Sunteți pe pagina 1din 154

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.

c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 1/154


5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 2/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

• Aţi sperat vreodată să puteţi scăpa de stresurile


dumneavoastră şi nu aţi ştiut cum să procedaţi?
• V-aţi dori să corectaţi relaţiile din familie şi cu
alte persoane?
• V-aţi îmbolnăvit? De unde a aparut boala? Cum să
scăpaţi de ea? De câte ori nu ne-am pus cu toţii aceste LUMINA SUFLETULUI
întrebări?
Toate acestea se află în putt,,;rik dumneavoastră. Citiţi
cartea "Lumina sufletului" de Luulc Viihna. Luule Viilma

Prima carte în care sunt pro.entatl: stresurile şi bolile Traducere de


pe care acestea le provoaeă. Valentina Roşea

  Această carte a fhst scri,Wllwl/ll'1I('a oamenii să poată


să-şi îmbunătăţeasâi singuri propria ,wlmltate. Maniera
de prezentare a jhst i'n mod deliheral si/fllJIUicatapentru
ca ajutorul să fie accesihil {w11fl'lI./ie('al'l'.

  Învăţătura cu privire la iel'(Ol'(,('s/t, silt/pld şi acce-


sibilă pentru aceia care slllll ,~llIcI  ,\'1 7 ~ ş l  /'ecunoască pro-
  priile greşeli şi inalJlimhilt'1 1'I'//I/,1I lIcl'ia  care caută
vinovaţi în afara propriei I J t'1 ',\'  OI 1 1 1 1 ' 

Editura Dharana
Bucureşti
2007

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 3/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

erransfation Copyrignt  © 2006 CEditura (])J{jURJI:N}I 


%ate arepturi{e asup!'a versiunii în fim6a română aparţin
CEditurii (])J{}I1?JI:N}I. 1?,ţproaucerea integrafă sau parţiafă a
teY\f;u{uisau a i{ustraţiifor din această carte este posi6ifă numai cu

acorauC CEditurii (])J{}I 1?JI:N}I.

CEditura !JJfiarana (Bucuresti


Str. Sfanta CEcaterina nr.15, secUI, O,eP 53
ereC:021-33 72424
e-maiC:eaitura@g11lail:colII 

VIILMA, LUULE
Lumina sufletului /  I.uulc ViillIIll ; tl'lld.: Valcntina
Roşea, Gavrilă Hentcl' .. BlIl.:un:~1i : 1 > 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 . 2007
ISBN 978·973·8975·0l)·5

1. Roşea, Valentina (Irad.)


II. Henter, Gavl'ilă (Irad.)

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 4/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

lUB1RE, lERT ARE Şl SĂNĂT ATI:

Luule Viilma a sistematizat învăţătura sa în A devenit o· tradiţie să se vorbească despre sănătatea


fizică şi cea sufletească de parcă ar fi lucruri diferite. În
şapte volume.
asemenea circumstanţe, omul contemporan este atât de
~ Acesta este primul dintre ele.
materialist, încât, pentru a-l învăţa să-şi refacă sănătatea,
In curând vom publica următoarele trei volume.
trebuie să începem cu ceea ce poate fi palpabil, material.
Practica medicală impune o asemenea abordare. Cine a
ales posibilitatea vindecării netradiţionale trebuie să ştie ce
este sănătatea şi să utilizeze aceste cunoştinţe. Cine speră
"Când iert, că se va vindeca printr-un gest al mâinii, se înşeală cum-
pot să iubesc, plit. Credulul va plăti cu propria sănătate. Dacă cineva vă
ameliorează sănătatea prin punerea mâinilor sau prin
pot să devin fericit, transmiterea energiei, efectul este de scurtă durată, dispar

pot să fiu sănătos, doarBoala


consecinţele.
poate fi Aşa vindecă
tratată şi medicina
doar prin tradiţională.
eliminarea cauzei, care
pot să am succes în toate". este în noi. Fiecare om intuieşte cauza bolii sale în mod
instinctiv, majoritatea, însă, n-o conştientizează. Cel mai
bun vindecător este însuşi omul. Sarcina medicului este
să-I înveţe, să-I îndrume, să-I ajute şi să îi arate greşelile.
Dacă omul nu se va ajuta el însuşi, nici Dumnezeu nu-l va
ajuta.

Omul este un Spirit, care prin Suflet  dispune de


Corpul său.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 5/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


Corpul nostru este ca un copil ce tânjeşte în perma- trage boala. Aceasta este doar efectul. Cauza a fost gândul
nentă să fie iubit, iar dacă vom avea grijă de el, se va bu- sau fapta negativă.
cura sincer şi ne va răsplăti, imediat, cu dărnicie. Când
omul se trezeşte dimineaţa şi spune: Bună dimineaţa, fiinţa Următoarea expunere se adreseaza. acelora care
mea! Eu te iubesc! Astăzi vei avea o zi bună", - ziua va fi doresc sa.se ajute singuri
cu adevărat mai bună, iar seara, dacă va spune: "Noapte
bună , fiinta mea! Eu te iubesc! Vei avea un somn liniş-
,
Energia este esenţa a tot ce există în Univers.
tit" - somnul va fi cu adevărat mai liniştit. Energie - Lumină - Iubire - Univers - Unitate
Mă simt bine când luminează soarele, savurez o plă-  Dumnezeu
cere pasivă, dar dacă soarele lUll1inează şi eu spun: "Ce Diversele tipuri de energie asigură varietatea lumii.
  fericire că soarele străluceşte!" - amplific pozitivul din Energia sănătăţii asigură sănătatea. Aşa cum Unitatea nu
mine. Când plouă şi drumurile sunt pline de noroi, putem cunoaşte starea de linişte, energia sănătăţii se află, de ase-
spune, şi de această dată, ceva ce ne produce o bucurie. menea, într-o continuă mişcare. La fel cum curge sângele
Chiar şi în cea mai neplăcută situaţie există ceva pozitiv, prin vasele sanguine, iar limfa - prin cele limfatice şi ener-
chiar dacă este o lecţie amară de viaţă. Cine ştie, poate ne gia se mişcă prin canale specifice. Circulaţia sângelui în
va fi de folos. corp poate fi întreţinută cu ajutorul unei inimi artificiale,
În sens cosmic, există legea cauzei şi efectului. Ce dar dacă se întrerupe circulaţia energiei, omul moare.
semănăm, aceea culegem. Boala este un indicator al greşe- Canalele energetice sunt invizibile. În corpul uman
lilor noastre. există o mulţime de asemenea canale. Canalul energetic
Cel căruia nu-i place când cineva îi arată greşelile şi-l principal se află în coloana vertebrală. Tocmai de aceea,
  învaţă cum să le îndrepte, se autocondamnă la suferinţă. coloana este sprijinul corpului atât la propriu, cât şi la fi-
Sufletul şi corpul
şi obligaţia omului
de a avea îşi cunosC
sănătate. obligaţiile,
Faptul printre care
că, în negativismul gurat.
getici În
saucorpul
chakre,uman
care sereprezintă
găsesc derezervele
asemeneadecentri ener-a
energie,
nostru material, continuăm Srlalunecăm în abis acţionează căror încărcare normală este asigurată prin starea normală,
negativ asupra tuturor. Omul nu este singur. Omul bolnav adică sănătoasă, a coloanei vel1ebrale.
radiază în jurul său negativitate cootaminându-i negativ pe Restabilirea sănătăţii fizice trebuie să înceapă cu co-
ceilalti. loana vertebrală. Structura corpului uman este perfect ra-
Î~ consecinţă, bolile l;lI11ilil..~imele sunt provocate în- ţională. Toate mijloacele amdliare pentru restabilirea fizi-
tr-o oarecare măsură chiar dl' Illilll'. Legea Iubirii spune că: că ne sunt date din naştere - ochii, pentru a vedea greşelile,
faptele mele se intor<.:la IlIilll' Îlldoit. Aşa cum necunoaşte- şi mâinile, pentru a le corecta. Scheletul omului împreună
rea legii nu ne sCllte~k dl' 11l~dcI\PNă, la fel şi eu primesc o cu muşchii, formează un sistem de comandă uşor de reglat,
pedeapsă dllblrl pelltrll IWIJ.lltiviNIlIUl meu. Omul însuşi a- simplu şi universal, cu condiţia să-I păstrăm în regim de

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 6/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
activitate. respiraţia va fi liberă, iar spatele va sta drept. Nu există
Priviţi-vă în oglindă - cât este de deformat corpul mâini prea lungi, există un spate care a devenit prea scurt.
dumneavoastră. Nu încercaţi să vă justificaţi de ce este aşa. Iar acum, relaxaţi-vă umerii şi întindeţi gâtuI în sus,
Dacă doriţi să vă vindecaţi, trebuie să vă îndreptaţi coloa- mai mult din spate, aşa încât să se încordeze toţi muşchii
na vertebrală. Dacă nu veţi înţelege că şi ţinuta vă influen- părţii superioare a corpului. Desfătaţi-vă prin întinderea
ţează sănătatea, n-are rost să vă străduiţi, nu vă veţi vinde- coloanei vertebrale şi bucuraţi-vă de aceasta.
ca pe deplin. După o asemenea întindere, dacă vă ridicaţi, simţiţi
altfel corpul dumneavoastră, simţiţi cum coloana verte-
Un corp moleşit  brală
ea s-aaproape
întins încăsus,
nu ceea
are greutate şi nu că
ce înseamnă încordează corpul,
aţi atins postura
 precară
ideală, în care principalul canal energetic este deschis. A-
Nu uitaţi! O vertebră nu suportă nici cea mai mică a- veţi sentimentul prospeţimii şi vă simţiţi mai bine.
tingere de altă vertebră, şi înainte de a începe să vă îndrep- Cât de des este necesar să faceti un asemenea exercitiu?
, ,

taţi coloana, trebuie să creaţi spaţiu între vertebre. Începeţi Cu cât mai des cu atât mai repede vă veţi însănătoşi. Unii
cu ridicarea vertebrelor, prin exerciţii de întindere, fie pot să facă o dată pe zi exerciţiul, alţii de o sută de ori. Fi-
stând în picioare, fie culcaţi pe podea, fie şezând. Cel mai ecare are un scop al său şi posibilitatea de a alege.
bine este să staţi pe un scaun tare. Puneţi palmele pe partea Deseori, omul obişnuit nu poate înţelege de ce este
superioară a coapselor sprijinindu-vă cu încheietura mâinii pus să-şi îndrepte spatele atunci când a venit să se trateze
de abdomen. Concentraţi-vă gândurile asupra coloanei de un cu totul alt gen de boală. De boala de spate nu moare
vertebrale. Începeţi ridicarea vertebrelor de la coccis. Ridi- nimeni - este motivaţia cel mai des întâlnită. Extinderea
carea fizică însoţiţi-o cu cea mentală. Imaginaţi-vă o pisică coloanei este importantă, fiindcă fiecărei vertebre îi
ce îşi ridică coada. Aplecaţi-vă de la mijloc şi imaginaţi-vă corespund unul sau mai multe organe, a căror sănătate se
că osul sacrum are o poziţie aproape orizontală. Doar aşa află în dependenţă directă de starea vertebrei respective.
pot fi ridicate vertebrele lombare, dorsale şi cervicale, De exemplu, între omoplaţi se află vertebra toracică numă-
fiindcă se reglează poziţia lor înclinată spre spate, care rul 6 adică vertebra inimii, a cărei dislocare, mai cu seamă
aminteşte de aşezarea ţiglei, împreună cu aceasta dispă- dacă vertebra a fost anterior traumatizată, poate provoca
rând şi încordarea imensă a muşchilor spatelui. Dacă vă chiar şi infarctul. Degradarea primei vertebre cervicale
reprezentaţi mental fiecare vertebră în parte ridicându-se provoacă migrene, epilepsia etc. Cu cât a fost mai mult de-
drept în sus, la locul său corect, şi, sprijinindu-vă cu teriorată vertebra, în decursul timpului, cu atât mai grav
palmele de coapse, vă veţi îndrepta spatele Îl11pingându-vă este afectat organul corespunzător. Numai în momentele
  în sus, veti simti o ameliorare a sănătăţi i foarte curând,
, .,
critice apare senzaţia de durere. Odată cu depăşirea situa-
.adică vi se vor îndrepta umerii, mâinile vor atârna liber, ţiei critice apare sindromul bolii. Dacă extinderea coloanei

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 7/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
ar deveni un exerciţiu de profilaxie, nu s-ar ajunge la si- guine).
tuatii critice. Înainte de a consuma coaja de ou, fiartă, uscată şi mă-
, În general, oamenii cu muncă de birou au coloana gâr- runţită la râşniţa de cafea, spuneţi-i în gând: "Acum du-te
bovită şi tocmai de aceea au nevoie să se extindă de 5-1~   şi încearcă să întăreşti binişor oasele mele şi pe drum să
ori pe zi. În cazul în care aţi ridicat o g~euta~emar: sau aţI iei cu tine sărurile care s-au depus în locurile nedorite /"
căzut - trebuie să vă întindeţi coloana ImedIat dupa aceas- Astfel, ne putem vindeca de ateroscleroză. Nu uitaţi că
ta. Antrenamentul sportiv trebuie să înceapă şi să se înche- totul începe de la gând!
ie cu întinderea coloanei. . Doza de coajă de ou pentru adulţi este de o linguriţă

lor.. ODacă
problemă
în urmădeosebită
cu 30-40ode
cons~ituie
am puteaIt~'aun:atism~l oa~e-o
fi SIgur ca dupa rasă,
comandăo dată
unpe zi, mai
timp timp îndelungat.
de şase luni.Acum
Pentruau bolnavi se co-
apărut în re-
căzătură obiŞnuită copilul nu se schilodeşte, acum situaţia merţ tablete care conţin dolomit natural de o calitate destul
s-a schimbat radical. Din cauza lipsei de minerale, în spe- de bună care, din acest punct de vedere, merită folosite.
cial a lipsei de calciu, ţesutul osos al copilului este at.ât de Dar valoarea energetică a acestora nu este comparabilă cu
fragil, încât trebuie examinată prio:ita: starea C?IO~eI ver- cea a cojii de ou. Poate să vi se pară ciudat, dar îndreptarea
tebrale. Mult mai gravă este sItuaţIa tmeretulm. Dm cauza spatelui vă ajută şi la schimbarea în bine a dispoziţiei su-
mâncărurilor rafinate şi a lipsei substanţelor minerale o lu- fleteşti precum şi la dispariţia senzaţiei de oboseală. Căci
me întreagă devine tot mai firavă. Fiecare om, indiferent şi aceste stări constituie o manifestare a energiei negative.
de vârstă ,ar trebui să consume calciu natural- coajă de ou, .. . Vi s-a întâmplat vreodată ca după ce v-aţi aşezat pe o
dar în special copiii în creştere, fe.meile gravide, ~m~en:I canapea moale să vă simţiţi cuprins de toropeală? V-aţi
care au suferit de pe urma traumatlsmelor osoase ŞI batra-   întrebat de ce? Deoarece, în aceste condiţii, principalul
nii ale căror oase se înmoaie odată cu trecerea anilor. canal energetic se închide, iar corpul are nevoie de somn
Pe;soanele care au mcut tratament hormonal, trebuie să ca sursă de refacere a energiei. Acelaşi proces are loc şi
utilizeze calciu, fiindcă preparatele hormonale înmoaie atunci când călătoriţi, stând pe banchete sau fotolii moi şi
oasele. confortabile.
Copiii care suferă de rahitism sunt îndopaţi cu vit~mi- Aceasta este explicaţia simplă a tulburărilor provocate
na D. E ca şi cum în loc să-i dai de mâncare ovăz unu.I cal de piedicile apărute în calea fluxului energetic din corpul
obosit l-ai bate cu cravaşa ca să-I faci să meargă mal de- omenesc.
parte E nevoie de calciu. Schimbul de caIc~u.es~ereglat de Învăţaţi-i pe copii şi pe tineri să-şi îndrepte coloana
glandele situate pe partea dorsală a glandeI tlrOlde. Regla: vertebrală. Omul cu spatele drept nu îmbătrâneşte aşa de
rea energetică se face prin vertebra u şaptea. Aşadar, daca repede. Nu aşteptaţi până când patologia spatelui intră în
doriti să aveţi oase tari, întindeţi-vă vllrtebrele cervicale. stare critică. Începeţi imediat!
Să ~u vă fie frică de ateroscleroză (cakiticrllu vaselor san- De unde provine energia? După cum am menţionat

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 8/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


mai sus: Unitate = Dumnezeu = Energie. Rezultă că ener- Ca orice altă boală infarctul corespunde traversării mo-
gia vine la noi din Unitate, de la Dumnezeu. Ea ne este da- mentului s.ritic, şi survine în urma picăturii care a umplut
tă încă de la naştere. Organismul nostru atinge cea mai paharul. In acest caz, avem de-a face cu materializarea
  înaltă receptivitate energetică în timpul somnului, deoare- energiei ..ne.gati.v~. Î~ a~tfel de situ~ţii, de obicei se trag
ce atunci sufletul nostru este curat. De noi înşine depinde concluz11 "JustIţIare (dm cauza CUl s-a declanşat infarc-
felul în care folosim această energie, dacă o înmulţim sau tul?), urmate de condamnarea de către cei din jur a vino-
o distrugem. vatului". Cu alte cuvinte, la această negativitate (i~farct)
Gândiţi-vă la viaţa dumneavoastră. Câte evenimente se adaugă o~sumedenie de alte negativităţi (ură, sete de

vă încălzesc
acum, sufletul căşi nişte
imaginaţi-vă câte dintre ele vă împovărează!
fire invizibile Iar
vă leagă de fie- răzbunare).
poate In astfel bolnavul
oare însănătoşi de circumstanţe
de pe urma negative, se mai
infarctului? Cu
care eveniment. Este vorba de legăturile energet(ce. Câte siguranţă că nu!
dintre aceste evenimente sunt pozitive şi câte negative? Un alt .exemplu. Patru inşi aşteaptă pe cineva. Pe neaş-
Unele vă dau putere, altele vă lipsesc de ea. Acestea din teptate, pnmul spune: "Fraierule". Ceilalţi trei aud. Al
urmă se numesc tensiune sau stres. Este îndeobşte doilea începe să-şi înghită lacrimile, crezând că cele spuse
cunoscut că există boli cauzate de stresuri, dar vă vine se referă la el. Al treilea gândeşte: ,.,De ce a spus aşa ceva?
oare să credeţi că toate bolile sunt provocate de stres? Ce rău i-am făcut eu lui? ... " Încordarea creşte, în timp
Un exemplu simplu: cândva, în copilărie, cineva v-a ~e al patrulea începe să râdă, pentru că el nu se simte vizat.
adresat nişte cuvinte care v-au făcut rău. În prezent, de In realitate acest cuvânt a ieşit din gura primului în mod
fiecare dată când veniţi în contact cu aceste cuvinte (fie că involuntar, în momentul în care şi-a adus aminte de ceva.
vă sunt adresate de cineva, fie că dumneavoastră înşivă le Iată ce s-a întâmplat: două persoane şi-au creat fără
rostiţi, fie că în prezenţa dumneavoastră i se vorbeşte cu- motiv, o legătură negativă în raport cu cuvântul au~it, şi
iva în astfel de termeni, fie că le auziţi rostite de un perso- astfel a început să funcţioneze lanţul stresului. Singurul
naj dintr-un film, etc) aceste cuvinte redevin problema care a reacţionat pozitiv în această situaţie, a fost cel de-al
dumneavoastră, fiindcă se reactivează legătura negativă. patrulea, întrucât nu şi-a creat nici un stres.
Sau, altfel spus - cu fiecare nouă ocazie, în paharul răb- Noi înşine atragem răul. Dacă ne este frică să nu ne
dării dumneavoastră se adaugă o nouă picătură ....  îmbolnăvim,
. . ne vom îmbolnăvi. Dacă ne e frică de tâlhari ,
Cu cât este mai negativ sentimentul, cu atât mai mare a~cI ace~~~ ne vor ataca. Dacă ne e frică să nu fim înşe-
este picătura. Iar atunci când paharul s-a umplut şi conţi- ~aţI:~tunCI 11.atragem pe înşelători. Dacă ne cuprinde ura,
nutul acestuia începe să dea pe dina1llră, se instaurează InVIdIa, sentImentul de culpabilitate, dezamăgirea, mila
boala. Cu cât revărsarea peste margini este mai abundentă, a~ci atragem către noi ura, invidia, sentimentul de culpa-
cu atât mai gravă este boala. bIhtate, dezamăgirea şi mila. Prin urmare: dacă omul este
Iată de ce un singur cuvânt poate declanşa infarctul. bolnav, înseamnă că el a acumulat în sine răul pe care

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 9/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina stifletului
l-a transmis apoi corpului său. răul se răsfrânge şi el îndoit asupra mea. Dacă facem un
Gândul rău care se ascunde în noi face întotdeauna rău şi, căzând, ne fracturăm o mână sau un picior, înseam-
rău, iar corpul nostru nu are nevoie de justificările noastre. nă că am primit o mică pedeapsă pentru o greşeală comisă
Există o singură modalitate de a ne elibera de acest rău. anterior. Suntem norocoşi dacă pedeapsa urmează imediat.
 JNCEMOD? Pentru un păcat mai mare, în numeroase cazuri, pedeapsa
CU AJUTORUL IERTĂRII! urmează mult mai târziu, uneori într-o viaţă viitoare. Cine
Legăturile negative se destramă dacă vom spune cu se plânge de destinul său trebuie să conştientizeze faptul
sufletul deschis: că acesta reprezintă răscumpărarea păcatelor săvârşite în
Eu
Eu te iertpentru
măiert că amceea ce mi-ai
acumulat în făcut.
mine acest rău. \   această viaţă asau
nechibzuinţă, în vieţile
săvârşit o faptăanterioare.
rea, el se Dacă
alege omul, din
cu o anu-
 Îi cer iertare corpului (organulul) meu, fiindcă i-am mită pedeapsă, dar dacă face răul conştient şi cu premedi-
  pricinuit rău. tare, atunci el se alege cu o pedeapsă mare. Astăzi, sunt
Eu te iubesc, corpul meu. foarte răspândite blestemele, înjurăturile, bucuria faţă de
Dacă i-am pricinuit cuiva vreun rău (în gând, de nenorocirea altcuiva, crimele. Pedeapsa îşi aşteaptă clipa.
asemenea), îi cer iertare. Mă iert şi pe mine pentru cele Repet încă o dată: avem de-a face cu o relatie de la
 întâmplate. cauză la efect. Nu vă supăraţi pe cei care fac răul: deoare-
Aţi înţeles corect? A elibera înseamnă a ierta, deci ce prin această supărare vă faceţi rău vouă înşivă. Mai de-
trebuie să eliberaţi legătura negativă de la ambele capete. vreme sau mai târziu cei care fac răul vor fi pedepsiţi. Da-
că ne cerem iertare pentru. greşelile din viaţa anterioară şi
ne iertăm pe noi înşine pentru faptul că n-am făcut aceasta
RĂu --------------- EU --------------CORPUL MEU până acum, ne putem elibera de ele. Trebuie să ne abtinem
1 2 să săvârşim fapte rele. Dacă ai săvârşit fără sa. vrei o'faptă
rea sau dacă doar te-ai gândit la ceva rău trebuie să-ti ceri
EU - este sufletul meu şi Corpul meu care au conşti- iertare imediat. Nu amâna corectarea greşelilor şi nici nu
inţa de sine, dar formează un singur Eu. Corpul meu aştepta ajutorul cuiva pentru a le corecta. Să nu amânăm
(materia) - al Meu. pentru mâine ceea ce putem face azi.
Prima legătură (l) este între mine şi rău. A doua legă-
tură (2) - între mine şi corpul meu. Ambele legături pot fi
eliberate, dacă dorim acest lucru cu adevărat. Trebuie să
fim conştienţi de faptele noastre. Ceea ce îi fac aproapelui Iertarea în gând are aceeaşi putere de acţiune ca cea
meu, mi se-ntoarce îndoit: dacă fac o nlptă bună - binele exprimată prin cuvânt. Gândul îmi creează posibilitatea de
făcut se răsfrânge îndoit asupra mea, dacă (~lC o faptă rea - a-i ierta pe toţi, indiferent de timp şi distanţă. Ziua de ieri

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 10/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


este la fel de aproape de iertare ca şi copilăria sau viaţa an- Neliniştea este o stare negativă. Rezultă că trebuie să
terioară. Numai dacă iert din tot sufletul mă pot elibera în ne eliberăm de nelinişte şi de răul pe care acest sentiment
  întregime din legătura mea cu răul. Dacă nu reuşeşte de ni-l provoacă. În cazul tratării copiilor bolnavi, iertarea es-
prima dată, încercarea de a ierta trebuie repetată până când te ideală. Iertarea eliberează legătura negativă dintre părin-
voi simţi că problema respectivă nu mai există pentru mi- te şi copil care îi istoveşte şi pe unul şi pe celălalt.
ne. Pneumonia se vindecă fără medicamente în 3-4 zile.
Probabil că deja aţi înţeles din cele prezentate mai sus 3. Cineva apropiat a murit:
 în ce an~me ~onstă ne~esitatea_iertării. Trebuie ,:'ă iertaţţ, - Îl iert pe cel care a murit, fiindcă prin moartea sa mi-
pentru ca nelertarea va face rau dumneavoastra. Iar ce)·· a pricinuit durere.
despre care credeţi că a greşit, s-ar putea să nu fi făcut - Eu mă iert, fiindcă am acceptat această durere.
nimic rău, iar răul pe care i-l atribuiţi respectivei persoane De obicei, chiar dacă ne corectăm greşeala, nu elibe-
este posibil să existe numai în optica dumneavoastră. răm totuşi sufletul celui decedat. Foarte des cei care îl je-
Ştiţi care este cel mai mare păcat din lume? Faptul că lesc pe defunct se îmbolnăvesc întrucât, vărsând lacrimi, îi
omul nu ştie să ierte [ fac rău spiritului decedatului. Spiritul vrea şi trebuie să fie
. Iertarea nu trebuie percepută simplist. Dacă ne simţim liber. Omul care a murit este liber. Moartea este o elibera-
rău, trebuie să ne întrebăm: ,.  De ce îmi este rău? Ce re. Toţi care au trecut printr-o moarte clinică pot con-firma
anume îmi provoacă răul? acest lucru.
4. Cineva mi-a făcut un bine, dar mie nu-mi convine.
Exemple Eu nu am nevoie acum de binele lui. Pentru ispăşirea kar-
1. Oamenii se ceartă, iar aceasta îmi trezeşte senti- mei mele e nevoie tocmai de această perioadă rea pe care
mente negative: o traversez. A face totul pentru altcineva, înseamnă să-i
- Eu vă iert pentru că certându-vă, îmi faceţi rău.  faci rău. Nu este voie să-I lipseşti pe celălalt de experienţa
- Eu mă iert pentru că am preluat această încărcătură vieţii:
negativă. - Eu te iert pentru că prin fapta ta bună mi-ai făcut un
2. Cineva s-a îmbolnăvit, sunt îngrijorat, mi-e frică: rău.
- Eu îl iert pe bolnav, fiindcă mi-a provocat durere - Eu mă iert, fiindcă am preluat acest rău asupra mea.
prin boala sa. De cele mai multe ori, asemenea situaţii apar în relaţia
- Eu mă iert, fiindcă am acceptat această durere dintre părinţi şi copii. Omul îl iubeşte pe copilul său cel
mai mult. Şi cea mai mare durere i-o provoacă copilului
S-ar părea că omul se simte obligat să se frământe ne- chiar mama sa. De ce?
contenit. Cine nu se frământă pentru celălalt, parcă ar fi Copilul o cunoaşte pe mama sa mai bine decât se cu-
  întrutotullipsit de omenie. noaşte ea însăşi. În decurs de 9 luni prenatale, el o observă

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 11/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


 în permanenţă. Fiind un suflet curat, copilul înţelege foarte În timpul sarcinii, mama se ocupă de tot ceea ce vrea,
multe. În decursul ultimelor generaţii, majoritatea mame- mai puţin însă de fiinţa divină, plăpândă şi înţeleaptă care
lor nu au reuşit să comunice cu copilul lor conceput dar aşteaptă să se nască. Ba mai mult, deseori se întreabă dacă
  încă nenăscut precum cu o fiinţă vie. După ce se naşte, co- să nască sau să facă chiuretaj. Închipuiţi-vă ce dezamăgire
pilul începe să audă ce vorbeşte mama şi să vadă ceea ce aţi simţi dacă aţi şti că mama dumneavoastră vă urzeşte
face ea. Acest impact comunicativ duce la disocierea su- pieirea. Ei bine, aflaţi că fătul ştie acest lucru.
fletului copilului, la naşterea legăturilor negative şi apoi la În sfârşit a sosit şi momentul naşterii. Mama geme din
acumularea energiilor negative. Totuşi, nu avem nici un cauza durerilor sale, moaşa se agită din cauza muncii sale,
medicul e preocupat numai de rezolvarea problemelor sale.
odrept să ne învinuim
ca mamă mama,
atunci când, întrucât înnoilumea
aflându-ne înşine~piritelor,
ne-am ales-
am Copilul, însă, simte şi imploră: "Iubiţi-mă, vă rog, întrucât 
simţit nevoia venirii pe Pământ pentru răscumpărarea kar- numai atunci îmi este bine. Fără iubire, nu pot rezista,
mei noastre (datoria destinului). Numai această mamă îmi  pentru că eu nu sunt puternic ca voi ".
corespunde. Nu pot să-mi răscumpăr din greşeli decât tre- Încă de pe acum încep să apară germenii stresului. Da-
când prin aceste greutăţi pe care le depăşesc, fiind copilul că, în timpul sarcinii, mama ar vorbi cu copilul măcar un
acestei mame. minut pe zi, el nu se va simţi singur şi abandonat. Când es-
În acelaşi fel se prezintă situaţia cu taţii. te iubit, îngrijit şi sprijinit, copilul nu mai este înspăimân-
Iertaţi-vă mamele şi taţii până la cel mai mărunt amă- tat şi nu mai protestează. De fapt, el este o fiinţă spirituală
nunt, chiar dacă aceştia au plecat într-o altă lume. Voi superioară, căreia îi lipseşte doar experienţa vieţii sociale,
sunteţi demni de ei. Aceasta este şi karma voastră, nu nu- adică exact ceea ce diminuează valoarea spirituală a adul-
mai a lor. tului.
Dacă cineva nu a înţeles bine această explicaţie, vă Aşadar, totul începe de la mamă! Şi de la tată! Cereţi-i
propun o alta: iertare copilului dumneavoastră pentru că nu aţi reuşit să-I
Sufletul se încarnează pe pământ pentru a-şi ispăşi ocrotiţi şi să-I iubiţi conform nevoilor şi aşteptărilor sale.
păcatele. Răul pe care îl săvârşim în prezent, îl vom răs- Totodată, iertaţi-vă şi pe dumneavoastră pentru această in-
cumpăra în viitor, încarnându-ne de fiecare dată într-un suficienţă afectivă.
corp nou, care se va uza şi apoi se va întoarce în ţărână. Copile, iartă-ţi părinţii pentru aceste neajunsuri.
Noi suntem uniţi de evenimentele vieţilor anterioare prin Ceea ce se întâmplă cu copilul necesită explicaţii amă-
legături energetice care pot fi eliberate cu ajutorul iertării. nunţite. Puritatea copiilor îi împiedică să absoarbă răul din
Astăzi, majoritatea copiilor sunt stresaţi din naştere. În lume. Din păcate, răul li se transmite însă prin părinţi. De
perioada intra-uterină, fătul este un suflet curat. În faţa lui, obicei părinţii învinuiesc societatea, şcoala etc. pretinzând
adultul ar trebui să fie pătruns de un respect sfânt, să-I că acolo se află cauza pentru care copilul lor este dezechi-
ocrotească şi să-I iubească. Dar ce se întâmplă în realitate? librat, plângăreţ, predispus la depresie. În toate acestea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 12/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
există un dram de adevăr, dar traumatizarea sufletească a dintre noi iar copilul nostru nu este în stare să reziste.
copilului începe din familie. Dacă într-o seară, mama se Simţind că această situaţie trebuie corectată, începeţi
  întoarce obosită de la muncă, într-o dispoziţie sufletească cu dumneavoastră. Dacă soţul vă este alcoolic, trebuie să
deplorabilă şi la cea mai mică nemulţumire îşi descarcă ştiţi că alcoolismul apare din lipsă de iubire şi din diverse
nervii pe copilul ei, această descărcare îi provoacă micuţu- complexe, în special complexul inferiorităţii. Începeţi cu
lui o suferinţă sufletească în comparaţie cu care durerea iertarea şi cereţi-i iertare copilului dumneavoastră că i-aţi
fizică este o nimica toată. vorbit urât despre mamă sau despre tată. Este uşor să con-
Câţi dintre părinţi realizează că, într-o astfel de situaţie, damni, este greu să înţelegi. Dacă veţi înţelege acest lucru,
vinovat nu este copilul, ci părintele, care a venit acasă iri- conflictele dumneavoastră vor începe să dispară ca prin
tat? Copilul însă înţelege, mai mult decât ne închipuim noi. miracol.
Cerându-i iertare copilului nostru, răspundem cu sincerita- Nu trebuie să condamnaţi, ci doar să iertaţi.
te nevoii sale de adevăr. Trebuie să iertăm şi evenimentele: traumele, acciden-
Copilul are nevoie atât de mamă cât şi de tată. El îi iu- tele, căderile, operaţiile etc.
beşte pe amândoi. Dacă unul dintre ei este alcoolic, în fa- Trebuie să iertăm şi emoţiile: durerile, frica, decepţiile,
milie apar conflictele şi se creează o situaţie în care părin- sentimentul vinovăţiei, sentimentul pericolului, presimţi-
tele "bun" începe să-I denigreze în faţa copilului pe cel rea răului.
"rău", iar aceasta se face "cu scop educativ". Părintele Trebuie să iertăm şi cea mai urâtă trăsătură de caracter.
"rău" devine foarte rău. Părintele foarte rău începe să-şi Chiar şi cea mai mică porţiune bolnavă dintr-o vertebră se
urască propriul copil. În copil se sădeşte frica. Magia fricii va vindeca mai uşor şi mai repede, dacă îi vom cere iertare
este imensă. Nu uitaţi niciodată că la fiecare îmbolnăvire a că i-am pricinuit dureri prin căderi sau prin munca grea.
copilului există o situaţie de stres, chiar şi în cazul unor Mă iert şi pe mine pentru cele întâmplate. Astfel, se între-
  cel
îmbolnăviri de grup
al cărui corp este sau
slăbitvirale. Virusul
datorită îl atacă
stresului. numai
Bolile pe
cronij rupe
tebra legătura negativă
se va aşeza care
la locul său,ne cu
deformează
plăcere. Îi coloana şi ver-
oferim liberta-
ce se întâlnesc la copiii care trăiesc în permanenţă în stres tea. Având conştiinţă, ca oricare organ sau celulă a corpu-
(de cele mai multe ori este vorba de sindromul fricii de pă- lui, vertebra se aşează la locul corect. Trebuie să ne cerem
rinţi). De exemplu, urinarea în pat noaptea, căderea păru- iertare de la fiecare vertebră, separat. Dacă ştim că ne este
lui, amigdalita etc. afectată o vertebră anume, trebuie să vorbim cu ea. Ea ne
Nu spuneţi: mi-am petrecut copilăria în condiţii mai ascultă.
stresante decât copilul meu. Copilul este şi nu este al dum- Nici un om nu seamănă cu celălalt. Fiecare organ din
neavoastră! Cerinţele lui se deosebesc de ale dumnea- corp ascunde un stres specific persoanei respective. Putem
voastră, experienţa vieţii sale este alta. La creşterea fon- să scăpăm de orice stres întrebându-ne: "Ce mă deranjea-
dului negativ al omenirii contribuie negativismul fiecăruia  ză?" şi să iertăm ceea ce ne deranjează. Să întrebi din nou.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 13/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma  Lumina sufletului


Şi tot aşa până simţi că încep să dispară problemele. Azi vindeca. Încercaţi. Spuneţi-i locului bolnav: " Te iubesc".
este puţin probabil că cineva poate să afirme că nu este Socotiţi de câte cuvinte "iubesc" are nevoie locul bolnav şi
stresat. veţi înţelege câtă iubire îi datoraţi.
De acum încolo să nu mai repetaţi greşelile comise.
Întrebare: Ce trebuie făcut in vederea evitării stresului? Iubiţi-vă corpul şi veţi avea mai mult pozitiv în dumnea-
Răspuns: să iertăm anticipat! voastră. Având o influenţă binefăcătoare asupra a tot ceea
De exemplu: Eu trebuie să mă duc într-o societate ne- \  ce vă înconjoară, puteţi să faceţi bine întregului Pământ
plăcută. Atunci spun: " Vă iert anticipat fiindcă imi doriţi chiar dacă aveti o contributie minoră. Dacă doriti să fiti
cuprinşi de iubire atunci spuneţi din tot sufletul tutur~r
răul, şi măEuiert
acest rău. că in sufletul
vă iubesc, dar mă meu
iubescmai există
şi pe mine.loc" pentru celor pe care îi întâlniţi, chiar şi celui mai dispreţuit: "Te
Important este să fac acest lucru din tot sufletul. În iubesc". Tot ce faceţi, vi se va întoarce îndoit. Sufletul şi
mod similar se pot încheia şi înţelegeri de afaceri mari. corpul dumneavoastră se vor umple de iubire.
Iertând anticipat, se pot evita neplăcerile. Cele de mai sus au fost prezentate pentru a demonstra
afirmaţi a: omul e sănătos atât cât doreşte el. Utilizând a-
Întrebare: Cum să procedez dacă până în prezent eu îl ceste recomandări, demonstraţi-vă dumneavoastră înşivă
consider pe celălalt atât de vinovat, încât nu am putere să-I că doriţi să fiţi sănătos şi veţi avea sănătate. Niciodată nu
iert? este târziu să începeţi.
Răspuns: Începeţi prin a vă cere iertare pentru că aţi Vă doresc
cultivat răul din dumneavoastră crezând că alţii sunt de
vină, iar prin aceasta i-aţi provocat rău corpului dumnea- PUTERE!
voastră. Iertaţi-vă pentru că aşa s-a întâmplat. LUMINĂ!
Acest lucru uşurează sufletul şi veţi putea să iertaţi în şi IUBIREl
continuare.
 Iertând, ne deschidem pentru bine, credem în exis-
tenţa binelui, iar îngerului păzitor îi oferim posibilitatea
să ne ajute.
Aţi înţeles oare de ce, în repetate rânduri, aţi fost învă-
ţat să spuneţi: "Te iubesc"?
Iubirea este sentimentul cel mai înălţător, ea ne umple
de tot ce este mai bun .. Iubind boala, adică negativul, noi
introducem în ea iubirea, adică pozitivul. Cu cât mai multă
iubire vom introduce în boală, cu atât mai repede ne vom

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 14/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

ADEVARUllUM1Nll Şl Fll0S0F1A
CORPUlUl UMAN

Trăirile noastre trebuie


să le şlefuim aşa
cum se şlefuieşte diamantul -
 în praful său propriu.

Tu singur eşti şlefuitorul


pietrelor preţioase

şi a faptelorinel
propriului de al
aurvieţii.
- meşterul

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 15/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


  Iubirea este creatoarea vie,tii DUMNEZEU - IUBIRE
CREDINŢ A ÎN BINE - CREDINŢ Ă ÎN DUMNEZEU
Nimeni nu poate spune cu exactitate ce este iubirea,
dar fiecare ştie. Mulţi maeştri ai cuvântului au dat definiţii
frumoase, nici una însă, nu este exactă, nu poate să cuprin-
dă tot.
Această noţiune provoacă cele mai diverse emoţii, de \  Dumneavoastră sunteţi bolnav iar eu sunt doctor. Hai-
la bucurie la lacrimi, fiindcă toţi simt că fără iubire nu deţi să vorbim despre sănătate, despre păstrarea sănătăţii,
există viată. De aceea, omul năzuieşte spre iubire. şi vindecarea bolilor.
Sufletul uman în esenţa sa este o creaţie a Iubirii Su- Ştiţi, oare, ce înseamnă sănătatea? Mi se pare că nu.
perioare, adică a lui Dumnezeu şi de aceea sufletul recu- De ce spun asta? Dacă aţi fi ştiut, nu v-aţi fi îmbolnăvit.
noaşte iubirea chiar atunci când el nu a fost iubit de nici un Am fost şi eu bolnavă foarte grav, timp îndelungat. Dese-
om întrupat. ori am fost între viaţă şi moarte.
Iubirea, care există în infinit este asemeni luminii Soa- Medicul nu poate să dea sănătate, poate doar să ame-
relui, fără de care nu ar fi fost posibilă viaţa. Aşa cum unii lioreze suferinţele pentru o perioadă de timp dar sănătatea
nu suportă lumina soarelui, alţii, în mod conştient, nu do- revine atunci când veţi înţelege cauza bolii dumneavoastră.
resc să primească iubirea lui Dumnezeu, deşi ei există nu- Eliminaţi cauza, începeţi să trăiţi corect, şi vă veţi însănă-
mai datorită Lui. Ei nu s-au recunoscut pe ei înşişi până la toşi. Niciodată nu e târziu să-ţi îndrepţi greşelile.
capăt întrucât fie că L-au uitat pe Dumnezeu, fie s-au dezis În primul rând noi trebuie să vorbim în aşa fel, încât să
de El. Întregul negativism din om decurge din lipsa de iu- ne înţelegem unii pe alţii. Dar nu este suficientă acceptarea
bire, această lipsă ducând la boală. dumneavoastră, dând afirmativ din cap. De aceea, trebuie
Materialismul a încătuşat sentimentele, dar a dat o lec- să cunoaştem noţiunile de bază ale ştiinţelor spirituale şi
tie de viată omenirii. Această clipă de întuneric spiritual legile divine ale naturii.
~ste necedară pentru ca omul să ştie să preţuiască ADEV Ă- Vi se pare oare că pentru aceasta sunt necesare eforturi
RUL LUMINII, pentru ca omenirea să poată şi să vrea să se prea mari? Speraţi să vi se ia boala cu mâna? Vi se pare
elibereze spiritual. mai convingătoare mişcarea mâinilor decât puterea cuvân-
Însuşiţi-vă această învăţătură şi utilizaţi-o spre binele tului? Nu credeţi că e unul şi acelaşi lucru?
dumneavoastră. Treceţi-o prin suflet şi gândul se va întări Ce e adevărat e adevărat. Nici Dumnezeu nu ajută
 în credinţă şi veţi şti cum s-o aplicaţi. dacă dumneavoastră ca om nu vreţi să vă ajutaţi singur.
Învăţătura creşte odată cu dumneavoastră, iar dumnea- Deci, străduiţi-vă, întrucât altfel nu se poate. Nevoia
voastră veţi creşte împreună cu fiecare lectură a acestei nu vă obligă să o faceţi?
cărţi. Într-adevăr, vă obligă.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 16/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
vom obţine pe Dumnezeu. Această explicatie trebuie înte-
leasă metaforic. "
 Pe scurt, despre legile divine ale naturii Dumnezeu este marea, omul este o picătură în mare.
Nu se poate să ne separăm de Dumnezeu. Dacă ne simtim
Deseori omul contemporan este iritat de cuvântul izol~ţi, înseamnă că, prin gânduri le noastre, am renunţat la
Dumnezeu, întrucât fie nu a încercat să pătrundă în pro- El ŞI nu că Dumnezeu a renunţat la noi. Fiecare om este
funzime, în esenţa sa sacră, fie că aceasta l-a făcut nesta- \  uni~, iar ~acă recunoaştem în noi principiul divin, se va
schimba ŞIstarea noastră fizică.
tornic. Dreptul ignorantului este de a nega adevărul.
Acum se poate spune: "Acesta este Dumnezeul tău,   Natura - trinitatea lui Dumnezeu
iar acesta este Dumnezeul meu. " Şi toţi au dreptate. Să nu
impui altora noţiunea ta despre Dumnezeu pentru că prin Spiritul, sufletul şi trupul sunt indivizibile.
aceasta îi îngrădeşti. .Spiri~ulconsti~uie forţa motrice creatoare şi conştientă.
Dumnezeu este o structură unitară şi infinită şi este Donnd bmele, nOI ne mişcăm rapid înainte. Dacă suntem
Unul pentru toţi .. Este diferită CUNOAŞTEREA LUI, fie- ne~ulţ~~iţi :,au fără bunăvoinţă, atunci fie stăm pe loc fie
care dintre noi ajungând la El pe calea proprie. Noi spu- n~ mvartlm m cerc încercând să găsim drumul corect. În
nem că Dumnezeul meu începe de la mine, fiindcă inte- viaţă nu există mişcare înapoi. Spiritul înseamnă idee, el
racţiunea mea cu Dumnezeu începe de la mine. Schimbul este asemenea seminţei pe care o sădim în pământ. Dacă o
de idei despre Dumnezeu este asemenea unei lectii care sădim cu. i.ubire, v~ cr~şte o ~lantă puternică. Dacă sufletul
oferă înţelepciune. Este greşită părerea că nu trebui'e să ne ~st: pozItIV - te Impmge dm spate, te obligă să mergi
exprimăm sentimentele în faţa altora. Aceasta înseamnă că mamte.
. Sufletul este cunoaştere. El lucrează cu spiritul sau
cel căruia
catele îi este
karmice dinfrică vrea
vieţile să-şi ascundă, inconştient, pă-
anterioare. Ideea cum ar lucra cu o sămânţă. Sufletul este asemenea
pământului în care creşte planta.
  Dumnezeu este Unitate Trupul este tocmai această plantă.
Tot ce există este Dumnezeu. Prin urmare, nu există Spiritul şi sufletul constituie nivelul sentimentelor.
Trupul constituie nivelul fizic.
nimic în afară de Dumnezeu şi Dumnezeu nu este o fortă
oarecare ce se află dincolo de noi şi ne dirijează viaţa. Î~- Atâ~ t~mp c.ât no~ suntem oameni, avem trup, senti-
treaga viaţă este unică şi indivizibilă. mente ŞIgandurl. Daca planta creşte Auternică, va da roadă
În Biblie se spune: omul este creaţia lui Dumnezeu, bună. O plantă creşte puternică, dacă cel care o cultivă are
creat după chipul şi asemănarea Lui. Ce înseamnă aceasta? gânduri bune. Gândurile sunt date pentru a corecta senti-
Dacă vom micşora în gând Unitatea sau pe Dumnezeu, mentele în concordanţă cu timpul în care trăim. Ratiunea
vom obţine omul. Dacă vom mări la infinit fiinţa umană, îl este expresia nivelului fizic care adaptează viaţa n~astră

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 17/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma  Lumina sLifletului

conform necesităţilor. O plantă ce creşte în Estonia se deo- acesta nu vrea să se lase supus. Omul, prin acţiunile sale
sebeşte radical de una din America Latină, deşi seminţele violente îşi distruge propriul trup. Trupul se supune spiri-
au aceeaşi origine. tului său iar de acesta omul nu se despmie până la moartea
corpul~i. Legătura energetică dintre ele însă se păstrează
legea kannei pe vecIe.
Fiecare om are posibilitatea de a alege. Omul suferă în \  lanta,hl
.
l   
egea po
v ••

măsura în care a neglijat contactul cu armonia lumii. Chiar


şi atunci când doreşte răul, omul este consfintit în Dumne- Universul are o esenţă bipolară şi lumea este con-

zeu) în toate dorinţele lui. El trebuie însă să ştie că după struită după
expresie, principiul
întregul polarităţii.
este unitate Indiferent
a a două de sau,
contrarii forma de
altfel
cauză urmează efectul aşa cum după crimă urmează pe-
deapsa. Pedepsele pot fi comparate cu nişte paragrafe din spus, orice lucru este alcătuit din pozitiv şi negativ, bine şi
legile pământeşti în sensul că pedeapsa este cu atât mai de rău, cald şi rece, alb şi negru etc. Iar tuturor formelor
durată cu cât mai gravă este crima. vizibile le corespunde contrariul invizibil.

legea învăţării legea atracfiei


Noi venim în lumea fizică pentru a învăţa înţelepciu- Similarul atrage către el similarul. Bunătatea atrage
nea pământească. Pe pământ, totul este instruire şi poţi să bunătatea, răul atrage răul. La prima vedere, partea atrasă
 înveţi cu totul diferit. poate fi invizibilă. Cu cât mai mult se învecinează un rău
C~nştiinţa Corpului este o parte din conştiinţa Spiri- cu alt rău, cu atât mai mult învată unul de la altul şi ,fie că
,

tului. Intreaga experienţă a vieţii fizice este cuprinsă în ambele părţi devin mai bune - adică şi-au învăţat lecţia,
Suflet din eternitate în eternitate. Cu cât învătăm mai mult fie că devin mai rele - nu au putut să înţeleagă lecţia.
  în decursul vieţii, cu atât mai înalte sunt şi c~rinţele care i
se pun omului în faţă. Geniile au un spirit extrem de evo- legea iertării
luat. Ele au devenit înţelepte încă în vieţile anterioare iar Există numai eternul Acum! Timpul este o noţiune re-
  în viaţa actuală au pus carul vieţii pe drumul care are ob- lativă: ceea ce fac acum va rămâne pe vecie şi va influenţa
stacole şi mai mari. Cel care foloseşte corect predestinarea viitorul. Tot ce am făcut în trecut influenţează prezentul şi
vieţii sale este un Spirit evoluat. viitorul. Rezultă că nimic nu dispare, dacă nu dorim să ne
Viaţa este dezvoltarea Spiritului. Cel care este mândru corectăm propriile greşeli.
de puterea lui fizică şi nu doreşte să-şi dezvolte spiritul, Dumnezeu nu ştie ce înseamnă "nu pot". Înţelepciunea
  încalcă legile naturii. Cine doreşte să-şi subordoneze oa- divină sau legile au fost întotdeauna accesibile tuturor. Ele
menii pentru a-şi demonstra puterea, o poate face doar din există în spiritul fiecăruia dintre noi, trebuie doar să le că-
punct de vedere fizic. El nu poate să supună spiritul, dacă utăm în inima noastră.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 18/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
  A fi desăvârşit înseamnă să nu regreţi trecutul, să nu- el însuşi răuvoitor, rău sau şperiat. Similarul atrage către
ţi fie frică de viitor, iar în prezent să faci totul corect. sine similarul. (
Cheia eliberării de regrete şi frică este iertarea.
Iertarea nu înseamnă că dumneavoastră justificaţi tre- Crearea legilor spirituale
cutul. Ea înseamnă eliberare. Se eliberează doar acela care Viaţa este un torent de energii care poate fi reglat con-
  înţelege că a comis o greşeală şi prin înţelegerea acestui structiv.
fapt el devine mai înţelept.
Omul nu posedă darul iubirii perfecte ceea ce în-

seamnă că greşeşte şi de aceea are nevoie să ierte. Pentru dezvoltarea spiritului sunt necesare:
credintă - deschide uşa pentru intrare şi pentru
IeşIre;
legea Renaşterii
Nemurirea nu e credinţă ci legea universului. Spiritul, vointă - dă putere şi dorinţa de a merge
adevărată esenţă a omului, este veşnic. Dumnezeu este  înainte;
veşnic, El nu moare niciodată. conştiintă - dă capacitatea de a se mişca în
Moartea este încheierea unei etape. Frica de moarte direcţia corectă
constituie măsura ignoranţei umane şi imposibilitatea
civilizaţiei occidentale să privească în mod corect moartea.
sperantă - dă aripi;
Fiecare corp ce moare primeşte o binecuvântare. Aşa cum iertare - oferă libertate;
un vas spart rămâne vas, la fel şi spiritul uman rămâne spi- iubire - dă rezistenţă;
rit.
rugăciune - ajută curentul energiei spirituale
  Dumnezeu este unic să se orienteze spre construirea unităţii creatoa-
Nu există forte
, alternative - forte
, ale răului. Dacă ar fi
re cu Dumnezeu.
existat energii diferite opuse, atunci polul energetic unic -
Dumnezeu - s-ar fi destrămat. Toţi suntem născuţi din El
şi creaţi din principiul spiritual. Nu putem fi separaţi de a-
cest întreg unitar. Întregul este format din pozitiv şi nega- Puterea rugăciunii
tiv, bine şi rău. Dacă este corect folosită, rugăciunea este o energIe
Prin gândurile sale, omul dă naştere Răului. Nenumă- uriaşă care oferă rezultatul dorit.
ratele întâlniri cu oameni răuvoitori, răi, cu spirite cumpli- Trebuie să ne rugăm astfel, încât să fim întotdeauna în
te au loc din cauză că omul ce se întâlneşte cu aceştia este centrul acţiunii, cerând pentru sine acel lucru de care noi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 19/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletuluj


(
avem nevoie. Pentru alţii nu trebuie să cerem deoarece no-
uă nu ne este dat să cunoaştem care sunt adevăratele nevoi
ale celuilalt. Noi presupunem doar că ştim. Dacă cerem
pentru altul, acest lucru îl facem pentru îmbunătăţirea Boala, suferinţa fizică, este starea în care energia ne-
propriei situaţii, cu alte cuvinte cerem ceva ce ne priveşte gativă a depăşit limita critică şi organismul, ca un tot
pe noi în legătură cu necazul celuilalt. unitar, a ieşit din echilibru. Corpul ne informează despre
Cerând pentru copil bunăstare noi de fapt o facem această stare pentru ca noi să putem corecta greşeala. De
pentru a ne restabili liniştea sufletească. fapt, el ne-a informat mult mai devreme, prin toate senza-
Rugăciunea
1. Adresareaeste alcătuită
către din:
Dumnezeu ţiile neplăcute dar, întrucât nu i-am acordat nici o atenţie,
corpul s-a îmbolnăvit. Dacă boala sufletească a fost negli-
2. Recunoaşterea unităţii noastre cu Dumnezeu   jată, trece în boala fizică. Prin aceasta corpul ne atrage
3. Dorinţa pozitivă (întotdeauna, trebuie să cerem în- atenţia asupra situaţiei ce trebuie corectată.
tr-o formă afirmativă: ,,Ajută-mă să mă însănătoşesc" şi Înăbuşirea semnalului bolii cu ajutorul medicamente-
nu ,,Ajută-mă să nu mai fiu bolnav').
lor înseamnă agravarea patologiei. În acest caz, boala tre-
4. Mulţumire pentru cele făcute (Fiecare cuvânt care buie să se intensifice ca să conştientizăm un nou semnal de
se naşte în gândurile dumneavoastră a ajuns deja la Dum- alarmă.
nezeu şi înfăptuirea fiecărei rugăciuni a început să se reali- Cauza iniţială a fiecărei boli o constituie stresul, al că-
zeze înainte să terminaţi rugăciunea.) rui grad determină caracterul bolii. De exemplu, dacă sun-
5. Să transmiteţi dorinţa dumneavoastră în mâinile tem obositi ,trebuie să dormim. Energia se acumulează cel
,

lui Dumnezeu, adică să vă eliberaţi de problemă. mai mult în timpul somnului. Dacă dormim prea mult, în-
Realizarea rugăciunii este determinată de corectitu- seamnă că pierdem energie. Dacă nu avem activitate fizică,
dinea vieţii dumneavoastră. S-ar putea să vi se pară că se acumulează stresul. Acumularea excesivă de stres pro-
rugăciunea nu vi se îndeplineşte. Alături de dumneavoas- voacă insomnia, ceea ce înseamnă că nu ne obosim fizic
tră, însă, se îndeplineşte rugăciunea unui om rău. Dacă deloc şi somnul nu ne mai ajută. N-are rost să apelăm la
omul rău şi-a însuşit lecţia, a tras concluzii juste şi se află sedative. Eliberaţi-vă de stres şi veţi scăpa de boli. Corpul
pe un drum corect, înseamnă că a săvârşit o faptă bună şi dumneavoastră nu are nevoie de căutarea vinovaţilor şi
de aceea dorinţa lui se înfăptuieşte. El a cerut sincer. Ru- explicarea prin aceasta a situaţiei create, aceasta este auto-
găciunea dumneavoastră n-a fost din tot sufletul şi, proba-  înşelare.
bil, aţi cerut mai mult decât trebuie şi nu v-aţi însuşit lec- Fiecare organism are cerinţele sale. Nu este voie să se
ţiile anterioare ale vieţii. facă din fiecare corp un cal de bătaie, la fel cum nu se poa-
Nu trebuie musai să fii sfânt. Trebuie să mergi pe un te face din fiecare cal un cal de tracţiune.
drum corect. Fiecare organism trebuie să îşi îndeplinească sarcina

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 20/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sLifletului (


sa. Trebuie să-ţi recunoşti în linişte posibilităţile. Cu a- legea karmei sau a atras ucigaşul prin frica sa de a fi ucis.
ceste posibilităţi se poate trăi întreaga viaţă în sănătate şi Criminalul este un tip războinic, lipsit de dragostea
linişte creând binele. Dacă vă păcăliţi spunând că aţi fi tră- maternă, care într-o stare psihică gravă vrea să ia cu forţa
it mulţumindu-vă cu puţin, dar familia cere mai mult, să ceea ce-i lipseşte şi după care tânjeşte. El nu poate să-şi
fim cinstiţi, cuvintele dumneavoastră nu corespund realită-   înţeleagă durerea sufletească, de aceea se înrăieşte şi devi-
tii. Ati obtinut familia în concordantă" cu înclinatiile dum-
, , ,
ne tot mai violent.
neavoastră, adică după chipul şi asemănarea dumneavoas- Dar oare noi aşa-zişii oameni normali ne înţelegem pe
tră. noi înşine? Criminalii câteodată sunt copiii unor oameni
Boala este consecinţa unei acţiuni incorecte prin care cinstiţi dar, din păcate, sunt traumatizaţi sufleteşte. Arătaţi
talgerele cântarului umplute cu bine şi respectiv cu rău s- cu degetul o altă persoană şi veţi vedea că trei degete arată
au înclinat în favoarea răului. spre dumneavoastră.
Pentru a diminua criminalitatea este mai bine ca men-
Ce este bine şi ce este rau? tal să acordăm asasinilor iubirea noastră şi să-i iertăm.
Doar aşa poate fi redusă criminalitatea - să începem cu noi
Aprecierea unei situaţii este întotdeauna subiectivă, fi-   înşine. Furia noastră se întoarce ca un bumerang către noi
ind făcută de către cineva în funcţie de criteriile sale. Dacă prin mâinile criminalului.
această apreciere este pozitivă, înseamnă că este bună. Da- Să nu mă înţelegeţi greşit - izolarea criminalului peri-
că este negativă, atunci este rea. Nu este obligatoriu ca altă culos pentru societate este extrem de necesară şi trebuie să
persoană să aprecieze la fel. Fiecare are propriile criterii influenţăm cu toţii soarta lui ulterioară. Deocamdată, noi îi
de apreciere, iar eu nu am nici un drept să condamn păre- facem să urască oamenii.

rea altuia.
Orice întreg este alcătuit din bine şi rău. Prin urmare,  De ce se naşte omul?
binele nu este niciodată doar bine şi răul nu este niciodată
doar rău. Stresul are de asemenea partea lui bună - ne Oare doar pentru faptul că bărbatul şi femeia au con-
obligă să facem bine, fiindcă, în caz contrar, apare boala. ceput corpul său fizic? Dar câte cazuri sunt, în care ori ma-
Cele mai mari obiecţii apar când este vorba de criminali. ma, ori tatăl, ori ambii nu-şi doresc copii, încearcă să evite
Noi ne dăm părerea despre crimă şi spunem că este rău, conceperea, şi totuşi, de multe ori copiii se nasc.
dar crima nu se săvârşeşte niciodată unilateral. Un număr De ce omului îi sunt necesare alte şi alte vieţi noi dacă
uriaş de factori vizibili şi invizibili pot să influenţeze viaţa este un drum de suferinţe continue?
foarte mult concluziile noastre. Omul se naşte pentru a învăţa şi nu pentru a se desfăta
De exemplu: cel omorât a fost el însuşi criminal într-o . cu o viaţă frumoasă .. Noi ne încarnăm în corpul fizic şi
viaţă anterioară iar în prezent a plătit în conformitate cu fiecare viaţă este un nou an de studii în şcoală, unde tre-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 21/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina stifletului


buie să ne însuşim un anumit program înainte de a pleca în   înţelege pe celălalt cu sufletul şi nu numai cu cuvinte, şi
vacanţă. La sfârşitul fiecărei vieţi noi părăsim corpul uzat poate să se recunoască prin aceasta pe sine însuşi, a învăţat
şi plecăm în lumea spiritelor unde tragem nişte concluzii lecţia. Acela care îl condamnă pe celălalt urmează ca în
din cele învăţate şi ne facem planuri pentru dezvoltarea ul- viitor să înveţe această înţelepciune pe propria sa piele.
terioară într-o viaţă viitoare. Fiecare dintre noi a venit pe lume să-şi înveţe lecţia şi,
Trebuie să cunoaştem diversitate a acestei lumi. Unii totodată, învaţă pe altcineva. Fiecare învaţă în felul său:
sunt cerşetori, alţii împăraţi, unii sunt criminali, alţii sfinţi. unii învaţă din cărţi sau din cuvintele învăţătorului iar
Într-o viaţă putem să ne naştem un simplu muncitor, în al-   învăţător poate să fie oricine are înţelepciunea vieţii. Altul
ta un geniu sau într-o viaţă să ne naştem femeie, iar în alta urmăreşte cum semenul său îşi striveşte un deget şi învaţă
bărbat, etc. să nu repete greşeala. Al treilea trebuie să-şi strivească
Toate cunoştinţele însuşite se acumulează în conştiinţa degetul ca să înveţe ceva şi este bine dacă devine mai
spiritului. În fiecare viaţă ne însuşim din înţelepciunea   înţelept după prima întâmplare. Alegerea o face fiecare
specifică epocii date. Timpul nu stă în loc. Omenirea se singur. Cel care se înfurie pe piatră, o învinuieşte şi vrea
dezvoltă în spirală, spre noi cunoştinţe. să o pedepsească se va lovi din nou la deget. Se poate
De fiecare dată, alături de noi, întâlnim oameni care   întâmpla ca în viaţa viitoare să vină să înveţe acelaşi lucru
deşi ne seamănă foarte mult, în acţiunile precum şi în con- ca un elev care a rămas repetent.
cepţiile lor sunt diametral opuşi sau devin astfel. Cealaltă Orice lucru de care se izbeşte omul în viaţă îi este ne-
persoană a venit pe lume să înveţe lecţiile sale iar eu pe ale cesar la ceva. Nimeni nu este vinovat. Acel rău de care mă
mele. Al treilea om le învaţă şi el pe ale lui. Iar fiecare izbesc, eu singur îl atrag către mine prin gândirea incorec-
dintre ei în afară de aceasta este şi învăţător pentru celălalt. tă. Orice dificultate constituie o urmare a gândirii incorec-
Eu fac aşa, el altfel, iar cel de-al treilea în felul lui. Eu nu te şi dacă nu ne-am însuşit aceasta mai devreme, suntem
sunt mai bun nici ca cel de-al doilea şi nici ca al treilea. nevoiţi să ne-o însuşim acum. Atâta timp cât nu vom trage
  Nimeni nu ne-a dat dreptul să ne comparăm cu alţii nişte concluzii, corpul nostru va suferi tot mai mult şi mai
sau să concurăm cu ei. Noi avem dreptul să ne comparăm mult.
cu persoana care am fost ieri şi să concurăm cu noi înşine. Corpul meu mă iubeşte. Dacă nu m-ar iubi, ar fi in-
De ce marii sportivi se îmbolnăvesc des? Ei încalcă legile diferent. Boala este semnul iubirii. Corpul nu poate să ne
naturii. Legile naturii sunt imuabile, veşnice şi nu permit informeze decât prin suferinţa fizică, pentru că spiritul
excepţii. Aduceţi-vă aminte de Hristos răstignit pe cruce nostru nu ştie să procedeze altfel. Şi, totuşi, cu cât omul
precum şi de tâlharii de alături de El. Dumnezeu nu a res- acumulează mai multă experienţă, cu atât mai repede con-
pins pe nici unul din ei. Noi suntem cu toţii copiii lui ştientizează că durerea sufletească este mai amară decât
Dumnezeu, părticeIe din Întregul Unitar iar înţelepciunea cea fizică. Omul şi-a însuşit un adevăr simplu: după o gre-
noastră este înţelepciunea lui Dumnezeu. Acel om care îl şeală mică urmează o pedeapsă mică, după o greşeală ma-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 22/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma
re - o pedeapsă mare. Dacă cineva a căzut şi şi-a fracturat
un picior, n-a observat un lucru important, de exemplu, că Dezvoltarea unităţii are loc prin intermediul spiritului.
drumul este alunecos. Odată cu fracturarea piciorului, a- Spiritul primeşte adevărurile simple prin intermediul vieţii
cest adevăr s-a limpezit definitiv. Dacă ar fi conştientizat pe Pământ. Cu cât spiritul devine mai înţelept, cu atât mai
că prin frica de a cădea a grăbit acest incident, el ar fi de- complicate devin temele lui de învăţătură. Procesul de ins-
venit mult mai deştept. truire înseamnă depăşirea răului, iar pentru echilibrarea ră-
Durerea sufletească se adună până în clipa când se ului este nevoie de prezenţa binelui.
umple vasul cu ultima picătură şi apare durerea fizică. Cu Binele constituie răul însuşit în vieţile anterioare.

câtboala.
te se acumulează mai multe
Prin acumulare lentăstresuri,
poate săcu seatât mai gravă
dezvolte es-
cance- dar Tot
dupăceea
un ce în actuala
anumit timp aviaţă am de
devenit considerat a fi rău,
înţeles, constitu-
rul, iar prin acumulare rapidă congestia cerebrală sau in- ie lectia învătată în această viată.
" ,
farctul. În ambele cazuri muntele de stres îngroapă sub Tot ceea ce ne încăpăţânăm să considerăm că este
greutatea sa corpul. rău, nefiind în stare să înţelegem, vom fi obligaţi să
Îmbolnăvindu-ne nu prea grav, noi ardem energia ne-  învătăm în vietile care urmează.
gativă şi ne însănătoşim. În timpul bolilor cronice, arderea Acel om, ~are este în stare să accepte cu sufletul
este permanentă, iar acumularea de noi stresuri nu ne per- deschis greutăţile ce apar în drumul său, este demn de
mite să ne însănătoşim. Boala este o lecţie de viaţă îh urma a fi om.
căreia ar trebui să devenim mai înţelepţi. Suntem liberi să
alegem singuri metoda de instruire - să învăţăm prin sufe- Dacă omul depăşeşte aceste greutăţi, el avansează în
rinţe condamnându-ne la boli aşa cum procedează cea mai dezvoltarea sa spirituală. Totodată, el ştie că următoarele
mare parte a omenirii sau cu ajutorul învăţăturii ce răsună obstacole vor fi şi mai serioase. Cu cât este mai mare (evo-
  în sufletul nostru. Deseori se spune: "nu este adevărat, eu luat) omul, cu atât mai mari sunt şi obstacolele. Cine adu-
nu vreau să mă îmbolnăvesc!" Eu cred că dumneavoastră nă în fata sa un maldăr mare de necazuri mici, în aşa fel
nu vreţi să fiţi bolnav. Dar trebuie să-i dovediţi asta şi   încât el 'nu se vede de după acesta, nu va deveni un om
corpului dumneavoastră. Eliberaţi boala, atunci veţi fi mare.
crezut! Acesta este un adevăr divin - cu cât ţi se dă mai mult,
Spiritul este veşnic, iar corpul este efemer. cu atât mai mari sunt cerinţele.
Spiritul este sentiment, corpul este gând. Fiecare problemă trebuie începută şi încheiată cu bu-
Spiritul este ideal, corpul este material. Ambele, însă, curie, indiferent de importanţa vizibilă a muncii depuse.
au conştiinţă. Doar atunci munca are spor şi putem deja să ne apucăm de
următoarea problemă. Cine lucrează bine şi corect, acela
este înţelept - el a învăţat această lecţie. Cine lucrează

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 23/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma  Lumina sufletului


greşit, acela învaţă tocmai pe baza propriilor greşeli. În Iubirea este forţa absolută, însă nu toţi ştiu s,ă iubească.
consecinţă, greşeala are şi părţile ei bune. Gândiţi-vă ce sentiment încercaţi dacă vi se spune: "Eu te
Greşeala în sine constituie efectul unei actiuni inco- iubesc pur şi simplu. NU-ţi cer nimic. Poţi conta, întot-
recte şi de aceea constituie o pedeapsă. Orice altă pedeap- deauna, pe ajutorul meu".
să este nedreaptă şi este egală cu o pedeapsă dublă. În loc Sau mai puteţi auzi astfel: "Eu te iubesc. De ce nu mă
de aceasta trebuie pusă întrebarea: "Oare am învăţat eu iubeşti şi tu pe mine, aşa cum te iubesc eu pe tine? De-
ceva de pe urma greşelii?" monstrează că mă iubeşti. Dacă mă iubeşti, veiface totul
Îi cer iertare persoanei căreia i-am pricinuit un rău cu de dragul meu". Aceste fraze cer, te obligă să te supui, te
această
Mă greşeală.
iert pe mine că am greşit. pun Prima
într-o situaţie
variantăfără
pareieşire.
din poveşti, dar se întâlneşte mai
Îi cer iertare corpului meu că i-am pricinuit un rău prin frecvent decât credem. Însă pur şi simplu omul nu rosteşte
greşeala mea. 'de obicei ceea ce simte. Dar noi simţim. Şi ce ar fi dacă
Regretele, pocăinţa, văicărelile, plânsul, sentimentul am avea şi încredere în ceea ce simţim?
vinovăţiei, disperarea, autopedepsirea etc. nu fac decât să Varianta a doua ilustrează atât de mult răspândita
  înrăutătească situatia.
, ,
dragoste posesivă care păgubeşte oamenii, familia, socie-
"Numai cine nu munceşte nu greşeşte", "Din tatea şi Pământul. Ştim ce înseamnă tristeţea sau răutatea
greşeli se învaţă". Aceste proverbe se pronunţă adesea în când auzim: "Te iubesc, te hrănesc şi te educ. Trebuie să
discuţiile mondene. Este bine să ne amintim de ele atunci te porţi bine cu mine. Eşti obligat!" Aceasta nu este iu-
când greşim noi sau cei din jurul nostru. Bucuraţi-vă a- bire, ci un sentiment de proprietate. Instrumentul de mun-
tunci când vă vine un gând bun. Puteţi face acest lucru? că din mâinile mele îmi aparţine. Şi cum a putut să se stri-
Deseori am auzit spunându-se: "Pentru ce să mă ce? Probabil şi dumneavoastră vi s-a întâmplat să întâlniţi
bucur în situaţia asta? Dacă aş fi sănătos ca altădată m- meşteri bătrâni cu instrumentele lor de muncă vechi care
aş bucura". Este greu să ajuţi un om care gândeşte astfel. au văzut numeroase lucruri în existenţa lor şi pe care aceş-
În lumea spiritului nu există egalitate - fiecare primeş- tia sub nici o formă nu le-ar fi schimbat pentru unele noi.
te în funcţie de efortul depus. Acela care aşteaptă o recom- Sunt atenţi cu ele şi le păstrează cu sfinţenie. Dar iată că
pensare înainte de înfăptuirea muncii o să fie dezamăgit. meşterul moare ... Cineva a dorit să lucreze cu instrumt.-n-
Nivelul spiritului se află întotdeauna în concordantă cu tele lui, dar acestea se deteriorează foarte repede. Sunt
activitatea săvârşită. În cazul unei asemenea munci ~piri- vechi, le-a venit sorocul, - ne gândim noi. Nu-i adevărat!
, tuale înşelăciunea este imposibilă. Nu instrumentelor le-a venit sorocul, ci iubirii!
Dacă vrem să luptăm pentru ceva, să luptăm pentru Dacă am avea atitudine a meşterului faţă de tot ce ne
bine şi nu împotriva răului.   înconjoară: lucruri, natură, oameni, viaţă etc ... nu ne-am
  îmbolnăvi, iar latura materială a vieţii ar fi şi ea în ordine.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 24/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

el vă va ierta.
 Înva,tă. s a iubeşti Iertaţi-vă pentru faptul că nu aţi ştiut înainte despre
toate acestea şi nu aţi acţionat ca atare. Iubiţi-vă corpul şi
Imaginaţi-vă că iubiţi pe cineva foarte mult şi că acel pe dumneavoastră, de asemenea.
cineva vă iubeşte la fel de mult. Acel cineva nu este altul Dacă veţi simţi că vă trec fiori, înseamnă că încercati
decât propriul dumneavoastră corp. Gândiţi-vă şi încercaţi un sentiment curat de iubire şi doriţi să vă îmbrăţişaţi co;-
să vă amintiţi de câte ori i-aţi pricinuit dureri sau i-aţi per- pul, ceea ce este un semn al faptului că organismul dum-
mis altcuiva acest lucru. De câte ori l-aţi supus la încercări neavoastră a înţeles.

lipsite de sens, l-aţi sacrificat, scrâşnind din dinţi de furie Doar atunci boala
dumneavoastră când va
veţi învăţa pentru
dispărea să comunicaţi
totdeauna.cu corpul
şi ati tacut din dumneavoastră un martir. De câte ori ati
, ,

ratat posibilitatea de a-i face un bine. Dumneavoastră aţi Dar dacă veţi bombăni nemulţumit: "Cine munceşte în
avut o atitudine mai rea faţă de el decât faţă de o maşină. locul meu dacă eu tot timpul trebuie să gândesc?" -
Oare este în stare să vă iubească în continuare? Nu  înseamnă că nu aţi înţeles nimic.
este în stare. Este uzat. S-a încovoiat până la pământ sub Dacă consideraţi că pentru aceasta e nevoie de mult
această povară grea. Cu toate acestea, dacă încă mai tră- timp, dedicaţi timpul pierdut tară rost de dumneavoastră
ieşte, atunci este gata să arunce de pe el această povară, cu ca să vă puneţi în ordine gândirea.
condiţia să-I ajutaţi să facă acest lucru. Demonstraţi în Aceluia care în situaţii extreme (de exemplu în cazul
mod sincer că nu doriţi în mod voit să-I supuneţi mai de- chinurilor bolii) reuşeşte să se schimbe dar numai pentru o
parte încercărilor până la limita maximă, şi că tot ceea ce oarecare perioadă, încet, încet boala i se va întoarce şi
s-a întâmplat înainte a fost din ignoranţă, neştiinţă şi acest chiar într-o formă mult mai serioasă. Aceasta pentru că ce-
lucru nu se va mai întâmpla! lui· ce primeşte mai mult, i se cere mai mult. Acelui om ca-
Vorbiţi cu el şi vă va înţelege, fiindcă vă iubeşte. Cor- re a obţinut o lecţie spirituală măcar citind aceste învătă-
pul este cel mai~devotat iubit. Cât de mult îi preţuim, însă, turi i se va cere mai mult. '
devotamentul? Incepem să apreciem adevărata iubire nu- Omul nu are voie să se oprească pentru că stagnare a
mai atunci când gustăm din fructele amare ale trădării.   înseamnă încetarea evoluţiei.
Astfel învăţăm noi. Dacă nu ştii să mergi c0rect, gândeşte-te şi înailltează.
Dacă în această clipă îi veţi cere iertare corpului dum- ~ Iar dacă ai greşit, iartă părerea de rău şi greşeala.
neavoastră, cu toată sinceritatea, pentru faptul că: Invaţă din greşeli.
- i-aţi pricinuit mult rău (concret), şi aţi omis posibili-
tatea de a-i face bine;  Raţiunea îi este dată omului nu pentru frumusete ci
- n-ati acordat nici o atentie semnalelor lui·,
, ,
  pentru a-i folosi '  
- n-aţi ştiut să-I apreciaţi corect,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 25/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma
Toate frământările lumii sentimentale şi fizice pot fi din dorinţă.
corectate prin raţiune. Dorinţa de a ne schimba ne trezeşte În lumea spirituală, fapta atrage efectul corespunzător
gustul pentru literatura spirituală, ne face să purcedem în faptei. Tocmai de aceea omul trebuie să gândească, şi cu
căutarea unui duhovnic, a unui mentor. Astfel putem învă- activitatea mentală să îndrepte energia sentimentelor pe
ta cum să ne schimbăm. făgaşul necesar.
, Cine încearcă să-şi ascundă lenea în spatele lipsei de Cine pune condiţii, poate să rămână fără nimic.
educaţie, trebuie să ştie că un copil de trei ani poate să fie Cine face fapte bune fără să aştepte răsplată, va fi
mult mai spiritualizat decât un academician de cincizeci de recompensat dublu. Tot ceea ce facem, în cele din urmă
ani, iar un muncitor de optzeci de ani, care a trudit toată pentru noi facem, şi suntem recompensaţi dublu.
viaţa din greu, poate fi mai receptiv şi mai spiritualizat
decât un artist de treizeci de ani. Nu are nici o importanţă
sexul, instruirea, inteligenţa, gloria, banii etc. contează iu-
birea, credinţa şi speranţa, fiindcă sunt adevăr şi realitate. Sunt puţini cei care sunt mulţumiţi de corpul, forţele şi
Toate acestea nu le poţi extrage din lumea fizică. Iertarea frumuseţea lor. Totodată noi nu ne gândim la faptul că
descătuşează. Nu vă lăsaţi duşi în eroare de aspectul exte- născându-ne, noi singuri ne-am ales corpul. Pentru noi este
rior. Ascultaţi de bătăile calde ale inimii dumneavoastră şi necesar tocmai acest corp pentru că în caz contrar am fi
percepeţi-le ca pe cea mai mare valoare. Învăţaţi să vă fo- ales corpul creat de alţi părinţi. Noi facem alegerea din
losiţi sentimentele. Învăţaţi arta iertării şi veţi primi tot ce marea dorinţă de a învăţa tocmai ceea ce avem nevoie
vă trebuie, inclusiv valori materiale. acum. Şi corpul ne primeşte cu iubire. Să nu uităm că eul
Dacă speraţi să deveniţi peste noapte miliardar, se . şi corpul alcătuiesc un întreg al lumii spirituale şi fizice,
poate întâmpla să nu fiţi pregătit să asimilaţi o asemenea dar sunt, totuşi, diferite. Dacă meditaţi profund asupra a-
experienţă şi să primiţi contrariul. Dacă un milionar nu ştie cestui lucru şi-i mulţumiţi trupului, atunci veţi simţi răs-
să-şi gestioneze bogăţiile cu demnitate, în viaţa viitoare punsul acestuia. Dacă cineva, din cauza suferinţelor şi
poate ajunge un cerşetor. Dacă însă el îşi învaţă lecţia, da- decepţiilor, îşi va blestema trupul şi va regreta că s-a năs-
că ştie să-şi gestioneze averea fără să pricinuiască vreun cut, în aceeaşi clipă îi va pricinui un rău uriaş corpului său.
rău cuiva, dacă nu se lasă dominat de ave-re, în viaţa vii- FIecare dintre noi, în limitele posibilului, poate să-şi modi-
toare poate să ajungă rege pentru a învăţa să conducă şi fice corpul. Trebuie s-o facem cu bunătate. Omul nu poate
poporul. să-şi determine singur exisţenţa. Acest lucru constituie un
Dar milioanele spirituale le avem cu toţii chiar acum. atribut divin. În rest, Dumnezeu oferă libertatea şi posibili-
Cine întreabă: "Dacă eu încep acum să gândesc şi să tră- tatea alegerii.
iesc corect, atunci când se aranjează viaţa mea?"; să ştie Închipuiţi-vă că în faţa dumneavoastră există un drum
că n-a venit la piaţă. Numai acolo i se cântăreşte o bucată larg. Acest drum este soarta dumneavoastră. Într-o parte a

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 26/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
drlimului există negativitate - un şanţ cu noroi, iar în cea- Pe omul care are o viaţă grea nu trebuie să-I plângem.
laltă parte există pozitivul - o pajişte înfloritoare, iar în Pe acesta trebuie să-I învăţăm să ceară iertare pentru ceea
mijloc se află echilibrul. Cum parcurgeţi drumul? Prin şanţ ce a făcut rău sau pentru că a atras asupra sa răul şi să-I
sau prin pajişte, dându-vă de-a dura sau valsând, repede   învăţăm să se ierte pe sine pentru că a procedat astfel.
sau încet - acest lucru îl hotărâţi dumneavoastră. Totodată, să-şi ceară iertare corpului său pentru faptul că
Cine nu doreşte să treacă prin greutăţi fizice, să se el a trebuit să îndure toate acestea.
  înalţe mai repede în lumea spiritelor. Însă înainte de Legea karmei este inevitabilă putând fi exprimată sim-
aceasta trebuie să trăiască corect pe pământ şi să-şi în- pîu şi clar în câteva cuvinte: "ce semeni, aceea culegi".
suşească înţelepciunea pământească. Este un lucru ine- Dacă îţi ceri iertare sincer, te ajută. Rezultatul depinde de
vitabil. onestitate a fiecăruia dintre noi. Legăturile energetice se
Majoritatea dintre noi s-au obişnuit să spună: "Aşa e eliberează dacă le conştientizăm. Faptul că omul nu-şi
caracterul meu, nu  pot face altfel...". Ce înseamnă carac- aduce aminte de viaţa anterioară şi de aceea neagă posibi-
ter? Caracterul constituie totalitatea trăirilor din decursul litatea renaşterii, se datorează poluării spirituale a omului,
tuturor vieţilor anterioare. Dacă ne justificăm rătăcirile care şterge memoria. Numai sufletul curat  este capabil să-
prin caracter şi nu ne corectăm greşelile, suferim noi în- şi amintească.
şme. Uitaţi-vă la copii, vorbiţi cu ei şi or să vă uluiască cu
Tot ce schimbăm într-o viaţă pe drumul destinului, va cunoştinţele lor. Sinceritatea şi cinstea lor sunt divine. Iar
constitui fondul principal al vieţii noastre ulterioare. Stu- ignoranţa lor aparentă se explică în închipuirea adulţilor
diile, obiceiurile, deprinderile, talentul, dragostea pentru prin faptul că are valoare numai înţelepciunea dobândită
muncă, faptele, idealurile, sănătatea etc ... din viaţa noastră, prin experienţa lumii fizice.
ni s e pare că sunt deosebit de importante, dar în plan cos-

luatesunt
mic neînsemnate.
împreună constituieTotuşi, acesteviitoare.
baza vieţii lucruri neînsemnate
În subconştientul nostru înţelegem corect ce este im-
portant, dar nu înţelegem unde s-a pierdut răsplata şi sun-
tem dezamăgiţi ddCă după faptele nOdstre bune nu primim
imediat recompensa. Cine neagă recompensarea, neagă re-
alitatea. Putem să negăm şi Soarele şi Luna, cu toate astea
ele există şi îşi îndeplinesc menirea. Cine crede că poate
face rău în taină, greşeşte. Eul său spiritual vede şi ştie tot,
şi, conform legilor karmei, va trebui să ispăşească acest
rău la un moment dat.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 27/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
L eg ătu ra cu v iaţa Copilul ştie cum trebuie să fie
an te-an te-a n terio ară L eg ătu ra cu v iaţa
an te-an terlo ară
Când unui copil i se explică "Ascultă, în anumite si-
tuaţii trebuie să faci cu totul invers, deoarece în lumea
  fizică oamenii aşa s-au obişnuit, aşa se cuvine; Ştii, iartă-
mă că trebuie să procedez contrar convingerilor tale, că
trebuie să te oblig, da~ nu se poate altfel, acesta este ade-
vărul acestei perioade. ",
Copilul nu va protesta.
Explicarea situaţiei îl eliberează pe copil de criza su-
fletească. El are nevoie de adevărul părinţilor lui întrucât
ceea ce se aseamănă atrage către sine similarul, iar copilul
acestor părinţi a apărut tocmai în virtute a unor anumite
asemănări. Libertatea în educaţie înseamnă lipsă de educa-
ţie. Această situaţie apare când părinţii nu şi-au îndeplinit
obligaţiile lor părinteşti.
Copilul are nevoie atât de mamă cât şi de tată. Părinţii
care s-au acomodat cu actuala lume fizică sunt obligaţi să-
şi înveţe copilul pentru ca el să se obişnuiască să poată ră-
mâne el însuşi în orice situaţie vitală şi să nu se lovească
cu capul de perete în permanenţă.şi să înveţe din greşelile

  sale. Aceasta
înarmat copilulestecu legea naturii şideacel
înţelepciunea părinte
viaţă până care nu şi-a
la vârsta de
18 ani, va trebui să simtă acţiunea legii karmei asupra sa.
Părinţii trebuie să se întrebe mereu: "Care este vina
mea îrl situaţia creată? ", să-şi ceată iertare ]Jentru greşea-
la lor şi să-i explice copilului cauza adevărată într-un
Merită ca noi să învăţăm de la copii perceperea cu- limbaj accesibil lui. Astfel, el va învăţa să ierte şi să înveţe
rată a lumii şi să nu înăbuşim aceasta în mod forţat în fie- din greşeli. Să nu vă fie teamă că vă veţi pierde autoritatea,
care zi. Fiecare adult care nu s-a descurcat în mod obiectiv copilul va preţui adevărul şi va avea mai mult respect faţă
  în diferite situaţii spune copilului: eşti obligat, aşa trebuie, de dumneavoastră. Nici un copil nu doreşte ca părinţii să
oare nu înţelegi, învaţă să trăieşti etc. Aceasta este o ap~ă într-o lumină proastă, el îşi va apăra părinţii în faţa
crimă.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 28/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
 întregii lumi. În perioada de pubertate apare o ruptură. Mai Bazinul reprezintă susţinere interioară sau casa în care
târziu este deosebit de complicată corectarea greşelilor. omul îşi găseşte sprijin. În familiile cu spirit puternic cresc
Copilul are nevoie de adevăr, fie şi dur, şi nu de o copii cu un bazin puternic. Dacă într-o familie cu spirit
minciună frumoasă. Se învaţă numai din adevăr. Adevărul slab creşte un copil cu bazin puternic, rezultă că spiritul a
conferă libertate. Copilul care se află sub presiunea fricii trudit în mod conştient pentru a se înălţa, pentru a depăşi
este făţarnic, iar protestul lui se transformă din înverşunare slăbiciunile familiei, fiindcă a simţit că, în caz contrar,
  în răutate. Ei îşi pierd pentru totdeauna sentimentul demni- poate să moară.
tăţii. Copilul are nevoie ca în orict, situaţie conflictuală să i Copilul care în mod conştient doreşte să devină mai
se spună în mod cinstit dacă ea este provocată de compor- bun, care cu sudoarea frunţii şi cu râvnă lucrează asupra
tamentul său sau de altceva. propriei persoane, se eliberează din cătuşele familiei.
Aceştia devin oameni puternici care rup lanţurile sufleteşti
 Filosofia corpului uman chiar dacă au o atitudine plină de iubire şi gingăşie faţă de
părinţi.
Din punct de vedere astrologic, sfârşitul secolului XX
Corpul omenesc este comunicativ. Filozofia corpului
este perioada scheletului slab. Rezultă că trebuie să ne în-
umanAnu poate fi comparată cu nimic datorită simplităţii
tărim osatura în mod conştient., Coaja de ou constituie re-
sale. In capitolul" Iubirea, iertarea şi sănătatea" am scris
sursa cea mai bună pentru calciu indiferent de vârsta omu-
?esp~e coloana vertebrală a cărei importanţă este greu de
lui. Antrenamentul fizic sau sportul sunt de asemenea ac-
Imagmat. Vom continua să vorbim despre acesta în lumina
cesibile pentru toţi.
obţinerii de noi cunoştinţe.
Astăzi, există atâtea defecte ale coloanei vertebrale şi
Este foarte cunoscută expresia: " Omul acesta nu are
ale oaselor câte n-au văzut bunicii şi străbunicii noştri - de
coloană vertebrală". Coloana vertebrală reflectă, aseme-
la traumele din naştere ale copiilor până la fracturile de la
nea oglinzii, principalele adevăruri despre om. Prin carac- bătrâneţe ale oaselor coapselor. Fracturile ce rezultă în ur-
terizarea ei se pot spune adevăruri fundamentale despre
ma căderilor demonstrează că oasele reprezintă punctul
om, sau despre esenţa lui ascunsă.
nostru slab.
Scheletul îl caracterizează pe tată. Un schelet slab
  înseamnă un tată slab.
Coloana vertebrală uneşte trecutul, prezentul şi vi-
Coloana vertebrală înseamnă principii. O coloană
itorul din punct de vedere energetic.
strâmbă înseamnă un tată cu principii strâmbe. Dacă un
copil se cocoşează, tatăl său are un caracter slab şi, pentru
Cu cât coloana vertebrală este mai dreaptă, cu atât îşi
a-şi ascunde slăbiciunea, fie că devine despot, fie că îi per-
  îndepline'şte mai bine funcţiile, cu atât mai înţelept este o-
mite mamei să domine în familie. Un tată normal are copii
mul şi cu atât mai clară îi este viziunea. Coloana vertebra-
cu oase tari şi o coloană vertebrală dreaptă.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 29/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
Iă are şi deformările ei fiziologice. Haideţi cel puţin să în-
tărim coloana. Pentru corp acest lucru înseamnă că eu
vreau să merg mai departe. Dacă vom spune aceasta cor-
pului nostru, cuvântul va intensifica activitatea subconşti-
entului.
În coloana vertebrală se află canalul energetic princi-
pal prin care circulă, în sus şi în jos, energia sănătăţii.
Aceasta pătrunde prin coccis şi it se prin rrloalele calJului.
De pe partea superioară a fiecărei vertebre pleacă nişte
canale spre organe şi ţesuturi. Dacă o vertebră este vătă-
mată, organul corespunzător ei se îmbolnăveşte.
Din canalul energetic principal se ramifică, asemeni
unor rădăcini, canale laterale care se deschid sub formă
conică la suprafaţa aurei corpului. Ele se numesc chakre
sau centri energetici. Acestea sunt un fel de depozite, unde
se păstrează energia specifică chakrei date. Această ener-
gie se află în continuă mişcare. Chakrele acumulează şi ele
energia universală, descompun componentele ei şi le di-
recţionează, prin canalele energetice, spre sistemul nervos,
spre glandele de secreţie internă şi spre sânge, pentru a ali-
menta corpul.
Chakrele sunt 'asemenea unor "pâlnii" energetice care
se rotesc. Fiecare are culoarea sa în conformitate cu ni-
velul frecvenţei energetice. Chakrele mari, situate pe par-
tea din faţă a corpului, au câte o chakră geamănă pe partea
di11spate fGr~âl1d as~ectele dia faţa. şi din spate dle c~la-
krei. Aspectul din faţă este legat de sentimentele omului,
cel din spate - de voinţa lui. Ieşirea chakrelor din canalul energetic principal.
Chakrelor l.e-au fost dedicate multe publicaţii, astfel că În faţă sunt chakrele energiei sentimentelor.
  în prezenta carte nu vom repeta aceste lucruri. În spate sunt chakrele energiei voinţei.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 30/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina ,wifletului
canalelor energetice, în corp. În centru se află canalul e-
nergetic principal din care se ramifică cele energetice late-
rale care alimentează organele corpului, părţile acestuia.
etc.

Mişcarea energiei Mişcarea energiei


  în chakrele   în chakrele
femeilor bărbaţilor

Prima dintre cele două figuri ce urmează, reprezintă


illter('·onex1unel'lenergiei cu corpul La Gapăt1llfi~cărej ra-
ze energetice se află un eveniment vital. Raza albă este le-
gată de un eveniment pozitiv, cea neagră, care este invizi-
bilă, este legată de negativ, adică de evenimentul vital rău.
Aceasta este interconexiunea schematică cu stresurile.
În timpul iertării se eliberează capetele razelor energetice
şi omul scapă de stres.
Cea de-a doua figură reprezintă plasarea simbolică a
58

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 31/154


5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 32/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
Datele din tabelele de mai jos au fost verificate pe par- Chakra II Energia Bazinul. Incapacitatea de a iubi sexul
cursul vindecării multor cetăţeni estonieni. Verificaţi dacă pubiană, la spontană a organele opus. Învinuirea altora pen-
cele expuse în tabele corespund bolilor dumneavoastră. nivelul simţurilor. sexuale, tru propriile greşeli. Senti-
Boala apare atunci când chakra este paralizată de stresuri pubisului - Sentimen- vezica mentul vinovăţiei şi al infe-
şi, fie că are loc o scurgere de energie, fie că este blocată portocalie tele sexu- urinară. riorităţii. Sexul fără iubire.
pătrunderea ei. ale, erotis- sângele, Răutatea şi dorinţa de a pro-
mul. limfa. voca dureri altcuiva. Incapa-
Energiile senzu- sperma, citatea de a fi satisfăcut de
Numărul Acţiunea
chakrei, care se asupra Răspândirea stresului care alitatea. digestia. viaţa sexuală şi de a pune
află la Putem pasiune în relaţia cu paJi~ne-
denumirea părţilor blochează chakra
baza obţine o rul sexual. DeC"pţia în viaţa
şi culoarea corpului
fortei satisfacţi e sexuală. Înăbuşirea propriei
Chakra 1 Energia de Scheletul, co- Neîncrederea în forţa vitală sexuală şi pasiuni. Încăpăţânare şi pre-
principală bază care loana verte- proprie. Lipsa dorinţei de a fizică. tenţii faţă de paJiener. Res-
de pe face legă- brală, dinţii, trăi, furia faţă de cei ener- pingerea sexualităţii. N-am
suprafaţa tura dintre unghiile, gici, cu o mare vitalitate. timp să mă ocup de această
interioară a om şi lu- picioarele, Negarea forţei fizice - la ce nerozie. serviciul este mult
coccisului - mea fizi- rectul, mi-ar trebui, sunt foarte deş- mai impOliant. Frica de
roşie că; capaci- colonul, tept. Depresia, dorinţa de a sexualitate. Atitudinea faţă
tatea de intestinele, da înapoi din faţa vieţii sau de sex ca ceva josnic, imo-
pătrudere; prostata, baza de a evada. ral. Nerecunoaşterea că se-

vitalitatea; bazinului şi xul restabileşte forţa vitală şi


stabilita- perineul, oferă sentimentul demnităţii.
tea; voinţa sângele, Sentimentul ruşinii pentru
puternică; structura sine sau partener. Frica de a
forţa celulei. nu fi la înălţime. As<.;Undert.a
fizică. sexualităţii. Negarea sexu-
lui - masculin sau feminin.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 33/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Chakra III, Centrul Digestia, Nemulţumire, răutate. Putere Chakra IV, Sentiment Partea Sentimentul iubirii defor-
a plexului vieţii ficatul, şi perseverenţă. Se poate a inimii, la ul iubirii superioară a mat - nu mă iubeşte nimeni,
solar, la emoţiona- vezica biliară, domina prin frică, amenin- nivelul faţă de toţi spatelui, nu merită să fiu iubit. Senti-
nivelul le a senti- splina, ţare, învinuire, suspiciune, inimii. şi toate şi inima, mentul culpabilităţii faţă de
buricului, - mentelor. rinichii şi lacrimi, etc. Zgârcenie. lip- ESTE CEA faţă de plămânii. omul iubit. Dragoste neîm-
galbenă. Energia glandele sa bucuriei pentru sine şi MAI viaţă. circulaţia părtăşită. Iubire reprimată.
descoperi- suprarenale, pentru alţii. Lipsa dorinţei de IMPOR- Independe sanguină, Totul mă încurcă să trăiesc
rii perso- sistemul a înţelege şi de a credem TA"NTA nţa, mâinile, aşa cum vreau. Lumea este

nalităţii, nervos propriile sentimente. Com- DINTRE acordarea pielea, ochii. dură şi domină legea celui
dominaţie vegetativ. plexul inferiorităţii. Negarea CHAKRE- de ajutor, mai puternic. Totul îmi este
şi putere. necesităţilor fizice proprii, a verde jertfă indiferent, fac totul cum
Satisfacţia iubirii şi a sexului. Depen- pozitivă. vreau eu. Trăiesc stimulân-
de pe denţa de părinţi şi de alţi . Puterea du-mă pe mine însumi, fi-
urma oameni. O interconexiune voinţei indcă aşa trebuie şi ll1mlC
realizări- puternică şi o comunicare care ne bun nu mă aşteaptă.
lor. puternică cu mama. Lipsa determină
Înţelepciu- dorinţei de a fi sănătos. viaţa.
nea
dobândită.
Înţelege-
rea
emoţiilor.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 34/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Comunica Partea Probleme de comunicare· cu Chakra Desăvârşi- Creierul Neîncrederea în propria spi-

laringiană -re, since- superioară a lumea. Nervozitate. senti- VII la rea. mare, ritualitate şi în propriile ca-

la nivelul ritatea. plămânilor, mentul neputinţei. Toate nivelul Cunoaşter craniul. pacităţi. Lipsa liniştei sufle-

gâtului - Indepen- bronhiile, sentimentele care provoacă osului ea teşti, a încrederii în sine.

albastră denţă, gâtui, asfixiere şi lacrimi. Incapa- parietal Întregului Lipsa scopurilor în viaţă.

inspiraţie, coardele citatea de a trăi viaţa perso- alb -violetă Unitar. Teama de apaJ·iţiile nepă-

adaptabili- vocale, nală. fiindcă cineva sau ceva Legătura mânteşti şi de vise întrucât

tate. maxilarele, te împiedică. Incapacitatea emoţional omul nu crede şi din aceasta

Apărarea limba de a accepta ceea ce oferă ă cu cauză nu se adânceşte în e-


drepturilor viaţa. Neînţelegerea proprii- spiritualita senţa imaginilor sale nepă-

personale. lor dorinţe. Învinuirea altora. tea- mânteşti şi mentale.

Şanse şi Convingerea că toţi îţi do-  încredere


sentiment- resc răul. Sentimentul că toţi  în
tul te abandonează şi că eşti o- propriile
respectu- ropsit. Frica de eşecuri. Dis- posibilităţi
lui. creditaJ·ea altora spirituale.

Descoperi Conflictele dintre lumea sen-


frontală sau -rea vizi- paJiea timentelor şi lumea raţiunii.
al treile a bilului şi inferioară a Dorinţa de a obţine mai
ochi. la invizibilu- creierului mult. Susceptibilitate, ne-
nivelul lui. Intui- mare, mulţumirea faţă de înfăţişa- S-ar putea ca această noţiune să nu fie clară pentru
frunţii, - ţie, clarvi- urechile, rea exterioară. Neajutorarea toatăStresul
lumea. este o stare de presiune, de încordare a orga-
indigo ziune. Idei nasul,   în cazul întocmirii şi înfăp-
noi. Înde- cavităţile tuirii planurilor. Eşecul pla- nismului şi apare ca o reacţie de apărare la excitanţii ne-
plinirea nazale, ochii, nurilor optimiste. Dorinţe gativi.
dorinTelor. sistemul negative sau ce nu cores- Stresul c-onstituie legătura energetică cu răul făr:••
Atitudinea nervos, faţa. pund realităţii. Frica de res- să fie perceptibilă ochilor.
lumii faţă ponsabilităţi. Lipsa dorinţei Tot ceea ce este rău pentru omul respectiv În-
de tine. de a face ceva. Protest faţă seamnă stres.
de toate. Instabilitatea senti-
mentelor. Medicina cercetează stresul la nivelul manifestării lui
fizice, adică boala. Iar boala nu este nimic altceva decât

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 35/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma
energia negativă acumulată care provoacă disconfortul fi-
zic. Atât medicina cât şi oamenii percep stresul ca pe o ul-
timă "picătură" - presiune psihică - în lanţul de stresuri
acumulate timp de un an sau timp de zeci de ani după care,
implicit, urmează boala. Această abordare a stresului este
limitată.

Priviţi schema ce caracterizează fiecare chakră şi veţi


percepe cum influenţează ele întregul corp. Veţi încerca
nişte senzaţii meditative specifice fiecărei scheme.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 36/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Obţinând acest sentiment, adăugaţi încă un element


foarte important:
- Imaginaţi-vă perineul, vezica urinară, rectul, femeile
Cine are coloană. verlehralii şi cine nu are? şi vaginul, şi încordaţi muşchii acestora. Odată cu întinde-
rea coloanei vertebrale, întindeţi şi centrul corpului în sus
şi nu încetaţi să întindeţi şi muşchii. Dacă vertebrele sunt
Eu învăţ oamenii să-şi deschidă chakrele şi majoritatea
depla3ate, înce}Je prvlap5ul organe~or iIlternc Cu: îi at.1rnă
reuşesc. Vă propun o metodă la fel de eficace, ca o com-
burta, are stomacul prea coborât, are rectul foarte slab, iar
pletare la exerciţiul de extindere a coloanei veliebrale: femei~e au incontinenţa urinei şi prolapsul uterului.
- Ridicaţi-vă în picioare.
- Incheiaţi exerciţiul ~u încordarea întregului corp de
- Apăsaţi cu degetele mari de la mână protuberantele
parcă v-ar ridica un val. Incepeţi cu degetele picioarelor,
din faţă ale oaselor bazinului şi verificaţi dacă ele sun't la
astfel încât să simţiţi cum se încordează, pe parcurs, orga-
acee~~i .înălţim~. Dacă nu, ridicaţi cu ajuto~lll gândului şi
nele interne şi se ridică, inclusiv plămânii şi inima. Veti
al maml10r capatul care se află cel mai jos. In acest caz ti-
simţi cum corpul parcă pluteşte, parcă tinde din clipă î~
neţi atât c~lcâiele cât şi vârfurile degetelor împreună, fă~ă
clipă să îşi ia zborul. Savuraţi plăcerea acestei senzaţii şi
a le despnnde de podea. Dacă aveţi bazinul foarte defor-
bucuraţi-vă că puteţi să-i dăruiţi corpului dumneavoastră
mat, nu veţi obţine rezultate de la prima încercare. Astfel
eliberarea de o povară. Bucuria este o energie pozitivă.
se ajunge la echilibrarea bazinului, în caz contrar, este im~
pos~~il să ridicaţi coloana vertebrală. Pentru a putea păstra
echlhbrul corpului coloana va fi nevoită să se încovoaie.
- Puneţi mâinile pe mijloc astfel încât să simtiti cu de-
getele articulaţia coxo-femuraIă. Locul a,rticulaţi~i' poate fi
verificat îndoind genunchii. Ridicaţi încet torsul. Veti avea
senzaţia că întindeţi un elastic. Apoi, puneţi mâinil~ la ni-
velul pieptului şi, trăgând aer în piept, întindeţi coloana ca
să dispară gârbovirea.
- Ţ ineţi coloana vertebrală ridicată în continuare, Iăsati
mâinile şi umerii să atârne liber şi întindeţi gâtuI în su~.
Veţi avea o senzaţie plăcută de bucurie, corpul va deveni
mai uşor, respiraţia - mai liberă, vederea - mai clară, iar
din cap va dispărea greutatea. Cu fiecare repetare, ef~ctul
va fi tot mai puternic.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 37/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
cu faţa  jos şi veţi ruga pe cineva să apese cu mâna peste
111

vertebre, veţi simţi că au devenit mai elastice.


Cu scopul de a sublinia importanţa grijii faţă de
coloana vertebrală, mai jos am să prezint în tabele, separat
7vertebr9 pentru fiecare vertebră zona sa energetică de acţiune şi
cervkale patologiile cele mai răspândite.

'( ,

12verteb~ Partea
coloanei Ver Organele care se
află sub influenţa Bolile provocate de vertebra
dorsale -te-
vertebra energetică a traumatizată
bra
 j -le vertebrei
 j Migrene, deteriorarea memoriei,
5 vertebrel PaIiea superioară
lomoare I epilepsie, hipertonie, tensiune
a creierului mare

OSUl sacrum'
f- Partea inferioaI"ă a
intracraniană

şi coc'Clsul Tulburarea echilibrului şi a


II creierului mare,
văzului, boli de ochi
cerebelul, ochii
Nasul, urechile, Guturai, sinuzită, polipi, boli de
III
sinusurile faciale urechi
Inflamaţia faringelui, adenoide,
Vertebre IV Limba, faringele
Acest exerciţiu de ridicare a coloanei este indicat să-I le dereglarea gustului
-
faceţ~ şi atunci când sunteţi obosiţi. Cel mai bine este să cervicale
Inflamarea
f~ceţI ac~st lucru în mod profilactic, adică pentru preve- Laringele, corzile laringelui şi a
V
ll1re~.~o~lor, obli~atoriu dimineaţa şi seara. În scopul vin- vocale corzilor vocale,
decarll sa exersaţI atât de des pe cât de repede doriti să vă angmă MÂINILE
  însănătoşiţi. ' Tulburarea durere,
Dacă veIiebrele sunt anchilozate şi ridicarea lor este VI Glanda tiroidă metabolismului, amorţire,
f~m:e d~ficiIă, sunteţi blocaţi de stres, în primul rând, de nervozitate, aritmie. înţepenire,
fnca. EII?erând stresul fricii veţi simţi o uşurare precum şi Dereglarea deformare
Glandele
o deosebItă elasticitate şi flexibilitate a coloanei vertebrale. VII schimbului de
pretiroide
Dacă, după ce v-aţi cerut iertare, vă veţi întinde pe podea calciu - osteoporoză

72

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 38/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Partea Organele care se Partea Organele care se


Ver Ver
coloanei află sub influenţa Bolile provocate de vertebra coloanei află sub influenţa Bolile provocate de vertebra
-te- -te-
vertebra energetică a traumatizată vertebra energetică a traumatizată
bra bra
-le vertebrei -le vertebrei
La femei - uterul, sangume.
I Miomă, dereglare
Plămânii Bronşită, pneumo- la bărbaţi- Inflamarea
II menstruală,
nie, astm. prostata venelor şi
JII IV bolile prostatei
alierelor,

IV Pieptul Fibroadenomatoză, tumori cangrenă


V
Bolile de inimă, dereglarea cir- Inflamare". vezicii
VI Inima culaţiei sanguine, astm, tensiune V Vezica urinară urinare, incontinenţă
sanguină scăzută. urinară
Bolile ficatului, ciroza, calculi Energia sexuală
Vertebre Ficatul, vezica Dereglarea vieţii
VII biliari, boli de piele, bolile vase- Osul sacrum care vitalizează
le biliară, splina sexuale
lor sanguine. corpul
toracice
Rinichii, glandele Tensiune arterială ridicată, calculi Incontinenţa urinei şi a fecalelor,
Perineul, rectul,
VIII suprarenale, renali, ridicarea bazinetului, Coccisul prolapsul organelor sexuale la
vaginul
diafragma scăderea imunitătii femei.
Stomacul,
IX duodenul, Ulcer, gastrită, diabet Zona deteriorată a vertebrei (dreapta-stânga, faţă-spate,
I pancreasul sus-jos) se află în corespondenţă directă cu boala. De e-
X xemplu, dacă vertebra a şasea toracică este deteriorată în
Dei"eglarea digestiei, constipaţie,
XI faţă, focarul bolii este localizat în peretele din faţă al ini-
diaree.
XII Intestinele mIl.

I NoţIunile de areapta-sHmga, faţă-spate, sunt Îoarte im-


II portante pentru a înţelege suferinţele corpului uman.
- Din dreapta. Partea dreaptă a corpului este purtătoa-
Ovarele la femei şi PICIOARE
Bolile organelor rea energiei masculine care ţine de tată şi de principiul
glandele genitale LE
Vertebre sexuale la femei masculin. Dacă partea dreaptă a corpului este puternică,
III la bărbaţi tulburări
le şi bărbaţi,   înseamnă că relaţia cu tatăl este bună, iar dacă este slabă
ale
lombare sterilitatea sau bolnavă, rezultă că trebuie să eliberaţi legăturile cu
circulatiei

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 39/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
tatăl sau cu alt bărbat.   înţelepciunea pământească.
Priviţi-vă în oglindă: umărul drept este lăsat, iar pe Deseori, noţiunea de stres este confuză şi vom reveni
omoplat sau pe stem aveţi o cocoaşă sau sunteţi deja gâr- la ea în repetate rânduri. Ruşinea, jena, senzaţia disconfor-
bovit. Dacă partea superioară a coloanei vertebrale este tului, incapacitatea de a găsi soluţii, etc. sunt, de asemenea,
gârbovită, aveţi sentimentul vinovăţiei faţă de tată. Dacă stresuri.
partea dreaptă a bazinului atâmă, înseamnă că greutăţile Toate contrariile formează o unitate, inclusiv mama şi
vieţii şi problemele materiale nerezolvate ale tatălui, sunt tatăl, părţile stângă şi dreaptă. De aceea, nu întotdeauna se
o gr~utat~ uriuşă p~ fiinţa dutpneavoa~tră şi aşteaptă dibe- d~agnGsticli~ază boala, în,rucâ~' ea 'poatE.cupLindt amLele
rarea. Bolile organelor de pe partea dreaptă a corpului le părţi ale corpului. De exemplu, dacă ne doare umărul
găsiţi în acelaşi tabel. stâng şi mâna stângă, sunt amorţite şi nu le putem ridica.
- Din stânga. Partea stângă a corpului este purtătoa- Rezultă că mama şi tatăl, inf1uenţându-se reciproc, se
rea energiei feminine, ţine de mamă şi de începutul femi- aseamănă şi acţionează în egală măsură asupra corpului
nin. Dacă sunteţi femeie, tot răul şi binele din mama dum- nostru.
neavoastră se intensifică şi se manifestă pe partea stângă a Repet încă o dată: aceasta este problema lor. Nu tre-
corpului, iar al tatălui pe partea dreaptă. Dacă aveţi partea buie să luaţi această problemă asupra dumneavoastră.
stângă putemică, înseamnă că aveţi un început feminin Totodată, iertaţi-i că au aceste probleme, iertaţi-vă pe
putemic, iar dacă este slabă, aveţi probleme cu mama, fie dumneavoastră că aţi preluat problemde lor şi cereţi-i ier-
cu soţia, fie cu sexul feminin, în general ( în continuare - tare şi corpului dumneavoastră pentru că prin aceasta i-aţi
mama). pricinuit un rău. Deseori auzim: "Cum pot să fiu eu atât de
Partea superioară a coloanei vertebrale este purtătoa- lipsit de suflet, încât să ignor frământările părinţilor?" Vă
rea sentimentului de iubire. Simţiţi că mama nu vă iubeşte, repet iar şi iar: negativismul trebuie acceptat cu raţiunea.
fie că nu vă acceptă iubirea etc. şi această greutate apasă Abia atunci vom putea să canalizăm binele spre rezolvarea
pe fiinţa dumneavoastră. problemelor, sau spre susţinerea altui om.
Dacă vă este gârbovită partea stângă a spatelui sau a - Din faţă. Partea din faţă a corpului este expresia e-
stemului, rezultă că încercati sentimentul vinovătiei fată
, , , nergiei sentimentelor. Unele boli apărute în partea din faţă
de TILamă. a corpJlui ţin dE.sen',imeîLtele L1ega~ivepe caLe k aţi a-::u-
Pentru a elibera stresul prin iertare, analizaţi-vă relaţia mulat în dumneavoastră.
cu părinţii, iar dacă veţi înţelege unde este problema vă - Din spate. Partea din spate a corpului corespunde
veţi proteja de nenorociri. Nu există om care să nu aibă energiei voinţei. Tot ce vă suprimă sau vă distruge voinţa,
stresuri ce ţin de mamă sau de tată, de bărbat sau de feme- o domină, o hărţuieşte sau o umileşte, vă privează de
ie, în caz contrar n-ar fi existat necesitatea să vă naşteţi în posibilitatea de a vă satisface necesităţile şi de a vă atinge
corpul fizic, fiindcă în acel moment aţi fi cunoscut toată scopul.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 40/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
Distrugerea voinţei înseamnă distrugerea vieţii.
Această parte a corpului, spatele sau coloana vertebra-
lă, constituie principiile vitale care dau sens vieţii. Partea dinfaţă a corpului
- Partea superioară. Partea superioară a corpului în- Energia sentimentelor 
seamnă energia orientată spre viitor. Dacă cineva este cu-
prins de frică în faţa viitorului, atunci acestuia i se îmbol- Partea stângă a corpului Partea dreaptă a I
năveşte partea superioară a corpului. Purtătoarea energiei corpului
- Ptlrtea infe,'ioarJ. Paiiea inferi0ară a cOlpului însea-   Jemintne suu tot ce ţlt1e dt  Pwtătourea energiei
mnă energia orientată
se îmbolnăveşte partea spre trecut. aDacă
inferioară trecutul a fost dur,
corpului. mamă şi de începutul masculine sau tot ce ţine
de tată şi de începutul
 feminin
Analizaţi şi veţi găsi în corpul dumneavoastră o logică masrulil1
uimitoare ce vă va pelmite să înţelegeţi pe cine să iertaţi şi
cui să-i cereţi iertare. Partea din spate a corpului
Învăţătura despre iertare se bazează pe clarificarea tre- Energia voinţei
cutului şi eliminarea cauzei primare.
Întrucât suntem legaţi de mamă pentru totdeauna cu
un cordon ombilical invizibil, influenţa mamei asupra co-
pilului este uneori atât de mare, încât devenim asemănători
cu părinţii noştri şi începem să-i influenţăm în acelaşi mod
pe alţii. Aşadar, dacă în noi există negativitate prin care Trebuie menţionată separat partea din spate a corpului,
influenţăm partenerul de viaţă, familia, colectivul, trebuie adică spatele - puterea voinţei, energia volitivă.
să le cerem iertare.
Împărţirea
Gândeşte! Caută! Găseşte! Iarta! Sentimentele Stresurile tipice
spatelui pe zone
Vindeca-te! De la osul parie- Sentimentul Teama că nu
taI până la a treia iubirii sunt iUbit. 1ea-
Aşadar, am ajuns la concluzia că fiecare om, bazându- vertebră toracică ma că părinţii,
se pe logică şi cunoscând distribuirea energiilor în corp + umărul şi par- familia, copiii,
este capabil să determine stresul care a provocat boala. tea superioară a tovarăşul de via-
mâinii + primele ţă nu sunt iu-
trei degete biţi, etc.
l'

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 41/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului

Împărţirea Teama distruge forţa voinţei.


Sentimentele Stresurile tipice Teama constituie stresul suprarenalelor care cu-
spatelui pe zone
prinde prin chakre tot corpul. Organul afectat de stres
Vertebrele a 4-a Sentimentul Teama că voi fi nu poate să funcţioneze. Dacă organul nu vrea, este im-
şi a 5-a toracice vinovăţiei şi învinuit, că nu posibil să-I obligi.
+ partea inferi- autoînvinuirea sunt iubit. De pe urma stresului părinţilor suferă copiii.
oară a palmei + corelate cu Imputarea că nu Cine îndreaptă trecutul îşi corectează în acelaşi
degetele a14-~ea iubirea. SUl1tiubit. timp şi viit<Jrul.
şi al 5-lea +
subsuoara.
Ch;ţkra a 7-a
Vertebrele 6-12 Sentimentul Teama că voi fi (chakra Credinţa
toracice vinovăţiei şi învinuit. coroană)
  învinuirea altora Învinuirea altora. Echilibrul
Chakra a 6-a sentimentelor şi a
Partea superioară
Vertebrele 1-5 Sentimentul Teama că voi fi a corpului- (Al treilea ochi) energiei gândului
lombare. vinovăţiei ce ţine învinuit că nu VIITORUL = SPERANTA
de problemele pot să rezolv Chakra a 5-a
materiale şi problemele (chakra Comunicarea
  învinuirea altora. materiale. Teama laringiană)
că voi fi învinuit Chakra a 4-a
de irosirea bani- (chakra inimii) Iubirea
lor. Învinuirea Chakra a 3-a
altcuiva de toate Energia voinţei
(plexul solar)
problemele Chakra a 2-a
materiale. Partea inferioară (chakra Energia sexuală
a corpului - pubiană)
De la sacrum Problemele Teama de TRECUTUL Chakral-a
până la degete economice problemele (Chakra de
economice Energia forţei
bază)
vitale

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 42/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


Dacă a apărut boala, atunci gândiţi-vă unde s-a loca-   în ziua de duminică, oamenii îşi cereau iertare pentru
lizat - în partea stângă sau dreaptă, în partea superioară greşelile lor şi îşi binecuvântau astfel viitorul.
sau inferioară, în faţă sau în spate, în care chakră şi la Viitorul se bazează pe trecut, dar există un prezent 
nivelul cărei vertebre, şi veţi găsi cauza în sufletul dum- etern: trecut  + prezent  + viitor.
neavoastră. În schema ce urmează veţi vedea forma sintetizată şi
Iertaţi-vă stresul dumneavoastră ... comprimată a distribuirii energiei.
Iertaţi-vă pe dumneavoastră înşivă ...
2ere~i-i iertare corpului.
Dacă în locul bolnav sau în întregul corp apare senti-
mentul uşurării, înseamnă că aţi descoperit adevărata cau-
ză. Repetand iertarea dispare durerea, apoi boala.
Dacă sunteţi bolnav din creştet până în tălpi, înseamnă
că nu ştiţi nici să iertaţi, nici să vă cereţi iertare, şi nu vă
recunoaşteţi propriile greşeli. Când veţi începe să le recu-
noaşteţi şi să iertaţi, abia atunci vă veţi vindeca.
Pentru ca vindecarea să fie stabilă, trebuie să vă
schimbaţi deplin şi definitiv modul de gândire.
  Liniştea sufletească =sănătate.
De ce, în vechime, oamenii erau liniştiţi? Acest lucru
nu este greu de înţeles:
Chakra 1 - luni
Chakfa 2 - marţi
Chakra 3 - miercuri
Chakra 4 - joi
Chakra 5 - vineri
Cha1G.a6 _. sârr,bătă
Chakra 7 - duminică = ziua de odihnă, atunci când
se poate transforma spiritul.
Dacă omul are o atitudine corectă faţă de ziua de Du-
minică, atunci el are timp să se gândească la greşelile co-
mise de-a lungul săptămânii ce a trecut, să tragă învăţă-
minte din aceasta şi astfel să trăiască mai înţelept. În trecut,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 43/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
Partea dorsală
a corpului   Puterea fiicii şi
Sentimentul   Înva.,tă.turadespre supraviejuire
Energia Iubirii
viitorului
Omenirea este prizoniera fricii!
vinovătiei
, Pentru a înţelege mai bine transformarea stresurilor în
ce ţine boală, este necesar să explicăm cum acţionează frica. Încă
d.3 lub:re
din epoca primitivă se ştie despre acţiunea groaznică a fri-
Sentimentul cii asupra duşmanului: strigătele înfiorătoare în timpul
iuptelor secerau duşmanul şi fără arme.
Energia Energia negativă a fricii distruge rinichii şi suprare-
trecutului nalele. În suprarenale, la nivelul fizic, apar spasmele şi se
diminuează sau se întrerupe eliminarea hormonilor în sân-
ge care sunt de importanţă vitală. De aceea, în timpul mor-
ţilor clinice se administrează hormonii suprarenalelor. A-
cestea sunt situate pe partea din spate a chakrei a 3-a şi
Partea Partea sunt legate de:
dreaptă stângă - putere şi stăpânire;
a corpului - puterea voinţei.
a corpului
 Astăzi frica domină omenirea şi distruge puterea vo-
purtătoarea
energiei purtă.toarea intei"
, .
Fiecare organ are conştiinţa sa. Când dispare voinţa,
energiei 'or':gafiul refuză să funcţioneze. În funcţie de natura sa, fri-
masculine
feminine ca deteriorează diferite chakre şi organe:
şi tot ce tine şi tot ce ţine Chakra a 7-a - probleme de credinţă;
,

d9 tată şi de !T,amăşi
genul Chakra a 6-a - probleme de echilibru dintre emoţie şi
genul raţiune;
masculin
feminin Chakra a"S-a - probleme de comunicare;
Chakra a 4-a - probleme de iubire;
Chakra a 3-a - probleme de putere şi stăpânire;
Chakra a 2-a - probleme sexuale;
Partea din faţă
a corpului Chakra l-a - problemele forţei vitale.
84

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 44/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Aceleaşi boli
  într-o formă
Deseori, oamenii nu recunosc că le este frică, fie din Frica de o acută, cu
Bolile ficatului,
cauza orgoliului, fie consideră frica un sentiment care situaţie sau de un vomă şi
stomacului,
apare în cazul unui pericol fizic. Chakra om rău, greţuri şi
colonului,
Dacă zicem: nu vreau, nu pot, oare nu greşesc?, nu a 3-a dispreţuitor, senzaţia unor
splinei,
ştiu, are rost?, dincolo de aceste spuse se ascunde frica. gelos şi tiran etc. necesităţi
pancreasului
Cine i;ăseşle 0 clipă de ră5az ~ă ieflecteze şi 3ă vGroea3că fiziGlogice
cu sine însuşi poate să recunoască pentru sine că este cu- urgente
prins de frică. Orice fel de frică are influenţă asupra cha-
krelor în egală măsură. Provoacă
diminuarea
activităţii
Impotenţă
sexuale
Frica pentru sexuală,
Influenţă Chakra sterilitate,
Chakra Frica Influenţă lentă propna bolile
rapidă a 2-a scăderea
sexualitate organelor
Chakra Teama de a avea Boli psihice, Boli psihice, generală a
sexuale
a 7-a încredere în sine nevroze psihoze tonusului
Congestie muscular
Chakra Frica de Dureri de cap,
cerebrală,
a 6-a meningită, Un asemenea
responsabilitate paralizie sau
encefalită momie om cade în Moarte
subită, fiindcă
Bolile glandei Frica pentru disperare şi
Inflamarea Chakra se închide
tiroide, ale propria forţă apatie, nu-l mai
Chakra Frica de faringelui l-a canalul
faringelui şi ale vitală interesează
q 5-a comumc~re r.~re poate fi epergetic
coarddor nimic, se stinge
fatală  încet. principal
vocale
Chakra Frica de a pierde Boli cronice de Atac de cord, Frica poate să se manifeste combinată cu energiile
a 4-a inimă, plămâni, astm, moarte
omul iubit diferitelor chakre.
glande mamare subită
Astăzi, în oameni este foarte puternică magia fricii.
Calamităţile naturale, războaiele, haosul econQmic. crimi-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 45/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma  Lumina sufletului


nalitatea, lipsa de protecţie şi prezicerile sădesc frica în lui se simte vinovat că n-a ştiut să acumuleze înţelepciune
oameni şi provoacă bolile. pentru corpul său, ştie că subconştientul îl influenţează
Oamenii nu înţeleg că aceste probleme sunt urmarea prin conştiinţa corpului, vine pe Pământ cu sentimentul
firească a gândurilor greşite şi a faptelor omenirii. Faptul vinovăţiei, în repetate rânduri, pentru a-şi ispăşi păcatele.
că după bine urmează răul este un lucru firesc, după care Unele lucruri le înţelege, altele nu. Spiritul ştie tot, ştie că
urmează iarăşi bine. Frica intensifică răul. Cine înlătură poate să înveţe cu ajutorul înţelepciunii ca să-şi ispăşească
frica prin iertare poate să trăiască în pace şi în linişte. greşelile. Povara păcatelor săvârşite zdrobeşte Pământul,
În loc să vă fi~ frică de viitor, este mai bine să în~epeţi iar spiritul simte că din cauza păcatelor sale s-a îr.răutăţit
să corectaţi prezentul. Le recomand în mod deosebit acest situaţiala pe
plice Pământ.
haosul Prin pe
instalat urmare, Spiritul
Pământ ştie căfrică
şi îi este estepentru
com-
lucru pensionarilor, şomerilor, bolnavilor, al căror timp
pare a trece în zadar. destinul acestuia fiindcă, după legea cauzei şi efectului, el
Îmi amintesc de o bătrâni că, fomie mărinimoasă, care este responsabil în faţa lui Dumnezeu. Aceasta nu însea-
fusese foarte sănătoasă, dar căreia începuse să-i fie frică de mnă că trebuie să stea pe banca condamnaţilor şi să aştepte
orice şi pentru oricine şi, în cele din urmă, s-a îmbolnăvit. sentinta ci înseamnă că fiecare spirit poartă răspunderea
Când i-am explicat cauza bolii, a început să se frământe pentr~ acumularea înţelepciunii Întregului Unitar, iar dacă
puternic pentru ignoranţa ei şi nu putea nicidecum să re- stopează acest proces, consecinţele sunt de ordin mondial,
zolve această situaţie. În primul rând am învăţat-o să-şi şi este responsabil şi el.
ierte frica, apoi să-i ierte pe toţi cei care fac rău, ori răul îl Spiritul ştie că din cauza greşelilor sale, pe Pământ a
săvârşesc doar acei care nu ştiu să iubească. Fiecare om început criza şi sentimentul vinovăţiei îi provoacă fi'ica
bun poate să ierte mama care nu şi-a iubit fiul, care din   pentru viitor. Frica distruge corpul uman şi împiedică
această cauză a plecat să lupte. Fiecare om bun poate să dezvoltarea spiritului.
ierte un asemenea fiu şi să-i trimită iubire rară de care   Ne vom ispăşi frica atunci când vom cere iertare Pă-
acest suflet neliniştit creează în lume răul. Abia atunci se mântului, întregului Univers, lt;i Dumnezeu şi Iubirii,
va pune capăt violenţei.   pentru că le-am pricinuit rău prin greşelile noastre, şi
Ce sentiment de bucurie am încercat atunci când am când ne vom ierta pe noi înşine pentru răul săvârşit.
văzut iaclimile pline de l.1~ntireale acestei bătrâne. Era Pănl';'ntul este înconjurai. je o sfe:ă cie enelgie negati·
fericită că a găsit cui să-i trimită iubire şi i-a trecut frica. vă compusă la rândul ei din diferite.straturi de stres. Fieca-
În realitate, frica are rădăcini mult mai profunde - în re om, în dependenţă de stresurile sale, trebuie să ceară
infinitul spiritului uman. Spiritul care există, astăzi, pe iertare Pământului pentru că prin răutatea sa, prin invidie,
Pământ, în chip de om, a trăit aici de mai multe ori. În   frică, sentimentul vinovăţiei, lăcomie, răzbunare, lipsă de
fiecare viaţă omul a făcut greşeli pe care nu a reuşit să le bun simt condamnare, zgârcenie, ură, trufie, minciună,
aprecieze corect şi astfel n-a învăţat nimic din ele. Spiritul gelozie, ';upărare neîntemeiată, etc. a izolat Pământul de

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 46/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sLifletului


Cosmosul curat. Iertaţi-vă şi pe dumneavoastră că aţi ori, inclusiv ce este bun, întrucât el este un înverşunat pri-
  provocat acest rău. Pământul aşteptă de la fiecare dintre zonier a tot ce este rău, şi se împotriveşte fără să se gân-
noi iubire, la fiI  cum aşteptăm şi noi. dească la consecinţe. Trebuie să menţionez în repetate rân-
Cine iartă superficial, va avea rezultatul corespunzător. duri: creierul este creat nu pentru frumuseţe ci pentru a
Pământul aşteaptă iertarea care ar elibera omenirea de pro- gândi. Gândiţi-vă şi trageţi concluzia necesară. Iertaţi-vă
priile cătuşe. stresurile, şi nu căutaţi întotdeauna un vinovat anume.
Tot ceea ce stârneşte frica este de neînţeles şi. omul Aşezaţi-vă şi închipuiţi-vă un nor negru, acesta este
speriat percepe tOate  procesele ,negative de pe Pămâl1t Ca fIica Gumn~avoastră. Frica estt. energia, iar cnerg:a are
pe
rea oşinedreptate.
este nevoitElsănusuporte
înţelegenegativismul
că Pământuluman.
iubeştePământul
omeni- conştiinţă, în consecinţă frica dumneavoastră vă aude. Ea
nu este vătămătoare şi a apărut nu pentru a vă tortura. Sin-
  încearcă să ee:hilibreze această negativitate prin tot felul de guri aţi ales-o în sinea dumneavoastră. Ea a venit ca să vă
procese din profunzime dar omul, prin viclenia sa, îl împo-  înveţe.
vărează din nou. Corpul suferă de frică dar el nu are puterea de a se eli-
Negativitatea acumulată se distruge prin cutremure de bera de ea. Acest lucru puteţi să-I faceţi numai dumnea-
pământ, inundaţii, erupţia vu1canilor, uragane, războaie etc. voastră singur. Corpul ştie că tot ceea ce acumulaţi în pro-
Dacă nu s-ar descărca de această energie, Pământul ar mu- pria persoană vă este necesar pentru a învăţa să deveniţi
ri definitiv. mai înţelept. Iar corpul este obligat să sufere şi să se chi-
Fiecare om care doreşte să fie fericit, trebuie să ajute nuiască sub povara muntelui de frică ce creşte. Corpul,
Pământul căci el este casa noastră. Dacă această casă nu   într-un fel sau altul, vă face cunoscut acest lucru. Aşa că
este iubită, moare. Cine aduce în casă gânduri negre, îi ajutaţi-l!
otrăveşte atmosfera şi casa se distruge. Nimeni nu se poate Spuneţi-i acestui nor uriaş de frică: "Eu te iert pentru
simţi liber într-o asemenea casă. Omenirea este prizoniera că te-ai instalat în mine. Eu mă iert că te-am acceptat.
propriilor stresuri.   Dragul meu COlp, iartă-mă, fiindcă ţi-am pricinuit rău.
  Am învăţat doar, iar acum am devenit mai înţelept ".
  Învăţătura despre iertare Veţi simţi cum corpul devine mult mai uşor. Imaginaţi-vă
este Învăţătura de~pre supravieţuiJ'e [rica dumneavoastră şi veţi simţi că s-a Ir1icşorat. Da~a veţi
repeta acest exerciţiu de mai multe ori, frica va dispărea.
Este foarte greu să obligi omul contemporan, care este Astfel pot fi eliberate toate stresurile. Iar după aceea tre-
aproape în totalitate materialist, să gândească. Deseori mi buie să iertati omul sau cauza care v-a provocat frica.
se întâmplă să aud înainte de a reuşi să termin ideea: "Nu, Atâta ti~p cât în dumneavoastră săIăşluieşte frica,
suferinţele mele nu sunt din cauza asta ". Nu-mi rămâne corpul dumneavoastră ştie că aveţi nevoie să fiţi speriat şi
decât să zâmbesc, întrucât omul respectiv refuză totul apri- vă veţi ciocni de oameni şi situaţii care vă vor provoca fri-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 47/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
Ura ajunsă la limita critică. .. Începe să distrugă omul.
ca. Dacă veţi reuşi să vă învingeţi teama din suflet atunci, Ura provoacă o boală crâncenă - cancerul.
ca prin magia baghetei fermecate nu vă veţi mai întâlni cu Nu contează dacă manifestaţi ura la suprafaţă sau o
ceea ce vă îngrozea. Dacă doriţi să dispară frica din sufle- acumulaţi în interior - rezultatul este acelaşi.
tul dumneavoastră, primul lucru pe care trebuie să-I faceţi, Frica de cancer nu face decât să atragă mai repede
este iertarea. Iertarea trebuie să devină o chestiune de obiş- această boală. Dacă acumulăm în noi ură faţă de alţi
nuinţă. Aceasta până când vă veţi elibera defiJ1ii.tivde frică. oameni şi vom întreba "de ce procedează ei astfel?",
S-ar putea ca, iarăşi şi iarăşi, chiar şi în mică măsură, să vă efectul va fi acelaşi.
izbiţi de frică personal sau din auzite. 'D acă acest llicru se
  întâmplă, înseamnă că nu v-aţi eliberat total de frică.
Pentru mulţi iertarea este ca o modă, iartă o dată, de
două ori, apoi trag concluzia: ,,Aceasta nu ajută. Ameţesc Indiferent dacă sunt un om rău sau nu, dacă atitudinea
doar oamenii", şi continuă să înainteze pe calea alienării. altcuiva faţă de mine este rea, dacă mi-e frică de oamenii
Dar în viaţă există o regulă: după faptă şi răsplată. răi, nu-i suport   îi urăsc pe cei răutăcioşi - în mine creşte
=

Venind cu sentimentul vinovăţiei din vieţile anterioare, stres ul urii.


unii oameni atrag situaţii în care devin vinovaţi rară vină. Prezenţa urii atrage ura şi aceasta se amplifică.
Deseori, ei încearcă un sentiment al vinovăţiei care îi în- Stadiul I - ura panicoasă.
tristează sau îi irită. Orice cuvânt este perceput ca un re- 1. frica de ură - teama că ura va distruge iubirea.
proş, ca o învinuire. Unor asemenea oameni nu poţi să le Aceasta provoacă neliniştea, panica.
explici nimic. Cu cât este mai mare sentimentul vinovăţiei, Consecinţa - Alergie
cu atât mai mare este frica de viitor. Cine are foarte pro- 2. frica de a nu fi iubit provoacă necesitatea de a strivi
nunţat sentimentul vinovăţiei, simte nevoia de a-i învino- ura panicoasă, de a nu protesta, atunci mă vor iubi = frica
văţi pe alţii. Întrucât frica cronică l-a cuprins pe om şi nu-i ascunsă   înăbuşirea sentimentelor.
=

dă voie să meargă mai departe, ca îi provoacă acestuia Consecinţa - Astm.


sentimentul de protest, furie şi împotrivire.
Tipul luptător alege lupta crâncenă cu răul. Tipul 'Stadiul II - ura înverşunată
supus îneacă frica în alcool sall 3e droghează. Narcomanii 1. lupta înverşunată cu răul, fiindcă este rău.
şi neurastenicii îşi justifică slăbiciunile prin boală. Consecinţa - Calculi biliari.
  Învinge acela care luptă pentru bine şi nu împotriva 2. frica de a nu fi iubit provoacă necesitatea de a as-
răului. cunde ura faţă de rău, atunci mă vor iubi ura ascunsă.
=

Sentimentul vinovăţiei ajuns la limita critică se trans- Consecinţa - Calculi renali.


formă în frică.
Frica ajunsă la limita critică se transformă în ură.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 48/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


Stadiul III - ura rău-intenţionată. tru ea. De fapt ei merită să fie iubiţi, ei nu înţeleg faptul că
1. Dacă prin alte mijloace nu se învinge un om rău, a- zidul fricii îi împiedică atât să primească, cât şi să dăruias-
tunci i se doreşte răul. Când i se vorbeşte drept în faţă se că iubire. Asemenea oameni sunt distruşi repede de cancer.
naşte cearta prin care iese la iveală adevărul, dar dacă o- La fel de repede ei pot să se vindece, dacă vor ierta teama
mul cu bunăvoinţă încă nu este satisfacut, întrucât adver- că nu sunt iubiţi. Vindecarea bolnavilor de cancer care au
sarul nu s-a schimbat după dorinţa sa, atunci ura rău-in- iertat frica a fost un miracol pentru mine. Trebuie să subli-
tenţionată rămâne şi acumulează forţă pentru următoarea niez că aceşti oameni care fac totul temeinic, parcurg te-
cea;tă. meiilic şi procedura de iertare.
Consecinţa - Cancer latent  Dacă omului îi este teamă, că nu este iubit, el încalcă
2. Frica de a nu fi iubit provoacă necesitatea de a as- echilibrul dintre lumea sentimentelor şi lumea gândurilor
cunde ura rău-intenţionată, întrucât fiecare are nevoie de ce provoacă săvârşirea faptelor necugetat~ - GREŞELILE.
iubirea altora care niciodată nu este suficientă.
Consecinţa - CANCER GALOPANT 
Din această categorie fac parte oamenii despre care se
spune că sunt răbdători, cu bun simţ, nu ridică glasul la ni-
meni iar viaţa este nedreaptă cu ei.

Viaţa este dreaptă, numai că noi trebuie să înţelegem


corect legile vieţii.

Năzuind din răsputeri să merite iubirea, având nevoie


de recunoştinţă şi iertare =iubire, oamenii nu înţeleg că de
fapt vor ~ă evite frica, fară ~ă conştientizeze că frica are
picioare iuţi.
Dacă nu-şi ating scopul, aceşti oameni buni încep să
se autoînviliuiască, să urască ll~putinţa ior, chiar să se
blesteme. Puterea este irosită în zadar şi oboseala perma-
nentă îi obligă pe oamenii cu bun simţ să urce scara vi-
selor scrâşnind din dinţi şi urându-se pe ei înşişi. Cei din
  jur văd în ei oameni sârguincioşi, muncitori, inimoşi şi de
treabă. Dar iată că în familie dispare iubirea. Apoi, rămân
rară familie, deşi susţin că se străduiesc să facă totul pen-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 49/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
Consecinta
, este aidoma actiunii ,

Dacă bolnavul de cancer îşi iartă stresurile de dimi-


neaţă până seara, se vindecă în câteva luni. Dacă din cau-
za fricii că nu mă iubeşte nimeni vrea să acţioneze în con-
tinuare, cu înverşunare, ca să cucerească iubirea, încearcă
să-şi păstreze imaginea ca să pară curajos, este imposibil
să fie ajutat. Boala nu poate L vindel:ată între două acţiuni.
Fiecare
să obţinăom trebuie să-şi
rezultatul determine singur scara valorilor şi
corespunzător.
Starea corpului uman, a sănătăţii lui, reflectă
 filosofia vieţii omului
Omul îşi conştientizează greşelile înainte de moarte.
Este cunoscut faptul că prin faţa ochilor muribundului, în
câteva clipe, trece toată viaţa asemeni unei pelicule de film.
Acest lucru se întâmplă tocmai pentru a pricepe propriile
Sentimentul v
greşeli. Ura orbeşte. De aceea, bolnavii de cancer văd fil-
ajuns la limita critică mul vieţii lor de mai multe ori înainte de a fi eliberaţi de
provoacă FRICA chinuri. Bolnavii de cancer care au învăţat să ierte sincer,
pot să se vindece, iar dacă boala este foarte avansată, pără-
sesc viaţa după o agonie de numai câteva minute.
Pentru a salva un bolnav de cancer, trebuie să se
3chimbe el, părinţii lui, membrii familiei, în caz contrar,
bolnavul trebuie izolat total ca să comunice în singurătate
cu sine şi cu Învăţătorul.
Oamenii cafe gândesc corect 3ur.t'plini d~ viaţă, iuuesc,
nu urzesc planuri de răzbunare, ci iartă. Iar cei care s-au
supărat, de fapt râd de ei înşişi, întrucât în momentul furiei
au coborât la nivelul oponentului şi mai degrabă revizuiesc
situaţia şi îl iartă pe cel care a greşit.
Cel care este mai înţelept cedează, întrucât înţeleptul
ştie să gândească corect, el este capabil să îl ierte pe cel

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 50/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


ignorant. Cel care este supărat pe cel ignorant, este el în- de stres, relaţiile lui cu femeile vor fi foarte complicate,
suşi ignorant. Unui înţelept nu îi este necesar să i se dove- fiindcă îl vor dispreţui. Pasiunea naturală masculină va
dească faptul că este înţelept. căuta o ieşire şi el va lăsa în urma sa multe femei decepţio-
nate.
E x e m p lud i n v i aţă: Eliberarea stresului este de o necesitate vitală.
Un băieţel suferea, deseori, de catarul organelor res- Mama acestui băieţel a făcut conştiincios totul pentru
piratorii. Se înţelegea de minune cu tatăl şi petreceau ca familia să nu se destrame şi pentru ca în casă să existe
timpul liber cu di.verse preocupări cumune ce se desfă~lL- ordine şi căldură. Este imposibi.: sti schimbi mai nlult 3i-
rau foarte vesel şi raţional. În prezenţa mamei se enerva tuaţia în mod conştient. Dar odată cu trecerea timpului
repede şi devenea neliniştit. În timpul sarcinii, mama i-a dispreţul faţă de sexul masculin, care poate fi înabuşit o
inoculat involuntar stresul dispreţului faţă de bărbaţi. periodoă, se amplifică, chiar dacă bărbatul este iubitor,
Bunicul din partea mamei a fost un bărbat curajos, cu grijuliu şi muncitor. Dar în acelaşi timp şi el se uzează de
un fizic foarte puternic dar cu un caracter slab. La rândul la stresul invizibil. Totdeauna există ceva care lipseşte, iar
său, bunica era stresată din cauza relaţiei dintre părinţii ei: aceasta femeia o poate interpreta ca o neputinţă a soţului.
bărbaţii sunt răi şi bădărani. Aceeaşi convingere o avea şi Femeia a recunoscut stresul ei înnăscut, a iertat şi dintr-
ea care a început să se comporte dispreţuitor cu soţul ce odată şi-a văzut soţul în altă lumină. Băiatul a scăpat de
era la fel de curajos ca tatăl său. Întrucât stresul s-a inten- tensiune, iar familia s-a eliberat de rău.
sificat, soţia influenţându-şi soţul prin comportamentul ei, O asemenea presiune este ca un blestem. Nu este ne-
a devenit cauza căderii lui. Ea l-a dispreţuit, iar soţul, sim- voie de oameni cu capacităţi extrasenzoriale nici de vră-
ţind acest lucru, a început să bea şi, în consecinţă, a încetat   jitori pentru a scăpa de blestem. Omul singur şi l-a atras
să mai aibă grijă de familie iar soţia era şi mai convinsă de asupra sa şi singur poate să se elibereze de el. Trebuie doar
 justeţea atitudinii sale faţă de bărbaţi. Între timp li s-a năs- să meditezi, să te gândeşti profund, să descoperi ce anume
cut o fetiţă, mama băiatului, a treia generaţie care avea o te subjugă :;;idacă se dovedeşte că în spatele tutur0r aces-
atitudine faţă de bărbaţi de două ori mai rea şi îşi punea tora stă o perscană, atunci trebuie să iertăm acea fiinţă
  întrebarea: să se căsătorească sau ba? Atractia, firească fată , pentru atitudine a sa de subjugare a persoanei noastre, să ne
de sexul opus osdla. S-a disătorit, t0tuşi, dar ::5iresulperso- iertănl pe noi pentfu faptul că am acceptatl:tceastă atitu-
nal ea l-a transmis băiatului, care ca viitor bărbat simte că dine şi să cerem iertare de la corpul nostru pentru faptul că
mama sa îl dispreţuieşte, deşi dragostea maternă faţă de el astfel i-am făcut lui rău. Dacă omul i se plânge altuia, fără
este imensă. Pe ei îi desparte stresul şi nu îi permite copi- să gândească: ,,Asupra mea atârnă un blestem, totul merge
lului să se apropie mai mult de mamă. Încă din pântecele anapoda", atunci este pe deplin posibil ca aşa să şi fie. Pur
mamei el simţea un sprijin în iubirea tatălui, iar acele şi simplu acest lucru a izvorât din subconştient.
relaţii calde continuă şi astăzi. Dacă mama nu se va elibera Trebuie să-i spunembiestemului:"blestemule, oricine

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 51/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
te-a trimis, te iert că ai venit. Mă iert şi pe mine că te-am   Dacă ceri iertare te eliberezi!
acceptat. Dragul meu corp, îmi cer iertare că n-am putut 
să te salvez mai devreme de acest blestem. Acum suntem Dacă viaţa dumneavoastră este o permanentă luptă cu
liberi. Îi iubesc pe toţi!, blestemul, de asemenea, fiindcă morile de vânt, mai bine opriţi-vă puţin şi folosiţi timpul
datorită lui am învăţat ceva. " pentru discuţii cu dumneavoastră înşivă şi pentru reflecta-
rea asupra propriei vieţi. La un moment dat veţi constata
cu satisfacţie că vântul şi-a schimbat direcţia.
Viaţa este o variaţie a energiei în lormă de sinusoidă, .
unde binelen-ar
rect. Dacă alternează cu n-ar
exista răul, răul.exista
Este firesc, necesar şi co-
nici binele.
Dacă o perioadă a vieţii este bună, trebuie să vă bucu-
raţi, dacă este rea, bucuraţi-vă că putea fi şi mai rău şi că
binele se apropie şi încercaţi să învăţaţi ceva din asta. De
obicei, oamenii nu înţeleg că în rău poate fi şi bine. Dacă
Senzaţia fricii în Iertarea răului în ne gândim mai bine vom înţelege.
aşteptarea răului - şi aşteptarea răului - şi
răul se amplifică răul se diminuează Cine respinge această atitudine este nevoit să sufere.,
Consecinţele sunt după fapte.
Deseori, binele este acceptat cu neîncredere, uneori cu
frică şi duritate: "oricum, nu este pentru un timp
Este simplu, nu-i aşa? În loc de a trăi frica şi a conti- îndelungat. Oricum va fi rău. Ce-ţi pasă ţie, la tine totul
nua să oftezi şi să te chinui - iertaţi! merge bine!".
Numeroşi oameni işi cobesc singuri şi atrag asupra lor Legile vieţii sunt aceleaşi pentru toţi. Pentru unii, gân-
blestemnI. Dacă cineva trimite omului un blestem, iar o- duri le rele fac răul şi mai rău, pentru alţii, gândurile bune
mul gândeşte pozitiv, atunci blestemul nu se leagă de el. fac binele şi mai bun. Ceea ce pentru unul este ceva neîn-
Ble<;terr.ul se :ntoarce c::tun bum~~::tngla arda .::are1 3 semnat, Ptiltru i:1ltu~este o lllare .îeridre. Viaţa omului
trimis. Întrucât omul care bIestemă are o concepţie negati- poate fi ilustrată grafic,.
vă despre lume, atunci el este slab şi nu este greu ca bles-
temul să se lege de el. Unii oameni greşesc în viaţă şi pen-
tru aceasta se autoblestemă, iar alţii vin pe această lume
purtând asupra lor blestemul încă din vieţile anterioare, pe
care adesea ei singuri l-au atras asupra lor.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 52/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Lumina sufletului
nosticul care încearcă să explice suferinţa bolnavului este
diferit: osteohondroză, nevralgie, radiculită, tulburarea cir-
culaţiei sângelui la nivel cerebral şi în membre etc. Dar
după ce ţi s-a stabilit diagnosticul nu-ţi este mai uşor. Da-
că o vertebră se lasă în jos peste cealaltă şi astfel se află
prea aproape una de cealaltă, atunci prin îndoirea corpului,
vertebrele se ating. Dacă un os apasă pe celălalt, are loc
t~ 1 ara t~
A S.Le t ~
a 'Vla,a m care r:.lise SClllmb~ . . r~
a mffilC. ntr-un d~t~riOlafea ţesutuiui 0~os. Osul deteriOlaÎ. se vindecă cu
l'

asemenea caz, omul spune că n-a reuşit nimic în viaţă. ajutorul periostului. În asemenea situaţii apare exostoza
sau depunerea
adună de săruri.
sărurile pentru Vă puneţi
aceasta? îl1trebarea,
Răspund: de unde din
se redistribuie se
aceeaşi vertebră deteriorată. Vertebra devine tot mai fragi-
lă, iar exostoza tot mai puternică. Exostoza se înfige ca o
unghie în marginea vertebrei şi înţeapă în timpul mişcări-
lor dacă nu întindeţi coloana.
Este foarte important să ştim în ce mod se deplasează
vertebrele: din cauza îmbătrânirii sau ca rezultat al unui
traumatism. Traumatismul întotdeauna atacă acel loc în
care se acumulează stresuL
Pentru amortizare, între vertebre se află nişte discuri,
care, din cauza traumatismului, fie se deplasează, fie se
distrug, fie se subţiază. Discul deteriorat poate fi vindecat
şi rară operaţi~. Cereţi-i iertare locuhli traumatizat, fiiadcă
O asemenea viaţă este corectă: situaţiile negative ră- i-aţi provocat dureri. Comunicarea core~tă cu corpul poate
mân în trecut, apoi, situaţiile foarte bune alternează cu cele vindeca de ateroscleroză şi oameni în vârstă. Evident că
mai puţin bune sau cele relativ buri';; cu cele rde. Est~ ~sk un IJlcces mai lel1l decâi la cei tir:.eri. Un aGemenea
schema dezvoltării în spirală a omului. proces de vindecare poate dura câteva luni sau câţiva ani
depinde de modul cum lucrezi asupra propriei persoane şi
  Despre ateroscleroza. de dorinţa fiecăruia de a fi sănătos. Pentru aceasta este ne-
cesar:
Separat trebuie să ne oprim asupra aterosclerozei, sau 1. să-i cerem iertare coloanei vertebrale, fiindcă am

cum se spune în popor depunerea de calcar pe vase. Diag- traumatizat-o.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 53/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


2. să ne eliberăm de stresuri conform indicaţiilor din mează. Cine nu ştie să dea replica, fuge de cel care îi pro-
capitolele anterioare. voacă răul. La fel şi scheletul nostru. Oboseşte din cauza
3. să ridicăm (întindem) coloana vertebrală. constrângerii insuportabile şi se deformează. Cu cât este
4. să mâncăm coajă de ou. mai mult subjugat, cu atât mai mult este el mai precaut. O
Ateroscleroza afectează şi vasele sanguine şi provoacă ridicare bruscă a unei greutăţi chiar mici şi iată, în spinare
dereglarea circulaţiei sanguine în tot corpul. Astăzi o lume a apărut durerea. Prin aceasta coloana vertebrală îi oferă
  întreagă luptă cu colesterolul - cauza aterosclerozei. Ori- stăpânului său drag posibilitatea să se culce un oarecare
cât al păre,a de stlaniu, vegetalienii se îmbolnăvesc şi e : ue timp :;;i::;& se simtJ neajulOldl şi 3ă SE ; gânJească ia faptul
ateroscleroză. Nu se îmbolnăvesc oamenii care au coloana că nu a procedat bine. Asemenea lucruri se întâmplă cu o
vertebrală sănătoasă. De ce? Deoarece la oamenii care au persoană vrednică, nechibzuită, care nu cunoaşte nici o
coloana vertebrală întinsă energia curge corect şi asigură o clipă de linişte. Omul l:are tratează propria sănătate ca pe
circulaţie sanguină rapidă, sistemul funcţionează perfect un animal de povară şi care dinadins îşi obligă corpul să
iar colesterolul este ca un şmirghel pentru pereţii vaselor execute o muncă excesivă obţine ca rezultat o deformare
sanguine. Circulaţia este echilibrată şi de exerciţiile corec- din ce în ce mai mare a coloanei vertebrale. Se naşte un
te şi echilibrate din antrenamentele fizice. Este mai simplu dezechilibru, prin care muşchii sunt scoşi din starea de
şi mai accesibil să practicăm gimnastica. echilibru al sistemului pârghiilor şi încordarea inegală
Oamenii ocupaţi cu munca fizică mă vor contrazice, conduce la schimbarea formei oaselor.
fiindcă identifică munca lor cu sportul. După cum se ştie, Dacă doriţi să vă protejaţi corpul, dacă îi doriţi binele, în-
munca fizică nu vindecă pe nimeni, cu atât mai mult dacă cepeţi să faceţi gimnastică dimineaţa şi seara, cu bucurie,
este obsedat de gânduri negre şi se obligă să muncească. pregătindu-vă pentru o nouă zi de muncă şi pentru un
Un om ocupat cu munca de birou se va vindeca dacă îşi va somn liniştit. Dacă aveţi o zi grea, spuneţi-i corpului: ,,Iar-
face timp pentru o oră de gimnastică sau alergare. Cultura tă-mă anticipat că astăzi trebuie să mă ocup de o aseme-

fizică incepută în copilărie, în scopuri prafilactice, nu per- nea mLmcă


iubesc. Iar grea,
acum dar
hai nu
să există
mergemaltăla ieşire.
lucru. Ajutii··:nă! Eu te
" Seara, corpul
mite îmboI.:năvirea. Există şi asemenea intelectu:::.li care
ştiu că trebuie să practice sportul, întrucât de acest lucru dumneavoastră va fi la fel de vioi şi sănătos ca dimineaţă.
depihde cap~cii:atea lur de muncă. Dt:scrierea "-palatului J~ ~usţinf;re ai corpului - adică sl;ne-
Sportul, însă, trebuie practicat cu bucurie. Dacă îl letul - în care în mod natural intră şi coloana vertebrală, o
practicăm forţat, obsedaţi de gânduri negative, este în za-  închei cu un exemplu.
dar. Munca fizică, în permanenţă, într-o poziţie obligatorie,
provoacă o presiune musculară neuniformă care se răspân- E x e m p 1u din v i aţă:
deşte în tot scheletul, apoi apare oboseala oaselor şi în- Un bărbat de vreo 50 de ani, vesel, vioi, solid, mi-a
muierea lor. Se ştie că până şi metalul oboseşte şi se defor- spus în timp ce-l diagnosticam: "n-aţi văzut niciodată o

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 54/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
asemenea boală". Într-adevăr. Când şi-a scos atela spe- nătoşireeste nevoie de credinţă, voinţă şi grijă faţă de pro-
cială de pe mâna groasă ca de elefant, mâna a Început să se priul corp.
Întindă, iar la Încheietura cotului s-a subţiat şi s-a Încreţit. Dar de ce acestui om i s-a întâmplat traumatismul toc-
Era o privelişte cutremurătoare. Diagnosticul medicinii: mai la acest os? Şi acest lucru are o cauză, dar această cau-
siringomielie. O boală deosebit de rară. Era bolnav de 25 ză rezidă În viata
, anterioară. Ea este determinată de un lant,
de ani. Durerea din mână a fost permanentă şi chinuitoare. de stresuri care s-a acumula şi înrădăcinat în mână.
Noaptea, era nevoit să se culce la podea cu mâna sub el ca Doi ani mai târziu, bărbatul a venit din nou, plângân-
să-i amorţ(;ască şi să tiUsimtă Jurer~a. Codorii au înceicat ciu-se de oO;;iruarea vaselvr gant;uinc ale ochilor ş~Je înră-
să îl ajute prin toate mijloacele. Cu un an în urmă, ca ul- utăţirea vederii. Cauza s-a dovedit a fi aceeaşi Înţepenire a
timă posibilitate s-a hotărât amputarea mâinii din umăr, gâtului - el nu renunţa la principiile sale şi credea că este
dar a intervenit o ocazie fericită. bun doar binele său şi rău doar răul său. Viaţa însă s-a
Examinam mâna şi nu vedeam oasele. Mâna părea că complicat. Fiind un adevărat cavaler, nu s-a cruţat, era să-
este un cauciuc. Vedeam, totuşi, conturul osului. Am mai nătos. Nu-i plăcea că viaţa femeilor a devenit mult mai
văzut că la vârsta de 14 ani a avut o fisură În osul braţului grea, şi în subconştient, Îi era frică să nu piardă iubirea
deasupra articulaţiei cotului, care n-a fost fixată, şi s-a soţiei. Corpul i-a oferit o asemenea posibilitate - cea a
produs o scurgere de calciu urmată de o formă extremă a pierderii vederii. O altă posibilitate nu există, fiindcă, în
osteomielitei - înmuierea oaselor până la un asemenea primul rând, trebuie să trecem prin criza Pământului.
grad încât articulaţia cotului a încetat să mai existe. Co- Acest om ca şi înainte, încearcă să corecteze nivelul
loana, În zona cervicală şi dorsală era traumatizată, de spiritual cu ajutorul celui fizic, adică muncind pentru ca
asemenea, fapt ce agrava situaţia şi bărbatul ţinea capul viaţa familiei să devină mai fericită. Cine nu trage învăţă-
  între umeri. Omul avea un caracter încăpăţânat şi deşi nu a minte este bătut cu propria nuia aşa cum spune un proverb
dorit nimănui răul, el a fost convins şi neclintit de drepta- estonian. Făcând bine altuia nu trebuie să-ţi faci rău ţie. Fi-
tea sa. ind un om receptiv şi înţelegând problema, după o săptă-
Am aplicat toate metodele de vindecare spirituală mână, din fericire, el a fost iar sănătos. Şi mai înţelept.
despre care am scris. Când, vineri dimineaţă, adică în a Au mai trecut trei zile şi a sunat plângându-se că i se
cincia L.idupit tratameh~, ei a vetrit şi mi-a 3PUS că a mân- u3u.::ămuşchii de pe mâna dreapiă. Erei str~sat: " cefel de
cat cu acea mână afine cu o zi înainte, mi s-a părut incre- bărbat sunt eu dacă nu pot să-i asigur soţiei o viaţă mai
dibil. Dar când după o lună a venit din nou, împreună cu bună?" Întrucât problema s-a referit la chestiuni de viitor,
soţia şi. ea râzând s-a plâns că soţul ridică saci cu seminţe, mâna a venit în întâmpinare. Acest bărbat a înţeles că o
atunci nu m-am mai îndoit. criză trebuie depăşită în mod corect. Şi-a iertat stresurile şi
Nu, nu este vorba de un miracol, ci de vindecare con- autoînvinuirea şi peste trei zile mâna era sănătoasă.
ştientă care Începe cu înlăturarea cauzei, iar pentru însă- Din păcate, puţini sunt aceia care înţeleg că trebuie să

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 55/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


ne desăvârşim sentimentele, în permanenţă. De aceasta de- că viaţa este un torent de energie care reprezintă o sinus 0-
pinde concepţia despre lume, viaţa actuală şi cea viitoare. idă - alternanţa pozitivului cu negativul sau a binelui cu
Chiar dacă viaţa mea viitoare îmi este indiferentă, întrucât răul. Este un fapt incontestabil. Cine se află în ciclul bine-
nu cred în existenţa acesteia, acest lucru nu uşurează situa- lui şi nu ştie să se bucure şi să acumuleze puteri sufleteşti,
ţia. La fel cum necunoaşterea legii nu diminuează pedeap- ci se tânguieşte că acest bine nu va dura mult, că în curând
sa. şi neapărat i se va întâmpla ceva rău, face din rău şi mai
Gândiţi-vă la experienţa' dumneavoastră de viaţă şi rău decât ar fi fost în realitate. Frica permanentă de rău va
veţi 0vserva că acG10unele există o bvală, ajJar~ uşor şi a   împiedica vederw bineiui.
doua. Dacă sunt mai multe boli, creşte irascibilitatea şi
frica - dormiţi mai rău ca altădată, mintea e obosită etc. Sfârşitulslab,
scheletului secolului
întrucât alacum
XX-lea
noi neconstituie perioada
aflăm în condiţiile
Organismul este un tot unitar, iar prezenţa bolii este de cădere şi acest lucru este de asemenea inevitabil, iar
un indiciu că echilibrul este încălcat. Apariţia următoarei recunoaşterea acestui fapt trebuie să îndrepte omul cu
boli e doar o problemă de timp.   judecata normală spre întărirea scheletului pentru ca oa-
sele să nu 's e rupă şi să nu se deformeze. În zilele noastre
numai dintre copiii de 13 ani, 78% au oasele deformate.
Ce fel de bărbat eşti tu? Scheletul reprezintă casa. Ţ esuturile moi din jurul
acestuia constituie tot ceea ce are legătură cu casa. Schele-
Bărbatul şi femeia sunt două poluri opuse a căror uni- tul - este tatăl. Cine are un tată autoritar, are un schelet pu-
une reprezintă o întreagă sacralitate, iar componentele a- ternic chiar şi la sfârşitul secolului XX, comparativ cu cei
cesteia trebuie să fie egale. La femei este mai dezvoltată care au un tată cu un caracter moale. Un schelet deformat
sfera emoţională, la bărbaţi - sfera fizică. Femeia are cor-   înseamnă un tată slab.
pul fragil, iar bărbatul - sufletul. Este o inevitabilitate care Un bazin deformat înseamnă o familie deformată (tatăl
trebuie acceptată ca un adevăr absolut. Ambele sexe tre- + mama) şi coloana vertebrală nu poate să se sprijine pe el
buie să preţuiască stabilitatea sentimentelor femeii şi forţa rară să se deplaseze.
fizică a bărbatului, dar să protejeze, de asemenea, pentru a Idolatrizarea materialismului a fost şi este pentru 0-
nu fi distruse, forţa fizică a femeii şi sentimentele bărba- n'tenire o lecţie extrem de uUft-roasă. Goana după oogăţic
tului. continuă şi astăzi deformând conştiinţa oamenilor.
Ce se întâmplă în realitate? A început şi continuă până în zilele noastre goana du-
Din punct de vedere al concepţiei materialiste despre pă bogăţie, ceea ce i-a pus pe bărbaţi, ca reprezentanţi ai
lume, bărbatul este jumătatea cea mai puternică. În împă- părţii puternice a neamului în condiţii grele: dacă mişti un
răţia lui Dumnezeu este primar spiritul, ceea ce însea- munte de aur şi o aşezi pe soţie în vârf, atunci tu eşti un
mnă - femeia cu sentimentele ei. Omenirea trebuie să ştie bărbat adevărat. Iar bărbaţii, bineînţeles, doresc să devină

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 56/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


b~baţi adevăraţi. Durerea sufletească a fost ascunsa In lună o purifică de negativitatea acumulată şi o face bună.
adâncime, iar dragostea a fost botezată cu un alt nume .. Înainte de menstruaţie femeia este nervoasă, irascibilă, iar
  Dacă faci fericită femeia înseamnă că o iubeşti etc., Nu- după aceea se linişteşte.
mai că atâta aur pe globul pământesc nu ajunge pentru toţi. Frica femeii de a rămâne însărcinată şi frica de a ră-
Ce frică trebuie să simtă sexul masculin în această mâne sterilă atrage sarcina sau sterilitatea. Teama de a
goană! Mai ales când se întoarce acasă cu mâinile goale. rămâne însărcinată, provoacă disfuncţia ovarelor, ovulul
Iar frica acumulată dă naştere la ură. nu se separă la timp, ci atunci când nu se doreşte acest
Noi apăretn p~ lume fit, ca 1ălbaţi fie ca ft-mei, clar c- lucru. Pc cin~ :săînvinuieşti! C01pul dumneavoastră şi.ie că .

xistă totuşi o memorie masculină de neam şi o memorie nu doriti,


să rămâneticorpului
Demonstraţi-i
,
însărcinată.
dorinţa dumneavoastră adevă-
feminină de neam, după cum fiecare energie are conştiinţa
sa. Toate învinuirile agresive aduse neamului bărbătesc rată prin faptul că vă eliberaţi de frică.
(femeiesc) sunt în acelaşi timp adresate unui bărbat (feme- Frica de sarcină şi de a rămâne însărcinată dereglează
ie) concret. ambele procese. Femeia protestează: de ce este ea obligată
Femeile din secolul al XX-lea văd foarte clar scăderea să aibă grijă de copii, să gătească, să meargă la serviciu, să
nea~ului masculin şi cu mare satisfacţie ponegresc bărba- facă curăţenie etc. Dacă faceţi aceste lucruri forţat, copiii
ţii. In acest caz ele nu înţeleg că fenomenul este relativ; în se îmbolnăvesc foarte repede, mâncarea nu este gustoasă,
realitate situaţia e alta.   în casă domneşte răceala.
Dragi femei! Citiţi cu atenţie următoarele rânduri şi Dragi femei! Bucuraţi-vă pentru faptul că natura v-a
poate după aceea veţi înţelege că împroşcând sexul mascu- dăruit tocmai dumneavoastră acest drept întrucât în sufle-
lin cu noroi, dumneavoastră vă atacaţi propriul tată, soţ şi tul femeii se află izvorul nesecat al iubirii. Dragostea vin-
fiu. Şi fiica, mama şi soţia bărbaţilor împroşcaţi cu noroi decă copiii mult mai bine decât medicamentele. Mâncarea
pregătită cu dragoste e gustoasă. Şi casa unde dothină dra-
tară
aruncat~doarînvinuirea
şi poate se murdăresc
în ochii singure.
bărbatului rară Dumneavoastră
să vă dati, sea- gostea este o adevărată fortăreaţă.
,
ma că pe undeva greşiţi puternic. Noi ne naştem pe Pă- Atunci când copilul s-a îmbolnăvit, numeroase mame
mânt alegându-ne corpul după dorinţa proprie pentru că spun: ,,Acuma jierbem un ceai medicinal şi copiii noştri
l:tl:esta ne e3te IteCeSdfacum ca să învăţăiîl h:cţia dată pen- dragi repGde - rep2dc se vor ;J:nC:eca".0 asemen~a (,ăldu-
tru această viaţă. Cele spuse se referă atât la femei cât şi la ră şi dragoste aduce înapoi sănătatea.
bărbaţi şi fiecare trebuie să-şi iubească corpul său. O altă mamă suspină însă deprimată: "Doamne, iar 
În realitate însă, se întâmplă invers. Dacă spiritul este te-ai îmbolnăvit în cea mai nepotrivită perioadă! Iar 
sacru, atunci cu atât mai sacru este corpul uman în totalita- trebuie să-ţi cumpăr medicamente scumpe!" De la un ase-
tea sa. Femeile percep'..•. cu silă menstruaţia, neînţelegând că menea ton certăreţ i s-ar face rău şi unui om sănătos.
acest lucru este dat de Dumnezeu ca purificare. O dată pe Nu demult a venit la mine un om şi mi-a spus: ,,Nici

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 57/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului

  pâinea nu mai îmi intră în gură. În magazin am privit în Omenirea trece printr-o criză sufletească - criza iubirii.
  jurul meu - am văzut numai feţe răutăcioase şi nemulţu- Mamele nu au timp să-şi iubească copiii, ele se agită
mite, toată această răutate pătrunde în mâncare. Acum pentru a acumula bogăţii. Lipsa iubirii mateme se răs-
trebuie să ţin această pâine deasupra flăcării pentru a o frânge în mod deosebit asupra fiilor, deoarece la aceştia
  purifica" . organizarea sufletului este mai fragilă. La vârsta maturi-
Bine spus! Noi, cu toţii, trebuie să cerem iertare de la tăţii tânărul cere, inconştient, iubirea fetei = femeii, la fel
pâine (mâncare) pentru faptul că oamenii murdăresc mân- cum a cerut-o de la mama sa. Uneori, fata se uită la el de
carea 'piin negativitai:ea 101 şi să mdem în foc tot ce c-ste sus, ftiudcă aceasta este ~i: atitudinea lllam~i ei fată de
bărbaţi: "Ce bărbat eşti tu, dacă nu-mi cumperi bilet la
 rău. Pentru
în foc. aceasta estearnevoie
De asemenea, să purificăm
fi trebuit să devinămental pâinea
o obişnuinţă cinema?". Şi povara vinei care apasă neamul masculin
mgăciunea dinainte de masă aşa cum se făcea pe timpurile   încovoiază spinarea tânărului. Problema nu constă deloc în
bunicilor noştri. Acel om care la masa de prânz îşi abate cumpărarea biletelor, ci în faptul că băiatul a fost înjosit.
atenţia de la mâncare şi de la binecuvântarea mâncării co- Cu timpul pretenţiile cresc, biletul de cinema se va trans-
mite un păcat. Iar corpul suferă. forma în maşină sau casă iar "ce fel de bărbat eşti?" con-
Dacă oamenii, atât bărbaţii cât şi femeile, şi-ar în- tinuă ca şi înainte să distrugă bărbatul. Tânărul devine im-
drepta iubirea către tot ceea ce îi înconjoară, atunci lumea potent sau se pomeneşte cu o cangrenă.
şi viaţa personală a fiecăruia ar deveni dintr-o dată mai bu- Repetăm încă o dată distribuirea energiei voinţei:
nă, chiar şi din punct de vedere material ar fi mai bogată.
De la osul parietal
Conform statisticii medicale, unele boli sunt mai larg până la a 3-a vertebră Energia iubirii
răspândite în rândul femeilor, iar altele în rândul bărbaţilor. toracică
Iubire +
CareAmintiţi-vă
este cauza? ce spuneam mai devreme: pe partea din Vertebrele a 4-a şi a sentimentul I
5-a toracice
faţă a corpului, feminină, se află energia sentimentelor, iar vinovăţiei
Toate se
pe partea din spate, masculină - energia voinţei. sub()rdon~qză De la a 6-a laa 12-a Sentimentul
G~·aţie'l:unştiinţei sab ereciitar.:l, bărbatul înţt:iege că vert~brăi:ordcică vinovaţi.ei
puterii FRICII
din obligaţiile lui face parte şi grija pentru bunăstarea Sentimentul
materială a femeii (familiei). El realizează acest lucru la De la l-a la a 5-a vinovăţiei +
un nivel mai înalt, forţând creşterea părţii materiale atât de vertebră 10mbară problemele
mult, încât Pământul strigă: ,,Ajutor!" economice
Femeile pun întrebarea - de ce bărbaţii procedează De la coccis până la Probleme
astfel? degetele picioarelor economice

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 58/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
lucru îl face propria soţie, atunci efectul este înzecit.
Gândiţi-vă în ce cerc vicios trebuie să se afle bărbaţii. Acum, depinde de soţ cum va reacţiona în exterior.
Poate începe să lupte cu toate acestea sau acceptă în sinea
Te obligă să te ploconeşti sa învinuirile şi începe autodistrugerea. Sunt mai multe
astfel încât mintea să se posibilităţi. Dar amândoi pierd, atât soţul, cât şi soţia.
ascundă în spatele Bolile de cap, reumatismul, durerile de mâini şi umăr
  înţelepciunii, ochiul să nu la femei, ce înseamnă aceasta? Iar lacrimi, disperare, pă-
vadă şi lh echea s&nu audă rae de rău! T0ate îu:::.eamnăacelaşi lucru.

2. Sentimentul vinovăţiei de aToate


nu fi se explică
iubite. Cu prin faptul
cât este maicămare
femeile suferă
teama - cu de
atâtteama
mai
că nu este în stare să-şi gravă este boala.
  întreţină familia, întrucât De ce apare frica? Din cauza sentimentului vinovăţiei
vertebrele a 3-a şi a 4-a care se acumulează. Chiar dacă nu ne recunoaştem greşe-
lombare corespund lile, spiritul ştie şi reacţionează corespunzător. Adeseori ne
organelor sexuale, este dat să auzim: inima femeii nu-i permit~ să se amestece
sentimentul vinovăţiei atunci când cineva este jignit. Aşa vorbesc aceia care ei
privează organele de   înşişi nu recunosc că jignesc sau ofensează pe alţii.
dorinta, de a functiona
,

3. Incapacitatea de a ieşi Iar la picioare se formează


din greutăţile economice cangrena. Dacă apare în
trezeşte fricavitală
ajungă forţa - numai să
pentru piciorul drept, atunci Inima
iubeşte femeii
- iartă, este iun
şi viaţa izvor de în
se 8(;himbă iubire
bine.fără limite. Cine
prvblema este legată de
luptă sexul feminin, dacă apare în Toate femeile trebuie să-şi ceară iertare de la neamul
piciorul stâng, atunci este masculin şi de la soţii lor pentru toate învinuirile aduse lor
vorba de cel masculin atât de către ele cât şi de către toată partea Îemeiasca. Tre-
buie să o facem chiar şi în cazul în care noi nu am gândit
astfel, totuşi, am căzut de acord cu părerile altor femei,
care au cu adevărat bărbaţi răi. Şi trebuie să ne cerem
Pe acela care este cuprins de sentimentul vinei, este iertare de la noi înşine pentru faptul că, înjosind bărbaţii,
uşor să-I învinuieşti deoarece oricum ia vina asupra sa, noi ne înjosim singure. Prin aceasta noi distrugem omeni-
chiar dacă verbal se împotriveşte. Indiferent de femeia rea - impotenţa bărbatului duce la oprirea conceperii copi-
care învinuieşte, ea nimereşte negreşit ţinta. Iar dacă acest
114

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 59/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma   Lumina sufletului
Hor. Dacă femeia nu-şi însuşeşte acest lucru, atunci la co- şi să cereţi de la el iertare. Astfel şi sexul feminin poate să
piii ei, indiferent de sex, vor apărea chiar de la naştere ace- ierte sexul masculin.
leaşi complexe şi stresuri.
Nu este vorba de a învinui femeile sau de a compătimi Din greşeli se învaţă!
bărbaţii. Soţul este capul, femeia este gâtuI. Ambele sunt Deseori vin la mine femei speriate: "Mi s-a spus că
importante, dar totuşi, capul este bărbatul. Este clar că am o sănătate şubredă din cauza faptului că soţul meu
gândire a logică constituie onoarea bărbatului şi-i permite este vampir energetic. Ce să fac? El se poartă urât cu
S d se autos~imeze. FiecarE, de pE,această lume tretuie să-şi mine". Ce-i lămâne de fă\;ut acestui soţ? C~i v~&~alui
cunoască locul său şi obligaţiile sale faţă de Natură. Tot depinde de soţie. Soţia, însă, a împrejmuit dragostea ei cu
ceea ce ne împiedică să stăm bine înfipţi în Pământ şi să un zid de piatră, oftând singură datorită fricii că llU este
ne mişcăm înainte, trebuie eliberat. Deseori eliberarea are iubită.
loc la nivelul fizic, prin propria distrugere sau a altora. Cel Bărbatul pur şi simplu ia, iar femeia dăruieşte. Şi acest
care distruge, atrage asupra sa pedeapsa. Iar cel care spune: lucru este de asemenea un fapt obiectiv.
"Mie îmi este indiferentI" acesta să ştie că în curând nu va Femei, eliberaţi-vă frica dumneavoastră şi daţi drumul
mai spune astfel. liber iubirii. Să nu vă fie frică că izvorul iubirii va seca în
Iertaţi femeile pentru logica lor superficială şi uneori sufletul dumneavoastră. Veţi primi înapoi dublu. Atunci
nechibzuită. Iertaţi-le pentru învinuirile aduse, întrucât a- vă îndrăgostiţi din nou de soţul dumneavoastră aşa cum a
cestea constituie strigătul lor de frică pentru faptul că iu- fost cândva, demult. Amintiţi-vă de vremurile frumoase de
birea dispare. Iertaţi mamele care nu au reuşit să aducă pe clipele fericite. Să ştiţi că acela căruia îi este rău, trebuie
lume cu dragoste copiii şi nu au găsit timpul pentru educa- să elibereze răul dacă doreşte să permită pătrunderea bine-
rea lor, ceea ce a pelmis copiilor să simtă frica. Aceasta lui. Să nu gândiţi că bărbatului îi este bine cu răutatea.
este o lecţia importantă pentru omenire. Şi cel care înţele- Tuturor celor răi le este foarte, foarte rău, întrucât ei nu au
ge această greşeală ;:i iartă, acela şi-a însuşit lecţia şi a iubire.
ocolit necazurile. Familia aceluia se va vindeca. Astfel, bărbatul este cel care ia şi femeia este cea care
Cel căruia i s-a destrămat familia sau i-a murit dăruieşte. De luat se poate lua atunci când există ceva de
parteneru~ trebLli~ 3ă ştie că iertâllGuuşi trecutul, îşi iG r- dat. Dacă feiHcia dărui~ştl cu Lu~urie, întrucât pliJI'r.~şte
mează viitorul. plăcere prin rolul de dăruitoare, atunci bărbatul ia primind
În primul rând, vorbiţi cu stresurile dumneavoastră. plăcere prin rolul primitorului. Bărbatul oferă forţa sa fi-
Iertaţi-vă frica, sentimentul vinovăţiei, problemele econo- zică şi mintea. Pe amândoi îi leagă bucuria, care creşte în
mice, iertaţi-vă pe dumneavoastră că le-aţi acceptat, cereţi timp. Iubirea creşte numai când există dăruire.
iertare corpului dumneavoastră că i-aţi pricinuit rău. Din nefericire, omul contemporan nu numai că ia pur
După aceea va fi deja mai uşor să iertaţi sexul feminin şi simplu, dar literalmente cere şi se înfurie dacă nu i se dă.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 60/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
Gândiţi-vă acum la colectivul dumneavoastră de mun- ciuda măsurilor de precauţie intervine sarcina. De ase-
că sau la cercul de cunoştinte unde există un asemenea menea aceasta se întâmplă şi atunci când bărbatul şi fe-
vampir. În loc să vă fie frică de el, ieliaţi-vă frica, deschi- meia visează la un copil ani îndelungaţi, dar acesta nu
deţi curentul iubirii dumneavoastră şi umpleţi cu iubire apare - lipseşte spiritul care să aibă nevoie de acest corp.
sufletul vampirului şi veţi vedea că vampirul a dispărut. Ca atare, spiritul copilului influenţează mai mult decât
Devine clar faptul că el se grăbeşte disperat spre viitor, iar orice altceva apariţia sarcinii. Acest copil apare pe lume cu
cerinţele sale pentru mişcare sunt mai mari decât forţele experienţa sa din vieţile anterioare. El nu are încă expe-
spilitlla1e pe care le poseuă. Prin Jispariţia odrierei fricii se r~enţa &\)esteiv~eţi îll care d venit. Tocr~lai PClltru a învăţa
acest lucru vine el.
opreşte mişcării
viteza mişcarea de
întregului
avansare colectiv împotriva curentului
a dumneavoasTră personal şi Aiitudinea spiritului fată de actualii Dărinti este ace-
amploarea succesului se îmbunătăţesc în mod uimitor. eaşi ca faţă de părinţii din ~iaţa anteriod.fă. Da~ă in vietile
anterioare relaţiile au fost rele şi acest spirit mă alege' pe
mine ca mamă, înseamnă că şi eu am nevoie de o ase-
Stresul din naştere menea lecţie.
Aşadar, s-au întâlnit trei caractere diferite. Unul, de
După o introducere atât de lungă am ajuns la esenţă, la exemplu, a trăit acum 100 de ani în Franţa, altul, acum 200
motivul pentru care a fost gândită această carte. de ani - în Rusia, al treilea acum 300 de ani - în America.
Stresul din naştere, mai exact stresul fătului, este o Dar, adevărurile spirituale fundamentale ale celor trei sunt
noţiune foarte complexă ce trebuie în mod minuţios identice întrucât cu toţii sunt copiii lui Dumnezeu.
lămurită. Perioada embrionară şi viaţa umană se suprapun ca
Fiecare om este un unicat, întrucât bagajul de două stări ale unuia şi aceluiaşi pliu îndoit şi îndreptat.
Ceea ce se întâmplă în perioada embrionară (în stare
experienţă acumulat
irepetabil. În în timpul
acest bagaj intră vieţilor anterioare
caracterul, îl face
obiceiurile şi   îndoită) se manifestă din ce în ce mai des pe pa~cursul
vieţii (în stare îndreptată), fiindcă stresurile similare se
concepţiile.
Într-un moment minunat are loc încrucişarea dru- amplifică. Stresurile din naştere apar din cauza lipsei de
murilor a trei persoane: barbatul şi femeia care pe lângă   înţelegc;e şi constitJie glcş~l~le părinţi;or pc \)aI~ copilul
bagajul vieţilor anterioare dispun deja şi de viaţa fizică trebuie să le îndrepte începând de la momentul naşterii
actuală şi concep corpul fizic al copilului. Copilul este sale. Scopul venirii propriului copil se împleteşte cu aceste
probleme şi câteodată sunt ignorate total.
spiritul care are nevoie să vină pe lume. Pentru crearea
corpului său, el a avut o influenţă mai puternică decât ne Alteori, asupra fiinţei copilului şi a finalităţii venirii
este nouă dat să înţelegem. Aceasta se întâmplă atunci lui, influenţează cardinal părinţii săi. Dar acesta este nu-
când bărbatul şi femeia nu doresc să aibă copii şi, totuşi, în mai unuI' din numeroasele obstacole, pentru depăşirea că-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 61/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


rora noi ne demonstrăm propria valoare şi netezim drumul ruirea de temeri începe să se risipească, iar boala dispare.
pentru evoluţia ulterioară. Relaţiile cu părinţii se eliberează de încordare şi numeroşi
După venire, spiritul copilului este curat, măreţ şi iu- oameni chiar maturi ajung să aibă pentru prima dată în
birea lui faţă de părinţi este sinceră. viaţă părinţii aşa cum şi-i aleseseră. Deseori ne întâlnim cu
Cu o dragoste imensă, nestinsă, el îşi alege părinţii, cazuri în care omul vine şi spune: "Cât de uşurat este
care îi oferă acel lucru pe care a venit să îl caute - greu- sufletul şi cât de mult s-au schimbat relaţiile noastre. Eu
tăţile ce trebuie să le depăşească.   până acum nu i-am înţeles pe părinţii mei". Şi asemenea
De aici încep problemele, intrul,,&lpărinţi~ îl împovă- lucruri le SpUlloameni care ~tiu că au 'fust copii ned0riţi şi
rează
rezolvepeeicopil cu propriile
singuri. Dacă noi lor
am griji pe care
fi putut şi amarfitrebui să ne
dorit să le din această cauzăpermanent
Sentimentui neiubiţi dedepărinţi.
respingere duce la îmbolnă-
  înţelegem unii pe alţii, atunci nu a x mai rămâne nroÎ>leme. vire. Iertarea diberează stresuÎ oh1nlui şi el desconeră că s-
Înainte de a continua aş dori să subliniez încă o dată au schimbat şi alţii.
unele probleme ca să le înţelegeţi mai bine. Copilul vine pe lume pe o cale simbolică a destinului.
Nu există bine, nu există rău, totul există pur şi Această CALE parcă ar duce spre un PRAG, apoi într-o
simplu ca o manifestare (aparenţă, iluzie) a binelui şi a CAMERĂ - VIAŢ A. Tot ce există pe partea stângă se află
răului. sub .influenţa mamei, iar pe partea dreaptă - a tatălui.
Această lege se referă la părinţi. Problema este CALEA caracterizează spiritul aşa cum vine din vieţi-
deosebit de delicată şi plină de conflicte, întrucât nimeni le anterioare. Unii vin repede şi energic, alţii ţopăie cu bu-
nu doreşte să răscolească rănile sufleteşti şi dacă el are curie pe drum dar poate cu îngrijorare în inimă, unii sunt
probleme cu părinţii, atunci nimeni nu are dreptul să se gata să se adapteze la orice situaţie cu seriozitate, iar alţii
atingă de ele. Totuşi, dumneavoastră doriţi să vă vindecaţi. sunt pregătiţi să înţeleagă tot cu interes şi dorinţă. Sunt şi

Negându-vă
boală. problemele, de fapt vă confirmaţi propria unii care întrucât
viitoare, vin în grabă
v:aţaşi~nterioară
se zoresc să
cupună temelia
lecţiile ei a vieţii lor
pricinuit
Această problemă poate deveni atât de acută, încât prea multe dureri.
unii preferă să fie bolnavi mai departe. Există de asemenea Corpul copilului este creat prin relaţii sexuale, în con-
părinţi care, neţinctild cont d~ e~plica~ia a~nplă expusă mai ~cdnţă, spirii.ul c(,l-'i~uluiapare:
sus, renunţă să discute stresul ereditar al copilului lor, în- - până la actul sexual - cei care doresc să-şi corecteze
trucât li se pare că ei sunt învinuiţi de ceva. destinul. Asemenea spirite sunt 8 -9%;
- în timpul actului sexual- spiritele care în ultima cli-
Nu există vină, există doar o cauză primordială pă au conştientizat că pot să corecteze ceva, 20%;
creată prin neînţelegere. - peste câteva ore după actul sexual, în clipa când se u-
Recunoscând problema, se poate înlătura stresul. Înşi- nesc celulele sexuale - spiritele care se subordonează des-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 62/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


 Lumina sufletului
tinului - 70%; când îi conduce în acelaşi pat şi conferă esenţa vleţu,
- mult mai târziu - spiritele cărora le este indiferent ce atunci camera este luminoasă. Cel puţin în momentul în
se întâmplă cu corpul lor - 1-2%. care apare spiritul. Atunci el devine fericit, ştiind să iu-
bească.
PRAGUL reprezintă ţelul. Atingerea ţelului este, de Momentul conceperii leagă împreună energia primară
asemenea, diferită. Unii păşesc pe prag fără să-i acorde o a materiei subtile care formează din sine însăşi omul pă-
atenţie deosebită, neglijent, cu sentimentul de supărare mântean ce abia îşi începe evoluţia, cu energia necesară
lJentrJ fap~ui că el deranj~ază. Alţii încremer.esc }..it;prag şi pentru viaţă ş~pentru omul C0l1(;.et,încă invizibil. 3piri-
aşteaptă să fie invitaţi. Ei observă că stau pe prag, se bu- tele singuratice apar dinainte, pentru ca în concordanţă cu
cură şi îl tlec neobservaţi. Pragul înalt îl trec diferit - unii dorinţa ior să pună fundamentul corect pentru crearea vii-
târândv-se pe burtă, cu mari eforturi, bucuroşi că au trecut, toruiui corp fizic. Spiritul are o voinţă puternicii. Iar dra-
alţii îl trec cu răutate, fiindcă au făcut eforturi. Fiţi atenţi gostea îi oferă forţă şi tot ce este trainic pe această lume.
cum treceţi pragul, ce sentimente se nasc cu această ocazie, Dacă spiritul a suferit foarte mult în viaţa anterioară
şi veţi înţelege cât de uşor sau cât de greu vă atingeţi sco- datorită indiferenţei părinţilor şi a lipsei lor de iubire, de
purile. data aceasta vine mai devreme şi le transmite părinţilor
. Fiţi atenţi, în mod special, cum trece pragul un copil care nu se înţeleg un asemenea impuls, încât se unesc ca
mIC. două flăcări, într-un elan de iubire. Acest foc al iubirii ră-
mâne pentru totdeauna în sufletul copilului. Viaţa poate să
CAMERA caracterizează viaţa în momentul trecerii fie extrem de grea, dar o va parcurge tară încrâncenare şi
pragului. Fiecare poate să-şi schimbe viaţa dar esenţa mo- va reuşi să-şi atingă scopurile.
mentelor ei iniţiale sunt determinate de părinţi. Orice spirit Este arhicunoscută părerea că viaţa sexuală este imo-
vede dintr-odată ce fel de cameră este - fie inundată de rală. În lume există un singur adevăr absolut - Dumnezeu.
lumina soarelui şi bună, fie mohorâ!ă ca noaptea - rea, fie Dacă Dumnezeu !le-a creat corpul CE organe sext:ale ca
există lumină în mod egal sau s-au adunat nori de ploaie. prin ele să lăsăm urmaşi pentru continuarea vieţii, rezultă
Totul îşi are propria însemnătate. Energia camerei depinde că iubirea fizică dintre bărbat şi femeie este sfântă.
d~ p::irinţi. Da~ă există buficit.iltă iubire, re::;pect 1t;;~ijJroc, Tot ce e::ii~ inai de prtţ - iU0i:::ed- constituie I.c~sita-
camera este luminoasă, dar dacă între ei nu există o iubire tea primordială pentru conceperea copilului. Un om con-
adevărată, care serveşte începutului tuturor relaţiilor pasio- ceput din iubire nu va spune niciodată că nu este iubit. El
nale şi sexuale, atunci în cameră este lumină crepusculară. este în stare să se iubească pe sine, iar cine are iubirea în
Chiar dacă relaţiile între părinţi sunt rele, când părinţii sine, acela iubeşte şi pe alţii.
sunt ireconciliabili şi nu se înţeleg unii pe alţii dar conti- Întrucât mă ocup de vindecarea oamenilor, pot să
nuă să înţeleagă iubirea lor înaltă iniţială, care din când în spun că, printre bolnavi, sunt puţini care au fost concepuţi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 63/154


 

5/8/2018
 Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

din dragoste. sfârşit a apărut, aceasta nu înseamnă planificare. Planifica-


Cum înţelege spiritul acest lucru? re este atunci când planific pentru ziua de azi şi concep
În fiecare spirit se găseşte iubirea divină, de aceea ni- astăzi. Unele mame se supără când li se spune că stresul
meni nu poate să spună că nil ştie ce înseamnă iubirea. copilului este din cauză că nu a fost planificat. Dacă un
Venind în corpul fizic, copilul are nevoie şi de iubirea copil este aşteptat cu anii, iar soţul şi soţia încearcă senti-
umană orientată spre el. Copilul simte acest lucru. Deseori, mentul vinovăţiei, suspiciune şi disperare, spiritul este şi el
am văzut cum spiritul stă în prag şi plânge, adică plânge în tensionat.
prinlele secuhde - minuLe al~ viqii sale fiLi~e. :Şi aşa Va ~piritui se fOlmea:âî p~ baza vieţilvl aaterioare.
plânge şi în continuare. Dar întrucât vrea foarte mult să Concepţia lui despre lume poate fi schimbată dacă noi ne
trăiască, el va merge inainte. adresăm spiritului, îi cerem iertare şi lămurim problemele.
Dacă sufletul sose~te în timpul contopirii celulelor sexuale, Dacă spiritul cooilului acceptă relaţia 1l1ameicu tatăl şi cu
ceea ce are loc după câteva ore de la unire, atunci părinţii lumea ca o relaţie faţă de el însuşi, atunci la el apare con-
de obicei deja dorm. Spiritul nu ştie faptul că omul ziua cepţia că mama şi femeia sunt în general unul şi acelaşi
lucrează iar noaptea doarme. El vede că nimeni nu-l aş- lucru.
teaptă, nimeni nu-l cheamă, şi se împiedică de o indife- Dacă este fată, se va raporta faţă de sine însăşi pornind
renţă mută şi primeşte primele stresuri - pe mine nu mă de la problemele mamei. Dacă spiritul copilului percepe
aşteaptă, eu nu sunt dorit, pe mine nu mă iubesc. Spiritul atitudinea tatălui faţă de mamă şi faţă de lume ca o atitu-
se aşează între tată şi mamă. Tot ce gândeşte tatăl despre dine faţă de sine, el va crede că tatăl şi toţi bărbaţii sunt la
mamă şi despre viaţă şi tot ce gândeşte mama despre tată fel şi se raportează faţă de el ca atare.
şi despre viaţă, trece prin copil ca printr-o ţintă - aceste Dacă mama consideră că este nefericită şi că toţi băr-
gânduri constituie stresurile din sufletul copilului care baţii sunt răi, copilul va crede la fel. Dacă experienţa vieţi-
urmează să se nască. Numeroşi părinţi se supără:"De unde lor anterioare a copilului este alta, vor începe suferinţele
a IU:1tac-este lucruri, noi nu ne-am gândi: astft! la el!" sufleteşti. P,ezultatul dejJinde de a cui eXţerienţă atârnă
Este adevărat, dar dacă ar fi fost lumină în cameră ,spiritul , mai greu. Iar dacă viaţa anterioară a fost similară, această
rnră nici un alt gând ar fi păşit mai departe în lume cu su- concepţie se intensifică. Într-o asemenea situaţie, atitudi-
fletUl buCuros. nea laţă de sine d~pinde dt: sex. Dacd estl: l;)ti~ă, ea va :ii
Dragi părinţi, de-aţi şti câtă durere sufletească în- plângăreaţă, îi va fi frică de bărbaţi, iar dacă se va căsători,
cearcă viitorii dumneavoastră copii în primele clipe ale   îl va înfuria pe soţ cu plânsul său. Dacă este băiat, le va
vieţii!. .. Dar dumneavoastră nu ştiţi nimic şi nici nu bă- permite femeilor să facă ce vor cu el, iar dacă va crede că
nuiţi măcar că aţi conceput un copil. Din păcate, majori- este rău fiindcă nu poate să îndeplinească dorinţa femeii,
tatea copiilor se nasc neplanificaţi. Şi faptul că eu de zece poate să moară de tânăr, de atac de cord sau cancer pul-
ani aştept un copil care nu apare şi nu apare şi iată că în monar. Chiar dacă are o soţie înţelegătoare, toţi îl vor

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 64/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina stifletului
compătimi: "a fost un om bun. De ce a murit atât de de a rămâne însărcinată, să-şi ceară iertare pentru răul pe
tânăr?" Soacra va învinui nora că n-a putut să-i protejeze care i l-a provocat. Dacă mama i-ar explica fatului com-
fiul. portamentul său, chiar din clipa conceperii, copilul s-ar
Aşa apar stresurile chiar în primele clipe de viaţă ale naşte fară stresuri. De exemplu: "Dragul meu copil, uite-te
fatului, deoarece spiritului îi este deosebit de necesar să fie ce zi frumoasă e azi, mă simt aşa de bine. Percepe acest 
asemănător cu părinţii săi, chiar dacă ei îi provoacă o mare sentiment cu inima ta şi atunci vei deveni puternic. Eu te
durere. Spiritul ştie că el însuşi şi-a ales pentru sine pă- iubesc". Sau dacă s-a speriat de lătratul unui câine, trebuie
riitlii cu dragostt.. :;>iabgerea sa-este 3îantă. sa-i spună: "illi tâ-:nă, u'ragul meu lJăte-Glil speY'iat. /l'dot-
Dacă mama şi tata i-ar spune spiritului care stă pe deauna mi-a fost frică tj.ecâini. Dar tu să ai o atitudine de
prag:" dragui nostru copil, iartă-ne că n-am putut să ne înţelegere faţă de aceasta, atunci vei fi  sănătos şi puternic
iubim unul pe celălalt în aşa fel încât aceasta să-ţi lumi-  şi nu-ţi va fi   frică de câini. Niciodată nu pune la inimă ce
neze viaţa. Noi avem o concepţie eronată despre viaţa este"rău. Mama te iubeşte şi totul va fi  bine" . Apoi, trebuie
sexuală. Atunci când tu ai stat acolo în prag, iar noi dor- să se ierte pentru că s-a speriat şi să ierte şi câinele că a
meam, nu am ştiut că tu ai sosit, dar tu să percepi acest  speriat-o. În viaţa obişnuită, însă, totul decurge altfef. Fe-
lucru cu raţiunea şi să înveţi din aceasta. Să ştii că aceas- meia poartă în suflet frica pe toată perioada sarcinii şi îşi
ta este o viaţă normală, când oamenii ziua lucrează şi face griji pentru copilul care urmează să se nască. De fie-
noaptea dorm. Dar întrucât spiritul nu doarme, tu ai tras care dată când îşi aminteşte de această întâmplare stresul
astfel o concluzie greşită, ca şi când pe tine nu te-am aş- se amplifică şi deseori trece de limita critică îmbolnăvin-
teptat şi nu te-am iubit. Noi te iubim şi te aşteptăm". Aco- du-se.
lo, pe prag, va începe formarea atitudinii faţă de lume. Mama trebuie să-i explice copilului toate situaţiile
Raţiunea străbunicilor noştri a fost primitivă, dar a- stresante atât de acasă cât şi de la locul de muncă. Ames-
vantajul lor a constat în faptul că ei s-au contopit cu pro- tecul în viaţa unei familii tinere din partea bunicilor de
pria sarcină, au fost o maternitate urică şi totală şi tot ceea multe o:-i are loc forţat. Ei discută naşterea sau neapariţia
ce mama a întâlnit pe drumul său a devenit cunoscut copi- pe lume a nepotului rară să-şi dea seama că prin aceasta
lului. Copilul s-a născut fară stresuri, a fost puternic şi a cauzează un stres imens atât copiilor cât şi nepoţilor. Dacă
putut imediat Sd în~eapă să-~i însll:;;~a;)căkcţiile sale Je mama ~imk  că nil e în staw să ~xplicc ceva spifitull1i copi-
viaţă. lului, atunci să spună: ,,Eu nu pot, dar tu vei deveni mai
Femeia de astăzi nu ştie să comunice cu viitorul copil, înţelept ca mine şi această experienţă va fi  în folosul tău.
partea materială a vieţii acoperă sentimentele şi acesta se Fie ca acest lucru să-ţi slujească drept'-lecţie. Eu te iu-
naşte stresat. În loc să-şi înceapă viaţa, el corectează gre- besc".
"şelile părinţilor. Fiecare viitoare mamă trebuie să discute cu copilul în
Femeia poate să comunice cu spiritul copilului înainte felul său, aşa cum îi şopteşte glasul inimii şi copilul va în-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 65/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma  Lumina sufletului
ţelege. Iubirea ajută să înţelegi. Fiecare mamă trebuie să înţeleagă că ea este numai un
Eu învăţ pe fiecare viitoare mamă să se comporte cu canal prin care se naşte copilul. Nici construcţia corpului
copiii în aşa fel încât copilul să nu capete stres. Ce este mamei şi nici mărimea copilului nu reprezintă un obstacol.
tipic, aceşti copii se nasc normal indiferent de greutatea lor, Copilul ştie cât poate să crească întrucât acest proces· co-
fără să se vătămeze pe sine sau pe mamă. Astfel, mamele respunde necesităţii lui vitale.
nu au nevoie de intervenţie chirurgicală. Ele ştiu că prun- În timpul naşterii spuneţi copilului dumneavoastră:
cul lor este înţelept şi că trebuie să aibă încredere în el. "Dragul meu copil, eu te iubesc, eu te aştept! Vino. Totul
Copilul care îşi iubeşte nlama nu îi cau:l..eazădurere. Dacă va fi  bitll::!" Şi cOpilul apar\". Oale poate e~,pmt'eltoral Ma-
pruncul este însă mare, asta înseamnă că el vrea să depă- rii iubiri, să nu apară la chemarea mamei?
şească în felul său greutăţile vieţii. Cum se depăşesc gre- Un rol deosebit îi revine moaşei (sau doctorului).
utăţile? Conform logicii, cine este mare, aceluia ii este mai -Muaşa simbolizează Viaţa, este primul OlTIcare te întâm-
uşor să învingă răul. Copilul îşi impune să crească mare. pină. Moaşa determină relaţia cu ceilalţi oameni. Starea ei
Dar mama ar trebui să-I înveţe: "Dragul meu copil, ca să se transmite copilului.
scapi de suferinţa sufletească trebuie să o lămurim, să o Dragă moaşă, dacă inima vă spune că naşterea decurge
explicăm cu cuvinte, trebuie să explicăm şi să iertăm şi anormal, că trebuie cumva să dăm un ajutor, atunci ajuto-
atunci suferinţa încetează. Din punct de vedere fizic poţi rul cel mai mare, pe care dumneavoastră îl veţi putea acor-
să creşti cât vrei, dar important e ca durerea sufletească da este de a spune copilului cu care mama nu a reuşit să se
să nu crească mai mult. Eu te iubesc." Astfel copilul se comporte în mod corect: "Dragul meu copil, vino! Să vii
eliberează de stres. Copiii care se nasc fără stres, imediat măcar datorită mie. Întrucât eu te iubesc şi doresc să te
ţin gâtuI drept, saltă capul şi fixează cu ochii obiectele.   primesc sănătos pe această lume minunată. Totul va fi
Urmând tratamentul meu, într-un an, aproximativ cinci- bine!"
sprezece femei care în decursul a cinci-zece ani s-au tratat Şi învăţaţi femeia acelaşi lucru. Chiar dacă mama nu
de sterilţtate fără rezultat, au putut să nască. Înainte, în :rre înGredere în forţa cU'lintelor, dunneavoastră aţi răs-
timpul sarcinii, o patie din ele, din diferite motive, au cumpărat greşeala ei în faţa lui Dumnezeu.
pierdut unul, doi, sau trei copii. Atunci când un cuplu a Să ştiţi că mulţi copii au fost salvaţi de la moarte dato-
~'..:mitla: mint în viL~tă şi aLI adus prilual copii car~ i se [i~ă îndreţtării Cătî~ ccpil a bundtăţii "ufkteşti a muaşei.
născuse pacientei mele cu şase zile în urmă şi când la o Chiar dacă la dumneavoastră naşte o femeie care în esenţa
distanţă de cinci metri de mine, acesta a ridicat capul din ei vă provoacă stresul neplăcerii, copilul ei merită iubirea.
scutece, căutându-mă cu ochii şi după ce m-a găsit, a Şi o dată când dumneavoastră vă veţi afla în dificultate,
zâmbit, lucrul m-a uluit. Acum, când am acumulat mai acest copil va veni şi vă va salva. În viaţă nu există în-
multă experienţă, pot să spun: - dacă copilul nu este astfel, tâmplare sau coincidenţe stranii, în viaţă după fapte nea-
atunci mama nu se ridică la nivelul corespunzător. părat vine şi consecinţa. Dacă omului deodată, pe neaş-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 66/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma   Lumina sufletului
teptate, i-a mers bine în viaţă, atunci singur s-a mulţumit Ne Întoarcem Încă o dată la prag, Întrucât de aici
pe sine pentru o faptă bună deja uitată. Dar dacă dumnea- ne provin stresurile iniţiale.
voastră deja priviţi în faţă moartea, atunci spiritul acestui
copil vă aduce un ajutor care vă salvează de la moarte. În Deseori copilul alege un prag înalt a cărui depăşire ne-
dimensiunea cosmică, pentru o faptă bună se plăteşte cu cesită efort şi stârneşte frica. Apare stresul şi unui aseme-
binele. Acum înţelegeţi cât de minunată este sarcina moa- nea om începe să-i fie frică să întreprindă ceva. Atunci
şei? mama trebuie să spună: "Dragul meu copil tu ai ales un
Toţi am f0st ~ândvd copii. Nu dca~ o malhă cale ci.   p"c;g prea înalt. Ial:Zc scopur-;te tale, dut:ă aceStea sun.' 

teşte
mama aceste
mea nurânduri, exclamă
m-a iubit justificându-se:
pe mine? "Oare
( " Aţi înţeles nici
de unde   de
preala înalte pentru
aceasta, tine.
dar tu Pragul
devii în sine De
mai matur. nu devine maicon-
aici trage mic
putea apare stresul dumneavoastră? Chiar şi de la faptul că cluziile, comvOl ta-te faţă de aceasia cu înţelegere, tu eşti
aţi apărut în timpul când părinţii dumneavoastră dormeau. deja înţelept. Eu te învăţ numai acele lucruri pe care şi eu
Mama nu vă putea explica: "Dragul meu copil, tu nu ştii le cunosc. Eu te iubesc."
că omul muncitor noaptea doarme. Iartă-ne că nu te-am Fiecare om trebuie să cugete bine asupra amintirilor
întâmpinat în prâg cu braţele deschise şi cu dragoste în mamei. Este necesar să ştie care a fost viaţa părinţilor în
suflet şi pe buze. Noi nu am putut să determinăm acest mo- perioada stării sale embrionare şi să-şi ierte părinţii pentru
ment, Aaşasuntem noi, fluşturatici. .. Iartă-ne, dar noi te iu- faptul că nu i-au explicat problemele lor. Iar dacă cineva
bim. In ziua în care tu te-ai hotărât să vii, eu am fost aşa spune totuşi: " Dar ei nu au ştiut nimic despre aceasta şi
de obosită, încât m-am supărat nu pe tine, ci pe tatăl meu. eu însumi numai acum am aflat", - atunci subliniez din
  Iartă-mă, eu te iubesc şi dacă poţi, învaţă-mă tu". Atunci nou - eu nu o învinuiesc pe mama dumneavoastră. În îm-
copilul poate să ajute, întrucât i s-a dat acest drept. părăţia Divină nu există vină. Faptul că omenirea actuală

In mod
Datoria mameisimilar
este are
de loc apariţiacopilul,
a învăţa stresurilor
însă la fiecare
există om.
spirite nu ştie
ţie asprăsăpentru
primească înţelepciunea
omenire, precum şiDivină
pentru constituie o lec-
dumneavoastră
care gândesc singure deja în pântecele mamei. Asemenea şi părinţii dumneavoastră. Totuşi cine îşi ţine sufletul des-
cazuri sunt putine. chis pentru bine, iar acest lucru nu îi este interzis nimănui,
ÎII prinl,i~itt, stres:.Il vmului este reCU~OS~l1tlluiilai de acela are sul1dui mai :.IŞOI.De ubicei se 8pulle că al,,~şiia
el însuşi, altcuiva poate să nu-i vină în minte, întrucât el au noroc.
nu s-a gândit astfel şi niCi nu a vrut. El simte doar încor- Toate greşelile pot fi corectate iar prin aceasta să faci
darea. bine pentru tine şi pentru alţii.
Iertarea trebuie să pornească de la cel căruia îi este rău. Astfel, noi expediem la graniţele posibilului soarta
noastră. La unii drumul sorţii este foarte amplu, ceea ce
  înseamnă că pot fi corectate foarte multe lucruri. În ge-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 67/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


neral, la oamenii rezistenţi, drumul este mai larg decât la Dacă se deplasează vertebra a 4-a 10mbară atunci:
oamenii spirituali, întrucât creşterea minţii spiritului este - În timpul sarcinii vertebra nu ocroteşte uterul.
  însoţită de obligativitatea de a suferi mai puţin din punct - În timpul naşterii împiedică apariţia fătului.
de vedere fizic, să avansezi mai repede şi să săvârşeşti Această situaţie se repetă şi în cazul naşterilor prema-
fapte mai importante. ture. Aceşti copii, fiind nişte luptători, în loc să moară sau
Femeia însărcinată trebuie să-i explice copilului de ce să sufere, hotărăsc să iasă mai repede. Ei se grăbesc să
este agitată, neliniştită sau fericită. Emoţiile negative exer- meargă mai departe de locul unde le este greu, în speranţa
cită prc,siun~ dsupra corpului La oricare greutate. Dacă că situaţia lOi ~e va îmbunătăţi in viitor. Împiedical'ţd lor
femeia însărcinată are picioarele umflate, este balonată, o   salva.
înseamnăOricesă-iamestec
distrugi,pozitiv:
însă eisperanţa
ştiu precis când se
maternă, unpot încă
gândul
doare osul pubian, copilul eSl"eagitat Trebuie să ajute co-
pilul şi pe sine. În primul ~ând, să vă destindtţi, apoi ier- bun, soluţionarea stresurilCJr, atitudinea de dragoste şi de
taţi-vă greutăţile, cereţi-i iertare corpului dumneavoastră şi consimţământ din paIiea medicilor etc. contribuie la păs-
copilului şi destindeţi-vă din nou. Să nu vă fie frică să vă trarea sarcinii. Medicamentul în acest caz nu ajută în nici
destindeţi. Este greşită părerea că dacă femeia îşi va des- un fel.
tinde spatele, va pierde sarcina. I se poate face femeii o injecţie cu apă distilată şi su-
Sarcina se întrerupe în cazul când: gera cu forţă spirituală, sinceră, că totul va fi bine şi aşa se
- Copilul simte că nu este iubit. Spiritul pleacă dacă va şi întâmpla. Chiar în cazul existenţei medicamentelor
greutăţile care apasă asupra lui depăşesc limita critică. contemporane, pentru păstrarea sarcinii, jumătate din
Dacă femeia se dedică cu grijă şi dragoste pentru a păstra succese îi· revine forţei spirituale. Savanţii au explicat de
sarcina, atunci copilul rămâne. Dar dacă la stresurile ante- mult efectul placebo, dar de pe poziţia bolnavului. Forţa
rioare se adaugă neliniştea şi frica, copilul este pierdut iar sufletească a doctorului şi a moaşei are o tot atât de mare

c~~tare~ vinovaţilor este zadarnică. În acest caz nu ajută


mCI o vmdecare. Frica blochează suprarenalele iar. ':opilul
influenţă,
direcţionatăiarmai
în situaţii criticeşi mai
pătrunzător chiarcorect.
mai mare, întrucât
Spiritul copilu-e
hotărăşte mai bine să se ducă decât să trăiască o asemenea lui deseori este gata de auto sacrificiu. Iubirea faţă de pă-
viaţă. Păstrarea forţată a sarcinii fără eliminarea stresu- rinţi şi faţă de viaţa viitoare este atât de mare, încât copilul
rilof c:;tt: cauza îmooln&vilii ~opiilor din na~lci·e. poalc sli se lege putenlil- pe sine de părirl~i p(,ntru a nu-i
- Se deteriorează coloana vertebrală. Vertebra a 4-a uita întâmplător pe tatăl şi pe mama sa, sau atrage asupra
10mbară alimentează cu energie uterul - leagănul copilului. sa poverile grijilor părinteşti. Numeroase mame au simţit
Uterul este organul maternităţii. Stresurile mamei şi ale fi- că în timpul sarcinii toate problemele de viaţă se îndepăr-
icei care este o viitoare mamă - "fngreunează" uterul iar tează, nu se întipăresc în inimă şi acest lucru se explică
energia pozitivă se distruge şi uterul nu este în stare să prin faptul că au fost mental împreună cu copilul. Câteo-
păstreze sarcina. dată aceasta este o autoînşelare. Dacă până la sarcină aţi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 68/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

. Luule Viilma   Lumina sufletului


fost .f~~e s~nsibilă faţă de toate lucrurile, atunci în timpul exemplu: o femeie de treizeci de ani a născut pentru prima
sarClllll, copIlul a luat pur şi simplu asupra sa grijile dum- oară după ce s-a tratat zece ani de sterilitate. Ea însăşi a
neavoastră. Totuşi, mai târziu nu a mai putut să se eli- avut o greutate de cincizeci kilograme, a născut în decurs
bereze de acestea. de şase ore un copil de patru kilograme şi jumătate, care
Fiecare femeie însărcinată ar trebui, pe lângă iertarea imediat a putut să-şi ţină gâtuI, să ridice capul şi să fixeze
obişnuită, să înveţe copilul: "Dragul meu copil, fiecare om totul cu ochii.
are destinul său. Tatăl tău îl are pe al lui, eu îl am pe al Incredibilul devine natural, dacă naturalul devine el
meu. I/oi trebuie să ne u'escurcăm singuri cu iecţiile vietii.  îllsuşi ci.; înţeies. Naş~erea t,~te deci lln proces rldturai.

laltiei
nu asupra ta grijile
va fi mai uşor, înaltuia
schimbestepentru
o greşeală,
tine vapentru
deveni celă-
inai  însă,Despre
prezintrolul moaşei
încă un am vorbit deja mai sus. Mai jos,
exemplu.
greu. Trebuie să învăţăm din necazurile altara şi să-i în-
văţăm şi pe ei şi să-i sprijinim. Dar, să iei asupra ta neca- Exemplu din viaţă
  zul altuia înseamnă o crimă. Prin aceasta îl privezi de lec- Femeia naşte. Copilul este cuprins de atâtea stresuri
ţie, de posibilitatea de a învăţa şi el va rămâne neştiutor.  încât simte că este pe moarte. În "acea clipă moaşa tânără,
Să ai ~o atitudine de înţelegere faţă de acesta. Învată din fără experienţă, a înţeles acest lucru, dar nu poate să facă
această chestiune. Eu te iubesc!" , nimic pentru a salva situaţia. Dar ea este iubitoare, sufletul
Fătul înţelege tot, trebuie să-i explicăm doar, şi să-I   îi este plin de iubire. Ea stă ţinându-şi strâns mâinile pe
rugăAmsă abordeze raţional problema. piept şi roagă copilul cu disperare ca acesta să apară de
In mod simbolic, pentru fiecare copil, naşterea este o dragul ei, ea nu ştie ce se va întâmpla cu ea dacă copilul va
ieşire, cu alte cuvinte ieşirea dintr-o peşteră printr-un canal. muri subit. Acesta este strigătul unei inimi iubitoare. Co-
~analul este întotdeauna închis cu porţi sărbătoreşti la pilul a simţit că este iubit, că acesta este primul om care îl

mtrare pe
aşezat şi partea
cu porţi mici alavieţii,
dreaptă ieşire.adică
Canalul de naştere
pe partea tatălui, este
sau iubeşte devin
naşterii şi el s-a năpustit
deodată mai să întâmpine
intense iubirea.
şi se naşte Durerile
un copil să-
a. forţei înt~cât pentru naştere este nevoie de forţă şi cla- nătos. Moaşa, de bucurie, aproape că plânge. Datorită
ntate. COplll mamelor singure sau aceia al căror tată se emoţiei, pe faţa ei s-au rostogolit lacrimile şi ele cad, îm-
află d~pa[(e dt ca-'Săsiret lipsa slJl:jiaului pakm. Gdcă . prăştiiadu-se p-: ~wtica pru~l.cului La fazele fi(;;ibinţi a~e
mama iartă lipsa tatălui, explică totul copilului şi-i cere soarelui. Acesta este semnul dovezii unei iubiri fericite.
iertare, atunci copilul nu va avea stres. Copilul va fi în Femeia al cărui stres de naştere a fost eliberat a ex-
stare să se mobilizeze în numele său propriu şi al mamei. clamat fericită: ,,Acuma ştiu de ce întotdeauna când mi-a
Naşterile familiale înseamnă perfecţiune prin care toti   fost rău, am pus mâna pe burtă şi mi s-a făcut cald şi bi-
participanţii câştigă mai mult decât se poate imagina. A - ne ", - "Se poate ca dumneavoastră să vă placă oamenii
cest lucru mi l-a arătat deja experienţa mea practică. De care vă vin în întâmpinare pe stradă cu lacrimi pe 0- 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 69/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma
braji?" - "Da, ei sunt aşa de drăguţi!" - a sunat răspunsul.
Fiecare iubeşte în felul său. Vena,cav~ Arculaortei
supenoara -'--=Canalul BotaUi
-'Vena pulmonară
lni11Ul- organul iubirii Venacavă Ventriculul drept
inferioară Canalul venos
Aş vrea să explic esenţa stresului din naştere printr-o ombilical
patologIe des întâlnită. ' ficatul "'Aorla descendentă

Totcare
ratorii maicalmineaz:l
mulţi copiicusuferă
astmul.dePebolile
multiorganelor respi-
îi doare ~tama- Venaporta
Veria
cuI, îşi ;>ierd pofta de mâ'1care şi se ~bservil frânarea omhilicală
creşterii, obosesc foarte repede şi, dacă nu dorm sau nu se Artera
o?ihnesc, îşi pierd cunoştinţa. Nervoşi, apatici, speriaţi, omhilkahl
ajung la starea de frică sau chiar la dorinţa de a muri. De-
seori se îmbolnăvesc de alergie şi de alte boli de piele care
Viaţa fătului în pântecele mamei diferă de viaţa copi-
nu se vindecă în ciuda restricţiilor până la limită şi a
lului deja născut. Sângele fătului ajunge în inimă prin ori-
  îngrijirii şi întreţinerii materne. Mama este dezamăgită de
ficiul oval situat în peretele dintre auricuie, fiindcă nu
medicină. Aceste simptome de boală pot să apară combi-
respiră cu plămânii. După naştere plămânii se deschid şi
nate, apoi să dispară pentru un timp şi să reapară fără vreo
~ângele circulă prin ei pentru a se îmbogăţi cu oxigen.
cauză aparentă.
Inainte acest lucru îl făcea mama cu plămânii ei. Orificiul
Câte odată cauza se găseşte în inimă, întrucât, ca ur-
oval se închide după câteva minute.
mare
inima.a ~tuturor
In ultimaacestor
vreme,simptome, pe copil
este tot mai îl doare tocmai
des întâlnită, insufi- Inima este organul iubirii. Daca simte că nu este iubit ,
că iubirea nu este reciprocă, orificiul nu se închide. De for-
cienţa cardiacă - orificiul oval deschis - foramen oval
ţa stresului depinde dacă orificiul rămâne deschis pe de-
apertum (lat). Conform statisticii oficiale această patologie
pFn saE [:~bchid~ pa"ţial - cl)~lul î~j pă~treaz~ ro~ibilita-
este specIfică pentru 25% dintre nou-născuţi, dupa datele
tea să moară mai degrabă, dacă nu se schimbă nimic în bi-
neoficiale, cifra este mult mai mare.
ne sau dacă el este mâhnit pentru faptul că prin prezenţa sa
Care sunt cauzele acestei boli?
fa~e viaţa mamei mai grea. Dacă orificiul este parţial des-
ChIS, sângele pătrunde în el învârtejit, făcând zgomot, iar
când rămâne total des~his', circulaţia sanguină este înceată
din cauza tensiunii prea mici. Întrucât sângele circulă in-
corect pe drumul celei mai mici rezistenţe, atunci în plă-
137

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 70/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
mân şi ficat sângele face hemostază. Fiecare bătaie a ini- respir ca şi când ar .fi  pentru prima dată în viaţă". Este
mii adaugă o altă cantitate de sânge ce rămâne în plămâni adevărat, aşa şi trebuie să respire copilul după naştere.
şi ficat. De obicei, aceşti copii au pieptul îngust, burta Întrucât nu i s-a permis să respire astfel înainte, i se pare
mare şi respiraţie abdominală. Când rămâne prea mult că s-a născut din nou;
sânge în ficat şi în plămâni se îmbolnăvesc de bronşită, - apare senzaţia de gol în stomac, întrucât fenomenele
pneumonie şi astm: de hemostază din burtă încep să dispară. Copiilor le apare
- bronşita este provocată de depresie, certuri în familie, pofta de mâncare;
oboseală de viaţă; - tertul îşi ;:,chirnbăculoarea, buzele sE,rumcnesc, chi-

- pneumonia
tăcerii acuzatoare; apare din cauza certurilor în familie sau a pul se luminează,
Aceste în ochi
schimbări apare
au loc în fericirea.
d;.teva minute şi se vad <.;u
- astmlll apare când ~n familie este strivit sentimentul ochiul liber. Această priveli:;;te este uluitoare prin frumuse-
. iubirii, mocneşte plânsetul, atunci copilul nu vrea să trăias- ţea sa. Este plăcut să vezi şi lacrimile de fericire. Dacă oa-
că fiindcă îi este frică de viaţă. menii s-ar elibera de stresuri prin iertare, bolile ar dispărea
Uneori, cantitatea de sânge rămasă în ficat este extrem definitiv.
de mare. Ficatul, cel mai mare organ din corpul uman, Dar dacă cineva consideră că treaba este rezolvată şi
curăţă organismul de reziduuri şi produce sânge. În el se suferinţa s-a retras, acesta greşeşte: deşi efectul poate dura
acumulează răutatea, dispreţul, ura etc. Cele mai otrăvitoa- ani de zile, vechea stare se întoarce încet-încet. Orificiul
re sentimente se reflectă negativ asupra ficatului. Dacă nu se deschide din nou, dar de la stresuri se deteriorează
ficatul nu mai rezistă, aceste sentimente se depozitează în muşchiul inimii şi ca rezultat are loc încetinirea circulaţiei
mucoase şi în piele. Aceasta este cauza durerilor de oase, sângelui şi hemostaza sângelui şi a organelor vitale ale
  încheieturi, reumatism şi a bolilor de piele la copii. Bolile organismului.
de oase sunt provocate din cauza lipsei de calciu. Dacă O asemenea boală a inimii se diagnostichează deseori,
oasele nu primesc cantitat~a necesară de calciu, în oasele iar bolnavii sunt operaţi. Inima se vindecă dar bolile mai
tubulare apar dureri din cauza eforturilor. Un copil care sus amintite, de multe ori nu trec. La o întrebare mirată,
are asemenea dureri cere să i se maseze picioarele. inima răspunde foarte simplu: ,,Eu am aşteptat iubirea şi a
0rifidul Jval pu<:.te.fi închisllşOr. lI1Ji~erent de :,ex şi ujJărvltvioknţu".
vârstă, la închiderea lui se produc următoarele schimbări Pentru corp bisturiul constituie întotdeauna o violenţă,
tipice: chiar şi atunci când se foloseşte îndreptăţit şi salvator pen-
- se face o inspiraţie adâncă aşa încât partea superioară tru viaţă. El simbolizează o rătăcire în relaţia cu necesi-
a cutiei toracice se bombează, iar burta se micşorează. E tăţile adevărate ale corpului. Operaţia celiifică faptul că s-
bine ca inspiraţia să dureze cât mai mult, dacă e posibil, a întârziat cu lichidarea cauzelor îmbolnăvirilor.
câteva minute. Deseori auzim următoarele cuvinte: ,,Eu Această patologie deseori nu se evidenţiază întrucât

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 71/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


  însăşi inima nu se manifestă ca atare, ea fiind încă alimen-   întrucât bărbaţii au obiceiul să leşine fiind atât de sensibili
tată de iubirea divină. Întrucât în membrana dintre auri cuie şi îl întreb: "Ce simţiţi în burtă?" Bărbatul răspunde încet:
nu există căi de comunicare, examinarea prin metodele "Simt un băţ în burtă pe care îl puteţi chiar atinge." De
tradiţionale (EKG) nu descoperă problema. Mai târziu, atins s-ar putea, dar du-te şi atinge prin tobă dacă poţi. La
când muşchiul inimii a suferit deja se pun diagnostice co- ciocăniri într-adevăr s-a manifestat o întunecare. Apăs pu-
respunzătoare rezultatului. ternic din nou pe burtă şi pe această formaţiune densă şi
.
simt apă. Dacă e vorba de apă înseamnă că e edem şi în-
Exemplu din" iaţă ::,eamaoic& este vorLa de fica~, iar atun(;i caL/:Lat~'ebuic să
În vara anului 1992, a venit la consultaţie un bărbat de fie
Cautinima.
cauzaM-am uitat laspre
şi deodatâ, inimă, era măritămea,
surprinderea de asemenea.
t:onstat că
vreo 30 de ani. Avea tenul palid-gălbui, respira greu, ume-
rii fragili, partea sliperioară a cutiei tOiacice era prăbuşită, flU există perete 'intre auriculi.
iar mâinile atârnau ca două ciocane. Burta era uriaşă şi Fiind ginecolog, niciodată nu am auzit despre faptul că
coapsele extrem de înguste. Avea o barbă neagră frumoasă, se poate trăi cu o inimă tricamerală. Dar cu ajutorul lui
dar ochii îi erau stinşi. Avea o înfăţişare de caricatură şi Dumnezeu pot să-mi păstrez liniştea sufletească şi capul
  îmi provoca un zâmbet involuntar deşi ulterior acest om limpede; odată ce omul trăieşte, înseamnă că putem să-I
mi-a devenit prieten. Ca orice om care s-a născut pe insula ajutăm.
Hiiumaa, lui i-a plăcut şi a ştiut să glumească, ochii lui Din moment ce nu există despărţitură, înseamnă că
străluceau de înflăcărare. De acea dată el a vorbit laconic. trebuie făcută. O dată lucrul gândit se şi face. În timp ce
După câteva luni am aflat că el a venit la mine din TaHin, bărbatul stătea culcat liniştit i-am construit peretele cu
ieşind din spital, unde stătuse două luni, trecând prin exa- răbdare. Am urmărit cum se formează ultimii milimetri şi
minarea anuală aşa cum era nevoie atunci pentru a confir- inima a început să se schimbe. Tabloul energetic este aşa
ma invaliditatea.
L-am întrebat ce îl supără. El a spus: ,,Mă doare spa- de veridic,
reface. Dupăiarunenergia aşa de are
timp oarecare materială, încât ţesuturilor
loc creşterea funcţia se
tele". Eu însă mă gândesc: " Care spate! Uite-te la burtă. sănătoase din punct de vedere fizic şi omul se vindecă.
  De ce nu spui nimic despre ea?" - şi uitând de spate, eu Bucuria mea a fost întreruptă de un sforăit brusc. In-
anI înc.::put ~ăstudiez bur~d. OL:st-rvîn plima parte ltLIur- ~pira.;e at&.lJe profur.d î~lCât,pt- n~aşteptate, a sfvIăit. N-
gan imens umflat pe care nu îndrăznesc să-I numesc ficat, am văzut în viaţa mea o inspiraţie atât de prelungă. Burta
  întrucât în întreaga mea practică de medic nu am auzit că aceea mare a început să dispară văzând cu ochii şi partea
un ficat poate să crească ajungând ca un lighean mic. Până superioară a cavităţii toracice a început să se umple. Băr-
la linia centrală a burţii se află o formaţiune densă care în batul mi-a spus subliniind fiecare cuvânt: "parcă respir 
mintea mea pot numai să o compar cu coada măturii mele   pentru prima dată în viaţă. " El a continuat să se bucure de
de acasă. În acelaşi timp eu l-am culcat pe canapea, respiraţia sa, iar eu m-am bucurat de înfăţişarea lui precum

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 72/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
  Luule Viilma
este că s-a mirat cât de multe lucruri rele zac în el. Era
şi de schimbările care au avut loc la el. Peste o jumătate de conştient de faptul că gândurile rele nu sunt bune deloc.
oră era alt om - cutia toracică se îndreptase, iar burta atâr- "Eu singur am început să gândesc asifel..." - aşa suna de
na, în falduri, pe canapea, şi mi-am zis: "Doamne, ce să obicei răspunsul lui. Doi ani mai târziu a venit plângându-
 fac, pielea îi atârnă până la genunchi ca un şorţ" se de stări de vomă, diaree, oboseală, pe care el a numit-o
A revenit peste două săptămâni. Mă uit la el, mă mi- comoditate. După plexul solar, am văzut că-şi dirija corpul
nunez şi amuţesc. El mă întreabă: din dorinţa de a termina lucrul început şi trăia într-un stres
"Nu mă recunoaşteţi?" - "Vă recunosc şi nu vă permanent că se va îmbolllăvi. Îl erlelva tot ce-i împiec;ica
re-:uno;:;c,- spun (;li. Îni.ru\,;âtll"l.l vă i(,CUI10SC pe d(,plin" - munca, iar furia începuse să-i întunece bucuria.
"Dumneavoastră aţi întinerit cu zece ani. Câţi ani a- Ce s-a îmâmplat de fapt? În Dofida oolii sale nevinde-
veţi?" - "Dar dumneavoastră cat Îll1idaţi?" Treaba es[e cabile, bărLatul şi-a păstrat spc:ranţa de a renaste ca pasă-
suspectă, md gândesc şi spun: "Cincizeci", - "Exact" - ex- rea Phoenix. A renăscut, efortul, însă, a fost prea mare - a
clamă el. În realitate el avea numai patruzeci. "Şi cum se construit case, a muncit la câmp, a crescut animale, şi do-
ţin pantalonii?" - întreb eu; pe cuvânt, el nu mai avea bur- rea să prospere tot mai mult. Chiar şi un corp sănătos nu
tă. "Se ţin, eu chiar am făcut în curea nişte găuri". M-am rezistă. Acest om n-a înţeles atunci când corpul său a în-
uitat la ficat şi nu-mi venea să cred ochilor - se micşorase ceput să cedeze, că are nevoie de odihnă. Totul a fost su-
până la arcul coastelor. bordonat muncii şi datoriei, iar corpul căuta salvarea. La
"Am fost să-mi fac analize pentru diabet - mi-a spus   început, atâta timp cât lucrurile nu au mers prea depmie,
bărbatul - şi doctoriţa mi-a palpat ficatul şi mi-a zis că corpul a reacţionat prin vărsături (semnul faptului că
aşa ceva este imposibil, că în dosarul de pensionare pe organismul este gata să scoată din el violenţa prin vărsă-
caz de boală apăreau cu totul alte dimensiuni ale ficatului. turi, dacă el nu încetează să muncească excesiv). Însuşi
  Nu i-am
"De spus
ce nunimic".
i-aţi spus? " - m-am mirat eu. corpul aCând
macul. hotărât să se aelibereze
bărbatul îr..trecut de rău.limită,
orice A urmat apoia sto-
corpul ho-
" Mi-a zis că simulez o boală a ficatului, " - s-a plâns tărât să ia sub control situaţia. Fecalele sunt deşeurile or-
el ca un copil supărat. ganismului, adică răul. Fiecare are limita sa de rezistentă, ,
Despre acest om simpatic se puteau povesti multe lu- ial dacă nu sc';;ne S"d..ulade accst lucru, d.jJar~bOala.
cruri întrucâi: a :iVut 0 hlUlţime de ~~resUJ.i,dar el aTv'eao Fiecare a şaptea zi a săptămânii trebuie să fie ziua de
forţă puternică a spiritului şi fiind optimist, s-a opus tutu- repaus ceea ce este de asemenea legea divină a naturii.
ror încercărilor, ăsta era el, mergea înainte. După încălcarea legii urmează pedeapsa, şi este imposibil
După 20 de ani de invaliditate, bucuria muncii i-a dat să te înşeli pe tine.
strălucire ochilor. Ar fi fost un păcat să-I mustri pentru
râvna lui exagerată, dar eu totuşi am :tacut-o.
El nu a negat nici unul dintre stresurile sale. Adevărul

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 73/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Lumina sufletului
care nasc cu iubire curată în suflet.
Conflictul dintre generaţii ~se~enea discuţii adesea scot din pepeni părinţii, dar
constltme un fapt care demonstrează această afirmatie: -
Problema luptei infinite pentru putere. Părinţii îşi su- a~e.l păr!nte în sufletul căruia există o dragoste c~ată,
bordonează copiii, apoi sunt subordonaţi ei înşişi. Tot ce mClO~ata nu v~ av~a o atitudine duşmănoasă faţă de copi-
facem ni se întoarce îndoit. Astfel, cine seamănă vânt lul s~u. Pot sa eXIste divergenţe, controverse, certuri cu
culege furtună. ~ca~la cm:o:a s~ clarifică adevărul, dar niciodată mânie şi
Prin repetarea celor de mai sus aş dori să subliniez J~grI1r~~IULllredll.face lJe onl lnai puternic, mai Î"uţele:gător
  încă o dată următoarele: ŞI~a: mţelept. Cme se înfurie din cauza unui cuvânt sau a
1. Copilul îşi alege părinţii săi cu calităţile lor bune şi uneI rapte, nu este capabil .să înţeleagă şi vrea să-şi de-
rele ~i invert::.Nu ai pe cine să Îr.'/inuieşti. mOflstreze adev~rul cu orice preţ. Vio161lţa naşte întot-
2. Copilul =suflet curat care apart' să-şi iubească pen- deauna .protest~, Iar.protestul - ură. Este clar că părinţii, cu
tru totdeauna părinţii săi. Însă scopul părinţilor, drept~nle celm .mm mare şi mai puternic, ies învingători.
dimpotrivă, adeseori este egoist. C~ cat. ~orţa fiz~că domină mai mult asupra spiritului, cu
a mamă sau un tată iubitor, chiar dacă au o dispoziţie atat spmtul devme mai slab şi se frânează dezvoltarea in-
rea, nu spun niciodată copilului: "Tu nu mă iubeşti, tu eşti telectuală a copilului, în special a celui docil.
rău". Acea mamă care simte cu inima că nu este iubită, Copilul poate fi dirijat în diferite moduri:
din cauza durerii provocate de acest lucru spune furioasă - unii îi ceartă, îi înjură;
aceste cuvinte copilului pentru a-l face să simtă această - altii îi amenintă'
) ., ,
durere. Mama justifică acest lucru "în mod logic": "De ce .~.mulţ~ ~l~g, ştiind că plânsul îi lasă Iară apărare pe
eu nu am voie iar el poate?" copm sensIbIlI;
Datoria mamei este să înveţe copilul dar pentru aceas- - s~ găsesc şi asemenea părinţi care spun: "de dragul
ta ea însăşi trebuie să înveţe. Dacă în timpul educaţiei ma- bunuluI renume al familiei noastre trebuie ... " şi copilul s~
mei, părinţii ei au wmis greşeli, atunci greşeala trebuie sup.une. El ar fi procedat la fel şi singur, dar acum el este
iertată şi nu trebuie sădită mai departe sămânţa răului. obligat să facă acest lucru' ,
Dragi părinţi, durerile sufleteşti provocate copiilor se - deseuri, p.1rinţi: '3e l,ompUl~ă ~ontrdr spl1selG~ivI' un
vor întoarce candva la dumneavoastră. Atunci să nu inVI- asemenea comportament îi extenuează pe copii. '
nuiţi copiii, mai bine cereţi-vă iertare pentru greşelile fă- Există părinţi care-şi sperie copiii atunci când sunt
cute. neascultători, spunându-Ie: "Mă omori! Mă bagi în mor-
Copilule! Dacă ştii că mama sau tatăl nu-şi vor cere mânt! Mă omori cu neascultarea ta t, etc ... " şi le provoacă
iertare de la tine, iartă-i şi iartă-te şi pe tine că ai acceptat nevroza. Dar omul care nu ştie să aibă o atitudine corectă
durerea în suflet. Datoria mamei este să înveţe copilul să faţă de moarte, nu ştie nici să trăiască. Naşterea şi moartea
se adapteze la lume, să-I facă puternic. Sunt rare mamele

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 74/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
sunt fireşti şi inevitabile şi copiii trebuie să-şi însuşească Bucuraţi-vă de faptul că acest lucru vă este cunoscut şi că
acest adevăr vital. Copiii care au fost învăţaţi ce înseamnă procedaţi corect.
moartea ştiu că moartea nu este distrugere ci trecerea spre Copiii trebuie pedepsiţi pentru greşelile lor, dar cu în-
o altă existenţă. ţelepciune. Pedeapsa este o problemă deosebit de serioasă.
Părinţii, cărora le este frică de moarte, sunt bolnavi, şi Prin aceasta se evidenţiază atitudine a faţă copil, iar copilul
copiii sunt expuşi, deseori, unor boli repetate şi grele. Co-  în viitor vă va mulţumi pentru pedeapsa justă şi aplicată la
piii alimentează cu energia sănătăţii lor frica de moarte a timp, care l-a învăţat să fie cuminte şi înţelept.
pdrintilor. DeGsc;bit Je înclillat spre aULojertfir(;"copilul Copile! Chiar da'::htu ai C1eSCUtşi ţii lninre atitudillea
nejustă şi incorectă a părinţilor tăi, iartă-i pentru aceasta şi
poateUnchiar să moară
adevăr pentru
crud al vieţiimama
spunesau
că tatăl său. sunt primii
părinţii iartă-le şi pe tine insuţi pentru faptul că ai preluat aceasta
<:are aplică vivienţa atât asupra spirituiui copilului cât şi de la ei. Cere iertare şi corpului tău pentru faptul că lJrin
asupra corpului său, iar mai târziu îşi primesc din plin aceasta i-ai pricinuit un rău.
răsplata pentru faptele lor. Aceia care se plâng de copiii
lor nu vor nicidecum să înţeleagă acest lucru. Dar negarea Exemplu din v iaţă
greşelilor nu elimină suferinţa, trebuie să vă cereţi iertare Un bărbat de treizeci şi unu de ani era diagnosticat cu
de la copii ca să vă vindecaţi. Cine nu face acest lucru din boala Behterev sau spondiloartrită care deformează co-
cauza încăpăţânării şi a trufiei este condamnat la suferinţă. loana vertebrală. Aceasta se aseamănă cu un băt de bam-
O dată cu înaintarea în vârstă, deseori copilul devine mai bus torsionat, mai cu seamă este torsionată parte~ de sus a
  înţelept decât părinţii săi, întrucât viaţa merge înainte. spatelui şi omul stă în aşa fel încât poate cu greutate să
Acela care la un moment dat este mai înţelept, poate şi ridice bărbia la douăzeci de centimetri de la birou. Are un
trebuie să-i înveţe pe alţii cu condiţia să facă aceasta sentiment permanent că cineva apasă pe el foarte puternic.
Pe interlocutor este în stare să-I privească numai cu un
corect. lucru
acest Părinţiicorect,
cărorasăle înce~pă
este teamă că nu vor
discursul cu putea face
cuvintele: ochi, înclinând capul lateral. Pe parcursul a 20 de.ani a fă-
  ,,Iartă-mă, dar după mine, tu nu procedezi corect. Hai să cut tratamente de 2-3 ori pe an.
te învăţ eu". Fiecare mamă şi fiecare tată trebuie să aibă Examinându-l, am constat că boala a început la vârsta
atâi.d minte cât si'i.-şip0ui.ă învăţa cOlJilul. Cvpilul d,-)~eşk de 7 ani. Băloatui mi-a l-vnfirmat că in cOjJi~ăriel-a durut
să-şi respecte părinţii, iar acel părinte care-l învaţă merită   într-adevăr spinarea. Am văzut că în familie apăreau me-
  întotdeauna respect în ochii copilului. Dacă însă aţi între- reu conflicte şi tatăl a plecat. Copilul a simţit că este vino-
cut în înţelepciune pe mamă şi pe tată, niciodată să nu-i vat şi îşi dorea să moară. A stat timp îndelungat sub o
  înjosiţi, Iăudându-vă cu mândrie de superioritate a dumnea- ploaie rece ca gheaţa ca să răcească şi să moară. S-a îm-
voastră. Se poate ca în viaţa viitoare să deveniţi chiar pă- bolnăvit, dar n-a murit. Bărbatul mi-a confirmat că am
rinţii lor, iar atunci vă aşteaptă răsplata binemeritată. dreptate. Am căutat apoi cauza pentru care copilul avea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 75/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma  Lumina sufletului
sentimentul vinovăţiei faţă de părinţi şi am văzut că s-a pe soţ, doctorul, propriul tată, propria mamă, care consi-
născut cocoşat, aidoma unui sărac cu o mână întinsă, deră că dacă ea ar fi ascultat îndrumările bunicii, atunci
cerşind. copilul ar fi fost sănătos. Omul cu stresurile sale consideră
Ce putea provoca un asemenea stres? că el are dreptul să se amestece în treburile altora.
M-am uitat în timp şi am văzut că părinţii s-au certat Am examinat asemenea copii nu o singură dată şi
  în luna a 4-a de graviditate şi mama, ca să-şi jignească sufletele lor mă rugau: "ajutaţi-mi părinţii, nu pe mine. Cu
soţul i-a spus:"din cauza ta trebuie să nasc această poci- mine totul este în regulă. " Dacă bunicii şi părinţii s-ar
tar.ie. " 20pi~ui a înţeks că .i-apîovocat rău mainei w  pre- elibera dt- stre311â,!l-ar exista sen~i111enî:ul
vinovdtiei
, ,a~u-

zenţa
noase, sa. Copilulşi care
deştept a venita peînceput
echilibrat, lume cu
să sentimente lumi-
se transforme în zaţii,Viaţa
frică,este
intimidare, rău mişcare.
o cl)ntinuă şi înrăiţi ...
Azi nu mai este ieri. Şi
pocitan.ie după spusele manIei. chiar dacd ziua de ieri a disp;jrut pentru totdeauna în trecut
Am discutat cu el această problemă, şi-a iertat mama, ea a lăsat urme în ziua de azi. Astfel, ziua de ieri nu dispa-
şi şi-a cerut iertare de la corpul său. După o jumătate de re pentru totdeauna şi întotdeauna ne urmăreşte. Dacă a-
oră tabloul se prezenta în modul următor: eu stau, îl învăţ, ceastă amprentă este bună, atunci bucuraţi-vă. Dacă este
frământându-mă energic cu acest prilej, bărbatul stă pe rea atunci ştergeţi-o prin iertare ca să nu vă încurce viaţa.
canapea, întinde coloana vertebrală şi se uită la mine fără Omul care vede la părinţii săi rutina gândirii sau duş-
să încordeze gâtuI. Îl întreb repede: "Ce simţiţi acum?" mănie şi consideră că ei nu fac nimic pentru cei tineri, se
Bărbatul este uimit, ca şi mine dealtfel, şi răspunde: ,'par- privează de ceva important. De obicei, părerea tineretului
că mă răsuceşte ceva în partea cealaltă - eu mă îndrept". este aceasta: cu părinţii nu putem discuta despre nimic, cu
Şi într-adevăr s-a îndreptat. străinii este mai simplu - şi provine din faptul că tineretul
Un rol deosebit în familie îi revine mamei. Ea repre- simte o rezistenţă subconştientă lăuntrică sau stres, întru-
cât părinţii îi obligă să înveţe (deşi totul în viaţă este o în-
zintă
şurareaizvorul iubirii.
unei vieţi Stresurile
normale mameiDaci
în familie. împiedică
mama adesfă-
moş- văţătură). Întrucât com:trângerea poartă în sinea ei negati-
tenit sentimentul de culpabilitate, ea va fi mereu zbuciu- vul, astfel aceasta este percepută dureros fără să se vadă
mată şi va cerşi iubire. Dacă nu reuşeşte din cauza fricii că faptul că ea este dictată de grija părintească. Prima pro-
nu es,e iubită, (;d'începe ~ăcaute vinuvati peI.tm llecazllli- bleII1ăeste că :.,t; l1a~teplGtestul, îr~i.lU Cftl tânăralllu aSl-u.ită
le ei. Îi găseşte foarte repede - cel de alături este vino va- glasul raţiunii. Cine ştie să vadă în primul rând binele, iar
tul - soţul, părinţii, vecinii etc. Copilul vede conflictele numai după aceea răul, acela vede în altă culoare şi grija
dintre părinţi, vede că iubirea a secat, şi se îmbolnăveşte, părintească.
iar mama îl dojeneşte:"şi aşa îmi este greu, iar tu te-ai Atâta timp cât mama nu-şi va corecta greşelile în ra-
îmbolnăvit ". port cu mama sa şi cu copilul său, stiesurile nu se vor ter-
Sentimentul culpabilităţii mamei îi atrage pe învinuiţi: mina niciodată. Din păcate, fiecare generaţie va suferi tot

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 76/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma
mai mult. Putem demonstra lumii întregi câte dureri ne-a
provocat mama şi câte suferinţe tot mai mari şi mai mari
ne provoacă, la rândul său, copilul nostru, ceea ce în-  Problema. stedlita. , tii
seamnă că suntem nişte oameni deosebit de nefericiţi.
Totuşi, atâta timp cât nu ne cerem iertare de la mamă şi nu Trăim în perioada schimbării secolelor. Aşa cum este
ne iertăm copilul, nu are sens să aşteptăm îmbunătăţirea cunoscut din istorie, atunci când se produc crizele au loc
relaţiilor dintre noi. revoluţii. În prezent, se trece printr-o criză - viaţa de pe
În această carte se m014iol1eaz~, în pef1Ilallenţă, rGlul pământ nu poate continuă ca înainte, în caz contrar, se dis-
truge pământul. Spiritul înăbuşit năvăleşte spre libertate.
mamei,
ce fiindcă
prin ea, însă, influenţa tatălui
într-o viaţa asuprafiecare
viitoare, copilului
tată se
va produ-
fi ma- Îl: zilele r.!:)astre,în îr.treaga l~me a creSCl.:tp~ter:lic numă-
IiIă şi iertarea lui nu este mai puţin impOi(antă. rul familiilor făr2 copii. Femei şi bărryaţî sănătoşi din purct
Astăzi, creşte numărul copiilor stresaţi din cauza lipsei de vedere fizic nu au urmaşi, în ciuda eforturilor depuse de
de iubire. cei mai buni doctori şi de descântecele vrăjitoarelor. Copi-
Conform statisticilor, cei mai mulţi oameni mor de ii timpurilor noi doresc să vină pe pământ fără stresuri,
boli cardiace, tot mai multi tineri se îmbolnăvesc de cancer pentru a începe îndeplinirea sarcinilor lor de viaţă şi nu
pulmonar, iar femeile - de cancer la sân. Toate acestea pentru a îndrepta greşelile părinţilor. Toate alarmele, fri-
sunt bolile chakrei a 4-a. Îmi exprim speranţa că acest fapt cile, toate concepţiile greşite, toate încordările exagerate,
nu mai necesită explicaţii. dorinţele etc ... îi provoacă spiritului lipsa dorinţei de a
Când este vorba de asemenea îmbolnăviri grave, mai veni în atmosfera stresurilor întrucât el ştie că toate senti-
cu seamă de cancer, de obicei, omul nu se descurcă singur. , mentele şi concepţiile părinţilor trec în el. Femeia care nu
Este nevoie de un sprijin activ din partea fiinţelor apropia- are copii, în primul rând trebuie să-şi revizuiască atitudi-
te: părinţi, soţ, prieteni. Chiar şi copiii sunt în stare să ajute. nea sa fată de mamă. Atitudinea fată de mamă înseamnă
Există şi unii oameni cu un caracter puternic care în sta- atitudine~ faţă de neamul femeiesc 'şi faţă de sine însă~i.
diul iniţial al cancerului sunt în stare să schimbe lumea Dacă la dumneavoastră vrea să apară o fetiţă - înseamnă şi
gândirii lor şi se însănătoşesc. atitudinea fată,
de ea. Gânditi-vă
'
că ea simte dacă mama
dumneavoastră are asemenea concepţii: "naşterea consti-
tuie un chin îngrozitor şi nu se ştie cum va decurge ",
"
educatia
,
coniilor
y
este o problemă grea ... ", "Cine are
copii să-i trăiască, cine nu - să nu-şi dorească". Ţ ineţi
cont că dumneavoastră înşivă, fiind un copil bun, aţi acu-
mulat în sinea dumneavoastră o asemenea atitudine şi v-a
apărut sentimentul culpabilităţii pentru faptul că aţi îngre-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 77/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
unat viaţa mamei. Mama şi acum continuă să sufere din Spuneţi, cu ce ocazie să vină copilul? Asemenea copil
cauza problemelor dumneavoastră. Iar dumneavoastră deja aşteaptă până când mama devine mai înţeleaptă, începe să
desenaţi în imaginaţie tot felul de tablouri cu dezvoltări de   judece corect şi abia atunci el o să vină. Dacă aţi fi acel
deficienţe şi cu traumatisme de naştere etc. Spiritul copilu- copil ce aţi hotărî? Să veniţi sau să aşteptaţi? Mai cu sea-
lui vede tot şi nu vrea să vină pe lume fiindcă: mă dacă aţi fi încrezător în sine şi bine intenţionat şi aţi
- nu doreşte ca mama să sufere; avea posibilitatea de a alege.
- poate să-şi iubească mama şi fiind spirit; Mă adresez femeilor care aşteaptă fără succes să devi-
- nlj vreâ să Le vin0vat; nă gravide. Uitafi-vă în sufletul dUlnl1eaVoa~ră şi trageţi

faptul- elcănu
în doreşte
mâiniie să fie născut
~opilului de mama
se află ce nu crede
înţelepciunea în
şi forţa singure,că cu
faptul nu sinceritate, concluziile.
aveţi încă un copil este Un lucru pozitiv
că sufletul în
coyilului
naşterii; dumneavoa;,(lă este atât de inţdept încât este în a:;;teptare
- ştie că sub presiunea unor asemenea stresuri nu va şi educă spiritul părinţilor săi, fiindcă doreşte să fie de
putea să-şi realizeze scopul vieţii. valoare reală.
Contează şi atitudinea mamei dumneavoastră faţă de Bucuraţi-vă pentru acest fapt şi începeţi să vă eliberaţi
tată şi a tatălui faţă de mamă. V-aţi aflat şi vă aflaţi între stresurile. Analizaţi-vă atitudine a faţă de părinţi, faţă de
două flăcări. Dacă tatăl dumneavoastră nu suportă lacrimi- soţ, faţă de lume, şi faţă de viitorul copil. Iertaţi-i pe pă-
le femeii, dacă s-a plictisit, a obosit sau simte că nu este rinţi pentru stresurile lor. Iertaţi tot ce vă deranjează. Ier-
iubit, etc., atitudinea dumneavoastră faţă de tată şi faţă de tati-vă
, că ati, acumulat acest rău în dumneavoastră. Cereti-i
,
bărbaţi, va fi următoarea: bărbaţii sunt indiferenţi faţă de iertare viitorului copil pentru că l-aţi împiedicat să vină.
lacrimile femeilor sunt fără suflet, nu vor să înţeleagă Vorbiţi cu el de parcă ar fi cu dumneavoastră, ca o mamă
  femeile. Bărbaţii obosesc din cauza femeilor, se satură de care-şi învaţă copilul.
ele, bărbaţii se supără pe femei, bărbaţii nu ştiu să iu- Ţ ineţi minte, că Spiritul e mai înţelept decât omul fizic.
bească. Acesta nu are doar experienţa vieţii fizice actuale. Spiri-
Copilul, la rândul său, trage şi el concluziile: tele sunt diferite ca inteligenţă şi se poate întâmpla ca la
- tatăl meu n-o înţelege pe mama şi nici pe mine, mo- dumneavoastră să se nască un copil care să fie un spirit
ti'v penî:m care vid~an0astrd ~s1{;gre&, bătia~, aJică ':-vart"înţd3pt ~n cOlllpaIaţie "li dlJ.mneuvlJa-
- m-am săturat de viaţă şi am obosit, iar eu vreau să stră. Cu cât spiritul este mai înţelept, cu atât mai mult are
trăiesc cu satisfacţie viaţa mea, cu un scop bine determinat, nevoie de claritate şi de adevăr. El ştie să deosebească
- nu vreau să văd ură. grâul de neghină. Spiritul nu apare de dragul vieţii fru-
- am nevoie de iubire întrucât rară dragoste pentru mi- moase şi uşoare. Părinţii al căror principiu de viaţă este: să
ne nu există viaţă. trăiesc, să mă veselesc, să am o poziţie în societate, să
  primesc apartament, să-mi cumpăr maşină etc., deseori

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 78/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma  Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

rămân rară copii. Copilul ştie - această mamă nu are ne- grea ispăşire. Înşişi părinţii sunt răsplătiţi după merite atât
voie de dragostea de mamă. Ea are nevoie de jucărie iar la  în viaţa actuală cât şi în cea viitoare.
bătrâneţe are nevoie de cârje pentru sprijin. El schimbă o Dacă, după părerea dumneavoastră, fiul sau fiica se
aşa-zisă mamă de treabă cu una care probabil că îi va trage căsătoreşte cu un om nepotrivit atunci ţineţi minte: ce se
o săpuneală dar în schimb îl va iubi fără limite şi într-un aseamănă se adună. În consecinţă, ei auo similitudine pe
anumit moment îi va spune: "Vino ca ajutor şi dă-mi sfa- care nu doriţi să o recunoaşteţi. Vă este ruşine să recu-
turi, eu singură nu mă descurc şi mie îmi place atunci noaşteţi deoarece aceeaşi trăsătură care nu vă place absolut
când noi lucrăm Îiilpreună!" De la o u3emenea 1l1amăai C~ delJc la alesul cvpilului dUIHne,WOaJtrăt-xistft :;;ila el ~i
 învăţa. această trăsătură dumneavoastră înşivă i-aţi transmis-o ca
Femeie care visezi să ai un copil! VorÎJeşte cu viito- moşttnirc. Recunoaşteţi acesi.lucru şi corectaţi-vă greşeala
rul i.ău copil aşa cum ai fi dorit să-ţi vorbească mama ta, şi asi.fel este posibil ss·descoperiţi că situu~ia nu este deloc
atunci el va veni. Copiii ai căror părinţi se eliberează de aşa de rea, ci dimpotrivă.
stresuri cu un an şi jumătate înainte de naştere sunt copii Se poate întâmpla şi ca binele propus de dumneavoas-
deosebiţi. Ei sunt inteligenţi, nu sunt capricioşi, fac tot ce- tră atât de mult să nu fie necesar copilului şi, în contra-
ea ce doresc, dorm foarte puţin, iar când comunicaţi Clţ ei, dicţie cu dorinţa dumneavoastră, el alege un soţ sau soţie
aveţi adesea sentimentul că discutaţi cu un om bătrân şi 'in- cu totul diferit, fiind dreptul lui, întrucât acesta a venit pe
ţelept cu toate că ei nu pot vorbi încă. lume să obţină lecţia sa de viaţă. Copilul nu trebuie con-
Viitoare bunică! Ţ ineţi minte că mamele nu trebuie siderat ca o proprietate personală. În loc să vă consumaţi
să se amestece în viaţa copilului nici chiar mental. (A energia pentru a vă impune părerea, mai bine învăţaţi-vă
transmite iubire şi bunăvoinţă nu înseamnă amestec.) Dacă copilul, în măsura posibilităţilor, să se descurce mai bine
dumneavoastră vă este teamă că odată cu naşterea nepo-   în situaţia dată. Aduceţi-vă aminte mai des înţelepciunea
tului viaţa propriului copil va deveni dificilă şi dacă gân- populară care spune: Mama trebuie să ştie să sosească la
dul dumneavoastră vă influenţează copilul şi acesta se timp şi să plece la timp. Dacă acest lucru vă întristează,
supune influenţei, atunci se poate întâmpla ca nepotul să   înseamnă că nu înţelegeţi nici viaţa, nici adevăJ.urile ei.
nu apară chiar şi datorită acestui singur gând. Deseori, bu- Dumneavoastră doriţi ca propriul copil să fie o excepţie
nicilm it- e~te tţdmă -.:ăoLai.~Cu na:;.tcrea ncpv~i~Ol,fiicd~ Iarr. să \'ă gftl1.:litică [al;;' d~ eX~f,pti: ceri.ltde sunt mul.
" "

lor se vor îndepărta de ei, că nu-i vor ajuta şi doresc, in- mai mari şi viaţa lor este mai grea.
conştient, să nu se nască nepoţii. În consecinţă, dorinţa Femei ce doriţi să rămâneţi însărcinate! Ştiţi cum
devine realitate. În unele cazuri, familiile se destramă din gândeşte mama dumneavoastră, cât de mult o iubiţi şi cât
cauza bunicilor pricinuindu-le rău copiilor lor, nepoţilor şi de mult contează vorbele ei pentru dumneavoastră. Iertaţi-
strănepoţilor. Nu degeaba se spune că păcatele părinţilor o că v-a supat şi cereţi-i iertare copilului pentru că n-aţi
sunt răscumpărate de trei generaţii. Aceasta este cea mai ştiut să-I protejaţi de negativismul mamei dumneavoastră.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 79/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
E x e m p 1u din v i aţă: rioară i-au provocat această boală. Dacă părinţii ar fi avut
O fată frumoasă de 19 ani, îşi pierde repede vederea. o concepţie corectă despre lume, copilul nu s-ar fi născut.
Ea a venit în această viaţă cu frica de a trece pragul în ca- Părinţii aveau şi ei păcatele lor.
meră, întrucât s-a temut să vadă răul. Ea ezita (pe prag), Dragi părinţi!
gândindu-se ce să facă. Nu am putut să pătrund mai adânc Copiii au nevoie de iubire. Scopurile egoiste ale pă-
  întrucât atunci când am întrebat-o pe mama ei dacă ea în- rinţilor se realizează, de cele mai multe ori, sub semnul
ţelege ce poate însemna acest lucru, aceasta, ofensată până "invers" ca o mărturie că fără iubire sinceră , nu există
  în măduva oaselor, a ex.clamat: "La ce trebuia ea să se ,,~aţ&.COpilul .1U este;un obiect.
gândească! Eu am aşteptat-o şase ani, înainte de a apărea'  Dacă părinţii au gânduri negative, atunci ei atrag către
ve lume..." sine c?pilul cu tiatQrie karmică. ACt:;stedouă exemple ~t1nt
Această lliamă trebuia să se îlitr~be pe sine însăşi v e ce date nu pentru condamnare ci pcIltru învăţătură. Situaţia
i-a fost frică copilului să apară timp de şase ani. putea fi îndreptată de la bun început.
Voi prezenta un exemplu din viaţă pe baza căruia o să
E x e m p 1u din v i aţă:   încercăm să elucidăm mai concret problemele legate de
A venit la mine un tânăr de vreo 25 de ani, foarte deş- relaţiile dintre părinţi şi copii.
tept, cu atrofie musculară progresivă. Cu un an în urmă s-a
trezit într-un cărucior pentru invalizi. Pentru întărirea co- E x e m p 1u din v i aţă:
loanei vertebrale a fost operat în Finlanda, fixându-i-se tije Vine la consultaţie o femeie impresionantă, de patru-
metalice, dar nu se însănătoşea. Se afla în acelaşi scaun cu zeci şi cinci de ani, cu înclinaţie spre ştiinţe spirituale. Încă
rotile. I se scurta coloana vertebrală şi se distrugea ţesutul din fragedă copilărie ea a avut un dar natural de a ierta. Un
osos. asemenea dar, încât cerând iertare pentru alţii, ea s-a trans-
Avea stres din naştere. Am văzut cum spiritul venea format în judecător popular, atât acasă cât şi la şcoală şi
grăbit spre pragul vieţii sale, dar a întâlnit un obstacol, apoi la locul de muncă. Avea o voinţă puternică şi dorea să
intrarea era blocată de o plasă groasă, iar dincolo de ea se le facă bine tuturor. A învăţat să facă bine şi pentru sine
afla tatăl supărat şi mama deprimată. I-am descris tatălui după mari strădanii. Întrucât avea sentimentul vinovătiei , ,
care î1130ţt-afiul, ~elc vă:iute ;;;il-a.ll întreba~: "A fost Ull căutu. şi găse..•gîe~eala doar ~n si~.t;.
copil nedorit?". Mi-a răspuns ur1ând de supărare: "Cum Patru sarcini s-au sfârşit cu pierderea lor , două ,însă ,
adică nedorit? Ce îndrugaţi? A fost dorit mai mult decât au fost duse până la capăt graţie voinţei puternice şi gân-
oricare altul. Dacă nu se năştea, m-ar fi luat în armată." Au dirii subconştiente corecte - în timpul acestor două sarcini
existat perioade când capii de familie cu doi copii nu erau s-a apărat pe sine în numele copiilor.
chemaţi în armată. De 7 ani, familia locuieşte împreună cu mama
Acest copil s-a jertfit. Păcatele karmice din viaţa ante- doamnei care în ciuda vârstei înaintate este activă şi între-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 80/154


 

5/8/2018
 Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

prinzătoare. Viaţa ei este asemănătoare cu o piatră care se spiritele vin la părinţi din iubire şi nici un copil, niciodată,
rostogoleşte - pestriţă şi grea. Îi iubeşte pe cei pe care îi nu va înceta să o iubească pe mama sa. Verbal poate să
consideră buni. Deseori devine bun cel care a murit. Încă nege acest lucru dar nu şi în suflet. Acea persoană care
din tinereţe, sufletul neliniştit şi zbuciumat al bătrânei o crede în cuvintele lui, nu înţelege legile naturii. Această
obliga să lupte împotriva răului. Chiar şi în cel mai minu- fată o iubeşte de asemenea pe mama sa, în ciuda tuturor
nat lucru ea găseşte ceva rău şi prin aceasta ştie' să tragă lucrurilor.
covorul de sub picioare atât copiilor cât şi adulţilor. Cu - Mama, fiind de mai mult timp în corpul fizic este
grija ::.ame~iculoasă ",icu ~acrillliie de întristare ea ~undilce 0bligată sJ-:;>iÎi:lveţe copi~ul s[. ~c: d~scUlce în viaţh.
  întregul neam oferindu-i destul de multe probleme.
Îniliptuind binele ei a pricinuit mult rău fiindcă, după Fiica şlia despre toate acestea şi în suf1etul ei a făcut
părerea ei, ea este bună, iar ceilalţi îi fac ri;.u dinadins şi tot Ce era lJosibil. În ciu.:.iaacestui fapt ea slileră fuarte des
doar o viaţă liniştită poate să-i salveze sănătatea extrem de afecţiuni ale căilor respiratorii. Devansând problema,
de precară. Având o gândire materiali stă, devine irascibilă dacă boala nu dispare, înseamnă că stresul nu s-a eliberat
când este vorba de problemele suf1etului. Îl detestă pe definitiv. În consecinţă, trebuie să ierţi din nou şi din nou.
Dumnezeu fără să ştie ce este Dumnezeu şi refuză să i se
explice. Consideră că sunt corecte părerile celor în vârstă, Bolile de care suferă fiica sunt:
  în special ale sale, şi terorizează pe oricine cu ajutorul - inf1amaţia laringelui şi a coardelor vocale (chakra a
lacrimilor, a milei faţă de sine, a vorbelor de ocară, etc. " 5-a - probleme de comunicare);
Moare" în fiecare zi de 40 de ani, dar îi este frică de - bronşită ( chakrele 4-5 - probleme de comunicare şi
moarte. Dacă nu este ascultată atunci împroaşcă cu în- sentimentul iubirii);
  jurături şi blesteme. "Voi muri, dar pentru acest lucru nu - amigdalita care a apărut la vârsta de 6 luni înseamnă
te voi ierta". - Acestea sunt cele mai obişnuite dintre probleme în relaţiile dintre părinţi.
ameninţările ei şi le spune, me'! "eu,foarte sincer. Nu. uită La mamă s-a format urm1toarea concepţie: ,,Nimeni
cui i-a făcut bine şi îi consideră datornicii săi. Cei mai nu mă iubeşte şi nimeni n-are nevoie de mine". Copilul nu
mari datornici sunt copiii. poate să-i spună mamei că o iubeşte, întrucât nu poate încă
C:ulegile ndţari~ cun\"'~LUtcde L1GişLm Ui1l1;;'toarele. v(,â)~, ~i i St, fOrlneaz..:i'-'OlllplexLilin.feri(,l~lăţi~: "Eu ,J ill- 
- Copilul îşi alege singur părinţii, asta înseamnă că besc, dar mamei nu-i pasă de iubirea mea, altfel n-ar spu-
acestei fiice îi trebuia o astfel de mamă. Fiind un om dez- ne că n-o iubeşte nimeni. " Cu cât mai mult plângea mama,
voltat spiritual, ea are nevoie tocmai de o asemenea mamă, cu atât mai des apare amigdalita. Copilul doreşte binele
care îi creează o viaţă deosebit de grea, întrucât din greu- mamei şi se sacrifică, cedând forţa sa mamei. Fiica într-o
tăţi înveţi. Deşi se putea şi altfel, adică prin educaţie; perioadă de şase ani a avut de trei ori amigdalită atât de
- Copilul îşi alege părinţii dintr-o mare dragoste - toate puternică, încât doctorii au pierdut speranţa să mai salveze

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 81/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
viaţa copilului. La vârsta de 11 ani i s-au scos amigdalele,   Durerile de cap
dar stresurile i-au rămas şi a început inflamare a laringelui Copilul nu poate să aplaneze divergenţele dintre pă-
şi a coardelor vocale. rinţi. Atât mama cât şi tatăl îl folosesc ca pe un scut pentru
a para atacurile reciproce. El îi iubeşte pe amândoi. Pă-
  Inj1amarea cronică a vezicii urinare rinţii distrug lumea gândurilor şi a sentimentelor copilului.
Cuvintele mamei: " bolile tale mă bagă în mormânt" îi
provoacă copilului sentimentul vinovăţiei şi teama că ma-   Bolile glandei tiroide
ma va mUlt. CGpiiului, aflându-se de t~ei oi'i în moa~ie Fiica nu poate să-şi expiinw p.itei·ea deoarece cOpiii
clinică, nuşi i-a
morţii ca mai
urmare, prin de
fost frică aceasta,
moarte,căpătând experienţa
dar i-a fost foarte nu au acest
greşită. Mamadrept, sau părerea
vorbeşte copilului
mereu penh u ~l, şieste întotdeauna
copilul este pus
mare frică de muartea mamei.   în situaţia de a nu mai putea ::;ădt.:schidă gura. Creşte Uil
Inflamarea vezicii urinare înseamnă acumularea înver- copil care gândeşte şi acţionează corect, dar n-are dreptul
şunării împotriva vieţii. Permanenta măcinare de către ma- la nimic. Aşa sunt educaţi sclavii rară a conştientiza că nu
mă a unora şi aceloraşi gânduri negative otrăvesc viaţa co- poţi face sclav pe oricine.
pilului.
  Bolile virale şi cele nediagnosticate de până la
 Indigestia  pubertate.
Ameninţările, înjurăturile, blestemele, ameninţarea cu Ele trezesc în copil speranţa: " când voi absolvi şcoala
moartea, interdicţiile, ordinele, plânsul, reproşurile, tirania  şi voi pleca de acasă, totul vafi altfel". Şi cu unii aşa se şi
etc. provoacă indigestia. La fiecare stres corpul reacţionea-  întâmplă.
ză în mod diferit. Mama şi copilul sunt legaţi pentru tot- Trebuie să menţionez că, după atât de multe suferinţe,
deauna prin
cop..trola cordonul
mamei ombilical
îi provoacă invizibil,
dureri iar lipsa de auto-
copilului. femeia mamă
pentru totuşi nu
eras-a
atâtîmbolnăvit de inimă întrucât
de mare încâtniI!lic iubirea ei
n-a diminuat-c.
Ea a înţeles că lumea nu este atât de rea cum consideră
 Apendicita mama sa. Copilul s-a salvat, fiindcă a cerut ajutor de sus,
CGpilul n~i11~re~teîilti-C situ..t~i.: iără ~cşirv. El l~t d~n c(,~·.St~~!:;dtt.linc..cnşt~~nt " ; ' C ajutor u fo~.: siJ::"I;';~,
aşa
timpul este rău, în ciuda faptului că se străduieşte de cum acest lucru este întotdeauna caracteristic copiilor şi
dragul mamei din răsputeri să înveţe bine, este silitor şi Dumnezeu, recunoscându-i sinceritatea, l-a ajutat.
ascultător. Dar pentru acestea nu aude nici un cuvânt de Acumularea de stresuri i-a provocat dorinţa de a muri,
  încurajare, iar când ceva nu este cum trebuie, atunci mama dar· întrucât moartea i-ar fi pricinuit mamei dureri, nici
se grăbeşte să îl înfiereze şi să îl înjure. acest lucru nu ar fi fost o ieşire. A început lupta, rară
cuvinte, pentru supravieţuire.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 82/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
Doi dintre copiii acestei femei au murit. De ce?   Miocardita sau inflamarea muşchilor inimii
Femeia începe să elimine mama din gândurile sale. Ea nu Primăvara se simte cel mai mult insuficienţa energiei
dispune de arta deplinei iertări, dar pentru păcatele ante- solare. Lipsa de iubire extenuează chakra inimii.. Femeia
rioare cere întotdeauna iertare. Sufletul ei nu este cuprins aşteaptă o viaţă întreagă să i se spună:"Te iubesc", ea, însă,
de ură, ştie să uite răul, începe să se respecte şi pe sine şi are stresul " nu sunt demnă de a fi iubită" care împiedică
să-şi insufle binele. Mama simte că fiica i-a scăpat din exprimarea în cuvinte a sentimentelor.
mâini şi încep reproşurile. Tânăra femeie, energică şi plină de viaţă îşi iubeşte
Mai.uri2ându-se, fiica îşi f,ă;:,eşte un pund ue 5I-l-rijin familia, JCi vi-:,iul,şi dăruleşie iubiI':: tuturor - oauleailor,

doar în raţiune
deusebi binele deînrausentimentele sale,deînsine,
şi în l~spectlll capacitatea de a
avund seJ1za- plantelor, animalelor,
său, !Jâmcşt~ răspuns şilatotul merge
iuuirea ei. ca
faptpeceroate. La rândul
o ajui.ă sa r~-
iia singurătăţii chiar şi piilltre semenii săi. Toiuşi, ea îşi zisk. Însa, cei cărora cior~~lecei mai mult să le ofere iubi-
  însuşeşte câte ceva din concepţia mamei despre lume. De re, o resping, iar aceasta o istoveşte. Ea caută ieşire din
exemplu: "bărbaţii sunt monştri şi dacă accepţi un bărbat  situaţie. Analizându-şi sentimentele, descoperă că este
lângă tine, nu-mi mai eşti fiică" îi distruge sentimentul iubită, dar are nevoie de confirmare în cuvinte.
iubirii faţă de sexul opus, iar mai târziu îi distruge şi fa-
milia. Tulburarea funcţiilor creierului - pierderea memo-
riei, a echilibrului şi a capacităţii de muncă. În plus apare
  Întreruperea sarcinii şi miocardita cronică.
Fiica este timidă, dispreţuieşte bărbaţii şi consideră că, Conflictul dintre sentimente şi raţiune atinge cota ma-
  în viaţă, copiii nu aduc nimic bun, îţi dau doar bătaie de . ximă la vârsta de 30 de ani. Creierul ei însuşeşte cu sârgu-
cap. Totuşi, sentimentele îi spun contrariul. Fiica se căsă- inţă înţelepciunea şcolară şi ţine sentimentele în captivitate,
toreşte cu un om tăcut cu care nu este posibil să discute dar aspirând spre sinceritate, simte o povară foarte mare.
despre viaţă, şi care tăinuieşte Gomplexul de inferioritate Deşi se simte vinovată, fiind o fire emotivă, ea îşi urmează
de la început: eu nu sunt demn de iubire, care împiedică din fericire, sentimentele. Le face mult bine altora, pe sine,
sinceritatea sentimentelor. Mama insistă pentru întreru-   însă, se neglijează.
per",d 3aIc1nii. La :locul Jt" nlunCh cxi.:.tă o i.~llsillne111âre,
soţul nu o iubeşte, ea însăşi nu este demnă de iubire - toa- Tumoare la uter, anemie cronică
te acestea provoacă inflamare a muşchilor inimii, lucru ce Uterul este organul matemităţii şi a naşterii copiilor.
  începe să se repete cu regularitate primăvara devreme, de Copilului care îşi asumă problemele mamei jertfindu-se pe
şapte ani încoace. sine, îi apare fibromul uterin încă din pântecele mamei.
Anemia este un indiciu că în viaţa ei au dispărut forţele
vitale şi sensul vieţii. În timpul procedurii ginecologice,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 83/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma  Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

femeia se află în stare de şoc, intră în moarte clinică şi mularea aceleiaşi energii negative.
pentru un timp pleacă în lumea de dincolo. Ulterior îşi
aminteşte totul, dar nu poate să atingă aceste viziuni.  Bronşita
• După o asemenea criză, apare încrederea în sine dar şi Dacă este strivit sentimentul iubirii, suferă inima şi
o oarecare depresie care o obligă să caute... Caută şi, plămânii. Epuizarea energiei chakrei inimii slăbeşte mio-
treptat, se regăseşte pe sine. Apare credinţa puternică în cardul, dereglează circuitul sanguin şi sângele se sedi-
sine, din cauza căreia apar neînţelegerile cu colegii. Trep- mentează în plămâni. Corpul vrea să se elibereze de relaţia
ta t  t:a devine tot mai spÎriLl1diî, mai deşteaptă şi luai ~lt- extenuantă cu mama (sau soţul), vrea s-o eiiIl1inc. Este
ceea ce corpul poate să facă pe cale fizică. Situaţia se
ternică. sa,Singurul
maIWl lucru ce nu poate
mereu nemulţulnită, plină să-I depăşească
de răutate, care este
ţine compliciî, deoarece fiica ştit: că mama nu iartă, chiar dacă
SUD presiune întreaga familie. Pentru familie, aceasî:a este moare. Este imposibil să discuţi cu ea pe un ton liniştit, se
o povară uriaşă. Cel mai mult suferă fata, fiindca se simte agaţă de orice cuvânt şi, imediat îşi exprimă nemulţumirea
vinovată faţă de mamă, dar şi faţă de familia sa, deoarece prin scrisori, la telefon, prin vecini etc. În consecintă, ,sen-
stă în casă cu mama sa scandalagioaică. Ea, în general, timentul vinovăţiei se transformă în frica în faţa opiniei
reuşeşte să rezolve problemele în mod delicat, dar nu şi în publice. Pentru a se vindeca, trebuie să se elibereze de:
acest caz, întrucât nu poate hotărî cu bună-cuviinţă. Sentimentul vinovăţiei faţă de'mamă
Eliberarea de acest sentiment părea, pentru fiică, sino":
Febra nim cl.la respinge iubirea. Abia când a dispărut sentimen-
Mama urzeşte o următoare ceartă dar cearta nu se tul de vinovăţie a înţeles că încă îşi mai iubeşte mama şi
dezvoltă, întrucât este imposibil să se certe cu fiica sa, acest sentiment nu-i mai provoacă dureri.
deoarece aceasta, încă din copilărie, a învăţat din expe- Frica de opinia publică
Deseori, nu este conştientizată. Stresul concret poate fi
rienţa să nu însă
!ucru creează coboare până la
încordare iar un conflict deschis.
temperatura Acest
arată faptul că eliberat mai uşor. Cine se orientează doar după părerea
pierderea de energie a atins nivelul maxim. Întrucât fiica altora, îşi face rău. Fiecare trebuie să conştientizeze că
ştie să o ierte pe mamă, temperatura scade după câteva ore. lumea este ca un glob ce se roteşte, iar în mijlocul lui se
ailiî el însu~i. Vacă il1iî simt bine, cu ir&Jicz in jUl'UlllleU
  Inflamal'ea coardelor vocale energie pozitivă şi se simt bine şi cei din jurul meu, şi
Este corect ca omul să-şi spună părerea, să discute în problema dispare.
contradictoriu, să raţioneze. Dacă îşi exprimă răutatea prin   Blocarea chakrei laringiene
ţipete provocându-Ie rău altora, dar şi lui însuşi, fie nu vor- A exprima sentimentele prin ţipete provocându-ţi rău
beşte ceea ce ar dori, fie cuvintele i se opresc în gât, atunci ţie şi altora, sau a ţine aceste sentimente închistate în sine,
esenţa în ambele cazuri este una şi aceeaşi - are loc acu- pare o problemă de nerezolvat. Nu este adevărat. Înţeleptul

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 84/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vitlma  Lumina sufletului
ştie ce vorbeşte, iar ignorantul vorbeşte ce ştie. Fiecare om mama, fiindcă fiecare are dreptul să-şi aleagă metoda de
se află la un anumit nivel de dezvoltare a raţiunii şi comu- educaţie. Te gândeşti cu părere de rău la faptul că propria
nică de la acest nivel. Un om înţelept trebuie să coboare la mamă îşi face sieşi rău şi înţelegi acest lucru, dar nu poţi
nivelul ignorantului, fiindcă are datoria să-I înveţe. Dacă să o ajuţi, pentru că fiecare om are dreptul să-şi aleagă sin-
ignorantul nu acceptă şi continuă să strige şi să se certe, gur metoda învăţării. Dacă fiica o învaţă binele, iar mama
oferiţi-i această posibilitate, iar dacă în consecinţă aveţi o nu o înţelege, atunci este dreptul sfânt al mamei să sufere.
dispoziţie deprimantă, iertaţi-vă că aţi procedat aşa şi nu Când i-am explicat fiicei esenţa stresului ereditar al
altfel. Prublemeie put fi rezolvate prin di.;;cuţii, chiar îf1 mamei sale ca s-o înţeleagă mai bine pe aceasta, s-a dove-

contradictoriu, dar să
suflet, care în cele dinnuurmă,
porţi, provoacă
din delicateţe, o povară
şi cancerul. în
Dacă dit căpărinţii
iubit această cuviaţă a fost foarte
o dragoste necesară
deosebită pentrumamei şi permis
că i-au că şi-a
cel înţelept St: îmbolnăveşte de cancer, iar ignoraJltul a venirea 'pe lume. Mama mamei era o femeie harnica , dar
rămas ignorant, cine dintre ei a greşit? Evident că cel deş- aspră. Având o fiică, îşi dorea să nască doar fii pentru a
tept care, din cauza bunului simţ, a acumulat stresul, neex- avea ajutor în familie. Tatăl avea un caracter moale şi era
teriorizându-se, până s-a îmbolnăvit. . bolnăvicios. Părinţii luptau cu greutăţile vieţii şi fiica avea
  Regretul că mama nu-ţi ascultă sfaturile şi suferă, se sentimentul vinovăţiei că nu poate să îndeplinească aspira-
înrăieşte şi caută vinovaţi. ţiile părinţilor. S-a format stresul "oricum nu mă iubeşte
Fiecare om vine pe lume pentru a învăţa. Fiecare în- nimeni" care creştea ca lava unui vulcan şi îi otrăvea viata.
vaţă ceea ce are nevoie. Unul învaţă A, al doilea B, al În situaţia creată, fiica putea să-şi ajute mama doar iertân-
treilea C, iar în viaţa trecută au învăţat în altă ordine - B, du-şi bunicii că şi-au permis aceste gânduri despre viitorul
C şi A. Rezultă că fiecare învaţă în felul său. Fiica acestei copillăsându-1 rară iubire şi provocându-i durere şi nepoa-
mame este un spirit bătrân, mai evoluat decât mama sa şi, tei sale etc.
De ce mama pacientei mele avea asemenea părinţi?
din iubire faţă de ea o învaţă, forţat, cum să-i fie bine. Este
o greşeală. Cheia înţelegerii se află în viaţa anterioară când părinţii ei
Cine comunică la nivelul spiritului, trebuie să înveţe erau nişte oameni certăreţi care nu aveau grijă de copilul
spiritual. Cine comunică la nivelul raţiunii, trebuie să în- lor. Fata fugea de acasă din cauza scandalurilor, după care
veţe raţiunal. Agresivitatea eelui,ct: ,comunil-ă la 111Velfiz:ic, er:i peGt:}Jsită.Familia s-a 1l-::>trămat,păril1ţii şi-au abandu-
trebuie domolită fizic. A te face jertfă agresiunii fizice, nat fiica, devenind un copil al nimănui. Fata era un spirit
 înseamnă să te autodistrugi. deschis, foarte sensibil şi a început să practice magia albă.
Cine doreşte să se ridice mai sus de nivelul său, tre- Viaţa dură din copilărie îşi lăsase însă amprenta şi ea a
buie să-şi exprime această dorinţă. În cazul de faţă, mama   început să răspundă răului cu rău.
trebuie să-şi exprime dorinţa de a se schimba. Întotdeauna, Probabil că aţi înţeles că în viaţa actuală, acest suflet a
faptele se întorc la autorul lor. Fiica nu poate să-şi ajute venit cu dorinţa de a obţine părinţi care să nu-şi abando-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 85/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma  Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

neze copiii. Dorinţa i s-a împlinit, dar n-a tras mCI o aşa, femeia îşi conduce bărbatul pe panta decăderii.
concluzie din celelalte greşeli. Stresurile i-au provocat Dacă bărbatul spune că femeile sunt ignorante, aceasta
nevroza cu dureri cumplite în tot corpul. În această viaţă se referă şi la soţia sa.
nu putea să înveţe decât prin suferinţa fizică. Aceasta este Femeia care doreşte ca bărbaţii sa fie la fel de blânzi şi
calea tristă a acestui spirit spre lumină. sensibili ca femeile, nu înţelege că îi determină pe bărbaţi
Femeia s-a însănătoşit. Modul ei de gândire s-a schim- să se feminizeze. Este mai bine să iubiţi bărbatul în aşa fel,
bat, a început să-şi înţeleagă mama, conflictele erau tot   încât cu propria dragoste să înflăcăraţi dragostea lui. Nu-
mai puţim: şi fiica n-o mai atrăgea pe mamă cu ::;tresurile mai dragostea atrage către sine dragostea.
sale. Mama nu-i mai paraliza voinţa. Bărbatul care doreşte ca femeile să-şi însuşească o
educaţie tehnică şi să fie experimentate ca bărbatul, nu
  înţelege că el singur se privează de căldura feminină. Mai
  Rela.,tiile dintre sexe ŞI  sentimentul  bine iubiţi sensibilitatea soţiei dumneavoastră şi respectaţi-
vinovă.,tiei i feminitatea.
Iubirea de mamă este considerată, pe drept cuvânt, un
sentiment atotbiruitoL Mama este primul învăţător în lu-
S':ar putea ca cineva să continue căutarea celui vinovat mea fizică. Ea trebuie să înveţe copilul să iubească. Dacă
de necazurile sale întrucât nu a înţeles că vina este doar mama are iubire în suflet, totul în jur este plin de iubire.
cauza primară. Noi aşa ne-am obişnuit să fim vinovaţi şi Omul care iubeşte este un partener bun, un părinte bun, un
să învinuim pe alţii încât este nostim să ascultăm cum şef bun şi un prieten bun etc.
femeile îi învinuiesc pe bărbaţi pentru toate păcatele de Când în sufletul mamei există iubire, atunci aceasta
moarte, iar bărbaţii le învinuiesc pe femei. pătrunde în tot ceea ce atinge. În camera unde trăieşte o
După legea polarităţii Universului, omul este o fiinţă soţie sau o mamă iubitoare oricine doreşte să intre, chiar
pară - bărbat şi femeie, fonnând un întreg. În lumea fizică dacă aceasta este o cămăruţă, unde în loc de cuier este
aceasta înseamnă desăvârşire. Dacă omul a ales să trăiască  înfipt un cui în zid, în care e doar o masă simplă cu scaune
  în singurătate, el se lipseşte de ceva de importanţă vitală. şi podeaua este imaculată. Acolo este cald şi bine pentru
Aceasta este o greşeală şi din greşeli se învaţă. că toate obiectele respiră iubirea.
Bărbatul creează forma iar femeia - conţinutul. Bărba- Sunt case pline ca un potir în care viaţa poate fi ve-
tul naşte idei, iar femeia naşte copii. Bărbatul construieşte nerată, numai să fie în ele căldură sufletească. Aceasta nu
casa iar femeia înfrumuseţează căminul. Bărbatul repre-   înseamnă că într-o casă sărăcăcioasă este căldură, iar într-
zintă forţa iar femeia - căldura sufletească. Bărbatul repre- o casă bogată nu este. Îndestularea în acest caz nu con-
zintă mintea, iar femeia sentimentul. tează. Şi în casă bogată se întâmplă să fie bine, nu pentru
Dacă femeia spune că genul masculin decade, aceasta că stăpâna posedă lucruri de valoare, ci pentru că ştie să
se referă şi la bărbatul ei. Chiar dacă acest lucru nu este

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 86/154


 

5/8/2018
 Lumina sLifletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

iubească. femeie puternică. Rezultă că sentimentele i-au întărit forţa.


  Bărbaţi şi femei! Dacă bărbatul îşi corectează prin raţiune forţa în con-
Bucuraţi-vă pentru faptul că partenerul dumneavoastră cordanţă cu locul şi timpul, atunci el este un bărbat puter-
este un om adevărat şi nu un robot asexuat şi aveţi grijă de nic. Rezultă că forţa i-a întărit sentimentele.
el. Această comoară merită ocrotită. Dacă transformaţi cu Asemenea oameni sunt buni în orice situaţie. Cine se
samavolnicie partenerul în robot sau vă supuneţi cu docili- eliberează de comoditatea gândurilor poate să devină
tate singuri, atunci vă pierdeţi o jumătate din viaţă. De tot echilibrat.
ceea ce luaţi de la alţii vă privaţi şi pe dumneavoastră. Relaţia de cuplu este corectă atunci când ambele părţi
La femei prevalează sentimentele, la bărbaţi - forţa. permit una alteia să fie aşa cum au fost create şi se acceptă.
La femei este ascunsă forţa, la bărbaţi - sentimentele. Asta Cu înţelegere şi cu bunăvoinţă se raportează la greşelile
aşa şi trebuie să fie. fiecăruia şi oLţin plăcerea de Yapartea puternică a peiechii.
Bărbaţii spun deseori: "cât de slabe sunt femeile, dar  Se dezvoltă în general şi se dezvoltă reciproc unul pe celă-
trăiesc mai mult", Spiritul sau zona sentimentelor este lalt iar dacă apare un conflict, atunci în cadrul disensiunii
primordial, de aceea sentimentele determină starea sănătă- clarifică totul până la sfârşit. Dacă bărbatul gândeşte cu
ţii şi durata vieţii. Prin aceasta se explică rezistenţa femeii. bunăvoinţă: "Of, ea este femeie, la ea fntotdeauna senti-
Femeia care încearcă să trezească sentimentele bărbatului, mentele se revarsă în afară," iar dacă femeia gândeşte
  îi întăreşte sfera emoţională şi îi prelungeşte viaţa. Femeia bine: "Of, bărbatul e bărbat, indiferent, el nu simte aşa ca
luptă pentru puritatea sentimentelor sale creând pe parcur- mine, dar în felul lui are dreptate," şi împreună continuă
sul acestei lupte atât binele cât şi răul. Dacă femeia trăieşte să meargă pe calea vieţii lor, atunci apare unitatea
mai mult decât bărbatul, înseamnă că ea a procedat corect. desăvârşită.
Dacă însă femeia doreşte să fie bună, bine crescută, ascul- Aceasta este o familie puternică.
tătoare şi încearcă să producă o impresie bună, trăieşte Dacă bărbatul, râde dinadins de sentimentele soţiei
scrâşnind din dinţi şi îndeasă în sine toate stresurile, atunci sau este obligat să se apere de sentimentele acesteia, sau
o asemenea femeie precis că va muri înaintea soţului. dacă femeia umileşte forţa bărbatului şi se înverşunează
Bărbatul care simte fericirea izvorâtă din putere are o din cauza nesimţirii acestuia, atunci într-o asemenea fami-
influenţă pozitivă asup:ca corpului său. Bu~uria lui atrage lie s.;,î.lăieşte rău. Soţia i.rcbuie să îndeplinedscă rolul fe-
bucuria altora; comunicarea cu un asemenea om provoacă meii, iar soţul - rolul bărbatului. În caz contrar, se ajunge
plăcere. Dacă un bărbat dezvoltat fizic are complexul la sentimentul de inferioritate.
inferiorităţii, se va îmbolnăvi, fiindcă sentimentele sunt Pentru o asemenea familie este mai bună o soluţie cu
vulnerabilitatea bărbaţilor. certuri zgomotoase până la ţipete decât să permită ca supă-
Dacă femeia îşi corectează sentimentele cu ajutorul rarea să fiarbă în ei în tăcere.
raţiunii, în concordanţă cu locul şi timpul, atunci ea este o Dorinţa de a-l înţelege pe celălalt şi pe tine însuţi ajută

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 87/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma  Lumina sufletului
la lecuirea chiar şi a celor mai grele boli. Omul are nevoie cuvântul corect şi momentul propice, fiindu-le frică să nu
de claritate. dea dovadă de insuficientă delicateţe. Le este teamă că
Omenirea există din vremuri imemoriale, indiferent interlocutorul va considera discuţia ca un reproş la adresa
unde se află casa omului - fie în peşteră, fie în palat: Un sa. Se străduiesc din răsputeri, dorind să se facă plăcuţi
rol determinant îl joacă nu nivelul de bunăstare, ci liniştea unul altuia, se distrează, dar adesea recurg la alegorii, spe-
sufletească. Cu cât mai înţeleaptă devine omenirea, cu atât rând că partenera de viaţă înţelege despre ce este vorba.
se complică viaţa sufletească şi cu atât mai perfect devine Dar omul are nevoie să i te adresezi direct lui atunci când
mijlocul de cOl11unicare,'adică, vOl'birea. Vorbirea, pentru este vorba de el, alegoria adeseori fiind perc0pută ca re-
omenire, are o importanţă imensă. Ea dezvoltă oamenii proş.
precum şi relaţiile dintre ei. Filozofia a subliniat intotdea- Mângâierea Iară cuvinte este de asemenea lipsită de
una impOltanţa artei 'oratorice ca un mijloc de autoexpri- valoare întrucât lipse~te esenţialul, adică forţa cuvântului.
mare. Filozofia, însă, din păcate, tinde să fie alimentată cu Unii nu îndrăznesc să spună cuvântul cu glas tare. Cu cât
demagogie. mai mult durează o asemenea încordare, cu atât mai puter-
Gândul este primordial, iar cuvântul consolidează gân- nică este iritarea faţă de sine şi faţă de partenera de viaţă,
dul. Raţiunea există pentru a controla sentimentele şi cu- sentimentele se răcesc, se destramă viaţa sexuală. Răbda-
vintele. Cuvântul aruncat fără judecată, fără control, poate rea femeii este prima care cedează, întrucât femeia nu
  întotdeauna să cauzeze durere altuia şi atunci este foarte poate să trăiască cu sentimente estompate. La o femeie
greu de iertat. Este foarte uşor să jigneşti pe cineva, să-i adevărată sentimentele' trebuie să strălucească precum un
striveşti sentimentele, dar este extrem de greu să te elibe- cristal. Atunci străluceşte şi casa şi familia. Femeia se
rezi de propriile supărări.   îngrijeşte atât de mult de păstrarea sentimentelor sale,
Învăţaţi copiii să vorbească, să argumenteze, să-şi   încât în mod instinctiv începe să adreseze iubirea sa altor
exprime gândurile
darul vorbirii, dar celca mai
să nu ajungă
adesea tac. oameni ce dispun
Foarte multe de
stresuri oamenisăsau
poate animalelor,
procedeze plantelor,
altfel. obiectelor,
La soţ deja nu maiîntrucât
ajunge easufi-
nu
se acumulează în suflet fiindcă oamenii nu ştiu să se cientă dragoste, întrucât el este îndepărtat de toate acestea.
exprime în aşa fel încât să nu jignească pe cineva. Şi câte Sentimentul este partea slabă a bărbatului. Bărbatul
stresuri rru apdr fiillucă, oamenilor le este frică de păferea care frânează sentimentele sale se privează de ele întrucât
altora, văd în fiecare cuvânt o jignire, o învinuire, o obser- numai sentimentul adresat unei alte persoane se întoarce
vaţie, o pierdere de timp fără sens, întrucât ştiu că ei înşişi   înapoi de două ori. Din cauza faptului că bărbatul îşi reţine
iau asupra lor toate cele spuse de ceilalţi ad literam. sentimentele, el pierde mult, de aici provine şi viaţa scurtă
Oameni" tineri şi simpatici se îndrăgostesc şi se căsăto- a bărbatului. Bărbatul are un suflet fragil, dar un corp
resc. Viaţa formulează revendicările sale, apare necesitatea puternic. Femeia - invers.
de a se clarifica ceva, dar ei nu sunt în stare să aleagă Este profund greşită părerea că bărbaţii trebuie să-şi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 88/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om
 Lumina sufletului
exprime, primii, sentimentele, iar femeia trebuie să aştepte. acela îşi alege singur pedeapsa, iar măsura se află în
Dacă se întâmplă altfel, în momentul certurilor, soţul poate sufletul celui care a greşit.
să-i reproşeze aceasta soţiei. O asemenea jignire nu se uită O căsătorie încheiată oficial, la baza căreia stau iu-
uşor. În astfel de cazuri nu există învingători, ambele părţi birea curată şi respectul faţă de libertatea personalităţii, nu
sunt învinse. În conformitate cu legea naturii, omul trebuie are nevoie de un alt sprijin decât tăria sentimentelor. O
să rămână el însuşi, iar exprimarea sentimentelor este un dragoste curată şi dezinteresată este aceea care dă şi care
proces firesc şi individual. Trebuie să înţelegem corect le- nu doreşte recompensă. Iar cel care ştie să dea este răs-
gile morale, ele nu trebuie să încătuşe2.e oamenii. plătit dublu.
Oameni care vă recunoaşteţi în descrierile prezente,
iertaţi limitele, voastre de încătuşare, de frică şi începeţi să
vă exprimaţi pe voi înşivă şi stfilimehtele voastre. Dacă   Alergia. -blestemul secolului
sentimentul este întărit cu un cuvânt corect, atunci acesta
este un sprijin puternic în viaţă. Alergia sau hipersensibilitatea este un indiciu al
În caz contrar, cu trecerea anilor, dumneavoastră vă intoleranţei corpului. Dar ce nu tolerează? Alimente?
implicaţi într-o luptă rară sens, dar şi copiii vor fi obligaţi Iertaţi-mă, cum poate corpul să nu suporte mâncarea?
să crească pe câmpul de luptă. Conservanţii, carnea de pasăre crescută cu hormoni,
Într-o căsătorie, soţii încearcă să păstreze iubirea prin insecticidele, naftalina etc., sunt substanţe care nu se
diferite metode. Sunt la modă căsătoriile libere care nu elimină din corp şi afectează organele de eliminare - fi-
  încătuşează oamenii. Soţii încearcă să evite atitudinea de catul şi rinichii. Metalele grele se acumulează în ficat şi în
proprietar a unuia faţă de celălalt şi limitarea reciprocă a oase, iar când cantitatea lor atinge două mii de grame,
libertăţii, fără a înţelege faptul că în faţa lui Dumnezeu ei atunci corpul moare chipurile fără o cauză vizibilă.
formează un întreg unitar. Inelele şi mărturiile despre căs-
nicie, chiar şi căsătoriile în biserică constituie un spectacol sunt De ce alergia
aduşi este atât
la consultaţii de afrecventă
copii la copii?
căror piele Deseori
este acoperită
omenesc, care are influenţă în măsura în care percep a- de o crustă în ciuda faptului că respectă un regim alimen-
ceasta părţile participante. tar extrem de sever.
Inelele şi mărtluiiie despre CăSIllCit;;,
chiar şi căsătcâile
  în biserică constituie un spectacol omenesc, care are in- E x e m p 1u din v i aţă:
fluenţă în măsura în care este perceput de către părţile par- Mama şi tatăl aduc copilul la consultaţie. Acesta are o
ticipante. erupţie alergică pe piele. Eu le explic că această boală este
În faţa lui Dumnezeu, o pereche căsătorită este aceea determinată de acumularea zgurei în ficat. Ficatul nu mai
care se uneşte reciproc prin suflet şi corp într-unul, iar este în stare să cureţe organismul, iar pielea este obligată
această uniune este sfântă pentru totdeauna. Cine greşeşte, să vină în ajutorul lui. Ficatul nu se descurcă cu activitatea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 89/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


sa întrucât frica în faţa urii şi furiei l-au blocat. Incapaci- să înjuri că mama târăşte copilul la orice om anormal, -
tatea ficatului de a funcţiona provine din insuficienţa pentru aceasta el are timp? Apropo, toţi oamenii, în felul
energiei la nivelul chakrei inimii sau din lipsa iubirii. lor sunt anormali ... La care mama îmi spune: "Dar ... noi o
Copilul este oglinda relaţiilor familiale. Ura şi furia ducem bine."
părinţilor faţă de tot ceea ce este rău şi ceea ce nu se în- Eu aş dori ca dumneavoastră să trăiţi bine, dragă
dreaptă distrug în ei sentimentul iubirii. Copilul vede acest doamnă. Dar dacă vă e teamă de furia bărbătească, dacă
lucru şi din cauza prăbuşirii iubirii părinţilor, a prăbuşirii tremuraţi întotdeauna de frică şi nu ziceţi nimic, atunci
familiei, inima i se blochează cu o durere surdă. Le-am dumneavoastră înşivă obţineţi un astm alergic iar copilul,
mai spus părinţilor despre stresurile copilului de când era  într-un asemenea biocâmp negativ, nu se va putea vindeca.
  în stare embrionară, provocate de cearta părinţilor pentru Nu poţi să ţii în suflet o iubire înăbuşită. La copil se acce-
  întâietate. Văd două feţe palide de jertfe, cu lacrimi în ochi lerează îmbolnăvirea până la apariţia Mei plăgi la gât.
şi cu ruşine mângâindu-se unii pe alţii, dar hotărârea de a Copilul este cuprins de stresul că el nu este iubit.
  îndrepta lucrurile li se citeşte pe chipuri. Oamenii şi-au - " Cine nu îl iubeşte? Pe cine nu iubesc?", a întrebat
recunoscut vina lor. Cine recunoaşte, acela corecte~ă. disperată femeia.
Eu ştiu acum - copilul lor se vindecă repede şi în în- Copilul îşi iubeşte părinţii fără rezerve şi pentru tot-
tregime. Sufletul lui simte că ce a fost a fost, că aceasta a deauna. Când el vede atmosfera din casă, iar copilul nu
fost o învăţătură, şi că de fapt părinţii îl iubesc. poate fi înşelat, atunci îi apare frica pentru faptul că dra-
gostea părintească dispare. Problemele materiale constituie
E x e m p 1u din v i aţă: de asemenea un factor efectiv de distrugere a vietii de fa-
O altă mamă disperată pentru sănătatea copilului vine milie. În general, începutul acestui proces se trage din
deja nu ştiu a câta oară, întrucât deşi există un efect, pro- activităţi şi evenimente care au avut loc încă în perioada
blema nu este rezolvată. Mama speră în mod sincer că se embrionară. Nu are nici un sens să negi aceste probleme.
va vindeca. Văd faţa ei speriată şi gata să izbucnească în Tatăl trebuie iertat. Faceţi aceasta în locul copilului - Îna-
plâns pentru că nu mai poate suporta mai mult. Când îi inte, însă, iertaţi frica de furie, de ură şi atunci veţi putea
repet: "copilul este oglinda familiei", ea îmi răspunde: să-I iertaţi şi pe tată. Faceţi acest lucru în fiecare seară
  ,,;)untem o familie liniştită, noi :lU  nr!  certăm". Ea l:U  înainte de a adormi. Să nu vă fie frică să faceţi acest lucru
  înţelege că în familia lor se acumulează amărăciune în'  în faţa copilului. El va simţi imediat că iubirea faţă de tată
suflet. Faptul că în general nu se ceartă poate fi şi adevărat, se descătuşează şi înfloreşte. Pe părinţii soţului să-i iertaţi
dar tonul mereu ridicat şi nervos al glasului şi viaţa trăită t  pentru faptul că ei nu au reuşit să trezească În sufletul
după ordine şi interdicţii este mai rea decât orice ceartă.
"
De ce n-a venit tatăl?" - am întrebat-o. "Nu are timp" -
mi-a răspuns. Dar iertaţi-mă, să stai în maşină, în curte şi
t ~~~:~a
i copilului lor adevărata iubire, iar pe părinţii dumnea-

'7 .,
pentru faptul că v-au făcut iubirea dependentă de
.~

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 90/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


Sufletul liber este curajos şi puternic. Atunci şi corpul a început să elimine puroiul pentru a-l ajuta. Oare
soţul se eliberează de stresurile dumneavoastră şi veţi ar fi fost mai bine dacă ar fi început să se dezvolte can-
putea discuta cu el. Încăpăţânarea bărbătească adeseori cerul?
constituie numai o reacţie de protecţie. Acţiunea corectă Sfaturile pentru acest om nu au fost complicate: - iartă
  întotdeauna este aplicabilă pentru bărbatul adevărat.   furia, cere iertare de la corpul tău. Efectul a fost rapid şi
Onoarea bărbatului adevărat creşte numai prin recunoaşte- convingător.
rea greşelilor proprii şi iertare, numai dacă femeia îl
apreciază C01ect. Într-adevăr, copilul apreciază corect.   Aşadar, alergia este rezultatul încufcării ghemului
Abia atunci va începe să se schimbe şi soţul şi atmosfera iubirii, fricii şi furiei.
din familie. Bolile alergice sunt o reacţie a corpului la starea emo-
ţională d omului. Corpul simte pericolul şi nu doreşte să
E x e m p 1 u din v i aţă: moară de cancer. El vede mai clar şi astfel, prin alergie, se
Un bărbat de vreo 55 de ani s-a supărat atât de tare la apără.
serviciu, încât era gata să plesnească de furie şi a doua zi. Există diverse feluri de alergii, ca de exemplu: sensi-
Către seară, i-a apărut pe corp o erupţie alergică. bilitatea la părul animalelor ce este deseori legată de faptul
- "La câte probleme am, asta-mi mai lipsea!" - şi-a zis că, în timpul sarcinii, mama s-a speriat sau s-a enervat, fie
bărbatul. Dimineaţa i s-a făcut şi mai rău. "Mă duc la doc- mama nu suportă câinii pentru că aceştia au obiceiul să
tor să-mi prescrie vreun medicament. Evident doctorii ăş- lingă copilul pe faţă. Dacă pruncul este alergic la părul
tia nu ştiu nimic şi, în ge,neral, medicina noastră e în declin. câinelui, atunci observaţi-o pe mama sa - ea nu face parte
Dumnezeu cu dânşii. Sunt un om în vârstă şi m-am dintre oamenii echilibraţi.
  îmbolnăvit de boala copiilor, etc." Dacă unui copil îi este teamă că nu va fi lăsat în curte
Medicul i-a prescris medicamentul şi era iarăşi nemul- şi aceasta provoacă la el furie, atunci la un asemenea copil
ţumit: "Pentru ce am dat atâţia bani? Pe deasupra, tableta pot apărea aşa-zisele friguri provocate de fân, sau alergie
este foarte amară. Într-un cuvânt, oricum o întorci, tot nu la polenul florilor. Atunci este posibil ca el să ofteze toată
nimereşti." viaţa iritat şi speriat: "Eu nu am voie să ies în curte şi
Credeţi că s-a îl1sănătoşit? Nu. Cătl~ ::seară,corpul s-a treb'.iit; să înghit prep:.uate hormonale. "Corpul pur şi
acoperit de răni purulente şi omul nostru s-a înrăit şi mai simplu îi oferă o asemenea posibilitate. .
mult. Eliberaţi-vă frica indiferent cine şi când v-a insuflat-o,
Ce s-a întâmplat? În ficat, s-a acumulat până la punc- acesta constituie stresul dumneavoastră. Recreati-vă
tul critic furia şi alergia a semnalizat că era nevoie de aju- imaginar copilăria şi veţi găsi cauza mult mai exa~tă a
tor, dar a primit o tabletă amară. Ficatul avea nevoie de problemelor dumneavoastră personale.
iertare şi iubire, dar a primit o altă doză de amărăciune şi Dacă alergia la polen a apărut la maturitate, amintiţi-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 91/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma   Lumina sufletulUi
vă ,n-ati. avut o stare de nemultumire
, la adunatul fânului  Apariţia tumonlor
sau vreun alt caz concret ce ţine de natură? Aduceţi-vă
aminte începutul bolii, întrucât nemulţumirea manifestată Stresurile sun~ variate. Din punct de vedere energetic,
este tocmai acel stres pe care este necesar să-I eliberaţi. stresul are volum şi greutate. Se spune "am o piatră pe
Cauza rareori este înrădăcinată în viaţa anterioară, dar inimă" atunci când ne apasă vreun stres.
chiar şi atunci când se întâmplă acest lucru, stresul, totuşi, În principiu, când organul începe să acumuleze stre-
constituie particularitate a vieţii dumneavoastră actuale. suri, el se măreşte prin umflare cu spuma moale a stresului.
Repet, nu e absolut necesar ca dumneavoastră să fiţi La eliberarea stresulUl, spuma dispare văzând cu ochii.
un omrăi,
nilor rău.răutatea
Frica dedin
furia altora,
cauza nelinişteanemulţumirea
decepţiilor, din cauza oame-
din Dacă nu este eliberat, organul acumulează tot mai multe
'Stresuri, fiind nevoit să le comprime. În consecinţă, apare
cauz.a situaţiei material{;;precare, suferinţa că la conduce- tumora benignă C1re poate să atingă proporţii uriaşe.
rea ţării se află un om rău etc., sunt stresurile dumneavoas- Acum treizeci de ani, viitorii doctori erau învătati că- , de
"

tră. Căutaţi-vă singur sentimentele şi gândurile dumnea- exeIIlplu, fibromul uterin niciodată nu se transformă în
voastră rele şi eliberaţi-le. Vă va fi cu atât mai uşor să cancer. Cu zece ani în urmă, transformarea în cancer se
eliberati. frica fată
. de cancer.   întâmpla rar, iar în prezent această transformare are loc din
Cereţi iertare de la toţi aceia pe care îi învinuiţi pentru ne- ce în ce mai des.
fericirea voastră întrucât nu ei, ci voi înşivă atrageţi către Probabil este clar că dacă femeia acumulează în sine
voi nefericirea. Dumneavoastră puteţi spune: ,'păi, doar  grijile mamei sale (uterul este organul mamei) adăugându-
  fiecare are o nefericire a lui". Este. adevărat, dar cine le le pe cele personale iar din cauza incapacităţii de a le
interzice lor să-şi îmbunătăţească starea emoţională? De ce rezolva începe să urască totul, fibromul benign se trans-
să aşteptăm până când natura ne trezeşte din "hibemare" formă în cancer.

printr-o
Cineoarecare catastrofă?
va elimina răul din faşă, acela se va izbăvi de . Iertaţi-vă ura.
rău. Cine continuă să urască răul şi nu învaţă să ierte,   Iertaţi-vă pe dumneavoastră înşivă că aţi acumulat 
acela suferă de rău. griJile şi furia mamei, dar şi ale dumneavoastră.
Mulţi oameni îlt(;t;arcă să se justifii.-C::"Există alţii şi Cereţi-vă iertare corpului dumneavoastră că i-aţi
mai nervoşi decât mine". Sunt de acord cu dumneavoastră.  \ pricinuit rău.
~
Fiecare om are dreptul să fie aşa cum este dar fiecare este ti

creatorul propriei sănătăţi. Bolile depind de natura i, Iar fIbromul dumneavoastră se va vindeca înainte ca
stresului. ij. boala să se agraveze.
t Fibromul este foarte frecvent întâlnit fiindcă, în ultima
f vreme, relaţia mamă-fiică a devenit foarte complicată.
~.

ţ 181

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 92/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma  Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Frica fiicei că mama nu mă iubeşte se loveşte de 2. dacă privim din spate, asigurarea sânilor cu energie
comportamentul autoritar al mamei. Iertarea din partea are loc la nivelul vertebrelor a 4-a şi a 5-a toracice. Este
fiicei poate să nu-şi facă efectul şi fibromul se măreşte de zona iubirii şi a sentimentului vinovăţiei.
câteva ori timp de o lună. Uneori, apare senzaţia că totul e 3. în spate se află energia voinţei dar aceasta este dis-
lipsit de sens. Deseori mi se spune: "Am făcut tot ce mi-aţi trusă de frică.
spus". Atunci eu le răspund: "Educaţia trebuie să treacă Această boală depinde de stresurile care apar când so-
  prin suflet, să fii util pentru fiecare ocazie a vieţii. Iertarea ţia îşi învinuieşte soţul, de exemplu, că nu o iubeşte din
trebuie să devină a dumneavoastră personal, să pornească cauză că nu o înţelege, că îi este infidel 0tC.
din inimă şi nu din cele scrise de mine pe hârtie, unde au Dacă patologia există la un singur sân, atunci stiesurile
  fost Jîxate stresurile dumneavoastră. intr-un moment con-   îşiau originea în perioada embrionară, deci problema este
cret al timpulw. Întrucât in clipa următoare stresurile vor  legată de relaţiile dintre mamă si tată:
  fi altele, incercaţi să gândiţi creatorI" - mam~ nu.mă iubeşte. şi eu o învinuiesc pentru aceasta;
Copilul trebuie educat până la 18 ani. În continuare . - conştIentIzarea că tatăl n-a iubit-o pe mama trezeşte
mama trebuie să ştie când a sosit timpul să plece şi când e mIla faţă de ea, apoi faţă de femei, în general.
timpul să revină. Subliniez faptul că prin stresuri de genul: "bărbatii nu
Mamele care n-au putut să-şi educe corect copiii din iubesc femeile, sunt indiferenţi faţă de ele" femeile 'crea-
cauza serviciului, încearcă sentimentul vinovăţiei faţă de ză un zid pe care iubirea bărbatului nu poate să-I depăşeas-
ei. Sentimentul vinovăţiei este ca un bici care le determină că. O asemenea femeie poate fi iubită doar de un bărbat
să se implice în viaţa copiilor. Ele încearcă să corecteze extrem de puternic, dar şi acesta este condamnat să se în-
greşelile lor, dar nu înţeleg faptul că timpul a trecut. Acum tristeze: " Ce se intâmplă cu mine, dacă această femeie se
pot să se uite numai dintr-o parte şi să ceară iertare din simte nefericită, fiindcă nu se simte iubită"
toată inima pentru faptul că au privat copilul de iubire. Ier- Alte stresuri des întâlnite: -
taţi-vă pentru că nu aţi ştiut şi nu aţi putut altfel. Prin a- - învinuiri reciproce ale părinţilor;
ceasta îl eliberaţi pe copilul dumneavoastră de zgardă şi - negarea iubirii (în special la femeile necăsătorite sau
fibromul se va absorbi. divorţate );
Alte boli frecvent Îl1tâlnite la femei SJ.ut fibroadeno- - încăpăţânarea: mă descurc şi fără soţ, negarea sÎ:lc-
matoza şj cancerul glandelor mamare. Graniţa dintre sului şi apariţia răutăţii;
aceste două boli este instabilă şi poate să dispară într-o - bărbaţii nu mă iubesc, e de neînţeles ce găsesc ei la
clipă. De regulă este distrusă de frică. alte femei;
Haideţi să judecăm: - invidia faţă de femeile iubite;
1. dacă privim din faţă, sânii se află în zona chakrei : tatăl nu mă iubeşte, fiindcă şi-a dorit un fiu.
inimii. Rezultă că stresul ţine de iubire; . In general, glanda mamară este foarte receptivă la

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 93/154


 

5/8/2018   Luule Viilma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

reproşuri, plângeri şi învinuiri.


Femeia care nu poate suporta şi urăşte văicărelile, Cui îi este teamă că nu este iubit, creează loc pentru
reproşurile şi învinuirile nefondate, întrucât acest stres i s- stresuri. Dacă stresul există deja, înseamnă că spiritul
a transmis de la mamă atrage către ea un bărbat asemă- doreşte ca, prin stres, să devină mai înţelept. Spiritul
nător. Situaţia poate fi şi invers - femeii însăşi îi place să învaţă prin suferinţele c01pului. Astfel, corpul trebuie să
ofteze, să se văicărească şi să se jeluiască. atragă, stresuri similare pentru ca spiritul să înveţe prin
Dacă prietena dumneavoastră a fost diagnosticată cu suferinţele sale. Putem să-i demonstrăm c01pului că dorim
cancer la sân, încercaţi să reflectaţi puţin aSlipra vieţii ei. să fim' sănătoşi doar eliberând stresurile. Nu trebuie să
a cunoaşteţi bine. Gândiţi-vă logic, nu intraţi în panică, nu urâm stresurile ci să le eliberăm cu iubire, fiindcă au venit 
gândiţi - dacă şi la mine este acelaşi lucru? Trebuie să vă ca să putem învăţa o lecţie: Învăţarea este superioară
ajutaţi prieteHa, s-o susţineţi şi s-o învă~aţi, dar să nu pro- oricărui lucru.
iectaţi asupra dumneavoastră structura invizibilă a bolii ei
dintr-un sentiment de compasiune. Nu sunt rare cazurile Deseori, oamenii se supără până în străfundul sufletu-
când, într-un cerc de prietene, dacă una s-a îmbolnăvit de lui când le spun: "Dumneavoastră doriţi să fiţi bolnav"
cancer atunci la celelalte apar umflături la sân. Toate sau "Nu vreţi să vă însănătoşiţi ", şi îmi răspund: "Cum
aveau acelaşi stres nu mă iubeşte nimeni. Similarul atrage   puteţi să-mi spuneţi aşa ceva, am venit special pentru
similarul, tocmai de aceea au devenit prietene. Le lipsea aceasta? "
doar stimulentul bolii - frica, şi l-au primit. Sunt nevoită să explic mereu: "N-am nevoie de pro-
Dacă aceste stresuri se acumulează, iar medicii nu se testele dumneavoastră, n-am nevoie de explicaţii. Eu văd 
ocupă de ele, se intensifică frica, apoi se transformă în care e situaţia reală. Demonstraţi-i corpului dumneavoas-
răutate. Nu negaţi prezenţa stresurilor. Aşa se comit gre- tră, explicaţi-i, şi dacă va înţelege, va fi o dovadă că aţi
şelile catastrofale ale căror consecinţă este cancerul. acţionat corect"
"Dar întotdeauna, îi iert pe toţi"
"Dar toţi mă consideră un om bun"
"Dar "
În sffu;;ii.,gândiţi-"v~ ~i la . prOpria pCîsoană! Căutaţi în "Le-aţi cerut iertare altor oameni şi c01pului dumnea-
dumneavoastră stresurile şi eliberaţi-le. Nu negaţi prezenţa voastră? "
lor, nu vă străduiţi, din mândrie exagerată, să fiţi mai pre- "Eu deja am citit şi am făcut astfel, dar nu m-a
sus de ele. Un om curajos priveşte răul în faţă şi îl iartă. ajutat"
Nu este o problemă separată bolile glandelor mamare "Straniu, această învăţătură trebuie să fie corectă.
la bărbaţi. Cauzele sunt aproximativ aceleaşi, există, însă, Este învăţătura lui Hristos. L-a vindecat pe unul, pe al
nuanţe masculine. doilea, pe al treilea. Al patrulea s-a supărat pe vorbele

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 94/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma  Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

mele şi nu s-a vindecat. Ce credeţi? De ce, nici el, mCI  V-aţi ascultat oare vreodată corpul, aşa, pur şi simplu,
dumneavoastră nu v-ati, vindecat? Cum ati, citit? Printre   înainte ca acesta să vă dea un semn prin boală? Aţi privit
rânduri! Iată cum! oare cândva în sufletul dumneavoastră, fără să urmăriţi
prin aceasta vreun profit? Cum puteţi să vorbiţi de senti-
În asemenea cazuri, eu întotdeauna amintesc rândurile mente când le ascundeţi de dumneavoastră înşivă?
de început ale poeziei poetei Doris Kareva: Tăinuirea este pentru minciună, pentru hoţie, pentru
distrugere.
"Eu spun: IUBIRE Pe cine distrugem noi? Pe noi înşine! Deseori, tragem
Ea nu este un neadevăr. după noi şi pe alţii. Dar aceasta este problema lor.
Dacă vrei s-o asculti Sunt uimită când, după discuţii îndelungate, explicând
vino mai aproape.   în cele mai mici amănunte esenţa bolilor şi a iertării, când
Dacă vrei să o simţi, inima mea radiază: "şi acest om poate fi de asemenea
vino mult mai aproape, ajutat!", sunt fixată cu o privire rece, iscoditoare: "După
dar eu mai mult,   părerea dumneavoastră, trebuie să demisionez?"
nu VOI..mal spune ..." Nu! Nu de dragul meu, nu trebuie. Şi las nepronunţate
cuvintele: "Dacă aş fi în locul dumneavoastră, aş renunţa
Măsura sufletului se află Înlăuntrul fiecăruia şi cu la distracţii." Este nevoie de timp pentru lucrul cu tine
aceasta se măsoară pe sine. Şi aceasta este o învăţătură.  însuţi.
Justificarea în faţa oamenilor, mila faţă de sine însuţi şi Spiritul raţiunii nu poate fi înşelat, pe Dumnezeu nu
  învinuirea altora sunt greşeli frecvente şi constituie lecţii poţi să-I minţi.
de viaţă. Oamenii în vârstă vorbesc înţelept - "biciuindu-
te cu biciul tău te doare mai tare dar i se permite biciului Creştinii spun - Dumnezeu pedepseşte - şi omul îşi
să danseze pe propria spinare". Acest proverb se citează, imaginează că El, Acolo, Sus, pedepseşte. Dar El nu este
se comentează, dar nu i se acordă atenţie.   Acolo, El este aici, în noi. El vrea să ştie tot. Dacă eu, în
Încercaţi mai bine să lăsaţi să treacă înţelepciunea această viaţă, mă îmăiesc, tăinuiesc, mint, fur, omor, în
populară prin sufletul dumneavoastră, să simţiţi versurile viaţa viitoare voi încerca totul pe propria-mi piele, dar cu
şi să nu citiţi în fugă sau să tociţi pe dinafară pentru a o intensitate mai mare. Voi veni, fiindcă voi dori să vin,
demonstra capacitatea emisferei stângi a creierului dum- dar în viata, viitoare nu voi avea ratiune
"
a vietii anterioare,
neavoastră. Sentimentele se acumulează în profunzimile o să fie numai spiritul şi sufletul. Ele nu cunosc durerea
sufletului, sunt negate, strivite, ca apoi, să spunem mândri fizică. Durerea este un sentiment minunat care te învaţă să
şi indiferenţi: "Nu. Nu simt în mine nici un stres " fii raţional.
Eu nu simt ... ? Deseori sunt întrebată: "De ce alcoolicii şi vagabonzii

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 95/154


 

5/8/2018  Lllllie Viilma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


 Lumina sufletului
au copii?" Amintiţi-vă măcar faptul că, în primul şi în al stresuri, dar le neagă.
doilea război mondial, milioane de oameni au acumulat în 2. Fără iubire, copilul comite greşeli, iar părinţii îl
ei datoria karmei. E vorba despre cei care au plecat în pedepsesc. Aşa apare stresul faţă de părinţi, şi stresul de a
război cu ură ca să zdrobească duşmanul şi nu despre cei mai face ceva, în general.
care doreau doar să-şi apere patria. Ei trebuie să-şi achite 3. Dorinţa copilului de a acţiona este imensă, dar pe el
datoria şi se nasc acolo unde le este cel mai greu. Grija şi  îl obligă alţii să facă ceva chiar atunci când copilul se apu-
ajutorul sunt lucruri bune, dar lipseşte ce este mai impor- case de treabă. Părinţii se simt bine când îl obligă, nu-l
tant - învăţătura, care le-ar fi de mare ajutor. Deocamdată, compătimesc, nu-l mângâie, învaţă copilul să aibă o perso-
omul îşi adânceşte propria criză.
Dacă aţi putea' să vedeţi cu câtă pasiune îşi iartă părin- nalitate carefaţă
copIl frica străpunge orice obstacol.
de obligativitate, Aceasta
tristeţe, spirit provoacă
de împotri-la
ţii un copil de trei ani, cât de mult Înţelege că a săvârşit o vire şi încăpăţânarea. Şi, ce este mai rău decât orice, - sen-
faptă rea în viaţa anterioară şi îşi orientează cererea de a fi timentul că pe mine nu mă iubesc.
iertat către acela căruia i-a pricinuit răul! Schimbările din 4. Părinţii îi ordonă copilului să înveţe, dar nu înţeleg
biocâmpuri sunt atât de puternice, încât se schimbă şi as- că şi fără insistenţa lor, copilul este împins de necesitatea
pectul exterior al copilului. Cu el este uşor să lucrezi, dar de a cunoaşte. Părinţii consideră necesar ordinul de a în-
este neplăcut să vezi feţele autori tare şi arogante ale pă- văta dar constituie o violenţă asupra copilului. Micuţului i
rinţilor. Ei îşi doresc un copil sănătos şi nu o poveste ab- se 'spune: ,,Nu face, nu te du, nu atinge ..." etc în loc să i se
surdă. Din fericire, majoritatea părinţilor se răzgândesc. spună: "Du-te şi vezi, du-te şi atinge, du-te şi fă ..." Se pare
că părinţii se simt bine atunci când pe copil nu-l intere-
sează nimic. Copilul este bun atunci când nu îi încurcă pe
părinţi. Ei nu observă cum copilul devine un introvertit şi

Mulţi dintre părinţi oftează spunând: Sunt un om bun, pierde


şează: pofta de nu
"De ce a munci.
faci, deApoi,
ce nuaceluiaşi
te uiţi, copil
de cei eşti
se repro-
indi-
onest, dar nu înţeleg de ce am un asemenea copil! Nicio-  ferent?" El simte cum în sufletul lui se instalează un gol
dată nu pierd timpul în zadar, îi cer să fie ordonat, nu-l imens care îl obligă să fie indiferent faţă de părinţi şi în-
răsfăţ. Sunt convins că l-au stricat prietenii de la şcoală. " '~,,';,'
cepe să caute o ieşire din situaţie. Dacă este bine sau rău,
Acum priviţi situaţia cu ochii copilului: " este o altă problemă.
i 5. Părinţii îşi învaţă copiii să trăiască după vorbele lor
1. În sufletul lui, copilul suferă de lipsă de iubire - ~ şi nu după fapte:
mama pe mine nu mă observă, nu îmi acordă atenţie şi nu
m-a primit cu dragoste în pragul vieţii mele. .,~.".'•. .· ' .' { nu-ti fie temnă - ei iru)işi fiind fricoşi;
Subliniez, sunt stresurile copilului. Mama are aceleaşi ,. I. . lucruri nu ~ste bine să faci asta - ei, însă, sunt preocupaţi
urâte;
de

,~

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 96/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Viilma   Lumina sufletului
să nu te duci - iar ei înşişi merg pe căi greşite; Iertati stresurile. Iertati-vă incapacitatea de a vă
să nu te grăbeşti - iar ei n-au timp să-şi ducă gândul exprima 'corect, apoi, puteţi coborî la nivelul copilului şi
până la capăt. să-i spuneţi: "Iartă-mă, vreau să-ţi spun ceva ... " Dum-
6. Părinţii nu înţeleg că un copil vede totul şi ştie totul. neavoastră aţi pronunţat o frază plăcută pentru copil, care
Tu eşti ignorant, iar eu sunt deştept, învaţă de la mine! dă tonul pentru celelalte, iar apoi pentru amândoi o să fie
Câte talente se irosesc din cauza aceasta din fragedă tine- bine.
reţe, întrucât părinţii au distrus adevăratul "Eu" al copilu- Copilul va simţi când vorbiţi din suflet şi când vă
lui lor. Ei îl transformă în proprietate personală şi pe par-   justificaţi. El va înţelege şi justificarea, dacă îi veţi spu-
cursul transformării care are loc sub egida educaţiei, îi stri- ne: "Acum nu pot altfel, dar mă voi simţi bine dacă vei
înţelege că această problemă nu s-a ivit din cauza ta"
vesc sufletul.
7. Nemulţumirea părinţilor, frica şi ura faţă de toţi cei Copilul doreşte să fie bun
care le învaţă copilul (educatoarea de la grădiniţă, profe- Copilul doreşte ca părinţii să fie buni. Oferiţi-i
sorii, antrenorii), îi provoacă şi copilului aceleaşi senti- această posibilitate încă din copilărie şi nu o să vă pară
menteşi îi determină comportamentul. Astfel, profesorii rău niciodată.
sunt proşti, răi etc. Cu toate acestea, unul şi acelaşi profe- Mai mult ca orice copilul tânjeşte .după iubire. Dacă
sor, pentru un elev, este înger, iar pentru celălalt, necuratul nu va putea atinge acest scop prin alte mijloace, atunci o
  împieliţat. Cu dispoziţia gândurilor sale copilul atrage că- va face prin boală şi cu preţul suferinţelor. Dacă părinţii
tre sine comportarea corespunzătoare din partea profeso- nu-şi iubesc copiii, ei cresc nişte bolnavi "de profesie" -
rului. Apoi du-te şi descurcă, cine a început primul. Ieşirea oameni slabi, care se îmbolnăvesc la fiecare neplăcere şi
din situaţie poate fi, în general, iertarea. nu înţeleg că, astfel, ei cerşesc iubire.
Trăsăturile de caracter ale părinţilor se transmit şi
se intensifică
Cu timpul însecopii.
acumulează tot mai multe stresuri şi atât  Alte exemple din vUi.# 
părinţii cât şi copiii încăpăţânaţi se învrăjbesc unii împo-
triva altora. . Oamenilor le este greu să înţeleagă esenţa stresului, de
Copilul = părintele văzut Într-o oglindă strâmbă. aceea prezint câteva exemple concrete.
Copilul are nevoie de adevăr. Părinţilor nu trebuie să A venit, la mine, un bărbat cu probleme de ficat şi
le fie frică să le spună copiilor adevărul despre necazuri, calculi biliari. Cauza era ura. Când i-am spus care este
pericole. cauza, mi-a răspuns pe un ton răspicat: "Care ură? Sunt cel
Copilul este o lecţie pentru părinţi, părinţii mai bun om din lume, am grijă de toată lumea". Acest
constituie o lecţie pentru copii. bărbat îşi nega felul său de a fi. De pietre îl ajută să scape
Stresurile aşteaptă eliberarea. bisturiul chirurgului, dar ficatul va rămâne mare pentru

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 97/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
totdeauna. Dacă i-aş fi spus concret: "Cauza calculilor    îmbolnăvesc copiii.
dumneavoastră este ura faţă de şefi", şi în acest caz ar fi Toate bolile, rară nici o excepţie sunt provocate de
negat cauza şi ar fi demonstrat cu vehemenţă de ce trebuie stresuri. Chiar şi bolile virusale şi alte boli contagioase.
să-i urăşti pe şefi. Altcineva s-ar gândi şi ar spune:
" Uneori, mă supăr, dar nu-mi dau seama că sunt atât de E x e m p 1u din v i aţă:
rău". Nu este neapărat necesar să fii rău, răutatea poate fi M-a sunat o mamă a cărei familie era bolnavă de gripă.
luată şi de la alţii. În esenţă, indiferent dacă suntem urâţi Ea are cunoştinţe de parapsihologie.
sau urâm, sau dacă în jurul nostru e:xistă oameni care urăsc, Îmi spune: "M-am uitat şi am văzut deasupra familiei
totul ne influenţează, pătrunde în interiorul nostru şi pro- o pată de sânge proaspăt." Am întrebat-o: "Ce-i cu acest
voacă creşterea calculilor. sânge, în familia dumneavoastră, aţi tăiat vreun miel?" Mi-
De exemplu, ura din colectivul de muncă ne pune în a spus că: "Acum o săptămână am castrat un berbecuţ. Am
dependenţă totală de relaţia dintre cei care se duşmănesc. făcut acest lucru în repetate rânduri şi întotdeauna am reu-
Ficatul, vezica urinară şi rinichii se află în chakra plexului şit, dar acum am găsit berbecuţul într-o baltă de sânge" -
solar. Rezultă că, dacă nimerim forţat sub influenţa urii "Şi le-aţi povestit tuturor despre acest necaz?" - "Da, şi
cuiva şi nu putem să eliberăm stresul, se formează calculi când discutam cu o doamnă, am simţit că m-am îmbolnă-
renali şi biliari. Dacă cineva are c'âţiva calculi bili<ţri, el vit de gripă ... "
urăşte câţiva oameni deodată. Cu cât mai mult ascundem Este natural faptul că bacteriile şi virusurile îşi trăiesc
ura în suflet, cu atât mai des vor apărea calculii biliari. viaţa alături de noi. Faptul că sezonul înmulţirii lor revine
Este uimitor cât de puţin comunică oamenii cu ei în- pentru toamnă şi iarnă este de asemenea natural. Şi tot
şişi şi cât de puţin ştiu despre ei. Noţiunile de bine şi rău natural este faptul că omul cu stresurile sale se împotri-
sunt extrem de confuze. În principiu, tot ce nu le convine veşte mai slab virusului.
este rău. Mama şi-a cerut iertare tuturor celor implicaţi şi peste
Există următoarea părere: nu fac nimănui nici un rău două ore familia s-a însănătoşit.
cu sentimentul meu de vinovăţie, cu regretele şi cu plân- Omul este o parte a Universului. Rezultă că influenţa
setele mele. Faptul că în mintea mea vin numai eveni- sa asupra mediului înconjurător este inevitabilă. Acest
mente negative şi eu orbesc plângând din cauza amintiri- lucru se observă în special în cazul îmbolnăvirii copiilor.
lor permanente, nu-i face rău nimănui". Aceasta este
valabilă, în special, la oamenii în vârstă. Ei nu vor să E x e m p 1u din v i aţă:
  înţeleagă că readucerea, în permanenţă, a răului, în me- Un băieţel de unsprezece ani s-a îmbolnăvit de pneu-
morie, îi face să fie şi mai răi şi acest rău. iradiază, în monie. A stat în pat două săptămâni în spital şi s-a
exterior. Este periculos ca oamenii în vârstă, care gândesc vindecat. La cinci zile după externare i-a revenit febra şi a
negativ, să aibă în grija lor copii mici. Gândurile negative inceput să tuşească sufocându-se.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 98/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sl,ifletului
Temperatura înseamnă pierdere exagerată de energie. iubire. Erau nişte oameni oneşti. Spiritul fetiţei era încân-
Pneumonia blochează energia chakrei inimii, ceea ce tat de frumuseţea părinţilor săi. Atât mama cât şi tatăl erau
  înseamnă că suferă sentimentul iubirii. Puteţi întreba, ce intelectuali, inteligenţi, eleganţi. Fetiţa a venit şi în aceeaşi
fel de sentiment de iubire există la un copil de unsprezece clipă a acumulat stresul nu mă iubeşte nimeni. Dar ea to-
ani?! tuşi apare, întrucât este încântată de frumuseţea şi eleganţa
Copilul îşi iubeşte părinţii şi doreşte ca totul să fie bi- părinţilor săi, ceea ce constituie o lecţie de viaţă. Am aflat
ne cu ei. În această familie, tatăl a avut depresie din cauza că a fost educată de bunică, fiindcă părinţii erau ocupaţi.
problemelor financiare. Tatăl suferea foarte mult din \.:auza De ce copilul şi-a ales asemenea părinţi? Am aflat din

 acestor
întreţinăprobleme condamnându-se
familia, iar că nusă este
soţia nu va putea in stare
iubească un să-şi
ase- viaţa
foarteeibogaţi
anterioară
şi au pe careîntr-o
plecat a trăit-o în Anglia.
călătorie Părinţii
pe mare, erau
împreu-
menea soţ. Iar acest lucru ar fi fost de nesuportat. Soţia a nă cu fiul de opt luni. Bunica a încercat să-i convingă să
simţit că suferă, dar nu i-a explicat că iubirea ei nu depin- nu plece, dar n-a reuşit. Vaporul s-a scufundat. Copilul a
de de grosimea pungii. La amândoi s-a blocat sentimentul fost pus într-un butoi şi şi-a găsit adăpost în familia unui
iubirii. Atunci când energia copilului s-a transferat la pă- pescar sărac, dar în subconştientul lui a rămas dorul de
rinţi, el s-a îmbolnăvit de pneumonie. În spital, nu se afla părinţii săi frumoşi la chip. Acest sentiment era atât de
  în câmpul energetic al familiei şi s-a însănătoşit. Când s-a puternic, încât în această viaţă îşi alege părinţii după în-
 întors acasă, totul s-a repetat şi boala a revenit. făţişare. - ea a venit acum pe lume să înveţe înţelepciunea:
exteriorul poate fi înşelător.
E x e m p 1u din v i aţă: Acela care apreciază omul numai după înfăţişare,
Copiii care sunt deosebit de legaţi de părinţi pot să fie educaţie, instruire şi cultură, deseori se înşeală. Cercetaţi
extenuaţi de aceştia atât de mult, încât să moară de o boală profund interlocutorul dumneavoastră şi aveţi încredere îri

incurabilă.
A venit la mine o doamnă de 35 de ani, extrem de slă- sentimente,În concordanţă
reciproc. ele vă vor cu
arăta cât de
aceasta, mult vă
se poate clădiinfluenţaţi
relaţia.
bită, cu un genunchi bolnav. Tumora din articulaţia femu-
ro-tibială era malignă, ţesutul osos era distrus şi era impo- E x e m p 1u din v i aţă:
sibil Ca  femeia să fie salvată. Femeia era liniştită, fără Uneori, dacă omul este foarte receptiv, boala poate să
pretenţii, vorbea puţin - o martiră curajoasă. Un om care dispară ca prin minune.
este condamnat la moarte, dar care îşi păstrează o aseme- Mi-au adus un bărbat de 75 de ani cu un calcul mare la
nea raţiune calmă rar întâlneşti. Ea îşi blocase sentimen- rinichi. Era extrem de extenuat de dureri, dar şi munca de
tele, era extrem de apatică şi se împăcase cu destinul. o viaţă ca tăietor de lemne îl uzase. N-avea nici un rost să
Din stresul ei din naştere am aflat că părinţii ei au con- discuţi cu el probleme de filosofie.
ceput-o raţional, respectându-se unul pe altul, dar Iară I-am spus: "Acum douăzeci de ani v-aţi certat cu

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 99/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
vecinul şi i-aţi dorit răul. Nu v-a trecut supărarea nici până de complicat este adevărul. La adevăr se poate ajunge pe
astăzi. Bărbatul mi-a răspuns: " Da, recunosc". "Dacă vă căi foarte diferite, dar întotdeauna orientându-ne spre bine.
veţi cere iertare de la vecin pentru că i-aţi dorit rău, chiar Trebuie să determini singur ce este bine pentru tine. Dacă
dacă el a început cearta, apoi să vă iertaţi pedumneavoas- amplitudine a ta coincide cu amplitudinea tămăduitorului,
tră pentru răul pe care l-aţi făcut şi să vă cereţi iertare la atunci filozofia asemănătoare trebuie studiată profund.
rinichi pentru că prin păcatul dumneavoastră aţi crescut Trebuie însuşită teoria şi atunci ea se va traduce în practică.
calculul în el, cu cât mai sincer veţi cere iertare cu atât mai
mică se va face piatra." Exemplu din viaţă:
Bărbatul a plecat. Nu credeam că va reuşi ceva, pentru A fost adus la mine un băieţel de doi ani care avea
că bărbatul era puternic abrutizat şi chiar pentru tineri astm, iar cauza bolii era atmosfera din familie., Mama însă,
eram obişnuită să dau îndrumări lungi, ample şi lesne de nu voia să recunoască. Explic din nou faptul că acest copil
 înţeles. este bolnav datorită problemelor părinţilor şi acasă ceva nu
Peste vreo oră m-au sunat şi mi-au spus: ,Jn drum este în ordine. Vreau să o oblig pe mamă să reflecteze.
spre casă, starea pacientului s-a agravat. Nu vă neliniştiţi, Mama nU recunoaşte acest lucru. ,Jn ultima vreme nu s-a
acum totul este în regulă, e la noi şi bea ceai. Ce să facem, întâmplat nimic deosebit, am fost doar la doctor, fiindcă
cu calculul care s-a jărâmiţat în toaletă? " am probleme cu inima şi acum urmez un tratament. Noi nu
Am înţeles că bărbatul a mers pe jos aproximativ 1,5 ne certăm. " Ea, însă, nu s-a gândit de ce o doare inima.
Km de la locul meu de muncă şi şi-a cerut intens iertare ... Nu încearcă să înţeleagă cauza bolii. Îşi pune toată speran-
şi calculul s-a spart în bucăţi. El a înţeles că trebuia să facă ţaîn medicamente şi nu vede nici o legătură între boala sa
totul din suflet. Acest om ştia să iubească. şi a copilului. M-a uimit această mamă, deoarece cu două
Se pune întrebarea: ce legătură are asta cu iubirea? săptămâni mai devreme am discutat cu ea despre stresul
Putem
nu vom să ajutor.
primi ne vindecăm doar cu iubirea, în caz contrar din naştere
inţeleasă de al copilului. Înseamnă că teoria mea. nu a fost
mamă.
În fiecare om sunt stocate capacităţi spirituale extraor- Mama este un om speriat, înclinat spre depresie. Când
dinare. La majoritatea, din păcate, acestea sunt încuiate cu s-a îmbolnăvit copilul, frica ei s-a intensificat. După cum
şapte lacăte. Numai omul poate să deschidă aceste lacăte. spuneam, frica blochează suprarenalele şi nu se secretă
Citind literatura corespunzătoare, se poate trece prin sufle- hormonii necesari pentru vindecare. Mama i-a spus bunicii
tul propriu ca să se nască rezonanţa, şi atunci se poate spu- despre nenorocire şi bunica i-a transmis copilului frica sa.
ne: ,,Aceasta este pentru mine". În lume se află mulţi oa- Sufletul copilului a fost strangulat de frica, decepţia, pesi-
meni cunoscuţi şi experimentaţi cu capacităţi spirituale ex- mismul, etc. celor adulţi.
traordinare, iar fiecare are o filozofie individuală deosebită , I-am explicat, din nou, acestei mame că băieţelul nu se
  în abordarea uneia şi aceleiaşi probleme, ceea ce arată cât vindecă din cauza fricii sale.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 100/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om Lumina sufletului
  ,,- Dar cum să scap de frică?" - m-a întrebat femeia,  întotdeauna în întâmpinare.
de parcă îi explicam pentru prima oară. Mama nu înţele- O regulă principală a fost, este şi va fi: - asemănătorul
sese nimic. Frica a împiedicat-o. Frica este asemănătoare atrage spre sine asemănătorul. Dacă mama are o manieră
unui perete de beton care trebuie să te apere de rău, dar bună de gândire, emoţii pozitive, atunci ea atrage către ea
  împiedică perceperea binelui. un copil asemănător, fără datorii karmice majore =sănătos.

E x e m p 1u din v i aţă:
Un tânăr avea din naştere hernie la măduva spinării. În Apariţia Iertarea pe care nu a
stresurilor obţinut-o mama
urma
pului. operaţiei s-a ales cua paralizia
În viaţa anterioară părţiitrufaş,
fost un ofiţer inferioare a cor-
ambiţios şi
Spiritul zboară per- Alege per-   Dragă copile! Dacă vrei să
mereu dornic de onoruri. Odată l-a lăsat în pădure pe un severent pe calea severent obţii ceva, începe cu lucrurile
alt ofiţer, având coloana vertebrală fracturată. Din greşeala spre pragul vieţii pentru sine mici, aşa va fi  mai uşor. Dar 
vieţii anterioare nu a tras concluzia justă, astfel, lecţia vie- sale, care este foar- ţeluri mari dacă este greu, atunci iartă
te înalt. Să nu calci pe care este obstacolele şi o să treci sin-
ţii nu a fost însuşită. Viaţa actuală constituie răscumpăra- pe prag, să nu calci foarte greu gur, altfel obstacolul nu de-
rea datoriei kannice. peste el şi să nu sari să le atingi, vine mai mic. Învată din asta.
peste el. El cu greu dar nu ştie Eu te iubesc. ' 
Orice greşeală se poate corecta inclusiv şi datoria kar- se caţără în sus şi s- să-şi uşure-
mică. În mod ideal fiecare mamă ar putea să corecteze a pomenit pe prag, ze obtine-
viaţa viitorului copil cu condiţia să cunoască aceste greşeli. simţind prin âceasta rea telul-iior
o asemenea bucu- sale:
Corpul copilului nu ia în consideraţie faptul că în mo- rie, încât nu se gân-
mentul actual spiritul mamei este blocat şi nu poate ajuta deşte la nimic altce-
va.
spiritul copilului.
Mai jos este prezentată descrierea stresului ereditar al
acestui tânăr şi situaţiile în care stresurile au apărut. Stre- Spiritul se ridică şi Se grăbeşte  Dragă copile! Ţ ie îţi estefrică
se loveşte cu capul atât de tare să te opreşti lajumătatea dru-
surile apărute în aceste condiţii puteau fi înlăturate dacă de pragul de sus al   încât îşi mului. Iartă frica, iar atunci
mama ar fi fost din timp învăţată şi dacă ea ar fi ştiut să uşii. Dar nu poate provoacă ridicarea ta va fi  naturală. În-
să nu se ridice. Se durere. vaţă din aceasta. Eu te iubesc.
ceară iertare. Mama nu a ştiut, însă cOlpul nu poate să ridică şi se îndreap-
accepte această nepricepere, iar la mamă a apănit senti- tă în aşa fel, încât
mentul subconştient al vinovăţiei, adică piatra care s-a pragul de sus al uşii
pătrunde în corpul
aşezat pe suflet. său, la nivelul ume-
Mamele pot fi supărate - de ce viaţa cere tocmai ceea rilor.
ce omul nu poate face. Dar viaţa trebuie să se dezvolte şi
  în numele acestei cerinţe este necesar să s e meargă

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 101/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Stă şi aşteaptă. Cu Aşteaptă  Dragă copile! Iartă-mă că nu Îi este frică să moa- Frica în   Dragă copile! Iartă frica de
cât mai mult, cu a- chemarea am ştiut că în acel moment tu ră deoarece a exis- faţa morţii, moarte şi iartă-ne pe noi
tât mai puternică şi se întris- ai venit şi nu te-am chemat cu tat o mare necesita- insuficienţa  pentru faptul că am stârnit în
este tristeţea şi mai tează dacă dragoste. Eu sunt o femeie o- te de a trăi. iubirii. tine asemeneafrică.
amare sunt lacrimi- nu este bişnuită şi nu am ştiut că în
le din cauza faptu- chemat. acea clipă am rămas gravidă.
lui că nimeni nu-l Femeile moderne de obicei a- Cu greu se îndepăr- Îi este frică  Dragă copile! Oricefrică tre-
aşteaptă.  flă despre sarcină atunci când  tează de golul de să-şi atra- buie să fie eliberată prin ier-
se opreşte menstruaţia. Iartă- uşă şi se grăbeşte gă ră)l1 al- tare. Iartă-ne pentru faptul că
mă! Tu nu ai ştiut acest lucru, mai departe printre tora. Ii este noi, cu viaţa noastră te spe-
dar acum învaţă din aceasta. păIinţi, pentru ca S 1 : \ fricii de oa- riem, dar acest lucru este pen-
nu-şi atragă către el menii răi. tru tine o lecţie.
Bâjbâie cu mâinile Sentimen-  Dragă copile! Eu chiar că nu părinţi răi.
 în întuneric întrucât tul că nu m-am aşteptat să rămân gra-
 în cameră este întu- este aştep- vidă, dar noi am durit un co- În sufletul tatălui' Sufletul  Dragă copile! Iurtă-mă că eu
neric şi el nu simte tat cu dra-   pil. Iartă-ne că noi, fără să vede o rană neagră, . .bărbătesc nu am observat rana sufle-
că este aşteptat cu goste vrem, am trezit în tine senti- dar nu poate înţele- este tească a soţului meu şi ţi-am
dragoste. mentul că nu te-am dorit. ge că aceasta este o traumatizat   permis să crezi că sufletul
problemă a vieţii bărbătesc este într-adevăr 
sufleteşti a tatălui. rănit şi chipurile aşa şi tre-
buie să fie. Invaţă din gre-
Dar doreşte să vină Nu ştie să   Dragă copile! Tu nu ştii să  şelile mele.
şi vine pentru ca să facă corpul  faci corpul tău demn de spirit,
treacă de prag, se demn de întrucât nu-ţi permit posibili-
face mai mic de sta- spirit. tăţile (primirea de la uşă). Spiritul merge în Alege un   Dragă copile! Iartă alune-
tură, în aşa fel încât  Iartă condiţiile care te împfe- noaptea întunecată. drum greu carea şi greutăţile, atunci
corpul îi devine tot dică, atunci ele se Iărgesc. In- Drumul se înalţă în pe care se drumul devine sigur şi uşor.
mai mic, iar sufletul vaţă din aceasta munţi şi devine alu- poate
umple tot corpul. necos. Intervine aluneca.
alunecarea înapoi.

Spiritul înţelege si- Uneori este   Dragă copile! Iartă frica şi Se gândeşte cu fri- Presimţirea   Dragă copile! Iartă presimţi-
tuaţia părinţilor, el capabil să-i îndrăzneşte să ne sfatuieşti iar  că: păzeşte-te! A- răului. rea răului, atunci ea,va pleca
ar fi ştiut să ajute cu  înţeleagă atunci vei avea curaj să ce- ceasta înseamnă Că  şi răul nu va apare. Invaţă din
iubirea sa, dar simte pe alţii, dar dezi iubirea ta fără rezerve apare presimţirea aceasta.
că ei sunt lipsiţi de simte că întrucât iubireq în sufletul tău răului.
iubire şi el nu are nu-i ajunge este infinită. Invaţă din gre-
forţă pentru a-i aju- forţa şi nu  şelile noastre.
ta iar dacă face aşa  îndrăzneşte El simte că este vi- Sentimen-   Dragă copile! În lume nu
ceva, atunci înce- să dea aju- novat şi de aceea îl tul vinovă- există vină, aceasta este o
tează să mai existe. tor. ameninţă o pedeap- tiei care greşeală din care se învaţă.
să şi este gata pen- motivează   Acela care simte vina şi
tru aceasta. pedeapsa. consideră pedeapsa ca fiind 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 102/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om  Lumina sufletului


naturală nu gândeşte corect. Copilul percepe Bucuria Dragă copile! Datorită bucu-
  Iartă-mă că tu ti-ai însuşit  starea amândurora personală riei tale tu nu vezi durerea su-
concepţia mea, 'dar învaţă ca o atitudine faţă  închide fletească a tatălui. Părinţii lui
iarăşi şi iarăşi din greşelile de el însuşi şi se ochii la du- nu au reuşit să-i inoculeze
mele. bucură în aşa fel rerea sufle- sentimentul iubirii pentru a
  încât din nou nu tească sur- qobândi liniştea s1jfletească.
Terenul greu şi alu- Dacă se   Dragă copile! Tu poţi să-ţi observă în pieptul dă a altuia Ii iertăm pe ei. Invaţă din
necos de sub pi- găseşte  pierzi capul dacă te entuzias- tatălui rana neagră aceasta.
cioare îl iluminează ceva foarte mez( de frumuseţea exterioa- crescândă
de jos, dar el nu se atrăgător, ră. Invaţă din aceasta. Eu te
adânceşte în perce- atunci iubesc.
perea vede
trucât acestuia în- pierde
un nou capacitatea Bucuria părintească Recunoaşte  Dragă copile! Iartă-ne că în-
prag de uşă. Acesta de a gândi   în momentul reali- rea că pe el tre noi s-a aşternut un abis
este mai frumos de- logic. zării că vor avea un   îl desparte negru, noi l-am creat prin
cât cel anterior. A- copil creşte şi face de pălinţi nechibzuinta noastră. Noi nu
tractia acestuia îi viata luminoasă, dar un abis ne-  ştim să or6nduim corect viaţa
sperie gândurile şi ei nu ştiu să se a- gru iar pă- noastră, să ne ajutăm reci-
logica şi el se arun- dreseze copilului. rintii nu-I  proc în greutăţile noastre su-
că în direcţia pra- Bucuria lor nu este aud.  fleteşti, dar tu învaţă din gre-
gului nou. adresată copilului;  şelile noastre, noi te iubim.
  în copil ei nu văd
egalul lor.
Bucuria victoriei De bucuria   Dragă copile! Bucuria victo-
ajungerii pe prag îl victoriei, riei te împiedică să vezi ade-
 împiedică să obser- nu observă vărata esenţă a lucrurilor.
ve că sufletul este lucrurile Corpul şi spiritul trebuie să Apare sentimentul Sentimentu   Dragă copile! Iartă-ne că îţi
prea putemic pentru importante.  fie potriviţi unul cu altul. Iar- de rupere definitivă I ruperii re-   facem rău cu grijile noastre
corpul atât de mic. tă bucuria victoriei, care îm- a legăturilor cu pă- latiilor cu materiale. Tu încă nu ştii ce
 piedică viii
aceasta!vederea ta. Învată
'   din rinţii,
 înţelegeîntrucât
grijileelma-
nu părinţii. In-
capacitatea înseamnă
doar aceasta.
să înveti lectiileTuvietii.
teriale ale părinţi- de a înţe-  Aceste griji ale oainenilor ~zi
lor. lege grijile sunt mai mari şi pe noi ne cu-
materiale   prinde sentimentul de deznă-
Vede bucuria  Dragă copile! Iartă-mă că eu ale altora. dejde. Iartă-ne că noi nu te-
mamei (h1lcuria nu am pz:tut să te iubesc cu o am putut înţelege şi chiar nu
egoistă, dragoste adevărată şi am am ghicit faptul că te îngrijo-
pragmatică dorit să primesc în persoana răm.
copilul o va ajuta) ta un ajutor în viată. Învată
şi bucuria tatălui din greşelile mele.' ,
(spirituală se
bucură de curajul
său)

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 103/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

La începutul celei Supraestim   Dragă copile! Faptul ~că tu În a 6-a săptămână Capacitatea  Dragă copile! Ce bine că tu ai
de-a patra săptă- area forţei cauţi o ieşire este corect~Dar  a sarcinii apare o de a se bu- simţit şi ai văzut corect. Bucu-
mâni a sarcinii, la spirituale, tu ai găsit cu adevărat ieşirea. , mare bucurie - con- cura împre- ră-te întotdeauna de bine şi
spirit se naşte un  înţelegerea Corpul şi spiritul trebuie să ştiinţa că părinţii îl ună cu altii acceptă acest sentiment în
sentiment puternic faptului că  fie demne unul de celălalt. Să doresc tocmai pe el. (singur 'a -inimă,atunci veifi puternic.
de imposibilitate de omul fizic ai o atitudine de înţelegere Într-adevăr, părinţii ajuns la o
a se mişca mai de- are nevoie   faţă de aceasta, atunci vei au avut un imens concluzie
parte, întrucât îna- de găsi ieşirea. Spiritul creşte noroc, deşi copilul corectă).
inte se află un abis asemenea datorită experienţei corpului a luat această bucu-
negru şi straşnic. de un corp   şi dacă spiritul vrea să se rie asupra sa. El a
In ventează varianta puternic. înalţe singur, atunci acest  văzut că Dumnezeu
prin care spiritul
mare, luminos şi sibil.
lucru Invaţă
f!ste nepermis
din aceasta.
şi impo-
Iar~ i-a ajutat
lui ca ei pe
să-Ipărinţii
poată
strălucitor părăseşte tă-ţi faptul că te-ai comportat  ajuta să se nască pe
corpul său mic şi  josnic faţă de corp Pământ.
negru, iar corpul   Deoarece el te iubeşte. Cere
poate, pe fondul iertare de la corp pentru În ultima lună a sar- Recunoaşte  Dragă copile! Iartă faptul că
abisului negru, pe atitudinea tajosnică. cinii, bucuria ma- rea propriei eu simt frică înaintea naşterii
neobservate, să se mei începe să se
strecoare deasupra
slăbiciuni tale, dar eu sunt o femeie
  întunece de frica şi respinge- simplă, care nu poate proceda
lui. Aceasta este un dinaintea naşterii, rea de la altfel. Tu eşti deştept, ajută-te
procedeu josnic al dar spiritul respinge sine a fricii singur, tu te descurci, iar eu
spiritului pentru ca frica . mamei.
să se elibereze sin- şi agitaţiei  ştiu acest lucru. Eu te iubesc.
gur, să se înalţe "Ego" -ullui creşte. altora. Te aştept. Vino! Totul va fi
deasupra greu- bine.
tăţilor.
Hotărăşte să scape Dorinta de   Dragă copile! Frica are pi-
de problema părin- a fugi de cioare lungi întotdeauna. Iar-
tilor întrucât îi este rău. tă fricfl, atunci ea te lasă în
În partea spiritul
abisului, opusă sea pedeapsa
Consideră  Dragă
 şi copile!învaţă,
din greşeli Omul învaţă
greşeşte
şi frică că problemele  pace. Invaţă din aceasta.
uneşte cu corpul, naturală, nu  îl distrug.
tu. Să nu te consideri Un 
dar acest corp este   înţelege că vinovat care trebuie neapărat 
pur şi simplu un om după o fap-  pedepsit. Nu este nevoie de o
bătrân şi gârbovit tă incorectă  pedeapsă separată întrucât şi A ajuns la pragul Nu întot-  Dragă copile! Când realizezi
căruia r.~ i se în- neapărat aşa urmează consecinţa. naşterii, dar pragul deauna ştie ceva, încearcă să ţii cont şi de
dreaptă mijlocul şi urmează o este închis. EI nu să compare ceilalţi. Păstrează-ţi liniştea.
care ştie că aceasta consecinţă.   înţelege că a mers posibilităţii  Dacă apare frica, iart-o şi to-
este pedeapsa natu- prea repede şi zgâl- e sale cu tul va fi în regulă. Eu te iu-
rală şi justă şi că nu ţâie poarta. Dar cu cele ale besc.
are pe cine să învi- ti~iditate, nu puter- altora.
nuiască. mc.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 104/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


 Lumina sufletului
Când îi revine capa- Sentimentu   Dragă copile! Iartă acest sen- Mama se bucură de   Dragă copile! Iartă-mă că nu
citatea de a percepe I că el s-a timent şi atunci el nu se va re- terminarea am putut să mă minunez de
mediul înconjură- rătăcit.  peta. chinurilor. tine şi că eu m-am bucurat de
tor, atunci nu mai terminarea propriilor chinuri.
există poarta, iar el Disperarea mamei
  începe să se îndo- rămâne deja în
iască: A existat oare afara procesului de
obstacolul? naştere.

Stresurile acestui om tânăr au fost clasificate. Procesul


Simte vina pentru
comportamentul Înţelege
greşelile  comite
Dragă pentru
copile!ca din
Greşeala·
ea să sese lui de vindecare este expus în scrisoarea adresată mie:
său, fapt ce naşte sale şi sim-  Înveţe. Acela care acumulează
frica faţă de pe- te vina. A-   În el sentimentul vinovătiei,   M-am născut având o hernie la măduva COIOG1'iei
deapsa viitom e, iar duce corpul   pierde liniştea sufletea3ca, i vertebrale, am picioarele pe jumătate paralizate, sunt 
spiritul pleacă din drept jertfă. se naşte frica şi necesitatea de dereglate circulaţia sanguină şi funcţiile nervoase şi
nou cu bucurie rău- a o ispăşi. Dar aflându-te În
tăcioasă, îndreptând stare dejertfă nu faci nimănui limfatice, iar pe corp au apărut ulceraţii greu vindecabile.
corpul spre canalul bine, ci numai rău. Iartă gân-   Încă din copilărie fac cele mai diverse tratamente, dar 
ereditar, ca să pri- durile incorecte. Eu te iubesc.
mească pedeapsa.   fără rezultate. Am apelat apoi la ajutorul oamenilor cu
capacităţi extrasenzoriale, a vindecătorilor, a vrăjitoare-
lor etc. Amintindu-mi de fiecare dintre ei simt, in primul
Când corpul a răz- Bucuria   Dragă copile! Bucuria este rând, recunoştinţă, fiindcă s-au străduit să mă ajute aşa
bătut în afară, spi- nejustifica- bună, dar bucuria de victorie cum au putut. În mine, încetişor, s-a copt convingerea că
ritul se întoarce săr- tă a victo-   poate pricinui rău, dacă tu deşi pot să mă ajute, totuşi niciodată şi nimeni nu va putea
bătorind victoria. neL gândeşti incorect. Invaţă din
aceasta. să facă pentru mine totul până la sfârşit. Această boală nu
va trece inainte ca în conştiinţa mea să se producă schim-
Este natural că Dispreţul   Dragă copile! Fiecare are bări iar eu să mă pot descurca singur cu mine. Cum să
moaşa este îngrijo- faţă de în- dreptul să fie aşa cum este. A scapi de boală dacă nu cunoşti cauza? Cum aş putea să
rată. Spiritul învin- grijorare. dispreţui pe cineva Înseamnă
gător şi triumfător a face rău. Este nevoie să te mă ajut, dacă sunt străin pentru mine insumi, dacă nu
căruia corpul îi este   priveşti pe tine Însuţi şi dacă inţeleg ce se întâmplă in interiorul meu? De unde a în-
indiferent vede a- descoperi ceva neplăcut pen-
ceasta şi îi apare tru tine, fie aceasta Îngrijora- ceput totul? Unde am comis şi comit greşeli? Toţi încear-
dispreţul faţă de re, atunci trebuie să-I ierţi că să mă ajute din tot sufletul iar eu nu mă vindec - de ce?
oamenii îngrijoraţi   pentru ca acel ceva să nu in-   Asemenea "de ce-uri" s-au acumulat cât un car intreg şi
şi faţă de îngrijora- tre În tine. Eu te iubesc.
re. ele au inceput să mă urmărească cu insistenţă.
  Îmi amintesc mirarea mea şi senzaţia ameţitoare de
eliberare la gândul că acel "de ce?" incepuse să se

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 105/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om
  Lumina sufletului
dezlege când m-am întors de la Luule Vii/ma cu un petec dureri cu lipsa mea de înţelegere. Eu l-am rugat să-mi
de hârtie în buzunar, pe care erau expuse stresurile aduse spună ce aşteaptă de la mine şi să mă anunţe despre nece-
din viaţa anterioară. De unde au apărut una sau alta din sităţile sale. Treptat, aşa s-a şi petrecut. Cred că foarte
trăsăturile caracterului meu? De ce mă doare când văd un curând mă voi lăsa de fumat, ceea ce n-am reuşit să fac
copac singuratic? Eu nu ştiam să-mi pun asemenea între-   până acum.
bări şi pentru mine a fost un lucru neaşteptat să primesc Corpul este mai deştept decât mine, el reacţionează la
răspunsuri la ele. Simţeam, însă, că aceste legături există   fumul de ţigară prin repulsie.
  şi am aflat durerea pe care mi-o provocau. Pentru vinde- Când, la câteva zile după eliberarea de stresul eredi-
care mi s-a recomandat iertarea. Simţeam cu toată fiinţa tar m-am întâlnit din nou cu mama, m-a anunţat că pe ea
mea că este un tratament corect, dar n-a fost atât de uşor  a vrăjit-o pur şi simplu zâna cea bună - viaţa i-a devenit 
să-I urmez; aşa o chestiune simplă, iar eu nu mă descurc! mai uşoară şi mai plăcută. Mi se pare că fratele şi mama,
  Întrucât problemele s-au acumulat de demult, eu m- de atunci, au început să aibă o atitudine mai grijulie unul
am străduit să nu mă concentrez asupra mea, ci să caut şi  faţă de altul. Mi se pare că oamenii cu care m-am întâlnit,
să găsesc iertarea în rugăciune. A realiza acest lucru au început să-mi zâmbească mai des decât înainte.
treptat, a devenit din ce în ce mai uşor. Treptat, durerea a   În etapa următoare mi-a fost dat să mă întâlnesc cu
început să dispară. Când m-am eliberat de stresul din stresurile ascunse în mine.
naştere, an; încercat aceleaşi sentimente, doar că mai   De data aceasta am înţeles care era influenţa lor asu-
  puternice. Imi amintesc că pe parcursul vindecării mi se   pra comportamentului meu şi a corpului meu. În procesul
luminau ochii. Într-o seară, când am ajuns la pat nesus- de eliberare a stresurilor am simţit de câtă iubire are ne-
ţinut de nimeni, am simţit de parcă mi-ar fi dăruit cineva voie corpul meu şi m-a cuprins teama că nu voi reuşi. Am
corpul. Era atât de al meu, atât de apropiat, atât de VIU! cerut, continuu, iubire pentru corpul meu şi aceasta de ne-
Era o bucurie amestecată cu durere şi eram, într-o oare- numărate ori. Într-o dimineaţă, m-am trezit şi am simţit
care măsură şocat, conştientizând că am fost străin de el fizic  ceea ce am ştiut şi am crezut ani de-a rândul, că
 până în acea clipă, de parcă între mine şi el se afla un zid.  Dumnezeu este iubire, iar iubirea este adevărul şi forţa
Puteţi, oare, să vă imaginaţi ce bucurie se naşte când reu- de nezdruncinat în care se stinge tot ce este negativ, tot ce
  şeşti să faci un pas către tine însuţi! După asta îmi era este rău, că omul trebuie să iubească mereu. Este o expe-
mai uşor să înţeleg notiţeledespre stresuri. După câteva rienţă personală greu de explicat la nivelul. senzaţiei fizice,
  zile, am simţit căldură în coloana vertebrală, care înainte dar sper că povestea mea să nu fie percepută greşit! Cor-
îşi marca prezenţa sa în special prin durere şi că se întâm-   pul meu s-a îndreptat din interior, a devenit liniştit, s-a
  plă ceva cu cicatricea de după operaţie. Apoi, după câtva umplut de demnitate, bucurie, şi mi-a dăruit convingerea
timp, a început să se vindece şi osul traumatizat. că dacă voi păstra adevărul pe care l-am aflat, nimic rău
  Îmi asiguram corpul că nu vreau. să-i pricinuiesc nu se va mai întâmpla. Cunoscând adevărul, nu trebuie să

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 106/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om
  Lumina sufletului
ne lăsăm învinşi, chiar dacă drumul este lung. În încheiere, tească în aer şi vrea să ia hăţurile conducerii în mâinile
m-am gândit ce înseamnă pentru mine expunerea acestor  sale, atunci ea încalcă legea divină. Omul trebuie să ştie:
gânduri pe hârtie. Probabil, în primul rând, îmbrăcarea în dacă el vrea să domine, atunci să apară în viaţă ca bărbat,
cuvânt a experienţei pe care nu poţi s-o treci cu vederea dar dacă a apărut ca femeie înseamnă că acest lucru i-a
sau s-a respingi. Aceasta înseamnă confirmarea schim- fost necesar.
bărilor din mine, posibilitatea unor asemenea schimbări şi Noi venim în viaţă după alegerea liberă a spiritului
a afirmării de sine. nostru şi dacă începem să ne plângem de această alegere,
Vă mulţumesc! atunci distrugem tot ceea ce am venit să construim şi ne
trezim lângă un morman de rămăşiţe.
Din momentul în care femeia a dorit să domine, a
  Frica meilor: avut loc o schimbare calitativă în sfera vieţii sexuale: con-
  Fnca de a nu li.iubit! ceperea copiilor s-a transformat în joc sexual. Contopirea
spiritelor în iubire, după care punctul culminant este apro-
Materialismul i-a dat omenirii o lecţie de dominatie pierea fizică, s-a transformat în căutarea de poziţii pentru
a~upra femeii. Dominaţie înseamnă negativism. Pentru ~a actul sexual cu scopul de a stimula pasiunea. Bărbatul se
vIaţa să decurgă normal, este nevoie de. echilibru între străduieşte să-şi perfecţioneze tehnica sexuală, din păcate,
lumea fizică şi cea spirituală, între princîpiul feminin şi cel Iară să conştientizeze că baza plăcerii este iubirea spiritua-
masculin, adică între bărbat şi femeie. lă. Dacă un copil este conceput rură apropiere spirituală,
Partea primordială a vieţii este gândireacorectă, după atunci apare stresul lipsei iubirii. Cei care se iubesc cu
ca:e urmează respiraţia corectă, alimentaţia corectă şi adevărat nu inventează poziţii, acestea apar de la sine,
  întrucât îndrăgostiţii sunt eliberaţi de frica: "eu nu sunt 
mişcarea corectă.
corect în tot ceea ceOmul carecum
face, aşa gândeşte
este şi corect
natural.va actiona
' iubit".
.! ot ceea ce există se caracterizează prin bipolaritate, Cu toate acestea, atât bărbatul, cât şi femeia sunt în-
adIca are două faţete. Gândirea este şi ea bipolară. Există setaţi după ceva neobişnuit şi cu această speranţă, iarăşi şi
gândire logică sau raţională şi gândire emotională sau iarăşi se unesc unul cu altul, rară să recunoască dorul lor
intuitivă. Ele trebuie să se afle, de asemenea, î~ echilibru sufletesc. Desrutarea este un moment al uitării de sine
  în proporţie l: l, întărindu-se una pe cealaltă în concordan~ când omul încearcă să uite de stresurile care îl încătuşează.
ţă cu responsabilitatea şi situaţia. Uitarea este o autoînşelare. Mai bine eliberaţi-vă de stre-
. Bărb~tu~ este .întruchiparea raţiunii. El este capul. So- suri.
ţIa reprezmta sentImentele, ea este gâtuI. Dacă sotia uită că
ea nu este capul, ci gâtuI, dacă ea uită să fie fericită pentru
faptul că prin forţa iubirii ei poate să facă bărbatul să plu-
210

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 107/154


 

5/8/2018  Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

2. Acest stres se intensifică în timpul naşterii. Frica


Stresul nu mă iubeşte nimeni este cel mai mare mamei provoacă contracţiile colului uterin şi copilul, în
stres, fiindcă fără iubire nu există viaţă şi spirit. loc să alunece lin, vine ca printre hopuri traumatizând-o
Moartea corpului fizic este firească. Spiritul se atât pe mamă cât şi pe sine. Este capabil, oare, un om care
reîncamează mereu. iubeşte să provoace altuia durere? Nu! Astfel gândeşte
Pieirea iubirii este pieirea spiritului. copilul. Iar mama sa i-a cauzat durere, ca atare nu îl iu-
beşte.
Pieirea iubirii este mai rea decât moartea. 3. Copilul se naşte şi imediat aşteaptă dragostea ma-

Având această frică, omul devine slugarnic, important ternă. Deosebit


mama. Mama nu de
ştieimensă este şi,
acest lucru necesitatea
în cel maicontopirii
bun caz, cu
se
este să-I iubească cineva. Dar întrucât el este stresat - el bucură că s-a născut copilul. Imediat începe să se gân-
"trebuie" să simtă că nu este iubit - şi atunci chiar nu va fi dească speriată: "Oare totul la el este în regulă? Cu mine
iubit indiferent de amabilitatea lui. Un asemenea om este totul este bine?" Această frică apare înainte de toate. Moa-
folosit, apoi respins. El nu poate să înţeleagă de ce îl doare. şa deja ia foarfecele şi taie cordonul ombilical. Aşa se taie
Aceasta înseamnă că frica nu mă iubeşte nimeni blochează ultima speranţă de iubire şi în copil se consolidează frica
raţiunea. "eu nu sunt iubit".
Mulţi oameni varsă râuri de lacrimi şi se plâng cu Mama poate să demonstreze lumii întregi cât de mult
amărăciune
. .că au
. făcut atâta bine altora şi cu toate acestea ,
 îşi iubeşte copilul şi toată lumea o va crede, dar copilului
el sunt respmşI. Trebuiau să fie respinşi, fiindcă robii nu îi  este frică. Până când mama nu va rupe acest lanţ al stre-
sunt iubiţi. Sclavilor le este mereu teamă că nu sunt iubiti sului prin iertare, copilul nu se va elibera, dar şi mama va
iar acest stres are nevoie să fie alimentat în permanenţă 'şi avea sentimentul inexplicabil al culpabilităţii. Chiar dacă
cere în permanenţă
nimeni. Este o lecţieretrăirea
de viaţă,sentimentului nu lamăaltii.
nu căutaţi vina iubeşte
Eli- mama neagă sentimentul
un asemenea basm, totuşi vinovăţiei,
sentimentulfiindcă
vinei îlnupoartă
credeînîntr-
ea,
beraţi stresul. ' iar stresul pândeşte, adună forţă pentru a răzbate în exte-
Femeia modernă comite trei greşeli importante: rior. Un copil bolnav şi nervos constituie urmarea greşeli-
1: ~?nceperea copilului. Spiritul cupilului vine la pra- lor mamei.
g~l VI~ţl1,vede tot ce este negativ şi percepe totul ca pe o Nu puţine sunt mamele care se duc plângând să se vai-
atItudme faţă de el însuşi. Neînţelegerile dintre părinţi au te la prietene: ,,Ah, eu sărmana de mine, nefericita, sunt 
 îngropat sub ele iubirea, iar copilul vede acest lucru. El stă învinuită pentru faptul că, chipurile, nu-mi iubesc copilul
şi aşteaptă, dar întrucât mama şi-a pierdut instinctul primar  şi de aceea el este bolnav".
de creare a copilului şi, prin urmare, iubirea deschisă fată Uneori mă uit la o asemenea mamă şi văd că nu înţele-
de el, la copil apare convingerea că nu mă iubeşte nimeni.'  ge despre ce vorbesc iar copilul ei de trei ani înţelege tot.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 108/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Dacă omul vrea să înţeleagă, atunci înţelege, dacă nu do- tră că l-aţi respins cu acest stres.
reşte, atunci va căuta vinovatul care i-a pricinuit durerea. Dacă omul este cuprins de stresul eu nu sunt iubit,
Dar, din nefericire, acest lucru nu-l salvează ... atunci el ridică în faţa lui un zid al fricii şi plânge şi se
La sfârşitul secolului XX stresul nu mă iubeşte nimeni tânguie că el nu este iubit, dar iubirea nu poate să pătrundă
a atins cota maximă. la el prin acel zid. Dacă bărbatul sau femei~ au ~~ c~ac.t~r
În principiu, dacă la naştere, copilul nu îşi ţine capul şi slab, atunci sunt striviţi sub povara plângenlor ŞIlllVlllUln-
nu fixează cu ochii săi ochii mamei, atunci el are stresul lor. Dacă au o fire puternică, de luptător, ei încearcă să ac-
fricii. Rezultă că mamele moderne trebuie să le ceară ierta- tioneze dar auzind învinuirile nefondate, după câteva în-

re copiilor pentru greşelile comise, să se ierte pe ele însele, ~ercări


nu mă 'încep
iubeştesă nimeni,
se supere. Dar dacă
situaţia la rândullor
se complică au stresul
şi oamenii se
şi să-şi ceară iertare de la corpul lor. Copiii, de asemenea,
trebuie să-şi ierte mamele.   îndepărtează spiritual unii de alţii.
Femeia reprezintă sentimentele, dar nu uitaţi că şi Unele mame îşi condamnă soţul şi copiii că nu le iu-
femeia are raţiune. Bărbatul reprezintă raţiunea, dar besc.
credeţi-mă, şi bărbaţii au sentimente. O astfel de femeie este nefericită, fiindcă toată lumea
Prin teama că va dispare iubirea, omenirea pierde. sim- o evită. Sotul şi copiii sunt nefericiţi deoarece ea nu crede
ţul realităţii. Din teamă că soţul nu mă iubeşte, femeile in- că ei o iubesc. Aceste familii trăiesc într-un cerc închis,
ventează tot felul de trucuri: capricii, reproşuri, neputinţă, torturându-se unii pe alţii. Deseori neînţelegerea este atât
se îmbolnăvesc, dorind să ţină bărbaţii lângă ele. Toate as- de mare încât consecinţa este divorţul şi oamenii, cu sufle-
tea provoacă nevroza, al cărui prim semn este durerea de tele rănite, se împrăştie care încotro fără a-şi găsi fericirea,
cap. Bărbaţii, fie deprimaţi, fie supăraţi, dau din mâini şi fiindcă îi împiedică stresul.
preferă să tacă, până când îşi pierd răbdarea. Şi la unii şi la Totuşi, există ieşire din situaţie.
În subconştientul său, cel care este stresat că nu este
alţii cum
aşa abordarea este una
sunt eu?". şi aceeaşi:
Problema "De ce el (ea) Durerile
este neînţelegerea. nu este iubit, doreşte să fie bun şi demn de a fi iubit. Această ne:
de cap, gât, umeri, mâini sunt provocate de stresul nu mă  cesitate este atât de puternică, încât îl obligă pe om Să-I
iubeşte nimeni. Majoritatea oamenilor neagă acest lucru, umilească pe alţii doar ca să pară el mai grozav, superior
fiindu-le fiică să nu se arate slabi. Omul nu con~t~entizea- altora. Aceşti oameni distrug tot ce au mai scump, deoare-
ză cât de distructiv poate fi stresul. Cel care simte totuşi că ce mintea lor nu poate să raţioneze logic din cauza răutăţii
există în el această frică înţelege că aceasta îi poate provo- provocată de stres. Ei leagă prietenii cu cei care î~a~ută să-
ca un comportament lipsit de logică. i ponegrească pe alţii şi-i dispreţuiesc în acelaşI tI~p. p~
  Iertaţi stresul că a pătruns în dumneavoastră. Iertati- cei care seamănă cu ei. Această problemă este grea ŞItnsta.
vă că l-(lţi acceptat. Cereţi-i iertare corpului că i-aţi p;o- Ea se naşte de regulă la femeile în vârstă. Ei cauzează
vocat rău. Cereţi-i iertare soţului sau soţiei dumneavoas- suferinţă copiilor şi apropiaţilor lor, dar nici ei înşişi nu

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 109/154


 

5/8/2018
  Luule Viilma  Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

suferă mai puţin. Oamenii care au foarte multe stresuri de- Numai omul liber este iubitor şi curajos. Orice spirit
vin agresivi provocându-Ie altora durere. Iar cei care fac visează la faptul de a se perfecţiona. Spiritul captiv nu
acest lucru îşi pricinuiesc lor o durere dublă. poate să facă acest lucru corect - el începe să bată drumu-
rile fricii, luptă şi suportă înfrângerea întrucât nu vede fap-
  Dragi cititori! Iertaţi-vă bunicii, fiindcă i-au lipsit de tul că frica trebuie eliberată.
iubire pe părinţii dumneavoastră. Iertaţi-vă părinţii că nu- Dorind să scape de defecte, unii oameni încep să se
  şi înţeleg propriile necazuri. Iertaţi-vă pe dumneavoastră schimbe imitând sexul opus:
că aţi acceptat supărarea, sentimentul de neajutorare, - femeile devin mai raţionale şi mai bărbătoase;
sentimentul că părinţii nu vă iubesc, disperarea, care vă
obligă să vă îndepărtaţi de părinţi. Părinţii sunt aleşi de - bărbaţii
Astfel se devin mai sentimentali
înfăptuieşte şi mai feminini.
violenţa omului împotriva pro-
voi înşivă şi această durere este lecţia voastră. priei persoane, iar de aceasta suferă chakra plexului solar.
Din cauza violenţei asupra propriei persoane apare ulcerul
Acuma singuri trebuie să vă hotărâti dacă să deveniti apoi cancerul.
un om rău, întrucât aţi lăsat să pătrundă in suflet sentime~- Ieşirea din situaţie este eliberarea stresului, atunci în
tul că mama nu vă iubeşte şi tot singuri să hotărâti să vă noi va putea să intre acea iubire de care avem atâta nevoie,
eliberaţi de stres. Dacă veţi înţelege că mama s~u tatăl invizibilă în totalitate, a forţelor spirituale: cu toţii avem
dumneavoastră se comportă urât din cauza stresului şi că, un mentor, ajutoare, îngeri păzitori. Eliberând stresul cu-
de fapt, sunt oameni buni, veţi putea să iubiţi. răţim în noi locul pentru a accepta binele, apoi descoperim
Priviţi-o pe mama sau pe tatăl dumneavoastră ca pe un cu uimire că suntem iubiţi.
om care a greşit. La fel se comportă un şef căruia îi este Atât femeia cât şi bărbatul au nevoie unul de celălalt.
teamă că nu este iubit. Pentru a cuceri iubirea devine des- Este o necesitate extrem de mare, fiindcă omul are nevoie
pot şi începe să-i terorizeze pe alţii, fiindcă simte nevoia
să demonstreze că este mai demn şi mai bun decât toti. El de desăvârşire
Ce chiar dacă
este desăvârşirea? Este nu conştientizează
familia acestÎntrucât
= soţie + soţ. lucru.
singur nu recunoaşte acest lucru, ci chiar îl neagă. ' frica nu mă iubeşte nimeni şi necazurile care rezultă din
Dacă un asemenea şef are un subaltern cu acelaşi stres cauza stresului blochează unitate a firească, aceasta pro-
nu mă iubeşte nimeni, subaltemul se va strădui să-i cuce,. voacă decepţia, după care urmează disperarea, încercarea
rească dragostea şefului, dar nu conştientizează că îl ener- de a corecta ceva, o nouă dezamăgire, frica pentru viitor,
vează pe şef cu stresul său. Dacă în aceeaşi instituţie există răutatea dorinta, de a umili, de a te răzbuna etc.
,

un şef de secţie, acesta se află într-o situatie mult mai Apoi urmează gelozia, apare cârnpul de luptă unde nu
complicată. Stresul îl va face sclav, şef şi subaltern, fiind- există învingători. La prima vedere, avantajul este de par-
că spiritul are nevoie de cât mai multă iubire - stresul bi- tea bărbatului. El are pumnul greu şi glasul puternic, fapt
ciuieşte. .
ce şi duce la idolatrizarea bărbatului de către femeie.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 110/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

Bărbatul consideră că soţiei îi este teamă şi devine tiran. invidios este blocată de frică. Săjie şi aituliafel de bun ca
Bărbaţilor! Chiar dacă nu conştientizaţi, voi divinizaţi   Mine, dar nicidecum mai bun. Lupta iraţională pentru su-
slăbiciunea femeii şi sentimentele ei puternice. Le sunteţi premaţie, nu alege mijloacele.
superiori prin forţă, dar prin sentimente - niciodată. Aveţi
nevoie de femeie ca să vă simţiţi mai puternic. Bărbatul Este extraordinar de plăcut să manifeşti mărinimia faţă
care ridică mâna asupra femeii, chiar şi în gând, devine de aceia care provoacă milă, iar apoi să consideri acest lu-
slab şi drumul lui se duce în jos, în spirală. cru ca un merit. E ofensator când acest om jalnic nu apre-
Femeilor! În loc să deveniţi mai puţin emotivă, iertaţi- ciază binefacerea mea, ci dimpotrivă, râde de ea. - Dacă
vă soţul că nu înţelege că trebuie să-şi elibereze frica şi gândim în acest fel este total greşit.
eliberaţi frica dumneavoastră proprie. Atunci soţul nu va
mai căuta "femeia adevărată", fiindcă o va descoperi la el Când nu mă cuprinde teama că eu nu sunt iubit, atunci:
acasă. Femeia care şi-a eliberat iubirea de sub puterea fri- • dăruiesc un lucru preţios şi nu un fleac,
cii, întotdeauna atrage bărbatul prin iubirea sa. Iubirea • nu aştept mulţumire - pe mine şi aşa mă iubesc,
poate fi atrasă doar de iubire. Nici o condiţie sau pretenţie • cel care primeşte mulţumeşte şi pentru un fleac -
nu va face acest lucru. Nu vă va ajuta nici faptul că sunteţi  în el este inclusă şi iubirea mea.
frumoasă, deşteaptă, fidelă, gospodină, îngrijită, grijulie Dacă adversarii ar renunţa la dorinţa ca celălalt să de-
etc. Doriţi să cuceriţi dragostea soţului? Iubiţi-vă pe dum- vină la fel ca Mine, dacă ar învăţa să se bucure că el sau ea
neavoastră, eliberaţi-vă de stresuri ca să puteţi să fiţi iubită nu este ca mine şi ar fi fericiţi să-i ofere lui sau ei ceea c~
şi nu veţi mai plânge dincolo de zidul fricii că nu sunteţi au, plăcerea ar fi deplină. Femeia şi bărbatul sunt cr~aţl
iubită de soţul dumneavoastră. pentru ca să se completeze reciproc. Cel puternic devme
Cine nu vrea să renunţe la dorinţa de a domina şi în- mai puternic dacă,î1 sprijină pe cel slab - bărbatul pe fe-
treabă mereu de ce eu, de ce nu el, primeşte în cele din meieCine
-fizic,nu femeia pe bărbat - sufleteşte.
urmă ceea ce merită - o căruţă distrusă. Învinuirea per- oferă, nu primeşte.
manentă provoacă furia, gelozia, ostilitatea, care le pro-   Dacă hOţeşti, te hoţeşti pe tine
voacă femeilor cancerul la sân. Tinerii sunt capabili să simtă satisfacţie întrucât ei nu
Când în om se instalează frica "eu nu sunt iubit" îi dis- se îneacă în stresuri. Aduceţi-vă aminte de dragostea din
pare capacitatea de a gândi critic. El vede în fiecare om un tinerete. Se spune că tineretul e stricat. Acest lucru nu este
rival care posedă ceva mai bun şi care poate să-i diminu- adevă~at. Dar spiritele tinerilor încă din copilărie văd ce
eze importanţa. Şi deci - cel înjosit nu este iubit. Un vecin creează teama că "eu nu sunt iubit". Ea înalţă un zid de
norocos sau o femeie frumoasă trezesc teamă. Aşa apare netrecut între tată şi mamă care ar trebui să alcătuiască un
forţa uriaşă a invidiei cu toate manifestările ei, de la   întreg unitar. Spiritul suferind năzuieşte spre iubirea salva-
calomnie până la îmbrânceli, fiindcă înţelepciunea celui toare pentru a cuprinde măcar ceva, pentru a nu uita desm-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 111/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
tarea care i-a permis lui să pătrundă în corpul fizic. Când cedez ei locul, atunci nu mai poate bombăni.
 în baia publică se întâlneşte un băiat mic şi o fată şi încep Este Voia Divină. Dacă vrei ceva şi nu ţi se oferă, tre-
cu curiozitate să se uite unul la altul, mamele imediat buie să te schimbi tu şi se va schimba şi atitudinea celor
 încep să-i dojenească: "Ruşine. Ruşine." din jur faţă de tine.
Ruşine trebuie să-ţi fie de acţiuni şi nu de existenţă. Copilul lipsit de iubirea părintească, o va căuta în altă
Ruşine trebuie să-i fie mamei care nu i-a povestit co- parte. Din păcate, teama că "nu sunt iubit" este deosebit de
pilului său despre faptul că femeile şi bărbaţii sunt alcătu- mare la copii. l)ovadă este comportamentul lor, lipsa re-
iţi diferit şi acest lucru trebuie înţeles corect, pentru a trăi zultatelor la învăţătură, nervozitatea, desele îmbolnăviri.
şi a se comporta corespunzător cu sexul propriu. Spiritul ştie ce-i trebuie şi spiritul tânăr este în mod
Regulile comportamentale sunt legi ale vieţii acumula- deosebit sensibil, dar raţiunea lui nu poate să recunoască
te în familie, în şcoală, dar şi prin autoeducaţie, prin dorin- acest lucru. Are nevoie să fie înţeles şi la urma urmei, în
ţa de a te schimba. unele cazuri, el va găsi un asemenea om care-l înţelege în
De când înţeleg ce înseamnă să fii bărbat - de la micul rândul oamenilor de acelaşi sex. Apar relaţiile homosexu-
copil până la bătrân, ei simt bucurie oferind sprijin femeii ale, care pot aduce plăcere în decursul unui timp îndelun-
. slabe. Dar sexul feminin care are o puternică forţă sufle- gat, dar totuşi aceasta nu este perfecţiunea şi uniunea
tească trebuie acum, cu ruşine, să aplece ochii - setea de divină.
  îmbogăţire materială a făcut femeia oarbă sufleteşte. Fe- Când o femeie uneşte cu o altă femeie părţile sale pu-
meile se supără când bărbaţii nu le invită să treacă înaintea ternic emoţionale şi părţile sale slabe fizic, atunci senti-
lor şi nu le cedează locul. Aceasta este sentimentul trium- mentele mai degrabă încep să scapere scântei. Una dintre
fător că "EU AM DREPTUL!" Dar problema constă în partenere trebuie să semene cu un bărbat, altfel uniunea se
faptul că dreptul se stabileşte de către legile statului iar destramă. Aceasta poate să reuşească numai în exterior.
drepturile vieţii se cuceresc de către legile care pornesc Schimbarea sexuluiuneşte
Când bărbatul este o cu
autoînşelare.
un alt bărbat părţile sale slab
din inimă.
Ce drept am eu, o femeie sănătoasă, să-i cer unui băr- emoţionale şi părţile fizice puternice, atunci uniunea du-
bat tânăr, dar bolnav, cu faţa palidă şi privirea stinsă de rează mai mult, întrucât suma sentimentelor devine mai
durere, să-mi cedeze locul? El, însă, UOfcşte să-mi cedezt: puternică şi liniştea sufletească vizibilă se păstrează mai
locul fiindcă educaţia, bunul simţ, etc., nu-i permit să pro- mult. În schimb suferă mai mult partea fizică, întrucât
cedeze altfel. Eu, din iubire faţă de el, ar trebui să-I refuz. fiecare organ al corpului trebuie să îndeplinească acea
Un tânăr poate să-i ofere locul unei femei, cu bucurie, functie cu care a fost înzestrat.
dacă aceasta îl roagă politicos. Acelaşi tânăr poate să nu-i IAR' TEAMA CĂ "EU NU SUNT IUBIT" continuă să
ofere locul unei femei în vârstă cicălitoare. De ce? Oare nu mocnească ca un foc sub cenuşă şi acţionează în mod dis-
este clar? Cea care bombăne vrea să bombănească. Dacă îi trugător. Stresul va ajunge la suprafaţă ca erupţia unui

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 112/154


 

5/8/2018   Luule Viilma  Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

vulcan. Tinerilor le este ruşine, neînţelegând ce înseamnă iar femeia nu trebuie să dorească să deţină rolul preponde-
ruşinea - aceasta este teama de a-ţi recunoaşte propria rent. Asta nu înseamnă că femeia trebuie să stea acasă şi în
esenţă. mod exclusiv să se ocupe de educaţia copiilor. Femeia tre-
Stresul nu mă iubeşte nimeni se manifestă diferit la buie să-şi ocupe de asemenea locul său în viaţă.
bărbaţi şi la femei. O fată sentimentală, dar care doreşte să Femeia care doreşte să domine, se îmbolnăveşte de
domine, începe fie să cerşească iubire, fie să o ofere. Din boli bărbăteşti (de exemplu, radiculită 10mbară sacrală
dorinţa de a fi lăudată ea devine foarte ascultătoare, fie, precum şi alte îmbolnăviri ale părţii inferioare a corpului).
devine capricioasă, dacă frica depăşeşte limita. Pentru a fi Bărbatul care are o atitudine negativă faţă de superioritatea
iubit, un
birea, el tânăr
începedoreşte să înlăture
să se agite tot ceea
şi să lupte ce împiedică
pentru iu-
a cuceri iu- femeii are necazuri
Există o ieşire similare.
prin eliberarea de teama că "nu sunt
birea. Prin creşterea stresului are loc procesul invers: fata iubit" şi atunci se eliberează şi raţiunea. În acest fel dum-
devine agresivă, iar băiatul devine apatic sau arogant, adi- neavoastră vă veţi găsi locul în viaţă.
că neagă existenţa problemelor pentru a nu părea timid. Cine îşi impune să trăiască în aşa fel, încât să fie a-
În decursul vieţii, sentimentele se însumează şi femeile şi great de toţi, se distruge pe sine şi întreaga sa familie. Cine
bărbaţii vârstnici ajung să fie foarte diferiţi. După parcur- crede că munca sa - serviciul este mai important decât iu-
gerea a 77 ani de viaţă începe din nou vârsta copilăriei; birea, pierde iubirea. Munca nu este iubire, dar iubirea este
prin aceasta se explică sinceritatea bărbatilor la această muncă ...
vârstă. Ei nu neagă teama lor că "nu sunt' iubiţi". În Îm- Îmi amintesc un băiat de 13 ani care avea coloana ver-
părăţia Divină bărbatul este principala creaţie. Bărbatul tebrală deformată şi căruia i-am spus: "îţi este atât defrică
fără stresuri este un foarte bun conducător, lui i se supun de tatăl tău, încât ţi s-a deformat coloana, iar capul îţi
toţi cu bucurie. Dacă şeful are o soţie iubitoare, atunci ea este greu şi te doare pentru că acolo este teama că nu eşti
contribuie
Dacă femeiala ţine
avansarea
frâiele, soţului
atunci şi pe scara
numai profesională.
cu ajutorul iubirii iubit". Copilul care privea tot timpul în pământ s-a uitat la
mine cu o privire pătrunzătoare şi a strigat disperat: "Toţi
ea va atinge rezultatele necesare. Dacă femeia doreşte să îmi spun că eu am o căpăţână din lemn! Mie aşa mi-e de
conducă folosindu-se de procedeul bărbătesc, atunci se rau~ f"  
.
.naşte un conflict Îl! instituţia respecti v ·ă şi în sănătatea Copilule, iartă teama că nu eşti iubit  şi căpăţâna ta de lemn
femeii însăşi, precum şi în sănătatea bărbatilor subordonati va deveni un cap deştept. Până acum frica nu a dat voie să
el.. "

ti
, se deschidă mintea. Coloana ta vertebrală va începe să
Bărbatul trebuie să-şi ocupe locul său în viată. Dacă se îndrepte şi îţi va deveni clar că părinţii te iubesc. Pur şi
el nu face acest lucru, atunci este osândit să sufere. Ca simplu ei au fricile lor.
urmare a acestui lucru are loc o luptă permanentă pentru Reacţia la tineret şi la copii este identică, aşa cum îmi
putere între bărbaţi şi femei. Bărbatul trebuie să domine, arată experienţa comunicării zilnice cu ei. Cu adevărat

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 113/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma   Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

bravo lor! Ei nu întreabă niciodată: "Eu nu am făcut nimic pisica şi cu coada mătură rarâmiturile. Firul fricii se elibe-
rău, de ce trebuie să cer iertare? Ceilalţi trebuie să-şi rează şi mă loveşte dureros, întrucât cu trecerea anilor,
ceară iertare de la mine". Până în prezent eu nu am în- firul a acumulat greutate şi s-a transformat în frânghie.
tâlnit nici un asemenea tânăr, în timp ce bătrânii se încă- 2. Autosugestia. Frica este asemănătoare.cu un şoricel,
păţânează în permanenţă. care se agaţă de plexul solar cu coada lui lungă şi neagră.
Teama adulţilor a cărei prezenţă ei o neagă, blochează Eu încerc să mă autosugestionez: "Totul este bine şi va fi
de asemenea, capul. La judecată, inculpatul este obligat să  şi mai bine". De zece ori, de o sută de ori, de un milion de
ceară iertare victimei, iar victima iartă cu erufie sau cu in- ori. Ca şi grăunţele aurite se adună într-o grămadă mare şi

dulgenţă: " esteeste


Oare aceasta important
iertare?caOameni
eu să fiubuni!
mai oun decât el!".
Străduiţi-vă să eu
unamăcranţ,
bucur.cranţ,
Totulcranţ
este ...bine. Iar el, acest
Şoarecele şoricel, face
a acumulat forţăîntr-
iar
  înţelegeţi că duşmănia rămâne duşmănie şi se intensifică şi acum nu mai este aşa de uşor de prins ...
mai mult dacă o înjosim prin jubilare victorioasă. Cauza a 3. Să spui negru când e alb. Mă îngrijorez, mă îndo-
fost provocarea, iar infracţiunea a fost efectul. Va fi corect iesc, simt nesiguranţă, cred în semne, simt timiditate, sfi-
dacă provocatorul cere scuze, iar vinovatul (efectul) iartă. ală, sunt plină de complexe, justific îngrijorarea mea, o ar-
Numai atunci vinovatul poate cere iertare pentru faptul că gumentez, caut vinovaţi, dar nu îndrăznesc să spun: " MI-
el a ridicat mâna. E FRlCĂ". Frica este un cuvânt dur. Aşa de dur, încât eu
Provocatorului îi va apărea o altă teamă. Frica, pe mă-  încep să mă înşel pe mine însămi sau să neg evidenţa, pen-
sură ce creşte, provoacă răutate. Astfel, liniştea sufletească tru ca să nu recunosc în sinea mea teama.
nu se instalează. Este ciudat că oamenii ca mase populare 4. Negarea. Tot ceea ce nu văd cu ochii şi ceea ce nu
  în mod inconştient sunt înclinaţi spre autoînşelare. pot atinge cu mâna se poate nega, deşi toate acestea e-
xistă. Fie el sentiment de vină, de frică saU de ură, acesta

 îşi face treaba lui în ciuda negării.


Cu cât se afundă mai mult omul în lucrurile materiale,
1. Uitarea. Închipuiţi-vă că în mine intră teama şi se cu atât mai mult se autoînşeală. Înghite atâtea preparate
fixează în plexul solar. Eu nu o doresl.: :;>imi-e frică de ea. hormonale, încât oasele se înmoaie până la fracturare. El
Pentru a nu o vedea, eu îndepărtez fâşia de teamă de pe are pentru orice o justificare dar despre frică nu doreşte să
ochLşi o trag după mine, ca pe o aţă, şi o ascund după colţ vorbească... Frica blochează suprarenalele, iar omul în-
şi o presez cu o piatră mare. Ea va sta ascunsă acolo un an, ghite preparate hormonale şi se gândeşte cu groază la efec-
doi ani, zece ani. Eu mă distrez liber întrucât ea nu mă tele secundare.
stânjeneşte şi mă cred pe mine însămi când spun: "Eu nu Priviţi-vă în oglindă, oameni dragi! Dacă aveţi o cu-
simt frica". Piatra se sfărâmă totuşi. Într-o bună zi vine loare nesănătoasă a feţei, dacă aveţi o privire indiferentă,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 114/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Lumina sufletului
  înfricoşată sau istovită, dacă aveţi pungi sub ochi, spatele   jumătate de cuvânt şi simţiţi că v-aţi săturat de repetarea
gârbovit, tenul îmbătrânit, mâinile neîngrijite etc... _ multiplă a uneia şi aceleiaşi idei. Spiritul dumneavoastră
rezultă că în dumneavoastră se cuibăreşte TEAMA CĂ: este mai deschis, dar acest lucru nu vă dă dreptul să scur-
"EU NU SUNT IUBIT'. tati, educatia
, altora. După experienţa mea eu văd că repeta-
Eliberaţi-vă frica înainte de a cumpăra de la farmacie rea este extrem de necesară.
toate medicamentele şi de a simţi cu disperare că începeţi Totuşi, în activitatea mea, uneori, m-am izbit şi de fap-
să vă pierdeţi minţile. Folosiţi-vă măcar o oră de recoman- tul că sunt aţintiţi spre mine ochi care nu văd şi mă ascultă
dările mele pentru eliberarea stresurilor, şi priviţi-vă apoi urechi care nu aud. Nu este vorba despre faptul că oamenii
 constata
în oglindă. Dacăcă nu vetisunt
observa
'

schimbări
viaţă şi esentiale veti
,
sunt orbi sau surzi. Eu ştiu că ei după ce pleacă vor spune:
, ,

măcar ochii plini de capul nu mai "Ne-a îndrugat o 'grămadă de fleacuri despre iertare, iar 
este greu.
eu sufăr în continuare la fel ca înainte." De fapt pot să se
Atunci când totul vă irită, vă face să plângeţi, nu vă   îmbolnăvească şi mai puternic, întrucât nu au încercat să
găsiţi locul, doriţi să spargeţi ceva sau să vă certaţi cu   înţeleagă şi s-au supărat, nerecunoscând faptul că se supă-
cineva etc... înseamnă că stresul dumneavoastră a depăşit ră pe ei înşişi. În acest caz, sănătatea chiar trebuie să se în-
limita şi s-a transformat în ură, răutate, care caută posibili- răutăţească. Dar peste câteva zile, criza trece şi într-un
tatea de a-i distruge pe alţii sau pe dumneavoastră înşivă. mod uimitor apare destinderea.
Omul încetează să mai raţioneze, nu-şi mai dă seama de Acum, acest om va reflecta totuşi cât de puţin, în ciuda
faptele sale, fiindcă mintea lui este blocată de stres.   încăpăţânării raţiunii. Pentru conştiinţa corpului său, situa-
Eliberaţi stresul. Acesta a apărut nu pentru a vă face ţia s-a limpezit însă. Asta pentru că trupul a ascultat con-
rău. Dumneavoastră singur l-aţi înglobat în sine, întrucât versatia noastră.
vă este necesar ca prin el să învăţaţi. El este prietenul Uneori, sunt întrebată de ce nu-i refuz pe cei care nu
dumneavoastră.
văţătură a acestuiAveţi dreptul
prieten să alegeţi dacă primiţi o în-
sau nu. vor să se ajute. Sinceră să fiu s-a întâmplat să refuz, dar nu
pentru că erau oameni răi sau criminali. Erau oameni care
Eliberaţi-vă stresul şi nu veţi mai plânge, nu veţi mai fi nu doreau să înţeleagă nimic, îşi negau cu încăpăţânare
iritat.
greşelile, considerau că numai ei au dreptate şi credeau că
Iertarea li se pare oamenilor un lucru greu şi atât dt sănătatea poate fi cumpărată cu bani. Sănătatea nu o cum-
  înfricoşător, încât ei încearcă să găsească alte ieşiri: medi- peri nici cu toate comorile din lume.
taţii, antrenarea corpului fizic, diferite metode orientale de  Nu se reuşeşte nimic dacă omul nu doreşte!
restabilire a energiei. Credeţi-mă, fără iertare nu se poate!   Dacă doreşte însă, omul poate orice!
Cui îi este frică să ierte, aceluia îi este dat să treacă prin În acest caz îi trebuie numai educaţie şi un profesor.
calea suferinţei, întrucât primordială trebuie să fie gân- Până în prezent nimeni nu a plecat de la mine fără să pri-
direa. Iertaţi-mă, dacă dumneavoastră mă înţelegeţi din mească o asemenea explicaţie.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 115/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma  Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

E.xistă mulţi oameni care şi-au însuşit şi urmează foar- mâinile lui a strălucit un cuţit. Femeia nu a reuşit nici
te .strIct "preceptele adevărate" şi gândirea standardizată şi măcar să se sperie. Dintr-odată în capul ei au fulgerat
~rm ac:asta ei ţin spiritul în captivitate. Cea mai răspândi- cuvintele pomite din inimă, la care nu s-a aşteptat nici-
ta boala la asemenea oameni este nevroza: spiritul încearcă decum: ,,Eu te iert, prostule, tu nu-ţi dai seama ce faci ..."
să se ~libereze, iar raţiune a nu permite. Pentru mai multe cuvinte nu a ajuns timpul. În acelaşi
I~ asemenea cazuri eu simt că trebuie să recurg la moment ea a fost apucată de guler şi smucită în picioare, a
constrangere - întrucât şi copiii sunt con strânşi ca să în- fost scuturată ca un sac gol şi "binecuvântată" cu următoa-
veţe, pentru ca ulterior să le fie mai uşor. Îi rog să mă ierte rele cuvinte: " Tu, căţea, nu meriţi nici săfii omorâtă". A-
pentru faptul că îi constrâng şi le explic tot ceea ce este o-
bligatoriu. poi
treziti-aîn scuturat
mijlocul poalele,
drumului.i-aca dat înapoisinguratic,
un stâlp geanta şi... eacum
ca şi s-a
Se poate ca următorul exemplu povăţuitor mă va ajuta  în jurul ei n-ar fi fost niciodată nimeni.
să ilustrez o asemenea abordare. - "Abia când am ajuns acasă am început să analizez
cele întâmplate, iar. acum sunt sănătoasă'" - a încheiat
femeia jubilând de bucurie.
E x e m p 1u din v i aţă:
. A .venit la mine o femeie de vreo patruzeci şi cinci de Nu ştiu de ce eu nu refuz să învăţ pe nimeni.
am, mIcă de statură, care mi-a spus: Fiind mediator eu vă transmit învăţătura însuşită de
- "Vă amintiţi? Am fost la dumneavoastră acum două mine. Dacă în sufletul meu va apărea neliniştea pentru
luni şi n-am crezut nimic, iar acum sunt sănătoasă." sănătatea oamenilor din cauză că ei doresc cu încăpăţânare
- " Cum v-aţi însănătoşit, dacă nu credeti?" să fie bolnavi şi nu cred în bine, atunci eu iert neliniştea
- " ~i-aţi sp~s că, dacă am venit, să a~cult, poate îmi pentru faptul că ea a apărut. Mă iert pe mine pentru că am
va fi- de" Ceajutor. VIaţa viaţa?"
v-a arătat va arăta."
- am întrebat-o. primit-o.
din cauza Îineliniştii
cer iertarepentru
corpului, că i-am
sănătatea provocat Îmi
oamenilor. dureri
cer
. ! ' 1 i:a povestit că trăieşte într-o suburbie a oraşului iertare şi de la oameni că le-am provocat rău obligându-i
Talhn. Intr-o seară de vară, întorcându-se de la serviciu a să se vindece.
vo:,;elvat cu coada ochiului că este Uflllălltă de un tânăr Voinţa omului trebuie să fie liberă.
beat, d~ .statură înaltă, ce se apleca înainte pentru a-şi păs- Apoi din nou transmit învăţătura celor care o acceptă,
tra echIlIbrul, aşa cum fac de obicei cei în stare de ebrieta- care au nevoie de ea pentru a intra într-un ciclu nou.
te.. Ea şi-a continuat drumul cufundându-se în gânduri. În procesul redactării acestei cărţi, activitatea asupra ei
Mai departe totul s-a petrecut fulgerător. Dintr-o dată a câteodată s-a întrerupt, ceea ce este de înţeles pentru orice
fost apuc~tă ~e gât. În cli~a următoare ea era culcată pe autor şi ceea ce, în acelaşi timp, întotdeauna a înlesnit apa-
spate, apasata de genunchIUl atacatorului la pământ. În riţia unui capitol nou. Consider că trebuie să prezint mate-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 116/154


 

5/8/2018   Luule Viilma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Lumina sufletului
rialul aşternut de mine oamenilor în aşa fel, încât ei să-I
  înţeleagă şi să-I poată folosi. E x e m p 1 u din v i a ţ a mea: ...
Experienţa mea de fiecare zi cu bolnavll. mI-a
Viaţa este simplă dacă cunoaştem şi utilizărn legile ei,
demonstrat că stresul nu mă iubeşte nimeni are neVOIede o
dar pentru a le cunoaşte este necesar să ni le însuşim, iar
acest lucru nu este aşa de simplu de facut. explicaţie mai exactă. Gândind cum să se reali~eze aces~
lucru, seara, stând în pat, am început să cer aJutorul. lUi
Ca şi cartea însăşi aşa şi actualul capitol s-a scris cu
Dumnezeu. Am aţipit o oră şi trezindu-mă cu capul lim-
dorinţa de a fi foarte pe scurt, concis şi clar, dar a apărut o
pede, am început să cer iertare de la teama că "eu nu sunt 
  într~rupere în activitate în timpul căreia eu am primit o
iubit".
lecţIe, despre care aş dori să povestesc cât se poate de
amănunţit. Eu te iert pentru că ai venit la mine.
Eu mă iert că tl?-amprimit.
De mu~t~.ori mi-a fost dat să văd cum oamenii neagă Eu cer iertare de la corpul meu pentru că astfel i-am
prezen.ţa fncll "eu nu sunt iubit" în ei înşişi ..Ei au capul
putermc blocat. Le sunt ţintuite sentimentele, le este îngre-   făcut rău. .. ~ . .
Dintr-odată a apărut necesItate a de a-mI mchipUI ce ar
unată gândirea logică şi în acest caz negarea - este o ches-
fi fost dacă într-adevăr pe mine nu m-ar fi iubit nimeni.
tiune obişnuită. Se obişnuieşte să se spună: gândeşte co-
Dar absolut nimeni.
rect. Omul care poartă în sinea sa teama că nu este iubit 
Această groază este imposibil de descris. Eu am tre-
nu este în stare să înţeleagă ce înseamnă să gândeşti corect.
murat şi m-am scuturat, simţeam că mă împ:ăştii la su?r~-
După părerea acestuia, el gândeşte absolut corect. Câti oa-
fată. Aceasta a fost presimţirea sfârşitului, dm care a lipSIt
meni sunt care nu au un asemenea stres? Aproape 6ă nu
te~ma de moarte. Capul mi -a rămas limpede.
sunt asemenea oameni. Cine neagă, acela consideră incon-
ştient că este superior altora. Eu m-am apucat să iert acest sentiment. O dată. De
două ori. De trei ori... Groaza s-a transformat în sentimen-
Lucrând asupra propriilor stresuri, eu am înţeles că în-
Iă~ând stratul lor superior, literalmente coaja, noi desco- tul eliberării. Eu, în mod conştient, am încercat să reţin
sentimentul de a te afla în această groază. Eliberarea
penm sub aceasta adevărate zăcărninte de stresuri. La în-
creierului a acţionat liniştitor. Corpul a devenit cald şi
ceput, eu nici nu am ghicit acest lucru. Stresurile încep să tremuratul a trecut.
t:rujJă ca dintr-un vu~cÎ;tI1.
Cu multi ani înainte de a mi se descoperi calităţile de
Când cineva aplică metoda de eliberare a stresurilor
vindecătoar~, îmi amorţeau mâinile şi umerii. Înainte î~i
din curiozitate sau din necesitatea de a se ajuta pe sine, p~
explicam acest lucru ca fiind din cauza m~ncii fiZIce
parcursul următoarelor zile, va încerca o stare de entuzi-
foarte grele din copilărie. Când veneam acasa cu sacoşe
asm şi de cunoaştere emoţională a propriei persoane, după
care urmează o reacţie violentă. pline cu produse alimentare, iar pe al~turi treceau doamn~
elegante cu geanta pe umăr, oflam dI~ g~e~. ~şa. cu~ aţI
putut ghici, şi eu am simţit că nu sunt IUbIta, ca mmem nu

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 117/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma  Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

are nevoie de mine, că nu valorez nimic, etc. Ce să ascund, - Partea stângă - problema cu soţul; ieri cu soţul a fost
câteodată am ajuns până la furie. Un sentiment cunoscut totul în regulă, înseamnă că durerea este legată de alţi băr-
multora, nu-i aşa?
baţi;
După procedura iertării, care a durat, probabil, câteva - Durerea este evident rea - răutate =furie;
ore, am adormit, iar când m-am trezit am mai repetat ier- - Mişc corpul şi simt o înţepenire între omoplaţi, în
tarea încă o dată. Am constatat cu plăcere că stresul s-a consecinţă, durerea este legată de sentimentul culpabilităţii
diminuat.
 /  sau de învinuire.
(N.B. L-am eiiberat de mai multe ori şi întotdeauna mi
se ameliora starea sănătăţii).
Dimineaţa, m-am trezit mult mai vioaie, dar când m- Meditând la ceea ce s-a întâmplat ieri, eu, rară o difi-
cultate deosebită, găsesc cauza:
am ridicat din pat, la cea mai mică mişcare simteam o du- - Supărarea pe cei care învinuiesc pe alţii în legătură
rere ascuţită în mâini, în umeri, şi în coloana c~rvicaIă. O cu faptul că ei nu iubesc, şi în acelaşi timp nu înţeleg că ei
asemenea durere apare în următoarea zi după o încordare   înşişi împiedică pătrunderea iubirii în ei;
fizică puternică. Eu am înţeles că a apărut reacţia. A cres- - Sentimentul vinovăţiei din cauză că eu nu am reuşit
cut Tobilitatea întregului corp şi m-am simţit tânără. să le explic lor nicidecum această înţelepciune Divină.
Intrucât chestiunea s-a petrecut sâmbătă, care este o zi Ieri m-au sunat trei femei, s-au plâns de viaţa lor şi de
mare de muncă pentru gospodină, atunci eu m-am cu- sănătate, toate trei pur şi simplu sunt biciuite de aceeaşi
fundat în curăţenie. Cu aceasta, eu am comis o greşeală, cravaşă - teama că "nu sunt iubite". Ele însele au zidit dru-
deoarece durerile de muşchi apar din cauza depunerii re- mul propriei energii a iubirii, dar aruncă vina pe soţi şi pe
ziduurilor, şi se recomandă să bei multă apă. În acea seară cei apropiaţi etc.
eu am repetat iertarea, acum acest lucru a fost deja mai De ce la mine a apărut răutate = furie? La mine vin
uşor.
Sculându-mă de dimineaţă, mi-am simţit corpul mult după ajutor, eu învăţ, caut cauze. Omul trebuie să se ajute
singur, alţii nu pot face acest lucru şi nu le este nici permis.
mai uşor şi mai plăcut. Durerea din muşchi a trecut defini- Dar dacă tu înveti omul de mai multe ori, şi în afară de a-
tiv, numai la încheietura umărului stâng, la mişcare, a apă- ceasta mai ai de-~ face şi cu oameni care se ocupă de pro-
fut o durere puternică pulsativă, ca la o in.i1amare acută a bl{)me~esJ.lÎrituale,da~ nu dU ii1Văţatsă gâ:ade&::.-căşi doresc
nervilor. Cu cât mă mişcam mai mult, cu atât era mai rău. ca altcineva să le aranjeze viaţa, atunci, iertaţi-mă, nu se
Mi-a fost greu chiar să-I ating. Într-un cuvânt, o durere poate să nu te superi. Corpul meu nu are nevoie de o ase-
afurisită!
menea justificare. El doreşte ca eu să nu acumulez în mine
Am încercat ca de obicei, să găsesc cauza pentru ca stresurile altora ci să eliberez propriile stresuri. Este inutil
apoi s-o folosesc pentru indicaţii: să-i spui lui: ,,Ascultă, eu nu fac de obicei aşa ceva,
- Mâinile - stresul nu mă iubeşte nimeni linişteşte-te, ei sunt de vină."

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 118/154


 

5/8/2018   Luule Vii/ma  Lumina s~ifletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

D~r ~e ce .s-au îI!tâmplat trei cazuri similare chiar în tului lor. Numeroşi oameni cu care mă întâlnesc îmi
aceeaşI. ZI? E ~lUdat! In timp ce scriam aceste rânduri, du- povestesc cât de grea, încordată şi rău plătită este munca
rerea dm umen a trecut. lor. Responsabilitate mare, zile lungi de muncă, cerinţe
. De ce? S~epar~, pentru că fără această durere nu aş fi care nu se termină nici acasă. Totuşi pot spune că: nimeni
scns aceste randur~. ~e-am scris - înseamnă că aşa trebuia. nu-şi face treaba lui cu mai mari sacrificii de sine şi încor-
Dumnezeu vede ŞI ştIe. Acum nu mai este nevoie de du- dare mai mare decât medicul. Am înţeles acest lucru mai
rere. cu seamă acum, când am plecat din spital.
~acă organismul ne atenţionează printl-un necaz, a- Dodorul poate fi morocănos, chiar supăr dt pentru că
tun~I el doreşte să spună ceva impOliant. Învătati să întele-
geţI co.rpul şi să aplicaţi sfaturile sale. Nu gă~eşti un prie- estedou8zeci
de obosit; el îşi începe
si cinci de aniactivitatea
~i aceasta profesională
nu se terminălapână
vârsta
la
ten mai bun. pensie. În fiecare clipă este gata să pornească la prima
chemare. În cinci minute trebuie să se trezească, să se îm-
brace şi să fie gata spiritual să se ia la trântă şi cu moartea.
  De ce medicina tradiţională. se ceartă. cu În această luptă, el poate fi murdărit, adâncit în tot ceea ce
 cea alternativa? omul a acumulat, - apă, sânge puroi, alcool, narcotice şi
fecale. Din bucăţi de carne el trebuie să coasă un om. Dacă
Cine se supără? Cel căruia îi este frică.  în această luptă disperată se întâmplă să sufere o înfrânge-
~ Câ~~ se cea~ă oamenii cu cea mai mare înverşunare? re, el scrâşneşte din dinţi, iar inima plânge în lăuntrul său.
Cand ~ICIunul dmtre ei nu are dreptate, dar fiecare vrea să Cine vrea să înţeleagă acest lucru, să-I înţeleagă!
fie mai presus de celălalt. Omenirea încă nu a recunoscut că moartea este un fe-
!ntrucât .am fericirea să fiu în acelaşi timp medic i nomen natural şi responsabilitatea pentru aceasta o poartă

p~rtator al ~bmecuvântării, atunci iau asupra mea curajul d e  te


înainte
naturalde că
toate însuşideomul.
a purta grijă Totuşi încă doctorilor.
este treaba se considerăEste
foar-
a-
a mcerca. s~ desfăş?: acest ghem. Poate voi reuşi.
MedlcI~a tradIţIOnală este preocupată de fenomenele devărat că doctorii încep să-şi însuşească o gândire corectă.
s.au.consecmţele bolilor din corpul fizic. Vindecarea este Un doctor este chemat pentru a acorda ajutor unui
hchI~ar:a urmăI:ilor. Scopul folositor este profilaxia care om în stare de psihoză, ce tocmai a venit de la o persoană
va ~amane u~ VISatâta timp cât medicul nu va învăta să cu capacităţi extrasenzoriale, care i-a comunicat că el are
v~da ~umea ŞIomul în unitatea lor indisolubilă. Fiecar~ om can-cer. Doctorii l-au examinat, dar, negăsind nici urmă de
ştIe dcat de~  înalt este nivelul medicinii mondiale ŞI'se maa
.. ~ cancer, bolnavul are impresia că l-au înşelat. Omul, cu o
cat e scazut este la noi!
A

gândire negativă, se împacă bucuros chiar cu diagnosticul


~ Dragi o~men~! ~ oi ve~eţi numai aparatura şi nu vedeţi de cancer întrucât are nevoie de milă, de îngrijire şi
m spatele el medlcll noştn care vă tratează cu forţa sufle- compasiune etc.

234

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 119/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


Închipuiţi-vă într-o asemenea situaţie şi găsiţi soluţia! de la o zi la cinci zile. Atunci, reuşiţi să eliberaţi teama
Deseori, mi se iveşte ocazia să mă ocup de această proprie sau înţelegeţi că reacţia est~ c~ .totu~ ~lta decât .l~
problemă. Nu întotdeauna însă reuşesc să fac omul să gân-   îmbolnăvirea obişnuită cu febră. SImţIţI fencuea datonta
dească raţional, întrucât teama blochează chakrele VI şi faptului că vă schimbaţi - după criză apare eliberarea.
VII. Dacă reuşim măcar să-I facem ca prin iertare să dez- Dacă dispoziţia rea se menţine sau se adânceşte, a- 
noade stresul şi să devină capabil să ducă o convorbire tunci iertaţi-l pe omul cu capacităţi extrasenzoriale pentru
inteligibilă, atunci şi acest lucru este bine. Unii continuă să că el v-a influenţat involuntar cu energia sa, fără să înţe-
alerge la oameni cu capacităţi extm.:;enzoriale şi fiecare leagă cii nu sunteţi c01rlpatibiii unul cu aliul, suu a existat 
dintre aceştia adaugă la informaţie viziunea sa - dacă cel o altă cauză. Iertaţi-vă pe dumneavoastră înşivă pentru că
dinainte a diagnosticat cancer, atunci următorul sigur va ati vrimit în sinea dumneavoastră această. influenţd şi ce-
face la fel. Acest om se presupune că se va îmbolnăvi de r~ţi-vă iertare de la trup pentru faptul că prin aceasta i-aţi
cancer peste zece-douăzeci de ani întrucât a acceptat a-   făcut rău. V-aţi eliberat. . . _ ~
ceastă idee şi astfel şi-a tacut programarea, totuşi peste Eu personal socotesc că odată cu Iertarea, adIca odata
câţiva ani, el moare de infarct. cu apariţia încrederii, toţi oamenii devin compatibili ener-
Sunt, de asemenea, destul de multe cazuri când medi- getic.
cina pune diagnosticul de cancer, iar pacientul merge la Viata, are două fatete
, - spirituală şi fizică. Ambele
primul om înzestrat cu capacităţi extrasenzoriale care folo- sunt deocamdată necesare.
seşte metoda sa. Apoi merge şi la alţii care nu "văd" can- Doctorii cunosc partea fizică, această ştiinţă s-a dez-
cerul. Omul însă se stinge. Metodele de tratare "magică" voltat de-a lungul a mii de ani. Se va dezvolta şi în conti-
se pot aplica numai unui bolnav care neapărat se întoarce nuare dar numai în cazul în care se deschide lumii
, . spiri-
la acel prim om cu capacităţi extrasenzoriale cu care a tuale. Au apărut foarte mulţi clarvăzători, oamem cu capa-
 început să lucreze ( cu condiţia ca acesta să fie un vindecă- cităţi extrasenzoriale şi alţii. Acest lucru este bine.
tor autentic şi nu un şarlatan) şi acest lucru trebuie bine
explicat bolnavului, ca el să înţeleagă. Bolnavul ştie, de Dar dragi vindecători!
exemplu, că i s-a pus un scut ocrotitor, dar lui i se face mai Nu uitaţi că gândirea intuitivă şi cea raţională trebuie
rău dintr-vui:li.ă, iar el, ou ultil11tle sale forţE",se tfuăşte la să se afle în echilibru.
un alt om cu capacităţi extrasenzoriale. Dacă acesta ar Medicii au o experienţă îndelungată şi să nu uităm - ei
putea să-I ajute ...   îşi asumă responsabilitatea pentru bolnavi. Cei cu capaci-
tăti extrasenzoriale - nu. Deseori vin bolnavi cărora o per-
Mult stimati pacienti! s~ană cu capacităţi extrasenzoriale le-au pus un diagnostic,
În general,' reacţia 'la consultaţiile şi tratamentul sperând că acum se vindecă. De exemplu, nu demult a
bioenergetic pot fi foarte aspre, dar de obicei trec repede, venit o femeie şi a declarat: "Rinichiul meu s-a înfundat 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 120/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma  Lumina sufletului
într~ oasele bazinului şi de aceea mă doare!" Ei, ce poţi să Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă. Un om cu adevărate capacităţi
SpUIla aşa ceva! ,,Nu spuneţi niciodată un nonsens simi- extrasenzoriale trebuie să răspundă pentru cuvintele sale.
lar" - numai asta am putut s-o sfătuiesc eu. Acesta a fost Cine nu respectă acest lucru, acela, după faptele sale su-
c~l mai mare ajutor pe care l-am oferit, restul l-a făcut ea portă şi consecinţele. Aşa cum se întâmplă întotdeauna în
smgură.   împărăţia Divină.
Nu întâmplător mulţi oameni cu capacităţi extrasenzo-
Dragi oameni! riale se îmbolnăvesc grav. Trebuie ţinut cont, de raţiunea
Când mer~eţi ia o persoană ţ,;U capacităti extrase;nzo- bine dezvoltată a omu~ui conterllporan; olnul vrea să şt~e
riale, luaţi cu dumneavoastră şi raţiune a pr~prie. Eu în- ce e cu el, de ce i se întâmplă ceea ce i se întâmplă, oare se
ţeleg. că su~~p,ţi înecat în necaznri şi căutaţi ajutor, dar lJoate vindeca, cum anume se poate vindeca. După o într~-
g~dlfea cntIcă trebuie să v-o păstraţi totuşi. Aşa cum bare raţională trebuie să urmeze şi răspunsul raţional. Pen-
eXIst~ medici diferiţi şi dumneavoastră îi apreciaţi pe tru un anumit om diagnosticul este de fapt eticheta cusută
aceştIa corespunzător cu experienţa pe care o aveti tot la pe corp cu precizarea preţului, pentru altul este pur şi sim-
fel şi oamenii cu capacităţi extrasenzoriale sunt' diferiti. plu o medalie pentru suferinţă. Fiecare are o altă atitudine.
Asta .nu înseamnă că trebuie să-i acuzaţi pe toţi, în m~d Multe probleme pornesc de la diagnosticarea super-
gratUIt. ficială a cancerului.
Informaţia energetică despre cancer ajunge la corp a-
Dragi oameni cu capacităţi extrasenzoriale! tunci când vecinul, sau un părinte, sau prietenul este bol-
Dezvoltarea spiritului poate avea loc în mod cu totul nav de cancer. Important este faptul că omul se teme de
diferit, dar în fiecare caz, baza este la acel nivel unde se cancer şi cu teama sa nu face decât să îl atragă spre el.
~fla .omul î~ainte. De când lumea există vrăjitoare şi vră- Dacă se caută bine, atunci la fiecare se poate găsi di-
JI~O:Ic.are ajută oamenii cu ierburile, cu farmecele şi fU- agnosticarea tuturor bolilor - întrucât noi trăim în atmos-
g~cIUmle lor, ceea ce este energia iubirii şi ea într-adevăr fera lor. Şi gripa umblă printre noi, totuşi nu se îmbolnă-
aJută, dar vracii niciodată nu pun diagnostic medical. Des- vesc cu toţii de gripă. Dacă îi spunem pacientului "Eu am
chiderea spiritului este un proces foarte puternic el are loc înlăturat de la tine boala", atunci stâmim la acel om sen-
Îl! salturi şi provuul;ă la oameni eufvlit. Omul' care nu d tinlt-filc poziti ve. DistrLlgcI11structura eneI!:;eLi~ăa bdii şi
putut să se manifeste înainte, simte că a venit timpul să   în acelaşi timp îi dăm omului o speranţă. Un credul copilă-
arate cât valorează. ros poate să rămână sănătos un timp foarte îndelungat.
Iertaţi euforia şi pentru început luaţi în mână manualul Totuşi fondul s-a păstrat - adică incapacitatea de a gândi
de anatomie şi citiţi-l. Atunci, poate veţi înţelege încotro independent. Bolnavul continuă să spere la ajutorul
se grăbeşte spiritul dumneavoastră. Poate acesta nu este altora.
deloc drumul tămăduirii. Binele se poate înfăptui şi altfel. Un om prea raţional poate să nu simtă nimic şi să

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 121/154


 

5/8/2018
  Luule Vii/ma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om
 Lumina sufletului
rămână cu boala. Se poate deci spune: "De ce ai venit, da-   înceapă să vă ocărască, dar dumneavoastră deja ştiţi că în
că tu oricum nu crezi 7" Omul nu este în stare să creadă el s-a deşteptat energia vieţii şi în curând, după rău, va
dacă nu ştie nimic de infoenergetică. Iar ca să-i explici, ah, veni binele.
ce muncă grea, şi necesită timp. Limba se împleticeşte, o- Un bun clarvăzător spune adevărul. Se poate discuta
mul e cam într-o ureche, dar iată că acest om totuşi începe despre faptul dacă este corect sau nu să spui adevărul crud.
să lucreze asupra propriei persoane. Ce poate fi mai bun! Eu am întâlnit oameni care după un astfel de adevăr au dat
Aşteptând eficienţa miracolului omul cu capacităţi ex-   în psihoză. Am întâlnit asemenea oameni dar şi alţii care
trasenzor~ale rămâne totuşi îl! sfela aşt~ptăra. Pwtru ;nsu- incr~dibi~ de lepede ies din situaţ~a fală speranţii. Ap~'ecie-
fleţirea sa, soarta, din timp în timp, îi trimite oameni deo- rea adevărului este în concordanţa cu raţiunea omului.
sebit de receptivi, dar în general această muncă este munca Bolnavul care învinge în lupta cu moartea, merită nu-
cu sudoarea frunţii. mele de om.
Despre apariţia cancerului eu am vorbit deja, mai sus. Un om ajunge la cabinet târât de familie şi el are un
Omul cu capacităţi extrasenzoriale care îi pune bolna- diagnostic lipsit de speranţă. Cu ajutorul clarvăzătorului îşi
vului un asemenea diagnostic, îi dă o lovitură de moarte. pune în funcţiune activitatea creierului şi după două luni
Oameni puternici sunt puţini. Frica de cancer îi rămâne anuntă că el este sănătos şi se duce la lucru. Un asemenea
omului şi atunci când sute de medici, pe baza examenelor om ~erită toată admiraţia. Acea muncă pe care o desfă-
medicale se apucă să-i dovedească că nu are cancer. Totuşi, şoară de dimineaţa până seara, a eliberat teama că "nu sunt
cândva, cancerul va apare la acest om, deoarece teama îl iubit", ceea ce ştie numai el singur. Dar acţiunea sa se re-
atrage. Omul este "lovit" de tot ceea ce îi este frică. flectă în mod binefăcător şi asupra vieţii familiei sale.
Gândul trăieşte şi acţionează independent de cine (me- Alt om vine la cabinet de multe ori, se văicăreşte şi
dic sau vindecător) îi spune omului că "este trimis la plânge şi aşteaptă ca boala lui să fie vindecată, dar dacă
moarte". pui în faţa lui o asemenea condiţie: "Fie începeţi să vă
Un clarvăzător care se respectă, nu aruncă cu diag- ocupaţi de persoana dumneavoastră, eliberând stresurile
nosticări în stânga şi în dreapta, el trebuie să ştie că for-   pe care le aveţi, fi   nu mai veniţi!", atunci el încetează să
ţele negative sunt întotdeauna gata să "ajute", iar negativul mai vină, el preferă să rămână bolnav. Personale cu capa-
este atras numa~ dt acţiuni negative. cităti extrasenzoriale adeseori recurg la alegorii. Aceasta
Eu nu resping faptul că uneori este necesară o terapie este' dictată de necesitatea de a nu-l şoca pe bolnav, totuşi
de şoc pentru a-l scoate pe om din depresii şi apatie. Câ- să-i spună adevărul. Cine înţelege, acela va acţiona. Cu-
teodată, trebuie stârnită la om furia, aceasta acţionează ca vintele vindecătorului conduc forţele spirituale superioare,
un bici pentru calul obosit. A pornit, iar apoi i s-au luminat a căror înţelepciune nu se contrazice. De pe urmă vizitei la
şi ochii. Iar dacă în ochi apare strălucirea, înseamnă că persoana cu capacităţi extrasenzoriale, omul trebuie să
raţiune a a început să lucreze. Nu are decât ca apoi, el să primească speranţă, impuls, gânduri şi emoţii pozitive şi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 122/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
aprecierea vieţii sale incorecte - atunci el, cel puţin poate   înseamnă sănătate, prosperitate şi progres.
să îndrepte ceva. El trebuie să primească cunoştinţe şi să Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu vindecători care
hotărască ce e de făcut mai departe - să meargă la doctor doresc să cunoască ce· se întâmplă cu ei, de unde începe
sau să se întoarcă. Cu cât este mai gravă boala, cu atât mai boala - din această viaţă sau dintr-o viaţă anterioară etc.,
repede trebuie actionat. Acela care nu a înteles acest lucru dar la fiecare cuvânt de-al meu urmează răspunsul: eu ştiu,
şi a fost dezamăgit, trebuie să înţeleagă: ~l singur a ales eu ştiu, eu ştiu.
acea persoană cu capacităţi extrasenzoriale. Iertaţi-mă, dar de la cunoaştere doar, folosul e mic. De
vacă 3piritul a semnalat c1eja,iar cineva a peicepui: că boală se poa~e scâpa. În ce fel? Eu i-am îl1Văţat,de.:;i: ier-
de la mâna lui porneşte energia tămăduitQare, bucuraţi-vă, taţi stresul - cauza.
ajutaţi-vă pe dumneavoastră, famijia şi pe alţii. Examinaţi- Câteodată este mult mCiiuşor să ~xplici unlli bolnav ce
vă detaşat, aceasta nu este o chestiune de glumă, ci o acti- nu ştie nimic, decât omului care a frecventat nenumărate
vitate fomie serioasă. Cercetaţi-vă cu responsabilitate şi cu cursuri şi a citit o mulţime de cărţi. Percep împotrivirea,
dorinţa de a merge mai departe. O să fiţi ajutaţi dacă do-   încercarea de a ieşi din situaţie, întrucât fiecare vindecător
rinţa dumneavoastră este curată şi sinceră, dar nu imediat. are propria idee fixă şi propria tehnică.
Înainte trebuie să simţiţi că gândirea dumneavoastră nu vă Subliniez din nou: unica forţă din univers care ne
mai ajunge. Nu aşteptaţi pomană de la Dumnezeu, poma- poate elibera este iertarea:, după cum ne-a învăţat
nagiilor le rămân firimiturile. Un adevărat aliment spiritual Hristos. Aceasta nu este ideea mea, eu sunt numai inter-
trebuie să-I meriţi. Şi în acest caz poţi să te ajuţi prin ierta- mediarul.
re, puneţi-vă capul la contribuţie. În primul rând, omul cu Dezvoltarea spirituală este împiedicată de dogme. E-
capacităţi extrasenzoriale trebuie să se descopere pe sine xistă profesori de parapsihologie care neagă ştiinţa medi-
 însuşi, să-şi ajute propria persoană. cală. În Împărăţia Divină acţionează o regulă de aur: şti-
inţa îl îmbogăţeşte pe om. Dacă la începutul formării noas-
Omului contemporan, cu o structură practică a tre ca vindecător avem senzaţia că, într-o oarecare măsură,
minţii, îi este greu să înţeleagă că prin iertare se poate medicina ne împiedică, daţi-mi voie să vă spun că ulterior
obţine şi altceva în afară de satisfacţie interioară de pe fără medicină nu ne vom putea descurca. Fiecare profesor
tIrrr.:. Ulwi ge::.tbillefădiur. Est", greu sii CI t;zr în leea calc ~l1cepe 3ă facă piopdganda învăţătw.ii ~a~e ca fiind
ce nu vezi. unică trebuie să îi spună elevului: "Viabilă este acea învă-
Aceasta se referă şi la vindecători. Atingerea cu mâna ţătură care trecând prin suflet, începe să lucreze, astfel
este vizibilă ochiului, înseamnă că lecuieşte. O asemenea încât aceasta se va dezvolta şi atunci când profesorul nu
lecuire este numai începutul. Dar acela al cărui spirit s-a va mai fi"   şi astfel lasă urmaşilor ceva foarte important.
deschis şi la care a apărut necesitatea de a crea binele, cre- Un profesor înţelept învaţă oamenii să comunice, să res-
de, şi faptele sale sunt încununate de succes. Succesul pecte orice persoană chiar dacă o consideră adversar, şi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 123/154


 

5/8/2018   Lumina sufletului


Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma
sufletul şi oferă speranţa de a merge înainte şi mai departe.
astfel foarte curând vor putea descoperi că acea persoană Bucuria dumneavoastră este şi bucuria mea. Cu ~umnea~
nu este deloc adversar şi duşman, ci prieten. Ei chiar au un voastră este iubirea. Dacă acum citiţi aceste rându:I, a~n~I
drum comun. probabil ştiţi că mă adresez toc~1ai ?umneavoastra. FIeca-
Nu ştiu în ce măsură am reuşit să-i conving pe cei ce rui om cu capacităţi extrasenzonale n sunt cunos~ute aces-
se ceartă că învinuirile şi batjocorirea reciprocă constituie te bucurii şi aceste trăiri. Medicinii tradiţi~nale ~I es~e tea-
o greşeală comună. Dar cel înţelept învaţă din greşeli. mă să nu fie dată la o parte. Frica are ochn man, chIar da-
Dacă un bolnav trece de la medicină la omul cu capa- tă nu exisl:ă lli0tive. .. _
cită~i extiasenzoriale, a'~unci ceva nu (, în I~gulr. cu medi~
cina. Iar dacă se întâmplă invers, atunci ceva nu este în ca 1e,Cufinn
·deosebită fricădesesarcasmlll
du-le teamă manifestă. nimicitor
doctoru
. .. faţa _de_ ~oua
al_ cole8 1l0r
~_.
regulă cu omul cu capacităţi extrasenzoriale. Ambele părţi Medicul care se adresează paramedlcmn prefera sa_ra~~a
trebuie sa tragă concluzii din aceasta. anonim. Eu vă înţeleg foarte bine, întrucât eu în~sami ŞtIU
Dar, cea mai mare responsabilitate trebuie să o poarte să citesc gândurile, dar eu văd şi ceea ~e ~e află m spatele
omul. Atât timp cât sănătatea este dusă într-un atelier de gândurilor, văd cauza şi efectul. IertaţI fnca dumneavoas-
reparaţii, ca un automobil, din asta nu va ieşi nimic. Ni- tră...
meni nu va putea să vă salveze de boala, pe care dumnea-
voastră aţi acumulat-o cu grijă în ani de zile. Nu poate, nu Şi repetaţi următoarele cuvinte:
trebuie şi nu îi stă în putere! Boala constituie lecţia omului.
Dumneavoastră înşivă aţi acumulat-o în sine. Dacă nu Cu cât mai multe îndoituri are scoica,
vreţi s-o înţelegeţi, atunci urmează să suferiţi. Cu atât mai mari şi mai preţioase sunt perle le. .
Îmi este perfect cunoscut cât de nedumeriţi sunt aceia Cu cât mai puternică este durerea în inima omulUl,
care, venind la mine, sunt obligaţi să citească în sala de
aşteptare o mică frază: "Iertare, iubire şi sănătate". Fără   Cu
Dinatât mai mult
bucurie nu seeste în nimic
naşte stare să creeze.
desăvârşit.
cunoştinţe anticipate este mai greu de discutat. Cred că Pentru a crea trebuie să suferi.
pentru un om învăţat acest lucru nu constituie o greutate şi Aino Kabe
atunci noi putem să folosim timpul de consultaţie pentru o
Giscu~ieCOl1cre(J~i persOl.al a<1resaiă~ui. O·'nc e ştiintă, a început cândva şi şi-a cucerit dreptul
~ ~d 1
Răutatea şi invidia se zbuciumă cu o asemenea forţă, său la viată. Orice ştiinţă actuală s-a aşezat m ran c.u a -
  încât ecoul lor se răspândeşte în întregul oraş. În farmacie, tele şi nu 'le-a înlăturat pe celelalte. Astfel, un om raţIOnal
calmantele le cumpără numai cei speriaţi şi supăraţi. Este va întelege acest lucru. .' .
natural, cel supărat nu se vindecă pentru că el trebuie să fie P'~
ana- ~In prezent , omenirea a trăit la nIvelul mstmctelor.
. .
supărat. Dar aceia care din lecţia prezentată de mine extrag În acest răstimp, omul a folosit pentru muncă aprOXImatIv
tot ce este bun şi se vindecă, ştiu că binele alimentează

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 124/154


 

 Lumina sufletului
5/8/2018
  Luule Vii/ma Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

prin învăţătură,
5-6% din volumul creierului său. Aceasta a fost învătătura
prin suferinţă. .
prin suferinţă. În ultimele două milenii, creierul omuÎui se Acum două mii de ani, omenirea era pregătită pentru a
află în pregătire de a se deschide, deşi în prezent, necesita- evolua prin învăţătură în mod inteligent şi i-a fost tri~i~ ca
tea s-a transformat în inevitabilitate. Acum, omenirea este   învătător Hristos. El ne-a învăţat să eliberăm răul pnn Ier-
la răscruce - aceia care primesc Învăţătura de Eliberare a tare 'pentru a deschide calea binelui. Mulţi însă au ales să
Universului, prin iertare, pentru prima dată adusă de Hris-
meargă în continuare pe calea suferinţei. Alegere~ pe cax:e
tos, merg mai departe. Cine nu o primeşte, acela ... merge w

u fac~ omtll eSle iiberă ş~sfâhtă, dar fit-care trebuIe sa şue


 înapoi.
că după fapte urmează efecte corespunzătoare. .
Practica mondială arată că medicina traditională vine Cine învată prin suferinţ8, acela se murdăreşte pe sme
din ce în ce mai mult în ~utorul oamenilor c~ capacităţi şi Pământul. Noi am murdărit atât de mult Pământul, încât
paranormale. el nu mai suportă mai mult şi ar fi murit dacă ne-ar fi fost
permis să învăţăm în continuare în acest mod n~înţelept:
  Repetarea este mama învăţăturii Noi nu trăim singuri, în univers există forţe supenoare mai
  Repetitio est mater studiorum   înţelepte decât noi, forţe care apreciază Pă~ântul, .n::enţin
echilibrul universului şi care încearcă să ne ajute spmtual.
Apariţia acestui capitol este subordonată atitudinii În prezent, ajutorul se înfăptuieşte în mod "acceler~t'.',
mercantile a oamenilor faţă de ei înşişi şi faţă de sănătatea   întrucât dezvoltarea noastră fizică a depăşit-o pe cea spm-
lor. Trebuie subliniat faptul că tot ceea ce face omul, face tuală. Accelerarea dezvoltării spirituale provoacă suferinţe
pentru el. sufleteşti din cauza îngrămădirii stresurilor, partea po~itivă
Repetarea înseamnă dezvoltarea capacităţilor a acesteia constă în faptul că omul începe să caute smgur
mentale. şi găseşte înţelepciunea spirituală. Omenirea ~u mai po~te
să se vindece la nivelul fizic, majoritatea bolIlor devenmd
Citind încet, omul analizează, sintetizează şi devine cronice.
mai deştept. Graba este semnul superficialităţii. Mulţi
spun că de fiecare dată când citesc despre .,iubire, iertare Baza şi creatorul vieţii este Iubirea
  şi sănătate" ei obţin informaţii cărora nu le-au acordat
atenţie data trecută şi cu fiecare nouă citire sănătatea li se Energia iubirii există pretutin~eni. Tot ce e~t~ ră~ s~
  îmbunătăţeşte. De ce? Întrucât ei încep să înţeleagă din ce   întâmplă din cauza lipsei de Iubue. .' .Iar astazI eXIsta
  în ce mai bine cauza bolilor lor. Dar şi cazurile contrare foarte mult rău.
sunt multe. Totuşi, fiecare are voie să înveţe aşa cum vrea. Pentru a avea o viaţă bună, energia iubirii trebuie să
Omul se naşte ca să înveţe. Ca tot ceea ce există, cu- pătrundă în TOŢ I şi în TOATE. Nu este suficient ca iubi-
noaşterea are două posibilităţi:

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 125/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
rea să se păstreze aruncată la grămadă într-un colţ sau aşe- de neînţeles, iritare, sentimentul de pustietate în suflet, do-
zată în mod ordonat pe o poliţă. Energia iubirii trebuie să rinţa de a-l înlătura pe cel care te incită.
circule aşa cum circulă energia electrică luminându-ne Nu există viaţă fără iubire. Dacă nu vom conştientiza
casa, să circule astfel ca aproapele nostru să simtă că este prezenţa, în noi, a stresului nu mă iubeşte nimeni, adică a
iubit şi noi la rându-ne să simtim că suntem iubiti. lipsei de iubire, zidul stresului va creşte până la distruge-
În prezent mulţi spun: "Eu iubesc, dar nu ;unt iubit". rea noastră totală.
Este o durere sufletească pe care o încearcă, astăzi, toţi: Cunoaştem cu toţii starea când dorim foarte mult să
fc.mei, barJ:.,aţi,l:opii. Câhd omul c.ste tânăr, acet>t sehti- UIt
ment este mai puternic, putând apare din naştere şi el se tot mClgem latristeţe,
plicabilă, om, dar î~lprezenţainutilităţii,
sentimentul lui ~imţilnneo supărăm
i~·itareinex-
pe
acumuleaza. noi înşine şi ne pare ri'iu că ne-am dus, d~şi de la început
Cine neagă stresul nu mă lUbeşte nimeni sau spune că am ştiut că totul se va derula în acest fel, că va fi ca de
nu are nevoie de iubirea nimănui, că se descurcă şi rară ea, obicei. Simţim o energie negativă de la ciocnirea cu zidu-
nu ştie ce este iubirea. El nu înţelege că existenţa noastră rile fricii noastre. Cu cât există mai multă discordanţă între
este determinată de o realitate invizibilă, că materia este o noi şi acel om, cu atât mai mare este dezamăgirea.
parte infimă a întregului care se numeşte Dumnezeu. A- Fără iubire nu există viaţă şi omul, cu tot mai mare
ceastă cauză a crizei actuale a lumii noastre de fapt o con- disperare, străpunge zidul fricii, care cu timpul se îngroaşă
stituie negarea lui Dumnezeu. Oamenii au o atitudine ne- şi cauzează o durere din ce în ce mai mare. Datorită zidu-
gativă, de ură şi frică faţă de Dumnezeu, într-un singur lui fricii sexul devine din ce în ce mai rafinat, dar cu a-
cuvânt neraţională. Curentul energiei iubirii se blochează ceasta nu se alimentează orice suflet. Sexul nu înlocuieşte
prin frică, mai ales prin teama că - nu mă iubeşte nimeni iubirea.
- care este cea mai mare frică.
oamenii, este să recunoaştem această Ceea frică
ce putem
şi să face noi,
o elimi-
năm prin iertare.
Când trupul este pe cale să moară, pentru spirit aceasta Cândva, cu mult înainte, la "străbunica" noastră a
  înseamnă de fapt sfârşitul lecţiei de viaţă. Spiritul pleacă apărut dorinţa să domine bărbatul. Acesta a fost începutul
pentru schimtdit, apoi îllcep(, o 1I0uă lecţie, într·un l~ 1 .J.1 -' rr.ai:elidl~smu~ui,îilCepl.ttuipl1teri~sup~riodle fcmei~, car~
i
i

nou. Dar când moare iubirea, spiritul e pe moarte şi spiri- a transformat bărbatul în obiect. Acesta a apărut ca un
tului îi este frică de aceasta, întrucât el este totalitatea e- efect secundar negativ la perfecţionarea creierului uman,
nergiei iubirii pe care este imposibil să o recreeze ulterior. dar s-a demonstrat că mintea este bună, dar nu poate
Teama că - nu mă iubeşte nimeni - stă ca un zid la depăşi legile naturii. Omului nu îi este dat să domine
limita cu câmpurile energetice. Pătrunderea prin zidul asupra lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să domine
fricii stârneşte sentimentul violenţei şi provoacă o nelinişte asupra altcuiva. Legăturile matrimoniale nu trebuie să se

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 126/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


transforme în lanţuri ale robiei.   încât nu mai înţelegea nimic. I-am spus: - "Toţi oamenii
Dumnezeu a stabilit ca bărbatul să fie capul, iar fe- sunt buni de la natură, dumneavoastră de asemenea.
meia să fie gâtuI. Ei au minunatele lor drepturi şi îndatoriri,   Numai că stresurile dumneavoastră aşteaptă să fie eli-
de care trebuie să se bucure şi trebuie să ştie că locurile lor berate". Am avut senzaţia că am înţepat cu un ac un balon
sunt acolo unde trebuie. Dacă însă capul consideră că are umflat până la refuz. Zidul de energie negativă se prăbu-
dreptul să întoarcă gâtuI, atunci aceasta este un cap fluştu- şise. În faţa mea, stătea o şcolăriţă speriată care aştepta să
ratic. Un adevărat conducător ridică în slăvi poporul său, fie pedepsită, şi nu a înţeles că nu va fi nici o pedeapsă.
Ul1
~ntrudt
conducător. stăpân
Faptul îhţeier.-t ştie-că
că bărbatul Idfă pupor
domină femeia,el constituie
nu mai esteo Aşa t::;te
femeie omul încare
a simtit trăie~te
sinea în cOl.diţii
ei o influentă de fiică.
Duternică ACCdStă
a fricii.
noua greşeală a omenirii, motiv pentru care a trebuit să În diferit~ vieti noi apărem atât' c~ femei, cât şi ca băr-
suferim. baţi şi astfel materia constituie o lecţie pentru omenire.
Şi dacă gâtuI, la rândul său, doreşte să fie mai presus N oi am fi dorit să aflăm ce se petrece dacă încălcăm legile
de cap, atunci corpul nu poate fi sănătos. Oare aceasta este naturii şi permitem lucrurilor să ne domine. Dorinţa de a
dorinţa femeii!?! domina, de a fi mai presus de celălalt, îţi ia raţiunea şi face
Cea mai mare parte dintre bărbaţi şi femei au convin- corpul bolnav, atât la cel care domină, cât şi la cel care
gerea că pentru multe dintre suferinţele lor este de vină permite să fie dominat.
  partea adversă. Ei apelează la mii de cazuri din viaţă Din clipa în care "străbuna noastră" a dorit să domine
pentru a-şi argumenta părerea. asupra bărbatului, la ea s-a stins instinctul matern ce exista
Acela care doreşte să domine cu orice preţ se înfurie de la începutul lumii.
dacă i se spune: ,,Nu există binele, nu există răul. Orice Ce înseamnă aceasta?
răurăul.
sa conţine
Esteîn nevoie
sinea sanumai
binele,ca orice bine conţine
să-I cauţi. în sinea
Tot ceea ce îl Când "străbuna"
conceput s-a culcat
un copil. Acesta cu nivelul
a fost un bărbat, atunci eaiara
instinctelor.
obligă pe om să sufere, el singur atrage către sine cu copilul, ajungând în suflet la pragul simbolic al vieţii sale,
neîncrederea şi gândirea sa. Corectaţi-vă concepţia des- este primit cu iubire. Aşa cum se ştie, spiritul înseamnă
  pre lume, -eliberaţi-vă de stresuri, şi soţul sau soţia dum- "ego". Ego-ul are două faţete: sentimentul demnităţii pro-
r.eavuastri: se vOr  sGhim&a." Iv1ajJtiltlted din~re c~i S:ljJft- pr~i şi l,goi.stnuL ~iecare Spirit art tltvoie ca n.am.! Sa  ;:;ă-I
raţi nu cred, fiindcă sunt obişnuiţi să obţină totul prin forţă. iubească şi aceasta înseamnă că l-aţi fi întâmpinat şi l-aţi fi
Unora le este teamă că orice frază este o învinuire di- chemat la viaţă. O dată cu dispariţia instinctului matern la
rectă. Îmi amintesc de o doamnă simpatică, director de "străbuna noastră", a început sexul de dragul sexului, iar
şcoală. Cu cât mai mult mă asculta, cu atât mai puţin înţe- mama, ocupându-se de sex, nu ştie exact când concepe co-
legea - teama că i se va spune că este vinovată, că este rea, pilul. Copilul care apare în pragul vieţii sale, primeşte
punea stăpânirea pe ea. Îşi dorea atât de mult să fie bună toate problemele vieţii pe care le au părinţii, întrucât forţa

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 127/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


emoţiilor negative, este în drumul lor. Cele rele au pI- Gândul are o putere de influenţă foarte mare, iar gândurile
cioare mai iuţi. mamei au putere uriaşă. Legătura invizibilă cu mama este
Esenţa spiritului copilului este iubirea sinceră, curată şi eternă.
eternă. Dar spiritul este gingaş şi uşor de rănit şi la el apa- Fiecare mamă trebuie să-i ceară iertare copilului său
re sentimentul că nu este iubit, întrucât nimeni nu-i spune: fiindcă:
  ,,Eu te iubesc. Vino, creşte spre bucuria vieţii". Teama că - concepând copilul, nu l-a chemat la viaţă cu iubire;
eu nu sunt iubit  la majoritatea oamenilor apare încă în - în timpul sarcinii, nu i-a explicat gândurile şi faptele
viata «llterioară. Cui i se dă mai mu:t, aceluia i se şi ce~'e sale negative :;.inu i-a Ct;rut i0rtart,;
mult. Raţiunea străbunei a fost puţin dezvoltată, la mama - nu ştie că un copil se naşte singur şi aşteaptă de la
contell1Dorană este mai puternică, ca atare mama contem- mamă doar chemarea iubirii:
porană trebuie să facă totul din ce în ce mai conştiincios. - în momentul naşterii i-a uansmis în loc de iubire,
Pe parcursul gravidităţii, mama comite greşeli neînţe- stresul nu mă iubeşte nimeni.
legând că alături de ea se află un spirit înalt, care aude
totul, vede totul şi înţelege totul. El vine să înveţe lecţia Mama trebuie să se ierte pe sine însăşi că n-a ştiut şi
unei noi vieţi şi doreşte să facă tot ce şi-a. propus şi o va n-a făcut aceste lucruri. Toate greşelile necorectate se
face, dar prin suferinţă - datorită stresului nu mă iubeşte acumulează în sufletul mamei ca un sentiment al vinovă-
nimeni, deşi trebuia s-o facă prin învăţătură dar timpul tiei inexplicabil.
pentru aceasta a trecut. Prima profesoară este mama. Da- , Trebuie să-i mai ceară iertare şi trupului său că i-a
toria fiecărui profesor este de a-şi învăţa elevul înţelepciu- provocat dureri prin aceste greşeli. .
nea adevărată, să aibă o atitudine corectă faţă de lume şi Doresc părinţii să recunoască sau nu, dar copIlul este
faţă de sine. Omul contemporan, materialist, nu posedă oglinda căminului părintesc. Atât părinţii cât şi copiii tre-
  înţelepciunea adevărată, de aceea munca profesorilor este buie să-şi ceară iertare unii altora pentru greşelile comise
foarte grea. Dar corpul nostru nu înţelege această jus- şi atunci copiii nu vor mai crede că părinţii nu-i iubesc.
tificare. Aceasta nu este o simplă lamentare, ci este o durere sufle-
Spiritul, sufletul şi corpul trăiesc după legile naturii. tească extrem de gravă, fiindcă iubirea posesivă a părin-
Dadi. Iaţitlnea noastră llu îhţele§,e c0rec~ viaţa., atWlci tilo~'~·ă..uc:şi:e
du~·eros.
suferă corpul. Oricine învaţă incorect acumulează în sine , Copilului contemporan îi sunt caracteristice
sentimentul culpabilităţii, care provoacă nervozitate, ne- următoarele afirmaţii: "Eu ştiu că părinţii mă iubesc, dar 
siguranţă şi căutarea greşelilor la alţii. eu nu simt acest lucru ci simt că nu sunt iubit. Ei ştiu nu-
Mama, în calitate de profesoară, are nevoie de cunoş- mai să interzică, să comande, să mă înveţe şi acest lucru
tinţe pentru a învăţa corect în numele ei şi al generaţiilor ei mă doare foarte mult".
viitoare. În numele vieţii ei şi a vieţii viitorilor ei copii. Dragi mame! Înţelegeţi-mă bine - acestea nu sunt

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 128/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


  învinuiri, ci greşeli care aşteaptă să fie corectate. Părinţii   însuşi izvorul şi, cu timpul, se transformă într-un vulcan
pot iubi copilul mai mult decât trebuie, dar dragostea lor clocotitor, dar nimeni nu simte acest lucru pentru că zidul
se clădeşte pe temelia fricii şi nu ajunge la copil. Ajunge fricii nu permite iubirii să curgă. Furia, dimpotrivă, ca ori-
  însă numai ceea ce constituie contrariul iubirii înăltătoare
, , ce lucru negativ, posedă o forţă nimicitoare care trece prin
spirituale, adică iubirea posesivă. Tocmai ea este cea care orice zid.
cauzează boala. Mama cu fricile ei, domină copilul deja Bărbatul şi copiii, având nevoie de iubire, sunt întot-
din pruncie. Mama şi copilul sunt legaţi pentru totdeauna deauna nevoiţi să-şi provoace singuri durere încercând să
printr-un wrdoll omoilical invizibil. Ma.na d0mir.ă cOJ>ilul phtrunGă plin zid, dhr ac(,a iubire (;are să alimehteze în
şi prin plexul solar. Dereglarea digestiei la sugari, infec- permanenţă sufletul nu o primesc nicidecum. Numai la cei
ţiile provocate de hadlul koch, gastrita etc. înseamnă ca ce se află unul în braţele altuia = aflându-se unul în bio-
mama s-a speriat şi este supărată. Dacă mama îşi va ierta câmpul celuilalt apare deplinul sentiment al iubirii. Întru-
stresul, copilul se va vindeca de bolile tractului digestiv. cât aşa ceva nu se întâmplă în permanenţă, atunci dezamă-
Copilul cu apendicită acută poate evita operaţia şi se poate girea devine din ce în ce mai mare. Astfel, tatăl, fiii:
vindeca dacă viaţa părinţilor iese din încurcătură. Proble- - Îşi întorc capul unul de la celălalt;
mele părinţilor nu pot dispare înainte ca ei să se elibereze _ Se închid în sine şi ascultă învinuirile mamei că pe
de teama: "eu nu sunt iubit". Apoi trebuie să elibereze ea nu o iubesc;
stresul din cauza problemelor materiale etc. După aceea ei - Îşi îneacă necazurile în băutură devenind alcoolici;
  îşi recapătă capacitatea de gândire normală şi găsesc o ie- - Devin narcomani;
şire salvatoare. - Ajung în clinicile de psihiatrie;
Nivelul raţiunii este un nivel fizic. Nimeni nu poate să - Se cufundă în infracţiuni;
iubească la comandă. Părintii , cer de la copii să îi iubească , _ Pleacă să caute un nou izvor de iubire întrucât băr-
dar nu înţeleg că propria lor iubire posesivă nu încălzeşte batul nu poate trăi fiiră iubirea femeii.
inima nimănui. Închipuiţiv-o pe mama care simte teama că
"nu este iubită" (iar în zilele noastre nu prea se întâmplă Nimeni nu trăieşte fiiră iubire. Este o lege a naturii.
altfel). Ea se află în spatele zidului ei de frică, iubeşte, se Deseori se întâmplă ca bărbatul să nu caute un contact
,-,h~nuie,disJ>eră, ~IIll11,-,âtsimte ~ă "id Hui nu i~lergl; tO~ul intim în afara căminului, dar o femeie străină poate pe ne-
aşa cum am fi dorit" dar toate dorinţele binefiicătoare se aşteptate să alimenteze sufletul bărbatului cu iubire spiri-
izbesc de zid. tuală. Bărbatului i se poate încălzi sufletul datorită unei
În sufletul femeii este aşezat izvorul de iubire, în su- fete tinere şi frumuşele şi pentru aceasta nu trebuie să te
fletul bărbatului, acesta lipseşte. Bărbatul este forţa de superi. De obicei femeia nu îl crede pe soţ şi, cu învinu-
concentrare. irile nefondate, îl aduce într-o asemenea stare, încât, învi-
Izvorul iubirii femeii produce atâta iubire, încât îneacă nuirile se pot transforma în unele pe deplin întemeiate. Ge-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 129/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
  Luule Viilma
dul că nu este iubită. Se duce să caute iubire în altă parte şi
lozia este un stres atât al femeii cât şi al bărbatului.·Simplu poate ajunge până la a deveni prostit~ată. . __
vorbind, aceasta este o furie ce provoacă învinuirea rău Ş.1, în viată, , toată această tragedIe are loc dlll cauza ca
~ l-t t
intenţionată, a cărei cauză este teama că eu nu sunt iubit. omul nu poate trăi Iară iubire şi nici nu poate IIIa ura ea-
Dacă soţia (soţul) este geloasă atunci mai devreme sau mai ma care o blochează. . _ .
târziu soţul (soţia) se va duce să înfăptuiască acele lucruri Animalele şi natura constituie forme de viaţa mult ma~
de care a fost învinuit, fiecare în concordanţă cu motivaţia putin dezvoltate, însă iubirea lor decurge t m : ă obstacole. ŞI
şi convingerea
gândul, celălalt sa. Chiar dacălucIu.
va simţ~ace~t înşelarea are loc numai cu or.~ul
rerea îilcem-::ă,
sufletească.a.3ândJ-se :n natUfă,
Nu trebuie să s~ eh~~rez.t.
să ne gândim ca IUbIreade pro-
l"U-

Ca urmare este inutil să-ţi justifici faptele. Să zicem că vine numai din sufletul mamei şi al Îemeii în gene~al.. "
eu, chipurile, mi-am acoperit soţul de reproşuri, apoi vin şi Atunci când omul iartă frica sa că "nu sunt lublt , el
spun: uită-te un pic ce scandal fac alţii! se deschide şi pentru iubirea naturii. Acest lucru est: sufi-
Fiecare om trebuie să ştie că va primi, mai devreme cient pentru a trăi, a se linişti şi a începe s~ ~ândeas~a.
sau mai târziu, ceea ce doreşte, de aceea trebuie să ne for- Dar omului îi este necesar ca pe el să IlIUbeasc.a T~Ţ ~,
mulăm cu înţelepciune gândurile - dorinţe. Corpul însă nu   în caz contrar, el nu se consideră om şi, de aceea, ~ar~şIŞI
ţine seama de faptul că oamenii nu ştiu să gândească co- iarăşi se duce în mijlocul celor ce ~eam~nă c~ ~l ŞI d~s~e-
rect şi nu ştiu să-şi corecteze greşelile. Corpul ştie numai rarea lui creşte. El începe să revendIce, sa devllla capn~Io~,
un singur lucru: dacă în el a pătruns stresul, atunci el să învinovăţească, să devină îndărătnic, să se supe~e ~I sa
trebuie să atragă ceva similar pentru a provoca boala sau fie gelos etc .., neînţelegând că toat~ a:estea. cO~~t1t~Iee-
o altă încercare şi atunci omul să înţeleagă că este vorba senţa violenţei prin care nu fac~ decat ~a n~SpI~ga_I~bu:a.
de cauză. Astfel
stresul săînrecunoşti
să înveţi fiecareîl învaţă
semnalcorpul pe ţi-l
pe care om.transmite
Trebuie este Cel care numai
atrasă doreşte de
să iubire.
fie iubItSimilarul
trebUIe saatra~e
ştIe ca lUbl~ea
..că~re Slll~
corpul şi atunci, în viaţa ta, totul va fi în ordine. similarul. Eliberaţi iubirea din captivitatea fncll ŞI atunCI
Fiica reactionează
, altfel la zidul fricii mamei.
. Ea în- veti putea fi iubit.
săşi are în suflet izvorul iubirii, iar dacă mama îi cauzează , Stresul "nu mă iubeşte nimeni" blochează c~akrel~ IV,
durere, atunci fiica se îndepărtează mai repede, deoarece V VI Ş: VIi - iub:rea, .:onll.Jl~\"alea, sperahţa :';1 ('lt..dl~ţa~
viaţa li nu dt:pindt: de Il1anlh.r~ica vrea nUlnai ~J.~ub-:asd:. D~seori blocajul este atât de puternic încât 0::n~l ~eaga c~
foarte, foarte mult acea mamă pe care ea singură şi-a ales- ar avea acest stres. Dar dacă cel de lângă .elişi .ehbereaz~
o, cu o imensă iubire, şi de care avea nevoie mai mult de- stresul propriu, atunci aceasta acţionează ŞIla pnmul o~ ŞI
cât orice. Căpşorul fetei, blocat ,de frică, nu este în stare să   în consecinţă la el se naşte împăcarea. T:ep~at, sufl.e~II.n-
 înţeleagă obstacolul şi ea începe să se roage pentru iubire: cepe să se deschidă pentru bine, pentru IUbue. Mai tarzlU,
devine cuminte, ascultătoare, harnică şi conştiincioasă şi bucuria devine reciprocă.
astfel poate să trăiască toată viaţa, vărsând lacrimi la gân-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 130/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma   Lumina sufletului
Cel care îşi arată cu degetul partenerul şi are pretentia A venit la mine la consultaţie o femeie tânără, fru-
să fie celălalt cel care începe. întrucât el este vinovat~l'  moasă, îngrijită, manierată, atingând înfumurarea. Ea nu a
acesta să ştie că celălalt a trebuit să înfiiptuiască lucrul d~   înteles că natura şi aşa a înzestrat-o cu destulă feminitate şi
care .este acuzat. Tu, cel ce ai o asemenea frică , ai avut fr~musete. Una dintre cauzele trufiei exagerate era stresul
neVOIesă ţi se întâmple lucrul respectiv! nu mă i~beşte nimeni. Mi-a spus că a fost pe la diferiţi me-
Multor oameni le este teamă de sentimentul fricii _ de dici până a ajuns la cel mai renumit care i-a stopat boala
s.tres, nu ~lrecunosc. Acesta ar fi asemănător cu a culpabi- pentru o jumătate de an. Este plăcut să vezi un om care şti-
lIza pe t-meva. Băibatul Cat~ îşi pierde aUL.uiSaU  vederea
n~ vrea să-şi recu~oască stresul ce i-a blocat capul, întru- e să St; cvmporte, 0ar e dllrelus Sh ve:z.iCUIIlse iliinte pe c:
 însuşi.
c;at.nu doreş:e ca CJl1evasă vorbeasca rău despre drăguţa sa Avea dureri de ~ap şi probleme gim~cologice, ea fiind
soţIe ..El nu mţelege că se foloseşte cuvântul "soţie" ca pe suspectată chiar de patologie oncologica. Femeia ocupa un
o noţIUne generală la adresa sexului feminin (boala la el post de conducere şi simţea că boala sa are legătură cu ser-
este în partea dreaptă a corpului). Nici prin cap nu-i trece viciul. Sentimentul era corect, dar gândurile erau false. Se
că suferinţa putea fi provocată fie de mamă, fie de mătuşi,   îndoia de faptul că ar fi putut să-şi găsească o altă muncă,
de colegele de serviciu, sau de fostele iubite. Auzul şi unde să aibă aceeaşi funcţie de conducere.
vederea nu se pierd din senin.
Am încercat să-i explic cauza bolilor ei.
Dacă organul este bolnav, întrebaţi-vă: Durerile de cap erau din cauza stresului nu mă iubeşte
.- Ce fel de teamă a blocat dorinţa organului de nimeni. Ea nu m-a întrerupt la jumătatea frazei şi nu a în-
a-şI exercita funcţiile?
ceput să nege, să spună că eu greşesc şi că ea nu are o ase-
De ce ochii nu vor să vadă? menea teamă. Ea a fost întruchiparea idealului unei femei
De cecaurechile
Dar se poate pentru nu vor să audă? să fie convena-
dumneavoastră de afaceri modeme - reţinută, educată, dar fără să înţelea-
gă că tot acest luciu exterior îi era necesar numai pentru a
bil să vă îmbolnăviţi puţin. Numai să nu uitati că viata este fi iubită şi el era dictat de teama că altfel nu va fi iubită.
o mişcare înainte şi similarul atrage către ~ine sim'ilarul. Cauza durerilor de cap a fost teama şi dominarea în manie-
Boala mocneşte, se auto întreţine ca şi focul sub cenuşă. ră bărbătească pentru a fi apreciată de conducere. Chistul
Allalizaţi-Vh vidia : ; - i v'eţi săsi ~auza uvlii. S&negi e din ov•.•ll.1iur~pt a disl-'ărllt după tratamen~ul Jllui nlcdic
uşor, dar cu aceasta nu-ţi vindeci trupul. El nu are nevoie bun. Un doctor patiicular, renumit, reprezintă pentru oa-
de justificări, de explicaţii, de argumente, el are nevoie de menii modemi întruchiparea bunăstării, chiar dacă adevă-
reu~ita t.a ~e a rezolva problema! Limbajul corpului este rul este departe de a fi aşa. Încrederea în el a liniştit-o,
lOgIC(UItaţI-vă la tabelele prezentate înainte privind aşe- stresul s-a diminuat şi chistul s-a absorbit. Dar au rămas
zarea stresurilor).
cauza şi aderenţele chistului.
Cauza era teama că nu poate să-şi dirijeze afacerea, ea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 131/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
gândea cam aşa: "eu sunt un om stimat, într-o firmă res- tăzi este evidentă viaţa grea a mamei, povara excesivă care
  pectată şi nu pot să-mi permit să pătez renume le firmei, atârnă pe umerii ei. Aceasta este cauza apariţiei tumorilor
Eu nu am dreptul să-i înşel pe alţii". uterine la femeile foarte tinere, chiar la cele care nu au a-
Aderenţele reprezintă încercările febrile de a apăra tins douăzeci de ani. Aceasta nu este numai problema săra-
imaginea şi convingerile ei. Omul cu capul blocat nu recu- cilor.
noaşte aceasta în faţa altuia, dar este bine dacă recunoaşte La fete şi femei tinere se întrerupe funcţia menstruală,
măcar pentru sine. Corpul femeii o atenţionează prin bolile sau intervine sterilitatea. Cauza rezidă de asemenea ,în sen-
~ale: "Te iOg, dibel,;;ază-ţi stiesul, atUlld p0ţi S&îndcpli- Limelitui "iliei .faţă Je illctl11ă(dt: ta~ă), Leam" că w  nu sunt 
neşti chiar aceeaşi activitate, dar fără încordare, fără boli, iubit sau că eu nu voi fi  înţelept. Înţelept sunt numai atunci
fără a consuma forţă supliment<lJă, si, ceea ce este cel mai când nu cheltlliesc banii, îi ascult în toate !'~ părinţi şi în
important - ca u femeie, cu căidură şi iubire, rară să (;au- permanenţă mă frământ pentru necazurile l?r materiale.
zezi cuiva vreo durere!" Aşa procedează un copil bun, însă corpul lUI nu va func-
tiona
, , fiindcă energia este blocată de frica de problemele
Subliniez din nou: materiale ale părinţilor.
  În natură nu există vină, există greşeală. Partea Un bunic mi-a adus fotografia nepotului său de şapte-
bună a greşelii este căprin ea putem învăţa ceva. sprezece ani. Acesta căzuse de la etajul patru ş.i stătea î?
Greşeala trebuie îndreptată pentru a dovedi corpului spital de o jumătate de an, cu multiple fracn~n ale baz~-
că îl iubim şi că ne-am învăţat lecţia. nului şi picioarelor, iar oasele nu se sudau. Mal mult decat
Sentimentul vinei este o născocire a omului, dar şi el atât, se declanşase şi osteoporoza. Cauza principală a trau-
aşteaptă eliberarea sa. matismului tânărului a constituit-o teama că "nu este iubit".
Doar acest stres provoacă fapte necugetate - nu se cade
Sentimentul vinovăţiei apare încă din burta mamei. atât de simplu de la etajul patru. Bazinul reprezintă familia.
Dacă mama provoacă prin stresurile sale contracţiile colu- Bazinul fisurat înseamnă o familie dezbinată. Picioarele
lui uterin şi copilul o traumatizează la naştere, el vine pe sunt dominate de frica de problemele- economice. Oasele
lume cu un sentiment al vinovăţiei că i-a provocat dureri sunt inf1uentate de certurile dintre părinţi, neplăcerile din
l.dui ma: dra5 m.!l. r lih oric.~ inl~rv~llţic îh pro~esul na~- cauZa proLl~llle~or elOnorllice, ~fua.cum s~ adaug;:;':;.i'-'~le~-
terii, chiar şi din partea medicilor, se poate amplifica sen- tuielile suplimentare de spitalizare, fapt ce blochează ener-
timentul vinei copilului. Un asemenea copil, se uită cu gia vindecării. . ~...
frică la mamă şi consideră justificată atitudinea negativă a Peste o săptămână, bunicul s-a dus la SpItal sa-şI VIZI-
acesteia, nepercepând faptul că el a devenit rob, care-i irită teze nepotul, iar acesta l-a întâmpinat pe coridor, stând de-
pe alţii cu supunerea lui. Sentimentul vinovăţiei fiicei faţă   ja în cârje. Curând a fost externat. . . ~.
de mamă a obligat-o să accepte problemele mamei, or as- Omului cu sentimente puternIce de VInOvaţIe, fiecare

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 132/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


cuvânt poate să-i pară un reproş =o învinuire. Repetatele Un asemenea om nu înţelege ce este într-adevăr bine
certuri, supărările tacite sau închiderea în sine, toate deter- şi ce este rău. Dacă omul este blocat de teama că "nu este
mină ocuparea unei poziţii de apărare, duc la o încordare iubit" atunci lui îi merge totul anapoda. Chiar dacă lui i se
permanentă = teama că "nu sunt iubit" şi împiedică o pare că el face totul bine, totuşi altora nu li se pare astfel.
comunicare normală. Un asemenea copil, pe măsură ce Un asemenea om nu este în stare să aibă sentimente pozi-
creşte, îşi alimentează singur sentimentul său de vinovătie tive, întrucât el are nevoie de teama că "nu este iubit". Pe
până când stresul acumulat îi transformă viata în chin măsura dezvoltării, această teamă contribuie la apariţia
P~ni:rutine~i es~~greJ ~ă vumuilice, lor l~ estL,~aracteri3ti~ a.ltvrst~.:;suri.
că ideea preconcepută. De la teama că "nu sunt iubit" co- În general, omul are trei stresuri principale: sentimen-
municarea se iJIl)chează, iar ceilalti numesc un asemenea tul de vinovătie. , frica şi furia. Toat~ celelalte (de exem-
cumportament indiferenţă,. obrăznicie, grosolănie etc. Se pIli: îngrijorarea, lehamitea, disperarea, încăpăţânarea,
acumulează dezamăgirea şi tristeţea, iar de pe buze le sca- lipsa simţului responsabilităţii etc.) se pot atribui stresu-
pă asemenea cuvinte, că apoi se ruşinează singuri. Apare rilor de bază.
  înstrăinarea de persoanele de aceeaşi vârstă, sihăstria. Stresul are limbajul său propriu: după complexitatea
Stresul nu mă iubeşte nimeni blochează capul, gâtuI, stresului se poate judeca nivelul de educaţie al omului.
umerii, coloana cervicală, mâinile, spatele până la a treia Întrucât similarul atrage către sine similarul, atunci pe mă-
vertebră toracică inclusiv şi provoacă: sura acumulării, sentimentul vinei se transformă în frică,
- toate bolile fizice din această zonă; iar frica la rândul ei provoacă furia. Furia distruge omul.
- toate bolile psihice; Furia e atât de distructivă încât provoacă, cel mai ade-
- toate devierile psihice: sea, cancerul.
1. dezechilibru; Cancerul se vindecă dacă omul se eliberează, în pri-
2. comportament necontrolat, iraţional; mul rând, de teama că "nu este iubit" şi atunci îi devine
3. afectează memoria; mai uşor să elibereze stresul caracteristic pentru organul
4. capacitatea redusă de asimilare la aşa-zlşll copn respectiv.
"mărginiţi" sau memorie slabă sclerotică la bătrâni; De exemplu:
:;. iud:ferel~tă
"
fa~ă Jt SillC"i
."
faG de ulti:'
, , - ':;u~lcerulla \.<reiel- :>Î.rcsul;.,A m{;,iube'1tt ,âdleni;
6. deznădejde; - cancer la stomac - constrângere;
7. neputinţa de a crede în bine; - cancer la sân - învinuirea neîntemeiată a soţului că
8. încăpăţânarea; nu mă iubeşte;
9. căutarea şi viziune a răului în tot ce există; - cancer la prostată - teama că voi fi învinuit că nu
10. exigenţă exagerată, severitate excesivă; sunt un bărbat adevărat.
11. negarea absolută a propriilor greşeli posibile. Dincolo de aceste exemple există multe cazuri concre-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 133/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


te de vindecare. Stresurile de bază se intensificaseră într- 4. În etapa a patra, are loc comprimarea tumorilor mai
atât, încât oamenii se înrăiseră. Toţi cei care s-au vindecat dense.
erau oameni buni, muncitori, oneşti, dar aveau stresul nu Aici, de obicei, se adaugă furia. Cele mai răspândi te şi
mă iubeşte nimeni. bine cunoscute formaţiuni moi ale mucoaselor sunt adeno-
Dragostea lor exagerată pentru muncă şi ordine deve- izii şi polipii. Tumorile benigne pot deveni tari ca piatra,
nise patologică. Ei înşişi deveniseră luptători fanatici pen- de dimensiuni uriaşe, dar dacă în om nu există răutate, ură,
tru perfecţionarea lumii, considerând că tară ei viata se ele nu se transformă în cancer.
0pre~te. Ei
i~birii: DarnunJ înţelegeau
:;;tiauce este
că :ubir..:a,
sclavilord,-,oart;~eerau s~.iavii
nu le mulţumeşte Acelaşi tl~ecar.lslll funcţioncu.ză ~i în cazul a]Jariţie:
obezitătii. Dacă omul îşi ia asupra sa greutatea stresului,
mmem. Sneranţele nerealizatfl au nrovocat suferinta, apoi doreşte' cu abnegaţie să rezolve toate problemele, atllnci,
cancerul.
când problemele continuă să crească, el începe numaidecâî.
să se îngraşe. Nu ajută nici dietele sofisticate, nici pastilele·
scumpe şi atât de la modă pentru slăbire. Dacă omul frec-
ventează un curs lunar pentru slăbire dar în acelaşi timp
Patologia nu apare niciodată pe un loc gol. Dacă am fi afacerea lui este defectuoasă, atunci omul, contrar aşteptă-
~ost atenţi la semnalele emise de corp, nu ar fi apărut bo- rilor, începe să se îngraşe. Acela care doreşte să se ia la
lIle. Dacă am fi gândit corect, nu ar fi apărut necazurile. trântă pieptiş în lupta cu viaţa, trebuie să dispună de un
Corpul este prietenul fidel al omului care nu lasă nimic piept larg.
fără supraveghere şi-l informează despre toate. În altă categorie intră aşa-zişii ,,grosolani" care nu mai
Di~ ceva mic întotdeauna creşte ceva mai mare: sunt în stare să perceapă semnalele din lumea exterioară.
1. In prima etapă, negativismul este neînsemnat, omul Aceşti oameni sunt luptători pasivi care seamănă cu un zid
se simte greoi, este indispus, balonat, etc. în special seara, de beton. Teama că "nu sunt iubit", îi obligă să sufere pu-
dar nici un doctor nu descoperă nimic şi nici vorbă de tra- ternic şi să se autoînvinuiască şi de obicei sunt deosebit de
tament~ Este bine ca pacientul să nu fie considerat nevrotic. descurajaţi.
2. In a doua etapă, când trupul simte că stresul nu este Eu doresc să eliberez frica în felul următor:
eli0t-lat, el CCl;1celltrea2ăcl1e~gia hegal:vă a sll\:JSJluipen
tru ca omul să-I poată "submina,t. Corpul nu poate să eli-
mine stresul dincolo de limitele sale. În consecinţă, apare
edemu~ vizibil sau palpabil.
3. In etapa a treia, are loc acumularea şi comprimarea
stresurilor, pentru ca ele să încapă, apoi apare lichid în ca-
vităţi şi organe, se formează chisturi - tumori benigne.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 134/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


Imaginaţi-vă că în faţa dumneavoastră se află frica "nu Adânciţi-vă tot mai mult. Adăugaţi propriile idei, co-
mă iubeşte nimeni". municati cu stresurile dumneavoastră (cu cât mai sincer,
Ea poate să se manifeste diferit şi să provoace diferite cu atât ~nai bine). Dacă sunteţi mamă şi doriţi să vă vinde-
emoţii, dar dumneavoastră ştiţi că este vorba de frica - caţi copilul, intraţi în contact cu spiritul lui şi împreună cu
stresul nu mă iubeşte nimeni. el iertaţi stresul copilului nu mă iubeşte nimeni. Pentru a-
Acum începeţi să-i vorbiţi ca unei persoane care a venit ceasta, imaginaţi-vă că spiritul"copilului se află alături de
să vă înveţe. dumneavoastră, că aude tot, vede tot, înţelege tot, şi îm-
Te iert, st,esult:, că ai VCflirlu mint;. preună cu el iertaţi toate stresurile, pe rând. Începând cu al
Eu ştiu că ai venit la mine să mă înveti. că nu-mi eşti treilea an de viaţă, copilul, îndrumat de părinţi poate să
duşman. Îţi mulţumesc. P.U  am deve~it mai intelept, facă singur acest hlcru şi el o face cu plăcere.
acum pnţi să pleci. Iartă-mă că te-am ţinut aşa d~ m~lt  Spiritelor copiilor invalizi le este teamă că după vin-
în mine ca pe un deţinut, am limitat libertatea ta (orice decare nu vor mai fi iubite. Acum el este îngrijit şi alintat,
energie are nevoie de libertate). el este în centrul atenţiei, ceea ce înseamnă că este iubit. În
  Mă iert şi pe mine pentru faptul că te-am absorbit, viaţa anterioară, aceste spirite au traversat crize atât de pu-
înainte nu am putut să fac altftl. Dragul meu corp, ternice din cauza lip~ei de iubire, încât au adus cu ele stre-
iartă-mă că ţi-am provocat dureri prin stresul "nu mă sul şi în viaţa actuală. Există cazuri când durerea sufle-
iubeşte nimeni" şi prin alte stresuri. tească a copilului este atât de mare, încât devine încăpăţâ-
nat şi rău. În asemenea cazuri, mama poate să ierte stresu-
riIe singură, ca şi în cazul pruncului, până se schimbă co-
pilul.
Cine se eliberează de stresurile problemelor economi- Multor copii le este frică de părinţi, unii, însă, au cu-
ce, de dorinţa de a domina oamenii, se debarasează şi de rajul să le spună.
kilogramele în plus. Celui care s-a obişnuit să domine şi să Ce se întâmplă?
culeagă laurii succesului îi va fi greu să scape de obezitate. Copilul are nevoie de iubirea lor, dar când părinţii sunt
Din aceeaşi categorie fac parte "nesimţiţii" care nu recep- bolnavi, le oferă iubirea sa. El trebuie să intre în câmpuri-
fi01lează semllalele Jin lumt-a eXteriOara. Aceştia sunt oa- le energetice ale părinţilor prin zidul de frică, dar fiind re-
menii pasivi care seamănă cu un zid de beton. Stresul nu ceptiv la durere, îi este frică de zid. Cu cât se face mai
mă iubeşte nimeni care-i obligă să sufere şi să-şi asume gros zidul, cu atât mai mult se îndepărtează copilul şi în
t~ate responsabilităţile, este împins, de obicei, în profun- curând nu va mai putea trece. El va deveni apatic, abruti-
ZIme. zat, plângăreţ şi se îmbolnăveşte. Dacă părinţii l-ar lua în
Vă propun să eliberaţi stresul astfel: braţe, l-ar mângâia, şi i-ar spune că îl iubesc, ar începe să
Repetaţi! Repetaţi! Repetaţi! plângă dezlănţuit, un plâns care nu poate fi exprimat în

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 135/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


cuvinte. În cel mai bun caz, vor simţi că are nevoie să se   în aceasta constă esenţa acţiunii sale.
liniştească plângând, în cel mai rău caz, se vor supăra şi îl Dacă omul este speriat, atunci nu numai că-i creşte
vor respinge spunându-i: - "Ce rău eşti, n-avem nevoie de frica, dar apare şi îndoiala (sentimentul vinovăţiei + frica)
un asemenea plângăreţ". sau furia (ce drept are să se comporte astfel?).
La copiii contemporani, vai, cât de adânci sunt rănile Omul absoarbe în sine o imensitate de stresuri, se în-
sufleteşti! tristează şi se simte nefericit din cauză că nu-i merg trebu-
Cu timpul, un asemenea copil este umilit de toti, se rile şi îi este rău. El caută vinovaţi, îi găseşte, îşi plânge de
  înrăieşte şi începe să se răzbune. Deprinderea părinţil~r de . milă sau se înfurie descoperind vinovaţii, dar tGate a~estea
a ordona, de "a fa<;e.ordine acasă" constituie de obicei nu ajută. Şi nu pot ajuta, întrucât cauza nu a fost eliminată.
c.auza dezordinii. De regulă, părinţii, pentru a se autojus- Teama că "nu sunt iubit" te face să-ţi simţi capul greu,
Mica, spun: ,,Eu am doi copii şi cum de s-a întâmplat ca provoacă migrene, măreşte tensiunea arterială, cauzează
unul săfie ordonat, iar celălalt atât de neglijent?" tristeţe, sentimentul că te-ai săturat de viaţă, accese de
Dragi părinţi! Amintiţi-vă cum aţi conceput copiii. E furie, care ulterior se transformă în părere de rău şi, printre
posibil, ca pe unul să-I fi'conceput ca porumbeii, din iubire altele, durerea sufletească se adânceşte. Şi toate acestea
iar când l-aţi conceput pe celălalt, nu se răcise încă atmos-' vor persista până când vei elibera stresul "nu sunt iubit".
fera de la ultima ceartă, v-aţi dus în pat ca să vă împăcaţi, Când iei în considerare părerea altora, când ţi-e frică
  însă în suflet aţi continuat să simţiţi supărarea. Cu o ase- de părerea altora, când acorzi prea mare atenţie părerii
menea "salutare" aţi întâmpinat copilul la pragul vieţii ... altora, etc., când nu poţi să te adaptezi la situaţie, toate
Copilul constituie oglinda căminului. Aşa a fost, este şi va acestea constituie o mulţime infinită de variaţii şi nu re-
fi. Copilul primeşte cele mai mari stresuri cu prilejul prezintă nimic altceva decât teama că "eu nu sunt iubit".
conceperii. Aduceţi-vă aminte de acel timp şi cereti-vă Subliniez încă o dată: omul are trei stresuri de bază
iertare de la copil. ' care nasc teama că "eu nu sunt iubit", toate celelalte mul-
De asemenea, eliberaţi şi celelalte stresuri. Dacă în tiple stresuri le legăm de acestea.
procesul eliberării stresului de bază vă aduceti aminte de o Cu cât omul complică mai mult stresurile sale, cu atât
anumită
. negativi-tate trecută, atunci eliberati:o imediat ,fi-
'
mai complicată devine şi boala. Omul cu creierul blocat nu
mdcă nu este întâmplător că v-aţi amintit tocmai acum. poate să diminueze stresurile, nu poate să gândească mai
Apoi continuaţi cu stresul de bază. Întrucât fiecare om are simplu. Nu degeaba se spune că omul cu adevărat înţelept
toate stresurile de bază, fiecare om poate fi uşor învinuit, se exprimă într-un limbaj simplu, iar cel care doreşte să
supărat, intimidat. Dacă învinuirea este neîntemeiată, iar producă impresia omului înţelept, se străduieşte să vor-
ul~erior apare necesitatea acesteia, rezultă că stresul şi-a bească cât se poate de complicat, dar de fapt nu c1arifică
atms scopul. Dacă nu recunoaşteţi că el a mărit sentimen- esenţa problemei. Şi problema matematică se rezolvă mai
tul vinovăţiei, atunci probabil că a supărat salţ a speriat şi uşor dacă se simplifică - se aduce la acelaşi numitor.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 136/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


Corpul nostru aşteaptă de la noi sinceritate şi onestitate Omul care nu este blocat de tema că "nu este iubit"
chiar dacă uneori facem pe bufonul în prezenţa altora.   începe să vadă realitatea vieţii. El începe să vadă binele şi
Dacă vrem să ne măsurăm cu natura, atunci natura iese răul în interconexiunea lor adevărată. Viaţa devine de în-
victorioasă. ţeles. În sufletul unui asemenea om se instalează liniştea.
Numai când omul începe să elibereze stresurile, el În viaţa unui asemenea om este trimisă IUBIREA.
  începe să înţeleagă cât de mult îşi complicase viaţa. Fie- Teama că "nu sunt iubit" dezvoltă la copil lanţul stre-
care idee negativă, amintire sau frică în faţa viitorului, surilor. Sentimentul vinovăţiei faţă de mamă, dobândit la
necesită eliberare,
Nu există întrucât
nimic ele nu v-au
întâmplător. apărut fărăsale,
Cu gândurile motiv.
omul naştere,
greşeliloriarstârneşte
mai apoiacumularea
sentimentulcritică
calpabilităţii din Cal.iza
a sentimentului vi-
  îşi atrage tocmai acea situaţie care îi este necesară pentru novăţiei.
educaţie. Iar dacă aceasta se întâmplă să fie rea, atunci ur- Sentimentul vinovăţiei se transformă în frică, "aceasta
mează să tragă concluzia şi să înceapă să-şi dirijeze corect   înseamnă oare că eu am procedat rău?". Frica atrage către
gândurile. sine frică.
O studentă suferea de guturai cronic. Făcea tratamente, Frica, acumulându-se, stârneşte furia. Furia, acumu-
iar, după o perioadă de timp, boala revenea. Fata era deş- lându-se la rându-i, duce la moarte.
teaptă, frumoasă, dar nici un tânăr nu-i acorda atenţie în-
trucât ea se izolase prin zidul de nepătruns al fricii că "nu Furia trece prin următoarele etape:
este iubită". De îndată ce a început să-şi elibereze frica Furia panicoasă:
totul s-a schimbat. Ea a remarcat: ,,Am scăpat de nasul 1. Acţiunea ei este evidentă la copii, care văzând sau
smiorcăit şi de îndată a apărut iubirea". simţind ura părinţilor, certurile, bătăile, lipsa de respect
Omul cu fire blândă spune cu lacrimi în ochi: "Eu nu dintre ei, văzând cum se distruge valoarea supremă a
simt frica, cel puţin nu ajunge la mine. Dar încordarea existenţei - iubirea, încearcă să salveze ceea ce se mai
există într-adevăr, cum se poate fără ea!" poate salva. Ei devin irascibili, neliniştiţi, încearcă să
Dragă omule! Încordarea care te obligă în permanenţă distrugă zidul fricii ca să elibereze calea spre iubire. Sco-
să rămâi în şa este chiar teama: "eu nu sunt iubit". Tu faci pul lor, însă, rămâne neînţeles. Aceşti copii se îmbolnă-
acest lucru pentru a place altora. Un asemenea om, în afara vesc de afecţiuni alergice (;e nu poi fi vindecai.e cu nici un
stresului de bază, simte frica în faţa fricii. fel de medicamente. La aceşti copii este comun faptul că
Cine neagă stresurile de bază se consideră mai presus nu pot fi vindecaţi înainte de eliberarea furiei de panică.
decât alţii. 2. Copilul dominat de stresul nu mă iubeşte nimeni îşi
Iubirea reprezintă tot ce este mai bun, în acelaşi timp: pune lacăt la gură, nu protestează, - copilul ascultător este
sănătate, reuşită, bunăstare şi fericire. iubit mai mult, - şi se îmbolnăveşte de astm.
Cel mai important lucru este deschiderea spirituală.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 137/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
Furia încrâncenată: Stresurile provoacă bolile coloanei vertebrale. Întrucât
1. Acţiunile sale se observă uşor în lumea contempo- canalul energetic principal se află în coloana vertebrală,
rană - toată lumea înjură pe cineva, indiferent de timpul, stresul acţionează negativ asupra organelor ce corespund
locul sau sentimentul demnităţii proprii. Cine caută răul îl vertebrelor respective.
şi găseşte - apoi se îmbolnăveşte de pietre la vezică. Nu-
mărul pietrelor din vezica biliară corespunde numărului - Teama că nu mă mai iubeşte nimeni domină capul,
duşmanilor înrăiţi. Chirurgii pot să elimine calculii sau gâtuI umerii şi mâinile.
vezica biliară, dar nu elimină cauza. . - [rica + iubirea + sentimentul vinovăţiei domină re-
2. Dacă omul dominat de frica nu mă iubeşte nimeni giunea spatelui, la înălţimea subsuoarei, cuprinzând ver-
  îşi pune lacăt la gură, nu protestează şi ascunde adânc în tebrele a IV-a la a V-a toracice, iar pe partea din faţă a cor-
suflet furia tăinuită, se îmbolnăveşte de calculi la ficat. pului domină inima, intrarea în plămâni şi pieptul.
Furia duşmănoasă: 1. Stresul sunt învinovăţit că nu iubesc provoacă toate
1. Cearta dintre oameni este un lucru rău. Ea are, însă, bolile cardiace. Cei care în copilărie au fost învinuiţi de a-
şi latura ei pozitivă - se clarifică adevărul. Cel care urăşte cest lucru de către părinţi, care păstrează teama de această
deliberat câştigă un cancer care se dezvoltă lent şi se des-   învinuire acum fiind obligaţi să asculte acelaşi lucru din
coperă uşor. gura soţiei sau a soţului sunt candidaţi siguri ai bolilor de
2. Când omul este dominat de stresul nu mă iubeşte inimă. Învinuirea nu este adresată neapărat în cuvinte, cu
nimeni atunci el îşi închide gura şi, tăcut, poartă cu el acelaşi efect acţionează expresia feţei întristate, împroş-
reaua sa voinţă, este serviabil, făcând bine tuturor. Se carea cu înjurături etc. Omul cu sentimentul vinovăţiei
poate ca în sufletul său să se ascundă o furie justificată poate fi uşor rănit~
omeneşte, dar corpul lui nu are nevoie de justificări. A- 2. Eu singur mă învinuiesc pentru faptul că celălalt nu
tunci când el moare, toţi încep să se lamenteze: "Viaţa este mă iubeşte. Dacă soţia, în spatele zidului ei de frică, nu
nedreaptă! Omul rău trăieşte, este sănătos, iar omul bun poate înţelege că ea însăşi nu trimite sentimentele sale de
moare în chinuri straşnice" . Omenirea, cu raţiunea sa dragoste soţului şi nu primeşte iubirea acestuia, dar plânge,
blocată chiar nu înţelege ce este bun şi ce este rău. se văicăreşte, şi suferă de gelozie, atunci la ea apare cance-
lUImamar. Furia se naşte de la temerile acumulate.
Cine îşi eliberează stresul "eu nu sunt iubit", acela 3. Stresul cineva învinuieşte pe altcineva despre faptul
descoperă lucruri uimitoare. Se pare că răul nu este aşa de că acela nu iubeşte. Acest stres este şi problema copiilor
rău şi binele nu este aşa de bun. Pur şi simplu totul există care sunt martorii relaţiilor dintre părinţi. Dacă în casă are
ca o unitate a binelui şi răului, iar accesibilă înţelegerii loc o ceartă cruntă, copilul se îmbolnăveşte de pneumonie.
este liniştea, fericirea vieţii şi, bineînţeles, sănătatea. Încordarea permanentă dintre părinţi, indiferent de cauză,
Despre stresuri se mai pot spune următoarele: provoacă la copil tuberculoza.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 138/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
Conducătorul omenirii - Frica
- Teama + sentimentul culpabilităţii + problemele eco-
nomice - acţionează asupra vertebrelor lombare. A III-a şi T eam a că n u m ă iU b eşte n im en i
T eam a că o am en ii I.frag i m ie
a IV-a vertebră lombară corespund organelor sexuale. nu sunt Iubiţi.
Sfera economică constituie domeniul bărbatului. Femeia SOOtlmentulcă nu exIstă lubi~.

este esenţa căldurii căminului şi a iubirii. Cine încalcă T eam a ele a fi Invlmllt că n u
Iubesc. stresez pe altdneva
legile naturii, acela singur se condamnă la suferinţă. In v ln u in ellH că n u iubeşte.

T eam a d e a fi v in o v at. fie că


1. Frica de a fi învinuiţi că nu pot să-şi întreţină fa- sperll pe altCineva cu InvlnUire
milia, că nu fac faţă serviciului, că nu sunt buni gospodari, sau p e m ine In su m i.
că nu sunt bărbaţi adevăraţi, le provoacă bărbaţilor impo- T eam a d e a fi in v in u it C ă n u
tenţa şi alte boli ale organelor sexuale. La fel acţionează şi Ş tiu să g o sp o elăresc, eă n u
autoflagelarea. fac faţă serviC IU lU i.
S au n 'lvln u lesc eu .

2. Dacă femeia nu ştie să ducă gospodăria ca o femeie,


Teama de problemele
atunci la ea suferă bazinul şi partea inferioară a corpului,
economice. intImida~a
se dezvoltă aşa-zisele boli femeieşti. Dacă se amestecă în alto ra eu p ro b lem ele
problemele bărbăteşti, dominând, înjosind, neliniştind, a- economice. A titudine
tunci aceasta este manifestarea neîncrederii fată
, de bărbat , incorectă faţă e le

  soţul
înjosirea
ei, sebărbatului.
consideră Dacă ea se
stăpână, credeîntr-o
atunci mai asemenea
puternică fami-
decât problemele economice.

lie totul este pus cu capul înjos. Femeia ce-şi păstrează fe-
minitatea nu este bolnavă de afecţiunile femeieşti.

3. Femeile ocupate cu economia, deseori sunt sterile. - Teama + problemele economice - domină partea in-
Dacă femeia preia asupra sa griji prea mari la muncă, a- ferioară a corpului, de la osul sacrum până la vârÎul d~ge-
tunci va suferi bazinul şi partea de jos a corpului. Copilul, telor de la picioare. Osul sacrum este zona energiei sexu-
esenţa iubirii, este atras de iubirea mamei, însă gândirea ale = pasiunea.
materială a mamei îl îndepărtează. Omul a cărui pasiune este blocată de teama faţă de
problemele economice, altfel spus, omul care neîncetat
este îngrijorat din cauza portofelului său, se trânteşte în pat
ca un sac, pentru a dormi şi nu mai este interesat de sex.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 139/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma  Lumina sufletului


De obicei, el nu înţelege că această teamă de problemele soţului şi celorlalţi oameni, dar acest lucru îi reuşea din ce
financiare, nu face decât să adâncească sărăcia.  în ce mai rar. Teama de afi vinovată creştea în permanen-
Bolile părţii inferioare a corpului - deformarea arti- ţă iar soţul în curând începe să considere că soţia este într-
culaţiilor cocso-femurale, fracturarea oaselor, bolile vas- adevăr vinovată. O dată într-o problemă, altădată în alta -
culare, cangrena, poliartrita etc. sunt provocate de pro- oare pe lume există puţine cauze?
blemele economice. Cu cât afecţiunea este situată mai jos, Scheletul =tatăl.
cu cât este mai aproape de degetele picioarelor, cu atât mai Coloana vertebrală =principii.
veche e3te problema.
Întrucât majoritatea oamenilor contemporani nu şi-a Structura
schelet scheletului
slab înseamnă aminteştt:;
un tată de lutul Pe
fără autoritate. vâscos. Un
tată sin-
  însuşit înţelepciunea iertării, atunci este logic că economia guri l-am ales pentru noi, din iubire, iar ~atăI trebuie să ne
se află în criză. servească drept autoritate. Chiar dacă tatăl este invalid dar
eu îl respect, atunci eu am un schelet puternic.
Reacţia obişnuită la situaţia expusă mai sus este: "nu-i Dacă omul permite cuiva să ponegrească numele ta-
totul aşa de simplu precum spuneţi dumneavoastră". Cre- tălui său, permite să fie ştirbită autoritatea tatălui, atunci el
deţi-mă, este mai uşor să vă eliberaţi stresurile, apoi să vă singur trebuie să sufere. Indiferent dacă cel ce ponegreşte
amelioraţi problemele materiale, decât să vă faceti drum este mama sau altcineva, dacă eu am permis acest lucru,
cu buldozerul prin greutăţile vieţii. ' atunci aceasta este problema mea.
Pentru omul care doreşte să-I vadă pe tatăl său (sau in-
NB! Nu întâmplător, în această carte, sunt prezentate diferent pe cine) în lumina cea mai bună, atunci tatăl într-
diferite combinaţii ale stresurilor principale. adevăr va deveni mai bun. Faţă de greşelile omului trebuie
Fiecare om are stresurile sale individuale, specifice să ne manifestăm cu înţelegere, întrucât greşeli comitem
d?ar lui. Sentimentul vinovăţiei, frica sau furia se pot ma- cu toţii. Trebuie să iertăm.
lllfesta în diferite combinaţii, atingându-i pe toti şi totul
având diferite nivele de manifestare: de la simt~l discon~ Î n con sec i n ţ ă:
fortului, până la moarte. ' 1. Iertaţi-l pe tatăl dumneavoastră pentru slăbiciunile ŞI
greşeli ::salet;tl;.
Exemple din viaţă' 2. Iertaţi-vă pe voi că v-aţi ales tatăl aşa cum este el.
O femeie tânără se plângea de dureri de cap şi de co- 3. Cereţi iertare de la scheletul dumneavoastră pentru fap-
loană vertebrală. Avea reumatism cervical şi lombar. Pe tul că datorită autorităţii scăzute a tatălui i-aţi pricinuit slă-
radiografie se vedeau schimbări la toate vertebrele. Cauza biciune şi fragilitate.
durerilor de cap era stresul nu mă iubeşte nimeni. Asta 4. Iertaţi-vă mama pentru faptul că ea a lezat autoritatea
obliga femeia să se comporte în aşa fel, încât să placă tatălui.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 140/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Viilma   Lumina sufletului


5. Cereţi iertare de la tatăl dumneavoastră pentru faptul că Cu cât mai mult caută omul în rău binele, cu atât mai
aţi văzut în primul rând răul din el şi l-aţi judecat din acest repede se vindecă.
punct de vedere. Tot ce este ascuns în interiorul omului iese la suprafa-
ţă în chip de sperietură, culpabilitate sau furie. De fiecare
Această femeie avea coloana deformată între vertebre- dată acest lucru îl caracterizează pe omul care acuză şi nu
le a VI-a şi a XII-a toracice. Cauza era teama de a fi   vino- pe cel căruia îi sunt adresate acuzaţiile.
vată .

Zonaşi 10mbară
pricios era deplasată
lăsa pe umerii spremare
ei cea mai stânga.
parteSoţul
din era ca-
povara
NB: Raţiuneu blocată de frică nti este în stare să aprc-
cieze corect situaţia.
familiei. Frica femeii de a fi   învinuită că munceşte prea
 puţin, că nu va fi   iubită de soţ dacă nu-i va face pe plac, îi În acest fel oamenii îşi provoacă rău unii altora: şi nu
deformează şi mai tare coloana spre dreapta, spre partea cer iertare. Faptele bune încearcă să netezească cuvântul
bărbătească. Această femeie era proprietatea soţului. rău, dar acestea sunt nivele diferite şi acest lucru este im-
Soţul era dominat de asemenea de stresul nu mă iubeşte posibil de realizat. Cuvântul rău nu este niciodată unilate-
nimeni. El încerca să câştige iubirea adunând cât mai multi ral, totuşi, acesta nu îl justifică pe cel care l-a pronunţat.
bani. Speră să prospere, după care să ofere familiei posibi- Cine cere iertare, acela rezolvă conflictul întrucât în dis-
litatea să se odihnească, iar el să înceapă să se ocupe cu cutie se clarifică adevărul.
seriozitate de probleme spirituale. Capul său blocat nu , Omul contemporan poate să ducă în suflet chiar cinci-
  înţelege că acea creştere a bunăstării materiale îngrădeşte zeci de ani supărarea, întrucât cel care jigneşte a lăsat gre-
linia clară a orizontului. S-a ales cu insuficientă, cardiacă , şeala fără corectare.
circulaţia
nu trebuie sanguină
să i-o maideviată,
repetăm,alergie şi astm.
după cum Cauza bolilor
se vede. Tot ceea ce face omul, primeşte înapoi de două ori.
Omul supărat obţine liniştea sufletească dacă iartă: "
Copilului lor i-a apărut alergia la produsele alimentare. Eu te iert pentru faptul că tu m-ai învinuit degeaba. Eu mă
Copilul vede nervozitatea părinţilor, deteriorarea iubirii lor iert pentru faptul că port în piept sentimentul culpabilităţii
pe parcursul goanei după bogăţie. Protestul corpului înce-   şi astfel atrag spre mine învinuirea. Dragul meu corp, iar-
pe  de la mâncare, Ca factur primon,iial rnateriai în numele tJ-mă pentf'U faptul că prin ;.;-entilflentulcalpabitităţii şi
căruia părinţii săi dragi extermină iubirea.   prin învinuire eu îţifac rău şi permit acest lucru şi altora".
Dacă aceşti soţi şi-ar schimba concepţia despre lume,
s-ar ierta unul pe altul, şi-ar cere iertare de la copilul lor în Un tânăr are o psihoză alcoolică. Pentru a-l linişti se
care omoară iubirea, şi-ar ierta toate fricile, sentimentele pare că a fost suficient să i se spună următoarele: "Dragă
de vinovăţie şi de furie, atunci ei şi-ar atinge scopurile şi, omule! Aici nu se învinovăţeşte, aici nu se pedepseşte, aici
 în plus, s-ar vindeca. nu se judecă. Ai simţit că aici vei fi   ajutat şi ai venit. Ai

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 141/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


încredere pentru început în sentimentele tale". mamei, ca la majoritatea oamenilor de altfel. Ca şi nece-
Bărbatul se simţea foarte nefericit. Făcuse atât de mult sitatea de a-şi răscumpăra sentimentul de vinovăţie. Astfel
rău şi povara vinovăţiei îl strivea la pământ. Teama că nu el începe să caute posibilitatea de a se pedepsi, neînţele-
mă iubeşte nimeni l-a obligat în permanenţă să facă bine gând totuşi că pedeapsa nu ajută, că este necesară elibe-
tuturor. Fată de bani el a avut o manifestare ca fată de cel rarea stresurilor. Această lecţie neînvăţată rămâne în con-
mai mare ;ăU, fără să se gândească la faptul că b~ii con- ştiinţă chiar prin părăsirea voluntară a vieţii şi ea naşte o
stituie un fenomen complet normal al lumii materiale. Cel datorie karmică. În fiecare cuvânt şi faptă trebuie căutat

care câştigă bani pe cale corectă, procedează corect. Cel sensul. rânduri.
printre De obicei acesta se ascunde in spatele cuvintelor,
care în cuvinte se manifestă dispreţuitor faţă de bani dar
este însetat din tot sufletul să-i întreacă pe toţi ca avere, Cel care acceptă moartea de bună voie nu a găsit sen-
comite o greşeală. Problema, totuşi, nu constă în bani. sul vietii sale întrucât ratiunea
" ,
lui este blocată de teama că
Teama că eu nu sunt iubit  a provocat o încordare per- nu există iubire. Sunt blocate credinţa, speranţa şi iubirea
manentă în relaţiile cu mama şi familia, deşi el le-a dorit lui.
numai binele. Fiind un om foarte sensibil, el s-a zbuciumat Pacientul meu provine dintr-o familie plină de scanda-
numai încolo şi încoace, şi, de îndată ce a trecut pragul, luri. Bătăile permanente şi crunte au adânc it criza, senti-
imediat a izbucnit în el o încăpăţânare răutăcioasă, iar mâi- mentul culpabilităţii pentru faptul că el nu este în stare să
nile s-au strâns spasmodic. A trebuit să depună un efort ca   îndrepte situaţia. Teama că părinţii nu se iubesc reciproc
să nu fugă de femei, atât de puternic a simţit el zidul teme- este echivalentă cu teama că eu nu sunt iubit, sau mi-e fri-
rii de femei care, cu timpul, s-a transformat într-o atitudine că de faptul că părinţii mei nu sunt iubiţi. Această teamă s-
de dispreţ - "Ce fel de bărbat este el? Pe un asemenea om a dezvoltat până la naşterea psihozei. Iar faptul că alcoolul
nu te poţi baza!" a accentuat-o, constituie
Copiii suferă numaistresurilor
din cauza vârful vizibil al icebergului.
părinţilor până la
Alcoolul l-a vlăguit. S-a îmbătat criţă cu plăcere şi cu
mândrie şi s-a bucurat că intră în el atâta băutură. Capul vârsta critică - de trecere spre maturitate, când apar stresu-
blocat nu se gândeşte la urmări. Când s-a trezit din betie i- riIe proprii.
a revenit sentimentul culpabilităţii, mult mai puterni~, iar Dacă acest bărbat s-ar elibera de stresurile de bază, s-
el a înecat aceasta într-o cantitate ~i mai mal~ de alcool. ar "inde.:.:a Je alcoolisr.l1. La fd se po~ vindeca· d~ fumat,
Sentimentul culpabilităţii s-a acumulat până la refuz. narcomanie şi de alte obiceiuri dăunătoare.
El îşi conştientiza vina şi încerca diferite metode de a se
pedepsi. A vrut să se sinucidă, dar rămâneau multe afaceri o tânără de douăzeci şi trei de ani, nemăritată, avea

nerezolvate. A fost dominat însă de stresul nu mă iubeşte fibrom uterin. Pe parcursul tratamentului s-au produs nişte
nimeni =necesitatea de a fi iubit. schimbări bruşte de dimensiuni atât într-o parte cât şi în
Toate stresurile lui începuseră încă din pântecele cealaltă, întrucât femeia avea emoţii de neînfrânat. Toată

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 142/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma   Lumina sufletului


viaţa anterioară, precum şi în cea actuală şi mai ales de La cea de-a doua vizită, fata voia să pună aceleaşi
când e contabilă, pentru ea, primordială a fost problema   întrebări ca să se convingă de adevărul ~celor spuse de
economică. Ea a avut relaţii încordate cu mama până în ghicitoare şi să afle mai multe detalii. Int~-o a~emenea
prezent. Doreşte să-şi ajute mama, dar aceasta nu primeşte dorintă se ascunde interesul personal: nu VOi mmdepune
ajutorul, deşi are nevoie de el. Atunci fiica, pentru răscum- efort~ri şi destinul va face totul pentru mine. Este o părere
părarea sentimentului culpabilităţii îşi asumă problemele greşită.
mamei, deşi acest lucru nu ajută. Fiica, de asemenea nu- Destinul există, dar nu este o dogmă. Stă în puterea
tr~şt0 visuri frumoase: ea vrea să trăiască bine şi să poarte noastră să schimbăm sllficient d~ Ceea
mult ce
de3tinul şi
nostrufor-
haine elegante etc. În numele acestui vis munceşte peste trebuie s-o facem cât mai repede. schimbăm
puteri. mează viitorul nostru. Dacă noi, prin iertare, eliberăm
Pe parcursul ttatamentului, a lucrat mult asupra pro- greşelile trecutului, atunci cu aceasta, în mod automat,
priei persoane pentru a elibera stresul. Labilitatea caracte-   îmbunătătim viitorul.
rului ei a dispărut, p~ se consideră deja echilibrată. Eu, în- Acea~tă domnişoară se amăgea singură. Ea dorea să se
să, deocamdată nu, consider.aşa. De ce? În acest caz, în elibereze de povara acumulată rară prea mari eforturi,
primul rând, ea ar trebui să fie sănătoasă, în al doilea rând, totuşi, spiritul ei nu a dorit să renunţe la învăţătură. Stresul
ei îi lipseşte încrederea în sine. La următoarea consultatie nu mă iubeşte nimeni nu era eliberat, ea nu eliminase ca~-
văd că în partea stângă a corpului, energia s-a micşorat, iar za bolii. Viata a soluţionat sarcina ei foarte unilateral. In
scurgerea, în,mod straniu, nu se observă. Nu am reuşit să primul rând, '"ghicitoarea" a fost într-o dispoziţie negativă.
adâncesc studierea, întrucât ea îmi spune:"Am fost la o În al doilea rând, ea aştepta să afle mai mult decât a per-
ghicitoare şi mi-a ghicit în cărţi". mis nivelul capacităţii "ghicitoarei".
- "Şi ce ţi-a spus?" - am întrebat-o eu. Ghicitoarea" s-a supărat. Omul iritat nu face treabă
- "Prima dată mi-a spus că mă voi vindeca, voi primi bună." Ca rezultat, ce i se ghicise era complet opus în com-
apartament, şi că îmi voi găsi persoana potrivită, dacă voi paraţie cu prima ghicire. Ce dezamăgire!
fi mai activă. A doua oară mi-a spus exact pe dos." Oare au minţit cărţile? Nu! Ele au dat un răspuns deo-
Scurgerea de energie era provocată de depresie, din sebit de corect: dacă într-un asemenea moment mizezi pe
CallL.a ghicitoarei. ajutorul altol'u 'in timp ce tlupul iiiu are 1.evoie doar  e le
Ce s-a întâmplat? Studiez prima ei vizită - domnişoara tine, nu ţi se poate spune nimic bun. Dacă vei înţelege
avea dispoziţie bună şi speranţe. Ghicitoarea avea şi ea acest lucru, atunci este bine. Fata a înţeles că a suportat
dispoziţie bună. Cărţile au fost bine aşezate, ele au arătat consecintele greşelilor sale şi, în final, a spus: - "Nu te
situaţia momentului. Aceasta arată că dacă femeia are o ajută ni~i un fel de trucuri, trebuie să învăţ să iert din
atitudine pozitivă faţă de viaţă, atunci, în viaţa ei totul suifl et..1"
trebuie să meargă bine. Totul este corect.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 143/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


  Luule Vii/ma
 Lumina sufletului
  Atunci când ierţi din suflet, te vei putea îndrăgosti,
vei putea fi fericită, vei putea fi sănătoasă, vei putea reu- pentru a pleca uşuraţi şi p~nt~ a.o încărca din nou. ~cest
  şi în toate. lucru nu i-a făcut nimănUI mal bme, unul s-a dovedIt a fi
murdărit de noroi, altul trebuia să se încordez~ pentru a
Vă rog să mă iertaţi pentru vocabularul din următoarea umple din nou găleata. Dacă acest bărbat ar.fi ~~~berats~n-
consultaţie dar vreau să-I prezint aici întrucât plasticitatea timentul vinovăţiei şi teama că "eu nu sunt zubzt : a~u.nciar
lui reprezintă o lecţie bună. fi încetat să atragă către el reclamanţi, acuzator~ CI.I-~r fi
atras pe cei care îl iubesc. Dacă, după vechiul.obiceI, cme-
patruLadeuna
anidintre
care seşedinţe,
plângeaa vt,nit un bărbat
de zgomot de patruzeci
în urechi. şi
El nu s-a va ar fi apărut cu găleata de rnuidărie, atuncI aC(;~thar..~
plâris de inimă, dar aceasta era şi ea bolnavă, deşi, la înce- uitat despre existenţa găleţii - ar fi simţit că după dI~SCUţll
1
put pacientul nu i-a acordat atenţie. S-a dovedit că urechile s-a luminat sufletul şi s-a instaurat pacea sufleteasca. Ar fi
bărbatului nu au putut suporta lamentările, bombăneala, plecat cu sentimentul iubirii şţ nu .ar ~ai fi Î~Sl nev~ie de
plângerile, învinuirile etc. pe care el trebuia să le asculte găleata cu noroi. Dacă el. ar ~ve~I dm nou; Iar paclen~l
zilnic la serviciu. Lui nu i-a fost frică de toate acestea ,dar meu, care între timp a reuşIt sa elIbereze mal mult stres~:1-
urechile au încercat să-I ajute pentru a nu auzi răul. Medi- le sale ar manifesta o influenţă binefăcătoare, atuncI m
cii nu puteau să-I ajute cu nimic. capul ~izitatorului s-ar naşte o oare.care scânteie. El ar
Era un om extrem de bun, atent şi săritor la nevoie.   începe să gândească, să caute o soluţIe pentru probl~me~e
Necesitatea izvorâtă din el de a-i ajuta pe alţii, a provenit sale. Acum el ar ieşi din cabinet înaripat, cu sufletul Impa-
din teama că "eu nu sunt iubit", şi din sentimentul culpa- cat şi cu capul mai înţelept. _
bilităţii. Iar pacientul va putea să împartă .bunătatea _s~~eteasca
cu o mai mare sinceritate, fără să mal fie murdanta de no-
tuaţieEl care
nu şi-a negatgreutăţi:
provoca stresurile.
el aTotuşi,
înţeles s-a
că conturat o si-
se pot elibera roI. . _
stresurile, apoi se poate debarasa de boli, dar la cine să se Iertarea trebuie să capete putere. Dar de ea trebUIe sa
ducă aceşti oameni nefericiţi cu plângerile lor? Aşa a şi te ocupi în fiec,!lre zi, la fel cum t~ r~gi în ?eca~e zi,. dimi-
  întrebat. Sacrificiul de sine este tipic pentru teama că eu neaţa şi seara. In zilele noastre eXIstă o ex!genţa ~al mare
nu sunt iubit. Capul este blocat dt: accdstă teamă ~i îllţe- şi noi trebuie să facem acest lucru cu toa~a conştllnţa noa~
lege totul pe dos. După părerea pacientului, el făcea bine stră - să ne eliberăm prin iertarea răulUI, pentru a netezI
pentru cei nefericiţi, dar nu înţelegea că acest bine nu este drumul binelui.
chiar bine. Binele este acel lucru care nu provoacă nimă- Un tânăr mi-a spus:" Când am început să-mi eliberez
nui suferinţe. stresurile m-am gândit: ce om groaznic sunt dacă am atâ-
Care este esenţa problemei? La el în cabinet, vin în tea stresuri. După două zile, mi-am zis: Dumnezeul~,
fiecare zi oameni care au de deşertat o găleată de noroi, există, oare, sfârşit? Peste trei zile eram disper~t. Dedz-
când iertării trei luni, eu am aşteptat cu bucurze fiecare

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 144/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma
clipă liberă pentru a mă ocupa de problema mea iubită.  învăţătura.
Eu nu am găsit nimic altceva ce ar fi  putut să-mi uşureze Învătătura trebuie începută cel târziu din momentul în
~ufletul şi să-mi îndrepte viaţa în acelaşi fel cum o face care viit~area mamă şi viitorul tată concep copilul. Înţe-
lertarea. După ce ai iertat, poţi să iubeşti. Eu nu cunosc o lepciunea lor este baza pe care urmează să crească planta,
teorie mai convingătoare!" iar puritate a sentimentelor lor determină viabilitatea ei.
. . Este greu să renunţi la vechile concepţii, dar dacă do- Toate problemele de viaţă, inclusiv bolile provin din
nţI cu. ~devărat să vă vindecaţi, orientaţi-vă spre deschide- lipsa de comunicare ce duce la neînţelegere şi apoi se for-
rea slJmtuală. mează stresul.
. Vorbind la figurat, omenirea stă la marginea prăpasti~i. Toate evenimentele sunt legate de om prin raze ener-
Cel care au sentimentul de teamă cad în prăpastie. Aceia getice şi orice eveniment negativ este un stres.
care urăsc, vor atrage şi pe alţii după sine. Cei care-şi iartă
tea:na vor trec~ pe drumul care duce peste prăpastie _ tot
mai sus, tot mai departe.
Nu există bine fără rău. Cu cât există mai mult bine,
cu atât mai mult rău trebuie să-I echilibreze. Spiritul copi-
 Încheiere lului, venind pe lume, ştie acest lucru şi nu protestează, în-
trucât legile Împărăţiei Divine sunt clare unui spirit curat.
Viaţa omului este o continuă ÎNVĂTARE. Omul Faptul că adultul uită aceste legi, mai bine zis, le înfrânge
  învaţă prin bine şi prin rău (din greşeli). ' prin raţiune şi comite greşeli, constituie o lecţie pentru
. ~u mare ?ragoste, omul îşi alege singur acei părinţi omemre.
pnn mtermedml cărora primeşte acele încercări şi dureri Fără contrarii nu există mişcare. Stagnarea înseamnă
p_~ntr~care a apărut. Şi aceasta nu pentru că părinţii ar fi moarte. Viaţa se mişcă sinusoidal, pozitivul altemând cu
rai, CI pentru că el însuşi doreşte să treacă prin asemenea negativul.
  încercări, pe care le primeşte prin aceşti părinţi. Fiecare spirit vine pe pământ pentru a răscumpăra răul;
Datoria păIinţilor, mai cu seamă a mamei, este să cu cât mai corect face acest lucru, cu atât mai repede evo-
  înveţe copilul să se descurce în viaţă. Mama este prima luează.
profesoară, iar ea poate învăţa copilul prin două modali- Tot ce este bine constituie răul învăţat în vieţile anteri-
tăţi - prin intermediul binelui sau prin intermediul răului. oare şi tot ceea ce în viaţa actuală a devenit de înţeles, de-
P~in intermediul binelui - transmiţând învăţătura prin cu- vine bine. Dar tot ceea ce, după părerea omului, rămâne
vmte; prin intermediul răului - prin suferinte, , întrucât rău şi ceea ce el chiar nu încearcă să înţeleagă în virtute a
mama nu l-a învăţat corect. S-ar putea de asemenea· ca concepţiei dogmatice despre rău, el va veni să înveţe pe
lecţiile primite să fi fost bune dar copilul să fi întârzia~ cu propria sa piele în vieţile viitoare.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 145/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

 Lumina sufletului
Viata se dezvoltă de la inferior spre superior. Cine
Întregul Unitar este Dumnezeu, nimic nu există în vrea să' evolueze, trebuie să-şi dezvolte spiritualitatea.
afara Lui. Cine are raţiune, are libertatea Divină de a-şj alege singur
drumul său spre evoluţie.
Răul constituie invenţia omului, el este înmultirea ne- Cu ajutorul raţiunii omul este capabil să pătrundă în
gativului şi a suferinţei omului însuşi de la acest n~gativ. spirit dacă are încredere în sentimentele sale şi le conside-
ră juste. Acea persoană care se ţine ferm de lumea mate-
Viaţa tsîe
şi negativă.
ti luptă, iar luVta al'e părţile ei: 'pozitivă rială şi învăţăturile dogmatice, se ridică încet, cu greutate
şi suferinţă. Pentru acela care aleargă după adevărul său
personal, drumul este spinos şi se încheie într-o fundătură.
Cu cât este mai puternică lupta pentru bine, cu atât Greutăţile muncii de pe drum provoacă sentimente diferi-
mai mult bine a fost cucerit. Cu cât mai cruntă este lupta te - la omul obişnuit - nerăbdare şi furie; la cel care se ri-
  î~potriva răului, cu atât mai mare devine răul, dacă omul dică spiritual - bucurie, întrucât el ştie că, cu cât sunt mai
 îl cedează. Cine luptă împotriva răului cu rău, pierde. For- multe greutăţi, cu atât mai puternic îi devine spiritul.
ţa şi rezistenţa în această luptă o oferă iubirea. Acela care îşi însuşeşte arta iertării, se poate elibera de
Iubirea Divină a creat împărăţia lui Dumnezeu, in- .răul care s-a agăţat de el, iar drumul evoluţiei i se deschide.
clusiv Pământul. Toate fiinţele lipsite de raţiune, sau mai
clar spus - natura, emană Iubire.
Tot ce există în acest Univers învaţă, independent,
Iubirea.
Omul contemporan nu va fi liber atât timp cât el caută
şi găse·şte vinovaţi, cât timp vinovat  este întotdeauna un alt
Tot ce există în Împărăţia lui Dumnezeu are om.
ratiune.
,
Astrologia a devenit o epidemie la modă şi un obiect
al glumelor ironice. Ea ar trebui să fie o ştiinţă predată în
Cu cât ţi se dă mai mult, cu atât ţi se cere mai mult! şcoală care să ne ajute să trăim.
Si,lgUf'P<lfiinţ~ faţională dt: pe P~I1âllt est~ ofdul; el tste OmUl este legat priil fire energetice iilVizibii~ de ani-
obligat să folosească cu înţelepciune comoara imensă care male, plante, situaţii, evenimente, probleme, gânduri, spe-
i s-a dat, adică raţiunea. rante
, ,temeri ,etc. Omul creează el însuşi legăturile energe-
Spiritul este primordial, materia este secundară. Altfel tice devenind cauza căderii în dependenţă negativă şi tre-
spus, lumea sentimentelor este veşnică, iar raţiune a este un buie să se elibereze singur inclusiv prin iertare.
fenomen temporar, ce este limitat prin existenta acestui Orice experienţă este necesară Întrucât din ea se
corp fizic dat în timp şi în spaţiu. ~. Învaţă.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 146/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Lumina sufletului
  Luule Vii/ma
Pentru a ierta trebuie să te cunoşti pe tine însuţi. Cine face treaba sa. Şi din ce în ce mai mulţi încep să-şi caute
nu recunoaşte prezenţa negativului în el însuşi sau în cei- propriul drum către vârf.
lalţi oameni, îşi parcurge calea printre lovituri şi cucuie.
Cine nu şi-a găsit încă drumul său, să-I caute şi să
Omenirea rătăcită merge tocmai pe această cale, întru-
cât nu se deschide pentru adevărata iubire. Isus Hristos ne- hotărască.
a învăţat să iubim şi să iertăm. Este înţelept cel ce înţelege Poate îl veţi găsi cu ajutorul acestei cărţi.
corect această învăţătură: înţelepciunea trecută prin suflet
  înseamnă înţelegerea corectă. Câte ceva despre mine
De aceea Hristos ne-a învăţat să ne iubim pe nai înşine,
să ne iertăm pe noi înşine. În acest fel învătăm să-i iubim M ·am născut la 6 aprilie 1950. Şcoab medie am
pe alţii, să-i iertăm pe alţii şi acest lucru ne face puternici. terminat-o la Iîgev3. Între 1968-1974 am învăţat la Fa-
Omenirea, însă, nu a acceptat învăţătura. Dumnezeu cultatea de Medicină a Universităţii de Stat din Tartl.l;,s.
vede până la ce punct a ajuns criza din lăuntrul nostru şi Timp de 18 ani am lucrat ca obstetrician-ginecolo~. In
iarăşi încearcă se ne dea o învăţătură pentru a depăşi criza. 1991 am început să practic particular. După 3 lUnI am
De data aceasta el ajută omenirea să-şi deschidă spiritul pe frecventat un curs de iniţiere de 15 zile în parapsihologie.
calea măririi sensibilităţii. Înţelepciunea noastră este Înţe- Din acest moment cursul vieţii mele a luat o întorsătură
lepciunea Divină. Creşterea Înţelepciunii Divine constituie perceptibilă. După încă 3 luni am început să văd. Nu do-
creşterea înţelepciunii noastre. resc să folosesc cuvântul clarviziune. Aceasta nu ar fi pe
Diferiţii tămăduitori spirituali au atitudini diferite fată deplin cinstit. Întrucât prietenii - clarvăzători au demon-
de Învăţătura Divină. Cu toţii sunt însă pe drumul cel bu~, strat că eu văd, eu nu consider acest lucru ca un dar deose-
dar mergând pe căi diferite găsesc în ele diverse obstacole bit. Mai precis vorbind, nu pot să-mi imaginez cum poate
ce-i pot determina să comită multe greşeli. Fiecare se îm- fi altfel.
piedică în felul său, dar cine continuă drumul, acela ajunge Am fost un medic care a practicat medicina, a cărei
 în vârf. răbdare, linişte şi "ciudăţenii" în comunicarea cu bolnavii,
Latura materială este ca un castel minunat de la poale-   în primii ani de activitate, au ,fost f~l~site în sensul. bu~ al
le li1Untelui,ddl vârfulllluntdui e~te nlUlt n.ai înalt, as~uns cuvântului. Au fost de folos ŞI clarvlzmnea ŞI perspicaclta-
  între nori. Majoritatea oamenilor, este adevărat, consideră tea. De 8 ani de zile, deja, mă ocup de o altă activitate în-
acest palat ca fiind de cea mai mare valoare. Cu toate aces- trucât am pricinuit c~legi1or mei, care aveau interese ma-
tea omenirea se află pe drumul către acest vârf muntos ur- teriale şi temeri, multe probleme şi am hotărât să părăsesc
mându-şi liderii spirituali, şi cu toate că le este dor de palat, medicina traditională. Se pare că, pe neobservate chiar
cu întârziere, încep să înţeleagă ca, deşi palatul este minu- pentru mine îdsămi, e~ m-am în~ep~rtat :ot mai ~~lt d:
nat, totuşi, acesta se învecheşte şi se năruieşte. Timpul îşi medicina tradiţională ŞI am devemt dm ce m ce mal SIgura

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 147/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om

  Luule Vii/ma
prezenţa mea.
pe n:ine,~cum~necum sunt totuşi Berbec. Dintre cei care Eu am crescut în epoca ateismului, am fost învăţată că
a~ lIcenţ~ de lIberă practică pentru ginecologie, deci ca- nu există Dumnezeu. Dar dacă cineva şi-a bătut joc de
bmet parttcu.lar,eu sunt a 8-a în Estonia, şi primaîn regi- Dumnezeu, acela pentru mine a devenit profanator al celor
une. Sunt Oaianeagră între cele albe. sfinte. Întotdeauna am perceput prezenţa alături de mine a
Am fost şi sunt. Sabia destinului a căzut. .unei forţe superioare, care m-a susţinut, mi-a dat curaj, a
Ca medic particular, eu am sperat să încep în sfârşit să controlat şi mi-a zgândărit conştiinţa. Aceasta nu a avut un
mă ocu~ de
~anenta, bolnavi, în ~od normal, rară o oboseală per-
aŞ~ cum trebUl~.După J luni, m-am înscris la
nume. Existenţa mea a fost determinată de sentimentde pe'
care întotdeauna am reuşit să le împărtăşesc cu ceilalţi.
mşte. cursurI cu care m-am desfătat precum cu o baie Deseori a trebuit să fiu şi judecător al lumii şi pârât.
~e:bmte, ce se face înainte de culcare pentru a dobândi o Nu întâmplător Dumnezeu, în ultimii 3 ani, mi-a Întă-
lImşte sufletească. Am dobândit-o, dar baia, pe neobser- rit capacităţile de vindecător, tocmai la nivelul interpretării
va~~, s-a trans~ormat într~o imensă mare de cunoştinţe sferei sentimentelor şi a sferei gândurilor. Consider că în
sp1flt~al: ale caror malurI eu deja nu le mai văd. Văd lume totul este important, dar în.primul rând este impor-
num~Ica se.adânceşte şi valurile sunt mai abrupte. Frica a tant gândul. Cuvintele constituie expresia gândurilor la
şlefUltsufenntele
, . nivelul fizic. Mi s-a dat dreptul şi capacitatea să interpre-
~eacţiile. mele la complicaţiile lumii materiale eu le- tez lucruri complicate cu cuvinte simple.
~ regla~t~m :opi1ărie printr-un mijloc simplu - obli- Din învătătura
, lui Hristos am subliniat învătătura
, des-
g~?u-~a s~ ma o~up de o muncă neplăcută sau, aflându- pre iertare şi iubire precum şi posibilitatea de a trata oame-
ma m sItuaţu confllctuale, să încerc, în acelaşi timp, să mă nii cu ajutorul lor.
decon~ectez.
este N~ ~ văzut, nu
rau, pur.ŞI.sImpluprin am auzit,
gânduri m-amnuaflat
am perceput ce
acolo unde Din păcate
se păstrează şi dinînnefericire,
numai rezultatele
cazul în care tratamentului
omul înţelege de ce
a fost numaI bme. Eu nu mi-am clarificat niciodată dacă este bolnav. Pentru aceasta el trebuie să cunoască multe.
aceas~a a fost o lume a fanteziei sau o lume a iluziilor. Cu cât doreşte să fie mai sănătos, cu atât mai multe trebuie
StranI~~ fost numai faptul că întotdeauna m-am descurcat să cunoască.
~u aC!Ivitatea~~teriaIă (în şcoală am fost considerată deş- Lh Îilceputul anului 1'j94, am scris lucn:u:ea ,,Iubi,'e,
~edpta,~orecta,.Iar a(,asă Clscu1tătoart),dar câ.ad ain fosÎ. iertare şi sănătate". Eu nu încep să tratez un pacient până
I~trebata dacă munca e încheiată, m-am aflat deseori în când omul nu-şi însuşeşte aceste scurte cunoştinţe de bază.
dIficult:te de a ,răspunde.Am ştiut că am început să lucrez În decurs de aproximativ un an, am aflat multe lucruri noi
dar daca. am~încheiat ac~i~it~tea,nicidecum nu am ştiut: şi astfel am căpătat posibilitatea să explic bolnavilor cauza
A~um~ŞtIUca sunt capabIla sa mă deconectez, sau să per- primordială a bolilor lor. Să le numim stresuri. Eliberând
m~t s~ SAe~propie de mine negativul într-o asemenea stresurilepe calea iertării, boala trece.
masura, mcat numai o fotografie poate să demonstreze

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 148/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


 Lumina sufletului
  Luule Viilma
. A d a este calea Învătătorului. Omul
Modul incorect de gândire conduce la fapte incorecte ~ră~at n~maI :~~ g~~:ască înainte să pe;ceapă greutatea
şi boala constituie reflectarea acestuia. Din punct de vede- Insa .~u Incep. i nu trebuie să fie uşoară.
re fizic, omul e capabil să înţeleagă dacă este învăţat acest crUCllsale. VIaţa nu poate Ş . A 2000 de ani
. ~. d bA dit omemrea In .
lucru. Este nevoie numai să dorească. Voinţa determină re- Pr.eaPfiuţ~n.a mInntume
a~ar~l:xceptiilor creşte. Excepţiile
zultatele. Dm enClre, ,
Cine îl caută pe cel vinovat printre ceilalţi, acela nu se sfintesc Pământul. ,
'Faceti şi dumneavoastră acest lucru: ~ 't " fi _
 însănătoşeşte.
Poţi să începi să te schimbi chiar acum, niciodatii nu Cu ajutorul
matiile acestei
pe care le cărţi,fi~cărUl
comunic eu aIil.dont sa t~Sffil
bolnaVI' 1~:ă
~ rog sa
este târziu. Totuşi este mai bine dacă ne este cunoscută , . t tIn cam prea unga.
cauza primordială, atunci rezultatul se obţine mai repede şi iertati dacă expunerea es e pu ." A ~ A' martie 1995
Această carte cuprinde informaţll pana m ~. desă~
maI uşor. . d lui Dumnezeu se,completeaza ŞI se
Tot ceea ce am prezentat trebuie să vă explice prove- care, mu 1ţumm '
nienţa bolii dumneavoastră în aşa fel încât să fie posibil să vârşesc în fiecare zi.
vă apucaţi imediat de tratament. Găsiţi numai timpul să Vă doresc linişte sufletească şi iubire.
gândiţi logic.   Doc(or Luule Viilma
Aş dori să subliniez că actuala învăţătură este una din
nenumăratele posibile. Omul trebuie să aleagă singur ceea
ce i se potriveşte. Toate acestea constituie o parte a unui
 întreg.
Aduceţi-vă aminte de Hristos, care a venit să înveţe
oamenii prin înţelepciunea simplă a iertării şi iubirii. Dar
poporul, din ignoranţă, nu l-a ascultat. Creştinii şi azi pro-
povăduiesc că Hristos a venit ca să răscumpere păcatele
oamenilor prin suferinţele sale. Ce îi rămăsese să facă?
Poporul nu a dorit să accepte învăţătura Sa, poporul a dorit
~a păcatele să le dispară de la sine. Puporul cOiltinuă să
facă păcate şi tot speră că Hristos, iarăşi şi iarăşi îi va
răscumpăra. Dar oare suferinţele lui Hristos au salvat pe
cineva de nenorocire? Nu au salvat. A ajutat numai o
credinţă sinceră în iertare şi iubirea de Dumnezeu.
Hristos a dat un exemplu. El ne-a învăţat să trăim cu
iertare şi iubire în inimă. Ascensiunea Sa pe Golgota a

http://slide pdf.c om/re a de r/full/lumina -sufletului-inva ta -sa -iube sti 149/154


 

5/8/2018 Lumina Sufletului-Inva ta Sa Iube sti - slide pdf.c om


 Lumina sufletului
. b'It ,
Frica fricilor: Frica.de a nu filIU . 210
De ce medicina tradiţională se ceartă cu cea 4
. ~? 23
alternatIva ; ~..~ ::..... 246
Cuprins Repetarea este mama mvaţaturll 86
~Inc h'elere :.. 2291
CAPITOLUL I: IUBIRE, IERTARE ŞI SĂNĂTATE ..... 7 Câte ceva despre mme .
CAPITOLUL II: ADEVĂRUL LUMINII ŞI FILOSOFIA
CORPULUI UMAN 27
Iubirea este creatoarea vieţii................... .. 28
Ce este sănătatea? 29
Pe scurt, despre legile divine ale naturii 30
Boala 37
Ce este bine şi ce este rău? 3 8-
De ce se naşte omul? 39
Învaţă să iubeşti 46
De ce sunt eu astfel? 49 Luule Viilma a sistematizat învăţătura sa în
Filosofia corpului uman 54 şapte volume.
Cine are coloană vertebrală ş