Sunteți pe pagina 1din 52

Proces-verbal

Încheiat astăzi, ............................................................., de


către ..............................................................., în calitate de profesor diriginte al clasei
a............a......., în urma prelucrării regulamentelor școlare în vigoare pentru anul
școlar ....................................................... Instruirea elevilor a cuprins următoarele
aspecte:
1. Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar;
2. Regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ;
3. Sarcinile elevului de serviciu;
4. Măsuri de protecție a muncii.

Am luat la cunoștință:

Nr. Nume și prenume elev Semnătura


crt.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.
Prof. diriginte.

......................................................
...

Proces- verbal

Încheiat astăzi, ................................................., în cadrul ședinței Consiliului


clasei a .........................
Subsemnatul (a)......................................................................., în calitate de
profesor diriginte- președinte al Consiliului clasei................................, în conformitate
cu prevederile art.........lit............ și art.................lit..................din Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, propun Consiliului
profesoral al clasei a .........................sancționarea
elevului...................................................................................................................ținând
cont de gravitatea
faptelor.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................
Prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare cu:
1. Scăderea notei la purtare cu ............................puncte;
2. Mutarea disciplinară la..........................................
3. Mustrare scrisă
4. Retragerea bursei
Menționez că elevul (a) are un număr de.............absențe, din
care ......................motivate.

Nr. crt. Numele și prenumele Semnatura

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

Prof.diriginte.........................................................

Proces- verbal

Încheiat astăzi, ................................................., în cadrul ședinței Consiliului


clasei a .........................
Subsemnatul (a)......................................................................., în calitate de
profesor diriginte- președinte al Consiliului clasei................................, în conformitate
cu prevederile art.........lit............ și art.................lit..................din Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, propun Consiliului
Profesoral al clasei a .........................sancționarea elevilor cu:
1.Scăderea notei la purtare ;
2.Mutarea disciplinară;
3.Mustrare scrisă;
4.Retragerea bursei.
Nr. Numele și Sancțiunea Motivarea Observații
crt. prenumele sancțiunii

Prof. diriginte,

Caracterizare elev în situație de risc școlar


Elevul ..................................................................................face parte din
colectivul clasei.......................Elevul a înregistrat rezultate slabe la învățătură,
atingând cu greu standardele minimale de performanță. Sub aspect comportamental,
elevul manifestă lipsă de respect față de cadrele didactice și personalul auxiliar al
școlii, dezinteres față de activitatea școlară, nervozitate, agitație, tulburări de
comportament. Elevul nu dezvoltă relații interumane armonioase, nu are prieteni și nu
socializează cu elevii din clasă. In anul școlar în curs elevul are propuneri pentru
scăderea notei la purtare cu .................................puncte.
Direcțiunea școlii, dirigintele și consilierul psihopedagog au încercat să
mențină legătura cu familia elevului, informând părinții în legătură cu situația școlară
a copilului lor, cu frecvența acestuia și comportamentul școlar.
În prezent, elevul are..................absențe nemotivate. Elevul se află în
evidențele consilierului psihopedagog ca elev în situație de risc școlar.

Director, Diriginte,

Caracterizare elev în situație de risc școlar


Elevul ..................................................................................face parte din
colectivul clasei.......................Elevul profită de lipsa de interes a părinților pentru
evoluția sa școlară și manifestă tulburări de comportament și o atitudine
necorespunzătoare față de învățătură. Elevul nu respectă rigorile școlare, nu se
încadrează în termenii impuși de activitatea educativă, nu finalizează niciodată
activitatea/ sarcinile solicitate de profesori, nu manifestă un comportament adecvat
mediului școlar și nu dezvoltă o atitudine asertivă în raport cu colegii de clasă. Elevul
are capacități intelectuale de nivel mediocru, nu are deprinderi de muncă intelectuală
și nu depune efort în dobândirea de capacități și competențe școlare. Elevul are un
cerc restrâns de prieteni pentru că este ostil și agresiv, nonsocial și perturbator.. In
anul școlar în curs elevul are propuneri pentru scăderea notei la purtare
cu .................................puncte, situația sa fiind discutată în cadrul Consiliului
Profesoral al clasei și al școlii
Direcțiunea școlii, dirigintele și consilierul psihopedagog au încercat să
mențină legătura cu familia elevului, informând părinții în legătură cu situația școlară
a copilului lor, cu frecvența acestuia și comportamentul școlar.
În prezent, elevul are..................absențe nemotivate. Elevul se află în
evidențele consilierului psihopedagog ca elev în situație de risc școlar.

Director, Diriginte,

Tabel nominal privind evidența sancțiunilor date elevilor


Nr. Numele și Sancțiunea Măsurile Data Obs.
crt. prenumele luate

Notă: Se vor consemna sancțiunile primite de elevii clasei din partea


Consiliului Profesoral sau din partea Consiliului de Administrație.

Școala Gimnazială Nr. 11


Str. Chiristigii Nr. 5, Buzãu
Tel. 0238 721 676 

Nr. ...................../.......................................

Către,
Părinte
................................................................................................................
Prin prezenta vă aducem la cunoștință situația școlară a fiului/ fiicei
dumneavoastră............................................................................................................îns
cris/ înscrisă în clasa a ........................., la unitatea noastră școlară.
În urma încheierii situației școlare în anul
școlar..................................................., fiul/ fiica dumneavoastră a fost declarat(ă)
corigent(ă) la următoarele
obiecte:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...

Nota obținută la purtare a fost:..............................................


Vă comunicăm mai jos perioada pentru desfășurarea exemenelor de corigentă:
1. Disciplina................................................................... Data:...........................
2. Disciplina....................................................................Data:...........................

Prezența la examenele de corigență este obligatorie.

Director, Diriginte,

Școala Gimnazială Nr. 11


Str. Chiristigii Nr. 5, Buzãu
Tel. 0238 721 676 

Către,
Părinte..............................................................................................................

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data


de.............................................., ora............................va avea loc ședința cu părinții pe
clasă/ școală.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. .....................................................................................................................................
..
2. .....................................................................................................................................
...
3. .....................................................................................................................................

Director, Diriginte,

Se aprobă.
Diriginte, Prof.
…………
DOMNULE DIRIGINTE,

Subsemnatul(a) .................................în calitate de părinte


al elevului/elevei...........................................................din clasa a................., de la
Scoala Gimnazială Nr. 11 Buzău, vă rog să aprobaţi învoirea fiului/ fiicei mele în
perioada ........................................................ Motivul
învoirii........................................................................................................................
Menţionez că mă voi îngriji ca fiul/ fiica mea să recupereze materia predată la
disciplinele la care va absenta, luându-şi temele de la colegii de clasă.

Data Semnătura

Școala Gimnazială Nr. 11


Str. Chiristigii Nr. 5, Buzãu
Tel. 0238 721 676 

Nr........................../.......................................
Proces-Verbal
de încheiere a notelor la purtare în
CONSILIUL PROFESORAL AL CLASEI a....................

În Consiliul Profesoral al clasei a.................... întrunit în data de ................, s-a


hotărât scăderea notelor la purtare a următorilor elevi:
1. ................................................... (pentru absențe nejustificate de la ore,
deranjarea orelor de curs, distrugerea bunurilor clasei, numeroase abateri
disciplinare, înregistrate și soluționate la Comisia de Disciplină)
2. .................................................... (pentru absențe nejustificate de la ore,
deranjarea orelor de curs, numeroase abateri disciplinare, înregistrate și
soluționate la Comisia de Disciplină)

Consiliul profesoral al clasei este format din următoarele cadre didactice:

Director,
Monica- Livia Mărculescu

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 BUZĂU


Str. Chiristigii Nr.5
Tel. 0238721676
Fax: 0238722568
ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a),
………………………………………………………................................................
părinte/tutore al elevului(ei) ……………………………………………., din cadrul
(unitate de învățământ)…………………………….................., clasa……….,
domiciliat(ă) în localitatea ……….…….....................................strada…………..
……................., nr…, bl. ……, sc. ……, et. ….., ap……, județul ……….…..…,
telefon……..…….,...................... sunt de acord ca fiul/fiica mea să participe la
activitățile din cadrul ....................................................................................................

Data
Semnătura

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi..........…………….., cu ocazia efectuării instructajului de


protecţia muncii la clasa….............. Instructajul a fost realizat de către dirigintele
clasei, profesor ………………………...................................… ..pentru un efectiv de
……….elevi.
Au fost prezenţi şi semnează următorii elevi:

Nr Nume şi prenume Semnătura Observaţii


.
crt

Diriginte,

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI……

Nr. Numele şi Nr. Data şi locul Numele şi profesia/ Adresa/ CNP/ser


crt. prenumele matri- naşterii locul de muncă al nr.telefon/ BI/CI
elevului col părinţilor e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN


DIN MEDIUL URBAN

Nr. Numele şi prenumele Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/


crt. elevului naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon
e-mail părinţi e-mail
gazdă/int
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN
DIN MEDIUL RURAL

Nr. Numele şi prenumele Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/


crt. elevului naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon
e-mail părinţi e-mail
gazdă/int
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TABEL NOMINAL CU PROFESORII


CLASEI ……
Nr Numele şi prenumele Specialitatea Studii Gradul Vechime Observa
. didactic
crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN


CLASA ……

Nr. Numele şi prenumele elevului Responsabilitatea


crt.
1.
2.
3.
4.
5.

ORARUL CLASEI …..


Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR


EDUCATIVE LA CLASA ……

Nr. Module tematice Număr de ore Total


crt. ore/module
1. Autocunoaştere şi dezvoltare
personală
2. Comunicare şi abilităţi sociale
3. Managementul informaţiilor şi al
învăţării
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viaţă
Total ore/semestru /an şcolar

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Modulul Competenţe Conţinuturi Săpt. Tema Metode Mijloace


specifice

Autocunoaş-
tere şi
dezvoltare
personală

Comunicare
şi abilităţi
sociale
Managemen
-tul
informaţiilor
şi învăţării

Planificarea
carierei

Calitatea
stilului de
viaţă

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE

Nr. crt. Activitatea Obiectivul/activităţi Data Colaborator Locul


i desfăşurare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN


CADRUL UNOR PROIECTE EDUCATIVE

Nr. Data şi locul desfăşurării Denumirea activităţii Responsabili Număr


crt. activităţii şi parteneri participanţi (ele
profesori)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

FIŞĂ DE CARACTERIZARE A CLASEI ……


(se completează la sfârşitul anului şcolar)

A. INFORMAŢII GENERALE
-nr. de elevi…………. nr. de băieţi……………. nr. de fete………..
-media generală………………
-media generală la disciplina:

lb. româna………………..... lb. modernă I………………….lb. modernă


II……………….......
matematică……………….…fizică……………………… …
chimie……………………………
biologie………………….......istorie………………………….geografie………………
..............
socio-umane…………......…..informatică…………………….teorie
sportivă……………........ muzică/desen……………..... educaţie
fizică…………..........

- starea generală de disciplină a


colectivului………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………
…...........
…………………………………………………………………………………………..
.......…..
…………………………………………………………………………………………
…...........
…………………………………………………………………………………………..
........….
- perspectiva
colectivului……………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………
…...........
…………………………………………………………………………………………
…….......
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………...............

B. DINAMICA GRUPULUI
- gradul de coeziune a colectivului:
…………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............
..........
- colectiv în formare:
……………………………………………………………….........……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………...........................
- colectiv format:
……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............
..........
- scopul imediat şi de perspectivă al colectivului propus de diriginte:
……………….........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............
..........
………………………………………………………………………………………......
..

C. SPECIFICUL CLASEI:

- ce microgrupuri sunt formate, rolul lor în raportul lideri formali-informali ( de


coincidenţă, de colaborare, de opoziţie)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………...............................................……

D. OPINIILE CADRELOR DIDACTICE FAŢĂ DE COLECTIVUL CLASEI


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................

E.CONCLUZII
Situaţia educaţională a colectivului (exprimată printr-un calificativ şi o scurtă
caracterizare)
Criterii:
- nivelul la învăţătură apreciat în raport cu posibilităţile maxime-minime:
……………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………
-disciplina colectivului:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
-profilul socio-uman al colectivului:
………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ A ELEVILOR
CLASEI.......
Nr. Numele şi prenumele Media Media Total Absenţe Situaţia Clasifica
crt. elevului generală la absenţ nemoti- şcolară în
purtare e vate ordinea
mediilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ


AL CLASEI…….

An Media Media Media Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi Cori- Cori- Cori- Situ
şcolar general maximă minimă între între între genţi genţi genţi aţie
ă a 5-6,99 7-8,99 9-10 la o la la mai neîn
clasei disci- două multe chei
plină disci disci- tă
- pline
pline
2022-
2023

ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE


(învăţătură, disciplină, olimpiade şcolare şi concursuri, activitate extraşcolară)
Nr. Numele şi prenumele Activitatea la Performanţa An şcolar
crt. elevului care s-au Premii/
obţinut menţiuni
rezultatele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR CLASEI……


Nr. Numele şi Felul Motivul pentru care Numărul Data
crt. prenumele elevului sancţiunii s-a acordat sancţiunea documentului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ELEVI CARE RIDICĂ PROBLEME DEOSEBITE
(la învăţătură, disciplină, frecvenţă, integrare în familie)
Nr Numele şi prenumele Data Problema educaţională Măsuri şi rezultate
. elevului
crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ACTIVITATEA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ
ŞI PROFESIONALĂ
Nr. Numele şi Aspiraţia Dorinţele
Aprecierea Acţiuni
crt. prenumele elevului elevului familiei
dirig/psiholog formativ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE CLASEI…….
Nr. Numele şi prenumele elevului Opţiunea şcolară Opţiunea profesională
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Şcoala……………………………………..
Clasa………………………………………
Diriginte…………………………………..
FIŞA DE ORIENTARE A CARIEREI

Numele şi prenumele elevului………………………………………….


Vârsta……………………

PROFILUL CARIEREI

OPŢIUNI ŞCOLARE:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………
OPŢIUNI PROFESIONALE:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
LOCURI DE MUNCĂ PREFERATE:
1....................................................................................................
2....................................................................................................
3...................................................................................................
OPŢIUNILE (DORINŢELE) PĂRINŢILOR:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................

REZULTATE ŞCOLARE

MATERII
PREFERATE......................................................................................................
..........................................................................................................................................
....
DISCIPLINELE LA CARE ELEVUL ARE:
- rezultate
bune......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....
- rezultate
slabe......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....
NIVELUL SĂU DE REUŞITĂ ESTE:
- în raport cu munca
depusă.................................................................................................
..........................................................................................................................................
....
- în raport cu capacităţile
sale...............................................................................................

SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE


LA CLASA …….

Nr. Numele şi
crt. prenumele
elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
COMPONENŢA CONSILIULUI CLASEI…….

An şcolar Responsabilitatea Numele şi prenumele Observaţii


Preşedinte
Profesorii clasei

Reprezentantul părinţilor în Comitetul


de Părinti al şcolii
Liderul elevilor
ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PROFESORII
CLASEI…..
Nr. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii
crt.
1. Sedinţe în cadrul consiliului clasei/ comisia
diriginţilor

2. Informare individuală(discuţii diriginte- profesor)

3. Asistenţe la clasă

4. Pregătirea în colaborare a unor activităţi


ştiinţifice/cultural-artistice/sportive

5. Vizite/excursii

6. Alte activităţi
COLABORAREA CU PSIHOPEDAGOGUL ŞCOLII

CLASA……………
Data Situaţia/ problema discutată Contextul Observaţii şi concluzii
colaborării

* informare
* participare la lecţie educativă
* participare la şedinţe/lectorate cu părinţii

ORARUL PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG


Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Cabinetul de consilere şi asistenţă psihopedagogică este locul de care ai nevoie


pentru că:
- eşti o persoană în plină dezvoltare;
- cauţi modele şi scopuri în viaţă;
- îţi clădeşti propriile valori şi principii de viaţă;
- îţi descoperi propria identitate şi personalitate;
- ai nevoie de sprijin, încurajare, ajutor şi comunicare pentru a putea face faţă cu
succes noilor provocări ale vieţii.

Psihologul nu este psihiatru!

Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihici, de problemele mentale, prescrie medicamente.


Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o perioadă dificilă a vieţii
şi care caută soluţii la probleme, care doreşte reechilibrarea sufletească.

Când este bine să consulţi un psiholog?


- când te simţi trist, neînţeles, slăbit de energie, decepţionat;
- ai probleme de comunicare cu familia, profesorii;
- doreşti să te cunoşti mai bine;
- şi când există alte cauze decât cele menţionate mai sus.

Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere?


- de a te cunoaşte şi de a te înţelege mai bine pe tine însuţi;
- de a te accepta şi ai accepta pe ceilalţi aşa cum sunt;
- de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi;
- de a-ţi schimba atitudinile şi comportamentul care au efecte negative asupra propriei
persoane şi asupra celorlaţi;
- de a avea mai multă încredere în forţe proprii;
- de a identifica strategii de învăţare eficientă;
- de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante;
- de a te orienta profesional.

COLABORARE CU CONDUCEREA ŞCOLII

Nr. Data Problema Observaţii


crt.
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI ……….

An şcolar Clasa Numele şi prenumele Responsabilitatea Observaţii


părinţilor
ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PĂRINŢII
CLASEI………
Nr. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii
crt.
1. Sedinţe în cadrul comitetului de părinţi al
clasei/consiliului reprezentativ al părinţilor
din şcoală/asociaţiei de părinţi
2. Lectorate cu părinţii

3. Activităţi de consiliere

4. Participarea părinţilor la activităţi cultural-


artistice , sportive,serbări şcolare, evenimente
din viaţa clasei

5. Vizite la domiciliul elevilor

6. Sponsorizări

7. Corespondenţă cu părinţii
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE
ŞI SUPORT EDUCAŢIONAL OFERITE
PĂRINŢILOR
Nr. Data şi ora Tema activităţii
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ÎNŞTIINŢARE

Astăzi…………………. ……………………,diriginte la clasa a …………..aduce


la cunoştinţa colectivului de elevi că în data de ………………….la ora………are
loc şedinţa cu părinţii la sediul …………………………………..

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PROCES- VERBAL,

Încheiat astăzi………………..,în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a


…………
Ordinea de zi cuprinde:
1……………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………
La şedintă sunt prezenţi……..…părinţi din totalul de ..…..…, un număr de…..
….lipsind motivat, iar restul de …..…nemotivat.
DISCUŢII:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Întocmit,

PARTICIPANŢII LA ŞEDINŢA CU PĂRINŢII


CLASEI……DIN DATA DE…………......

Nr. Numele şi prenumele părintelui Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CARACTERIZAREA PSIHOSOCIALĂ A
COLECTIVULUI DE ELEVI AL CLASEI…..

1.Indicatori: număr, vârstă, sex


An şcolar Elevi Elevi Elevi Elevi Vârsta Vârsta Vârsta Băieţi
înscrişi veniţi în plecaţi în existenţi la minim maximă medie
la timpul timpul sfârşitul ă
început anului anului anului
de an şcolar şcolar şcolar
şcolar

2.Indicator :mediul de provenienţă


An şcolar Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Alte
elevilor cu elevilor elevilor elevilor elevilor elevilor elevilor situ
domiciliul din alte din alte care care care care fac
în aceeaşi localităţi- localităţi- locuiesc locuiesc locuiesc naveta
localitate cu urbane rurale cu în gazdă la
şcoala familia internat
3.Tabel nominal cu elevii care primesc burse/ajutoare sociale

Nr. Numele şi prenumele Felul bursei/ Condiţii de îndeplinit Monitorizare An


crt. elevului ajutorului şcola
primit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FIŞA ANALITICĂ DE OBSERVARE PSIHOSOCIALĂ A COLECTIVULUI


DE ELEVI
Data Manifestări ale sintalităţii (manifestări şi reacţii ale
observaţiei colectivului ce rezultă din interacţiunea membrilor săi:
opinia colectivului în diverse situaţii concrete; conduita Interpretări şi presupuneri
colectivului şi a diverselor subgrupuri în anumite ipotetice
împrejurări; cum răspunde colectivul unor iniţiative ale
dirigintelui; modul cum se iau deciziile; coeziunea
colectivului etc.)
SITUAŢIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA
VIAŢA COLECTIVULUI CLASEI ……
Nr. Numele şi prenumele Retras, izolat, Lucrează Face Integrat în Are au
crt. elevului dezinteresat numai din strictul colectiv, tate,
de viaţa obligaţie necesar, dar bun execu- organi
colectivului fără să aibă tant, dar şi anim
iniţiativă fără opinie a
proprie colecti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
FIŞA DE OBSERVAŢIE ASUPRA ELEVULUI
………………………………….

Data Forma de activitate


(observaţia, convorbirea
individuală, vizita la
Materialul faptic desprins Interpretare (măsuri)
domiciliu, chestionarul,
asistenţa la oră, informaţia
primită de la colectivul
didactic al clasei etc.)
FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ A ELEVULUI

1. Numele şi prenumele elevului……………………………………………


2. Date privind familia:
-număr de
membri………………………………………………………….
-condiţii de
viaţă……………………………………………………………
-condiţii pentru
învăţătură…………………………………………………
3. Date medicale:
-starea de
sănătate………………………………………………………….
-boli
suferite………………………………………………………………...
-boli în
prezent……………………………………………………………...
4.Rezultate în activitatea şcolară a elevului:
-materii
preferate…………………………………………………………
-materii
nepreferate………………………………………………………
-materii cu rezultate
bune………………………………………………….
-participă la
concursuri……………………………………………………
5. Aspecte de orientare şcolară şi profesională: -ce doreşte să urmeze după
terminarea şcolii: a) aspiraţiile părinţilor b) aspiraţiile
elevului
…………………………………..
…………………………………………
6. Inteligenţa elevului (după testul aplicat de psihologul şcolii):
………………………..
…………………………………………………………………………………………
……

7. Stilul de muncă al elevului:


a) Cum lucrează:
Sistematic, Organizat, ritmic(în Inegal,cu Neglijent,copiază În salturi pentru
temeinic limitele programei) fluctuaţii(când tema,speculează a obţine nota de
(depăşeşte conştiincios, nota trecere
programa) când delăsător)

b) Independenţă, creativitate:
Inventiv,creativ Ocazional creativ Lucrează după şabloane Nu manifestă iniţiativă

8. Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar (discuţii cu profesorii clasei):


a) Cum participă la lecţii:
Participă activ Manifestă interes inegal Numai dacă este solicitat Inactiv,parcă absent

b) Starea disciplinară la lecţii:


Disciplinat,receptiv Disciplinat numai Nedisciplinat,turbulent Fuge de la ore,absent
supravegheat frecvent

c) Cum participă la viaţa colectivului:


Retras, izolat Lucrează din Strictul necesar, Bun executant, fără Autoritar, bun
obligaţie fără iniţiativă opinie proprie organizator

d) Cum este apreciat de colegi:


Bun Individualist,egoist Preţuit pentru Apreciat pentru Preţuit pentru
coleg,sensibil la rezultatele la poziţia în colectiv activitatea
probleme învăţătură extraşcolară

9. Trăsături de personalitate-firea şi temperamentul elevului


a) Introvertit /extravertit
Deschis, comunicativ, sociabil Închis,rezervat, puţin sociabil

b) Temperament:
Impulsiv,nestăpânit, Energic,vioi, uşor Liniştit, domol,reţinut Rezistenţă redusă la
brutal adaptabil efort, sensibil

c) Dispoziţie afectivă generală:


Visător cu tendinţe Realist cu înclinaţii Vesel,optimist Înclinat spre Trist,deprimat,
romantice practice meditaţie,singuratate melancolic

d) Echilibru emotiv:
Hiperemotiv,excesiv
de timid

Trasături dominante de caracter:


a)
pozitive…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…...........

b)negative………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………
10. Măsuri , acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei:
Cu părinţii:
……………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………
…….......
Cu profesorii:
…………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………
…….......
Cu elevul:
………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………
…….......
11. Concluzii:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ
PENTRU ORA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
(model propus)
I. Date generale:
- Numele şi prenumele cadrului
didactic………………………………………………...............
- Specialitatea………………vechimea în învăţământ…………………………….
……..............
- Clasa la care este diriginte……….nr. elevi………absenţi………………………..
…............…
- Data susţinerii orei de consiliere şi
orientare………………………………………...............…
- Tema(subiectul) orei de consiliere şi
orientare…………………………....................................
II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative
1. Modalitatea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei(modul
de raportare- dacă sunt responsabili pe domenii de activitate):
a) Frecvenţa
elevilor…………………………………………………………………..............
b) Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-
elev………………………...............
…………………………………………………………………………………………..
.............
…………………………………………………………………………………………
…...........
c) Starea disciplinară (tinuţa, aspectul clasei, fapte deosebite)
……………………….............
…………………………………………………………………………………………
………...
…………………………………………………………………………………………
………..
d) Evenimente deosebite (şcoală, localitate, ţară)
……………………………………............
…………………………………………………………………………………………..
.............
…………………………………………………………………………………………..
.............
2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie:
a) Modalitatea de introducere în temă
a1) Oportunitatea alegerii temei (motivaţia)
…………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..
..............
a2) Capacitatea de formulare a obiectivelor
educaţionale…………………………….............
…………………………………………………………………………………………
…............
a3) Stabilirea planului de desfăşurare a
dezbaterii……………………………………............
…………………………………………………………………………………………..
.........…
b) Pregătirea profesorului pentru oră
b1) Documentarea (surse, modalităţi)
…………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………
…..........
…………………………………………………………………………………………
…..........
b2) Prelucrarea datelor (ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii,
judecarea critică, personală a lor, evitarea caracterului didacticist, moralizator)
…………………….........
…………………………………………………………………………………………
…..........
…………………………………………………………………………………………
…..........
b3) Material didactic
folosit…………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………
…..........
…………………………………………………………………………………………
…..........
c) Logica desfăşurării activităţii şi strategiile utilizate.
c1) Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea
unor elemente de noutate în desfăşurarea activităţii educative)
……………………………..............
…………………………………………………………………………………………
…......…
c2) Mediul
educaţional…………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………
…….....
c3) Derularea conţinutului de idei al temei (exprimare profesor, exprimare elevi,
elasticitate, naturaleţe,
spontaneitate………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………
….....…
c4) Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse (concordanţa cu tema)
….........
…………………………………………………………………………………………
…….....
c5) Observaţii privind comportamentul elevilor, privind formarea sentimentelor
morale, civice, patriotice,
etc………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………
….........
…………………………………………………………………………………………
…….....
d) Metode folosite (dialogul, expunerea, exerciţiul, povestirea, lectura, exemplul,
demonstraţia, analiza psihologică, ancheta – chestionare, analiză, studiul de caz,
testul, consultaţia, caracterizarea şi autocaracterizarea)
…………………………………………............
…………………………………………………………………………………………
….........
…………………………………………………………………………………………
…….....
e) Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbateri.
e1) Daca tema este cunoscută din timp de
elevi…………………………………………......
…………………………………………………………………………………………
….....…
e2) Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor.
Dacă s-au pregătit elevii pe baza acestor
date…………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………
……..…
e3) Gradul de implicare al elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate (climatul
deschis, diversitate şi atractivitate, apel la experienţă proprie a elevilor, prezentarea
unor valori intelectuale, moral-civice, estetice, etc.)
………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
f) Relaţii diriginte-elev
f1) Activitatea de cunoaştere a elevilor ( mijloace folosite – rezultate)
f2) Modul de a reacţiona al elevilor:
- cu
atenţie………………………………………………………………………………….
- cu
încredere……………………………………………………………………………….
- cu
afectivitate……………………………………………………………………………..
3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui
a) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei (elevi problemă, situaţii
conflictuale, raport familie-şcoală ,etc.)
…………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
b) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării
acestora la susţinerea activităţii ( aprecieri verbale, evidenţieri de comportamente
pozitive şi atitudini relevante din punct de vedere educativ-conturarea unor modele,
conduita de sensibilitate şi motivare a elevilor)
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
c)dacă se cunoaşte şi se aplică Programa de consiliere şi orientare,elaborată de
MECI
…………………………………………………………………………………………
…………
III. Date privind Caietul
dirigintelui……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………

IV. Activităţi educative


extracurriculare………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…...........
…………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………
…………
V. Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii ( autoanaliza calităţii, autoanaliza
eficienţei; raportul dintre efort intelectual, investiţie afectivă şi efecte
educaţionale produse în timp; obiective realizate sau parţial realizate şi
conturarea unor alternative; receptivitatea la sugestiile evaluatorului)
……………………………………................................
…………………………………………………………………………………………
….......…
…………………………………………………………………………………………
…….......
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………................…
…………………………………………………………………………………………
…............
VI. Aprecierea orei de dirigenţie:
Puncte
forte………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………
……........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………....................
Puncte
slabe…………………………………………………………………….........…..
…………………………………………………………………………………………
……........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………................

Recomandări………………………………………………………………………........
..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………........................

Calificativ………………………………………………………………………….........
..
…………………………………………………………………………………………
….......…

Semnătura

S-ar putea să vă placă și