Sunteți pe pagina 1din 13

ORDINEA DE ZI

Camera Deputaţilor
Marți, 06 aprilie 2021

Pe ordinea de zi din data de 6 aprilie 2021 se află un total de 30 de propuneri legislative,


proiecte de hotărâre, reexaminări de legi.

I. RAPOARTE
1. Proiectul de Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea Regulamentului
Hotărâre privind Camerei Deputaților. Potrivit art.56 din Regulamentul Camerei
completarea Deputaților, la ședințele comisiilor de specialitate ale Camerei pot
Regulamentului Camerei participa, în afara parlamentarilor care au făcut propuneri de legi sau
Deputaților (BPI 173/2021; amendamente, și alte persoane de specialitate sau reprezentanți ai unei
PH CD 33/2021) instituții ce pot să își spună părerea cu privire la problemele supuse
Raport - Comisia pentru discuțiilor. Proiectul de hotărâre propune o îmbunătățire a modalității
regulament (Respingere) de lucru a comisiilor de specialitate și anume, ca pentru invitarea
– distribuit –10.03.2021 persoanelor de specialitate la lucrări, să existe și o motivație scrisă
  pentru participare, având în vedere că inițiativele legislative au
  principal rol de a apăra caracterul national, independent, unitar și
indivizibil al statului roman, iar unele initiative pot afecta integritatea
și inalienabilitatea teritoriului României.

În urma examinării de către membrii Comisiei pentru regulament,


proiectul de Hotărâre a fost respins, având în vedere că există
reglementate prevederi regulamentare care prevăd că Biroul fiecărei
comisii invite să ia parte la lucrările comisiei personae care pot furniza
expertise și informații necesare activității. Raportul Comisiei a fost
adoptat cu 5 voturi pentru respingerea proiectului de Hotărâre, 1 vot
împotrivă.

2. Propunerea legislativă Proiectul de lege inițiat de deputatul Pretu Movilă, are ca obiect de
pentru modificarea şi reglementare și modificarea și completarea Legii 95/2006 privind
completarea Legii 95/2006 reforma în sistemul de sănătate prin clarificarea unor aspect care
privind reforma în vizează relație dintre casele de asigurări de sănătate și furnizori,
domeniul sănătăţii (Pl-x contractele de furnizare servicii medicale, medicamente, materiale
278/2018) – lege ordinară. sanitare și dispositive medicale precum și limitarea numirilor
Deputat inițiator – Petru interimare în cadrul caselor de asigurări.
Movilă Comisia pentru sănătate și familie respinge propunerea legislativă
Respinsă de Senat întrucât termenele de prescripție extintivă sunt expres reglementate
-25.04.2018 prin dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil. De asemenea,
Raport- Comisia pentru comisia a avut în vedere:
sănătate (Respingere) – - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.48/17.01.2018);
distribuit – 24.03.2021 - avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și
Cameră decizională   problemele minorităților naționale (nr.4c-5/251/16.05.2018);
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-
2/368/3.05.2018);
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-
11/427/10.02.2020);
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.170/DPSG/6.02.2020).
3. Propunerea legislativă  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea articolelor 218-222 din
pentru modificarea Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal în vederea înăspririi
articolelor 218-222 din pedepselor pentru infracțiuni de viol și pedofilie. Astfel, modificările
Legea nr.286/2009 privind propuse la Codul Penal prevăd între 15-25 de ani de închisoare pentru
Codul Penal (Pl-x infracțiuni de viol și pedofilie, pentru cei care fac propuneri sexuale
33/2016) – lege organică minorilor prezenta propunere legislativă prevede o pedeapsă între 5 și
Inițiator: Bogdan Diaconu 10 ani.
deputat indepent Raportul Comisiei juridice a constatat că nu mărirea exagerată a
- Respinsă de Senat pedepselor este instrumentul optim pentru combaterea eficientă a
-15.02.2016 infracțiunilor, ci existența unui sistem sancționator proporțional cu
Raport - Comisia juridică gravitatea faptelor săvârșite, susținut de o aplicare promptă a
(Respingere) – distribuit pedepselor de către organele judiciare.
–22.03.2021 Astfel, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
Cameră decizională imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.
4. Proiectul de Lege Proiectul de lege are în vedere modificarea prin ordonanță de urgență a
privind aprobarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat din nevoia
Ordonanței de urgență a corelării legislative a prevederilor care reglementează modalitatea de
Guvernului nr.104/2017 atribuire a unor contracte de parteneriat public-privat, precum și
pentru modificarea şi corelarea cadrului legislativ cu legislația națională și europeană
completarea Legii referitoare la datoria publică.
nr.233/2016 privind
parteneriatul public- În urma dezbaterilor Comisia pentru industrii și servicii și Comisia
privat (PL-x 137/2018)– juridică, de disciplină și imunități propun respingerea Ordonanței de
lege ordinară – Adoptat urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea
de Senat - 19.03.2018 Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat.
Raport comun - Comisia
pentru industrii și Poziția Consiliilor și Comisiilor față de proiectul de lege:
Comisia juridică Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1107/15.12.2017, avizează favorabil
(Adoptarea Proiectului proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate
de Lege privind de inițiator.
respingerea OUG nr. Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.5932/12.12.2017, avizează
104/2017) – distribuit - favorabil proiectul de act normativ, cu observații și propuneri.
23.03.2021 Guvernul României, prin adresa nr.311/DPSG/10.03.2020, nu susține
Procedură de urgenţă adoptarea ordonanței de urgență.
Cameră decizională Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în ședința din 19 martie 2018.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au avizat
favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ proiectul de
lege.
5. Propunerea legislativă Propunerea legislativă inițiată de deputatul Tudor Cinhodaru are ca
privind completarea Legii obiect completarea art.397 din legea nr.286/2009 privind codul penal,
nr.286/2009 privind Codul pentru a acoperi un vid legislativ, în sensul
penal (Pl-x 190/2017) – incriminării întreprinderii de acţiuni împotriva persoanelor sau
lege organică - Respinsă bunurilor săvârşite de una sau mai multe persoane împreună, în scopul
de Senat - 3.05.2017 schimbării ordinii constituţionale ori a îngreunării sau împiedicării

2
Raport - Comisia juridică exercitării puterii de stat.
(Respingere) – distribuit Propunerea legislativă este motivată prin prisma evenimentelor de la
–22.03.2021 Târgu Mureș în cadrul cărora s-a cerut autonomia Ținutului Secuiesc,
Cameră decizională precum și cererile unor europarlamentari români de etnie maghiară.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea Propunerii
legislative, constatând că activitățile a căror incriminare se propune, în
funcție de circumstanțele săvârșirii faptei, pot întruni elementele
constitutive ale unor infracțiuni deja reglementate de legislația
națională. De asemenea, s-a constatat că prin reglementările din
propunerea legislativă ar exista riscul instituirii unor norme paralele
care să stabilească un regim sancționator diferit (mai blând în cazul
textului propus de inițiator), aspect care ar fi de natură să slăbească
autoritatea normei penale.
6. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un
pentru modificarea Legii nou alineat a art.397 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, în
nr.135/2010 privind Codul sensul incriminării întreprinderii de acţiuni împotriva persoanelor sau
de procedură penală şi a bunurilor săvârşite de una sau mai multe persoane împreună, în scopul
Legii nr.286/2009 privind schimbării ordinii constituţionale ori a îngreunării sau împiedicării
Codul penal (Pl-x exercitării puterii de stat.
574/2015) - lege organică În urma dezbaterilor, s-a constatat că intervențiile pe Codul penal și pe
- Respinsă de Senat Codul de procedură penală trebuie să se facă în mod structurat, coerent
-7.09.2015 și să corespundă politicilor penale și procesual – penale. De asemenea,
Raport - Comisia s-a constatat că o serie importantă din reglementările propuse nu sunt
juridică (Respingere) - necesare, iar altele ar trebui să răspundă exigențelor privind
distribuit -22.03.2021 predictibilitatea. Astfel, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
Cameră decizională imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea propunerii
legislative.
7. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea părții
pentru modificarea introductive a art.107 alin (1) din Legea nr.46/2008 – Codul silvic.
art.107 alin.(1) din Legea Potrivit proiectului, tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori
nr.46/2008 - Codul silvic scoaterea din rădăcini fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul
(PL-x 377/2019) - lege forestier național și din vegetația forestieră ar urma să nu constituie
organică - Adoptat de infracțiune silvică în cazul arborilor, puieților sau lăstarilor din
Senat în condiţiile art.75 plantațiile silvico-pomicole din exploatațiile agricole.
alin.(2) teza a III-a din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
Constituţia României, specifice, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia juridică,
republicată de disciplină și imunități au dezbătut proiectul de lege în ședințe
Raport comun - Comisia separate. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi au propus
pentru agricultură, respingerea proiectului de lege, având în vedere considerentul potrivit
Comisia pentru mediu şi căruia art.107 al Legii nr.46/2008 este fundamental modificat, iar
Comisia juridică obiectul de reglementare al proiectului de lege menționat este caduc.
(Respingere) - distribuit
-18.03.2021
Cameră decizională
8. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare intabularea dreptului de
privind intabularea proprietate în cartea funciară, pe baza posesiei înregistrate în registrul
dreptului de proprietate agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma
în sistemul integrat de reconstituirii dreptului de proprietate.
cadastru şi carte funciară În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două comisii
în baza posesiei (Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi

3
înregistrate în Registru servicii specific și Comisia juridică, de disciplină și imunități), au
Agricol sau a procesului hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
verbal de punere în Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru a se evita
posesie în urma paralelismul legislativ, nerespectându-se astfel, dispozițiile art.13, 14 și
reconstituirii dreptului de 16 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările
proprietate (PL-x ulterioare.
594/2019) - lege organică - La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere:
Adoptat de Senat în - avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 659/01.08.2019);
condiţiile art.75 alin.(2) - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.
teza a III-a din Constituţia 3723/16.07.2019);
României, republicată - avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și
Raport comun- Comisia problemele minorităților naționale (nr. 4c-6/708/28.11.2019);
pentru agricultură şi - avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
Comisia juridică teritoriului (nr. 4c-7/499/3.12.2019).
(Respingere) - distribuit Guvernul României, prin actul nr. 3723/28.05.2020, nu susține
-18.03.2021 adoptarea inițiativei legislative.
Cameră decizională
9. Reexaminarea Legii Legea nr.9/1991 a adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
pentru modificarea şi prevederilor art.75 și ale art.76 alin (1) din Constituția României,
completarea Legii republicată a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la
nr.9/1991 privind data de 6 iulie 2020. Președintele României a trimis în data de 24 iulie
înfiinţarea Institutului 2020 o sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii
Român pentru Drepturile pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea
Omului, ca urmare a Institutului Român pentru Drepturile Omului.
Deciziei Curţii Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.772 din 22 octombrie
Constituţionale nr.772 din 2020, prin care admite obiecția de neconstituționalitate și constată că
22 octombrie 2020, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind
publicată în Monitorul înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului este
Oficial al României, neconstituțională în ansamblul său.
Partea I, nr.1313 din 30 Ca urmare, în urma reexaminării, Comisia pentru constituționalitate și
decembrie 2020 (Pl-x Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
70/2020/2020) - lege naţionale propun plenului Camerei Deputaților respingerea legii.
organică
Raport comun- Comisia
pentru constituţionalitate
şi Comisia pentru
drepturile omului
(Respingerea Legii) -
distribuit -17.03.2021
Prima Cameră sesizată
10. Proiectul de Lege Prin proiectul de Lege se propun următoarele modificări la nivelul
pentru modificarea şi cotelor de TVA: reducerea cotei standard de TVA de la 19% la 16%,
completarea art.291 din aplicarea unei cote reduse de TVA de 9% pentru livrarea de băuturi, cu
Legea nr.227/2015 privind excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și aplicarea
Codul fiscal (PL-x unei cote reduse de TVA de 5% pentru produse alimentare destinate
597/2019) - lege ordinară consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice,
- Adoptat de Senat  în semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,
condiţiile art.75 alin.(2) teza produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
a III-a din Constituţia În urma examinării proiectului de lege Comisia pentru Buget, Finanţe
României, republicată şi Bănci, cu majoritate de voturi, propune plenului Camerei Deputaţilor
Raport - Comisia pentru un raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi

4
buget (Adoptare)- completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
distribuit-17.12.2019 şi deoarece măsurile propuse nu se încadrează în prevederile Legii
raport suplimentar responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010.
(Respingere)- distribuit-
31.03.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie -
termen-3.02.2020 (Plen -
18.12.2019)
A fost primit raportul
suplimentar-31.03.2021
11. Reexaminarea Legii Prezenta lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile
privind transmiterea unor aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din
imobile aferente administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea
infrastructurii portuare Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.
din domeniul public al Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate.
statului şi din Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data de 26
administrarea iunie 2019, iar în data de 6 iulie 2020 a fost trimisă la Presedintele
Ministerului României pentru promulgare. Însă Preşedintele României a formulat în
Transporturilor aflate în data de 25 iulie 2019 o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii
concesiunea Companiei trimisă la promulgare, iar Curtea Constituțională admite obiecția de
Naţionale neconstituționalitate.
„Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale” - S.A. Astfel, în urma sesizării, membrii din Comisia pentru administrație
Giurgiu în domeniul publică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru
public al comunei Cetate, constituționalitate sesizate, au hotărât, cu majoritate de voturi, să
ca urmare a Deciziei propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii propuse spre
Curţii Constituţionale reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 537 din 25
nr.537 din 25 septembrie septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr.
2019, publicată în 907 din 8 noiembrie 2019.
Monitorul Oficial al
României, Partea
I, nr.907 din 8 noiembrie
2019 (PL-x 104/2019/2020)
– lege organică–
Reexaminată de Senat -
23.06.2020
Raport comun- Comisia
pentru administrație
publică, Comisia pentru
transporturi și Comisia
pentru constituționalitate
(Respingerea Legii) –
distribuit –17.03.2021
Cameră decizională
12. Reexaminarea, la Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii educației
cererea Preşedintelui naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
României, a Legii pentru introducerii unor noi dispoziții referitoare la organizarea orarelor de
completarea Legii activități psihomotrice și respectiv, a celor de educație fizică și sport
educaţiei naţionale pentru elevii din învățământul antepreșcolar și primar. Astfel, prin
nr.1/2011(Pl-x noua reglementare se precizează că elevii din unitățile de educație

5
463/2017/2019) - lege timpurie antepreșcolară vor beneficia de două ore de astfel de activități
organică pe săptămână, iar pentru învățământul primar, în situația în care orele
Raport - Comisia pentru de educație fizică nu pot fi predate de cadre didactice de specialitate,
învăţământ (Respingerea acestea să fie predate de către profesorii pentru învățământul primar.
Legii) - distribuit
-17.03.2021 Președintele României formulează cererea de reexaminare a legii în 28
Prima Cameră sesizată octombrie 2019, cerere în care se precizează că deși propunerile sunt
menite a sprijini participarea elevilor la activități fizice periodice,
sintagma ”nu pot fi predate de cadre didactice de specialitate” este
lacunară, întrucât nu se precizează care sunt cauzele pentru care aceste
ore de educație fizică nu pot fi predate de către cadrele didactice de
specialitate.
La reexaminare, Comisia pentru învățământ a analizat atât cuprinsul
Cererii de reexaminare, cât și forma Legii transmisă de Senat spre
promulgare, în calitate de Cameră decizională.
În urma dezbaterii, în ședințele din 10 martie 2019 și 16 martie 2021,
Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 6 abțineri, aprobarea
Cererii de reexaminare și respingerea Legii pentru completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011.
13. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea Legii
pentru modificarea alin.11 nr.69/2000 prin extinderii contractelor aferente activităţii sportive şi la
al art.671 din Legea alte funcţii din cadrul cluburilor, având în vedere că, în prezent, ele
nr.69/2000 a educaţiei sunt aplicabile doar în cazul sportivilor, antrenorilor, medicilor,
fizice şi sportului (PL-x asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuților și cercetătorilor.
64/2021) - lege ordinară -
Adoptat de Senat în În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu
condiţiile art.75 alin.(2) majoritate de voturi (6 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere), să
teza a III-a din Constituţia propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege
României, republicată susținut cu următoarele argumente:
Raport - Comisia pentru - nu este corect ca aplicabilitatea dispozițiile art.671 alin.(11) să fie
tineret (Respingere) - extinse la toate categoriile de persoane care contribuie la realizarea
distribuit -16.03.2021 activității sportive dacă nu au legătură directă cu realizarea acesteia;
Cameră decizională - obiectul prezentului proiect de lege, în speță, alineatul (11) al
articolului 671 din Legea nr.69/2000 va fi reglementat printr-un proiect
de lege ulterior care se află deja în dezbatere la Comisia pentru tineret
și sport.
14. Propunerea legislativă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 are ca
pentru modificarea Legii obiect de reglementare introducerea unor măsuri care să conducă la
nr.227/2015 a Codului eliminarea operaţiunilor comerciale nefiscalizate cu autovehicule
fiscal (Pl-x 245/2018) - second-hand achiziţionate în spaţiul intracomunitar şi revândute în
lege ordinară - Respinsă România și prevede ca autovehiculele second-hand achiziţionate din
de Senat -16.04.2018 afara ţării, să poată fi revândute în România doar de către persoanele
Raport - Comisia pentru juridice, urmând ca persoanele fizice să poată achiziţiona un singur
buget (Respingere) - autovehicul second-hand, o dată la doi ani, pentru folosinţă proprie.
distribuit - 26.02.2020 În urma examinării propunerii legislative, Comisia pentru Buget a
Cameră decizională hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea acesteia, argumentând:
-modificările propuse la alin. (5) nu sunt în conformitate cu legislația
europeană în domeniul TVA;
- prevederea propusă la alin. (6) nu are caracter fiscal și prin
interdicțiile impuse la acest articol, cu privire la dobândirea dreptului
de proprietate și la comercializarea anumitor bunuri, se încalcă

6
dispozițiile art. 44 , referitoare la Dreptul de proprietate privată,
precum și prevederile art. 45, Libertatea economică, dar și ale art. 135
alin. (2) lit. a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție
din Constituția României, republicată.
15. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
privind modificarea şi art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
completarea art.187 din şi completările ulterioare, prin introducerea a 4 noi alineate, respectiv
Legea nr.98/2016 privind alin.(11) - (14), urmărindu-se stabilirea unui criteriu suplimentar
achiziţiile publice (Pl-x referitor la salarizarea personalului antreprenorului, în procedurile de
189/2019) - lege ordinară - achiziţie publică pentru lucrările de execuţie sau de servicii care sunt
Respinsă de Senat aferente proiectelor de infrastructură de transport, derulate de
-25.03.2019 autorităţile contractante publice.
Raport comun - Comisia
pentru industrii şi În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două
Comisia juridică comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
(Respingere) - distribuit - Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative din următoarele
3.03.2020 considerente:
Cameră decizională 1. Adoptarea actului normativ creează discriminări între categoriile de
operatori economici;
2. Stabilirea criteriului suplimentar referitor la salarizarea personalului
vizează doar operatorii economici care, prin contractele de achiziții
publice atribuite vor realiza proiecte de infrastructură de transport,
măsurile fiind susceptibile să încalce dispozițiile art. 16 alin. (1) din
Constituția României, republicată, referitoare la egalitatea în fața legii.
16. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și
privind modificarea Legii completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu
cetăţeniei române modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii unei
nr.21/1991 (Pl-x 221/2019) proceduri pentru redobândirea cetățeniei române persoanelor care au
- lege organică - Respinsă renunțat la cetățenie, “ca urmare a presiunilor și abuzurilor regimului
de Senat -1.04.2019 comunist”. Conform proiectului de act normativ, pentru redobândirea
Raport - Comisia juridică cetățeniei române de către această categorie de persoane este necesară
(Respingere) - distribuit- îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.8 alin.(1), lit. b) și e), nemaifiind
26.03.2020 necesară depunerea jurământului de credință.
Cameră decizională
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii
şi propuneri;
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a
avizat negativ propunerea legislative;
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a avizat negativ inițiativa legislative;
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a
avizat favorabil propunerea legislativă, în ședința din 16 aprilie 2019,
cu unanimitate de voturi;
Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative
întrucât consideră că “reglementarea propusă dublează dispozițiile
art.10 din forma în vigoare a Legii cetățeniei române”, precum și faptul
că acordarea cetățeniei române la cerere implică asumarea obligatorie a
unei declarații de loialitate față de statul roman din partea fiecărui
solicitant.

7
Astfel, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice de disciplină şi
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative.
17. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.118 alin.
pentru modificarea (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum şi a
art.118 alin.(1) din art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, în sensul stabilirii
Ordonanţa de urgenţă a competenţei judecătoriei în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul
Guvernului nr.195/2002 sau sediul, după caz, contravenientul, pentru soluţionarea plângerii
privind circulaţia pe împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare
drumurile publice şi al a sancţiunii. Potrivit proiectului, în situaţia în care contravenientul nu
art.32 alin.(1) din are domiciliul sau sediul, după caz, pe teritoriul României, plângerea se
Ordonanţa nr.2/2001 depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată
privind regimul juridic al fapta.
contravenţiilor (PL-x
380/2019) - lege ordinară - Potrivit raportului comun, Comisia pentru apărare, ordine publică și
Adoptat de Senat în siguranță națională, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia
condiţiile art.75 alin.(2) juridică de disciplină şi imunităţi hotărăsc respingerea proiectului de
teza a III-a din Constituţia lege din următoarele considerente:
României, republicată - este încălcat principiul prevăzut de art. 6 din Codul de procedură
Raport comun - Comisia civilă, respectiv dreptul persoanelor la un proces echitabil, în termen
pentru industrii, Comisia optim şi previzibil, dat fiind faptul că soluţionarea plângerii
juridică, Comisia pentru contravenţionale de o altă instanţă decât cea de la locul săvârşirii faptei
apărare şi Comisia pentru conduce inevitabil la prelungirea în timp a soluţionării cererii;
transporturi (Respingere) - schimbarea competenţei ar duce la o creştere a volumului de muncă
- distribuit-26.03.2020 în inspectoratele judeţene de poliţie unde există concentrări mari de
Cameră decizională populaţie (cel puţin din punct de vedere formal).
-costurile (cu deplasarea martorilor, consilierilor juridici,
intervenienţilor, avocaţilor, experţilor şi chiar a magistraţilor, precum şi
alte costuri) ar creşte considerabil.
18. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reorganizarea
privind activitatea de activități de medicină legală în sensul liberalizării acesteia și creării
medicină legală în unui corp de experți medicolegali independenți.
România (Pl-x 488/2019) -
lege ordinară - Respinsă Comisia pentru sănătate şi Comisia juridică, în urma examinării
de Senat -16.10.2019 inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii, au
Raport comun - Comisia hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de
pentru sănătate şi respingere a propunerii legislative din următoarele considerente:
Comisia juridică -reglementarea din România a activității de medicină legală este corect
(Respingere) - distribuit- fiindcă, conform legislației europene, statele au dreptul de a-și alege
26.03.2020 cadrul legal de funcționare fie în cadrul unei instituții publice fie al
Cameră decizională unor instituții private;
-modificarea dispozițiilor referitoare la medicina legală este un proces
de amploare ceea ce necesită trimiteri la numeroase actele normative
printre care și la Codul de procedură penală;
-lipsa prevederilor legale exprese referitoare la abrogarea actelor
normative în vigoare pentru a se evita paralelismul legislative.
19. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea unui
pentru modificarea mecanism de plată defalcată a TVA. Astfel, mecanismul plății defalcate
Ordonanţei Guvernului a TVA să fie aplicat numai optional de persoanele impozabile
nr.23/2017 privind plata înregistrate în scopuri de TVA, și să fie eliminate obligația
defalcată a TVA (PL-x beneficiarilor de a face plata defalcatp a TVA, cu excepția celor care au

8
479/2019) - lege ordinară - optat la rândul lor perntru aplicarea mecanismului.
Adoptat de Senat
-16.10.2019 În urma examinării proiectului de Lege, Comisia pentru buget a
Raport - Comisia pentru hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
buget (Respingere)- Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege, deoarece
distribuit- 23.04.2020 Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,
Cameră decizională aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, a fost
abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, inițiativa legislativă a rămas fără obiect.
20. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
pentru modificarea şi completarea unor prevederi din Legea nr.293/2004, în principal, în
completarea Legii scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia Curţii
nr.293/2004 privind Constituţionale nr.803/2015. Intervenţiile legislative vizează, printre
Statutul funcţionarilor altele, stabilirea compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi
publici cu statut special activitatea comisiei de disciplină, modul de lucru şi procedura de
din Administraţia sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii. De asemenea,
Naţională a au fost preluate şi incluse în lege normele cuprinse în Ordinul
Penitenciarelor (PL-x nr.2856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
375/2017) - lege organică - constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de
Adoptat de Senat - disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. În materia
16.10.2017 răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din
Raport comun- Comisia Administraţia Naţională a Penitenciarelor, proiectul de lege îşi propune
pentru administraţie să introducă reglementări la nivelul actului primar în ceea ce priveşte
publică, Comisia pentru procedura constatării pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a
drepturile omului şi Penitenciarelor şi unităţilor penitenciare.
Comisia juridică
(Respingere)- distribuit- Astfel, în urma dezbaterilor, Comisia pentru administraţie publică şi
28.04.2020 amenajarea teritoriului, Comisia pentru drepturile omului, culte și
Cameră decizională problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și
imunități au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului
de lege, având în vedere faptul că Legea nr.293/2004 privind Statutul
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a
Penitenciarelor, care face obiectul prezentului proiect de lege a fost
abrogată prin Legea nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de
penitenciare.
21. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
completarea Legii proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate
nr.1/2000 pentru potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
reconstituirea dreptului 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării
de proprietate asupra cadrului normativ necesar pentru interzicerea exploatării masei
terenurilor agricole şi a lemnoase de pe terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de
celor forestiere, solicitate proprietate privată până la retrocedarea efectivă a acestora.
potrivit prevederilor Legii Propunerea legislative a fost examinată de Comisia pentru agricultură,
fondului funciar silvicultură, industrie alimentară și servicii specific și Comisia juridice,
nr.18/1991 şi ale Legii de disciplină şi imunităţi în ședințe separate.
nr.169/1997 (Pl-x În urma examinării ambele comisii au hotărât cu majoritate de voturi,
296/2013) - lege organică - să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a
Respinsă de Senat - propunerii legislative.

9
10.09.2013
Raport comun - Comisia
juridică şi Comisia pentru
agricultură (Respingere)-
distribuit- 29.04.2020
Cameră decizională
22. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu
completarea art.145 alin. modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării dreptului
(3) şi completarea art.152 părinţilor de a beneficia de zile libere plătite, în situaţiile excepţionale,
din Codul Muncii (PL-x pe perioada suspendării temporare a cursurilor şcolare.
524/2019) - lege organică
- Adoptat de Senat  în Comisia pentru muncă a examinat propunerea legislativă. În urma
condiţiile art.75 alin.(2) teza finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor,
a III-a din Constituţia respingerea proiectului de lege, întrucât a rămas fără obiect, prin
României, republicată apariţia Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor
Raport - Comisia pentru pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a
muncă (Respingere)- unităţilor de învăţământ.
distribuit- 29.04.2020
Cameră decizională
23. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal
privind exercitarea pentru exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi
profesiei de bioinginer înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din
medical, precum şi România, prin asigurarea condiţiilor generale de exercitare a profesiei,
înfiinţarea, organizarea şi stabilirea incompatibilităţilor, autorizarea exercitării, formele de
funcţionarea Ordinului exercitare ale profesiei, recunoaşterea calificărilor profesionale în
Bioinginerilor din situaţia stabilirii pe teritoriul României a profesionistului echivalent,
România (PL-x 437/2018) - precum şi situaţia prestării de servicii.
lege ordinară - Adoptat
de Senat -5.07.2018 Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru muncă şi Comisia
Raport comun - Comisia pentru sănătate.
pentru muncă şi Comisia În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului
pentru sănătate Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege întrucât acesta
(Respingere) - distribuit - încalcă dispoziţiile Titlului XX - Dispozitive medicale din Legea
20.05.2020 nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
Cameră decizională modificările şi completările ulterioare, ale art. 61 şi 65 din Legea nr.
53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Legii nr.192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator.
24. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii
pentru modificarea şi nr.107/1996, în sensul că terenurile aflate sub cota de coronament a
completarea articolului 3 lacurilor de acumulare, a căror execuţie a fost finanţată din fonduri
alineatul (39) din Legea alocate de la bugetul de stat, sunt expropriate pentru cauza de utilitate
apelor nr.107 din 25 publică urmând procedura în conformitate cu prevederile Legii
septembrie 1996 (Pl-x nr.225/2010.
402/2018) - lege organică Propunerea legislativă a fost retrimisă pentru modificarea şi
- Respinsă de Senat completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25
-20.06.2018 septembrie 1996, înregistrat la Comisia juridică de disciplină şi
Raport comun - Comisia imunităţi și la Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic în vederea
juridică şi Comisia pentru reexaminării și depunerii unui nou raport.
mediu (Respingere) - În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate,

10
distribuit - 4.10.2018 şi membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
Raport supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
suplimentar  (Respingere)  - legislative pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul din
distribuit -27.05.2020 Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996.
Cameră decizională
25. Proiectul de Lege Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
pentru modificarea şi completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.10/2017.
completarea articolului 5 Intervenţia legislativă vizează crearea cadrului legal pentru iniţierea şi
al Ordonanţei de urgenţă derularea unor investiţii, stimularea spiritului antreprenorial, crearea
a Guvernului nr.10/2017 de noi locuri de muncă pe termen mediu şi lung, aplicarea unei
pentru stimularea supravegheri mai eficiente a modului de îndeplinire a obligaţiilor
înfiinţării de noi contractuale asumate de beneficiar, precum şi pentru introducerea unui
întreprinderi mici şi mecanism administrativ de contestare a deciziilor de reziliere a
mijlocii (PL-x 311/2019) - contractelor de finanţare, similar cu cel aplicat în etapa evaluării.
lege ordinară - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
alin.(2) teza a III-a din naționale, în ședința din 03.09.2019, a avizat negativ proiectul de Lege.
Constituţia României, Comisia pentru muncă și protecție socială, în ședința din 03.09.2019, a
republicată avizat favorabil proiectul de Lege.
Raport - Comisia pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 17.09.2019, a
industrii (Respingere) - avizat favorabil proiectul de Lege.
distribuit - 27.05.2020 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința
Cameră decizională din 17.09.2019, a avizat negativ proiectul de Lege.
Astfel, în urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii și servicii a
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege
deoarece legea nu se poate aplica retroactiv.
26. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin
pentru modificarea alin (1) al art. 27 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 în
(1) al art.27 din Legea sensul acordării posibilităţii de delegare a gestiunii serviciului de
nr.92/2007 privind transport public local şi operatorilor regionali în cazul existenţei unei
transportul public local asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
(Pl-x 195/2014) - lege Comisia pentru industrii și servicii şi Comisia pentru transporturi şi
ordinară - Respinsă de infrastructură au fost sesizate pentru dezbateres şi avizarea propunerii
Senat - 1.04.2014 legislative.
Raport comun - Comisia În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu
pentru industrii şi Comisia majoritate de voturi, respingerea actului normativ, din următoarele
pentru transporturi considerente:
(Respingere) - distribuit - nu este definit operatorul regional în Legea nr. 92/2007 şi nici în altă
-26.02.2021 reglementare;
Cameră decizională - executarea serviciului de transport public local poate fi atribuit direct
de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară către „operatorul de
transport înfiinţat de aceasta. O asociaţie de dezvoltare intercomunitară
poate atribui executarea serviciului de transport public local oricărui alt
operator de transport, dar numai prin contract de delegare a gestiunii,
atribuit prin licitaţie”.
27. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului
privind înfiinţarea şi legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea, pe lângă casele de copii şi
funcţionarea pe lângă centrele de plasament a atelierelor sau centrelor de ucenicie destinate
casele de copii şi centrele exclusiv învăţării şi practicării unor meserii, cu preponderenţă
de plasament a unor tradiţionale, de către copiii aflaţi în aceste centre, cu vârste cuprinse
Ateliere sau Centre de între 16 şi 18 ani.

11
Ucenicie (Pl-x 520/2017) -
lege organică - Respinsă Potrivit raportului comun, Comisia pentru muncă și pentru învățământ
de Senat - 27.11.2017 propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative
Raport comun- Comisia din următoarele considerente:
pentru muncă şi Comisia - mecanismul propus pentru învățarea unei meserii în cadrul atelierelor
pentru învăţământ sau centrelor de ucenicie înființate pe lângă casele de copii și/sau a
(Respingere) - distribuit centrelor de plasament nu garantează asigurarea unui nivel minim al
-26.02.2021 calității formării profesionale care să permită atingerea scopului propus
Cameră decizională prin inițiativa legislativă;
- nu sunt prevăzute cerințe concrete care să garanteze că persoanele
angajate drept coordonatori de curs au competențele necesare
elaborării și furnizării unor programe de pregătire profesională
adecvate din punct de vedere pedagogic;
- conducătorii caselor de copii/ centrelor de plasament care aprobă
programele de pregătire profesională nu au competențele profesionale
și pedagogice necesare îndeplinirii acestei responsabilități;
- programele de studiu trebuie să respecte anumite standarde, astfel
încât persoanele care au parcurs aceste programe să poată obține
certificate recunoscute la nivel național pentru a avea șanse de
încadrare pe piața muncii;
- conform reglementărilor legislative în vigoare, eliberarea unui
certificat de calificare cu recunoaștere națională este posibilă numai
după absolvirea unui program de formare profesională
autorizat/acreditat și după promovarea unui examen național de
certificare a calificării. Prin urmare, o diplomă eliberată de casa de
copii/centrul de plasament nu va avea recunoaștere pe piața muncii și
nu le va permite absolvenților să obțină un loc de muncă;
- prevederile inițiativei contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (1) și (2) din
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- legislația în vigoare prevede o serie de măsuri active care vin în
sprijinul integrării sociale a tinerilor proveniți din centrele de
plasament, prin acompaniament social personalizat, care poate fi
îmbunătățit prin modificarea actelor normative din acest domeniu.
28. Proiect de Lege pentru Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și
modificarea şi completarea legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
completarea Legii modificările și completările ulterioare, în sensul punerii acesteia în
nr.135/2010 privind Codul accord cu Decizia Curții Constituționale nr 361/2015 referitoare la
de procedură penală (PL- excepția de constituționalitate a dispozițiilor art. 218-222 și art 241 alin
x 526/2015)- lege (1) lit. a) din Codul de procedură penală.
organică -  Adoptat de
Senat -26.06.2015
În urma dezbaterilor, Comisia juridică a constatat că proiectul de lege a
Raport - Comisia
rămas fără obiect ca urmare a adoptării Ordonanței de urgența a
juridică  (Respingere)  - Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2020 privind
distribuit -3.03.2021
Codul de procedură penală, aprobată de Parlament prin Legea nr.
Cameră decizională 116/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală. Astfel, Comisia a hotărât, cu majoritatede voturi, să
supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr. 135/2010.
29. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.39

12
privind modificarea şi alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei
completarea Legii nr.187 de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, propunându-se
din 24 octombrie 2012 excluderea avocaților în mod absolut din categoria funcționarilor
pentru punerea în publici, în situațiile în care atestă identitatea părților, a conținutului sau
aplicare a Legii datei unui act, în prezent aceștia intrând în categoria funcționarilor
nr.286/2009 privind Codul publici.
penal, respectiv a disp.
art.39 din Legea Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa
nr.51/1995 privind legislativă în şedinţa din ziua de 24 noiembrie 2014.
profesia de avocat (Pl-x Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri
516/2014) - lege organică - iniţiativa legislativă.
Respinsă de Senat - Guvernul României nu susține adoptarea propunerii legislative,
24.11.2014 conform punctelor de vedere transmise
Raport - Comisia juridică Astfel, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
(Respingere) - distribuit imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului
-3.03.2021 Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative.
Cameră decizională
30. Propunerea legislativă Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii
pentru modificarea şi nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
completarea Legii 78/2000 corupție, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prevederii
pentru prevenirea, interzicerii dreptului de a mai exercita o funcție publică în cazul
descoperirea şi persoanelor prevăzute la art.1 din lege, care comit una sau mai multe
sancţionarea faptelor de infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție,
corupţie (Pl-x 527/2014) infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție și infracțiuni
- lege organică - Respinsă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri
juridică  (Respingere)  - iniţiativa legislativă.
distribuit -3.03.2021 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
Cameră decizională naționale a avizat negativ propunerea legislative.
Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative,
conform punctelor de vedere transmise.
Astfel, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative
întrucât inițiatorul propunerii legislative nu s-a raportat la modificările
intervenite în Legea nr.78/2000. Articolul 17 și art.18 privind
infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție au fost
abrogate de art.79 pct.10 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
ulterioare. Codul penal în vigoare reglementează faptul că pedeapsa
complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în
interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau
mai multor drepturi prevăzute expres și limitativ de lege. Propunerea
de a se introduce într-o lege specială a unei pedepse complementare
care să se aplice pe durată nedeterminată nu este conformă concepției
Codului penal.
 
 

13