Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIRIU

DIRECTOR

DECIZIA NR. …./……………………..


privind constituirea Comisiei pentru verificarea documentelor şcolare

În temeiul prevederilor:
 OMENCŞ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20, al. 1, art. 22, art. 79, al. 1 şi 4;
 Hotărârii CA nr.………../....................;

Directorul ………………………………….…., prof……………………, numită prin Decizia ISJ nr. ......../..................,

DECIDE:

Art. 1 În anul şcolar………………., Comisia pentru verificarea documentelor şcolare are următoarea
componenţă:
1..........................– responsabil:
2.........................– membru, reprezentantul CRP;
3.........................– secretar

Art. 2 Atribuţiile comisiei:


 Verifică, la începutul anului şcolar, corectitudinea completării cataloagelor şcolare, în privinţa
înregistrării, numerotării filelor, numerelor matricole, datelor de identificare ale elevilor şi părinţilor.
 Verifică, la sfârşitul semestrelor şcolare, corectitudinea încheierii situaţiei şcolare (existenţa
numărului minim de note, calculul mediei semestriale, anuale, generale), şi existenţa menţiunilor
privind situaţia şcolară la sfârşitul semestrului/anului şcolar şi transferul elevilor.
 Verifică, anual, corectitudinea situaţiei şcolare consemnate în registrul matricol.
 Verifică, anual, existenţa semnăturilor de asumare a transcrierii corecte a situaţiei şcolare în
registrele matricole.
 Verifică, prin sondaj, corectitudinea situaţiei şcolare consemnată în foile matricole eliberate.

Art. 3 Compartimentul Secretariat va comunica prezenta decizie persoanelor interesate.

Director, Secretar,

Prof.......................... .................

............................ ....................