Sunteți pe pagina 1din 13

Subcompetenţe Conţinuturi Nr.

ore Data Activităţi de învăţare Evaluare Note


evaluare

I.Materiale, instrumente şi tehnici de artă (6 ore)

1.1. Să experimenteze 1.Materiale netradiţionale în arta plastică. Discuţii: Observarea


materiale şi tehnici Subiectul “Toamna de aur” particularităţilor
netradiţionale în materialelor
exprimarea individual- netradiţionale în diverse
creativă. contexte plastice: materiale
maleabile (aluat, pastă de
hârtie), fructe, legume,
plante etc.

1.3. Crearea diverselor 2. Modalităţi de expresie ale materialelor Exersări şi experimentări:


forme din materiale naturale şi artificiale Tehnici mixte. modelarea şi construirea
naturale şi artificiale. formelor din diverse
materiale: lut, plastelină,
fructe, polistirol, carton,
hîrtie etc.

1.2.Realizarea 3. Tehnica colajului lucrări practice: colaj etc. EF


proiectelor artistice în Colaj din materiale naturale “Păunul”
diverse materiale şi
tehnici de artă.

1.2 Realizarea proiectelor 4. Tehnica formelor din diverse materiale Exersări şi experimentări:
artistice în diverse textile, hârtie. Colaj “Vază cu flori”. modelarea şi construirea
materiale şi tehnici de Mozaic Peisaj de primăvară formelor din diverse
artă. materiale: lut, plastelină,
fructe, polistirol, carton,
hîrtie etc.
1.1. Realizarea proiectelor lucrări practice: colaj etc.
artistice în diverse 5. Compoziţie din materiale naturale Colaj
materiale şi tehnici de “Iepuraşi”
artă.

1.2.Realizarea proiectelor 6.Tehnica Origami Subiectul : Căţeluş Lucrări practice: origami


artistice în diverse etc.
materiale şi tehnici de artă.

II. Elemente de limbaj plastic


10 ore

2.1. Să utilizeze punctul ca 1.Punctul ca element constructiv. Explicarea noţiunilor de


element decorativ în Subiectul: Buburuze pe frunze punct constructiv şi punct
lucrările plastice. decorativ. Identificarea lor
în opere de artă şi mediul
înconjurător. Modalităţi de
executare.

2.1. Să utilizeze punctul ca 2. Punctul ca element decorativ. Explicarea noţiunilor de


element decorativ în Subiectul: Tavă pentru tort punct constructiv şi punct
lucrările plastice. decorativ. Identificarea lor
în opere de artă şi mediul
înconjurător. Modalităţi de
executare.

2.2. Să perceapă funcţiile 3. Funcţia constructivă a liniei. Explicarea noţiunilor de


decorativă şi constructivă a Subiectul: Dealuri. linie constructivă şi linie
punctelor şi liniilor. Subiectul: Valuri decorativă. Observarea şi
analiza lor în opere de artă
şi natură etc. Exersări cu
diferite feluri de linii.
2.2. Să perceapă funcţiile 4. Funcţia decorativă a liniei. Explicarea noţiunilor de
decorativă şi constructivă a Subiectul: Fulgi fantastici linie constructivă şi linie
punctelor şi liniilor. decorativă. Observarea şi
analiza lor în opere de artă
şi natură etc. Exersări cu
diferite feluri de linii.

2. 3. Să producă pete 5. Pata picturală. Discuţii despre rolul petelor


picturale şi decorative prin Subiectul:Felicitare de Crăciun de culoare şi observarea lor
amestecul culorilor. în opere de artă,
vestimentaţie, natură etc.

2. 3. Să producă pete 6. Pata decorativă. Discuţii despre rolul petelor


picturale şi decorative prin Subiectul: Pomul de Crăciun de culoare şi observarea lor
amestecul culorilor. în opere de artă,
2.4. Să creeze forme vestimentaţie, natură etc.
geometrice pe suprafaţa
plană şi în volum din
diferite materiale.

2.4. Să creeze forme 7. Forma geometrică. Exemple de forme


geometrice pe suprafaţa Subiectul: “Veselă” geometrice. Relaţii
plană şi în volum din interdisciplinare.
diferite materiale. Crearea formelor
geometrice din diferite
materiale pe suprafaţa plană
şi în volum.

2.5. Să identifice culorile 8. Culori primare, culori binare. Discuţii despre rolul petelor
primare, binare pe Subiectul: Natură statică de culoare şi observarea lor
reproduceri, planşe în opere de artă,
didactice, mediul vestimentaţie, natură etc.
înconjurător.

2.6. Să obţină expresivităţi 9. Procedee de modificare a culorii: amestecul Discuţii despre rolul petelor
plastice prin diverse culorilor, fuzionarea. Subiectul: Peisaj de culoare şi observarea lor
procedee de modificare a în opere de artă,
culorii. vestimentaţie, natură etc.

2.6. Să obţină expresivităţi 10.Culori complementare Discuţii despre rolul petelor


plastice prin diverse Subiectul:Clovn de culoare şi observarea lor
procedee de modificare a în opere de artă,
culorii. vestimentaţie, natură etc.

III. Iniţiere în compoziţie 15 ore

3.1. Să exprime preferinţe 1. Compoziţia realistă. Subiectul: Jocuri de iarnă. Explicarea noţiunii de
în alegerea subiectelor compoziţie realistă.
pentru realizarea
compoziţiei realiste
3.1. Să exprime preferinţe Explicarea noţiunii de
în alegerea subiectelor 2. Compoziţia realistă. compoziţie realistă.
pentru realizarea Subiectul: Adio, iarnă.
compoziţiei realiste
3.2. Să reprezinte 3. Plasarea elementelor compoziţionale în spaţiul Analiza compoziţiilor
structuri din natură în plastic. realizate în diverse tehnici şi
compoziţii volumetrice Subiectul: La gura sobei materiale de artişti plastici
utilizând diverse materiale. din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.2. Să reprezinte 4. Plasarea elementelor compoziţionale în spaţiul Analiza compoziţiilor


structuri din natură în plastic. realizate în diverse tehnici şi
compoziţii volumetrice Subiectul: Eroul preferat materiale de artişti plastici
utilizând diverse materiale. din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.2. Să reprezinte 5. Evidenţierea centrelor compoziţionale Exerciţii de amplasare a


structuri din natură în (culoarea), elementelor compoziţionale
compoziţii volumetrice Subiectul: Sărbători de primăvară Colaj în spaţiul plastic şi
utilizând diverse materiale. evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.4. Să promoveze valorile 6. Evidenţierea centrelor compoziţionale Exerciţii de amplasare a


general-umane în lucrările (mărimea), elementelor compoziţionale
efectuate. Subiectul: Ciripit de păsărele în spaţiul plastic şi
evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.4. Să promoveze valorile 7. Echilibrul în compoziţia plastică Exerciţii de amplasare a


general-umane în lucrările Subiectul: Poieniţa veselă elementelor compoziţionale
efectuate. în spaţiul plastic şi
evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.4. Să promoveze valorile 8. Organizarea cromatică a spaţiului plastic. Analiza compoziţiilor


general-umane în lucrările Subiectul: Masa de Paşti, Ou încondeiat realizate în diverse tehnici şi
efectuate. materiale de artişti plastici
din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.2. Să reprezinte 9. Tangram Analiza compoziţiilor


structuri din natură în Subiectul: Improvizări realizate în diverse tehnici şi
compoziţii volumetrice materiale de artişti plastici
utilizând diverse materiale. din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.2. Să reprezinte Exerciţii de amplasare a


structuri din natură în 10. Structuri compoziţionale (structură elementelor compoziţionale
compoziţii volumetrice orizontală). în spaţiul plastic şi
utilizând diverse materiale. Subiectul: Lumea subacvatică evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.2. Să reprezinte 11. Structuri compoziţionale (structură Exerciţii de amplasare a


structuri din natură în verticală) Subiectul:Singur acasă elementelor compoziţionale
compoziţii volumetrice în spaţiul plastic şi
utilizând diverse materiale. evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.4. Să promoveze valorile Exerciţii de amplasare a


general-umane în lucrările 12. Structuri compoziţionale (structură pe elementelor compoziţionale
efectuate. diagonală) în spaţiul plastic şi
Subiectul: Vin cocostîrcii evidenţierea centrelor
compoziţionale prin culoare,
mărime etc.

3.3. Să evidenţieze centrele 13. Centru de interes Preferinţe libere. Analiza compoziţiilor ES
de interes ale compoziţiei realizate în diverse tehnici şi
folosind creativ mijloace materiale de artişti plastici
de expresie. din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.4. Să promoveze valorile 14.Amplasarea elementelor pe foaia de lucru Analiza compoziţiilor


general-umane în lucrările Subiectul: Lac realizate în diverse tehnici şi
efectuate. materiale de artişti plastici
din diferite ţări şi perioade
istorice.

3.4. Să promoveze valorile Analiza compoziţiilor


general-umane în lucrările 15. Amplasarea elementelor pe foaia de lucru realizate în diverse tehnici şi
efectuate. Subiectul: La păscut materiale de artişti plastici
din diferite ţări şi perioade
istorice.

IV. Iniţiere în domeniul artelor plastic 3 ore

4.1. Să deosebească 1. Ramurile artei plastice. Explicarea noţiunii de ramuri


ramurile artelor plastice. Subiectul: Curtea şcolii ale artelor plastice. Analiza,
compararea şi deosebirea
lucrărilor de artă din diverse
ramuri ale artei plastice.
Exprimarea opiniilor despre
ramurile artei plastice.

4.2. Să perceapă calităţile estetice ale Explicarea noţiunilor: muzeu ES


mesajelor operelor de artă plastică.
2. Muzee şi galerii de artă. şi galerie de artă. Deosebirea
dintre ele. Exemple de muzee
şi galerii de artă din ţară şi
peste hotare. Vizionarea
filmelor, vizitarea muzeelor şi
galeriilor de artă.

4.3. Să manifeste interes pentru3. cu


Maeştri şi capodopere Explicarea noţiunilor: muzeu şi
artei plastice populare, naţionale
Excursie
şi la muzeul de arte plastice galerie de artă. Deosebirea
universale. dintre ele. Exemple de muzee şi
galerii de artă din ţară şi peste
hotare. Vizionarea filmelor,
vizitarea muzeelor şi galeriilor
de artă.
Organizarea expoziţiilor cu lucrări realizate pe
parcursul anului.