Sunteți pe pagina 1din 6
Biocut Etrecrorat At COoMUNISTILOR st SOCIALISTILOR CONCURENT ELECTORAL ‘CADRUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN 11 IULIE 2021 V3bUPATEIbHBIA =BJIOK ~=KOMMYHMCTOB M CONMMAJIMCTOB KOHKYPEHT HA) LOCPOWHBIX TAPIAMEHTCKHX BBIBOPAX OT oro MIO 2021 contestatar: Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor Reprezentant cu drept de vot consultativ la CEC Nicolae Fomov partea contestati: Partidul Politic ,Partidul Acti Solidaritate” CONTESTATIE /pe marginea actiunilor concurentului electoral Partidul Actiune si So ional al concurentului electoral in fapt, 1a 9 iunie 2021 am facut cunostinta cu materialul agit Partidul Politic ,.Partidul Actiune si Solidaritate”, sub forma de buletin informativ, comanda nr. 617, tira} 100 000, editura EditTipar Grup SRL, achitat din fondul electoral al PAS, - fapt stabilit pe ultima pagina a buletinului La fel, pe ultima pagina, nr. 8, a buletinului informativ este prezentat si un material informativ intitulat .Partidul Actiune si Solidaritate - din 2016 pind astizi, totodati, in materialul respectiv find inserata 4 poze in care este prezentat’ doamna Maia Sandu, Presedintele Republicii Moldova, Suplimentar, in materialul publicat, nu doar c4 se menjioneaza expres numele Presedintele Republicii Moldova ~ Maia Sandu, dar si utilizeaza astfel de fraze ca ..Am creat Partidul Actiune si Solidaritate condus de Maia Sandu si echipa ei.” Maia Sandu si PAS au participat la alegerile prezidentiale” Guvernul Maia Sandu a inceput schimbiri spre bine” «Presedintele Maia Sandu a deschis si a restabilit relayiile ew favile lumii si a adus agjutor pentru cetiifeni, a obtinut pentru Moldova aproape I milion de doze de vaccin, dintre care 400 000 de doze gratuit si a indeplinit cea mai important promisiune ~ a > a! es 09 Verne { r vio ry CB? go MENG by aoe __BeCS re: MRC a objinut alegeri anticipate, iar cetatenii au sansa sé aleaga un Parlament curat care sa Porneascd vremuri bune pentru cetipeni” Astfel, din textul inserat, observim cd concurentul electoral Partidul Ac{iune si Solidaritate inclide in materialul agitational al siu informatii cu refetire ta Presedintele Republic Moldova, find admise intentionat actiuni de asociere cu doamna Maia Sandu, cc implicit Presupune aefiuni privind utilizarea resursclor administrative, prin tansferul de imagine a Presedintelui, precum si isi atribuie realizarile objinute pe platforma prezidential in acest sens, Codul electoral prevede: Articolul 52. Agitatia electoral (7) Candidatii nu pot folosi mijloacele si bunurile publice (resursele administrative) in campaniile electorale, iar autoritiqile/institutile publice si cele asimilate acestora nu ‘pot transmite/acorda concurentilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decit pe bazii de contract, in conditii de egalitate pentru tofi concurenti electoral. Tot in aceasti ordine de idei, este de mentionat cd Comisia European pentru Democratia prin Drept defineste re find resursele umane, financiare, materiale in natura fialte resurse imateriale de care dispun deopotriva detindtorii unei functii gi functionarii publici implicati in procesele clectorale, care deriv din controlul acestora asupra. personalului, resurselor finaneiare $i alocatiilor din sectorul public, din accesul la facilitatile publice, precum, si tesursele rezultate din faptul cd acestia se bucurd de prestigiu sau constituie o prezenta public’ in urma alegerii lor intr-o functie electiva sau detinerii calititii de functionari publici, fapt care le-ar putea conferi un avantaj politic sau alte forme de suport. (Raport 2015) Prin urmare, datorit actiunilor concurentului electoral, or, se contest anume conjinutul ‘materialului agitational de care se face responsabil anume concurentul electoral, in acest sens, evidentiem cd, in conformitate cu art, 70 alin, (6) Cod electoral, rispunderea pentru conjinutul ‘materialelor electorale publicitare, difiezate sau publicate, o poarté concurentul electoral, Astfel, totalizénd cele relatate supra, putem invoca ci prin actiunile descrise, concurentul electoral Partidul Actiune si Solidaritate, intreprinde actiuni intentionate in vederea transferului de imagine a Presedintelui Republicii Moldova in favoarea sa, fapt care contravine prevederilor Codului electoral, fn aceasta ordine de idei, Codul electoral prevede: Articolul 26, Atributiite Comisiei Electorate Centrale in periouda electoral (1) In perioada electorali, Comisia Electoralii Centrala are urmétoarele atribuyi 5) supravegheazé executarea prevederilor prezentului cod si ale altor legi care comin dispozitii referitoare la desfasurarea alegerilor 2din § ees {a fel, se stabileste si unete sanctiuni pasibile aplicarii concurentului electoral, in special Anticolul 73. Raspunderea juridica (1) Persoanele fice sijuridice care incalcé prevederile legislate’ electorale, impiedici exercitarea liberi a drepturilor electorale ale cetéjenilor, impiedicd activitatea organelor electorale, poarta réspundere in conformitate cu legislatia in vigoare (2) Pentru incdlcarea legislatiei electorale, Comisia Electorala Centrala sau consiliul electoral de circumscriptie poate aplica grupului de initiativa sau concurentilor electorali wrmdtoarele sanctiuni a) avertisment; ©) anularea inregistrérit grupului de initiativé: ©) intentarea procesului contravemtional conform legislariei: 4) lipsirea de alocatii de la bugeiut de stat, ca sanctiune de ba: ©) solicitarea anularii inregistrérii concurentului electoral, @) Avertismentul se aplica prin hotarire a Comisiei Electorale Centrale in cazul oricdror alegeri, precum si prin hotarire a consiliului electoral de circumscriptie —in cazul alegerilor locale. sau complementar in ceea ce priveste depunerea prezentei contestaii citre Comisia Electoral Central, contrar bprevederilor art. 72 alin. (1) Cod electoral, menjionam c& prin Decizia Curtii Supreme de Justitie, dosarul nr. 31-375/20 din 09.12.2020, s-a stabilit pentru ocrotirea drepturilor pretins incilcate, legile in materie au instituit reguli speciale de procedurd, si anume, normele de drept care reglementeazi procedura de comtestare a actiunilor/inactiunilor concurenjilor electorali, urmeazé a fi interpretate in coroborare cu prevederite Codului administrativ, intrucdt data cu intrarea acestuia in vigoare, ulterior adoptarii Codului electoral, acesta reprezindé Legea speciala care reglementeaza procedura de examinare a actiunilor de contencios administrativ, Or, Codul electoral stabileste doar dreptul concurentilor electorali de a-si apara drepturile pe cale judecétoreasca in instanta de contencios administrativ, iar procedura exercitarit acestui drept este reglememtatd de prevederile Codului administratiy dn cominuare, nu poate fi refinut nici argumentul recurentului ‘precum cd ar clidea sub incidenma exceptiilor prevazute de art. 163 Cod administrativ, find indreptatit de a se adresa nemajlocit in instanta de judecati, intrucdt reiesind din dispozitile art, 208 alin (3) Cod administrativ, rezulté far dubiu care sunt conditiile de admitere a actiumii in obligare, cu atét mai mult cé starea de fapt procesualé care conditioneazi admisibilitatea actiunié in sped nu se atribuie exceptiilor legale prevazute de art. 163 din Codul administrativ.” Prin urmare, avand in vedere cd Codul electoral stabileste doar dreptul concurentilor electorali de asi apara drepturile pe cale judecitoreasca in instanta de contencios administrativ, iar Procedura excitirii acestui drept este reglementaté de prevederile Codului administrativ, prezenta contestatie este admisibila spre examinare de citre Comisia Electoral Central Badin 3 VY V—_—_—— Cu privire Ia respectarea termenelor mentionim e8, eu continutul buletinului informativ am fReut cunostini la iunie, apt eae prin prisma ar. 72 alin. (1) Cod electoral, aplicabil prin analogie, ealificd prezenta contestatie ca depusa in termen. Mai mult, mentiondm e4, buletroul informativ in cauza a fost tiparit in volum de 100 mii exemplare, si s-a rispandit chiar in ziva depuneri prezentei contestatii prin urmare, putem invoca ca actiunea contestaté este aefiune continau exercitatd si in prezent, fapt care, in mod repetat, califica prezenta contestatie ca depusa in termen, in lumina celor relatate supra, in temeiul art, $2, art, 75 alin (2) lit. a) Cod electoral, art. 17, art, 208 Cod administrativ, SOLICITAM: = aadmite spre examinare prezenta comtestatie: ~ 2 Constata faptul ed concuremtul electoral Partidul Politic .Partidul Actiune si Solidaritate” a admis utilizarea resurselor administrative, prin implicarea Presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, si a imaginii acestuia in materialul agitational ~buletin informativ” tiparit de tipografia EditTipar Grup SRI, comanda nr. 617; ~ a aplica sanctiune sub forma de avertisment concurentul electoral Par ~Partidul Actiune si Solidaritate” pentru materialul agita q ~ @ interzice concurentului electoral Partidul Politic ,Partidul Actiune si Solidaritate’ Utilizeze in continuare materialul agitation in cauzai: ~ & obliga concurentul electoral Partidul Politic ,Partidul Actiune si Solidaritate” st lichideze stocul materialului agitation in cauza. > declaratie pe propria rispundere. ~ _capturi cu materialul contestat Cu respect, Nicot.r FOMOV REPREZENTANT CU DREPT DE VOT CONSULEATIV La CEC ‘scmnat expe letroni, i conformiate ew Legen ne 9120147 Sins a DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE, Subsemnatul, Nicolae Fomov, cunosciind prevederile legislatiei in vigoare potrivit cdrora falsificarea probelor reprezinté o infractiune care se pedepseste in conditiile art. 310 al Codului penal al Republicii Moldova, declar pe propria raspundere despre provenienta legal a documentelor, materialelor, inserisurilor s.a., prezentate in calitate de probe in cadrul examindrii contestatiei depuse la data de 09 iunie 2021, si despre faptul ci acestea sunt veridice si autentice. 09 iunie 2021 Nicotar FOMOV REPREZENTANT CU DREPT DE VOT CONSULTATIV LA CEC ‘somal s expe eletronie, i conforate ew Legen ar. 91/2014 Partidul ActiunesiSolidaritate -din 2016 pana astazi : ens ul Pe 11 iulie pornim vremurile bune Pe 11 iulie votam PAS PARTIDUL POLITIC uO | (pes! »PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” (ws 18S 287.3261,