Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

FAZA PE ŞCOALĂ- decembrie 2006


clasa a V a
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Notaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:


20 puncte
1. Urbanizarea este:
a) un proces de dezvoltare accentuată a oraşelor;
b) împărţirea teritoriului pe diverse zone;
c) reprezentarea grafică a unei localităţi;
d) construirea de clădiri;
2. Reţeaua de încălzire are rolul de a:
a) colecta apele pluviale şi apele uzate;
b) evacua deşeurile solide;
c) încălzi clădirile pe timp friguros;
d) racorda la sistemul energetic naţional;
3. Element de rezistenţă al unei clădiri este:
a) fereastra;
b) pardoseala;
c) planşeul
d) tencuiala;
4. Bucătăria este spaţiul destinat:
a) studiului;
b) odihnei;
c) pregătirii hranei
d) depozitării conservelor.
5. Primul oraş cu iluminat public electric a fost:
a) Timişoara;
b) Paris;
c) Berlin.
d) Bucureşti ;
6. Teatrul este un spaţiu de:
a) locuit
b) cultură
c) sănătate
d) financiar.
7. Semnul grafic folosit pentru reprezentarea unei străzi este:

a. ____ b. c. d.
____
8. Unitatea administrativă alcătuită din unul sau mai multe sate este:
a) oraşul
b) judeţul
c) comuna
d) cătunul.
9. Încălzirea centrală a casei se face cu :
a) sobă
b) calorifer
c) radiator
1
d) reşou electric
10. Informaţiile sub formă de imagini, sunet, text se transmit prin reţeaua:
a)de distribuire a apei
b)de distribuire a energiei
c)de telecomunicaţii
d)de transporturi

SUBIECTUL II.
 A.În coloana A sunt enumerate reţele de utilităţi, iar în coloana B elemente
componente ale acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre
cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.
total 6+4=10 puncte

A B
1. Reţeaua de apă a.hidrocentrală
2. Reţeaua de canalizare b.căi ferate
3. Reţeaua de gaz c.pânza freatică
4. Reţeaua energetică d.staţia de epurare
5. Reţeaua de transporturi e.gaz metan
6. Reţeaua de telecomunicaţii f.radiofonia

 B. În coloana A sunt notate încăperi din locuinţă, iar în coloana B sunt funcţiile
acestora

A B
1.baia a)preparat alimente
2.camara b)pentru igienă
3.bucătăria c)pentru depozitat alimente
4.camera şcolarului d)pentru studiu

SUBIECTUL III. Transcrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ


şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals. 10 puncte
1. Clădirea este alcătuită din următoarele părţi: fundaţia, elevaţia şi acoperişul.
2. Comuna este formată din sate şi oraşe.
3. Submarinul este mijloc de transport în comun.
4. Clădirile administrative sunt spitalele, primăriile, prefecturile, bibliotecile.
5. Oraşul este o aşezare rurală, cu un număr mic de locuitori, a cărei populaţie se ocupă, în mare
parte, cu agricultură.
6. Televizorul, radioul sunt mijloace de comunicare în scris.
7. În oraşe, activităţile specifice oamenilor pot fi cu caracter agricol, industrial, turistic.
8. Satele risipite se întâlnesc în zona de munte.
9. Desenul prin care se reprezintă obiecte din natură, micşorate şi orientate după punctele
cardinale, se numeşte plan.
10. Reţeaua de transport în comun transportă gaze.

2
SUBIECTUL IV.
Transcrieţi pe foaia de concurs enunţurile de mai jos şi completaţi spaţiile libere, astfel încât
ele să devină corecte din punct de vedere ştiinţific. Copie enunţurile pe foaia de concurs
şi completează spaţiile punctate, încât afirmaţiile să aibă sens: 15 puncte
1. Colectarea apelor din precipitaţii se face în ____1_______.
2. Încăperea este delimitată de ______2____, _____3_____, _______4_____, _____5_____ şi
geamuri.
3. Energia electrică se obţine în _____6______.
4. Substanţele care impurifică aerul se numesc________7_____.
5. Cea mai mica formă de aşezare omenească este ______8________.
6. Pentru persoanele care scriu cu mâna stângă, lumina trebuie să vină din partea _____9______
7. Transportul feroviar se realizează pe _______10______.
8. Centralele solare folosesc pentru producerea energiei electrice _______11________ .
9. Forma de organizare stabilă a populaţiei pe un teritoriu, cu organizare şi mărime care se pot
schimba în timp se numeşte ______12_______
10. Încăperea în care întreaga familie îşi desfşoară activitatea în timpul zilei este _____13____.
11. Zona construită a unui sat este ______14_______ satului
12. Ocupaţia principală a oamenilor de la sate este__________15_________

SUBIECTUL V. 35 puncte
Realizaţi un eseu, pe cel mult o pagină, cu tema „Camera şcolarului” după
următorul plan:
-descrieţi compartimentarea unei locuinţe;
-argumentaţi necesitatea existenţei în locuinţă a camerei şcolarului;
-zonele funcţionale din camera şcolarului;
-descrieţi mobilierul din camera şcolarului,
-alte elemente de estetică interioară.

3
OLIMPIADA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
FAZA PE ŞCOALĂ- decembrie 2006
Barem de corectare
clasa a V a

Subiectul I-20 puncte, un punct pentru fiecare răspuns crrect. Nu se punctează lipsa
răspunsului, răspunsul incorect sau notarea a două variante de răspuns.
1a, 2c, 3c, 4c, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10c.

Subiectul II: total 10 puncte, câte un punct pentru fiecare asociere corectă:
A: 1c, 2d, 3e, 4a, 5b, 6f;
B: 1b, 2c, 3a, 4d.

Subiectul III: total 10 puncte, câte un punct pentru fiecare răspuns corect:
1A, 2F, 3F, 4F, 5A, 6F, 7F, 8A, 9A, 10F

Subiectul IV-total 15 puncte, câte un punct pentru fiecare cuvânt(expresie) corect


completat în enunţ:
1. guri de canal
2. pereţi
3. podea
4. plafon
5. uşi
6. centrale electrice
7. poluanţi
8. cătunul
9. stângă
10. căi ferate
11. energia Soarelui
12. localitate
13. camera de zi
14. vatra
15. agricultura

Subiectul V: total 35 puncte, câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă din plan, 5 puncte pentru
originalitate, 5 puncte pentru aşezare în pagină, construcţia frazelor, punctuaţie, etc.