Sunteți pe pagina 1din 5

1 Unește, cu o linie, imaginea corespunzătoare cuvântul.

L
Transcrie cuvintele. 0
1
2
3
4
5
6
7
8

melc leu miel luna

2 Completează cuvintele de sub imagini cu literele ce lipsesc L


0
1
2
3
4
5
6
7
8

Că__șun____, ___aloa___e ___rc, co___a____

3 Citește silabele și formează cuvinte. L


0
1
ma men mi re
2
ru cui ur me 3
4
cu re nu ca
5
6

4 Bifează răspunsul corect. L


țepoasă 0
1
Blănița iepurașului este moale 2

aspră

pufoasă L
0
Haina ariciului este mătăsoasă 1
2
țepoasă
5 Ordonează cuvintele în propozițiile de mai jos. L
0
locuiește Moldova Lenuța în 1
2
3

locuiesc tăi Unde ?


bunicii L
0
1
2
3

6 Transcrie textul de mai jos. L


0
Ne-au rămas din moș- strămoși 1
2
Lacuri, codrii cei frumoși,
3
Lanuri doldora de pâine, 4
5
Flori cu fluturi și albine
6
Plaiul nostru de poveste 7
8
Să-l pastrăm așa cum este.
9

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Barem de corectareșiacordareapunctajului
Ite Scor Răspunscorect Punctajacumul Explicațiii
m maxi at
m
1 8p Leu, miel, melc, lună 2p Se acordăcâte 1
2p punctpentrufiecarecorespondențăcorectă
2p .
2p Se maiacordăcâte 1p
pentrufiecarecuvântscris correct.
2 8p Capșune, cerc, baloane, 2p Se acordăcâte 1
copac 2p punctpentrufiecareliterăgăsitășiscrisăcor
2p ect
2p
3 6p mare; mi-re 3p Se acordăcâte un
ru-men; ur-me 3p punctpentrufiecarecuvând format
cu-cul; nu-că correct.
4 4p Blănițaiepurașuluiestemoa 2p Se acordăcâte 1
le. punctpentrucitireacorectă a
Hainaariciuluiestețepoasă. 2p enunțurilorșicâte 1
punctpentrufiecarebifarecorectă a
cuvântului ales

5 6p Lenuțalocuieșteîn 3p Se acordăcâte 1
Moldova. punctpentruordonareacorectă a
Undelocuiescbuniciităi? 3p cuvintelorînpropoziții.
6 9p 6p Se acordăcâte 1
punctpentrufiecarepropozițiiscrisă
correct.
Se acordă un
punctpentruscriereacorectă a
ortogramelorpropuse
Se acordă un
punctpentrurespectareapunctuației
Se maiacordă 1
punctpentruacuratețeascrisului.

Barem de convertire a punctajuluiînpuncte

Calificativu Recuperare Satisfăcător Bine Foarte bine


l
Punctaj 0-9 10-23 24-36 37-41

Procente 1-33% 34-64% 65-89% 90-100%


Raionul Făleşti
Direcţia Generală Educaţie și
Localitatea s. Mărăndeni
CulturăFăleşti
Instituția de învățământ
«APROBAT» IP Gimnaziul „ Tudor Dron”
s.Mărăndeni, r. Fălești

__________ M. Osadța, şef DGEC Numele , prenumele elevului

Fălești Macnovit Paula

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

TESTARE NAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

_____________________ Timp alocat – 60 de minute

Rechizite și materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucțiuni pentru candidat:


-Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
- Lucrează independent.
_____________________________________________________________________________

Îți dorim mult succes!


Numele şi prenumele evaluatorului: ___________________________ Punctaj total:________