Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

DOSAR EXAMEN DE LICENŢĂ

NUMĂRUL MATRICOL ……………


NUMELE / INIȚIALA / PRENUMELE .………………………………………………….……
NUMELE DE CĂSĂTORIE ……………………………………………….………………........
PROMOTIA ………… IF/FR
CNP
PRENUMELE TATĂLUI……………………………………………………………….…………
PRENUMELE MAMEI.……………………………………………………………………………
DATA NAŞTERII …........................................................................................................................
ŢARA NAŞTERII ............................................................................................................................
JUDEŢUL/SECTORUL NAŞTERII ................................................................................................
LOCALITATEA
NAŞTERII ............................................................................................................
NUMĂRUL DE TELEFON………………………………………………......................................
UNIVERSITATEA ABSOLVITĂ…………………………………………...............………….....
FACULTATEA ................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII DE LICENȚĂ.............................................................................................
...........................................................................................................................................................
NUMELE COORDONATORULUI..............................................................................................
Dosarul trebuie să conţină urmatoarele acte:
 Cerere - tip de înscriere;
 Nota de lichidare pentru absolvenţii UCDC (ridicată de la secretariat);
 Diploma de bacalaureat candidat - original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu
originalul de către persoana care are atribuţii în acest sens;
 Suplimentul de diplomă/situația școlară eliberată de facultatea absolvită;
 Certificat de naştere candidat şi, după caz, de căsătorie - copie xerox cu certificarea
conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens;
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licenţă;
 Patru fotografii tip paşaport (3/4);
 Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic, însoţită de referatul
coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă;
 Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC, în cazul candidaţilor
altor instituţii de învăţământ superior;
 Dosar plic.

IULIE 2021 BUCURESTI


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ,DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: E.C.T.S.

CERERE DE ÎNSCRIERE
la examenul de LICENŢĂ Sesiunea iulie 2021

1. NUME / INITIALA / PRENUME………………………………………………………………


2. Instituţia de învăţământ superior absolvită1:
Universitatea……………………………………………………………………………………..
Facultatea………………………………………………………………………………………...
3. Programul de studii absolvit: ……………………………………………………………
Forma de învăţământ: IF / IFR Durata studiilor: …… ani; Număr matricol: …………..
4. Anul absolvirii: ………….
5. Liceul absolvit:…………………………………………………………………………………...
a) profilul: …………………………………………………………………………
b) anul absolvirii cu examen de bacalaureat:……………………………………….
6. Data şi locul naşterii: ziua .., luna …. , anul …… în localitatea ……………………………….
Judeţul ……………… ………………………
7. CNP:

8. Naţionalitatea: …………………………..
9. Cetăţenia: ………………………………
10. Domiciliul stabil: Localitatea …………………………………………………………………..
str. …………………………………………………………… nr…… bloc …………..,
sc…………, et. ……, ap……., jud. ………………….. Telefon ………………………..
11. Disciplina la care se susţine lucrarea de licenţă………………………………………………...
12.Titlul lucrării de licenţă …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13 Coordonatorul ştiinţific al lucrării………………………………………………………………

Data: Semnătura:

1
În cazul absolvenţilor altor instituţii de învăţământ superior se anexează acordul
instituţiei absolvite şi acordul UCDC conform art.9 alin.2 din Ordinul M.E.C.T.S.
nr.4.033/2011.
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND ORIGINALITATEA CONŢINUTULUI LUCRĂRII DE
LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Subsemnatul(a) …………………………………………… domiciliat(ă) în


……………... str. …………...….…. nr. … sc. … et. … ap……. jud. ……………,
născut(ă) la data de …………….…. în localitatea …………………….. jud.
………………, fiul lui …………..…… şi al ……………… posesor al C.I. seria
… nr. ……… C.N.P. …………………... eliberat de ……….. absolvent al
Facultăţii M.T.C., din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti,
programul de studii E.C.T.S. / ANA / MAT / MAC, promoţia …………, forma de
învăţământ IR/IFR, declar pe proprie răspundere, că lucrarea de licenţă /
disertaţie cu titlul………………………………………………………………..
………....…………………………………………………………… elaborată în
vederea susţinerii publice în sesiunea ……………… este o lucrare originală.
De asemenea, declar că nu am plagiat altă lucrare de licenţă/disertaţie,
tratate, monografii, lucrări de specialitate, articole etc., publicate sau postate pe
internet, toate sursele bibliografice folosite la elaborarea lucrării de
licenţă/disertaţie fiind menţionate în cuprinsul acesteia.

Data, Semnătura,
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL
FIȘĂ DE URMĂRIRE
A ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Studentul............................................................................................................................................
Promoția.............................................................................................................................................
Titlul lucrării......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Planul lucrării de licență....................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Obiectul întâlnirii Data Semnătura


Nr. (bibliografie studiată, părți din lucrare etc) coordonatorului
Crt. științific
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inscrierea la examenul de licență se va face daca lucrarea a fost elaborată pe parcurs si


confirmată de coordonatorul științific.
Această fișă se află la student și se prezintă pentru viză conducătorului științific la fiecare
întâlnire din cele șase obligatorii.
Nu se admite prezența la conducătorul științific numai în ultima perioadă a semestrului.
REFERAT
privind evaluarea lucrării de licență2

A studentului ............................................................................................................................................

Promoția ..........................

TTITLUL LUCRARII ---------------------------------------------------------------------------------------------

APRECIEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ


Lucrarea de licenţă este/nu este unitară, are/nu are o structură corespunzătoare, rezolvă/nu rezolvă
problemele enunţate în temă, este/nu este de nivel ştiinţific ridicat/mediu/satisfăcător/ nesatisfăcător,
conţine/nu conţine contribuţii şi interpretări personale şi în consecinţă poate/nu poate fi susţinută în faţa
comisiei de licenţă.
Nota acordată are la bază următoarele criterii de apreciere:
Calificative / Note acordate*
Nr. Foarte Satisfă- Nesatis-
Criterii de apreciere Bine
crt. bine cător făcător
10 9 8 7 6 5 4
1. Actualitatea, complexitatea şi originalitatea temei lucrării
de licenţă
2. Documentarea din literatura naţională şi internaţională

3. Documentarea practică pentru realizarea studiului de caz

4. Utilizarea unor surse statistice din ţară şi din străinătate

5. Prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor din literatura de


specialitate
6. Prezentarea informaţiilor şi rezultatelor în tabele statistice
şi sub formă grafică
7. Elaborarea şi fundamentarea economică a propunerilor

8. Concluziile finale ale lucrării şi contribuţia personală a


autorului
9. Utilizarea surselor bibliografice şi modul de trimitere la
sursele bibliografice
10. Modul de tehnoredactare a lucrării şi utilizarea diacriticelor
Suma pe coloană a notelor acordate pe criterii:
Suma totală a notelor acordate:
Nota acordată**:
Semnătura conducătorului ştiinţific:

2
Referatul constituie pagina a 2-a din lucrarea de licență copertată.
CALENDARUL SESIUNII DE LICENŢĂ IULIE 2021

Date Activitatea
05 – 12 iulie înscrieri licenţă;
20 iulie, ora 1000 proba scrisă a examenului de licenţă;
21 iulie soluționarea contestațiilor depuse după afișarea notelor la
proba scrisă;
22 și 23 iulie, ora 900 proba orală - susţinerea lucrării de licenţă de către cei
ADMIȘI la PROBA SCRISĂ.

Dosarul de înscriere al fiecă rui candidat pentru susţinerea


examenului de licenţă va cuprinde urmă toarele:
− Cerere-tip de înscriere;
− Diploma de bacalaureat - original şi copie xerox cu certificarea
conformită ţii cu originalul;
− Patru fotografii tip paşaport (3/4);
− Certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie - copie xerox cu
certificarea conformită ţii cu originalul;
− Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licenţă ;
− Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport
electronic (CD) în format PDF, însoţită de referatul
coordonatorului ştiinţific al acesteia;
− Declaraţie pe proprie ră spundere privind originalitatea
conţinutului lucră rii de licenţă ;
− Nota de lichidare (pentru absolvenţii UCDC);
− Copie xerox după cartea de identitate;
− Dosar plic.

Afisat: 17 iunie 2021

S-ar putea să vă placă și