Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

N/ Nr. Data Unitatea de învăţământ Produsul Activităţi de învăţare


o Domenii /or Competenţe Specifice prin care se
Standarde de e Indicatori CS Elemente de conţinut va măsura
eficienţă competenţa

I
1.Cunoaşterea şi utilizarea
1.Exprimare materialelor,tehnicilor şi Modulul 1. Materiale,
instrumentelor de artă. instrumente şi tehnici de
Artistico-plastică artă
1.1. Utilizează materialele, tehnicile şi Unitatea 1 Activităţi individuale şi
instrumentele de lucru adecvate Particularităţile şi proprietăţile Joc didactic în grup. Discuţii.
1 2 contextului plastic. instrumentelor şi materialelor
a 6.09 de artă (hîrtie, carton, creioa- Observarea şi analiza
ne, pastel, peniţă, eboşoar, particularităţilor
1.2. Exprimă plastic propriile idei şi vopsele, lut etc.). materialelor şi
2 b 13.09 sentimente în materiale şi tehnici Evaluare iniţială. tehnicilor de artă
1.Utilizează specifice graficii, picturii şi sculpturii. pe planşe didactice,
Tehnici picturale (acuarelă, Lucrare reproduceri, lucrări
Creativ guaşă, practică originale.
Tehnica,,alla prima”(pe hîrtie
Limbajul plastic ca umedă) Experiment Exerciţii de folosire
Subiect: fluidizarea, plastic a instrumentelor,
mijloc de 2 fuzionarea, răzuirea, efecte. materialelor, tehnicilor
3 a 20.09 de lucru specific
Realizare a Tehnica,,glasiu”(pe hîrtie Exerciţiu graficii, picturii,
uscată) practic sculpturii .
Ideelor, subiectelor Subiect: nuanţele, pasajul
Lucrare
plastice şi Tehnica,,puantilism” (guaşe practică
sau acuarelă)
4 proiectele b 27.09 Subiectul: pata plastică, Grilă de
artistice. punctul cromatic evaluare
Evaluarea unităţii criterială
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

Recunoaşterea
2.Valorifică limbajului artelor Modulul 2.Mijloace elementelor de
plastice în exprimarea plastică. artistico-plastice limbaj plastic în
diverse contexte
Unitatea 2: Linie şi culoare (grafică, pictură,
artă decorativă,
1.Utilizează sculptură) în baza
Elemente de limbaj plastic
5 1a 4.10 2.1. Să identifice elemente de limbaj (punctul, linia, pata, forma, lucrărilor plastice
Creativ plastic în natură şi în diverse contexte Exerciţiu originale şi a
culoarea) în artă şi natură.
plastice (grafică, pictură, sculptură, artă Elementele vizuale: Grafic ori reproducerilor.
Limbajul plastic ca decorativă). Exerciţiu
linia,forma,masa,spaţiul,
nuanţele Închise şi deschise , Pictural sau Observarea
mijloc de colaj elementelor de
textura, timpul, mişcarea.
Subiect: libertatea exprimării limbaj plastic în
6 Realizare a mediul înconjurător.
1a 11.10 2.2. Obţine expresivităţi plastice Tehnică grafică . Exercţiu
Ideelor, subiectelor utilizînd creativ elementele de limbaj pictural cu
Clasificarea liniilor.Funcţii ale
plastic (punctul, linia, pata, forma şi liniei : constructivă, figurativă, acuarelă: Exerciţii-joc de culori,
plastice şi culoarea). puncte de linii, puncte, forme
expresivă.
subiect: Linii colorate. culoare pe (diverse modalităţi
7 proiectele 3 18.10 traseu umed de obţinere şi de
artistice. a plasare a elementelor
Culori prmare şi binare
Subect: Culori calde şi reci. exerciţiu de limbaj în spaţiul
2.3.Utilizează culorile ca mijloc de Tehnici mixte: pictural plastic)
redare a stărilor sufleteşti, emoţiilor şi (uscat,umed,răzuire)
atitudinilor. .Exersări şi
8 b 25.10 Culori cromatice şi acromatice. Exerciţii în experimentări în
Subect: Gradaţia nonculorilor tehnici culoricalde/reci;
grafice cromatice/acromatice;
Culori complementare. (peniţă,tuş) complementare.
Subiect: Griuri colorate.
9 c 1.11 Grizarea.Contrast cromatic. Lucrare
practică
Evaluatea unităţii
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

Cercetarea şi crearea
diferitor tipuri de
10 3.a 8.11 Unitatea 3: Formele Exerciţii de forme în diverse
2.2. Obţine expresivităţi plastice Forme reci şi calde. construire a materiale.
utilizînd creativ elementele de limbaj Forma plană. Silueta formelor
plastic (punctul, linia, pata, forma şi Subiect: Colaj şi decolaj siluete din Explicarea şi analiza
culoarea). (lucru în pereche) hîrtie,carton noţiunulor de a rtă.
11 1.Utilizează b 15.11
Lucrare
Creativ Forma volumetrică,spaţială practică Cercetarea şi crearea
F.organică şi geometrică. tridimension diferitor tipuri de
Limbajul plastic ca Volumul şi masa: gol, plin. Exercţu de forme în diverse
12 c 22.11 Subiect: jucării din hîrtie. modelare materiale.
mijloc de
Tehnici sculpturale şi formele
Realizare a tridimensionale: concav,
13 d 29.11 convex. Subiect: modelare. Discuţie
Ideelor, subiectelor Eseu
Constantin Brăncuşi nestructurat
plastice şi
14 3.a 6.12 Test de
proiectele evaluare
artistice. Recapitulare.Evaluarea Evaluarea
15 b 13.12 unităţii. unităţii

Lucrare
Evaluarea modulelor I şi practică
16 c 20.12 II.Tehnică liberă.Tema- iarna.

conversaţie
Expoziţie .Generalizare.
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

17
b

3.Reprezentarea plastică a
structurilor şi fenomenelor Analiza diverselor
naturii în diverse materiale şi Structuri şi structuri din natură în
11-15 tehnici de artă. creaţia artiştilor
fenomene ale naturii
Ianuari plastici. Discuţii despre
e 3.1. Să reprezinte structuri din natură Reproduce- importanţa şi rolul
18 evidenţiind unele particularităţi de formă şi rea (unui plantelor şi animalelor
2.Demonstrează
8 textură. model: în viaţa omului.
18-22 pasăre, Contemplarea naturii şi
Natura – mijloc de inspiraţie
cunoştinţe şi Ianuari animal, reprezentarea
(omul, păsări, animale, insecte
19 abilităţi e ulcior, elementelor acesteia în
etc.).
3.2 Să utilizeze creativ elementele de figurină opere de artă din
de lucru cu 3 conform diverse ramuri. Excursii
limbaj plastic în redarea diverselor stări ale
a 25-29 algoritmului în natură, la muzee etc.
naturii. Lumea reală în creaţia
20 materiale, Ianuari stabilit) Reprezentarea în
artiştilor plastici:
e diverse materiale a
b structurilor vegetale
instrumente şi the- Lumea animală în creaţia
1-5 3.3. Să manifeste atitudine individual- (frunze, flori, copaci,
artiştilor plastici.
21 nici de artă şi le Februa creativă în reprezentarea plastică a lumii fructe etc.) şi animale
rie animale şi vegetale. /din natură şi din
22 c memorie/. Redarea
utilizează ca
8-12 diverselor fenomene
Lumea vegetală în creaţia
mijloace de februa ale naturii folosind
3 artiştilor plastici.
23 rie materiale şi tehnici
comunicare vizuală a discuţie variate.
3.4. Să demonstreze interes pentru
15-19 studierea şi reprezentarea plastică a
24 b februa Lucrare
în redarea unor idei fenomenelor naturii.
rie practică
Reprezentarea fenomenelor
,emoşii, stări sau Evaluarea
naturii în arta plastică, muzică,
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

25 c 22-26 literatură etc. unităţii


mesaje pentru un februa
rie
public divers. 1a
9-11 Explicarea noţiunilor:
martie artă realistă, artă
1a abstractă.
4.Crearea compoziţiilor plastice Analiza compoziţiilor
în diverse tehnici şi material de Lucrare realiste şi abstracte.
artă. practică
2.Demonstrează Aplicarea procedeelor
4.1. Să realizeze compoziţii plastice Exerciţiu artistice în realizarea
cunoştinţe şi racordate la cerinţele artei realiste şi plastic compoziţiilor.
abilităţi 5 abstracte.
26 Lucrare Explicarea noţiunii de
de lucru cu 14-18 4.2. Să aplice procedee artistice în Compoziţia practică ritm şi identificarea lui
martie realizarea unor idei proprii. în natură şi în arta
27 materiale, 2 plastică.
a 4.3. Să manifeste atitudine individual- Mijloace şi procedee artistice Lucrare
instrumente şi the- 21-25 creativă în tratarea subiectelor în realizarea compoziţiei: practică Amplasarea semnelor
martie compoziţiilor plastice. plastice în spaţiul
28 nici de artă şi le b plastic în baza ritmului.
28mar 4.4. Să aplice ritmul plastic în - compunerea;
utilizează ca t-1 organizarea suprafeţelor plastice - proporţionarea; Lucrare
29 2 Aprilie practică
mijloace de a
- construirea.
comunicare vizuală 4-8
b aprilie Evaluarea
30 în redarea unor idei Ritmul în arta plastică şi unităţii.
mediul înconjurător.
,emoşii, stări sau

mesaje pentru un 1a 11-15


Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

aprilie
public divers. Evaluarea unităţii Explicarea şi analiza
noţiunulor de artă.
Identificarea ramurilor
Cunoaşterea noţiunilor şi genurilor artelor
elementare din domeniul plastice. Compararea şi
Perceperea artis-
artelor plastice. deosebirea lor. Arta în
jurul nostru. Relaţii
tică a operelor
de artă plastică. 5.1. Să identifice ramurile şi genurile interdisciplinare
artelor plastice. (istoria, literatura,
muzica, teatru, film,
3.Receptează 5 Maeştri şi televiziune, reclama
31 5.2. Să explice deosebirea dintre capodopere Prezentare etc.). Noţiuni: maeştri
imagini, obiecte de muzeu, galerie de artă şi atelier de Ramuri, genuri ale artelor şi capodopere; artă
3 creaţie. plastice. Noţiuni de artă populară, artă
artă diverse ca a (operă de artă, original, naţională şi universală.
32 5.3. Să utilizeze în comunicare termeni reproducere, copie etc.) Analiza operelor de
stil,idée,manieră 16-22 specifici artelor plastice. Eseu artă. Studiu de caz:
de aprilie Maeştri şi capodopere structurat Reprezentanţi ai artei
b (muzeu, galerie de artă, atelier naţionale şi universale.
33 reprezentare din de creaţie etc.). Meşteri populari.
25-29 Vizitarea expoziţiilor şi
diferite perioade aprilie Artă populară. galeriilor de artă, a
c 5.4.Să manifeste atitudine şi emoţii în Test de atelierelor artiştilor
istorice,pentru a procesul perceperii operelor de artă Arta plastică naţională şi cea evaluare. plastici şi meşterilor
10-13 plastică. universală. populari. Excursii.
descoperi şi mai Discuţie
34 înţelege

Multiple Evaluare finală.


35 dimensiuni 1a
16-20
ale lumii artistice şi mai Generalizare
1a
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică clasa 5 anul de studii 2016-2017

experienţei umane. 23-27


mai

S-ar putea să vă placă și