Sunteți pe pagina 1din 41

MATEMATICĂ

Simona Brie l Adina Micu

culegere 2
clasa
Copertă: Iuliu Duma
Redactor: Corina Șaitiș
DTP: Patricia Puscas
Ilustrații: Flavius Pătrașcu

Ediție revizuită 2018.

© Copyright 2014 Sinapsis Publishing Projects. Toate drepturile rezervate.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Matematică: culegere clasa a II- a /
Simona Brie, Adriana Micu.
Cluj Napoca. Sinapsis Publishing Project, 2013
ISBN 978-606-8446-56-1
I. Micu, Adina
II. Brie, Simona

51(075.33)(076)
CUPRINS
1. Recapitulare inițială ............................... 4 Înmulțirea cu 2 .................................... 52
Probă de evaluare inițială....................... 7 Înmulțirea cu 3 .................................... 53
2. Numerele naturale Înmulțirea cu 4 .................................... 54
de la 0 la 1000........................................ 9 Înmulțirea cu 5 .................................... 55
2.1. Numerele naturale Înmulțirea cu 6 .................................... 56
de la 0 la 30 ........................................... 9 Înmulțirea cu 7 .................................... 58
Probă de evaluare 1 ............................ 11 Înmulțirea cu 8 .................................... 59
2.2. Numerele naturale Înmulțirea cu 9 .................................... 60
de la 0 la 100 ....................................... 13 Înmulțirea cu 0, 1, 10 .......................... 61
Probă de evaluare 2 ............................ 15 Exersăm și învățăm! . ........................... 62
2.3. Numerele naturale Probă de evaluare 8 ............................ 65
de la 0 la 1000 ..................................... 17 6. Împărțirea numerelor naturale
Probă de evaluare 3 ............................ 22 de la 0 la 100 ....................................... 66
3. Adunarea și scăderea numerelor Împărțirea la 2 ..................................... 67
naturale în concentrul 0 – 100 ............ 24 Împărțirea la 3 .................................... 68
3.1. Adunarea și scăderea fără Împărțirea la 4 ..................................... 69
trecere peste ordin . ............................ 24 Împărțirea la 5 ..................................... 70
Probă de evaluare 4 ............................ 27 Împărțirea la 6 ..................................... 71
3.2. Adunarea și scăderea cu Împărțirea la 7 ..................................... 72
trecere peste ordin . ............................ 29 Împărțirea la 8 ..................................... 73
Probă de evaluare 5 ........................... 34 Împărțirea la 9 ..................................... 74
4. Adunarea și scăderea numerelor Împărțirea la 1 și la 10 ......................... 75
naturale în concentrul 0 – 1000 .......... 36 Aflarea unui număr necunoscut .......... 76
4.1. Adunarea și scăderea fără Ordinea efectuării operațiilor . ............ 77
trecere peste ordin . ............................ 36 Exersăm și învățăm! . ........................... 78
Probă de evaluare 6 ............................ 40 Probă de evaluare 9 ............................ 82
4.2. Adunarea și scăderea cu 7. Probleme .............................................. 83
trecere peste ordin . ............................ 42 Probă de evaluare 10 .......................... 88
4.2.1. Adunarea și scăderea, când 8. Unități de măsură ................................ 90
trecerea se face la ordinul 8.1. Măsurarea lungimii ...................... 90
unităților . ............................................ 42 8.2. Cântărirea corpurilor .................... 92
4.2.2. Adunarea și scăderea, când 8.3. Capacitatea vaselor ...................... 94
trecerea se face la ordinul zecilor . ...... 43 8.4. Măsurarea timpului . .................... 96
4.2.3. Adunarea și scăderea, când 8.5. Unități monetare .......................... 98
trecerea se face la ordinul unităților Probă de evaluare 11 .......................... 99
și zecilor . ............................................. 44 9. Elemente de geometrie ..................... 101
Exersăm și învățăm .............................. 45 Probă de evaluare 12 ........................ 105
Probă de evaluare 7 ............................ 49 10. Recapitulare finală............................. 106
5. Înmulțirea numerelor naturale Probă de evaluare finală . .................. 109
de la 0 la 100....................................... 51 11. Soluţii . .............................................. 111

3
1 RECAPITULARE INIȚIALĂ
1. Scrie:
a) cu cifre b) cu litere
zero 4
treisprezece 16
șaptezeci și șase 50
o sută 87

2. Găsește:
a) vecinul mai mic b) vecinul mai mare c) vecinii pari
50 58 40
26 79 77
20 11 82
3. Descompune numerele următoare în zeci și unități ca sumă de doi termeni.
32 55 79 98 40 24 61 16

4. Ordonează crescător numerele: 15 93 70 10 1 9 50 99.

5. Ordonează descrescător numerele: 46 2 80 6 79 54 38 20.

6. Completează cu semnele <, > sau =.


57 77 83 83 15 55 80 8
46 62 27 72 30 36 66 99

7. Din șirul de numere naturale până la 100, găsește câte 3 numere pentru fiecare
cerință:
a) formate numai din zeci;
b) pare, cuprinse între 42 și 31;
c) consecutive, primul fiind 68;
d) impare, cu suma cifrelor 6;
e) consecutive, ultimul să fie 40.

4
8. Completează:
• Numerele care se adună se numesc ................, iar rezultatul ................ .
• Vecinii numărului 40 sunt ................ .
• Răsturnatul lui 45 este ................, iar succesorul său ................ .
• Zece unități formează ................, iar zece zeci formează ................. .
• ................ este rezultatul scăderii.
• Dacă descăzutul este egal cu scăzătorul, atunci diferența este ................ .

9. Află suma următoarelor numere:

15 24 48 39 86 5 21 28 29

10. Descoperă regula și completează:

96 32 48 9 57 36 81 25

64

11. Identifică numerele formate numai din zeci care sunt mai apropiate de
rezultatele următoarelor exerciții.
21 + 31 = 52 → 50 75 – 47 = →
54 – 9 = → 82 – 33 = →
56 + 29 = → 77 + 11 = →
33 + 38 = → 79 – 64 = →

12. Completează numere:

12 36 48 51 69 80 36 48 51 69
cu 24 mai mari cu 25 mai mici

13. Mărește numărul 24 cu 18.


14. Micșorează numărul 100 cu 30.

5
15. Află suma numerelor 38 și 52.
16. Cu cât este mai mare 44 decât 25?
17. Cu cât este mai mic 22 decât 40?
18. Află dublul numărului 35.
19. Scade-l pe 24 din răsturnatul său.
20. Află diferența vecinilor impari ai lui 19.
21. Adună-l pe 36 cu vecinul său mai mare.
22. Află numărul cu 84 mai mic decât cel mai mare număr de două cifre.
23. Din suma numerelor 16 și 49 scade-l pe 37.
24. Mărește cu 12 diferența numerelor 71 și 13.
25. La diferența numerelor 80 și 19 adaugă suma numerelor 6 și 7.
26. Din suma numerelor 18 și 28 ia diferența numerelor 99 și 60.
27. Completează cu A (adevărat) sau F (fals).
• Pentru scrierea literei A folosim 2 linii oblice.
• Dreptunghiul are 4 laturi egale.
• Figura geometrică fără vârfuri este cercul.
• 100 cm > 1 m
• Un butoi are capacitatea mai mică decât o găleată.
• De la 12:30 până la 14:30 trec 2 ore.
• În 2 săptămâni pot fi 3 zile de vineri.
• Pot schimba o hârtie de un leu în 3 monede de 50 de bani.
28. Desenează:
Un pătrat în dreapta și un triunghi în stânga. Două linii verticale în interiorul unui cerc.

6
Probă de evaluare inițială

1. Găsește numărul format din zeci și unități care:


a) are cifra zecilor 4 și 3 la ordinul unităților
b) are cifra unităților 7, iar la zeci e numărul cuprins între 5 și 7
c) e vecinul mai mare al lui 19

2. Scrie numerele:

a) de la 46 la 53;

b) impare, cuprinse între 18 și 28;

c) din 10 în 10 în ordine descrescătoare, pornind de la 100.

3. Compară:

44 4 10 100
35 53 38 38

4. Află vecinii numerelor.


____ 79 ____ ____ 88 ____
____ 50 ____ ____ 67 ____

5. Ordonează:
a) crescător ↗: 24, 18, 49, 30, 100.

b) descrescător ↘: 74, 55, 6, 46, 53.

6. Calculează:

20 + 50 = 24 + 65 = ____ – 36 = 10
8+ 4 = 53 – 46 = ____ + 21 = 70
53 – 6 = 79 – 50 = 31 – ____ = 22
31 – 13 = 67 + 29 = 69 + ____ = 83

7
7. Din grădină s-au adunat 62 kg de cartofi și varză cu 43 kg mai puțin.
Câte kg de legume s-au adunat în total?

8. Desenează:
• un cerc în interiorul
dreptunghiului;
• un triunghi în
exteriorul dreptunghiului;
• două linii verticale
în exteriorul triunghiului.

Descriptori de performanță

Itemi Foarte bine Bine Suficient

1. Găsește 3 numere. Găsește 2 numere. Găsește 1 număr.

2. Scrie 3 șiruri corecte. Scrie 2 șiruri corecte. Scrie un șir corect.

Completează cu semnul Completează cu semnul de Completează cu semnul


3. de relație corespunzător relație corespunzător în 3 de relație corespunzător
în 4 cazuri. cazuri. în 2 cazuri.

Completează corect vecinii Completează corect vecinii Completează corect vecinii


4.
pentru 4 numere. pentru 3 numere. pentru 2 numere.

Ordonează corect
5. Așază greșit 2-3 numere. Așază greșit 4-5 numere.
numerele.

Rezolvă corect Rezolvă corect Rezolvă corect


6.
10-12 operații. 7-9 operații. 5-6 operații.
Identifică corect o operație;
rezolvă fără greșeli de
Identifică operațiile cerute. calcul./
Identifică corect
7. Efectuează 0-1 greșeli Identifică corect cele două
o operație.
de calcul. operații matematice;
efectuează 2 greșeli de
calcul.

Desenează corect, Desenează corect Desenează corect


8.
conform cerinței. pentru două situații. pentru o situație.

8
2 NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000
2 1. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30
1. Observă și citește.

Ordonează crescător doar numerele pare din chenar.


2. Scrie:
a) cu cifre b) cu litere
cincisprezece 10
douăzeci și unu 17
treizeci 28
nouă 3
3. Completează căsuțele.

4. Găsește vecinii numerelor.

__ 24 __ __ 20 __ __ 5 __ __ 29 __

__ 15 __ __ 10 __ __ 11 __ __ 17 __

5. Scrie toate numerele formate din zeci și unități, cu cifra zecilor cel mai mic număr
impar.

9
6. Încercuiește numerele mai mari decât 14. Ordonează-le descrescător.
23 27 19 15 22 4 24 1 14 10
7. Taie numerele mai mici decât 19. Ordonează-le crescător pe cele rămase.
17 5 25 11 24 29 10 28 21 30
8. Compară, folosind semnele <, > sau =.
24 25 27 15 22 16 19 21
11 16 14 18 18 11 20 2
9. Scrie numerele:
a) de la 4 la 13;
b) de la 22 la 17;
c) cuprinse între 15 și 22;
d) cuprinse între 14 și 18;
e) mai mari decât 19 și mai mici sau egale cu 23;
f) pare, mai mici decât 20 și mai mari decât 10.

10. Toți copiii din imagine s-au născut în luna noiembrie a aceluiași an. Scrie în
dreptul fiecăruia când e ziua sa, apoi ordonează-i de la cel mai mic la cel mai mare.

• vecinul mai • cel mai mic


mic al numărului număr de două
format din cifre egale
două zeci

Andrei Valentin

• ultima zi din • succesorul


lună lui 16

Cristian Alex
10
Probă de evaluare 1
1. Scrie numerele reprezentate.

2Z6U=
1Z9U=

Z U Z U

2. Descompune numerele.

3. Completează căsuțele cu numerele care lipsesc.

25 ___ 27 13 ___ 15 14 ___ 16 22 ___ 24


___ 15 ___ ___ 25 ___ ___ 29 ___ ___ 16 ___

4. Ordonează crescător numerele:


11 19 22 17 29 30 13 25 14 24

11
5. Completează căsuțele cu vecinii mai mari ai numerelor date, apoi ordonează-le
descrescător.

23 0 15 4 10 24

6. Scrie:
a) 5 numere pare mai mici decât 20;

b) 3 numere consecutive, primul fiind 13;

c) predecesorul numărului 27;

d) succesorul par al numărului 16.

Descriptori de performanță

Itemi Foarte bine Bine Suficient

Notează corect Notează corect Notează corect


1.
6 numere. 4-5 numere. 2-3 numere.
Efectuează corect Efectuează corect Efectuează corect
2.
5 descompuneri. 3-4 descompuneri. 2 descompuneri.
Completează Completează Completează
3. corespunzător vecinii corespunzător vecinii corespunzător vecinii
a 7-8 numere. a 5-6 numere. a 3-4 numere.
Ordonează corect
Ordonează corect Ordonează corect
4. numerele, cu maximum
7-8 numere. 5-6 numere.
o omisiune.

Scrie corect 5-6 numere Scrie corect 4 numere


Scrie corect 3 numere
5. și le ordonează și ordonează
și ordonează parțial corect.
descrescător. parțial corect.

Rezolvă corect Rezolvă corect


Rezolvă corect și complet
6. și complet minimum și complet minimum
minimum o cerință.
3 cerințe. 2 cerințe.

12
2 2. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100
1. Câte simboluri sunt de fiecare fel?

2. a) Descompune numerele în zeci și unități b) Compune numerele descompuse.


57 = 50 + 7 92 = __ = 30 + 5
46 = 81 = __ = 70 + 2
41 = 59 = __ = 40 + 7
35 = 60 = __ = 50 + 3
3. Subliniază cifra unităților. Încercuiește numerele care au suma cifrelor un număr
impar.
88 19 62 30 53 76 34 61

4. Taie cifra zecilor. Din cifrele rămase, formează numere la care cifra zecilor să fie
mai mare decât cea a unităților.
36 92 83 54 68 70

5. Completează cu numere potrivite:

15 < 42 < > 51 > 34


< 78 >9 31 > 43 <
36 < 7> 54 < 79 <

6. Scrie toate numerele de două cifre diferite care se pot forma cu:
4 și 8 9 și 4 1, 5 sau 7

7. Scrie toate numerele de două cifre care se pot forma cu:


1 și 4 2 și 5 7, 4 sau 0

13
8. Scrie numerele:
a) în ordine crescătoare.
23 20 88 61 19 53 47 49
b) în ordine descrescătoare.
51 82 45 33 77 65 99 40
9. Ordonează crescător numerele, scriindu-le cu cifre.
nouăzeci, douăzeci şi trei, şaptezeci şi patru, cincizeci şi patru,
şaizeci şi opt, optzeci şi şase, treizeci şi doi

10. Ordonează descrescător numerele, scriindu-le cu cifre:


7Z8U, 1Z, 9Z7U, 3U, 4Z2U, 1Z9U, 5Z8U

11. Găsește numărul cel mai apropiat format numai din zeci.
68 − 17 − 42 − 89 − 91 −
12. Scrie numerele de mai jos în ordinea crescătoare a unităţilor; compară-le!
61; 29; 32; 48; 96; 37; 80; 73;
13. Găsește numerele formate din zeci și unități care:
a) au cifra zecilor 4 şi sunt impare;
b) au cifra unităților 8 şi sunt cuprinse între 30 şi 70;
c) au cifra zecilor egală cu cifra unităţilor, iar suma cifrelor este mai mică decât 10;
d) au cifra zecilor mai mare decât a unităţilor, folosind doar 5, 8, 0, 3; 
e) au diferenţa cifrelor egală cu 6.
14. Găseşte numerele care îl pot înlocui pe „a” în următoarele relaţii:
22 < a < 27 15 ≤ a ≤ 23 36 < a ≤ 47
41 > a > 35 59 ≤ a ≤ 72 82 ≤ a < 93
15. Scrie:
a) cel mai mic număr par de două cifre;
b) succesorul numărului 68 şi rotunjeşte-l la zeci;
c) răsturnatul vecinului mai mic al lui 45;
d) cel mai mic număr, mai mare decât 34;
e) numerele care au cifra zecilor cu 3 mai mare decât cifra unităţilor;
f) trei numere consecutive, ultimul fiind 70.
14
Probă de evaluare 2
1. Scrie numerele:
a) de la 87 la 95;

b) mai mici decât 68 și mai mari decât 57.

2. Descompune numerele ca sumă de zeci și unități

43 = ___ + ___ 33 = ___ + ___ 50 = ___ + ___

3. Scrie vecinii numerelor.

___ 39 ___ ___ 81 ___ ___ 70 ___

4. Ordonează crescător numerele mai mari decât 45 și descrescător pe cele mai


mici decât 39.
57 44 87 32 65 41 74 90 45 75 33

5. Taie numerele pare:

23 74 66 34 82 29 50 45

6. Completează căsuțele cu semnul <, > sau =.

45 20 18 81 36 36 38 61

7. Încercuiește numărul care e mai apropiat de numărul din mijloc.

30 38 40 10 12 20 80 86 90 70 74 80

8. Scrie un număr de două cifre care:


a) are 3 la zeci și 5 la unități;
b) are 9 la unități și e cuprins între 84 și 92;
c) are aceeași cifră la zeci și la unități;
d) e format numai din zeci;
e) e impar, iar cifra unităților e mai mare decât a zecilor.

15
Descriptori de performanţă

Itemi Foarte bine Bine Suficient

Completează corect
Completează corect Completează un șir,
1. un șir, iar al doilea corect
cel puțin un șir. cu maximum 3 greșeli.
sau parțial corect.
Descompune corect Descompune corect Descompune corect
2.
3 numere. 2 numere. un număr.
Completează corespunzător Completează corespunzător Completează corespunzător
3.
vecinii a 3 numere. vecinii a 2 numere. vecinii unui număr.
Identifică numerele pare și
Efectuează Efectuează
4. impare și le ordonează corect,
cu 3-4 greșeli. cu 5-6 greșeli.
cu maximum 2 greșeli.

Rezolvă corect, cu Efectuează Efectuează


5.
maximum o greșeală. cu 2 greșeli. cu 3 greșeli.

Completează semnul Completează semnul Completează semnul


6. de relație corespunzător în de relație corespunzător în de relație corespunzător
6-7 cazuri. 4-5 cazuri. în 2-3 cazuri.
Identifică 4 numere Identifică 3 numere Identifică 2 numere
7.
corecte. corecte. corecte.
Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet
8.
minimum 4 cerințe. minimum 2 cerințe. minimum o cerință.

DACĂ AI TERMINAT, EXERSEAZĂ!


Numerotează casele, așezând numerele pare pe o parte a străzii, în ordine crescătoare,
iar numerele impare pe cealaltă, în ordine crescătoare:
59, 48, 93, 71, 17, 20, 86, 45, 34, 66.

16
2 3. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000
1. Găsește numerele reprezentate prin bile.

S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U

2. Completează cu numărul corespunzător de bile:

3. Completează tabelele:
Unități 6 2 9 3 0 5 Numărul 798 430 502 6 300 12
Zeci 9 0 8 7 3 0 Sute
Sute 2 5 8 0 7 0 Zeci
Numărul Unități
4. Transcrie numerele următoare în tabel: 225; patru sute treizeci şi nouă, 6 sute 3
zeci, 9 sute şi 4 unităţi, 10 zeci; 500; 4 sute opt zeci şi 2 unităţi, opt sute cinci.
S Z U S Z U

17
5. Descompune următoarele numere după model:
678 = 600 + 70 + 8 252 = 501 =
876 = 476 = 173 =
109 = 330 = 680 =
6. Găsește numerele care au fost descompuse:
100 + 40 + 1= 300 + 2 + 30 = 3S8Z8U=
90 + 8 + 700 = 200 + 8 + 10 = 4S3Z=
60 + 7 + 700 = 400 + 6 + 90 = 6S9U=
800 + 9 + 40 = 6 + 700 = 3S3Z3U=

7. Găseşte vecinii numerelor:


825 400 199 400

430 755 289 920


8. Află toate numerele pare de forma a1a.
9. Găseşte cel mai mic şi cel mai mare număr de 3 cifre cu suma cifrelor 10.
10. Completează tabelele.
a) vecinii pari b) vecinii impari
847 400 141 509
358 780 835 910
616 198 607 400
589 909 409 301
11. Găseşte toate numerele de trei cifre care au cifra unităţilor 4, iar a sutelor dublul
cifrei unităţilor.
12. Scrie numerele:
a) de la 493 la 502;
b) cuprinse între 705 şi 690;
c) pare de la 328 la 342;
d) impare de la 711 la 697;
13. Se dau cifrele: 1, 9, 3, 7, 6. Găseşte cel mai mare şi cel mai mic număr de 3 cifre
diferite pe care le poţi forma.
14. Înlocuieşte-l pe „a” în expresia dată, găsind toate variantele posibile.
583 < 58a
18
15. Observă regula şi completează.
150 200 250 805 810

565 568 571 280 260 240

700 800 900 711 705 699

16. Notează pe fiecare vagon numărul de lăzi pe care la transportă, știind că au fost
așezate în ordine descrescătoare.
455, 200, 762, 396, 110

17. Găseşte toate numerele de 3 cifre care se pot scrie cu:


a) 1 şi 7;
b) 2, 5 şi 6 luate o singură dată;
c) 0, 3 şi 8.

18. Scrie 4 numere consecutive, al doilea fiind 200. Subliniază cifra zecilor.

19. Găsește toate numerele de forma:


6a6 71b c02 dd5
20. Ordonează crescător numerele:
a) 128, 55, 942, 569, 608, 467, 203, 763;
b) 203, 302, 23, 230, 303, 320, 222, 233.

21. Ordonează descrescător numerele:


a) 999, 234, 110, 808, 356, 922, 411, 68;
b) 546, 456, 645, 564, 566, 654, 465, 455.
22. Compară numerele:
639 693 53 503 699 669 511 115

202 220 880 808 438 483 428 62819
23. Completează cu cifre potrivite:
4 7 < 4 4 7 7 1 1 < 7 5 9 2 > 9 1 1 3 4 > 0 4
4 2 = 9 9 0 < 2 9 2 < 2 6 5 7 > 8 3 0

24. Încercuieşte numerele care pot face adevărate relaţiile:


a) 410 < ______ < 550 b) 856 > ______ > 758

325, 417, 530, 831, 609, 550, 500 830, 854, 758, 800, 727, 856, 865, 789

25. Scrie numerele formate numai din sute între care se află numerele date şi
încercuieşte-l pe acela mai apropiat.
700 704 800 ___ 763 ___ ___ 654 ___ ___ 249 ___
___ 698 ___ ___ 320 ___ ___ 928 ___ ___ 587 ___
___ 563 ___ ___ 550 ___ ___ 414 ___ ___ 333 ___

26. Află toate numerele de forma ab4, unde a + b = 6.
27. Compară predecesorul numărului 237 cu succesorul numărului 230.
28. Rotunjeşte la zeci numerele: 179, 623, 555, 854, 528, 243.
29. Află toate numerele cuprinse între 500 şi 782 în care cifra 4 apare de 2 ori.
30. Câte numere sunt scrise doar cu cifre pare în intervalul 582 625?
31. Găseşte numărul mai mic decât 1000, care are la unităţi cea mai mică cifră impară,
la zeci cu 3 mai mult, iar sutele sunt dublul unităţilor. Compară-l cu răsturnatul său.
32. Scrie toate numerele în care cifra 3 apare de 2 ori și:
a) sunt cuprinse între 285 și 373;
b) sunt mai mici decât 140;
c) sunt mai mari decât 400, dar mai mici decât 980.

33. Descoperă ce se ascunde după fiecare nor.

Eu sunt format din


Eu sunt cel mai 3 cifre consecutive,
mic număr de iar cifra zecilor
trei cifre diferite. este 6.
Sunt cuprins între Eu sunt cel mai
350 și 360 și am mare număr
două cifre identice. format din 3 cifre
identice pare.

20
34. Adevărat sau fals?
 Între 101 și 112 sunt 10 numere.
 386 este cel mai mare număr mai mic sau egal cu 387.
 Zece zeci formează o sută.
 112 are cifra unităților egală cu suma cifrei sutelor și a zecilor.
 278 este format din trei cifre pare.
 1 Z 3 U 4 S = 413
 30 de zeci formează numărul 30.
 La numărul 614, cifra unităților este mai mare decât a sutelor.
 Numărul 829 are suma cifrelor cu 2 mai mare decât 17.
 555 este format din 3 cifre identice pare.

35. Găsește numărul de trei cifre:


• Cel mai mare număr care are suma cifrelor 15.

• Cel mai mic număr care are suma cifrelor 17.

• Cel mai mic și cel mai mare număr impar cu suma cifrelor 10.

36. Completează cercurile cu cifre potrivite:

micșorează cifra mărește cifra taie cifra


zecilor cu 1 sutelor cu 1 sutelor

dublează
cifra
zecilor

egalează cifra adaugă înlocuiește


sutelor și a 4 la sute unitățile cu 0
unităților cu
cea a zecilor

21
Probă de evaluare 3

1. Completează cu numerele corespunzătoare:

689

200 80 5

907 400

500 80 0

2. Scrie numerele:

• de la 571 la 559;

• cuprinse între 192 şi 205;

• mai mari decât 319 şi mai mici decât 450, cu cifra unităţilor 8;

• impare, cu cifra zecilor 5 şi a sutelor cu 3 mai mare.

3. Găsește numerele care au fost descompuse:


400 + 60 + 2= 700 + 2 + 20 = 5S5Z2U=
50 + 6 + 300 = 100 + 5 + 10 = 8S3Z=
20 + 1 + 800 = 600 + 4 = 9S4U=

4. Scrie:
• vecinii • vecinii pari • vecinii impari
_____ 350 _____ _____ 502 _____ _____ 299 _____
_____ 400 _____ _____ 198 _____ _____ 111 _____

5. Ordonează:
a) crescător: 865, 244, 293, 908, 360, 708;
b) descrescător: 555, 725, 46, 804, 485, 862;

22
6. Compară următoarele numere cu răsturnatul lor: 801, 605, 118, 232, 975, 546.

7. Se dau cifrele: 6, 0, 5, 1, 2. Scrie:


• cel mai mic şi cel mai mare număr de 3 cifre diferite;
• numerele cu cifre diferite care au suma cifrelor mai mică decât 5.

Descriptori de performanţă

Itemi Foarte bine Bine Suficient

Completează corect Completează corect Completează corect


1.
5 descompuneri. 4 descompuneri. 2-3 descompuneri.
Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet
2.
minimum 3 cerințe. minimum 2 cerințe. minimum o cerință.

3. Identifică 8-9 numere. Identifică 6-7 numere. Identifică 4-5 numere.

Completează corespunzător Completează corespunzător Completează corespunzător


4.
vecinii a 5-6 numere. vecinii a 3-4 numere. vecinii a 2 numere.

Ordonează corect, Ordonează Ordonează corect


5.
cu maximum 2 greșeli. cu maximum 4 greșeli. cel puțin 6 numere.

Identifică numerele și
Identifică minimum Identifică minimum
compară, folosind semnele
6. 4 numere și compară 2 numere și compară
de relație, cu maximum o
parțial corect. parțial corect.
greșeală.

Rezolvă corect ambele cerințe, Rezolvă corect cel puțin Rezolvă parțial corect
7.
cu maximum o greșeală. o cerință. ambele cerințe.

Dacă ai terminat, exersează!


Completează apoi colorează! Compune numerele, însumând termenii de pe cele trei
petale. Scrie numerele obținute în centrul florii.

300 200 600 900 400

2 40 6 50 5 70 1 70 8 20

23
3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR
NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 100
3 1. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN
1. Alege rezultatul corect:
25 55 80
35 + 53 53 + 43 69 − 48
59 96 21
47 − 32 20 + 35 82 + 15
21 + 38 88 69 − 21 11 99 − 97 97
39 − 14 52 66 − 55 35 76 + 23 2
15 48 99
2. Completează cifrele care lipsesc:
5 + 8 + 4 2 + 5 1 + 9 + 3 + 3 + 5 +
2 3 1 6 3 3 4 2 3 3 2 7
7 9 9 7 6 5 8 5 6 9 5 8 6 9

8 − 6 − 8 7 − 7 9 − 9 − 6 9 − 5 − 2 −
2 5 1 3 5 5 2 4 1 1 3
3 3 5 4 6 2 2 6 4 3 3 5 3 5 3

3. Din suma numerelor aflate în exteriorul fiecărei figuri geometrice, scade diferența
numerelor din interior

4. Calculează și încercuiește numărul de zeci cel mai apropiat de rezultat.

24
5. Află termenul necunoscut:
72 + a = 99 m + 23 = 47 11 + v = 93
89 − b = 64 75 − n = 31 x + 22 = 47
c + 26 = 68 86 − o = 32 59 − y = 41
d − 23 = 36 p − 34 = 34 z − 80 = 20

6. Efectuează:
(31 + 24) + 30 = 74 − (50 + 1) = (2 + 30) + (17 − 7) =
(95 − 24) − 31 = 1 + (21 + 25) = (5 + 11) + (28 − 15) =
(42 − 40) + 12 = 25 + (15 − 12) = (68 − 14) − (33 + 10) =

(9 + 60) − 4 = 55 − (25 + 30) = (15 + 24) − (30 + 6) =

7. Completează cu (A) adevărat sau (F) fals:


43 + 15 < 52 55 + 10 < 67 − 13
95 − 72 > 14 66 − 43 > 42 + 26
62 + 17 > 80 41 + 37 < 85 − 32
54 − 34 < 10 89 − 44 > 70 + 19

8. Completează tabelele:

+ 12 24 31 - 68 99 56
42 34
14 29 5 70
60 87
64 51

9. Completează tabelul:
a 68 76
b 1 4 3
a+b 29
a-b 11 74 20 23

25
10. La florărie s-au adus 85 de garoafe albe, roz și galbene. Garoafe albe sunt 32, roz 20.
Câte garoafe galbene s-au adus?

11. În grădină au înflorit 77 de lalele roșii, albe și mov. Știind că cele roșii și
albe sunt în total 55, află numărul lalelelor mov.

12. Mircea, Rareș și Ionuț au împreună 67 de lei. Mircea și Rareș au în total


55 de lei, iar Rareș și Ionuț împreună au 37 de lei. Să se afle câți lei are fiecare.

13. Rața are 12 bobocei, iar cloșca a scos un


număr dublu de puișori.
Câți pui au scos împreună cele două păsări?

14. Pentru petrecerea din poieniță, ariciul a


strâns 54 de mere și ciuperci cu 10 mai puține.
Câte ciuperci a strâns ariciul?
Câte mere și ciuperci are pregătite pentru
petrecere?

15. Într-o cutie sunt 56 de bile. Dintre acestea 22 sunt


galbene, 31 sunt roșii, iar restul sunt albastre.
Câte bile albastre sunt?

16. Află numărul care adunat cu 36 dă suma cu 10 mai mică decât 78.

17. În grădina școlii, elevii au plantat 23 de panseluțe, 20 de lalele, iar trandafiri


cât panseluțe și lalele la un loc.
Câte flori au plantat elevii?

18. Află suma a trei numere, știind că primul este egal cu suma numerelor 31
și 11, al doilea termen este cât diferența numerelor 84 și 61, iar al treilea termen
este vecinul mai mare al celui de-al doilea termen.

26
Probă de evaluare 4
1. Calculează:


2. Determină termenul necunoscut:

a + 43 = 85 36 + b = 99 57 − c = 16 d − 25 = 53

3. Carina are în bibliotecă 36 de cărți de colorat și 21 de cărți cu poezii.


Câte cărți are Carina în bibliotecă?

R:

4. Tudor are 72 de timbre, iar Matias, 30 de timbre.


Cu câte timbre are mai mult Tudor decât Matias?

R:

5. După ce a folosit 24 de nuci pentru cozonac,


Gabriel a rămas cu 45 de nuci.
Câte nuci a avut Gabriel?

R:

27
6. Într-o tabără au mers 56 de fete, iar băieți cu 13 mai puțini.
Câți copii au fost în tabără?

R:

7. Compune o problemă după exercițiul de mai jos:


35 + 20 − 13

R:

Descriptori de performanţă

Itemi Foarte bine Bine Suficient

Calculează corect Calculează corect Calculează corect


1.
16-18 operații. 12-15 operații. 8-11 operații.
Determină corect
2. Rezolvă cu o greșeală. Rezolvă cu două greșeli.
3-4 termeni.
Rezolvă corect și notează Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet
3.
răspunsul. minimum 2 cerințe. minimum o cerință.
Rezolvă corect și notează Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet
4.
răspunsul. minimum 2 cerințe. minimum o cerință.
Rezolvă corect și notează Rezolvă corect și complet Rezolvă corect și complet
5.
răspunsul. minimum 2 cerințe. minimum o cerință.

Rezolvă corect, cu Identifică operațiile, dar Identifică o operație și


6.
maximum o greșeală. rezolvă cu greșeli. calculează.

Transpune corect operațiile Înțelege semnificația


Transpune corect operațiile
matematice în textul unei operații matematice
7. matematice în textul
problemei și rezolvă parțial și o transpune în text.
problemei și rezolvă corect.
corect. Calculează parțial corect.

28
3 2. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA CU TRECERE PESTE ORDIN
1. Calculează, grupând convenabil, conform modelului.
7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11 7 + 4 = 1 + 6 + 4 = 1 + 10 = 11
9+7= 8+6=
6+5= 5+9=

9+9= 7+6=

2. Descoperă regula și încercuiește numerele potrivite:

12 13

8 2 5 8 6
5
10
4 6 4 7 3

15 14

7 8 1 10 8
9 2 5
0 6 6 9

3. Grupează convenabil:
17 − 9 = 17 − 7 − 2 = 10 − 2 = 8 17 − 9 = 10 − 9 + 7 = 1 + 7 = 8
15 − 6 = 17 − 8 =
12 − 8 = 13 − 6 =
18 − 9 = 14 − 7 =

4. Calculează:
4+7= 9+3= 12 − 5 = 18 − 9 =
8+9= 6+6= 17 − 8 = 12 − 3 =
5+8= 4+8= 13 − 4 = 14 − 7 =
7+7= 6+5= 13 − 6 = 12 − 9 =

29
5. Efectuează:

6. Completează:
27 – – 12
21 – – 14
17 = =8
25 – – 17
20 – – 15

7. Unește după model:


+ -
7 12 16 15 25 30 18 17 11 24 30 23
8 9 9 6 19 7

14 7 13 28 26 25
17 24 20 21 7 9 16
16 7 19 19 8

8. Calculează și compară:
6+ 7 −5 6 − ( 7 − 5) (17 − 9 ) − 3 17 − ( 9 − 3)
29 − 14 + 8 29 − (14 + 8) ( 9 + 15) − 7 9 + (15 − 7)
30 − 15 − 5 30 − (15 − 5) (14 − 8 ) + 5 14 − ( 8 + 5)
23 + 3 − 2 23 + ( 3 − 2) (28 − 10) + 3 28 − (10 + 3)

9. Pe un raft sunt 26 de instrumente muzicale. Se vând 9.


Câte instrumente muzicale au rămas pe raft?
10. David a decupat 21 de fructe din hârtie glasată, iar Mioara 19.
Cine a decupat mai multe fructe? Cu cât?
11. O revistă are 30 de pagini. Raul a citit 11 pagini.
Câte pagini mai are de citit?
12. O veveriță are 25 de nuci, cu 6 mai mult decât vecina ei, Rica.
Câte nuci are Rica?
13. Alexandru are 13 ani. Sora lui are cu 4 mai puțin. Câți ani are sora lui Alexandru?
Câți ani va avea Alexandru când sora lui va împlini 16 ani?

30
14. Completează tabele, respectând sensul indicat prin săgeți.

23 34 83 35 41 24 68 39
17 11 52 29 8 22 50 25

15. Află termenul necunoscut.

22 − a = 17 e + 31 = 60 i + (39 + 19) = 61

27 + b = 63 f − 74 = 6 (91 − 10) − j = 53

19 + c = 47 g − 26 = 36 k − (38 − 19) = 27

73 − d = 26 h + 18 = 99 (30 − 8) + l = 68

16. Observă, apoi calculează:

a a + 3 a − 18 a + 33 a + 26 a − 9 a + 10 a − 45 a − 30 a + 17 a − 41

67

45

17. Scăzătorul este 27, iar diferența 53. Află descăzutul.

18. Completează cifrele care lipsesc:


2 + 4 + 6 + 4 + 2 + 5 + 3 + 5 +
7 9 8 5 8 4 9
3 4 5 1 7 1 7 2 5 1 7 3 6 2 3 3

9 − 7 − 8 − 8 − 4 − 3 − 1 − 9 −
5 7 2 6 3 9 4 1 4 3 5
4 8 2 2 7 3 9 1 8 5 6 2 6

19. La o fermă sunt 23 de cai și vaci cu 39 mai multe. Pune întrebarea și rezolvă
printr-o expresie.

31
20. Completează tabelele:
a b c a+b+c a b c a+b−c
55 33 11 35 17 13
47 19 24 27 65 39
17 18 19 63 7 40
24 28 30 39 56 25

21. Mă gândesc la un număr par mai mic decât 75 și mai mare decât 50, cu cifra
zecilor egală cu cifra unităților. Scad din el răsturnatul său.
Ce număr obțin?

22. Află suma a trei numere consecutive, știind că primul este 25.

23. Află suma a trei numere consecutive, știind că ultimul este 14.

24. Suma a trei numere naturale este 55. Primul termen este 21, al doilea
este cu 8 mai mic decât primul.
Care este al treilea termen?

25. Diferența a două numere pare este 42. Scrie 3 variante posibile.

26. Completează cu numere potrivite, astfel încât relația să fie adevărată:

32 + < 60 + 37 < 79 85 – < 6

+ 19 > 42 – 43 > 16 26 + < 27

97 – > 23 5 + > 43 71 + > 83

– 31 < 12 51 – < 12 + 35 > 98

27. Din predecesorul numărului 57, scade-l pe succesorul numărului 38.

28. Micșorează numărul par care urmează după 42 cu răsturnatul vecinului mai
mic al numărului 83.

29. Din ce număr trebuie să-l scazi pe 6 pentru a obține suma numerelor 65 și 28?

32
30. Mărește numerele 27 și 15 cu 18 și calculează suma numerelor astfel obținute.
Află numărul cu 36 mai mic decât această sumă.

31. Află numărul mai mare decât 50, dar mai mic decât 60, știind că cifra unităților
este cu 3 mai mică decât a zecilor.

32. Află numărul cuprins între 70 și 80 cu suma cifrelor 10.

33. Află diferența dintre cel mai mare număr format din zeci și unități cu 7 la cifra
unităților și cel mai mic număr din două cifre consecutive.

34. Completează:

62 - 32 19 + 27 60 - 38 82 - 65

- 18 81 - +

25 + 19 + 27 - 28 - 15

63 - - 46 70 + 30

29

33
Probă de evaluare 5
1. Calculează, apoi ordonează rezultatele în ordine crescătoare.
71 + 19 = 76 − 38 = 85 − 48 =

27 + 59 = 32 − 19 = 17 + 29 =

44 + 28 = 25 − 17 = 60 − 15 =

38 + 53 = 61 − 19 = 81 + 19 =

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2. Calculează și scrie semnul: <, > sau =

51 ‒ 28 34 27 63 ‒ 29 14 + 17 37 + 5


3. Află termenul necunoscut.

62 ‒ a = 14 52 + c = 71

b ‒ 33 = 29 d + (32 ‒ 7) = 42


34
4. La papetărie:

Au fost 20 42 17 35
S-au adus 14 15 3 16
S-au vândut 10 31 8 24
a) Câte caiete au rămas?

b) Câte penare au rămas?

c) Câte creioane și rigle au fost la început?

d) Câte rechizite s-au adus în total?

e) Cu câte creioane s-au vândut mai multe decât caiete?

f) Câte caiete și penare au rămas?

g) Câte penare și rigle s-au vândut?

h) Câte caiete mai trebuie aduse ca să fie 30?

Descriptori de performanţă

Itemi Foarte bine Bine Suficient


Efectuează corect Efectuează corect Efectuează corect
10-12 calcule 7-9 calcule și ordonează 4-6 calcule și ordonează
1. și ordonează corect, corect, cu maximum parțial corect.
cu maximum o greșeală. 2 greșeli.
Calculează corect 4 exerciții Calculează corect 3 exerciții Calculează corect 2 exerciții
2. și scrie semnele de relație și scrie semnele de relație și scrie semnele de relație
potrivite. potrivite. potrivite.
Determină corect Determină corect Determină corect
3. minimum 3 termeni. minimum 2 termeni. minimum un termen.
Rezolvă corect Rezolvă corect Rezolvă corect
4.
7-8 cerințe. 5-6 cerințe. 2-4 cerințe.

35
4 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR
NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 1000
4 1. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN
1. Completeză:

- 500 + 300 - 200 + 500 + 100


1000

2. Află termenul necunoscut:


300 + = 900 – 400 = 100 + 700 = 800
700 – = 100 + 600 = 800 200 + = 900
900 – = 600 200 + = 700 700 – = 200
– 200 = 300 700 – = 300 – 400 = 500

3. Dacă scăzătorul este 700, cât poate fi descăzutul?


4. Dacă a = 200, b = 500, c cu 400 mai mare decât a, d cu 100 mai mic decât b, află:
a+b b+d c−a b−d c+d−a c + d − (a + b)
5. Calculează și compară rezultatele obținute:
390 ‒ 90 400 + 30 340 ‒ 40 570 ‒ 70
9 + 100 760 ‒ 60 909 ‒ 9 990 ‒ 90
200 + 5 903 ‒ 3 720 ‒ 20 400 + 4
608 ‒ 8 600 + 10 250 ‒ 50 600 + 5
6. În livadă sunt 200 de meri și cu 50 mai mulți peri.
Câți peri sunt în livadă?
7. Iulia a cheltuit 40 de lei din cei 240 pe care îi avea, iar Darius a cheltuit 30 de
lei din cei 130 de lei pe care i-a economisit.
De câți lei mai au nevoie pentru a-și cumpăra împreună un joc cu 400 de lei?
8. Adaugă numărul 7 la 300. Compară rezultatul cu răsturnatul său.

9. Află suma dintre cel mai mic număr de 3 cifre și cel mai mare număr de o cifră.

10. La suma vecinilor numărului 50, adaugă diferența numerelor 620 și 20.

36
11. Completează tabelele:
a 790 5 870 660 6 a 173 614 526 453 358
b 4 420 7 3 320 b 3 4 6 3 8
a+b a‒b
12. Încercuiește numerele care fac adevărată relația: a − 8 < 700
548; 878; 248; 988; 438; 128; 658; 338
13. Dintre cele 177 de ziare de la chioșc, au fost vândute până la ora 8, 7 bucăți.
Câte ziare mai trebuie vândute?
14. Suma a trei numere este 938. Suma primelor două numere este 931,
iar suma ultimelor două este 8.
Află cele trei numere.
15. Scrie numerele obținute

714 907

113 801
– 10 + 30
518 306

612 405

16. Compune numerele:


700 + 40 + 2 = 4 + 300 + 20 =
20 + 3 + 400 = 70 + 1 + 200 =
100 + 5 + 60 = 500 + 80 + 2 =
800 + 9 + 50 = 3 + 600 + 90 =
17. Descompune sau compune numerele:
237 = 444 =
396 = 500 + 80 + 2 =
775 = 3 + 600 + 90 =
18. Completează cu A (adevărat) sau F (fals):
 Suma numerelor 801 și 10 este 810.
 Dacă îl scădem pe 30 din 933 se obține 903.
 Dacă descăzutul este 189, iar diferența 109, scăzătorul este cel mai mare
număr par din două cifre.
 Dacă micșorăm răsturnatul lui 142 cu 40, obținem un număr par.
 Dacă descăzutul este 382, diferența poate fi 400.
37
19. Scade-l pe 40 din numărul cuprins între 400 și 500 scris cu cifre identice.
20. Calculează și fă proba prin operația indicată:
900 + 27 = 723 – 23 = 200 + 74 = 386 – 86 =
+ - - -
72 + 600 = 821 – 21 = 792 – 92 = 300 + 45 =
+ + + -

21. Completează tabelul:


a 700 82 a 923 654 181
b 41 300 200 b 49 200
a + b 775 241 396 182 213 a‒b 23 600 700 76 100
22. Într-o cutie sunt 100 de bile verzi, roșii 20 și galbene cu 14 mai puține decât roșii.
Câte bile sunt în total?
23. La un aprozar sunt 238 kg de mere, portocale cu 28 kg mai puține, iar cireșe cu
100 kg mai puține decât portocale.
Câte kg de portocale și cireșe sunt la un loc?
24. Află termenul necunoscut:
a − (26 + 15) = 500 a − (46 − 38) = 428 − 28
a − (48 − 29) = 300 a − (28 + 13) = 609 − 9
25. Completează casetele:
213 + 531 324 + 412

200 10 3 500 30 1

26. La biblioteca școlii sunt 756 de cărți, dintre care 210 sunt cărți cu povești, 105
sunt enciclopedii, iar restul sunt romane de aventuri.
Câte romane de aventuri sunt la bibliotecă?
27. La o fermă sunt 513 animale: găini, rațe și gâște.
Câte găini sunt, dacă rațe și gâște sunt câte 201?

38
28. Efectuează:
1 4 2 + 2 3 5 + 3 2 3 + 6 0 3 + 5 1 1 + 4 0 2 +
1 2 1 2 4 1 4 2 3 1 5 2 3 0 0 2 3 0
2 0 6 1 0 2 2 4 2 2 4 3 1 8 7 1 6 5

6 − 4 8 9 − 6 4 7 − 5 8 − 7 5 8 − 7 9 −
4 3 2 8 2 2 4 2 6 4 4
2 4 2 2 6 2 2 2 5 3 3 3 5

29. Calculează:
(879 − 634) − 123 = 886 − (442 + 112) =

(986 − 654) + 112 = 997 − (500 + 331) =

(324 + 453) − 654 = 125 + (412 + 342) =

(406 + 123) + 250 = 231 + (568 − 313) =

30. Calculează −  știind că:


676 ‒ 130 =  514 + 432 =
 ‒ 504 = ‒ =
242 + =  + 92 =

31. Completează:
324 + 173 = 899 – + 312 = 546 + 133
– 634 = 977 – 742 755 – = 874 – 652
713 + = 335 + 631 936 – 425 = + 511
685 – 432 = + 121 875 – 323 = 142 +

32. Marius are timbre românești, englezești și franțuzești, în total 454.


Câte timbre românești are, dacă cele străine sunt 214?
33. Victor are 499 de lei. Își cumpără două mingi cu câte 35 de lei și o bicicletă cu 110 lei.
Câți lei îi rămân?
34. În grădină s-au plantat 200 fire de roșii, cu 43 mai mulți ardei, iar verze cât roșii și
ardei la un loc.
Câte verze s-au plantat? Câte legume s-au plantat în total?
39
Probă de evaluare 6
1. Completează tabelul:
a 422 462 379 452 836
b 312 200 223 123 313 304
a+b 511 694 729 444
a‒b 131 221 59 331 0

2. Calculează:
a) suma numerelor din interiorul 430
cercului; 796
321 354
148
b) diferența numerelor care sunt în
dreptunghi, dar nu sunt în cerc.
a) b)

3. Află termenul necunoscut:


251 + a = 486 796 ‒ b = 621 (900 + 75) ‒ c = 333

4. Află:
a) descăzutul, dacă scăzătorul și diferența sunt 223;
b) numărul cu 541 mai mic decât succesorul lui 856;
c) numărul 679 micșorat cu 253;
d) cu cât este mai mare suma numerelor 300 și 242 decât 120.

5. Într-un lac sunt 342 de păstrăvi și crapi cu 141 mai puțini.


Câți pești sunt în lac?

R:

40

S-ar putea să vă placă și