Sunteți pe pagina 1din 24

Competențe Unități de Subiectul/Tema lecției Texte literare/de Nr.

Data Activități și produse Evaluare Observații/


specifice competențe graniță/surse de de învățare Mențiuni
ore
Unitatea I Cartea – obiect cultural - 12 ore
1. 1.1 1. Cartea – obiect cultural. Manual, pag.6-7 1 Interogarea frontală
1. Câmpul asociativ al (conversaţie
cuvântului ,,școală’’. catihetică,
euristică).
Asocieri libere.
Câmpuri asociative.
Discuții.
15 15.1 2. ,,Cărțile au suflet” ,, ,, Cărțile au suflet” 1 Lectura interogativă şi
de Nicolae Manolescu. de Nicolae Manolescu. analitică a textului.
Studiul și sensurile textului. Comentariu al
fragmentului de text
epic/dramatic.
1 1.1 3. Biblioteca electronică / virtuală Manual, 1
1 Cărțile sau/și internetul. pag. 13-14 Conversaţia euristică.
3 ,, Descoperirea.
Dezbaterea.
7 7.1 4. Evaluareinițială. 1 Evaluare
inițială

6 6.1 5 Părțile principale de propoziție. 1 Recapitulare


Recapitulare.

6 6.2 6. Părțile secundare de propoziție. 1 Recapitulare


Recapitulare.

7 7.1 7. Morfologia. 1 Evaluarea cu grilă a Recapitulare


Recapitulare. unui
discurs, desfăşurat
după un plan propriu.
7 7.1 8. Evaluare inițială. 1 Comentariul Evaluareini
Lucru independent țială
Discursul
3 3.1 9. Interpretarea textului ,,Despre limba 1 Comentariu al Evaluare Semnificația
,,Despre limba română” română” fragmentului de text formativă unei afirmații
de Nichita Stănescu de Nichita Stănescu epic/dramatic. despre limbă.
Ex.3,pag.15.

7 7.1 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi


exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 11. Evaluare orală. Comentarea 1 Evaluarea cu grilă a Evaluaresu
afirmației: discursului, desfăşurat mativă
,,Limba este cartea de noblețe a după un plan propriu.
unui neam’’.
6 6.1 12. Analiza evaluării. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.

Unitatea II Poezia lirică Monosemia și polisemia - 12 ore


1 1.1 1. Comunicarea. Tipuri de Manual, 1 Asocieri libere.
comunicare. pag. 16-22 Câmpuri asociative.
Câmp asociativ al cuvântului Discuții.
„toamnă”.

8 8.1 2. „Făptura mamei” de Grigore „Făptura mamei” 1 Lectura expresivă a


Vieru. Lectura comentată: de Grigore Vieru. textelor literare.
registrul lexical şi nuanţele de Recitarea textelor
sens ale cuvintelor textului . literare.
3 3.1 3.Structura formală a operei lirice: „Făptura mamei” 1 Comentariul textului
versuri şi strofe, variaţii formale. de Grigore Vieru. liric.
Reflecţie în baza
textului literar.

9 9.2 4. Imaginea centrală a poeziei: „Făptura mamei” 1 Interpretarea


semnificaţia simbolurilor ce o de Grigore Vieru. semnificaţiei figurilor
construiesc. Alegoria. de stil.
13 13.1 5. Atelier de discuție. 1 Explicarea şi Redactarea
Mama – model al bunătăţii exemplificarea eseului ,
infinite şi al tandreţei fără noţiunilor studiate. ,Făptura
seamăn. mamei-șoaptă
de dragoste și
odă solemnă
pentru
mama’’.
8 8.1 6. ,,Parabola semănătorului’’ din ,,Parabola 1 Reflecţie în baza
8.2 Noul Testament.Mesajul. semănătorului’’ din textului literar.
Noul Testament.
9 9.2 7. Teorie literară. Alegoria. Manual, 1 Interpretarea
pag. 28 semnificaţiei figurilor
de stil.
5 5.1 8. Monosemia cuvintelor. Manual, 1 Explicarea şi
pag. 29-30 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
4 4.1 9. Polisemia cuvintelor. Manual, 1 Construirea
10 10.1 pag. 31-32 enunţurilor
în parametrii daţi.
Exercițiul.
Problematizarea.
Analiza faptelor de
limbă.
5 5.1 10. Exerciții de recapitulare. 1 Exerciții. Evaluare
Analiza faptelor de formativă
limbă.
14 14.1 11. Evaluare sumativă. 1 Elaborarea textului în Evaluaresu
Test complex. parametrii indicați. mativă
Test cu itemi.
6 6.1 12. Analiza evaluării. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea III Poezia lirică Lexicul - 12 ore

8 8.1 1.M.Eminescu,,Sara pe deal’’. M.Eminescu 1 Lectura expresivă a


Lectura și receptarea textului ,,Sara pe deal’’ textelor literare.
literar. Recitarea textelor
literare.
3 3.1 2. ,,Sara pe deal” de M.Eminescu. M.Eminescu 1 Comentariul textului
9 9.2 Mesaj şi semnificaţii: legătura ,,Sara pe deal’’ liric.
naturii şi a spiritualităţii. Reflecţie în baza
Ipostazele eului liric- subiectivă şi textului literar.
obiectivă.
3 3.1 3. M.Eminescu ,,Sara pe deal’’. M.Eminescu 1 Interpretarea
12 9.1 Figurile de stil: ,,Sara pe deal’’ semnificaţiei figurilor
aliterația,asonanța. de stil.
Versificația.Piciorul de vers.
1 1.1 4.Pastelul. Idila. Specii ale M.Eminescu 1 Explicarea şi
genului liric ,,Sara pe deal’’ exemplificarea
noţiunilor studiate.

5 5.1 5. Cuvântul şi contextul Manual, 1 Explicarea şi


Sensul propriu şi sensul figurat. pag. 40-41 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
4 4.1 6.Sensul fundamental/ secundar. Manual, 1 Construirea Evaluare
pag. 40-41 enunţurilor formativă
în parametrii daţi.

4 4.2 7. Dicţionarul enciclopedic. Manual, 1 Explicarea şi


pag. 37-39 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
13 13.1 8. Scrierea metaliterară. 1 Explicarea şi
Comentarea unui text liric. exemplificarea
noţiunilor studiate.
14 14.1 9. Atelier de scriere. 1 Construirea Dezvoltarea
Scrierea unui text argumentativ. dialogului, utilizând ideii ,,Există
formulele date. un sentiment
Atelier de scriere. al cuvintelor’’
Ex.6,pag.41

7 7.1 10. Recapitulare. 1 Explicarea şi


exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 11. Evaluare practică. 1 Elaborarea textului în Proiect
Elaborarea unui proiect parametrii indicați. ,,Natura din
educativ. Test cu itemi. jurul
nostru’’
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea IV Poezia lirică Sensurile cuvântului - 12 ore
8 8.1 1. G.Bacovia ,,Monosilab de G.Bacovia 1 Exerciții.
toamnă’’. ,,Monosilab de Analiza faptelor de
Lectura și receptarea textului toamnă’’. limbă.
literar.
3 3.1 2. Monosilab de toamnă’’. G.Bacovia 1 Asocieri libere.
Teme,motive,idei. ,,Monosilab de Câmpuri asociative.
toamnă’’. Discuții.
3 3.1 3.,,Monosilab de toamnă’’. G.Bacovia 1 Lectura expresivă a
12 12.1 Sensurile textului. ,,Monosilab de textelor literare.
toamnă’’ Recitarea textelor
literare.
Reflecţie în baza
textului literar.
4 4.1 4. Sensurile cuvântului: Manual, 1 Comentariul textului Dezvoltarea
lexical/gramatical. pag. 45-46 liric. ideii unui
Interpretarea proverb.
semnificaţiei figurilor Ex.8, pag.47
de stil.
13 13.1 5. Atelier de scriere. 1 Explicarea şi
,,Niciodată toamna...’’ exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
4 4.1 6. Unitățile frazeologice. Manual, 1 Construirea
pag. 47-52 enunţurilor
în parametrii daţi.
4 4.1 7. Dicționarul de locuțiuni și Manual, 1 Exerciții. Evaluare
5 5.2 expresii. pag. 47-52 Analiza faptelor de formativă
limbă.

1 1.1 8. Scrierea metaliterară. 1 Explicarea şi


Comentarea unui text liric. exemplificarea
noţiunilor studiate.

13 13.1 9. Atelier de lectură. Nicolae Dabija 1 Dispunerea grafică în


Nicolae Dabija ,,Ochiul al ,,Ochiul al treilea’’ pagină a elementelor
treilea’’ constituente ale
textului/textelor de
diferite tipuri.
10 10.1 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 11. Evaluare sumativă. 1 Elaborarea textului în Evaluare
Dictare cu sarcini. parametrii indicați. sumativă
Test cu itemi.
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea V Doina populară - 12 ore
1 1.1 1. Câmp asociativ al cuvântului Manual, 1 Asocieri libere.
CÂNTEC. pag. 54 - 55 Câmpuri asociative.
Teme, subiecte, mesaje ale Discuții.
textului literar.
8 8.1 2.L.Blaga,,Codrule,codruțule’’. L.Blaga,,Codrule, 1 Lectura expresivă a
Lectura și observarea textului codruțule’’ textelor literare.
literar. Recitarea textelor
literare.
Reflecţie în baza
textului literar.
3 3.1 3.L.Blaga,,Codrule,codruțule’’. L.Blaga,,Codrule, 1 Comentariul textului Eseu despre
Figurile de stil: codruțule’’ liric. relația om-
aliterația,asonanța,antiteza, Interpretarea natură.
alegoria. semnificaţiei figurilor Ex.9, pag.57
de stil.
13 13.1 4. Fraza.Discursul. Manual, 1 Explicarea şi
pag. 60-61 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
5 5.2 5. Relațiile sintactice în propoziție Manual, 1 Construirea
și frază. pag. 62 enunţurilor
în parametrii daţi.
6 6.2 6. Relațiile sintactice în propoziție Manual, 1 Exerciții. Evaluare
și frază: pag. 63-64 Analiza faptelor de formativă
coordonarea. limbă.

10 10.1 7. Relațiile sintactice în propoziție Manual, 1 Explicarea şi


și frază: pag. 64-67 exemplificarea
subordonarea. noţiunilor studiate.

10 10.1 1 Dispunerea grafică în


8. Evaluarea portofoliilor. pagină a elementelor
constituente ale
textului/textelor de
diferite tipuri.
13 13.1 9. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 10-11. Evaluare semestrială. 2 Elaborarea textului în Evaluare
Test complex. parametrii indicați. sumativă
Test cu itemi.
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea VI Doina cultă - 12 ore
8 8.1 1. ,,Doina’’de V.Alecsandri . ,,Doina’’de 1 Lectura expresivă a
Lectura și observarea textului V.Alecsandri textelor literare.
literar. Recitarea textelor
literare.
8 8.2 2. ,,Doina’’de V.Alecsandri . ,,Doina’’de 1 Comentariul textului
Comunicare în baza textului. V.Alecsandri liric.
Interpretarea
semnificaţiei figurilor
de stil.
13 13.1 3. Atelier de discuție: 1 Evaluarea cu grilă a Comentarea
Comentarea afirmației: unui discurs, afirmației:
,, Doina este o voce a desfăşurat după un ,, Doina este o
singurătății’’. plan propriu. voce a
singurătății’’.
10 10.1 4. Propoziția Manual, 1 Explicarea şi
principală/secundară/regentă. pag. 66-68 exemplificarea
noţiunilor studiate.
7 7.1 5. Elementele de relație în frază. Manual, 1 Construirea
pag. 68-70 enunţurilor
în parametrii daţi.

5 5.1 6. Elementele de relație în frază. Manual, 1 Explicarea şi Evaluare


pag. 68-70 exemplificarea formativă
noţiunilor studiate.
10 10.1 7. Cuvintele,construcțiile și 1 Utilizarea adecvată a
propozițiile incidente. terminologiei
lingvistice.
7 7.1 8. Regulile de aplicare a semnelor Manual, 1 Explicarea şi
de punctuație. pag. 69-70 exemplificarea
noţiunilor studiate.
13 13.1 9. Atelier de scriere. 1 Construirea Ateliere,
Scrierea imaginativă. dialogului, utilizând pag.33
formulele date.
Dezbateri.
5 5.2 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 11. Evaluare orală. 1 Evaluarea cu grilă a Evaluare
Expunerea orală. unui discurs, sumativă
desfăşurat după un
plan propriu.
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea VII Doina populară și doina cultă - 12 ore
8 8.1 1. O.Goga,,Noi’’. O.Goga,,Noi’’ 1 Lectura expresivă a
Lectura și observarea textului textelor literare.
literar. Recitarea textelor
literare.
3 3.1 2. O.Goga,,Noi’’. O.Goga,,Noi’’ 1 Comentariul textului
9 9.1 Teme,motive,idei. liric.
Analiza faptelor de
limbă.
3 3.1 3. O.Goga,,Noi’’. O.Goga,,Noi’’ 1 Interpretarea
12 12.1 Sensurile textului. semnificaţiei figurilor
de stil.
7 7.1 4. Adresarea. 1 Analiza faptelor de
limbă.

13 13.1 5. Atelier de lectură. Doine și cântece 1 Evaluarea lecturii


Doine și cântece bătrânești. bătrânești. orale în baza grilei.

1 1.1 6. Câmp asociativ al cuvintelor Manual, 1 Asocieri libere.


SINGUR/SINGURĂTATE. pag. 78-79 Câmpuri asociative.
Discuții.
7 7.1 7. Atelier de scriere. 1 Teste de ortografie.
13 13.1 Organizarea textului scris. Comentarea
ortogramelor şi a
punctogramelor.
10 10.1 8. Textul nonliterar. Ştirea 1 Exercițiul.
Problematizarea.
Analiza faptelor de
limbă.
2 2.1 9. Textul nonliterar. Reportajul. 1 Exercițiul. Evaluare Redactarea
10 10.1 Problematizarea. formativă unui reportaj.
Analiza faptelor de
limbă.
5 5.2 1 Explicarea şi
10. Exerciții de recapitulare. exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
15 15.1 1 Evaluarea lecturii Evaluare
11. Probă de evaluare orală. orale în baza grilei. sumativă
Recitarea unui fragment
dintr-o operă epică în versuri
(la alegere).
6 6.2 1 Exerciții.
12. Analiza evaluării. Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea VIII Proza narativă - 10 ore

8 8.1 1. A.Busuioc,,Singur în fața A.Busuioc,,Singur 1 Lectura expresivă a


dragostei’’. în fața dragostei’’ textelor literare.
Lectura și receptarea textului Recitarea textelor
literar. literare.

3 3.1 2. A.Busuioc,,Singur în fața A.Busuioc,,Singur 1 Expunerea


dragostei’’- în fața dragostei’’ rezumativă.
Romanul vieții unui colectiv de
pedagogi.
3 3.1 3. A.Busuioc,,Singur în fața A.Busuioc,,Singur 1 Explicarea şi
12 12.1 dragostei’’. în fața dragostei’’ exemplificarea
Caracterizarea personajului literar. noţiunilor studiate.

9 9.2 4. A.Busuioc,,Singur în fața A.Busuioc,,Singur 1 Utilizarea Eseu de


dragostei’’. în fața dragostei’’ adecvată a atitudine:
Romanul-povestire în ramă. terminologiei ,,De ce aș/n-aș
lingvistice. vrea să fiu un
intelectual la
țară’’.
Ex.2, pag.92
10 10.1 5. Textul nonliterar. Manual, 1 Explicarea şi
Cererea. pag. 92-93 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
5 5.2 6. Dialogul.Vorbirea directă și Manual, 1 Analiza faptelor de
vorbirea indirectă. pag. 99-100 limbă.

13 13.1 7. Atelier de scriere. 1 Construirea Evaluare


Înțelegerea unui text nonliterar. dialogului, utilizând formativă
formulele date.
Dezbateri.
Atelier de discuţie.
6 6.2 8. Exerciții de recapitulare. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
14 14.1 9. Probă de evaluare. 1 Explicarea şi Evaluare
Test complex. exemplificarea sumativă
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
6 6.2 10. Analiza evaluării. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea IX Predicatul și predicativa - 12 ore
14 14.1 1. Arcadie Suceveanu ,,Miorița’’ Arcadie Suceveanu 1 Lectura expresivă a
Lectura și receptarea textului ,,Miorița’’ textelor literare.
literar. Recitarea textelor
literare.
14 14.1 2. Arcadie Suceveanu ,,Miorița’’ Arcadie Suceveanu 1 Expunerea
Comunicare în baza textului. ,,Miorița’’ rezumativă.

7 7.1 3. Predicatul verbal. Manual, 1 Explicarea şi


pag. 96 exemplificarea
noţiunilor studiate.

7 7.1 4. Predicatul nominal. Manual, 1 Utilizarea


pag. 97 adecvată a
terminologiei
lingvistice.

7 7.1 5. Propoziția subordonată Manual, 1 Explicarea şi


predicativă. pag. 101-102 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
6 6.2 6. Exerciții practice. 1 Analiza faptelor de Evaluare
limbă. formativă
6 6.1 7. Atelier de discuție. 1 Construirea
Călătorii. dialogului, utilizând
formulele date.
Dezbateri.
Atelier de discuţie.
7 7.1 8. Atelier de scriere. 1 Exerciții.
Organizarea textului scris. Analiza faptelor de
limbă.
7 7.1 9. Scrierea metaliterară. 1 Explicarea şi Comentarea
Comentarea unui text liric. exemplificarea unui text liric.
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
7 7.1 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
15 15.1 11. Probă de evaluare orală. 1 Evaluarea cu grilă a Evaluare
Expunerea orală. unui discurs, sumativă
desfăşurat după un
plan propriu.
7 7.1 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.

Unitatea X Subiectul și subiectiva - 10 ore


8 8.1 1. Lucian Blaga ,,Sufletul Lucian Blaga 1 Lectura expresivă a
satului’’ ,,Sufletul satului’’ textelor literare.
Lectura și observarea textului Recitarea textelor
literar. literare.
3 3.1 2. Lucian Blaga ,,Sufletul Lucian Blaga 1 Interpretarea
satului’’ ,,Sufletul satului’’ semnificaţiei figurilor
Comunicare în baza textului. de stil.
5 5.1 3. Subiectul simplu/multiplu. Manual, 1 Exercițiul.
pag. 103-105 Problematizarea.
Analiza faptelor de
limbă.
10 10.1 Manual, 1 Teste de ortografie.
4. Subiectul exprimat/neexprimat. pag. 103-105

10 10.1 5. Propoziția subordonată Manual, 1 Explicarea şi


subiectivă. pag. 105-107 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
10 10.1 6. Regenții propoziției Manual, 1 Explicarea şi Evaluare
subiective. pag. 107-110 exemplificarea formativă
noţiunilor studiate.
10 10.1 7. Acordul predicatului cu Manual, 1 Explicarea şi Argumentarea
subiectul. pag. 110-113 exemplificarea afirmației:
noţiunilor studiate. ,,Nu sunt
Analiza faptelor de atâțea ocni pe
limbă. pământ, câtă
frumusețe în
jur’’.

5 5.2 8. Atelier de scriere. 1 Construirea


Scrierea unui text argumentativ. dialogului, utilizând
formulele date.
Dezbateri. Atelier de
scriere.
13 13.2 9. Atelier de lectură. Adrian 1 Evaluarea cu grilă a
Adrian Păunescu ,,Rugă pentru Păunescu ,,Rugă unui discurs,
părinți’’ pentru părinți’’ desfăşurat
după un plan propriu.

5 5.1 1 Explicarea şi
10. Exerciții de recapitulare. exemplificarea
noţiunilor studiate.

14 14.1 11. Evaluare practică. 1 Evaluarea cu grilă a Evaluare Proiect


Elaborarea unui proiect unui discurs, sumativă educativ:
educativ: ,,Țara mea’’ desfăşurat ,,Țara mea’’
după un plan propriu.

6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.


Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea XI Proza narativă - 12 ore

8 8.1 1. F.Neagu,,Dincolo de nisipuri’’- F.Neagu,,Dincolo 1 Lectura interogativă şi


o lume înnebunită de secetă. de nisipuri’’ analitică a textului.
Lectura și receptarea textului Reflecţie în baza
literar. textului literar.
3 3.1 2. F.Neagu,,Dincolo de nisipuri’’. F.Neagu,,Dincolo 1 Interogarea
Tema,subiectul,mesajul textului de nisipuri’’ multiprocesuală pe
literar. textul epic.
Expunerea rezumativă.
9 9.2 3. F.Neagu,,Dincolo de nisipuri’’. F.Neagu,,Dincolo 1 Compoziţii de Eseu:
Caracterizarea personajelor. de nisipuri’’ caracterizare a ,,Povestea
personajului literar. unui miraj’’
Ex.1, pag.124
5 5.2 4. Atributul. Exprimarea Manual, 1 Explicarea şi
atributului. pag. 125-128 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
10 10.1 5. Atributul acordat și neacordat. Manual, 1 Utilizarea adecvată a
pag. 129 terminologiei
Apoziția. lingvistice.

10 10.1 6. Propoziția subordonată Manual, 1 Teste de ortografie.


atributivă. pag. 130-133

9 9.2 7. Atributivele explicative și Manual, 1 Explicarea şi Evaluare


determinative. pag. 133-135 exemplificarea formativă
noţiunilor studiate.

10 10.1 8. Atelier de scriere. 1 Exerciții.


Scrierea despre textul literar. Analiza faptelor de
limbă.
10 10.1 9. Atelier de discuție: ,,Pământul, 1 Dezbateri.
istoria și limba - trei piloni ai Atelier de discuţie.
neamului’’.
5 5.2 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Teste formative.
14 14.1 11. Probă de evaluare. 1 Elaborarea textului în Evaluare
Dictare cu sarcini. parametrii indicați. sumativă
Test cu itemi.
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea XII Proza narativă Nuvela - 12 ore
8 8.1 1. Ion Druță ,,Sania’’. Ion Druță ,,Sania’’ 1 Lectura interogativă şi
Lectura și receptarea textului analitică a textului.
literar.

8 8.2 2. Ion Druță ,,Sania’’. Ion Druță ,,Sania’’ 1 Interogarea Comentarea


Comunicare în baza textului. multiprocesuală pe dictonului:
textul epic. ,, Viața e
întocmai așa
cum ți-o
clădești’’.
5 5.2 3. Complementul direct. Manual, 1 Explicarea şi
Exprimarea complementului pag. 149-150 exemplificarea
direct. noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
10 10.1 4. Dublarea complementului Manual, 1 Teste de ortografie.
direct. pag. 150-151

10 10.1 5. Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea


completivă directă. pag. 152-153 enunţurilor
Punctuația subordonatei în parametrii daţi.
completive directe.
10 10.1 6. Complementul indirect. Manual, 1 Explicarea şi
Exprimarea complementului pag. 154-156 exemplificarea
indirect. noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
10 10.3 7.Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea
completivă indirectă. pag. 157-158 enunţurilor
în parametrii daţi.
13 13.1 8. Atelier de lectură. ,,Brațele mele’’ de 1 Evaluarea lecturii Evaluare
,,Brațele mele’’ de Gr. Vieru. Gr. Vieru. orale în baza grilei. formativă
13 13.1 9. Atelier de scriere. 1 Construirea
Elemente de constucție a dialogului, utilizând
comunicării. formulele date.
Dezbateri.
Atelier de scriere.
10 10.1 10. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi
exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.
15 15.1 11. Evaluare orală. 1 Evaluarea cu grilă a
Prezentare de carte. unui discurs, Evaluare
desfăşurat sumativă
după un plan propriu.
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea XIII Complementul - 12 ore
5 5.1 1. Tipurile complementului Manual, 1 Explicarea şi
circumstanțial. pag. 154-155 exemplificarea
noţiunilor studiate.

10. 10.1 2. Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea


circumstanțială pag. 176-177 enunţurilor
de loc. în parametrii daţi.

10 10.1 3. Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea


circumstanțială pag. 178 enunţurilor
de timp. în parametrii daţi.

10 10.3 4. Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea


circumstanțială pag. 179-181 enunţurilor
de mod. în parametrii daţi.

5 5.2 5. Propoziția subordonată Manual, 1 Explicarea şi Dezvoltarea


circumstanțială pag. 181-182 exemplificarea afirmațiilor.
cauzală. noţiunilor studiate. Ex. 5, pag.182
10 10.1 6. Propoziția subordonată Manual, 1 Construirea
circumstanțială pag. 182-183 enunţurilor
de scop. în parametrii daţi.
10 10.1 7. Propoziția subordonată Manual, 1 Utilizarea adecvată a
circumstanțială pag. 184-185 terminologiei
condițională. lingvistice.
10 10.1 8. Propoziția subordonată Manual, 1 Exercițiul.
circumstanțială pag. 185-187 Problematizarea.
concesivă. Analiza faptelor de
limbă.
7 7.1 9. Exerciții de recapitulare. 1 Explicarea şi Evaluare
exemplificarea formativă
noţiunilor studiate.
Teste formative.
14 14.1 10-11. Evaluare finală. 2 Test complex. Evaluare
Test complex. sumativă
6 6.2 12. Analiza evaluării. 1 Exerciții.
Analiza faptelor de
limbă.
Unitatea XIV Genul dramatic Comedia - 13 ore
8 8.1 1. I.L.Caragiale ,,Conul Leonida I.L.Caragiale 1 Lectura interogativă
față cu reacțiunea’’-lumea ,,Conul Leonida şi analitică a textului.
textului. față cu reacțiunea’’ Expunerea
rezumativă.
3 3.1 2. I.L.Caragiale ,,Conul Leonida I.L.Caragiale 1 Interogarea
12 12.1 față cu reacțiunea’’-caracterizarea ,,Conul Leonida multiprocesuală pe
personajelor. față cu reacțiunea’’ textul epic.

12 12.1 3. Atelier de lectură. ,,Chirița în Iași sau 1 Evaluarea lecturii


,,Chirița în Iași sau două fete și-o două fete și-o orale în baza grilei.
neneacă’’ de V.Alecsandri. neneacă’’ de
V.Alecsandri.
15 15.1 1 Dispunerea grafică
4. Evaluarea portofoliilor. în pagină a elemen-
telor constituente ale
textului/textelor de
diferite tipuri.
2 2.1 5. Scrierea funcțională.Invitația. Manual, 1 Exerciții.
pag. 189 Analiza faptelor de
limbă.

2 2.2 6. Atelier de scriere. 1 Construirea Redactarea


14 14.1 Textul funcțional. dialogului, utilizând unei știri
Invitația. formulele date. oficiale
Dezbateri. Ex. 5, pag.171
Atelier de scriere.

13 13.1 7. Scrierea reflexivă. 1 Exerciții.


Meditația și reflecția. Analiza faptelor de
limbă.

2 2.2 8. Scrierea funcțională.Anunțul de Manual, 1 Explicarea şi


12 12.2 reclamă. pag. 187-188 exemplificarea
noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.

6 6.2 1 Utilizarea adecvată a Evaluare


9-10 Morfologie. Recapitulare. terminologiei formativă
lingvistice.

6 6.2 1 Explicarea şi
11-12. Teorie literară. exemplificarea
Recapitulare. noţiunilor studiate.
Analiza faptelor de
limbă.

12 12.1 1 Utilizarea adecvată a


13. Lecturaghidată. terminologiei
Recomandări de lingvistice.
lecturăpentruvară.
CONCEPŢIA EDUCAŢIONALĂ A DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Cu statut de disciplină şcolară obligatorie pentru toate clasele şi fundamentală pentru studiul celorlalte discipline şcolare, Limba şi Literatura Română
integrează, în baza celor două ştiinţe umanistice fundamentale: lingvistica şi ştiinţa literaturii, două domenii educaţionale:
 Educaţia lingvistică;
 Educaţia literar-artistică.
Educaţia lingvistică (EL) este domeniul de formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare cultă, prin cunoaşterea nivelurilor limbii (fonetic,
lexical, gramatical, sintactic) şi angajarea elevului în producerea actelor comunicării.
Scopul educaţiei lingvistice constă în formarea unor vorbitări culţi ai limbii române şi a premiselor pentru cunoaştere şi comunicare în orice domeniu al
vieţii umane.
Educaţia literar-artistică (ELA) este domeniul de formare a cititorului cult de literatură, prin cunoaşterea apropiată a unor opere şi fenomene literare de
valoare şi prin angajarea elevului în producerea, redactarea unor texte literare şi interpretative.
Scopul educaţiei literare-artistice constă în formarea cititorului cult de literatură artistică şi a premiselor pentru formarea artistic-estetică generală.
Obiectivele EL/ ELA sunt formulare în termeni de competenţe comunicative/literare/lectorale (cunoştinţe, capacităţi, atitudini), pe care urmează să şi le
formeze elevii pe parcursul şcolarizării, ghidaţi de profesor.

COMPETENŢE-CHEIE

Studiul integrat al limbii şi literaturii în gimaziu urmăreşte cu precădere formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi lingvistice, conjugate
organic şi cu formarea competenţelor lectorale şi valorice, fără a ignora însă şi competenţele cognitive, metodologice (inerente oricărui studiu riguros, sistemic,
organizat) şi competenţele sociale, de neconceput în afara celor de comunicare.
Centrate pe variate aspecte ale practicii funcţionale şi raţionale a limbii, competenţele de comunicare sunt o premisă pentru formarea şi dezvoltarea
competenţelor lectorale.
În conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Chişinău, 1993, competenţa de comunicare lingvistică este cea care ei permite
unei persoane să acţionaze, utilizând cu precădere mijloace lingvistice.
Pentru etapa gimnazială, la disciplina limba şi literatura română, aceste competenţe se edifică pe practica funcţională şi raţională a limbii materne, care
serveşte şi ca limbă de unstruire, şi se dezvoltă prin realizarea variatelor acte de comunicare orală şi scrisă, preconizate de demersul educaţional.
Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text
(de viaţă cotidiană, istorie, geografie, ştiinţe) şi, nu în uzltimul rând, prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competenţe porneşte de la
elementara capacitate de a citi coerent orice scris în limba română şi implică o gamă de operaţii intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice,
prin care textul este înţeles nu doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o sumă de semne, idei şi imagini. După cum se poate observa, formarea şi
dezvoltarea competenţelor respective reflectă o ordine a operaţiilor intelectuale, promovată de taxonomia lui Bloom, ceea ce, în abordarea textului artistic,
vizează organizarea unui demers analitic, de domeniul interogării multiprocesuale.
Competenţele valorice sunt competenţe din domeniul viziunii asupra lumii, legate de reperele valorice ale elevului, cu capacitatea acestuia de a percepe şi
a înţelege lumea înconjurătoare, de a se orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia, de a şti să-şi aleagă obiectivele şi finalităţile unei acţiuni şi fapte, de a lua
decizii. Pornind de la textul artistic ca pretext pentru discuţie, anumite repere valorice, proiectează comportamente şi atitudini.
Alături de competenţele valorice, se plasează şi competenţele de cultură generală, prin studiul unui spectru larg de texte literare şi nonliterare, prin
relevarea conexiunilor cu aspectul ontologic, gnoseologic şi hermeneutic al lor.
Competenţa generală se alcătuieşte din:
1. Cunoştinţe;
2. Aptitudini şi deprinderi;
3. Competenţe existenţiale;
4. Capacitatea de învăţare;
5. Competenţe de comunicare.
Raportate la competenţa de comunicare/lingvistică şi la competenţele lectorale, aceste competenţe se manifestă în felul următor:
I. Cunoştinţele, ca parte fundamentală a competenţei, includ:
I.1. Cultura generală (cunoaşterea lumii):
Prin studiul limbii şi literaturii, acestea se centrează pe imaginea despre lume şi limba maternă, cunoaşterea faptică a ţării în care se vorbeşte
limba: date geografice, demografice, economice, politice. Cunoştinţele generale vizează lectura, interpretarea, analiza unui spectru larg de texte,
lucrări literare consacrate, care comportă valori etice şi artistice, care cultivă valori. Aceste cunoştinţe de cultură generală se dezvoltă în corelaţie cu o
abordare transdisciplinară a limbii române, iar interpratarea în profunzime a unor texte literare studiate are pondere maximă.
I.2. Cunoştinţe socioculturale:
Prin limbă, prin studiul textelor, elevul îşi creează o viziune despre viaţa cotidiană (hrană, muncă, hobby): condiţiile de viaţă (nivelurile de trai);
relaţiile interpersonale (familie, societate); valorile, credinţele şi comportamentele; uzanţele (vestimentaţie, vizite); comportamentele rituale (datini,
religie) ale purtătorilor limbii şi o face atât prin studiul unor subiecte de lingvistică (circulaţia cuvintelor în timp şi spaţiu; constituirea locuţiunilor şi a
expresiilor frazeologice; specificul semasiologic şi onomasiologic al cuvintelor din diferite câmpuri lexicale; sistemul de nume proprii etc), cât şi prin
studiul textelor. Remarcăm aici ponderea textelor folclorice, a celor cu subiect istoric, dar şi a celor inspirate de actualitate, din întreg arealul
românesc.
I.3. Conştientizarea interculturală:
Prin studiul limbii, conştientizarea interculturală se orientează spre diversitatea regională/ teritorială a limbii române, reflectată şi în unele texte
artistice. Privite pe aria curriculară limbă şi comunicare, cunoştinţele respective, practicile şi, mai ales, dificultăţile de traducere îi ghidează pe elevi
spre înţelegerea diversităţii, spre comentarea unor analogii şi diferenţe.

II. Aptitudinile şi deprinderile se materializează în:


II.1. Aptitudini practice (sociale: conform uzanţelor, ale vieţii cotidiene, care includ deprinderea de a se îngriji; tehnice şi profesionale, care se soldează
cu capacitatea de a-şi câştiga pâinea; aptitudini proprii ocupaţiilor în timpul liber, activităţi de divertisment). Deci aceste aptitudini practice par
detaşate de competenţa lingvistică propriu-zisă, importanţa lor se vede mai ales în aspectele sociale, tehnice şi profesionale, care necesită anumite
deprinderi de scriere, tastare, procesare a informaţiei de serviciu, respectarea unor reguli şi norme de comunicare. Aici îşi dau mâna educaţia formală
(inclusiv studiul textelor literare) cu cea informală şi nonformală.
II.2. Aptitudini şi deprinderi interculturale (care se constituie din capacitatea de a stabili legături dintre cultura proprie şi alte culturi, sensibilizarea
faţă de noţiunea de cultură, capacitatea de a juca rolul de intermediar în situaţii de neînţelegeri şi conflicte culturale, capacitatea de a depăşi
stereotipurile). Este grau de subapreciat importanţa acestor aptitudini şi deprinderi în aria curriculară limbă şi comunicare, dar şi în cazul lecturii sau
al studiului unor texte traduse din alte limbi.
III. Competenţele existenţiale:
Acestea se constituie din: atitudini (situarea în raport cu diferenţele culturale; astfel se cultivă alteritatea pozitivă faţă de ceea ce intră, în rezultatul
contractelor culturale, în viaţa noastră şi în limba noastră), motivaţii (dorinţa şi nevoia de a comunica; interesul pentru alte limbi şi pentru comunicarea cu
vorbitorii lor), valori (etica li morala; exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea aparteneţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de
limbă română), credinţe, stiluri cognitive, trăsături ale personalităţii.
IV. Capacitatea de învăţare:
Examinată transdisciplinar, capacitatea de învăţare vs. oricare dintre competenţe este premisa dezvoltării. Procesarea şi înţelegerea informaţiei
relevante pentru domeniu, asimularea unor informaţii noi prin instrucţiuni, surse de documentare etc., în ultimă analiză, se construieşte pe cunoaşterea
limbii. De asemenea, studiul textelor literare este privit ca premisă pentru cultivarea cititorului, receptiv la apariţiile literare, capabil să asimileze valori,
să exprime atitudini argumentate faţă de variate lucrări artistice.
V. Competenţele de comunicare:
V.1. Competenţele lingvistice propriu-zise: competenţa lexicală, competenţa gramaticală, competenţa semantică, competenţa fonologică, competenţa
ortografică, competenţa ortoepică.
V.2. Competenţa sociolingvistică se edifică pe faptul asimilării indicatorilor pe care îi comportă limba:
 ai relaţiilor sociale (salut, adresare, exclamaţii, luări de cuvânt);
 ai etichetei verbale (reguli de politeţe; pronume şi substantive ocurente);
 ai discursului repetat (zicători, proverbe, frazeologisme, clişee, citate recognoscibile în această cultură);
 ai registrului de comunicare (oficial, neutru, neoficial, familiar, intim);
 ai diferenţelor dialectale (teritoriale, sociale).
Studiul instuţionalizat al limbii şi literaturii române se axează pe mostre relevante, care completează vocabularul activ şi pasiv al elevului şi
creează, în ultimă analiză, un sistem funcţional de referinţă: unităţi de vocabular din toate straturile şi sferele limbii naţionale, nume de autori, texte, citate
uzuale şi recognoscibile.
V.3. Competenţa pragmatică: cunoaşterea de către elev a principiilor conform cărora mesajele sunt o0rganizate, structurate, adaptate. Ea se manifestă în
competenţa discursivă (ordonarea frazelor în secvenţe cu scopul de a produce ansambluri; structurarea discursului) şi în competenţa funcţională:
procedura propriu-zisă. În planul de studiere a textelor, elevul analizează mesaje de gata, deducând ideile şi asimilând modele relevante.
Competenţe specifice:
1. Utilizarea diverselor strategii de informare/documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise.
2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/produs.
3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.
5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.
6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.
11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire.
12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.
13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă
15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română.
Subcompetenţe:
1.1. Structurarea ideilor pentru realizarea discursului propriu/comentariului/eseului.
2.1. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă); – caracterizare de personaj, cu utilizarea citatelor; – cerere; – text
argumentativ; – pagină de jurnal; – conspect; – alocuţiune.
2.2. Completarea formularelor tipizate.
3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit).
4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii.
4.2. Utilizarea dicţionarului (ortografic/de cuvinte compuse/de greşeli/de dificultăţi) în scopul scrierii corecte a cuvintelor.
4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.
5.1. Producerea unui discurs în stil publicistic (gen: alocuţiune; exprimarea unei opinii/atitudini/a unei judecăţi critice/de valoare; evaluarea unei activităţi
şcolare/extraşcolare; felicitare cu diferite ocazii (jubileu, inaugurarea unei instituţii etc.)).
5.2. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min.).
5.3. Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale (de interior; de obiecte).
6.1. Comentarea mărcilor stilistice ale unităţilor de limbă în textele lirice, epice, dramatice.
6.2. Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/mărcilor stilistice în textele elaborate.
7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice şi stilistice în textul produs (oral şi scris). 7.1. Respectarea
regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice şi stilistice în textul produs (oral şi scris).
8.1. Lectura expresivă a textului dramatic.
8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic.
9.1. Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs.
9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.
10.1. Relatarea spontană a unei ştiri, întîmplări, experienţe personale; improvizarea unui reportaj.
10.2. Susţinerea unui interviu.
10.2. Realizarea spontană a unui reportaj.
11.1. Redactarea textelor în Word.
12.1. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.
12.2. Utilizarea normelor elementare de etichetă verbală într-o situaţie concretă de comunicare orală şi scrisă (dialog improvizat: elev – grup de elevi; elev –
recepţionist(ă).
13.1. Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat aşa).
14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă.
15.1. Relatarea despre sine, ca vorbitor de limbi (maternă şi străine).