Sunteți pe pagina 1din 19

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

149

_______________________________________________________________________________

Motto :

"Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor."
John Fitzgerald Kennedy

SCOP

Într-un context social şi cultural în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor este tot
mai redusă, iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut, cadrele didactice
ale Şcolii Gimnaziale nr. 149 îşi propun organizarea unor activităţi de învăţare formale şi nonformale în
cadrul Programului „Şcoală după şcoală” cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, al dezvoltării
competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă sănătoasă, lărgirii
orizontului de cunoaştere al copilului şi asigurarea cadrului competiţional pentru creşterea performanţelor
şcolare ale elevilor.
OBIECTIV GENERAL

Oportunităţi de învăţare formală şi non-formală pentru îmbogățirea cunoştinţelor, abilităţilor şi


deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru accelerarea învăţării, precum şi pentru
învăţarea remedială.
GRUPUL TINTA

Programul „Şcoală după şcoală” se adresează elevilor din învăţământul primar, cu precădere a celor
din clasa pregătitoarese şi clasa I. Activităţile se vor desfăşura pe grupe de 10 - 12 elevi constituite pe baza
analizei de nevoi şi a opţiunilor elevilor, prin consultarea reprezentanţilor legali şi a cadrelor didactice din
unitatea noastră şcolară.
Selecţia beneficiarilor direcţi se face pe baza cererii directe de a fi inclus în program care poate fi
adresată conducerii şcolii de către reprezentantul legal al copilului pe tot parcursul anului şcolar. (Anexa 1)

ORGANIZAREA PROGRAMULUI „ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”

Locaţie: Şcoala Gimnazială NR. 149, sector 3, Bucureşti


Număr de ore pe săptămană: 25 + 5 ( 5 ore în fiecare zi, de luni până vineri ). 12.00 – 17.00/18.00

Principalele activităţi zilnice/ timpul alocat:


1. Servicii de îngrijire a copilului - hrănire ( o ora) ;
2. Activităţi cu sprijin specializat ( o oră şi jumatate)
- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
- recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale,
- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
3. Activităţi tematice (o oră)
- activităţi de încurajare a lecturii independente;
- consiliere, logopedie
- opțional;
4. Activități extrașcolare (vizite, drumeții, ateliere tematice, etc.)
5. Activităţi recreative sau opţionale (o oră şi jumătate)
- activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (limba engleză, arte, tehnologii, sport).

Perioada şi programul de derulare a programului SDS


Programul SDS se derulează de regulă pe perioada desfăşurării cursurilor, conform structurii anului
şcolar.
În funcţie de solicitările beneficiarilor şi de disponibilitatea de timp a echipei pedagogice programul
SDS poate continua şi pe perioada vacanţelor şcolare.

Programul SDS se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat astfel:


- 12,00 – 17,00 / 18, 00, din care :
- 12,00 - 15,00 program de recreere, masă şi activităţi artistice
- 15,00 – 17,00 / 18,00 program de activităţi educative şi de activităţi sportive.

Etapele implementării proiectului:

- Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor fiecărui membru al echipei;


- Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor;
- Informarea personalului din instituţie privind scopul proiectului;
- Informarea comunităţii asupra noilor servicii create;
- Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea profesională în cadrul
serviciilor alternative nou create;
- Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
- Evaluarea cererilor şi selectarea beneficiarilor conform criteriilor prevăzute;
- Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul centrului ,,Şcoala după şcoală’’;
- Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris ( fişa lunara de monitorizare – anexa 1)
- Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor obţinute;
- Programul „Şcoala după şcoală”, ca serviciu de prevenire a neglijării copilului şi asigurarea continuării
educaţiei formale are un caracter preponderent educativ.

RESURSELE FINANCIARE

- partea financiară a programului SDS ( plată personal, plată masă caldă etc.) va fi suportată în regim de
cofinanţare în parteneriat cu Asociatia Părinţilor Şcolii Gimnaziale nr. 149, de părinţii elevilor.

RESURSELE UMANE

- elevi şi părinţi
- cadre didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 149
- consilierul şcolar
- asistentul şcolii
- alţi reprezentanţi de la diferite ONG- uri sau membrii ai comunităţii locale

Criteriile de selecţie a personalului care va lucra în cadrul programului SDS:


- Capacitate organizatorică
- Capacitate decizională
- Asumare de responsabilităţi
- Iniţiativă
- Competență în privința relețiilor interumane
- Experiență didactică
- Dorinţa de perfecţionare continuă
- Aptitudini de comunicare interpersonală
- Deschidere pentru alternative educaţionale
- Loialitate faţă de angajator;
- Cunoştinţe în domeniul gospodăriei, tehnicii, manipulării banilor, şi al acordării primului ajutor;
- Disponibilităţi şi experienţă de comunicare (inclusiv non-verbală) în relaţiile cu copiii;
- Studii medii/ studii de specialitate
- Modul de relaţionare cu superiorii, cu colegii, cu alte instituţii/ organisme şi modul de relaţionare cu
copiii
ECHIPA PEDAGOGICĂ IMPLICATĂ ÎN PROIECT

Resurse umane (nume, Grup ţintă Activitate derulată


funcţia)

POPA AURA Clasele I Sprijin educaţional

UNGUREANU Clasele a II-a Sprijin educaţional


MARICICA

SÎRBU MIRELA Clasele a III-a Sprijin educaţional

PLANUL DE ACTIVITĂŢI

Nr. Obiective specifice Tipuri de Activităţi Resurse Perioada Responsabil


Crt. materiale şi
umane
1. - Însușirea - realizarea igienei Profesori pentru De luni Cadre
deprinderilor de personale și servirea învăţământul până joi pe didactice
igiena personală și a mesei primar, profesori toata
unei alimentații de diferite perioada
sănătoase. specialităţi, programului
educaţie muzicală,
- Dezvoltarea Activități de educaţie plastică,
competenţelor cheie performanță educaţie fizică,
şi a competenţelor - pregătirea religie, limbi
superioare necesare temelor pentru a străine
proceselor de doua zi
2. învăţare, de - activităţi Spaţiul destinat
aprofundare şi de pentru participarea la derulării
extindere competiții și olimpiade programului SDS
școlare
Materiale
- recuperare pentru didactice
elevii cu dificultăţi de specialitate
cognitive, emoţionale,
tulburări de limbaj prin Mijloace didactice
activităţi remediale
3. - Dezvoltarea - activităţi de Fişe de lucru Cadre
competențelor de pregătire pentru viață personalizate didactice
comunicare și - activități care Mijloace didactice Bibliotecarul
relaționare în grup contribuie la dezvoltarea Fișe de lectură școlii
interesului pentru
- Stimularea lectură, prin participări Spaţiul destinat Consilierul
gustului pentru active în cadrul derulării școlar
lectură bibliotecii școlii,dar și programului SDS Logoped
prin audiții ale unor
- Cultivarea unei
lecturi
atitudini pozitive - activități care
faţă de sine, și a contribuie la dezvoltarea
încrederii în sine și capacităților creatoare
în ceilalți - activităţi de dezvoltare
- Stimularea personală
gândirii critice și -activități de aplicare a
reflexive cunoștințelor nou
- Stimularea învățate în rezolvarea
interesului elevilor unor sarcini autentice
pentru un stil de - activităţi de adaptare la
viaţă sănătos mediul înconjurător
activităţi de stimulare a
unui comportament
sănătos

4 -Dezvoltarea unor - ateliere și activități Prof. consilier, In fiecare zi Cadre


atitudini generale și tematice parteneri în de vineri a didactice,
de implicare a - proiecte proiect, săptămânii parteneri în
elevilor în viața interdisciplinare prof. diriginți proiect
comunității -vizite, drumeții Spaţiul destinat
derulării
programului SDS

5. - Exersarea -activităţi sportive care Prof. de educaţie In fiecare zi


abilităţilor să încurajeze mişcarea şi Fizică a săptămânii
şi deprinderilor sportul
sportive dar și a - activități artistice,
celor artistice abilități practice, etc. Profesorii de
muzică, desen,
etc.

Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate constau în:


o integrarea copilului în programul zilnic;
o ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare;
o organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei;
o pregătiri pentru concursuri si olimpiade,
o măsuri remediale pentru elevii cu probleme în achizițiile școlare,
o facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;
o dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă;
o verificarea stării de sănatate a elevilor
o administrarea hranei, respectarea pe cât posibil a unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea
igienei personale.
o activități recreative specifice vârstei.

Educaţia motrică, intelectuală şi socioafectivă a copilului se va realiza prin:


o dezvoltarea motricităţii generale prin mers, alergare și dans;
o dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive;
o dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere;
o dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ;
o încurajarea elevilor de a participa la discuții, pe anumite teme, în vederea gasirii soluțiilor, rezolvării unor
probleme;
o formarea şi lărgirea orizontului cognitiv, dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
o formarea conduitei de joc individual şi colectiv;
o socializarea afectivităţii;
o formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.

Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută. Activităţile ludice reprezintă un
element de sprijin în educaţie, la copilul între 7-11 ani, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin
joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi
de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol
terapeutic.
1. Activităţile de terapie ocupaţională se vor desfăşura individual sau în grup sub îndrumarea personalului
specializat utilizând dotările din sala de clasă (jucării, jocuri), obiectivul terapiei ocupaţionale fiind
pregătirea progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad cât mai mare de
independenţă.
2. Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt desfăşurate de
personal, pe cât posibil, cu implicarea activă a copiilor în funcţie de vârstă.
3. Legatura permanentă dintre școală și părinti, se va face, de către cadrele didactice, în urma semnării unui
proiect de parteneriat.
4. Periodic, elevii vor fi evaluați, de echipa pluridisciplinară, care îndeplineşte următoarele funcţii:
- De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială;
- De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătură cu toate aspectele activităţilor
desfăşurate;
- De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în
rezolvarea unor probleme;
- De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea
comportamentului;
- De reglare prin utilizarea feed-back-ului;
5. Activitatea de coordonare, monitorizare şi contabilitate-administrativă asigură:
- Funcţionarea în condiţii normale a Programului „Şcoala după şcoală”
- Coordonarea personalului angajat şi a colaboratorilor;
- Promovarea imaginii serviciului alternativ creat în exterior, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de
sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de
multiplicare;
- Administrarea bunurilor imobile şi mobile.
Se dorește ca acest program să creeze activități compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în
forma de învăţământ a şcolii aflate în parteneriat, stabilind un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la
activităţile şcolare, stimularea curiozităţii, a imaginaţiei şi a spontaneităţii, formarea conduitei cooperant-
participativă, consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor, petreacându-şi în
mod constructiv timpul împreună. În paralel există posibilitatea desfăşurării unor cursuri de dans, teatru,
calculator, pictură (în funcţie de cerere şi posibilităţi).

VALOAREA ADAUGATĂ ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

- Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.


- Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară.
- Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar.
- Implicarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale
(copii-adulţi).
- Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare.
- Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului în colaborare cu şcoala (excursii, drumeţii,
ateliere tematice, vizite la obiective turistice).
- Facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea
ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.
- Acest serviciu să fie unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului educaţional.
- Să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ
primar şi gimnazial stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare.
- Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
- Formarea deprinderilor de a-şi gestiona singuri un mic buget propriu precum şi gestionarea timpului liber
( dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ).

NOTA :
Membrii echipei de implementare vor întocmi documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor necesare, în conformitate cu prevederile legale.
ANEXA 1
FIŞA DE MONITORIZARE LUNARĂ A ACTIVITĂŢII ELEVULUI

NUME SI PRENUME ELEV:……………………………………………….. CLASA:…........


PROFESOR:…………………………………….. LUNA ……………………………….........

ITEMI / OBSERVATII

ENTUZIAST
COOPERAN
OPOZANT

DESCRIERE
PASIV

T
Atitudinea generala

Modul de lucru

Relaționare cu

profesorii

Relaționare cu

colegii

Implicare in activ.

practice-aplicative

Implicare in

proiecte

Alte aspecte

individuale

specifice
REGULAMENT INTERN

AL PROGRAMULUI “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”


SECŢIUNEA I

Organizarea programului

Art. 1 Programul “Şcoala după şcoală”, denumit în continuare Programul SDS, este reglementat în
conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale OMECTS 5349/2011.
Art.2 Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern, elaborat de unitatea de
învăţământ.
Art. 3 Anual, în perioada ianuarie-februarie Consiliul de Administraţie, denumit în continuare CA,
realizează analiza de nevoi pentru stabilirea pachetelor educaţionale care vor fi incluse în programul SDS în
anul şcolar următor.
Art. 4 Analiza de nevoi va ţine cont de solicitările venite din partea beneficiarilor primari şi
secundari (elevi, reprezentanţi legali). Cei din urmă vor fi chestionaţi şi cu privire la modalităţile concrete
de susţinere materială şi financiară a programului SDS.
Art. 5 Rolul şi responsabilităţile părinţilor şi ale şcolii sunt stipulate în Contractul de parteneriat
încheiat de aceştia la înscrierea elevului în program ( pe care îl anexăm).
Art. 6 Proiectul Programului SDS elaborat de comisia stabilită în conformitate cu art. 3/ (4) din
ordinul, mai sus menţionat, cuprinde pachetele educaţionale propuse pentru fiecare nivel de învăţământ,
rânduri de clase sau clasă în parte, în conformitate cu prevederile OMECTS 5349/2011- articolele 6, 7 şi 8.
Art. 7 Resursele umane implicate în derularea programului SDS vor fi recrutate, cu prioritate, din
rândul cadrelor didactice calificate ale şcolii, în funcţie de nevoile identificate şi solicitate de către
beneficiari: învăţători, profesori, consilier şcolar, personal didactic auxiliar.
Art. 8 Condiţiile pentru desfăşurarea Programului SDS:
a) Programul SDS se va desfăşură, de regulă, după orele de curs, în spaţiile de învăţământ ale şcolii, fără a
afecta desfăşurarea orelor de curs obligatorii. În situaţia în care programul SDS se desfăşoară în
continuarea programului şcolar obligatoriu, se va aloca un interval de timp de aproximativ o oră şi jumătate
necesar servirii mesei, precum şi activităţilor recreative în aer liber.
b) Ca suport didactic pentru activităţile stabilite pot fi utilizate mijloace de învăţământ şi material didactic
de care dispune şcoala.
c) Pachetele oferite la nivelul primar vor include un interval de timp necesar servirii mesei şi unor
activităţi recreative.
d) Asigurarea hranei se va realiza fie în sistem de catering cu suportul părinţilor, fie prin pachete de hrană
proprii fiecărui participant.
Art.9 Durata programului va fi definită în cadrul fiecărui pachet educaţional propus, cu respectarea
prevederilor art. 7 din ordinul mai sus menţionat. În programul SDS, timpul alocat sprijinului specializat
(efectuarea temelor, activităţi remediale/ de sprijin, de dezvoltare pentru elevi capabili de performanţă) nu
va depăşi o oră şi jumătate pe zi pentru învăţământul primar şi două - trei ore pentru învăţământul secundar.
Art. 10 Programul SDS se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi într-o grupă în
învăţământul primar şi 12 de elevi într-o grupă în învăţământul secundar), constituite după opţiunile şi
nevoile identificate. Activităţile vor fi proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din
învăţământul primar şi secundar, având şi sprijinul cadrelor didactice auxiliare.
SECŢIUNEA II
Regulamentul de ordine interioară
Elevii
Art. 11(1) Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 149 din clasele pregătitoare şi I - VIII au obligaţia de a purta o ţinută
decentă pe toata durata desfăşurării cursurilor.
2) Elevii sunt datori să aibă o comportare civilizată, să fie politicoşi, disciplinaţi în şcoală familie, pe stradă
şi în alte locuri publice.
3) Să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu al şcolii.
4) Să aibă o atitudine colegială, cuviincioasă unii faţă de alţii (să nu-şi vorbească urât, să nu se jignească, să
nu folosească cuvinte triviale).
5) Să respecte regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, regulile de igienă, circulaţie, de prevenire a
accidentelor şi incendiilor, de protecţie a mediului înconjurător.
6) Este interzis elevilor să deterioreze documentele şcolare (cataloage, foi matricole şi adeverinţe de studii,
carnete de note), manuale şcolare, baza materială şi aparatura didactică.
7) Elevii nu au voie să alerge pe coridoare, să se caţere pe mobilier, balustrade, ferestre, să ţipe pe culoare
sau în clase.
8) Este strict interzis elevilor să deterioreze baza materială a şcolii: uşi, clanţe, bănci, ferestre, instalaţii
sanitare, în caz contrar fiind sancţionaţi conform prevederilor R.O.I.
9) Este interzis elevilor să umble la instalaţiile electrice: prize, întrerupătoare, becuri, globuri.
10) Este strict interzis elevilor să zgârie, să taie, să rupă, să inscripţioneze mobilierul şcolii, pereţii clădirii,
gardurile, geamurile; le este interzis să murdărească localul şi curtea şcolii.
11) Este interzisă deţinerea şi utilizarea diferitelor materiale inflamabile şi explozive.

Părinții

Art.12(1) Colaborarea părinţilor cu Şcoala Gimnazială nr. 149 se va realiza în conformitate cu articolele 45-
48 din R.O.F.U.I.P., cu prevederile prezentului regulament şi cu acordul de parteneriat încheiat cu şcoală la
înscrierea elevului.
2) Părinţii vor colabora cu profesorii pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor, situaţia la învăţătură şi
disciplinară, precum şi alte probleme apărute prin:
a) şedinţele cu părinţii care se organizează periodic (cel puţin una la două luni);
b) consultaţii cu părinţii (săptămânal, fiecare cadru didactic va stabili ziua şi ora acestor consultaţii).
Acestea pot avea loc la solicitarea profesorului, a părintelui sau a directorului.
3) Colaborarea părinţilor cu şcoala se va realiza prin Consiliul reprezentativ al părinţilor. Componenţa,
funcţionarea şi atribuţiile sunt reglementate prin OMEdC 4925/2005, articolele 49-54.
4) La începutul fiecărui an şcolar Şcoala nr. 149, reprezentată prin director şi CRP reprezentat prin
preşedinte vor semna un contract pentru o durată de un an şcolar prin care se vor stabili obligaţiile fiecărei
părţi în vederea realizării obiectivelor propuse prin planurile manageriale.
5) Parinții care vor dori retragerea copilului din programul ȘDȘ va trebi să anunțe școala cu cel puțin o lună
înainte, semnând o cerere în acest sens.

SECŢIUNEA III
Conţinutul pachetelor educaţionale oferite
Art. 13 În învăţământul primar, Programul SDS cuprinde: activităţi cu sprijin specializat, ateliere/
activităţi tematice, activităţi de tip recreativ.
(1) Activităţile cu sprijin specializat cuprind:
a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
b) recuperare, remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
d) activităţi de încurajare a lecturii independente;
e) activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare personală.

(2) Atelierele/ activităţile tematice/ alte activităţi de lip recreativ cuprind:


a) activităţi practic - aplicative pe diferite domenii ( arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.);
b) proiecte tematice;
c) drumeţii / excursii/ vizionări de spectacole.

(3) În funcţie de grupul ţintă, se vor constitui module de pachete de activităţi, prin combinarea
activităţilor menţionate.

Art. 14 În învăţământul secundar, Programul SDS cuprinde: activităţi pentru accelerarea învăţării şi
performanţă, activităţi de sprijin, pregătire pentru viaţă, ateliere / activităţi tematice (microproiecte pe
diferite domenii).
(1) Pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă:
a) pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive. artistice, pe
discipline, recunoaştere internaţională etc. ;
b) participarea/ organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare;
(2) Pachetul de activităţi de sprijin:.
a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare;
b) activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale;
c) consiliere psihologică;
d) servicii de logopedie.

(3) Pachetul de pregătire pentru viaţă:


a) organizarea de activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de
comunicare);
b) activităţi care vizează atitudinea şi implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine
responsabilă faţă de mediul înconjurător etc.);
c) stil de viaţă sănătos (prevenţia comportamentelor de risc-alcool, tutun, droguri, alimentaţie sănătoasă,
regimul de viaţă, dezvoltare durabilă etc.);
d) consiliere pentru carieră, educaţie antreprenorială.

(4) Ateliere/ activităţi tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.)
Art. 15 Structura minimală a unui pachet educaţional cuprinde:
a) tipul / tipurile de activităţi incluse;
b) grupul - ţintă;
c) graficul săptămânal de derulare a activităţilor propuse;
d) competenţe vizate/ conţinuturi;
e) reflectarea modului în care pachetul propus este complementar programului şcolar obligatoriu;
f) finalitatea urmărită prin parcurgerea activităţilor propuse.
La implementarea programului elaborează o fişă cadru. La baza întocmirii acesteia stau elementele de
conţinut prevăzute de art. 11 sau 12.

SECŢIUNEA IV
Finanţarea Programului SDS

Art. 16 Finanţarea Programului SDS se face, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin suportul
financiar al părinţilor.
SECŢIUNEA V
Înscrierea în cadrul programului SDS

Art. 17 Programul SDS are un caracter opţional.


Art. 18 Înscrierea în acest program constă în complementarea şi depunerea unei cereri scrise şi în
încheierea unui contract de parteneriat cu şcoala. Preluarea acestor cereri cade în sarcina comisiei
responsabile cu implementarea Programului SDS.
Art.19 Retragere din Programul SDS se face printr-o înştiinţare scrisă venită din partea
reprezentantului legal al participantului.

Oferta Programului “Scoală după scoală”


Comisia Programului SDS a elaborat mai multe pachete educaţionale ce vor constitui oferta SDS.
Comisia Programului SDS a prezentat oferta cu pachetele educaţionale în Consiliul Profesoral.

Oferta a fost dezbătută de membrii Consiliului Profesoral şi aprobată forma finală a acesteia.

Învăţământ primar:

Pachetul educaţional nr. 1:

Disciplina Activitatea Nr. Profesorii


ore/ responsabili
săpt.
Limba Activități cu sprijin specializat: 4 ore Profesorii
română supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; şcolii
recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
activităţi de încurajare a lecturii independente;
activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare
personală

Matematică Activităţi cu sprijin specializat: 4 ore Profesorii


supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; şcolii
recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
activităţi de încurajare a lecturii independente;
activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare
personală

Limba recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare; 2 Profesorii


engleză activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă; ore şcolii
Cunoaşterea Ateliere/ activităţi tematice: 2 Profesorii
mediului proiecte tematice; ore şcolii
drumeţii / excursii/ vizionări de spectacole

Pachetul educaţional nr. 2:

Disciplina Activitatea Nr. Profesorii


ore/ responsabili
săpt.
Limba Activități cu sprijin specializat: 4 ore Profesorii
română a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; şcolii
b) recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de
învăţare;
c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
d) activităţi de încurajare a lecturii independente;
e) activităţi de cunoaştere, inter cunoaştere, de dezvoltare
personală

Matematică Activități cu sprijin specializat: 4 ore Profesorii


a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; şcolii
b) recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de
învăţare;
c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
d) activităţi de încurajare a lecturii independente;
e) activităţi de cunoaştere, inter cunoaştere, de dezvoltare personală

Tehnologia - activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă 2 ore Profesorii


Informaţiei şcolii
Şi
Comunicări
Gimnastică
i activităţi practic — aplicative în domeniul sportului 2 ore Profesorii
aerobică şcolii
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

__________________________________________________________________________

Modalitatea de înscriere a elevilor în Programul SDS


Modalitatea de înscriere a elevilor în programului SDS este reglementată de Art. 10 din
Metodologia de Organizare a Programului "Şcoala după şcoală".
Programul SDS este complementar programului şcolar obligatoriu şi are un caracter opţional
pentru elev.
Înscrierea elevilor în Programul SDS se face pe baza cererii scrise a părinţilor /tutorilor legali ai
elevilor, adresată unităţii de învăţământ. În cerere, părintele/ tutorele precizează pachetul educaţional
pentru care optează, după consultarea specialiştilor implicaţi în program si respectând opţiunile elevului,
conform copiei pe care o anexăm.
La înscriere, părintele/ tutorele semnează cu directorul unităţii de învăţământ un contract de
parteneriat în care sunt stipulate rolurile şi responsabilităţile atât ale părinţilor, cât şi ale şcolii. Modelele
de contracte de parteneriat scoală-familie în cadrul Programului SDS sunt conform cu anexa 1 care face
parte integrantă din Metodologia de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", pe care le anexăm.
Înscrierea în Programul SDS se face pe tot parcursul anului şcolar pentru un Program SDS care
funcţionează deja şi la începerea anului şcolar pentru unul nou.
Grupele sunt constituite pe clase, pe ani de studiu şi în grupe mixte, în funcţie de nevoile fiecărui
elev.
Prezenţa elevilor la Programul SDS va fi monitorizată zilnic de către cadrele didactice, care
înştiinţează familia în momentul în care elevul înregistrează absenţe.
Retragerea din Programul SDS se face la cererea părintelui/ tutorilor legali, prin înştiinţare
scrisă înaintată unităţii de învăţământ la care s-a depus cererea de înscriere în program.

Preşedinte SDS- Director,


Prof. Enea Florentina Amalia
Doamnă Director.

Subsemnatul (a)…………………………………………………………….. domiciliat(ă)


în……………………….Str.……………………………………………….. nr…………... , Bl………,
Sc……...., Et…………....,Ap……, Sector……….. ,Tel……………………vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea fiului/fiicei mele la Programul „Şcoala după şcoală” care se desfăşoară în Şcoala Gimnazială nr.
149, în anul şcolar 2013-2014.

Datele personale ale copilului:


Numele şi prenumele:…………………………………………………….
Data naşterii copilului: an……….., luna………….. , ziua……….. Locul naşterii:……………………

CNP:

Clasa…………..

Cadru didactic ………………………………………

Părinţii
Tata Mama
Numele şi prenumele
Profesia
Locul de muncă
Telefon fix/ mobil

Optez ca fiul/ fiica mea să urmeze Programul „Şcoala după şcoală” în perioada………………………..şi
să desfăşoare activităţi din:
Pachetul nr. 1 (activităţi………………………………………………………………………….. ………)
Pachetul nr. 2 ( activităţi…………………………………………………………………………………. )

Mă angajez să colaborez cu şcoala, să respect regulamentul intern şi contractul şcoală - familie, să


anunţ în cel mai scurt timp orice modificare legată de înscrierea copilului în program (retragere, înscriere
la altă unitate etc.).
Anexez prezentei următoarele:
- copie certificat naştere copil;
- copie C.I. părinţi, din care să rezulte adresa actuală;
- adeverinţă medicală cu diagnosticul copilului, dacă este cazul;

Data: Semnătura părintelui,

Doamnei Director a Şcolii Gimnaziale nr. 149, Sectorul 3, Bucureşti


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

__________________________________________________________________________

CONTRACT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE


în cadrul Programului "Şcoala după şcoală"
- învăţământ primar –

I. Părţile semnatare
1. Unitatea de învăţământ ..............................., denumită în continuare şcoala, cu sediul în
............................, str. .............. nr. ........., reprezentată prin director, prof. ................................,
şi
2. Părintele/Reprezentantul legal al elevului, doamna/domnul ........................................., cu
domiciliul în ............................., str. ................................. nr. .................................., telefon
................................................ .

II. Scopul contractului


1. Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ în cadrul Programului
"Şcoala după şcoală" prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
2. Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
3. Părintele se declară responsabil pentru educarea şi comportamentul copilului, precum şi pentru
colaborarea cu şcoala în scopul atingerii obiectivelor educaţionale.

III. Obligaţiile școlii


Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează,
prin voinţa proprie, după cum urmează:
1. Şcoala se obligă:
a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală",
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011;
b) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional
din cadrul Programului "Şcoala după şcoală", conform prevederilor legale;
c) să informeze părintele, în timp util, despre toate schimbările care se produc în structura
Programului "Şcoala după şcoală" (orar, resurse umane implicate etc.), precum şi despre absenţele
elevului;
d) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;
e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidenţă evoluţia
acestuia, precum şi măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultăţilor de învăţare;
f) să asigure funcţionarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educaţia elevului;
g) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în spaţiul în care se
derulează Programul "Şcoala după şcoală" (săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea şcolii
etc.), precum şi pe durata deplasărilor organizate;
h) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care
depinde bunul mers al activităţii din cadrul Programului "Şcoala după şcoală";
i) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii
lor legali, într-un raport de egalitate;
j) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată
şi familială a elevului;
k) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia
elevului/copilului;
l) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi să îl pună în
aplicare;
m) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar care serveşte interesului elevului;
n) să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi copiii, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
o) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, în legătură cu orice solicitare din partea
părintelui/elevului;
p) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de şcoală;
q) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a
părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;
r) să aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile regulamentului intern al şcolii;
s) să încheie contracte de colaborare cu instituţii/personal calificat care pot/poate contribui la
desfăşurarea unor activităţi cuprinse în Programul "Şcoala după şcoală";
ş) să explice clar toate prevederile prezentului contract celeilalte părţi semnatare.

2. Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se


obligă:
a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală",
aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011;
b) să îşi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului/copilului a principiilor, valorilor
şi normelor de conduită susţinute de şcoală;
c) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în
afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii;
e) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la activităţile desfăşurate în cadrul
Programului "Şcoala după şcoală" şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia
de la program;
f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare a copilului;
g) să dea curs solicitării conducerii şcolii, ori de câte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la
conduita sau situaţia şcolară a elevului;
h) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre
modul de implicare în activitatea, progresul şi comportamentul propriului copil;
i) să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, materialele necesare bunei desfăşurări a
activităţilor şcolare;
j) să trateze cu respect şi consideraţie şcoala şi pe reprezentanţii acesteia;
k) să informeze, în scris, conducerea şcolii în cazul retragerii copilului din Programul "Şcoala
după şcoală".

IV. Durata contractului


Prezentul contract se încheie pe durata participării la Programul "Şcoala după şcoală".

V. Alte clauze
Prezentul contract cuprinde:
1. prevederi referitoare la eventuala contribuţie financiară a părinţilor pentru participarea
propriului copil la Programul "Şcoala după şcoală" (particularizate, după caz, la nivelul şcolii);
2. prevederi referitoare la soluţionarea eventualelor neînţelegeri dintre părţi;
3. prevederi referitoare la consecinţele nerespectării angajamentelor părţilor;
4. prevederi referitoare la încetarea contractului;
5. alte prevederi agreate de părţi.

Încheiat astăzi, ..................., în 3 exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea şcolară Director, Beneficiarul indirect,

Şcoala Gimnazială Nr. 149 prof. Enea Florentina Amalia .................................


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

__________________________________________________________________________

Orarul/ graficul săptămânal ai activităţilor propuse (programul SDS se va derula pe parcursul a


cel puţin 12 ore / săptămână şi va fi proiectat la finalul programului obligatoriu. Se va ţine cont
ca activităţile enumerate la a) să nu depăşească 1,5 ore/zi):

Ziua Intervalul orar Activitatea


Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Resurse necesare:

a) alte resurse umane (cadre didactice, consilier şcolar, personal didactic auxiliar)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
b) resurse materiale (mijloace de învăţământ, spaţii auxiliare, alte dotări necesare)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Semnătura cadrului didactic,