Sunteți pe pagina 1din 8

Educația plastică

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:


1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație
pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea
sinelui.
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte educaționale/sociale/culturale, demonstrând respect față
de valorile naționale și cele ale altor culturi.
REPARTIZAREA TEMELOR PE UNITĂŢI DE TIMP :
Temele (Module) Nr. de ore Total
1. Frumosul în jurul nostru 6
2. Alfabetul artei plastice 10
3. Cum realizăm o lucrare plastică 10
4. De ce ne place arta plastică 7 33 ore

1
Administrarea disciplinei
Evaluări
Unitățile de învățare Nr. ore/
Obser
(modulele) modul EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1
Frumosul în jurul nostru 6 1 la discreția CD 1-2
Alfabetul artei plastice 10 1 la discreția CD 1-2 1
Total semestrul 1
2 module 16 ore 2 la discreția CD 2-4 1
Semestrul 2
Cum realizăm o
lucrare plastică 10 1 la discreția CD 2-3

De ce ne place arta
plastică 7 1 la discreția CD 1-2

Total semestrul 2
2 module 17 ore 2 la discreția CD 3-5 1
Total an:
4 module 33 ore 4 la discreția CD 5-8 2

2
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse Criterii de succes

P1 Lucrări şi compoziţii 1. Respect tema plastică şi subiectul.


plastice  realizate prin 2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
utilizarea diverselor 3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând expresivitatea plastică în pictură.
materiale, instrumente 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
şi tehnici de artă
P2 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând creioanele 2. Utilizez corespunzător/adecvat creioanele de diferite culori.
colorate 3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P3 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând 2. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
acuarela/guașul 3. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P4 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând culoarea ca 2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri.
element de limbaj 3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
plastic 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.   
P5 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând 2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
punctul/liniile 3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P6 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând forma ca 2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
element de limbaj 3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale îmbinate într-o compoziție.
plastic 4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.   
P7 Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.

3
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Combin reușit tehnicile de realizarea compoziției.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P8 Compoziție în 1. Respect tema plastică şi subiectul.
materiale naturale 2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P9 Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.
2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez cu calmitate propriile idei.
5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.

4
Unități de competențe Nr.
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare
ore
Unitatea I. 6
1.1. Identificarea Frumosul în jurul nostru EI
1
semnificației culorilor în 1. Perceperea în arta plastică
M.pag.55
opera de artă. 2. Semnificația culorilor în artă și în
1
natură.
1.2. Reprezentarea florei și
3. Reprezentarea florei. Reprezentarea M.pag.56
faunei în compoziții plastice. 1
faunei. Materiale, instrumente şi tehnici de
artă plastică
1
1.4.Motivarea alegerii 4. Materiale grafice, picturale, maleabile; M.pag.57
tehnicilor mixte în 5. Tehnici: foto-colaj, aplicație,
1 EFE P1,P3
exprimarea unor idei. modelare, mixte.
6. Expoziție tematică
1
2.1. Recunoașterea Unitatea II 10
însușirilor specifice
Alfabetul artei plastice M.pag.67 EI
elementelor de limbaj plastic
în natură și opere de artă. 1. Elemente de limbaj plastic 1
2. Expresivitatea elementelor de limbaj 1 M.pag.66
plastic: punct, linie, pată, culoare.
3. Forma plană (bidimensională). 1
4. Forma volumetrică (tridimensională). 1
5. Tonul culorii: închis, deschis.
1

5
6. Amestec cromatic, nuanțe. 1 M.pag.66
7. Dominanta cromatică.Materiale,
instrumente şi tehnici de artă plastică
2.2. Utilizarea materialelor 1 ES
8.Tehnici: hașurare, pictare, modelare.
grafice și picturale, a 1
instrumentelor și tehnicilor 9.Evaluare sumativă
corespunzătoare în realizarea 1 M.pag.68
10.Recuperare ,dezvoltare
unor lucrări plastice simple.
3.1. Compunerea Unitatea III 10
elementelor de limbaj plastic Cum realizăm o lucrare plastică 1
pe diverse suporturi. EI
1Inițiere în compoziție Principii de
3.2. Explicarea preferințelor construire a compoziţiilor decorative. 1 M.pag.69
în alegerea materialelor, 2.Principii de construire a compoziţiilor
instrumentelor, tehnicilor, picturale. 1
suporturilor pentru crearea 3.Tratarea individual-creativă a subiectului M.pag.69
unor imagini plastice. compoziţiei. 1
4.Spațiul plastic: foaie de hârtie (în poziție M.pag.71 EFE
1
orizontală/verticală), asfalt, alte suporturi.
5.Organizarea elementelor de limbaj plastic
în spațiul plastic. 1 M.pag.72
2.2. Obținerea formelor 1 M.pag.73
6.Tehnica amprentare
plate pe suprafaţa plană 1
utilizând diverse materiale şi 7.Tehnica fuzionare,
procedee tehnice. 8.Tehnica monotipie 1 M.pag.76

6
9Tehnica modelare.
1
10.Elemente ale limbajului plastic M.pag.77
4.1. Diferențierea creațiilor Unitatea IV. EI
de pictură, grafică, sculptură. 7
De ce ne place arta plastică M.pag.78
4.2. Aprecierea ghidată (prin
răspunsuri la întrebări) a 1. Expoziție, muzeu. 1 M.pag.89
operelor create de artiști 2. Opere de artă plastică: pictură, grafică, 1 M.pag.89
plastici, a lucrărilor sculptură. 1
personale și ale colegilor. 3. Artiști plastici: pictori, graficieni, M.pag.90
sculptori. 1 M.pag.91
4. Elemente noi de limbaj specific
disciplinei: pictură, grafică, sculptură, artist 1 M.pag.92-95
plastic
5.Muzee şi galerii de artă. 1
ES
6.Muzeul Naţional de Artă a Moldovei. 1
7.Evaluare sumativă

7
8

S-ar putea să vă placă și