Sunteți pe pagina 1din 4

GRILĂ DE CUNOŞTINŢE LA MATEMATICĂ

CAPACITATEA Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV nivel


citeşte numerele mai mici ca 1000
stabileşte cardinalul mulţimii
scrise cu cifre romane
numără crescător şi descrescător numără corect crescător şi
numără corect între 0 – 100 numără corect până la 1000
în conc. 0 – 20 descrescător în conc. 0-10000
scrie după dictare numere până la scrie după dictare numere până la scrie după dictare nr. în concentrul
transcrie corect nr. până la 100
1000 10 000 0 – 1 000 000
compară numerele naturale în
compară corect nr. până la 100 compară corect nr. până la 1000 compară corect nr. până la 10000
concentrul 0 -1 000 000
ordonează crescător 4 nr. între 0 – ordonează crescător 4 nr. între 0 – ordonează crescător 4 nr. între 0 ordonează crescător 5 nr. între 0 –
50 1000 – 10 000 100 000
determină o fracţie dintr-un întreg
şi o reprezintă grafic
*efectuează adunări şi scăderi fără *efectuează adunări şi scăderi cu *efectuează adunări sau scăderi
Cunoaşterea efectuează adunări şi scăderi fără trecere peste ordin până la 100 numere mai mici de 1000 de 2 sau mai multe numere
şi utilizarea trecere peste ordin până la 30 *efectuează adunări şi scăderi cu *efectuează exerciţii ce conţin 2 *efectuează adunări şi scăderi cu
conceptelor trecere peste ordin până la 50 operaţii trecere peste ordin până la 100000
specifice *efectuează înmulţiri când unul din
*efectuează înmulţiri până la 100
factori are cel mult 2 cifre
matematicii *efectuează împărţiri până la 100
*efectuează împărţiri
* identifică figurile geometrice:
punct, segment, linie dreaptă, linie
frântă, linie curbă, poligoane, unghi
identifică fig. geom. : triunghi, cerc, identifică figurile geom. : triunghi, identifică formele geometrice: cub, drepte paralele patrulatere spec.
pătrat cerc, pătrat , dreptunghi sferă *calculează perimetrul şi aria unor
poligoane
*recunoaşte formele: cub, sferă,
cilindru, con
*citeşte ora şi minutul pe ceas
enumeră zilele săptămânii în recunoaşte pe ceas orele fixe şi efectuează măsurări cu unităţile standard sau pe un ceas digital
succesiune jumătăţile de oră adecvate *măsoară folosind : m.,l.,kg. şi
multiplii sau submultiplii acestora
Capacitatea descompune numerele mai mici descompune numerele mai mici descompune numere mai mici descompune numerele mai mici
de explorare de 20 în sume sau diferenţe de 100 în sume şi diferenţe decât 1000 în sume sau diferenţe decât 1000 în sume sau diferenţe
de 2 sau mai mulţi factori
/investigare şi
rezolvare de completează şiruri de nr. completează şiruri de nr. află un număr necunoscut dintr-o apreciază valoarea de adevăr a
ecuaţie de forma : x + a = b unei propoziţii pe baza unei
probleme verificări imediate
rezolvă probleme manipulând identifică expresiile care induc identifică expresiile care induc rezolvă probleme prin metoda
obiecte efectuarea unei operaţii în cadrul efectuarea unei operaţii în cadrul figurativă
unei probleme unei probleme cu enunţ dezvoltat
rezolvă probleme cu enunţ rezolvă probleme cu date numerice rezolvă probleme cu date rezolvă probleme care presupun
sintetic care presupun o singură care presupun o singură operaţie numerice care presupun două două operaţii cu numere mai mici
operaţie operaţii decât 1000
compune şi rezolvă exerciţii de *compune şi rezolvă exerciţii de *compune şi rezolvă exerciţii de
adunare şi scădere cu numere adunare şi scădere cu numere adunare şi scădere cu nr. mai
mai mici decât 100 mai mici ca 1000 mici decât 1000
*compune şi rezolvă exerciţii de *reformulează enunţul unei
înmulţire cu numere mai mici probleme prin modificarea datelor
decât 100
Capacitatea răspunde adecvat unei întrebări răspunde corect şi în ritm adecvat răspunde corect la cerinţele verbalizează parţial tehnicile de
de a comunica adresate oral redând modul de la cerinţele problemei problemei pe baza unor întrebări calcul
calcul şi rezultatul ajutătoare
utilizând execută corect, în ritm propriu, o execută corect şi în ritm adecvat execută corect şi în timp sarcina răspunde corect în timp adecvat
limbajul comandă dată sarcina dată de lucru primită la întrebarea problemei
matematic citeşte enunţul unei probleme şi identifică datele şi întrebarea citeşte enunţul unei probleme şi precizează datele şi întrebarea
sesizează legătura dintre verbe, problemei distinge informaţiile esenţiale problemei la solicitarea
numere şi imagini învăţătorului
redă cu cuvinte proprii enunţul precizează datele şi întrebarea redă cu cuvinte proprii enunţul
unei probleme problemei unei probleme

GRILĂ DE CUNOŞTINŢE LA LIMBĂ ŞI COMUNICARE


CAPACITATEA Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV nivel
sesizează corect succesiunea identifică legături logice între
înţelege semnificaţia unui mesaj desprinde informaţiile de detaliu
logică/temporală a secvenţelor informaţiile mesajului nou ascultat
după lămuriri suplimentare din mesajul oral
unui mesaj ora de 3 – 4 enunţuri cele anterioare
completează propoziţia lacunară sesizează structurile sesizează incorectitudinea unui
delimitează corect cuvintele dintr-
realizând corect acordul corecte/incorecte gramatical dintr- enunţ (gramaticală) şi
o propoziţie rostită
predicatului cu subiectul potrivit un enunţ oral reformulează corect
Capacitatea identifică cuvântul necunoscut
identifică sunetele şi silabele distinge şi identifică silabele unui sesizează cuvintele noi dintr-un
dintr-un mesaj oral repetat o
de receptare a dintr-un cuvânt de 1-2 silabe cuvânt ascultat ( până la 3 silabe)
singură dată
enunţ şi stabileşte sensul
mesajului oral reacţionează la întrebările,
semnalează frecvent prin mijloace ascultă cu atenţie derularea unui
acţionează în conformitate cu un opiniile, sau comenzile
verbale şi nonverbale înţelegerea mesaj şi îl receptează corect
mesaj ascultat partenerilor răspunzând prin
mesajului (efectuând sarcina)
formulări clare
selectează dintr-un şir de cuvinte
date 1 – 2 sinonime ale cuvântului
nou însuşit
*discriminează elementele
esenţiale dintr-un mesaj iconic se exprimă oral prin enunţuri
prezintă în enunţuri logice
dezvoltă propoziţii simple sau verbal simple şi dezvoltate în care topica
informaţii despre un obiect
*participă frecvent la formele este adecvată
curente de dialog
*construieşte corect texte narative
*construieşte un text oral pe baza
orale pe baza unor imagini (4-6
povesteşte cursiv (rareori cu unui şir de ilustraţii
enunţuri) realizează un text oral pe baza
ezitări) întâmplări şi fapte *povesteşte cu mici ezitări
*povesteşte în ritm propriu fapte unui plan simplu de idei
personale conţinutul unui paragraf sau a
şi întâmplări reale respectând
unui text citit
Capacitatea ordinea temporală
de exprimare construieşte corect propoziţii din 2- construieşte enunţuri ordonând
formulează corect (uneori cu
transformă vorbirea directă în
orală sprijin) propoziţii (2-5 cuv.) după
4 cuvinte logic 5 cuvinte date vorbire indirectă (cu ajutor)
cerinţe date
utilizează un cuvânt nou învăţat recită fluent o poezie cu abateri determină sensul cuvintelor noi utilizează în contexte diferite
într-un enunţ propriu sporadice de la intonaţia corectă formulează enunţuri cu ele achiziţiile lexicale noi
exemplifică cuvinte cu sens precizează corect cel puţin 2
formulează răspunsuri corecte la exemplifică oral un sinonim sau
asemănător sau opus la un cuvânt sinonime ale cuvântului nou şi un
întrebări legate de un text citit un antonim la cuvântul nou însuşit
dat antonim
desparte în silabe cuvinte (2-3 desparte în silabe cuvinte (2-4 completează enunţuri lacunare construieşte monologuri
silabe) silabe) realizând acordurile gramaticale informative simple
identifică (cu unele ezitări) părţile identifică (cu unele ezitări) părţile
de vorbire studiate de vorbire studiate
recunoaşte personajele şi numeşte
asociază corect sunetul cu litera
trăsăturile acestora, identificându-
scrisă (de tipar şi de mână)
le în imaginile vizualizate
citeşte în ritm propriu silabe, citeşte în ritm propriu un text citeşte în ritm propriu un text la citeşte fluent şi expresiv un text
cuvinte şi texte scurte accesibil la prima vedere prima vedere scurt, la prima vedere
identifică titlul, autorul şi textul citeşte selectiv din textul dat selectează din textul narativ
identifică şi citeşte selectiv anumite
propriu-zis pe baza întrebărilor anumite cuvinte, enunţuri sau anumite pasaje care conţin
cuvinte sau silabe
Capacitatea orale fragmente solicitate descrieri cu sprijin
formulează ideile principale ale
de receptare a asociază corect forma grafică a formulează ideile principale ale
unui text alcătuind planul simplu de
mesajului unui cuvânt cu imaginea textului citit
idei
scris desprinde semnificaţia globală a intonează enunţurile potrivit delimitează fragmentele logice ale delimitează fragmentele logice ale
unui text (cu ajutorul întrebărilor) semnelor de punctuaţie unui text narativ unui text (cu sprijin minim)
discută despre textul citit după
formulează enunţuri logice prin recunoaşte personajele unui text răspunde corect la întrebări
următorii parametrii: locul şi timpul
care redă semnificaţia textului citit narativ legate de conţinutul textului
acţiunii, personajele, desfăşurarea
citeşte texte sau cărţi
memorează şi recită poezii
citeşte şi recită fluent o poezie recomandate pentru lectura
respectând pauzele gramaticale
suplimentară
transcrie corect litere, cuvinte şi transcrie corect cuvinte (1 – 3
propoziţii scurte(după caractere de silabe) sau propoziţii ( 2 – 4
mână şi tipar) cuvinte)
redactează enunţuri şi texte
scrie corect un text scurt aplică frecvent regulile de
aşează corect în pagină un text respectând regulile de aşezare în
respectând semnele de punctuaţie ortografie şi punctuaţie
pagină
scrie corect după dictare
scrie după dictare cuvinte şi scrie după dictare (în ritm propriu) utilizează corect ortogramele în
Capacitatea ortogramele şi cunoaşte explicaţia
propoziţii scurte cuvinte / propoziţii textele dictate sau redactate
scrierii lor
de exprimare *redactează texte de 4 – 5
scrisă *reduce un enunţ dezvoltat la
propoziţii pe baza unui suport redactează întâmplările în ordine
construieşte corect în scris informaţia esenţială
vizual cronologică prin dezvoltarea
propoziţii formate din 2-4 cuvinte * structurează o compunere (un
*dezvoltă propoziţii simple (cu planului de idei
text) respectând cele trei părţi
sprijin prin întrebări direcţionale)
completează cuvinte, propoziţii desparte corect în silabe cuvintele relatează corect întâmplări respectă regulile de despărţire a
lacunare ajunse la capătul rândului utilizând termenii lexicali adecvaţi silabelor
povesteşte corect în scris un redactează enunţuri într-o formă
fragment dintr-un text citit clară, precisă şi corectă

S-ar putea să vă placă și