Sunteți pe pagina 1din 2

Project: 2018-1-RO01-KA229-049482_1

Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila _______________________________


ștr. Dorului, nr. 38, _______________________________
loc. Brăila, jud. Brăila _______________________________

Nr.înregistrare: Nr.înregistrare:

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi _____________________

Părțile acordului

A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” BRĂILA, cu sediul în loc. Brăila, str. Dorului, nr.
38, jud. Brăila, reprezentată de doamna CICI – MIHAELA BOLOVAN, în calitate de Director și
echipa de proiect, reprezentată de profesorii: Dincă Nicoleta, Râpa Mihaela, Georgescu Iulia,

B) Instituție parteneră: ȘCOALA/ LICEUL/ COLEGIUL


_____________________________________________, cu sediul în
_____________________________________________________________________, reprezentat/ă
de domnul/ doamna _____________________________________________, î n calitate de Director
și profesor coordonator ____________________________________________.

Obiectul acordului

Obiectul acestui acord îl constituie colaborarea în vederea implementării la nivel național a


Mini – proiectelor denumite PBL-uri realizate prin utilizarea metodelor inovative Învățarea bazată pe
proiecte și Teoria inteligențelor multiple, derulate în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic
Erasmus+ KA229 „TRANSDISCIPLINARITY - BRIDGE OR BORDERS IN 21 CENTURY? ” –
TABOO, nr. 2018-1-RO01-KA229-049482_1, coordonat de Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila
în parteneriat cu școli din Turcia, Letonia și Italia.

Obligațiile părților

A) Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila se obligă:


- să informeze partenerul despre activitățile derulate în cadrul Proiectului Erasmus+
Project: 2018-1-RO01-KA229-049482_1

- să pună la dispoziție partenerului Ghidul de bune practici „GOOD PRACTICE IN TABOO


ERASMUS + PROJECT
- 2018-2020”, în vederea implementării PBL-urilor realizate prin utilizarea metodelor inovative
Învățarea bazată pe proiecte și Teoria inteligențelor multiple, la clasele de elevi
- să creeze conturi de utilizator pentru profesorul coordonator și pentru elevii aparținînd școlii
partenere pe Platforma e-learning a proiectului Erasmus+ https://taboo-
erasmusplus.reteauaedu.ro în vederea postării materialelor reprezentative de la activitățile
derulate
- să desfășoare activitate de mentorat a profesorului coordonator de la școala parteneră în
vederea implementării activităților Proiectului Erasmus+
B) Școala parteneră ____________________________________ se obligă:
- să promoveze activităților derulate în cadrul Proiectului Erasmus+ la nivelul școlii și
comunității locale
- să asigure condițiile implementării PBL-urilor realizate prin utilizarea metodelor inovative
Învățarea bazată pe proiecte și Teoria inteligențelor multiple, la clasele de elevi
- să faciliteze accesarea platformei e-learning a proiectului Erasmus+ https://taboo-
erasmusplus.reteauaedu.ro în vederea postării materialelor reprezentative de la activitățile
derulate de către profesorul coordonator și elevi
- să mediatizeze rezultatele Proiectului Erasmus+ la nivelul școlii și comunității locale

Durata acordului
1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada _______________________;
2. În cazul în care Proiectul Erasmus+ va necesita continuarea acestei colaborări, părțile pot
conveni prelungirea acestui acord.

Prezentul acord se încheie în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
partener.

ȘCOALA GIM. „ANTON PANN” BRĂILA ________________________________

DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF. CICI – MIHAELA BOLOVAN PROF. ___________________________