 0 la 10 000 cu cifre / litere (2.1); numerelor în viața poziționare;
2.1. Recunoaşterea - identificarea, într-un număr, a cifrei cotidiană, Caietul scrierea numerelor
numerelor naturale din unităţilor / zecilor / sutelor / miilor (2.1); elevului pentru clasa a III- 0-10 000 cu cifre și
concentrul - formarea la numărătoare a unor numere a - Matematică, Editura cu litere;
0 – 10 000 şi a fracţiilor date (2.1); Intuitext scrierea unor
subunitare sau - identificarea regulii de construcţie a unui Resurse procedurale: numere,
echiunitare, cu şir de numere (1.1); conversaţia, explicaţia, respectând
numitori mai mici sau - compunerea şi descompunerea exerciţiul condiții date
egali cu 10 numerelor în / din mii, sute, zeci şi unităţi
(2.1).

1
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

LLR - realizarea în grup a unui ciorchine ● Textul literar - ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
1.4. Manifestarea pentru a organiza informații/ idei/ cuvinte lectura textului Lectură și scriere, joc și clasă: alcătuirea de
curiozităţii faţă de potrivite pornind de la cuvântul carte fantezie - Caietul elevului propoziții utilizând
diverse tipuri de mesaje (1.4); cuvintele nou
pentru clasa a III-a,
în contexte familiare - citirea individuală, în gând, a textului învățate în text
Editura Intuitext, text
3.1. Extragerea unor suport (3.1);
informaţii de detaliu - stabilirea sensului cuvintelor suport: Cum se scrie o  Proba orală:
din texte informative necunoscute prin raportare la contextul în carte, după Petre formulare de
sau literare care apar şi confruntarea cu sensurile Ghelmez, dicționar, răspunsuri la
4.5. Manifestarea oferite de dicţionar (3.1); minge. întrebări referitoare
disponibilităţii pentru - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse procedurale: la conţinutul textului
transmiterea în scris a enunţuri proprii (4.5);
exercițiul, conversaţia,
unor idei - citirea în forme variate a unor enunţuri
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); explicaţia, procedee de
- joc: „Găseşte şi citeşte!” (3.1.); citire activă,
- formularea de răspunsuri la întrebări ce brainstorming-ul,
vizează informaţiile esenţiale sau de metoda Ciorchinele, RAÎ
detaliu desprinse din textul citit (3.1); (Răspunde, aruncă,
- explicarea enunțului Lumea trebuie întreabă), jocul didactic.
cunoscută de fiecare pe cont propriu!
(3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări
date (Ce înseamnă lumea pentru un
animal care trăiește pe pământ? Dar
pentru unul care trăiește în apă?) (4.5);
- exprimarea unor idei referitoare la ceea
ce ar putea scrie măgărușul într-o poveste
cu titlul Poveștile Pământului (4.5).
JM - acțiuni în perechi, grupuri mici, cu Adoptarea unor - bastoane -observarea
1.3. utilizarea schimbarea rolurilor la fiecare execuție serii de roluri -elastic sistematică
deprinderilor motrice Ex: Oglinda, Spate în spate pentru oferirea de -aprecierea globală
de bază pentru - acțiuni în perechi, grupuri mici, cu sprijin -aprecieri individuale
realizarea unor schimbarea rolurilor la fiecare execuție necondiționat
activităţi ludice , cu Fereşte-ţi picioarele
caracter complex şi Elasticul
eforturi diferite
2.1.gestionarea
relatiilor intra-grup în

2
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

av
Ctivităţile de joc şi
mişcare
2.2 acceptarea
echilibrată a victoriei/
înfrângerii în cadrul
jocurilor de mişcare
EFS
Marţi LLR - citirea selectivă a textului în funcţie de ● Textul literar – ● Resurse materiale:  Tema pentru
20.09 2.2. Povestirea unei repere date de învățător/ colegi (Citește lectura Lectură și scriere, joc și acasă
întâmplări cunoscute enunțul/ pasajul din text care te-a făcut aprofundată a fantezie - Caietul elevului  Observare
pe baza unui suport să te simți fericit/ trist/ uimit etc. (3.2); textului pentru clasa a III-a, sistematică:
adecvat din partea - relatarea după întrebările calitatea actului
Editura Intuitext, text
profesorului investigatorului perfect, a întâmplărilor citirii
3.2. Formularea unui din text (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De suport: Cum se scrie o  Lista de control/
răspuns emoţional faţă ce? Cu cine?) (2.2); carte, după Petre verificare:
de textul literar citit - citirea în ritm propriu a textului, cu Ghelmez  citirea părţilor
4.5. Manifestarea adaptarea intonaţiei impuse de semnele ● Resurse procedurale: dintr-o naraţiune
disponibilităţii pentru de punctuaţie și de sentimentele trăite de exercițiul, conversaţia, folosind tonul
transmiterea în scris a personaje (3.2); explicaţia. adecvat celor
unor idei - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite povestite;
folosind modalităţi diverse: desen, mimă,  adaptarea
schemă (3.2); volumului vocii şi
- raportarea propriei experiențe la cea a a ritmului vorbirii
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ... la atmosfera
m-aş simţi/ aş fi ... (3.2); povestirii;
- formularea de întrebări pe care elevii  citirea cu
le-ar adresa personajului principal și intonația impusă
elaborarea răspunsurilor aferente, pe de semnele de
baza informațiilor oferite de text (4.5); punctuație;
- imaginarea conținutului unei povești cu demonstrarea
titlul „Poveștile Pământului”, dacă fiecare înțelegerii logicii
elev ar fi autorul (4.5). textului.
1.2. Aplicarea unei - generarea/ completarea unor şiruri de  Formarea,  Resurse materiale:  Tema de lucru în
reguli pentru de numere folosind o regulă dată (1.2); citirea și scrierea manualul, numărătoarea clasă:
continuarea unor - numărare crescătoare şi descrescătoare numerelor de poziționare, fișe de numărare din 1 în
modele repetitive din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, cu naturale lucru, Caietul elevului 1,

3
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

2.1. Recunoaşterea precizarea limitelor intervalului (de la 0 – 10 000 pentru clasa a III-a - din 2 în 2, din 3 în 3
numerelor naturale din ...până la.., mai mic decât ... dar mai mare Matematică, Editura etc., în ordine
concentrul 0– decât ...) (2.1); Intuitext; crescătoare şi
10 000 şi a fracţiilor - generarea unor numere mai mici decât  Resurse procedurale: descrescătoare;
subunitare sau 10 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii conversaţia, explicaţia, aflarea unui
echiunitare, cu date (2.1); exerciţiul, jocul didactic. număr/a
numitori mai mici sau - imginarea unei călătorii cu un mijloc de unor numere,
egali cu 10 transport și precizarea unor numere pe respectând
care „le văd” în călătoria lor (2.1). anumite
condiţii date.
EC Lucruri, plante , animale , persoane Ce sunt lucrurile ? Manualul Observarea
1.1. Explorarea calităţii -aplicarea unor norme de conduita în Caiete sistematica
de persoana pe viaţa cotidiana fise Activitate în perechi
care o are orice om - manifestarea unor deprinderi de Munca în echipă
2.1. recunoaşterea comportament portofoliu
unoir atitudini în raport - observarea şi discutrea unor actiuni
cu lucrurile , cu plantele ilustrate
şi animalele - citirea unui scurt text şi dezbaterea
2.2. manifestarea unor actiunii din acesta
atitudini în raport cu
lucrurile , cu plantele şi
animalele
3.1. relaţionarea
pozitivă , în grupuri mici
, pentru rezolvarea
unor sarcini simple de
lucru
LIMBA ENGLEZĂ
Miercur M - compararea a două numere mai mici  Compararea și  Resurse materiale:  Evaluarea după
i 2.2. Compararea decât 10 000 folosind numărătoarea ordonarea manualul, numărătoarea rezolvarea sarcinilor
21.09. numerelor naturale în poziţională sau reprezentări (2.2); numerelor de poziționare, jetoane cu de învățare:
concentrul - compararea unor numere mai mici sau naturale numere, fișe de lucru, Tehnica semaforului:
0 – 10 000, respectiv a egale cu 10 000 utilizând algoritmul de 0 – 10 000 Caietul elevului pentru se pune la dispoziţia
fracţiilor subunitare sau comparare (2.2); clasa a III-a - Matematică, elevilor un set de trei
echiunitare care au - utilizarea semnelor <, >, = în compararea Editura Intuitext; cartonaşe colorate în
acelaşi numitor, mai numerelor cu ajutorul unor exemple  Resurse procedurale: culorile semaforului,
mic sau egal cu 10 concrete şi a unor reprezentări grafice conversaţia, explicaţia, iar la solicitarea

4
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

(2.2); demonstrația, exerciţiul, învățătorului, ei ridică


- completarea unor numere cu cifre problematizarea. un cartonaş
potrivite astfel încât relațiile date să fie corespunzător: verde
adevărate (2.2); dacă înţeleg, galben
- selectarea, dintre mai multe numere, a dacă nu sunt siguri şi
celor care îndeplinesc condiția dată (ex.: roşu dacă nu înţeleg.
mai mici decât ....) (2.2);
- utilizarea algoritmului de comparare
pentru a efectua comparații în viața
cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe
rutiere, masa unor animale (2.2).
LLR - realizarea corespondenţei dintre ● Rolul ilustrațiilor ● Resurse materiale:  Tema pentru
1.4. Manifestarea mesajul transmis de ilustraţie şi cel Lectură și scriere, joc și acasă
curiozităţii faţă de transmis de texte (1.4); fantezie - Caietul elevului
diverse tipuri de mesaje - asocierea unor ilustrații cu momentele pentru clasa a III-a,  Observarea
în contexte familiare corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); sistematică:
Editura Intuitext, text
2.2. Povestirea unei - selectarea ilustrațiilor potrivite pentru atitudinea
întâmplări cunoscute anumite texte date, referitoare la animale suport: Cum se scrie o elevilor faţă de
pe baza unui suport care trăiesc pe uscat sau în apă (1.4); carte, după Petre sarcina dată
adecvat din partea - selectarea unor cărți din biblioteca Ghelmez, cărți de la  Listă de verificare
profesorului amenajată în sala de clasă (3.6); biblioteca clasei, creioane (da,
3.6. Aprecierea valorii - activitate, în perechi, de recunoaștere a colorate, coli albe și nu):
cărţilor unei povești pe baza informațiilor oferite
colorate.  concentrare asupra
4.5. Manifestarea de coleg/ă pornind de la imaginea care sarcinii de rezolvat;
disponibilităţii pentru însoțește textul (2.2);  implicarea activă în
transmiterea în scris a - realizarea unor desene pentru a ilustra ● Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii;
unor idei ceea ce a înţeles din textul lecturat (1.4); exercițiul, conversaţia,  cooperarea pentru
participarea, alături de colegi şi de explicaţia realizarea sarcinii.
învățător, la realizarea scenariului unei
dramatizări în care intervin personaje din
mai multe povești cunoscute (4.5).
MM Hai, cântați cu toți în cor, cu solist și ●Cântarea vocală- -manual -observarea
2.1. cântarea dirijor! Poziţia, emisia CD player sistematica
individuală, în mici -Trei pisoi naturală, dicţia -instrument muzical -aprecierea globală
grupuri, în colectiv, cu Corect respirăm, bine cântăm -aprecieri individuale
● Tonul - Semnalul
asocierea unor -Mare bal
de început –
elemente de mişcare şi - În clasă
a acompaniamentului Sincronizarea

5
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

instrumental
3.1. manifestarea unor
reactii , emoţii,
sentimente sugerate de
fragmente muzicale
EFS
Joi M - precizarea succesorului şi a  Compararea și  Resurse materiale:  Tema de lucru în
22.09. 2.2. Compararea predecesorului unui număr (2.3); ordonarea manualul numărătoare clasă: ordonarea
numerelor naturale în - ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor de poziționare, fișe de numerelor naturale
concentrul unor numere mai mici sau egale cu 10 000 naturale lucru, Caietul elevului mai mici decât
0 – 10 000, respectiv a (2.3); 0 – 10 000 pentru clasa a III-a - 10 000 prin
fracţiilor subunitare sau - ordonarea unor mijloace de transport pe Matematică, Editura scrierea semnului
echiunitare care au uscat în funcție de masa lor (2.3); Intuitext; de relație <, >, =.
acelaşi numitor, mai - determinarea unor numere care să  Resurse procedurale:
mic sau egal cu 10 respecte condiţii date (mai mic decât ..., conversaţia, explicaţia,
2.3. Ordonarea mai mare sau egal cu ... etc.) (2.3). demonstrația, exerciţiul.
numerelor naturale în
concentrul
0 – 10 000 şi respectiv
a fracţiilor subunitare
sau echiunitare care au
acelaşi numitor, mai
mic sau egal cu 10
LLR - audierea unei povești folosind ● Povestirea orală ● Resurse materiale:  Tema pentru
1.1. Extragerea unor computerul (1.4); după un șir de Lectură și scriere, joc și acasă
informaţii de detaliu - ordonarea unor ilustraţii date, conform ilustrații fantezie - Caietul elevului
dintr-un text informativ succesiunii întâmplărilor petrecute în
pentru clasa a III-a,  Observarea
sau literar accesibil textul audiat (1.1); sistematică:
Editura Intuitext,
1.4. Manifestarea - completarea unor enunțuri cu
computer, CD cu povești, comportamentul
curiozităţii faţă de informații din textul audiat (1.1);
- jocuri de cuvinte: Silabe încurcate (3.5); imagini care ilustrează de ascultător
diverse tipuri de mesaje
în contexte familiare - integrarea cuvintelor în enunțuri proprii anumite momente ale activ
2.2. Povestirea unei (3.5); acțiunii din povestea  Lista de verificare
întâmplări cunoscute - realizarea unor desene/ scheme pentru audiată, imagini care (da, nu):
pe baza unui suport a ilustra ceea ce a înţeles din textul  Manifestarea
sugerează începutul,
adecvat din partea audiat (1.4); interesului față
relatarea de întâmplări pe baza unor continuarea și sfârșitul
profesorului de mesaje
unor întâmplări, creioane

6
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

3.5. Sesizarea unor ilustrații care sugerează începutul, colorate, coli albe și audiate cu
regularităţi ale limbii pe continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri colorate. ajutorul
baza textului citit de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al ● Resurse procedurale: computerului –
grupului povestește un anumit moment al exercițiul, conversaţia concentrare
acțiunii) (2.2). euristică, explicaţia, asupra sarcinii;
metoda Cercul  formularea de
(povestirea orală în grup) răspunsuri
adecvate la
întrebări;
executarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
AVAP  Marionete pentru teatru de  Noi şi
1.1; păpuşi lucrurile
1.2;
1.3;
2.2;
2.3.
RELIGIE
Vineri 1.1. Identificarea unor - observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse  Resurse materiale:  Tema de lucru în
23.09. caracteristici ale acestora în funcție de diverse criterii (1.1); naturale - tipuri, imagini, filme care clasă: realizarea unor
corpurilor vii și nevii - stabilirea valorii de adevăr a unor folosire prezintă resurse naturale, afișe care să ilustreze
3.2. Observarea propoziții referitoare la caracteristicile responsabilă videoproiector, laptop, măsuri de
consecințelor propriului unor corpuri (1.1); coli A3, creioane colorate. economisire a
comportament asupra - identificarea comportamentelor  Resurse procedurale: resurselor naturale
mediului înconjurător distructive ale omului față de mediu prin conversaţia, explicaţia,
jocuri de rol, simulări, chestionare (3.2); exerciţiul
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale (1.1);
- stabilirea unor măsuri de economisire a
resurselor naturale (3.2).
LLR - identificarea enunţurilor adevărate/ ● Textul literar –  Resurse materiale:  Tema pentru
1.1. Extragerea unor false referitoare la textul audiat (lecturat lectura textului culegere de texte literare, acasă
informaţii de detaliu de învățător) (1.1); text suport la alegerea
dintr-un text informativ - alegerea răspunsurilor corecte la învățătorului  Observarea
sau literar accesibil întrebări legate de mesajul textului  Resurse procedurale: sistematică:

7
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

2.2. Povestirea unei audiat, dintr-o pereche/ serie de variante conversaţia, explicaţia, comportamentul
întâmplări cunoscute date (1.1); exerciţiul, de cititor:
pe baza unui suport - citirea textului cu voce tare, în şoaptă, problematizarea.  Scara de
adecvat din partea în gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); clasificare
profesorului - citirea în ritm propriu a textului, cu (întotdeauna,
3.1. Extragerea unor adaptarea intonaţiei impusă de semnele frecvent, rar):
informaţii de detaliu de punctuaţie (3.1);  deprinderi de citire
din texte informative - citirea selectivă în funcţie de anumite (suficient de tare,
sau literare repere: un detaliu, o idee din text - joc: astfel încât să fie
4.5. Manifestarea „Găseşte şi citeşte!” (3.1); auzit);
disponibilităţii pentru  respectarea
transmiterea în scris a
- formularea de enunţuri după ilustraţii poziției
sau folosind cuvinte date (2.2);
unor idei corecte a corpului
formularea, în scris, a răspunsurilor la
și a
întrebări pe baza textului citit (4.5).
cărții;
 urmărirea
rândurilor
de la stânga la
dreapta;
 pronunțarea clară
și
accentuarea
corectă a
cuvintelor.
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP  Modelare liberă- personaje din  Noi şi
1.1; poveşti lucrurile
1.2;  Evaluare sumativă
1.3; Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.2;
2.3.

Disciplina/
Ziua Competenţe Activităţi integrate/ organizarea Detalii de Resurse materiale Evaluare
specifice colectivului de elevi conţinut

8
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

Luni M - rotunjirea numerelor în contexte  Rotunjirea  Resurse materiale:  Tema de lucru în


26.09. 2.3. Ordonarea similare unor situaţii din viaţa cotidiană numerelor manual, jetoane cu clasă: rotunjirea la
2016 numerelor naturale în (2.3); naturale mai mici numere, fișe de lucru, zeci/sute/mii a
concentrul - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr decât 10 000 Caietul elevului pentru unui număr dat pe
0 – 10 000 şi respectiv a dat pe baza regulilor de rotunjire (2.3); clasa a III-a - Matematică, baza regulilor de
fracţiilor subunitare sau - gruparea unor numere date în funcție Editura Intuitext; rotunjire.
echiunitare care au de numărul la care se rotunjesc (2.3);  Resurse procedurale:
acelaşi numitor, mai - utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor conversaţia euristică,
mic sau egal cu 10 numere date (2.3); explicaţia, demonstrația,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor exerciţiul, jocul didactic.
pentru a compune un mesaj accesibil
ascultătorilor despre distanțe pe
suprafața Pământului (2.3).
LLR - citirea selectivă a textului în funcţie de ● Textul literar –  Resurse materiale:  Tema pentru
2.2. Povestirea unei repere date de învățător/ colegi (Citește interpretarea culegere de texte acasă
întâmplări cunoscute enunțul/ pasajul din text care te-a făcut textului literare, text suport la
pe baza unui suport să te simți fericit/ trist/ uimit etc. (3.2); alegerea învățătorului  Tema de lucru în
adecvat din partea - citirea textului cu reglarea intensităţii şi  Resurse procedurale: clasă: jurnal cu
profesorului volumului vocii precum şi a ritmului lectura explicativă, citirea dublă intrare:
2.5. Adaptarea vorbirii vorbirii corespunzător încărcăturii selectivă, lectura transcrierea unui
la diferite situaţii de afective a mesajului (3.2); creativă, conversaţia, fragment
comunicare în funcţie - transcrierea unui pasaj din text care explicaţia, jocul de rol, preferat,
de partenerul de dialog intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ jurnalul cu dublă intrare, motivarea
3.1. Extragerea unor impresionează (3.1); metoda Lasă-mi mie alegerii lui
informaţii de detaliu - realizarea în scris a unui scurt text în ultimul cuvânt!
din texte informative care se comentează paragraful ales (3.1);  Observarea
sau literare - exprimarea orală a mai multor opinii în sistematică:
3.2. Formularea unui legătură cu întâmplările prezentate în iniţiativa în
răspuns emoţional faţă unul dintre pasajele selectate, încheiată comunicare:
de textul literar citit cu comentariul celui care a ales pasajul  Scara de
(2.2); clasificare
- raportarea propriei experiențe la cea a (întotdeauna,
personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/ aş frecvent, rar):
fi ... (3.2); menținerea
joc de rol în diverse situaţii de interesului
comunicare cu respectarea regulilor pentru dialog;
stabilite (elevii întruchipează diferite acceptarea
elemente/ personaje din textul lecturat) punctelor

9
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

(2.5). de vedere diferite


în cadrul grupului;
transmiterea de
stări, sentimente,
idei.
JM - întrebări și răspunsuri cu privire la Ascultarea și - minge observarea
1.3. utilizarea rezultatele jocurilor acceptarea - banci de sistematica
deprinderilor motrice Trenul opiniilor celorlalți gimnastică -aprecierea globală
de bază pentru -supravegherea respectării regulilor şi a - săculeţ cu nisip -aprecieri individuale
realizarea unor ordinii în desfăşurarea jocului Responsabilitățile
activităţi ludice , cu Vânătorii şi raţele rolurilor de
caracter complex şi Mingea la căpitan conducere
eforturi diferite Ţintaşii iscusiţi
2.1.gestionarea
relatiilor intra-grup în
av
Ctivităţile de joc şi
mişcare
2.2 acceptarea
echilibrată a victoriei/
înfrângerii în cadrul
jocurilor de mişcare

EFS
Marţi LLR - realizarea în grup a unui ciorchine ● Textul literar în Resurse materiale:  Tema pentru
27.09. 1.4. Manifestarea pentru a organiza informații/ idei/ cuvinte versuri Lectură și scriere, joc și acasă
2016 curiozităţii faţă de potrivite pornind de la cuvântul școală fantezie - Caietul elevului
diverse tipuri de mesaje (1.4); pentru clasa a III-a,  Tema de lucru în
în contexte familiare - citirea individuală, în gând, a textului clasă: alcătuirea de
Editura Intuitext, text
3.1. Extragerea unor suport (3.1); propoziții utilizând
informaţii de detaliu - stabilirea sensului cuvintelor suport: Păcălici la școală, cuvintele nou
din texte informative necunoscute prin raportare la contextul după Nicolae Labiș, învățate în text.
sau literare în care apar şi confruntarea cu sensurile dicționar, minge.  Proba orală:
3.6. Aprecierea valorii oferite de dicţionar (3.1); ● Resurse procedurale: formulare
cărţilor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în exercițiul, conversaţia, de răspunsuri la
4.5. Manifestarea enunţuri proprii (4.5); explicaţia, procedee de întrebări referitoare

10
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

disponibilităţii pentru - citirea în ritm propriu a textului, cu citire activă, la conţinutul textului.
transmiterea în scris a adaptarea intonaţiei impuse de semnele brainstorming-ul,
unor idei de punctuaţie (3.1.); metoda Ciorchinele, RAÎ
- formularea de răspunsuri la întrebări ce (Răspunde, aruncă,
. vizează informaţiile esenţiale sau de întreabă), jocul didactic.
detaliu desprinse din textul citit (3.1);
- activitate la biblioteca clasei: selectarea
de cărți în care se regăsesc texte în
versuri; observarea diferitelor moduri de
așezare în pagină a textului tipărit (3.6).
- crearea de rime pe tema Pământul
(uscat, apă, aer) (4.5).
M - rotunjirea unui număr dat la ordinul  Rotunjirea  Resurse materiale:  Tema pentru
2.3. Ordonarea solicitat, pe baza regulilor de rotunjire numerelor manualul, fișe de lucru, acasă: rotunjirea la
numerelor naturale în (2.3); naturale mai mici Caietul elevului pentru zeci/sute/mii a unui
concentrul - rotunjirea numerelor în contexte decât 10 000 clasa a III-a - Matematică, număr dat pe baza
0 – 10 000 şi respectiv a similare unor situaţii din viaţa cotidiană Editura Intuitext; regulilor de rotunjire.
fracţiilor subunitare sau (2.3);  Resurse procedurale:
echiunitare care au - asocierea unor numere date cu numărul conversaţia, explicaţia,
acelaşi numitor, mai format din zeci/sute/mii la care se demonstrația, exerciţiul,
mic sau egal cu 10 rotunjesc (2.3); jocul didactic.
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor
pentru a face ca un mesaj dat să fie ușor
de reținut de către receptor(2.3).
EC ,, Fiecare pasăre îşi iubeste cuibul.” Ce sunt animalele Manuale Aprecierea globală
1.1. Explorarea calităţii -aplicarea unor norme de conduita în şi plantele ? Ilustraţii cu animale Aprecieri individuale
de persoana pe care o viaţa cotidiana Atlas zoologic Evaluarea colegială
are orice om - manifestarea unor deprinderi de Fise concurs
2.1. recunoaşterea comportament Creioane colorate
unoir atitudini în raport - observarea şi discutrea unor actiuni
cu lucrurile , cu plantele ilustrate
şi animalele - citirea unui scurt text şi dezbaterea
2.2. manifestarea unor actiunii din acesta
atitudini în raport cu
lucrurile , cu plantele şi
animalele
3.1. relaţionarea

11
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

pozitivă , în grupuri mici


, pentru rezolvarea
unor sarcini simple de
lucru
LIMBA ENGLEZĂ
Miercuri M - realizarea şi completarea unor tabele Organizarea și  Resurse materiale:  Tema de lucru în
28.09. 3.1. Localizarea unor respectând instrucţiuni în care se folosesc reprezentarea manualul, obiecte clasă: completarea
obiecte în spaţiu şi în cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); datelor diverse: nasturi, dopuri unui text lacunar
reprezentări, în situaţii - stabilirea coordonatelor unui obiect într- de sticlă, boabe de folosind informațiile
familiare o reprezentare grafică sub formă de reţea porumb, jetoane etc.; dintr-un tabel dat
5.2. Înregistrarea în (3.1); fișe de lucru, imagini cu
tabele a unor date - extragerea şi sortarea de numere dintr- diverse tabele, Caietul
un tabel, pe baza unor criterii date (5.2); elevului pentru clasa a III-
observate din cotidian
- selectarea şi gruparea unor numere a - Matematică, Editura
după mai multe criterii date şi Intuitext;
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
jocul didactic,
problematizarea
LLR - lectura activă a textului, cu creionul în ● Silaba. Cuvântul. ● Resurse materiale:  Tema pentru
3.1. Extragerea unor mână (3.1); Despărțirea Lectură și scriere, joc și acasă
informaţii de detaliu - activități în perechi cu scopul de a cuvintelor în silabe fantezie - Caietul elevului  Evaluarea după
din texte informative lămuri aspecte neînțelese din text (3.1); la capăt de rând rezolvarea
pentru clasa a III-a,
sau literare - identificarea în text a unor cuvinte care sarcinilor de
Editura Intuitext, text
3.5. Sesizarea unor îndeplinesc cerințe date (număr de silabe, învățare:
regularităţi ale limbii pe număr de vocale) (3.5); suport: Păcălici la școală, Tehnica „Fără mâini
baza textului citit - completarea unor cuvinte cu litere/ după Nicolae Labiș, ridicate” - se
4.1. Aplicarea regulilor grupuri de litere care lipsesc (3.5); jetoane cu silabe aşteaptă răspunsuri
de despărţire în silabe - formarea de cuvinte din silabe date sau ● Resurse procedurale: la anumite întrebări/
la capăt de rând, de prin derivare cu prefixe (3.5); exercițiul, conversaţia, solicitări ale cadrului
ortografie şi de - identificarea diferitelor variante de explicaţia, procedee de didactic; se lasă
punctuaţie în despărțire a unui cuvânt la capătul citire activă. elevilor timp de
redactarea de text rândului (4.1); gândire, apoi pot
transcrierea unor fragmente din textul discuta în perechi sau
suport, exersând încadrarea în spaţiul în grupuri mici;
paginii, respectarea regulilor de atenţia învățătorului
despărțire la capătul rândului (4.1.). se poate muta către

12
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
MM  Vocalizăm, apoi cântăm! ●Cântarea vocală- -manual -observarea
2.1. cântarea  Vulpea și rața Poziţia, emisia CD player sistematica
individuală, în mici  Acum e toamnă, da! naturală, dicţia -instrument muzical -aprecierea globală
grupuri, în colectiv, cu -aprecieri individuale
● Tonul - Semnalul
asocierea unor
de început –
elemente de mişcare şi
a acompaniamentului Sincronizarea
instrumental ●Timbrul- Sunete
3.1. manifestarea unor din mediul
reactii , emoţii, înconjurător –
sentimente sugerate de albinele
fragmente muzicale
EFS
Joi M - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Formarea,  Resurse materiale:  Observarea
29.09. 2.1. Recunoaşterea folosind cifrele romane (I, V, X) (2.1); citirea, scrierea manualul, imagini, sistematică:
numerelor naturale din - asocierea unor numere scrise cu cifre numerelor cu Caietul elevului pentru atitudinea față de
concentrul romane cu numerele corespunzătoare cifrele clasa a III-a - Matematică, sarcina de învățare
0 – 10 000 şi a fracţiilor scrise cu cifre arabe (2.1); romane I, V, X Editura Intuitext;  Listă de verificare
subunitare sau - utilizarea cifrelor romane în situaţii  Resurse procedurale: (da, nu):
echiunitare, cu numitori uzuale (exemplu: scrierea datei) (2.1); conversaţia, exerciţiul,  respectarea
mai mici sau egali cu 10 - ex.-joc – Refă operațiile! – jocul didactic, instrucțiunilor;
efectuarea/refacerea unor calcule în care problematizarea.  finalizarea sarcinii.
numerele sunt scrise cu cifre romane
folosind bețișoare.
LLR - citirea textului cu reglarea intensităţii şi ● Aşezarea textului ● Resurse materiale:  Tema pentru
3.1. Extragerea unor volumului vocii precum şi a ritmului în pagina caietului Lectură și scriere, joc și acasă
informaţii de detaliu vorbirii corespunzător încărcăturii fantezie - Caietul elevului  Tema de lucru în
din texte informative afective a mesajului (3.2); clasă: redactarea
pentru clasa a III-a,
sau literare - realizarea unui jurnal cu dublă intrare unui scurt text și
Editura Intuitext, text
3.2. Formularea unui (3.1); scrierea acestuia

13
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

răspuns emoţional faţă - așezarea corectă pe două coloane a suport: Păcălici la școală, respectând regulile
de textul literar citit textului scris în cadrul jurnalului cu dublă după Nicolae Labiș, coli de așezare în pagină
4.1. Aplicarea regulilor intrare(4.1); albe, carton, creioane
de despărţire în silabe - raportarea propriei experiențe la cea a  Interevaluarea:
colorate
la capăt de rând, de personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/ aş aprecierea modului
● Resurse procedurale:
ortografie şi de fi ... (3.2); în care au fost
exercițiul, conversaţia,
punctuaţie în - antrenamente de scriere creativă: respectate de către
explicaţia, lectura
redactarea de text completarea unei liste de activități pe colegi regulile de
explicativă, jurnalul cu
4.4. Povestirea pe scurt care elevii le-ar putea desfășura la școală, așezare în pagină a
dublă intrare.
a unei întâmplări în timpul pauzelor (4.4); textelor din cartea
imaginate/ trăite - imaginarea unor acțiuni potrivite expusă
pentru o școală a animalelor pădurii,
respectiv a animalelor marine (4.4);
- redactarea unui scurt text în care se
prezintă o activitate preferată
desfășurată la școală (4.4);

AVAP  Modelare liberă- personaje din  Noi şi -plastilina Observarea


1.1; poveşti lucrurile -plansete sistematica
1.2; Bete de chibrituri -aprecierea globală
1.3; -bucatele de materiale -aprecieri individuale
2.2; textile
2.3.
RELIGIE
Vineri ŞN - utilizarea unor hărți pentru observarea Apa, aerul, solul.  Resurse materiale:  Portofoliul:
30.09. 1.1. Identificarea unor suprafețelor de apă și uscat (1.1); Surse de apă – apă potabilă, pahare de realizarea unei pagini
caracteristici ale - efectuarea unor experimente pentru tipuri, utilizări unică folosință, de portofoliu care să
corpurilor vii și nevii evidențierea proprietăților apei (2.2); linguriță, zahăr, sare, cuprindă activități de
2.2. Aplicarea planului - efectuarea unor experimente pentru mostre de sol, lupă, fișe protejare a solului,
dat pentru efectuarea evidențierea însușirilor solului (2.2); de experiment apei, aerului și
unei investigații a - identificarea surselor de apă prin  Resurse imagini/desene
mediului înconjurător valorificarea experienței personale a procedurale: reprezentative
elevilor (1.1). conversaţia, explicaţia,  Autoevaluarea:
exerciţiul, experimentul, autoevaluarea paginii
demonstrația de portofoliu prin
raportare la criterii
date.

14
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

LLR - folosirea unor simboluri specifice ● Jurnalul de ● Resurse materiale:  Tema pentru
1.4. Manifestarea eficientizării lecturii (SINELG) în timpul lectură text suport despre acasă
curiozităţii faţă de citirii unui scurt text în care se prezintă întocmirea unui jurnal
diverse tipuri de mesaje informații despre jurnalul de lectură (3.1);
de lectură  Tema de lucru în
în contexte familiare - formularea unor răspunsuri orale la clasă: formularea
● Resurse procedurale:
2.2. Povestirea unei întrebări despre conţinutul textului citit răspunsurilor pentru
exercițiul, conversaţia,
întâmplări cunoscute (3.1); întrebări adresate de
explicaţia, lectura
pe baza unui suport - realizarea unui desen/ scheme pentru a învățător (pe baza
explicativă, jurnalul cu
adecvat din partea ilustra ce înțeleg prin Jurnalul de lectură – lucrului cu textul)
dublă intrare
profesorului cufăr de impresii (1.4); Autoevaluarea -
3.1. Extragerea unor - antrenamente de scriere creativă în interesul pentru
informaţii de detaliu grup: Drepturile cititorului (4.4); lectură
din texte informative - observarea și discutarea modului în care
sau literare se expun opinii, impresii, în care se relatează
4.4. Povestirea pe scurt întâmplări într-un jurnal de lectură (3.1);
a unei întâmplări prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
imaginate/ trăite impresii, opinii ce pot fi consemnate într-un
jurnal de lectură, pornind de la un text
cunoscut de elevi și cu ajutorul întrebărilor
formulate de învățător (2.2).
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP  Jocurile generaţiilor- jucării din  Noi şi lucrurile
1.1; capace de pet
1.2;
1.3;
2.2;
2.3.

Disciplina/
Ziua Competenţe Activităţi integrate/ organizarea Detalii de Resurse materiale Evaluare
specifice colectivului de elevi conţinut
Luni M - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Formarea, citirea,  Resurse materiale:  Proiectul - Cifrele
03.10. 2.1. Recunoaşterea folosind cifrele romane I, V, X (2.1); scrierea numerelor manual, fișe de lucru, romane: realizarea
2016 numerelor naturale din - asocierea unor numere scrise cu cifre cu cifrele imagini în care apar unei colecții de
concentrul romane cu cele corespunzătoare lor, romane I, V, X numere scrise cu cifre imagini/ fotografii
scrise cu cifre arabe (2.1);

15
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

0 – 10 000 şi a fracţiilor - identificarea și prezentarea unor imagini romane, Caietul în care apar cifre
subunitare sau în care se regăsesc cifre romane (2.1); elevului pentru clasa a romane.
echiunitare, cu numitori - utilizarea cifrelor romane în situaţii III-a - Matematică,
mai mici sau egali cu 10 uzuale (2.1). Editura Intuitext;
 Resurse
procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic.
LLR - citirea unui text cu voce tare, în şoaptă, ● Jurnalul de ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.1. Extragerea unor în gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); lectură (Cum se culegere de texte clasă: completarea
informaţii de detaliu - citirea în ritm propriu a textului, cu completează o literare, text suport la unei pagini din
din texte informative adaptarea intonaţiei impuse de semnele pagină din jurnalul alegerea învățătorului, jurnalul de lectură al
sau literare de punctuaţie (3.1); de lectură al cărți din biblioteca clasei
3.6. Aprecierea valorii - citirea selectivă în funcţie de anumite clasei?) clasei/ personală
cărţilor repere: un detaliu, o idee din text - joc: ● Resurse procedurale:
4.5. Manifestarea „Găseşte şi citeşte!” (3.1); conversaţia, explicaţia, Tema de lucru
disponibilităţii pentru - consemnarea impresiilor, opiniilor în exerciţiul, procedee de pentru acasă:
transmiterea în scris a urma lecturării textului și realizarea unui citire activă. completarea unei
unor idei jurnal de lectură al clasei din lucrările pagini din jurnalul
tuturor elevilor (4.5) personal de lectură
. activitate la biblioteca clasei: selectarea,
unei cărți preferate cu tema „Pământul”
în scopul lecturării acesteia în timpul liber,
urmată de completarea jurnalului
personal de lectură (3.6).
JM Adoptarea unor serii de roluri pentru Evaluare sumativă - Bastoane observarea
1.3. utilizarea oferirea de sprijin necondiționat Ne jucăm, - Minge sistematica
deprinderilor motrice (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri corectăm, învățăm - Săculeţ cu nisip -aprecierea globală
de bază pentru mici, cu schimbarea rolurilor la fiecare -aprecieri individuale
execuție) Ex: Oglinda, Spate în spate
- fluier
realizarea unor
activităţi ludice , cu (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri
caracter complex şi mici, cu schimbarea rolurilor la fiecare
eforturi diferite execuție)
2.1.gestionarea Ascultarea și acceptarea opiniilor
relatiilor intra-grup în celorlalți
av (De exemplu, întrebări și răspunsuri cu

16
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

Ctivităţile de joc şi privire la rezultatele jocurilor)


mişcare Responsabilitățile rolurilor de conducere
2.2 acceptarea jocurilor) Ex: Trenul
echilibrată a victoriei/
înfrângerii în cadrul
jocurilor de mişcare

EFS
Marţi LLR - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să ● Cum se Resurse materiale: text  Observarea
04.10. 2.2. Povestirea unei știu, Am învățat) în contextul citirii unui organizează un suport despre modul în sistematică:
întâmplări cunoscute scurt text în care se prezintă informații portofoliu? care se organizează un atitudinea elevilor
pe baza unui suport despre cum se organizează un portofoliu faţă de sarcina dată
portofoliu, mapă de
adecvat din partea (3.1);  Lista de verificare
plastic, coli albe,
profesorului - formularea unor răspunsuri orale la (da/ nu):
3.1. Extragerea unor întrebări despre conţinutul textului citit creioane colorate concentrarea
informaţii de detaliu (3.1); ● Resurse procedurale: asupra sarcinii
din texte informative - prezentarea pașilor de parcurs în exercițiul, conversaţia, de rezolvat;
sau literare organizarea unui portofoliu, având ca explicaţia, lectura implicarea activă în
4.5. Manifestarea sprijin întrebările formulate de învățător explicativă rezolvarea
disponibilităţii pentru (Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) sarcinii.
transmiterea în scris a (2.2);
unor idei realizarea paginii de gardă a propriului
portofoliu și a unei pagini în care elevul
face o scurtă prezentare referitoare la
conținutul portofoliului său (4.5).
1.2. Aplicarea unei - generarea unor numere mai mici decât  Recapitulare  Resurse materiale:  Tema de lucru în
reguli pentru 10 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii – Formarea, citirea manual tipărit/digital, clasă:
continuarea unor date (2.1); și scrierea imagini, fișe de lucru,  ordonarea
modele repetitive - generarea/ completarea unor şiruri de numerelor naturale Caietul elevului pentru crescătoare sau
2.1. Recunoaşterea de numere folosind o regulă dată (1.2); 0 – 10 000; clasa a III-a - descrescătoare a
numerelor naturale din - compararea unor numere mai mici sau – Compararea și Matematică, Editura numerelor
concentrul egale cu 10 000 utilizând algoritmul de ordonarea Intuitext; naturale 0-100;
0 – 10 000 şi a fracţiilor comparare (2.2); numerelor naturale  Resurse procedurale:  identificarea
subunitare sau - ordonarea crescătoare/descrescătoare a în concentrul conversaţia, exerciţiul, numerelor
echiunitare, cu numitori unor numere mai mici sau egale cu 10 000 0 – 10 000; problematizarea, jocul naturale 0-100,
mai mici sau egali cu 10 (2.3); – Rotunjirea didactic. respectând
2.2. Compararea - formarea, scrierea şi citirea numerelor numerelor naturale condiții date.

17
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

numerelor naturale în folosind cifrele romane I, V, X (2.1); 0 – 10 000;


concentrul - extragerea şi sortarea de numere dintr- – Organizarea și
0 – 10 000, respectiv a un tabel, pe baza unor criterii date (5.2). reprezentarea
fracţiilor subunitare sau datelor;
echiunitare care au – Formarea, citirea,
acelaşi numitor, mai scrierea numerelor
mic sau egal cu 10 cu cifrele romane I,
2.3. Ordonarea V, X.
numerelor naturale în
concentrul
0 – 10 000 şi respectiv
a fracţiilor subunitare
sau echiunitare care au
acelaşi numitor, mai
mic sau egal cu 10
5.2. Înregistrarea în
tabele a unor date
observate din cotidian
EC ,, Oamenii, ca degetele, nu seamănă ,,Ce înseamnă să Manuale Aprecierea globală
1.1. Explorarea calităţii unele cu altele .” fim persoane ?” Ilustraţii cu animale Aprecieri individuale
de persoana pe care o -aplicarea unor norme de conduita în viaţa Atlas zoologic Evaluarea colegială
are orice om cotidiana Fise concurs
2.1. recunoaşterea - manifestarea unor deprinderi de Creioane colorate
unoir atitudini în raport comportament
cu lucrurile , cu plantele - observarea şi discutrea unor actiuni
şi animalele ilustrate
2.2. manifestarea unor - citirea unui scurt text şi dezbaterea
atitudini în raport cu actiunii din acesta
lucrurile , cu plantele şi
animalele
3.1. relaţionarea
pozitivă , în grupuri mici
, pentru rezolvarea
unor sarcini simple de
lucru
LIMBA ENGLEZĂ
Miercur M Itemii probei de evaluare vizează:  Recapitulare  Resurse materiale:  Proba scrisă

18
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

i 1.2. Aplicarea unei – Scrierea cu cifre/litere a numerelor – Formarea, citirea fișe de lucru, Caietul
05.10. reguli pentru 0 – 10 000; și scrierea elevului pentru clasa a
continuarea unor – Descoperirea și aplicarea unei reguli numerelor naturale III-a - Matematică,
modele repetitive pentru continuarea unor modele 0 – 10 000; Editura Intuitext;
2.1. Recunoaşterea repetitive – Compararea și  Resurse procedurale:
numerelor naturale din – Compararea și ordonarea numerelor ordonarea conversaţia, exerciţiul
concentrul 0 – 10 000; numerelor naturale
0 – 10 000 şi a – Rotunjirea numerelor naturale în concentrul
fracţiilor subunitare sau 0 – 10 000; 0 – 10 000;
echiunitare, cu numitori – Formarea, citirea, scrierea numerelor cu – Rotunjirea
mai mici sau egali cu 10 cifrele romane I, V, X. numerelor naturale
2.2. Compararea 0 – 10 000;
numerelor naturale în – Organizarea și
concentrul reprezentarea
0 – 10 000, respectiv a datelor;
fracţiilor subunitare sau – Formarea, citirea,
echiunitare care au scrierea numerelor
acelaşi numitor, mai cu cifrele romane I,
mic sau egal cu 10 V, X.
2.3. Ordonarea
numerelor naturale în
concentrul
0 – 10 000 şi respectiv a
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au
acelaşi numitor, mai
mic sau egal cu 10

LLR - citirea unor poezii-numărători cu  Recapitulare ● Resurse materiale: ● Interevaluarea:


3.2. Formularea unui reglarea intensităţii şi volumului vocii – Textul literar (în culegere de texte prezentarea unor
răspuns emoţional faţă precum şi a ritmului vorbirii corespunzător proză și în versuri) literare, texte suport la lucrări personale
de textul literar citit încărcăturii afective a mesajului (3.2); – Așezarea textului alegerea învățătorului:
4.1. Aplicarea regulilor - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite în pagina caietului poezii-numărători
de despărţire în silabe folosind modalităţi diverse: ritm/ - Scrierea Resurse procedurale:
la capăt de rând, de melodie(3.2); imaginativă (texte conversaţia, explicaţia,
ortografie şi de - antrenamente de scriere creativă: scurte), pe baza exerciţiul, jocul didactic
punctuaţie în continuarea unor versuri date, cu tema unui suport vizual
Pământul (4.4);

19
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

redactarea de text - redactarea unui scurt text pe baza unor


4.4. Povestirea pe scurt ilustrații care sugerează începutul,
a unei întâmplări continuarea și sfârșitul acțiunii (4.4);
imaginate/ trăite scrierea pe caiet a textului redactat
respectând încadrarea în spaţiul paginii,
regulile de despărțire la capătul rândului
(4.1.);
MM ●Cântarea vocală- Poziţia, emisia Evaluare sumativă -manual -observarea
2.1. cântarea naturală, dicţia Ne jucăm, CD player sistematica
individuală, în mici ● Tonul - Semnalul de început – corectăm, învățăm -instrument muzical -aprecierea globală
grupuri, în colectiv, cu -aprecieri individuale
Sincronizarea
asocierea unor
●Timbrul- Sunete din mediul înconjurător
elemente de mişcare şi
a acompaniamentului – albinele
instrumental  Vocalizăm, apoi cântăm!
3.1. manifestarea unor  Vulpea și rața
reactii , emoţii,  Acum e toamnă, da!
sentimente sugerate de Audiție: Wolfgang Amadeus Mozart:
fragmente muzicale -Eu sunt numai un copilaș
-Jocuri: Dans cu panglica, mingea, balonul.
EFS
Joi M Oră de ameliorare-dezvoltare:  Ameliorare/  Resurse materiale:  Evaluarea după
06.10. 1.2. Aplicarea unei  Activităţile de învăţare cu caracter Dezvoltare: fișe de ameliorare, fișe rezolvarea
reguli pentru ameliorativ se vor stabili în funcţie de – Formarea, citirea de dezvoltare, Caietul sarcinilor de
continuarea unor problemele (individuale/ale majorităţii și scrierea elevului pentru clasa a ameliorare/
modele repetitive elevilor) ce vor fi identificate după numerelor naturale III-a - Matematică, dezvoltare
2.1. Recunoaşterea evaluarea sumativă; 0 – 10 000; Editura Intuitext;
numerelor naturale din  Activităţile de dezvoltare vor avea un – Compararea și  Resurse procedurale:  Autoevaluarea
concentrul grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite ordonarea conversația, explicația,
0 – 10 000 şi a fracţiilor pentru elevii care vor demonstra numerelor naturale jocul didactic
subunitare sau realizarea tuturor obiectivelor de evaluare 0 – 10 000;
echiunitare, cu numitori vizate prin proba de evaluare sumativă. – Rotunjirea
mai mici sau egali cu 10 numerelor naturale
2.2. Compararea 0 – 10 000;
numerelor naturale în – Organizarea și
concentrul reprezentarea
0 – 10 000, respectiv a datelor;

20
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

fracţiilor subunitare sau – Formarea, citirea,


echiunitare care au scrierea numerelor
acelaşi numitor, mai cu cifrele romane I,
mic sau egal cu 10 V, X.
2.3. Ordonarea
numerelor naturale în
concentrul
0 – 10 000 şi respectiv
a fracţiilor subunitare
sau echiunitare care au
acelaşi numitor, mai
mic sau egal cu 10
LLR Itemii de evaluare vizează: ● Evaluare  Resurse procedurale: Proba scrisă
3.1. Extragerea unor – identificarea de informații explicit - Textul literar (în conversaţia, exerciţiul;
informaţii de detaliu formulate, dintr-un text citit la prima proză și în versuri)  Resurse materiale:
din texte informative vedere (3.1); - Scrierea fişe de evaluare
sau literare – formularea de concluzii directe pe baza imaginativă (texte
3.2. Formularea unui informațiilor din textul citit (3.1); scurte), pe baza
răspuns emoţional faţă – raportarea propriei experiențe la cea a unui suport vizual
de textul literar citit personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/ aş fi - Despărțirea
4.1. Aplicarea regulilor ... (3.2); cuvintelor în silabe
de despărţire în silabe – folosirea jurnalului cu dublă intrare la capăt de rând
la capăt de rând, de (3.1);
ortografie şi de – aplicarea regulilor de despărţire în silabe
punctuaţie în la capăt de rând (4.1).
redactarea de text

AVAP  Jocurile generaţiilor- jucării din  Noi şi


1.1; capace de pet lucrurile
1.2;
1.3;
2.2;
2.3.
RELIGIE
Vineri ŞN - observarea dirijată a unor desene pentru Mișcarea apei pe  Resurse materiale:  Portofoliul:
07.10. 1.1. Identificarea unor identificarea tipurilor de ape curgătoare suprafața vase de sticlă, apă realizarea unei pagini
caracteristici ale de pe suprafața Pământului (1.1); Pământului potabilă, cerneală, de portofoliu care să

21
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

corpurilor vii și nevii - efectuarea unor experimente pentru plante cu flori albe, cuprindă a
2.2. Aplicarea planului evidențierea mișcării apei (2.2); imagini prezentarea unei ape
dat pentru efectuarea - descrierea unei ape curgătoare din țara  Resurse curgătoare din țara
unei investigații a noastră (1.1) procedurale: noastră: izvor,
mediului înconjurător - identificarea cauzelor inundațiilor și a conversaţia, explicaţia, lungimea cursului,
3.2. Observarea posibilelor măsuri de protejare împotriva exerciţiul, experimentul, importanță,
consecințelor propriului inundațiilor (3.2). demonstrația fotografii.
comportament asupra
mediului înconjurător
LLR Oră de ameliorare-dezvoltare: ● Rolul ilustrațiilor  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.1. Extragerea unor ● Activităţile de învăţare cu caracter ● Despărțirea fişe de ameliorare/ rezolvarea sarcinilor
informaţii de detaliu ameliorativ se vor stabili în funcţie de cuvintelor în silabe dezvoltare; de ameliorare/
din texte informative problemele (individuale/ ale majorităţii la capăt de rând  Resurse procedurale: Dezvoltare
sau literare elevilor) ce vor fi identificate după ● Așezarea textului conversaţia, explicaţia
3.2. Formularea unui evaluarea sumativă; în pagina caietului exerciţiul, jocul didactic.
răspuns emoţional faţă ● Antrenamente de ● Autoevaluarea
● Activităţile de dezvoltare vor avea un
de textul literar citit grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite scriere creativă
4.1. Aplicarea regulilor pentru elevii care vor demonstra
de despărţire în silabe realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
la capăt de rând, de vizate prin proba de evaluare sumativă.
ortografie şi de
punctuaţie în
redactarea de text
4.4. Povestirea pe scurt
a unei întâmplări
imaginate/ trăite
.

LIMBA ENGLEZĂ
AVAP Jocul memoriei Expoziţie -produsele obţinute în - evaluarea reciprocă
1.1; orele de AVAP -autoevaluarea
1.2; -acordarea de
1.3; calificative
2.2;
2.3.

22
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

23