Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:DEC-Domeniul Estetic-Creativ


TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„Cu ce și cum exprimă m ceea ce simțim?”
PROIECT: „ZÂ MBETUL PRIMĂ VERII”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Mama-i câ ntec/ Mama-i floare (Mă rțișor)”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Zambile pentru mama”
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi
MOD DE REALIZARE: desen
DURATĂ:30 de minute
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activită ți)
Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
-Manifestă creativitate în activită ți diverse
-Demonstrează creativitate prin activită ți artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creative
SCOP:Formarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic prin
exersarea deprinderilor tehnice specifice desenului
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să denumeasca si să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru;
O2- Să aplice reguli de utilizare a acestora;
O3- Să utilizeze cuvinte și expresii specifice desenului;
O4- Să redea tema dată desenâ nd vaza și florile pentru mama;
O5- Să poziţioneze corect elementele în spaţiul de lucru .

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ȘI PROCEDEE:Conversația, Explicația, Expunerea, Observația,
Analiza produselor activită ții, Exercițiul, demonstrația
 MIJLOACE DIDACTICE: coală albă , creioane colorate, ghiveci cu zambile,
poezia „Degețele-lă că țele”, planșă model
 FORMA DE ORGANIZARE:frontal, individual
Material bibliografic:

 Curriculum pentru educație timpurie 2019, MEN


Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfă șurarea activită ții: conversația frontal Observarea
organizatoric •Aerisirea să lii de clasă sistematică a
•Pregă tirea materialelor necesare pentru activitate preșcolarilor
•Salutul

Solicit copiilor să adopte o poziţie corectă pe scă unele pentru


a putea desena corect: spatele drept, mâ inile pe masă , capul
drept,
2.Captarea Surpriza va fi un ghiveci cu o zambilă albă . Copiii vor observa
atenției zambila. Se va iniția o discuție cu privire la aceasta.
-Unde cresc zambilele? Observarea
-Ce miros au zambilele? Conversația Ghiveci cu sistematică a
-Ce culori pot avea? observația zambile frontal preșcolarilor
-Cui putem oferi zambile?
-Cu ce ocazie?
3.Anunțarea Anunț tema și obiectivele activită ții într-un mod accesibil
temei și a copiilor: desen „Zambile pentru mama” Observarea
obiectivelor Conversația sistematică a
preșcolarilor
4.Dirijarea Intuirea materialelor de lucru
activității Conversația Foaie A4 Frontal Observarea
Se identifică materialele de pe masă și se amintește tehnica
sistematică a
de lucru prin care fiecare copil își va realiza vaza cu zambile. preșcolarilor
Observația Planșă
Prezint modelul realizat de mine.
model
-Ce formă are vaza? Individual
-Ce se află în interiorul să u?
-Ce formă au frunzele zambilei? Ce culoare? Dar tulpina?
-Ce formă au florile zambilei? Ce culoare?
Încălzirea musculaturii mâinii se face cu ajutorul unei
poezii despre degețele:
Degețele-lăcăţele,
Exercițiul Frontal Aprecieri
(Încleștăm degetele de la ambele mâini, formând un "lacăt")
Poezia verbale
Nu trece nimeni de ele! „Degețele
-lă că țele”
(Batem cu "lacătul" în masă)
Le sucești, le răsucești,
(Rotim "lacătul" într-o parte și în alta)
Bați și tot nu reușești!
(Batem cu "lacătul" în masă)
Dacă sufli... Unde-i?! Nu e!
"Lacătul" - pfuuu! - se descuie!
(Suflam peste "lacăt" și întoarcem palmele în sus)
Se prezintă tehnica de lucru
Demonstrarea acțiunilor ce urmează să le efectueze
pentru efectuarea temei:
Fiecare copil are la dispoziție o foaie albă format A4. Foia
Demonstrația Observarea
este poziționată orizontal. Foaie A4 sistematică a
Frontal preșcolarilor
Se începe cu redarea vazei care are forma unui dreptunghi în
poziție orizontală .
Explicația
Tulpina zambilei va fi redată printr-o linie groasă verticală ,
Creioane
urmată de două ovale alungite poziționate pe tulpina, de colorate
culoare verde, acestea fiind frunzele zambilei. Pe tulpină în
partea de sus se vor desena cerculețe mici de culoare mov,
roz, galben, alb.
Exercițiul Individual
Executarea propriu-zisă a temei:
Realizarea temei se va face pe fond muzical.
În timp ce copiii lucrează ofer indicaţii individuale și
Conversația Aprecieri
colective dacă este cazul, atenţionâ ndu-i pe copii să
verbale
folosească culorile potrivite, să redea corect forma şi
culoarea zambilei, să nu apese cu creionul colorat, etc. Dacă
preșcolarii doresc pot să deseneze și alte elemente dar strict
legate de tema noastră .
De asemenea se va avea grijă ca în timpul lucrului copiii să
aibă o poziţie corespunză toare.

5.Obținerea La final lucră rile preșcolarilor vor fi ară tate tuturor copiilor Conversația Observarea
performanței și se vor face aprecieri asupra modului de realizare al sistematică a
lucră rilor. Analiza preșcolarilor
produselor Frontal
În evaluarea lucră rilor se va ține cont de redarea corectă a activită ții
temei, creativitate şi originalitate, acurateţe, finalizarea Aprecieri
lucră rii. Turul galeriei verbale

6.Concluzii și Se fac aprecieri pozitive asupra tuturor lucră rilor. Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri verbale