Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Aprob,
Trezorier sef/sef serviciu/sef birou

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT

…………………………………
(denumirea solicitantului) Atribuit cont
…………………………………….
……………………….………… ……………………………………..
(adresa/telefon) la data de………………………......
………………………………….
(C.U.I)… ……………………… Comp. administrarea conturilor ag.economici,

Vizat,
Biroul contabilitatea trezoreriei statului

Catre :
TREZORERIA ………………………………

Va rugam a dispune deschiderea pe numele societatii noastre a


contului:...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
pentru contractul……………………….autoritate contractanta………………………….
cod fiscal……………………in care se vor efectua operatiuni de incasari si plati, in
conformitate cu prevederile H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
In acest scop prezentam urmatoarele documente :
1. Copie contract nr……………….
2. Copie certificat inregistrare fiscala.
3. Fisa specimenelor de semnaturi.

In cazul in care apar modificari in legatura cu actele de reprezentare si de dispozitie, ne obligam sa


aducem la cunostinta in scris unitatii trezoreriei statului.

Conducatorul societatii,
(Reprezentant legal) Contabil sef,
…………………………. L.S. …………………………
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
…………………………. …………………………
(semnatura) (semnatura)