Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICAT

Ref.: A doua etapă de admitere în învățământul liceal

Comisia de admitere a județului Ilfov, vă aduce la cunoștință următoarele:

 Pe site-ul www.isjilfov.ro este afișată începâ nd cu data de 30.07.2020, lista cu codurile


individuale ale candidaților înscriși pentru etapa a II-a de admitere în învă ță mâ ntul liceal de
stat în anul școlar 2020-2021, în ordinea descrescă toare a mediei de admitere, cuprinzâ nd
candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au
depus/transmis dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar din diferite motive,
nu au fost repartizați computerizat, inclusive cei care au optat pentru locurile speciale
pentru romi sau locurile distincte alocate elevilor cu C.E.S.
 Pe site-ul www.isjilfov.ro este afișată începâ nd cu data de 30.07.2020, lista cu codurile
individuale ale absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională , inclusiv
cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distincte alocate elevilor
cu C.E.S., înscriși pentru etapa a doua de admitere în învă ță mâ ntul liceal de stat în anul
școlar 2020-2021, în ordinea descrescă toare a mediei de absolvire a claselor V-VIII.
 Ș edința publică de repartizare se va desfă șura online, în data de 31.07.2020, începâ nd cu
ora 9:00. Link-ul întâ lnirii va fi transmis unită ților de învă ță mâ nt de proveniență în
intervalul orar 8:00- 8:30.

Repartizarea va avea loc după cum urmează:


- Candidații care au optat pentru locurile speciale pentru rromi, în ordinea descrescă toare
a mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII;
- Candidații care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu C.E.S, în ordinea
descrescă toare a mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII;
- Candidații care au susținut Evaluarea Națională , dar nu și-au depus/transmis dosarele de
înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată în prima etapă de admitere, dar din diferite motive, nu au fost repartizați
computerizat, în ordinea descrescă toare a mediilor de admitere;
- Candidații care nu au susținut Evaluarea Națională în ordinea descrescă toare a mediilor
de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Comisia de Admitere a Județului Ilfov